avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.   I Financials må du registrere det negative antallet på egen ordretype. Hvilken ordretype du skal benytte avhenger av om det er en kreditering, retur av skadet vare, retur med erstattnign etc.  
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.    1.Logg den inn i Visma.net her med din bruker og ditt passord.   2. Klikk på Financials      3. Velg relevant firma ved å trykke på pil til høyre, velg firma i meny som kommer opp og trykk deretter på "tilgang" for firmaet til venstre.   4. Klikk på ?   (spørsmålstegnet) øverst til høyre i ditt skjermbilde         5. Gå til Kontakt oss - Supporthenvendelser     6. Klikk Ny henvendelse,   skriv og send henvendelsen.        Her kan du også legge til skjermbilder. Trenger du hjelp til å opprette skjermbilde, se   denne artikkelen.   7. Når du får svar vil du se et varsel om dette i programmet. Du blir også varslet på mail (på epostadressen til brukerkontoen). Kontakten vil altså foregå skriftlig, men vi har fortsatt mulighet til å ringe deg underveis, hvis dette er nødvendig.         8. Senere kan du gå tilbake og se tidligere svar. Merk at man kun kan se sin egen brukers henvendelser. Er brukeren satt opp somFinancials Administrator(vanligvis en person i firmaet) kan man riktignok se alle.     
Vis hele artikkelen
I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet. Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Under følger en anbefalt fremgangsmåte med verktøyet Snipping Tool (Utklippsverktøy hvis du har Windows på norsk). Dette er forhåndsinstallert på Windows 7, 8 og 10.    1. Søk etter og åpne programmet Snipping Tool   (Utklippsverktøy)   2 Sjekk først at Mode står som   Rectangular snip (Rektangulært klipp)  3. Klikk   New (Ny)   4. Hold musen inne og dra den på skrå over området du vil ta utklipp av. Slipp når du har definert området. Se eksempel under.     5. Et vindu med utklippet vil åpnes. Velg File - Save as   (Fil - Lagre som) for å lagre bildet.     6. Send bildet til support (sammen med relevant info).   Vi anbefaler å  kontakte oss via supportpanelet . 
Vis hele artikkelen
Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.
Vis hele artikkelen
  Du kan registrere bilag i forskjellige moduler i Financials, eksempelvis registreres kundebilag via modulen Kundereskontro og leverandørbilag via modulen Leverandørreskontro. Du kan også registrere et rent hovedboksbilag via modulen Hovedbok. I de forskjellige modulene har du mulighet for å reversere bilaget. Eksempelvis har du under modulen Hovedbok mulighet for Reversere hovedbokstransaksjone. Det ligger under Hovedbok, Arbeidsområde, Registrering, Hovedbokstransaksjoner. Søk opp bilaget du skal reversere, velg Behandlinger og Reverser transaksjonen. Da blir dette bilaget reversert.   Registrerer du et bilag i f.eks Kundereskontroen vil det postere transaksjoner både i kundereskontro og i hovedbok. Skal du reversere bilag registrert i kundereskontro er det viktig at reverseringen kjøres fra denne modulen for at både kundereskontro og hovedboksreskontroposteringene skal bli reversert.   Du har også mulighet for å hente opp bilag ført i kundereskontro fra modulen Hovedbok. Velger du å reversere derfra er det kun hovedboksposteringene på dette bilaget som blir reversert. Det kan medføre at du får uoverenstemmelse mellom hovedbok og reskontro ettersom bilaget kun blir reversert i hovedbok og ikke i reskontro. Vi har derfor lagt inn en advarselsmelding hvis du forsøker å reversere bilag fra hovedbok når bilaget er ført i en annen modul en hovedbok som f.eks Kundereskontro, Leverandørreskontro og Bankstyring. Under er den utgående faktura som vist i bildet over forsøkt reversert via Hovedboksmodulen. Da vil du få advarsel, men du kan velge å reversere til tross for advarselen. Du får bare en påminnelse på at hvis du velger å gjøre dette vil ikke reskontroføringen blir reversert, kun hovedbok.      
Vis hele artikkelen
 Ofte kan det være ønskelig å se marginene/fortjenesten ved registrering av salgsordre. Det kan også være ønskelig å beregne salgspris ut fra erstattningskost eller annen kostpris enn det som ligger på ordrelinjen. Hvordan dette kan settes opp beskrives her.   Du har mulighet for å vise bruttomargin/fortjeneste på salgsordren. Det kan aktiveres under Logistikk, Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger og feltet "Vis bruttomargin/fortjeneste". Du kan også aktivere «Bruk erstattingskostnad for bruttomargin/fortjeneste» under Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger. Ved registrering av salgsordre vil du øverst til høyere i skjermbildet få informasjon om fortjeneste på ordren. Der vises også feltet "Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste" vil også vises i skjermbildet når det er aktivert. Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  ikke aktivert vil systemet bruke kostpris for å beregne bruttofortjeneste.      Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  aktivert vil leverandørpris definert på standard leverandør knyttet til varen benyttes som grunnlag for beregning av marginene. Under har jeg aktivert feltet og da er det ikke kostpris på linjen som benyttes men leverandørpris på standard leverandør på varen som benyttes. I dette tilfelle kr 50,-. Du ser marginene har endret seg basert på dette.   Du kan også benytte erstattningskostnaden til kalkulering av salgspris. Funksjonen finner du under Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Kundeprisavtaler og Beregn nye priser.    
Vis hele artikkelen
 Skal du korrigere et bilag ført i bankstyringsmodulen har du mulighet til å korrigere manuelt eller du kan reversere bilaget i sin helhet. Reverseringsmuligheten vil automatisk motpostere bilaget og det vil spare deg for manuell korrigering.   Reversering kan du gjøre ved å søke opp bilaget som skal reverseres  via Bankstyring, Arbeidsområde, Registrering.  Under ser vi et eksempel på bilag og posteringen.      Velg Behandling og Reverser, deretter Oppdater.     Det opprettes da et reversert bilag hvor posteringen reverseres i forhold til opprinnelig bilag.      
Vis hele artikkelen
 I Financials er det flere framgangsmåter for å foreta bankavstemming. Tipset her omhandler manuell bankavstemming.    Avstemming utføres via Avstemmingsutdrag. Rutinen finner du under Bankstyring, Registrering og Avstemmingsutdrag. Her henter du inn kontoen du avstemmer.     Opplever du at postene slåes sammen til samlesum under bankavstemming skyldes det at feltet  "Match banktransakjsoner med samlebetalinger" er aktivert.  Da vil det vises samlesummer under bankavstemmingstransaksjoner selv om det på hovedbokskontoen vises enkeltposter.   Dette feltet finner du under Bankstyring, Arbeidsområde, Vedlikehold,  Betalingskontoer. Hent fram betalingskontoen du avstemmer. Hvis markerte felt er aktivert vises samlesummer og er det ikke aktivert vises hver enkelt postering.     Har du allerede startet avstemming på en periode og lagret, vil ikke endringer av dette parameteret ha tilbakevirkende kraft for avstemmingen du jobber med. Hvis det er tilfelle foreslår vi at du gjør deg ferdig med denne avstemmingen, deretter slår av dette parameteret slik at feltet "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" ikke er aktivt. Neste periodes bankavstemming skal da ta hensy til endringen og dermed ikke gi samlesummer hvis posteringene ligger postert enkeltvis i hovedboken.  
Vis hele artikkelen
 Ved postering av inngående faktura i leverandørmodulen kan det oppstå øredifferanser. Øredifferansen blir automatisk poster av systemet. Hvilke konto avrundingen blir postert på finner du under menyvalget Hovedbok, Innstillinger og Hovedboksinnstillinger. I dette skjermbildet har du feltene "Konto for avrundingsfortjeneste" og "Konto for avrundingstap". Hvilken av disse som benyttes avhenger av om det er et tap eller gevinst. Ofte legges samme hovedbokskonto inn i begge feltene.   I samme skjermbilde har du feltene "Kostnadsbærer for avrundingsfortjeneste" og "Kostnadsbærer for avrundingstap". Det er her du registrerer hvilke kostnadsbærer som skal benyttes på avrunding.  
Vis hele artikkelen
Ved oppdatering av leveransen oppdateres lageret med antallet som ligger på leveransen. Den regnskapsmessige oppdateringen av varelageret kan skje ved flere alternativer: Du kan velge å oppdatere den regskapsmessige verdien (det systemet kaller varelagerdokument) på følgende måter: 1. Automatisk ved oppdatering av leveransen 2. Via menyvalget "Oppdater varelager" 3. Ved at du klargjør faktura på leveransen   Alterntiv 1 gjør at den regnskapsmessige og den lagermessige biten oppdateres samtidig. Da har du alltid oppdatert regnskap i hennhold til lager. Ønsker du denne varianten må du aktivere i feltet "Oppdater lagersted automatisk når leveranse er bekreftet". Det finner du under Salg, Konfigurasjon, Innstillinger og Salgsinnstillinger   Idet du oppdaterer leveransen med dette parameteret aktivert blir det opprettet et varelagerdokument.   Hvis parameteret i punkt 1 ikke er aktivert       kan du velge å oppdatere regnskapsmessig verdi fra leveransen via  menyen Behandlinger og        "Oppdater varelager" (alternativ 2)       ellers vil varelagerdokumentet opprettes ved rutine Klargjør faktura.        
Vis hele artikkelen
Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale øre som fakturaen inneholder vil man få åpne poster på kunden som må føres mot en øreavrundingskonto.
Vis hele artikkelen
De fleste har automatikk rundt  innbetalinger slik at innbetalinger fra kunder automatisk blir oppdatert i Financials via AutoPay. I noen tilfeller avrunder kunden fakturabeløpet og innbetaler kun beløpet f.eks i hele kroner. Det resulteter i at faktura og betaling differerer med noen øre som igjen fører til en åpen post på reskontroen. Hvordan du kan avslutte åpen post på flere reskontroposter som har øredifferanser i samme operasjon er forklart her: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Saldoavskrivninger-pa-kunder/ta-p/29725   Du kan også føre bort differansen direkte på betalingsbilaget. Det er spesielt aktuelt hvis du manuelt registrerer innbetalingen. Eksempel: Faktura er på kr 1000,40   Betaling er på kr 1000,00 Du kan avskrive  kr 0,40 direkte på innbetalingen eller bruke rutinen forklart i linken over. Avskriver du direkte på innbetalingen legger du inn betalt beløp kr 1000,00, saldoavskriving på 0,40 og årsakskode for avskriving.  Årsakskode inneholder konto og kostnadsbærer for motpost (avskrivningen). Se detaljer på linken først i artikkelen.       Betalingen og øredifferansen blir da bokført og reskontro avsluttet.      
Vis hele artikkelen
En faktura som sendes via AutoInvoice kan inneholde filvedlegg. Du kan manuelt legge inn filvedlegget eller du kan automatisere dette. Via Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstilligner og Innstillinger for AutoInvoice har du feltet "Merk filvedlegg som skal sendes til AutoInvocie automatisk".     Hvis dette feltet aktiveres blir vedlegg du legger inn på faktura autmatisk merket med "Send fil til AutoInvoice".  Hvis dette feltet ikke er aktivert må du manuelt velge "Send fil til AutoInvoice".  
Vis hele artikkelen
På f.eks en salgsordre kan det være mange ordrelinjer og fort bli uoversiktlig hvis du skal endre på linjene. Vi har lagt til flere redigeringsvalg for dette.  Ved registrering av salgsordre, faktura, innkjøp og varemottak har du nå mulighet for å sette inn linjer , klippe ut linjer og s ett inn utklippet linje. Menyen for disse valgene fremkommer via høyere musetast når du står inne på linjene.     Du har også mulighet for å endre rekkefølgen på linjene ved å bruke drag and drop. Klikk på en varelinje og dra den opp eller ned for å endre rekkefølgen på linjen.
Vis hele artikkelen
   Du har tilgang til å se de kommentarene som er lagt inn via Visma.net Approval også i Financials. De er tilgjengelige via skjermbilde for Inngående faktura, (Leverandørreskontro, Arbeidsområde og Registrering). Hent opp fakturaen, velg Forespørsler og Detaljert dokumenthistorikk fra Approval.   Kommentarene vises under kolonnen Kommentar:    
Vis hele artikkelen
 I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert. Du har f.eks en faktura hvor du i utgangspunktet har definert utskrift til skriver og har oppdatert fakturaen.     I ettertid finner du ut at du ønsker å sende fakturaen på mail til kunden isteden. Da kan du hente opp fakturaen, velge fanen Fakturaadresse og endre slik at faktura ikke skal skrives til skriver, men sendes på mail.        
Vis hele artikkelen
 I versjon 6.11 er rutinen for automatisk import av valutakurser endret. Kursene ble tidligere importert via automatisk tidsplan. I 6.11 aktiveres automatisk import av valutakurser via innstilling inne i Financials. Settingen ligger under Valutabehandling, Konfigurasjon, Innstillinger og Valutainnstillinger.  Sett en hake i feltet Automatisk import av valutakurser, Velg kurstype og intervall for import og lagre endringene. Da er automatisk import av valutakurser satt opp.   Ved oppgradering til versjon 6.11 var planen at alle firmaer som hadde en aktiv tidsplan for import av valutakurser skulle få aktivert import av valutakurser. Dette skjedde dessverre ikke. Det medfører at import av valutakurser ikke er blitt kjørt etter oppgraderingen. Utvikling hos oss har endret dette slik at det nå skal være aktivert på de firmaene som hadde tidsplan for dette. Gå inn her i ditt firma og sjekk at den er aktiv hvis dere benytter automatisk import av valutakurser.    Valutakursene for de dagene rutinen ikke var aktiv må eventuelt legges inn manuelt hvis det er viktig med daglige valutakurser. Det kan du gjøre via Valutabehandling, Arbeidsområde, Vedlikehold og Valutakurser. Legg inn basisvaluta  i feltet Til valuta.  I feltet Dato legger du inn den datoen det mangler valutakurs for f.eks 26.06.2017 På fanen valutakursregistrering trykker du + og legger inn de valutaene du benytter og korrekt kurs. Dette må gjentas for de dagene hvor kurs ikke er importert automatisk.   Import av automatisk valutakurser skjer kun for de dagene du er logget inn i Financials på en av rutinene som benytter valutahåndtering. Det betyr at hvis du ikke bruker systemet/er logget inn i systemet en dag, men logger på dagen etter så vil ikke valutakursen for den dagen du ikke benyttet systemet bli importert.   Vi ønsker egentlig at valutakurser oppdateres for alle dager, uavhengig av om du benytter systemet eller ikke. Vil har meldt dette og vil oppdatere denne posten ved endringer. ----------------- NB! Rutinen er nå endret. Fra og med versjon 6.11.01  vil systemet automatisk laste ned valutakurser for alle datoer siden sist import basert på innstillinger du har definert under Importhyppighet. -----------------  
Vis hele artikkelen
 Vi  oppgraderte til ny versjon denne helgen og dessverre er det en feil i rapporten "Hovedbokstransaksjoner pr konto". Denne rapporten finner du under Hovedbok, Rapporter og Saldo.  Rapporten viser feil IB hvis det er posteringer med forskjellige kostandsbærer på kontoen.   Workaround kan være å benytte "Kontoutdrag" som du finner under Hovedbok, Arbeidsområde, Forespørsler. Denne gir samme informasjon og kan eksporteres til Excel. Feilen er rappotert og vi oppdaterer informasjon her når den blir rettet.   Denne er nå løst.
Vis hele artikkelen
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
 Vi har fått flere henvendelser vedrørende overgang til nytt ISO format spesielt vedr DNB og når avtalen inneholder både inn- og utbetalinger. Se hva som må gjøres i den forbindelse i denne artikkelen: http://community.visma.com/t5/Brukertips/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764   Generelt: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Overgang-til-ISO20022/ta-p/31836    
Vis hele artikkelen
Support
Mest aktive bidragsytere
Påloggede brukere (181)