avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltenei inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger: Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie:Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon: Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen.Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie:Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden.NB!Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltenei inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr.foreldrepenger: Eksempel 1 En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger:Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon: Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen.Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skalikkefanen "Refusjon" fylles ut. Eksempel 2 Far er ansatt i 100% stilling men skal ut i foreldrepermisjon. Far ønsker å utsette foreldrepengeperioden for å jobbe heltid, og har søkt om utsettelse. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger:Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første permisjonsdag registreres.Sett haken på for "Utsettelse av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon: Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen.Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skalikkefanen "Refusjon" fylles ut. Eksempel 3 Far skal ut i foreldrepermisjon men ønsker å forlenge foreldrepengeperioden for å jobbe deltid. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger:Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres.Sett haken på for "Gradering av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid.Under tabellen "Gradering av foreldrepenger" skal du oppgi "Fra dato" og "Til dato". Legg også inn "Arbeidstidsprosent". Det er den prosentandelen den ansatte er i arbeid. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon: Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen.Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skalikkefanen "Refusjon" fylles ut.
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltenei inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr.foreldrepenger: Eksempel 1 En ansatt har vært borte fra arbeid mer enn 10 dager på grunn av sykt barn. Arbeidsgiverbetalt full lønn under fraværet og har krav til å få refundert fra den 11. dagen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Omsorg/pleiepenger:Sett på haken for at "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager". I feltet "Fraværsperiode" skal det angis datoene for fraværsperioden. Dersom den ansatte er borte f.eks. 4 timer hver dag, så må dette spesifiser under feltet "Delvis fravær". Her legges det inn dato og antall timer. Naturalytelse:Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon: Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen.Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet under fanen "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over denne fanen.
Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser somblir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen. Kontantytelse A-meldingsnr. Inntektsbeskrivelse 3700 fastloenn 9200 timeloenn 6300 honorarAkkordProsentProvisjon 3800 fastTillegg 9700 uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800 uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500 helligdagstillegg 8400 styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200 kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300 annet 2100 beregnetSkatt 4600 hyretillegg 4650 ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860 loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861 loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862 loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800 loennTilVergeFraFylkesmannen 2450 betaltUtenlandskSkatt Utgiftsgodtgørelse 1301 annet 1500 arbeidsoppholdKost 1600 arbeidsoppholdLosji 2200 besoeksreiserHjemmetAnnet 2300 besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200 elektroniskKommunikasjon 3600 fastBilgodtgjoerelse 4900 kilometergodtgjoerelseBil 6900 reiseAnnet 7100 reiseKost 7500 reiseLosji 8250 smusstillegg 8300 stipend Naturalytelse A-meldingsnr. Inntektsbeskrivelse 5600 kostDoegn 5900 losji 1320 annet 8100 skattepliktigDelForsikringer 2500 bil 5500 kostDager 7700 rentefordelLaan 2600 bolig 3200 elektroniskKommunikasjon 1100 aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201 opsjoner 5400 kostbesparelseIHjemmet 4300 friTransport 2000 bedriftsbarnehageplass 9100 tilskuddBarnehageplass 2202 besoeksreiserHjemmetAnnet 4600 innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510 yrkebilTjenestligbehovListepris 2512 yrkebilTjenestligbehovKilometer
Digitalinntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Skjemaet er tilgjengelig påwww.altinn.noog er mulig å sende for f.eks. ansatte som skal ut i foreldrepermisjon fra 01.01.2019. Dette er for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær I versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding. I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender meldingen til Altinn. Merk!Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp. Det er viktig at de ansatte har tildelt riktig fraværsmal for at beregningene i inntektsmeldingen blir riktige. La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager). Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet: Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding". Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen: Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet.Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde. Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned. Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre. I vårt eksempel: Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato". Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder). Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår. I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser merom hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen i vår artikkel "beregnet gjennomsnittlig inntekt - hvilke a-meldingsnr. er inkludert i grunnlaget?" Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen. Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusertberegningen av dengjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt. 2 - Arbeidsgiverperiode/avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger". Arbeidsgiverperiode Denne tabellen gjelder kun ytelsen "Sykepenger". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. 5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser". Naturalytelser faller bort Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag. Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato". Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen. I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200. Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder. Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp. Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet. I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt. NB!Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingeneller om det haroppstått feil under innsendingen.
Nedlastinger