avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Tone Persdatter1 VISMA ‎21-01-2019 08:56 )
Tone Persdatter1
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 150 Visninger

 

Digital inntektsmelding

Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir.

 

Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for:

  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Pleiepenger
  • Omsorgspenger
  • Opplæringspenger

Skjemaet er tilgjengelig på www.altinn.no og er mulig å sende for f.eks. ansatte som skal ut i foreldrepermisjon fra 01.01.2019. Dette er for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.

 

Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn

Registrering av fravær

I versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.

 

I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender meldingen til Altinn.
 
Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.
 
Det er viktig at de ansatte har tildelt riktig fraværsmal for at beregningene i inntektsmeldingen blir riktige. 
 
La oss ta et eksempel:
Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).
 
Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering".
Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:
 fraværsreg.PNG
 
 Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.
 settepåhake.png
 
 
Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".
 
Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:
Inntektsmeldingforhåndsvist.PNG
 
Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet.
Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.
 

Inntektsmelding - 1 - Informasjon

 Informasjon.PNG

 
 
I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.
 
Beregnet inntekt pr. måned
I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til.
Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.
 
Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag.
Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.
 
I vårt eksempel: 
 

Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.

Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".
 
Statuslønnskjøring.png
 
Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).
 Godkjentlønnans2.PNG
 
 
Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".
 

Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår. 

 

I vårt eksempel:

Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447.

204 447 / 3 = 68 149.

Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".

 

Du kan leser mer om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen i vår artikkel "beregnet gjennomsnittlig inntekt - hvilke a-meldingsnr. er inkludert i grunnlaget?"

 

Brutto utbetalt i arb.g.perioden

Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.

Beregningen skjer på følgende måte:

("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).

 

I vårt eksempel:

(68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49

Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder:

7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag

25. desember = helligdag

 

Meldinger til utfyller av skjema

I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til.

Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.

 

Følgende melding er også greit å kjenne til:

flere meldinger.PNG

 

Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.

 

2 - Arbeidsgiverperiode/avtalt ferie

arbgiverperiode.PNG

 

Avtalt ferie

Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".

 

Arbeidsgiverperiode

Denne tabellen gjelder kun ytelsen "Sykepenger".

Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.

 

5 - Naturalytelse

Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser". 

 

Naturalytelser faller bort

 

Naturalytelser.PNG

 

Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag. 

Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".

 

Beregningen vil skje på følgende måte:

Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.

 

I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.

 

Her er et annet eksempel:

En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.

 

Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.

 

Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon.

 

Sende inntektsmelding til Altinn

Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn.

Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.

 Send skjema.png

 

I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson".

Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.

eksport.PNG

 

NB! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.

Bidragsytere