Mine områder
Hjelp

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Det er mulig å velge hvor Visma Avendo Lønn skal hente informasjon om permisjons- og permitteringsopplysninger hentes ifra. Det kan velges enten ifra "Ansattopplysninger / Arbeidsstatus" eller fra fraværsregistreringen. Hvordan du registrerer i "Ansattopplysninger" finner du i   dette brukertipset.  Mange kunder registrerer også permisjon / permittert via fraværsregistreringen fra før og da ønsker at disse opplysningene skal brukes i A-meldingen.  Ønsker du å hente permisjonsopplysninger i fraværsregistreringen må du sette opp følgende:  Før du begynner med å hente permisjon fra fraværsregistreringen må du sørge for at alle permisjoner / permitteringer som er meldt inn tidligere i A-meldingen og ikke er avsluttet pr idag også er registrert i fraværsregistreringen med samme / riktig fra- dato.  Du finner en oversikt over alle aktive permisjon i "Utskrifter / A-melding kontrollrapporter / A-melding, permisjoner". Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".   Fraværskoder: Permisjon:   Alle fraværskoder med kodebehandling "Permisjon" blir rapportert med beskrivelse "Permisjon" når du sender inn A-melding. Oversikt over fraværskoder finner du   her.   Permittering:   Standard fraværskode "35 - Permittering". Du kan se oppsettet av fraværskoden   her.    MERK!   Det er viktig at du ikke endrer fra-dato på en innsendt permisjon i fraværsregistreringen, for da vil den få en ny ID neste gang du sender inn a-melding og vil da bli feil hos NAV/AA-registeret. Det er ikke noe farlig å endre på "Til-dato". I Visma Lønn finnes det en rapport som viser en status over hvilke ansatte som er registrert med permisjon / permittert idag. Du kan lese mer om denne rapporten   her. Bruk denne når du registrerer permisjoner i fraværsregistreringen.
Vis hele artikkelen
18-03-2020 09:01 (Sist oppdatert 16-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 848 Visninger
OBS! - Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20 I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20 april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.  Du kan lese mer om det på fagområdet her.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAV  oppfordrer arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, til å forskuttere lønnen inntill 6G til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt. Du finner artikkelen hos NAV her.   Lønnsarten beregnes dagslønn for en dag. Eksempel på hvordan lønnsarten skal se ut i Visma Avendo Lønn:     MERK! NAV har ikke presisert hvordan denne forskutteringen skal behandles i praksis. Det er ingen klare retningslinjer som beskriver om forskuddet i perioden fra dag 3. til dag 20. skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonstrekk og fagforeningstrekk.    Hvis dere beregner arbeidsgiveravgift og feriepenger kan det være at dette ikke blir refundert fra NAV slik at det vil bli en ekstra kostnad for bedriften.    På bakgrunn av dette er det vanskelig å anbefale hva som er riktig løsning for arbeidsgivere som forskutterer lønn til de ansatte i denne perioden.  Et annet alternativ kan være å gi de ansatte lån i perioden som ikke påvirker innberetningen.  Mot at dere har en avtale mellom den ansatte på at lån kan trekkes tilbake ved utbetaling av feriepenger/neste utbetaling av lønn. 
Vis hele artikkelen
16-04-2020 09:14
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 703 Visninger
Den første personen som oppretter firmaet i Visma Avendo Lønn blir automatisk bruker. Hvis det er behov for å legge til ny bruker, går du inn på - "Verktøy, Administratorfunksjoner, Adgang, Brukeroppsett", klikk på "Ny bruker". I valget "Bruker" trykk på "Finn".  Du får da opp denne dialogen: I feltet "Skriv inn objektnavnet som skal velges:"  skriver du inn navnet på bruker (husk å starte med domene. F.eks. "domene\bruker"), trykk så kontroller navn. Du finner da ønsket bruker. Trykk så ok.  I "Adgangsgruppe" velg "Administrator".  
Vis hele artikkelen
20-02-2019 13:11 (Sist oppdatert 02-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 803 Visninger
Fredag 20. mars kom det pressemelding fra regjeringen om nye regler som er iverksatt i forbindelse med coronaviruset. De nye reglene gjelder for alt fravær som starter fra og med 16. mars.    I forbindelse med at arbeidsgiverperioden nå reduseres til 3 dager har mange arbeidsgivere stilt spørsmål med hensyn til mulighetene for refusjon der arbeidstaker har benyttet egenmelding i arbeidsgiverperioden på 16 dager før endringen trådte i kraft. Til dette har regjeringen uttalt følgende i sin pressemelding om nye regler om coronarelatert sykefravær og egenmelding:   “Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.   - I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden."   I Visma Avendo Lønn anbefaler vi at du kopierer standard fraværskode 1 - Egenmelding. Det gjør du under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". Hent frem fraværskode 1 og kopier til et nytt nummer.    Fraværskoden skal se slik ut:    
Vis hele artikkelen
30-03-2020 11:01
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 812 Visninger
Nye regler for utvidet antall dager med rett til omsorgspenger trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Utvidelsen av det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til kun fravær knyttet til Covid-19 (coronaviruset).   Endringene betyr følgende: Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene. Ved registrering av Barn syk - omsorgspenger kan du bruke standard   fraværskode 10. Her kan dere endre fra 10 dager til 20 i betingelser:     Har du ansatte som har flere barn, enslige forsørgere og/eller kronisk syk anbefaler vi at du oppretter en fraværbetingelse på de ansatte det gjelder.  Les mer her hvordan du lager en fraværbetingelse.     Noen ønsker å registrere disse dagene på en egen fraværskode. Da kan du kopiere standard fraværskode 10 - Barn syk. Det gjør du under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". Hent frem standard fraværskode 10 - Barn syk og kopier denne. Gi fraværskoden et nytt navn og endre antall dager i betingelser. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 08:56
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 805 Visninger
Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen.    I Visma Avendo Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen.   Fra ansattkortet Rapporterer du permisjoner fra Ansattopplysninger, blir også permittering rapportert fra Ansattopplysninger.  Hvis den ansatte ikke skal permitteres 100% anbefaler vi rapportering fra Fraværsregistreringen, da Arbeidsstatus "Permittert uten lønn" stopper alle faste transaksjoner.   Endre Arbeidsstatus til 6 - Permittert uten lønn, Type permisjon skal stå til 0 -Ingen verdi. Legg inn datoen for når den ansatte ble permittert i "Perm. fra dato" og permitteringsprosent i "Perm.prosent". MERK!  Angir du arbeidsstatus 6- permittert uten lønn vil ingen faste transaksjoner bli overført til lønnsregistreringen. Hvis ansatt f.eks skal ha naturalytelser i perioden men ikke fastlønn/timelønn kan du gå under arkfane "4- faste transaksjoner" og legge en til dato på de transaksjonene som ikke skal overføres til lønnsregistreringen.    La arbeidsstatusen stå til 0 - aktiv i ansattopplysningene, men overstyr arbeidsstatus under arkfane 5- arbeidsforhold / arb.status. Legg inn arbeidsstatus manuelt, med perm. fra dato og perm. prosent.      Da vil de faste transaksjonene som ikke har en til dato bli overført til lønnsregistreringen og riktig opplysning ifh til at ansatt er permittert via arbeidsforholdet.    Delvis lønn i mars måned: Hvis ansatt ansatt skal ha fastlønn i starten av perioden f.eks fra 01.03.20 til 13.03.20 så vil ikke fastlønn bli automatisk beregnet, eller overført til lønnsregistreringen dersom du har lagt inn en til dato.  Før fastlønn manuelt i lønnsregistreringen hvor du regner om beløpet som skal utbetales i perioden. Fastlønn / 21,67 = dagslønn. Dagslønn * arbeidsdager.    Delvis permittert: For ansatte som blir delvis permittert er vår anbefaling at du lar den ansatte stå som aktiv i ansattopplysningsbilde, og at du overstyrer arbeidsforhold til permittert som vi har skrevet om over. På den måten vil alle faste transaksjoner bli overført. Overstyr feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm." -   mer informasjon kan du se her.   I dette tilfelle her - anbefaler vi at dere heller vurderer å rapportere permitteringer via fraværsregistreringen isteden.    For å kontrollere at det blir riktig rapportert kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" under "Kontrollrapporter a-melding" under "Utskrifter". Der skal beskrivelsen på permitteringen stå til Permittering.   Fra fraværsregistreringen  Hvis du har ansatte som er delvis permitterte anbefaler vi at du benytter deg av Fraværsregistreringen for innrapportering til a-meldingen.   For å melde inn permittering og permisjoner fra Fraværsregistreringen må du gjøre følgende:   Før du begynner med å hente permisjon fra fraværsregistreringen må du sørge for at alle permisjoner / permitteringer som er meldt inn tidligere i A-meldingen og ikke er avsluttet pr idag også er registrert i fraværsregistreringen med samme / riktig fra- dato. For å kontrollere dette kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" fra forrige måned. Denne ligger under "Utskrifter / Kontrollrapporter a-melding". Se om de samme permisjonene ligger under "Rutiner / Fraværsregistrering, alle". Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".  For registrering av permitteringer må du benytte fraværskode "35 - Permittering". Se oppsettet av fraværskoden   her   MERK!  Fraværskode "35- Permittering" er en type fridag, du kan ikke registrere denne på samme dag som en ordinær fridag uten at du får alarm på overlappende fraværsregistrering. Dette vil også medføre dobbeltreduksjon av avtalte dagsverk, det vil si du vil få negative avtalte dagsverk (og faktisk utførte dagsverk) på fraværsrapportene. Dette har ikke noe påvirkning på A-meldingen. Når du skal registrerer på fraværskode "35-Permittering" må du fjerne alle fridagene i permitteringsperioden, eller registrere for en uke av gangen.    Hvordan slette/endre permitteringsperioden i fraværsregistreringen?  Fraværskode for permittering er en type fridag noe som gjør at du ikke får slettet permitteringen på samme måte som annen type fravær. Du kan enten slette/endre permitteringen: 1 - I kalenderen til den ansatte. Sett på huke for "Registrere/endre fridager" for å komme i endremodus. Marker tilfellet og delete.  2 - Gå under arkfane "2 - Fraværstilfeller / Registrerte fridager". Her vil du se alle fridagene og permittering. I kolonnen for "Fraværskode" kan du søke frem fraværskode 35 for å filtrere bort andre fridager:      For å kontrollere at det blir riktig rapportert kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" under "Kontrollrapporter a-melding" under "Utskrifter". Der skal beskrivelsen på permitteringen stå til Permittering.
Vis hele artikkelen
18-03-2020 08:47 (Sist oppdatert 18-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 791 Visninger
Midlertidig stopp i tvangsmulkt På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper Skatteeaten automatisk tvangsmulkt for alle som leverer a-melding. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.   Det er uansett viktig å sende inn korrekte a-meldinger  innen fristen eller så fort det lar seg gjøre, slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden. Dette gjelder spesielt de ansatte som blir permittert eller hvor arbeidsforhold må avsluttes. Hvordan registrere permittering på de ansatte? - le s mer her.   Du kan lese mer om dette i brevet fra A-ordningen her. 
Vis hele artikkelen
18-03-2020 08:52
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 681 Visninger
Ved noen feil må man reinstallere Visma Avendo Lønn
Vis hele artikkelen
14-03-2015 23:29 (Sist oppdatert 06-02-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2841 Visninger
Du har mulighet til å hente opp flere kolonner i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
04-08-2010 23:44 (Sist oppdatert 31-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 775 Visninger
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Det kan du se under "Grunndata / lønnsarter / lønnsarter / Lønnsartliste". Kolonnen må hentes frem ved   tabelloppsett.  Sjekk at lønnsarten som har blitt brukt ikke har noe huke i den kolonnen for at du ikke skal få feil fremover:       Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.
Vis hele artikkelen
31-01-2020 12:56 (Sist oppdatert 31-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 760 Visninger
Følgende må gjøres etter at du har fått installert patchen: 1. Gå under "Utskrifter / Manglende lønnsberegninger". 2. Kjør rapporten som heter "Kontroll alle lønnsberegninger" for lønnsår 2019. Rapporten vil vise om det er lønnskjøringer i 2019 som mangler lønnsberegninger. Har du tilgang til flere firmaer kan du velge det i menyen på høyre side. Trykk på eksport for å få ut rapporten i PDF.    Hvis det ikke er funnet noe feil - da har du sjekket og kontrollert at alt er riktig. Da trenger du ikke å gjøre noe mer.        Finner rapporten feil på en lønnskjøringen ser den slik ut:       Følgende må gjøres hvis rapporten viser at du har feil i lønnsberegninger: 1. Ta ut rapporten som heter "Retter manglende lønnsberegninger" som ligger under mappen "Manglende lønnsberegninger". Velg lønnsår 2019 og forhåndsvisning. Denne kan også kjøres på tvers av firmaer så lenge du har tilgang til de. Rapporten vil automatisk rette alle lønnskjøringene som mangler lønnsberegninger.        Når den rapporten har blitt kjørt har du rettet feilen med manglende lønnsberegninger og er ferdig.    Dersom du opplever at rapporten "Retter manglende lønnsberegninger" feiler så må du   kontakte support  slik at vi kan hjelpe deg videre.
Vis hele artikkelen
30-01-2020 10:18
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 842 Visninger
Registrering av antall dager om bord for sjøfolk For sjøfolk med hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart, skal faktisk antall døgn om bord oppgis. Det må gjøres med en egen lønnsart med rett A-meldingsnr 7751. Dette skal kun registreres som en tilleggsopplysning.  Hvis det viser seg at det er innrapportert feil antall dager i en tidligere innsendt A-melding, er det ikke nødvendig å korrigere denne. Antall dager kan i stedenfor korrigeres ved en senere anledning. Det er ikke nødvending at antall døgn om bord er korrekt pr. måned, så lenge det innrapporteres korrekt antall totalt i løpet av året.    For at antall døgn skal rapporteres må de ansatte være haket av for "Sjømann" i Ansattlister, og transaksjonen må ha skatte- og avgiftsregel "nettoloennForSjoefolk" eller "saerskiltFradragForSjoefolk".   Eksempel på lønnsart kan du se her:  
Vis hele artikkelen
27-01-2020 10:45
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 812 Visninger
Det er utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Avendo Lønn. I Visma Avendo Lønn er inntektskombinasjonene som skal identifisere de ulike ytelsene i a-meldingen spesifisert med et a-meldingsnummer.  For at du lettere skal vite hvilke a-meldingsnummer du skal bruke på lønnsartene har vi utarbeidet et kodespeil. Kodespeilet viser de gamle lønns- og trekkodene og hvilke inntektskombinasjoner og a-meldingsnummer som erstatter disse.  Du kan laste ned denne oversikten under.   Vær oppmerksom på at Altinn.no også har et kodespeil som kan være til hjelp. Denne oversikten er oppdatert pr. 24. januar 2020.    Vær oppmerksom på at det kan komme nye inntektskombinasjoner. Det er ikke alltid disse vil passe til en gammel LT-kode. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å "glemme" gamle LT-koder og isteden forholde seg til   veiledningen for A-ordningen. Hva trenger du å tenke på hvis du har en innektskombinasjon som du ikke finner i oversikten? - Det som er viktig er, skal det beregnes arbeidsgiveravgift eller ikke.  Skal beløpet rapporteres som trekkpliktig eller ikke.  Det er primært disse to spørsmålene du må ta stilling til. 
Vis hele artikkelen
27-01-2020 09:54
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2468 Visninger
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".     2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK!   Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK!   Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.
Vis hele artikkelen
17-01-2020 14:10
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 872 Visninger
Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides. Skatteetaten har presisert at de håndterer beløp under innberetningsgrensen ved bruk av skatte - og avgiftsregelen "SkattefriOrganisasjon".   I Visma Avendo Lønn må du gjøre følgende: Gå inn i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".       Når denne huken er på så vil alle lønnstransaksjoner som gjelder utbetaling av lønn automatisk få teksten "SkattefriOrganisasjon" i kolonnen "Skatte- og avgiftsregel". Denne kolonnen kan du se i Forespørsel / Godkjent lønn, eller hente inn kolonnen via Tabelloppsett i lønnsregistreringen.   Ved bruk av denne skatte- og avgiftsregelen så vil Skatteetaten ta hensyn til om denne ansatte har fått lønnsutbetaling over grensen for innberetning. Skatteetaten vil da bruke dette for å avgjøre om lønnsutbetalingen skal være med på selvangivelsen eller ikke.. NB! Den nye skatte -og avgiftsregelen gjelder ikke for trekkfrie godtgjørelser.  Disse har en adskilt grense på kr 10 000. Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at det ikke er nødvendig med denne skatte- og avgiftsregelen på trekkfrie godtgjørelser.   Nyhet!   Fra og med versjon 14.10 så vil Visma Avendo Lønn automatisk håndtere trekkfritaket på kr. 10 000. Dette betyr at det ikke blir beregnet forskuddstrekk før lønn på den ansatte er overskredet kr. 10 000.   Ønsker den ansatte å få beregnet forskuddstrekk fra første krone så kan du hente inn kolonnen "Skattefri org. alltid trekke skatt" på den ansatte i tabellen "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger". Her kan du sette hake for denne kolonnen. Det er ikke nødvendig å opprette noen egne lønnsarter for skattefrie organisasjoner.   Ideell organisasjon uten arbeidsgiveravgift Vær oppmerksom på at plikten til å betale arbeidsgiveravgift skal gjelde selv om beløpet er under kr 10 000. I tilfeller der skattefrie institusjoner og organisasjoner anses som veldedige og allmennyttige skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Dette fritaket gjelder bare dersom den totale lønnsutgiften er opp til kr 700 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 70 000 per ansatt. Lønnsutgifter til næringsvirksomhet inngår ikke i grensebeløpet. Hvis din organisasjon er innen for disse reglene må du bruk en lønnsart med a-meldingsnummer 5862. Eksempel på lønnsart som kan brukes finner du   her.  Ideelle organisasjoner kan bruke forenklet a-melding. Dette støttes ikke av Visma Avendo Lønn og innsending gjøres vi vanlig a-melding. 
Vis hele artikkelen
15-01-2020 10:03
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 856 Visninger
Nå er veiledningen for årsavslutning 2019 og oppstart 2020 i Visma Avendo Lønn klar - og du kan laste ned vedlagte pdf-dokument. 
Vis hele artikkelen
10-12-2019 14:04 (Sist oppdatert 30-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2597 Visninger
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
30-04-2014 18:00 (Sist oppdatert 24-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1111 Visninger
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på   www.altinn.no . Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær NB! Du trenger versjon 14.00 for å kunne sende inntektsmelding på sykepenger og svangerskapspenger da det er denne versjonen som sender med første fraværsdag.   Fra versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender inntektsmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner/Fravær/Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:     Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.     Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk   her   for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se   her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel/Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermånedene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB!   Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.
Vis hele artikkelen
18-12-2018 15:30 (Sist oppdatert 09-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1248 Visninger
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Avendo Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting.
Vis hele artikkelen
20-02-2019 13:28 (Sist oppdatert 23-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 958 Visninger
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo med virkning fra 2016.
Vis hele artikkelen
15-01-2016 01:01 (Sist oppdatert 04-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1045 Visninger