avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
av Tone Persdatter1 VISMA
Midlertidig stopp i tvangsmulkt På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper Skatteeaten automatisk tvangsmulkt for alle som leverer a-melding. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.   Det er uansett viktig å sende inn korrekte a-meldinger  innen fristen eller så fort det lar seg gjøre, slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden. Dette gjelder spesielt de ansatte som blir permittert eller hvor arbeidsforhold må avsluttes. Hvordan registrere permittering på de ansatte? - le s mer her.   Du kan lese mer om dette i brevet fra A-ordningen her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-01-2020 13:00
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Det kan du se under "Grunndata / lønnsarter / lønnsarter / Lønnsartliste". Kolonnen må hentes frem ved   tabelloppsett.  Sjekk at lønnsarten som har blitt brukt ikke har noe huke i den kolonnen for at du ikke skal få feil fremover:       Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Det er utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Avendo Lønn. I Visma Avendo Lønn er inntektskombinasjonene som skal identifisere de ulike ytelsene i a-meldingen spesifisert med et a-meldingsnummer.  For at du lettere skal vite hvilke a-meldingsnummer du skal bruke på lønnsartene har vi utarbeidet et kodespeil. Kodespeilet viser de gamle lønns- og trekkodene og hvilke inntektskombinasjoner og a-meldingsnummer som erstatter disse.  Du kan laste ned denne oversikten under.   Vær oppmerksom på at Altinn.no også har et kodespeil som kan være til hjelp. Denne oversikten er oppdatert pr. 24. januar 2020.    Vær oppmerksom på at det kan komme nye inntektskombinasjoner. Det er ikke alltid disse vil passe til en gammel LT-kode. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å "glemme" gamle LT-koder og isteden forholde seg til   veiledningen for A-ordningen. Hva trenger du å tenke på hvis du har en innektskombinasjon som du ikke finner i oversikten? - Det som er viktig er, skal det beregnes arbeidsgiveravgift eller ikke.  Skal beløpet rapporteres som trekkpliktig eller ikke.  Det er primært disse to spørsmålene du må ta stilling til. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".     2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK!   Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK!   Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides. Skatteetaten har presisert at de håndterer beløp under innberetningsgrensen ved bruk av skatte - og avgiftsregelen "SkattefriOrganisasjon".   I Visma Avendo Lønn må du gjøre følgende: Gå inn i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".       Når denne huken er på så vil alle lønnstransaksjoner som gjelder utbetaling av lønn automatisk få teksten "SkattefriOrganisasjon" i kolonnen "Skatte- og avgiftsregel". Denne kolonnen kan du se i Forespørsel / Godkjent lønn, eller hente inn kolonnen via Tabelloppsett i lønnsregistreringen.   Ved bruk av denne skatte- og avgiftsregelen så vil Skatteetaten ta hensyn til om denne ansatte har fått lønnsutbetaling over grensen for innberetning. Skatteetaten vil da bruke dette for å avgjøre om lønnsutbetalingen skal være med på selvangivelsen eller ikke.. NB! Den nye skatte -og avgiftsregelen gjelder ikke for trekkfrie godtgjørelser.  Disse har en adskilt grense på kr 10 000. Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at det ikke er nødvendig med denne skatte- og avgiftsregelen på trekkfrie godtgjørelser.   Nyhet!   Fra og med versjon 14.10 så vil Visma Avendo Lønn automatisk håndtere trekkfritaket på kr. 10 000. Dette betyr at det ikke blir beregnet forskuddstrekk før lønn på den ansatte er overskredet kr. 10 000.   Ønsker den ansatte å få beregnet forskuddstrekk fra første krone så kan du hente inn kolonnen "Skattefri org. alltid trekke skatt" på den ansatte i tabellen "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger". Her kan du sette hake for denne kolonnen. Det er ikke nødvendig å opprette noen egne lønnsarter for skattefrie organisasjoner.   Ideell organisasjon uten arbeidsgiveravgift Vær oppmerksom på at plikten til å betale arbeidsgiveravgift skal gjelde selv om beløpet er under kr 10 000. I tilfeller der skattefrie institusjoner og organisasjoner anses som veldedige og allmennyttige skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Dette fritaket gjelder bare dersom den totale lønnsutgiften er opp til kr 700 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 70 000 per ansatt. Lønnsutgifter til næringsvirksomhet inngår ikke i grensebeløpet. Hvis din organisasjon er innen for disse reglene må du bruk en lønnsart med a-meldingsnummer 5862. Eksempel på lønnsart som kan brukes finner du   her.  Ideelle organisasjoner kan bruke forenklet a-melding. Dette støttes ikke av Visma Avendo Lønn og innsending gjøres vi vanlig a-melding. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Avendo Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. Vi anbefaler at dere legger inn yrkeskode på alle ansatte som har sluttdato opp til 6 måneder tilbake i tid, da de vil være med i a-meldingen 6 måneder etter sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Avendo Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før.  Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10".
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:     Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.    
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.    I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 2 Far er ansatt i 100% stilling men skal ut i foreldrepermisjon. Far ønsker å utsette foreldrepengeperioden for å jobbe heltid, og har søkt om utsettelse. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første permisjonsdag registreres. Sett haken på for "Utsettelse av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 3 Far skal ut i foreldrepermisjon men ønsker å forlenge foreldrepengeperioden for å jobbe deltid. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Sett haken på for "Gradering av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Under tabellen "Gradering av foreldrepenger" skal du oppgi "Fra dato" og "Til dato". Legg også inn "Arbeidstidsprosent". Det er den prosentandelen den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt har vært borte fra arbeid mer enn 10 dager på grunn av sykt barn. Arbeidsgiver betalt full lønn under fraværet og har krav til å få refundert fra den 11. dagen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Omsorg/pleiepenger: Sett på haken for at "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager". I feltet "Fraværsperiode" skal det angis datoene for fraværsperioden. Dersom den ansatte er borte f.eks. 4 timer hver dag, så må dette spesifiser under feltet "Delvis fravær". Her legges det inn dato og antall timer. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet under fanen "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over denne fanen.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.   Kontantytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 3700                       fastloenn 9200                      timeloenn 6300                        honorarAkkordProsentProvisjon 3800                       fastTillegg 9700                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500                       helligdagstillegg 8400                        styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200                        kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300                      annet 2100                        beregnetSkatt 4600                       hyretillegg 4650                        ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860                        loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861                        loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862                       loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen 2450                       betaltUtenlandskSkatt   Utgiftsgodtgørelse 1301                      annet 1500                       arbeidsoppholdKost 1600                       arbeidsoppholdLosji 2200                       besoeksreiserHjemmetAnnet 2300                       besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200                      elektroniskKommunikasjon 3600                       fastBilgodtgjoerelse 4900                      kilometergodtgjoerelseBil 6900                       reiseAnnet 7100                       reiseKost 7500                       reiseLosji 8250                       smusstillegg 8300                        stipend   Naturalytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 5600                      kostDoegn 5900                      losji 1320                      annet 8100                      skattepliktigDelForsikringer 2500                      bil 5500                      kostDager 7700                      rentefordelLaan 2600                      bolig 3200                      elektroniskKommunikasjon 1100                      aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201                      opsjoner 5400                      kostbesparelseIHjemmet 4300                      friTransport 2000                      bedriftsbarnehageplass 9100                      tilskuddBarnehageplass 2202                      besoeksreiserHjemmetAnnet 4600                      innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510                      yrkebilTjenestligbehovListepris 2512                      yrkebilTjenestligbehovKilometer
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Feil i A-meldingen om manglende informasjon om tidligere innmeldt permisjon Feil i tilbakemeldingen:   Mangler sluttdato  I dette eksempelet ser vi at er det permisjonen med id: 5-20150101 som mangler informasjon (markert med gul trekant). Denne har da mest sannsynlig ikke blitt meldt som avsluttet. Dette kan skyldes at det har manglet en til dato inne på fanen "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" på denne ansatte:     Merk at ved permisjoner så rapporterer A-meldingen per i dag kun 6 måned tilbake i tid. Så hvis vi i dette eksempelet legger inn en til dato i februar og sender A-melding for september, så vil ikke A-meldingen klare å fange opp datoen. Det må da sendes inn "kun ansattopplysninger" for august for å melde sluttdatoen på denne permisjonen, og deretter erstatte a-meldinger til den måneden du er i nå.    MERK! Du kan ikke endre startdato på permisjon eller endre "Type permisjon" på permisjoner som er sendt til a-meldingen. Hvis det er satt inn feil startdato eller type permisjon må denne linjen sluttmeldes, og man må opprette en ny linje.      
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
 Feil i tilbakemeldingen: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold". Bytte lønnssystem/regnskapsfører. Noen opplever å få en slik feil i tilbakemeldingen ved innsending av A-melding: Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Dette skyldes at det i forrige A-melding ikke var med opplysninger om sluttdato. Dette kan skyldes følgende: 1. Ansatt sluttet mer enn 6 mnd tilbake i tid Visma Avendo Lønn rapporterer en sluttet ansatt i 6 måneder etter sluttdato. Det vil si at om den ansatte har sluttdato i f.eks. juni så vil systemet rapportere denne sluttdatoen frem til desember samme år.   Men hvis du nå legger inn en sluttdato som er mer enn 6 måneder tilbake i tid, vil denne ansatte uansett være med i neste innsending. Men hvis du må erstatte denne a-meldingen så har Visma Avendo Lønn satt kryss i feltet "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" under "Arbeidsforhold fanen:     Dette betyr at den ansatte ikke er med på erstatningsoppgaven og du vil få melding om åpent arbeidsforhold. Du må da fjerne krysset i  "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" og sende inn en ny erstatningsoppgave.   Arbeidsforhold som sendes inn og er eldre enn 6 måneder, vil få satt på krysset i feltet.    3.   Direkte registrering i Altinn Det har blitt sendt inn a-melding både fra lønnssystemet og via 'Direkte registrering/A01 i altinn. Gjør du dette får du garantert avvik! Bruker du lønnssystem, skal du ikke i tillegg bruke direkte registrering. Da må all rapportering og korrigering skje fra lønnssystemet. Løsning på dette vil være å nulle ut A-meldingen som ble registrert i Altinn. 4. Skifte av lønnssystem/regnskapsfører Det er 2 løsninger: Kontrollen i Altinn er slik at det må sendes inn samme antall eller flere fødselsnr. som forrige måned. Dvs. ansatt må ha samme arbeidsforholdstype og ansattdato i nytt lønnssystem eller hos ny regnskapsfører. Sett alle ansatte som «sluttet» i gammelt lønnssystem/regnskapsfører med sluttdato dagen før overgangen til nytt system og send inn kun ansattopplysninger via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i det nye systemet/regnskapsfører. Startdatoen, altså ansattdatoen, i det nye systemet må være dagen etter sluttdatoen i det gamle systemet. Merk at dersom du bytter til Visma Avendo Lønn har du mulighet til å registrere opprinnelig ansattdato. Dette gjør du i feltet «Ansatt første gang» inne på fane «7-Personalopplysninger». 5. Henger igjen i tidligere innsendt A-melding De ansatte er innrapportert i en A-melding som er innsendt tidligere i foregående måned og som ikke er slettet eller nullstilt- og som da fortsatt er gjeldende. I tilbakemeldingen ser du hvilke meldinger som er gjeldene, altså de linjene som står som "Mottat leveranse" med et pluss-tegn foran, se under:   Løsningen på dette vil da være å nullstille alle innsendte a-meldinger for foregående måned, og deretter nullstille den for nåværende måned. Så må det da sendes på nytt på vanlig måte, først for foregående måned og deretter nåværende. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎15-08-2018 09:12
Ny elektronisk skattekortløsning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎30-05-2018 08:56
Fra og med 2017 ble det innført en finansskatt. Finansskatten består av to elementer:  1) For det første innføres en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget til ansatte i finanssektoren på 5%. 2) For det andre videreføres overskuddsbeskatningen   for finansforetak på 2016-nivå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:57
Med Visma Avendo Lønn kan du sende inn A-melding direkte til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:57
Endring av rollen som gir tilgang til Aa-melding.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:56
I versjon 9.5 av Visma Avendo Lønn ble ikke stillingsbrøk på timelønnede ansatte innrapportert til Altinn. Dette er endret i versjon 10.0.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:55
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:55
Rapporter i Visma Avendo Lønn du kan bruke i forbindelse med A-melding
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:54
Får du feilmelding på brukernavn og passord ved innlogging i Altinn meldingsboks i lønnssystemet? Vi viser deg hvordan dette kan omgås.
Vis hele artikkelen