Mine områder
Hjelp

Inntektsmelding - sende digital inntektsmelding til Altinn NAV

10-12-2021 08:50 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 833 Visninger

Når du har registrert et sykefravær i Visma.net Calendar som er over 16 dager, foreldrepermisjon eller omsorgspenger vil det automatisk bli generert en inntektsmelding i systemet.

 

I dette eksemplet er det registrert et sykefravær fra 2. - 31. mai i Calendar.

calendar.PNG

 

I Payroll får du en melding i lønnskjøringen om at en ny Inntektsmelding er klar for nedlasting:

melding payroll.PNG

 

Du finner denne som tidligere under Rapporter - Inntektsmelding, men for å kunne sende denne direkte til Altinn, må du gå til det nye grensesnitt for Payroll. Dette kan du gjøre ved å klikke på knappen Kontroller og send til NAV på inntektsmeldingen som er generert:

kontroller og send.png

 

MERK: Alternativt kan du gå via linken https://wagerun.cj.hrm.visma.net/ 

Klikk Lønn i venstre hjørne og velg Digital inntektsmelding:

IM-NGP.png

 

Ved å klikke på Kontroller og send til NAV kommer du rett inn på inntektsmeldingen. Når du åpner skjemaet vil du se at det på flere felter finnes en informasjons boble. Ved å klikke på denne får du hjelp/informasjon om hvordan dette feltet skal brukes.

informasjonsboks.png

 

 

Nedenfor ser du eksempel på en inntektsmelding. Informasjon om den ansatte, tilknyttet virksomhet, fravær og arbeidsgiverperiode fylles inn automatisk. I tillegg må du minimum fylle ut:

 • Beregnet månedslønn
 • Bestemmende fraværsdag
 • Beløp som er utbetalt i arbeidsgiverperioden

 

 

inntektsmelding.png

 

Merk!

 • Gjennomsnittslønn blir beregnet av systemet og er en indikator på beregnet månedslønn. Vær oppmerksom på at dette er et forslag. Du bør derfor kontrollere beløpet og legge inn korrekt verdi i feltet Beregnet månedslønn.
 • I feltet Oppgi brutto beløpet som er utbetalt i arbeidsgiverperioden oppgir du lønnen som er utbetalt til den ansatte for de første 16 dagene av sykemeldingsperioden.
 • I avsnittet Refusjonskrav: Feltet Oppgi refusjonsbeløpet per måned er det feltet som avgjør om NAV refunderer til firmaet. eller utbetaler direkte til den ansatte. Blankt felt, betyr at NAV utbetaler direkte til den ansatte. Så hvis ditt firma forskutterer, må du skrive inn samme beløp som under  Beregnet månedslønn.

Innsending

 1. Kontroller at alle nødvendige felter er fylt ut og klikk Lagre nede i høyre hjørnet under Mer. Deretter klikker du Send til NAV for å sende inn inntektsmeldingen:
  lagre.png

 2. I oversikten ser du at meldingen har fått status Sendt:status på innsending 1.png

 3. Når inntektsmeldingen er mottatt i Altinn legger den seg under fanen Arkivert og statusen endres til Akseptert. Åpner du meldingen ser du arkivreferansen dokumentet har fått i Altinn:arkivert.png

Beregning av gjennomsnittlig månedslønn

Beregningen av gjennomsnittlig inntekt gjøres ved hjelp av en ny lønnsart,  LA 4209000 - Gjennomsnittlig månedslønn for Digital inntektsmelding. Denne lønnsarten er som standard ikke synlig på lønnsslippen, men vises blant annet på rapporten Transaksjonsoversikt

Kalkuleringen baseres på de 3 siste månedene før fraværet. På lønnskjøringen for september vises gjennomsnittlig månedslønn basert på juni, juli og august. 

 

Alle lønnsarter som har hake for Sykepengegrunnlag under Generell informasjon er med i kalkuleringen. I standard lønnsartregister gjelder dette følgende lønnsarter:

Lønnsart nr Lønnsart navn
10000 Fastlønn
10050 Faste tillegg
10090 Stopp fastlønn
10100 Timelønn
10150 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
10160 Tips
10200 Utbetaling oppsparte timer
11250 Helligdagstillegg 133%
12200 Timelønn for helligdager
12300 Variable tillegg
12310 Tillegg 45 % (nattarbeid - statens sats)
12400 Kompensasjonstillegg utland
13000 Styrehonorar
23150 Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig)
43100 Arbeidstøygodtgjørelse, skattepliktig
43200 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse
43300 Smusstillegg
107040 Helligdagstillegg 33%
108000 Fravær uten lønn - trekk i timer
108010 Ulegitimert fravær - trekk i timer
108100 Fravær med lønn - timer utbetalt
108110 Velferdspermisjon - timer utbetalt
108120 Fleksitid - timer utbetalt
108130 Avspasering - timer utbetalt
108200 Pleiepenger - timer utbetalt
108250 Sykt barn - timer utbetalt
108500 Sykelønn (i arb g per)
108510 Sykelønn (i arb g per) forskuttert
108520 Sykelønn (utenfor arb g per m feriep) forskuttert
108600 Omkontering permisjon-/sykelønn
316000 Trekkpliktig bilgodtgjørelse
501000 Timelønn
501010 Honorar, akkord, prosent eller provisjon
501020 Tips
502000 Provisjon/bonus (gir rett til feriepenger)
504300 Trekkpliktig bilgodtgjørelse

 

NB! Vær oppmerksom på at ved oppstart av eAccounting Payroll, vil kalkulert månedslønn bli korrekt beregnet først når det er kjørt 3 komplette lønnskjøringer/måneder i systemet. Ved innsendelse av inntektsmelding før dette må gjennomsnittlig månedslønn beregnes manuelt.

 

Oppsett av kode i Calendar

På fraværskodene under Innstillinger - Koder finner du  i fanen Rapporter: Inntektsmelding ytelse: . Dette angir hvilken type permisjon som rapporteres på koden:

 

fravær1.png

 

Følgende ytelser kan velges:

 • Ingen
 • Foreldrepermisjon
 • Svangerskapspenger
 • Sykepenger
 • Pleiepenger barn
 • Pleiepenger pårørende
 • Opplæringspenger
 • Omsorgspenger

 

Tabellen under viser hvordan de forhåndsdefinerte kodene er satt opp i Calendar:

Kode

Navn

Type 

PE

Permisjon

N/A

PU

Permisjon uten lønn

N/A

AV

Ferie aldersbetinget

N/A

PP

Pleiepenger

Pleiepenger

AD

Fødsel/adopsjonspenger

Foreldrepermisjon

VP

Velferdspermisjon

Omsorgspenger

AP

Oppspart overtid

N/A

UP

Utdanningspermisjon

N/A

FF-

Fleksitid - hel dag

N/A

F-

Fleksitid - del av dag

N/A

SP

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger

MP

Permisjon ved militærtjeneste

N/A

FO

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

SB

Sykt barn

Omsorgspenger

SY

Syk

Sykepenger

FE

Ikke legitimert fravær

N/A

AAP

Arbeidsavklaringspenger

N/A

 

Feltet Inntektsmelding ytelse ikke er mulig å redigere.

 

Endringer

Dersom det er endringer, enten på registreringen i Calendar eller informasjon på den ansatte vil rapporten automatisk regenereres og legge seg under Til utfylling igjen:

regenert automatisk.png

 

Årsak til innsending vil automatisk settes til Erstatning dersom inntektsmeldingen er innsendt tidligere.

erstatning.png

 

Du kan også regenerere rapporten manuelt ved å klikke deg inn på inntektsmeldingen i under Arkivert, og helt nederst under Mer markere denne og klikke Regenerere:

arkivert.png

regenerer.png

 

Spørsmål til support

 • Hvor blir informasjonen om "Firmaet forskutterer" eller "Overlater til NAV" hentet fra?
  Dette avgjøres av om du har lagt inn et beløp i feltet Oppgi refusjonsbeløpet per måned.
 • Hvordan slette en inntektsmelding

  Det kan i enkelte tilfeller være ønskelig å slette en inntektsmelding. Dette gjør du på følgende måte:

  1. Gå til Payroll - Rapporter - Inntektsmelding.
  2. Marker inntektsmeldingen som ønskes slettet.
  3. Trykk på pdf-utskriften.
  4. Velg Lukk nede til høyre. 

  Meldingen om inntektsmelding er nå fjernet fra lønnskjøringen. 

 

Relaterte brukertips:

Oppsett inntektsmelding

Fraværsregistreringer som påvirker lønn 

Stoppe fastlønn når NAV overtar

Felter på fraværskoder

 

 

RegelPOD:

Digital inntektsmelding

Bidragsytere
Aktuelt brukertips