Mine områder
Hjelp

Permittering og Corona

13-03-2020 15:33 (Sist oppdatert 26-03-2020)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 5242 Visninger

En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon. En permittering er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, men slik at den permitterte arbeidstakeren fortsatt er ansatt i bedriften. Som utgangspunkt har den ansatte rett og plikt til å vende tilbake til arbeidet når permitteringen opphører.
De nye reglene gjelder permitteringer som har oppstart etter 1.1.201.9

 

Lov om lønnsplikt ved permittering angir hva arbeidsgiver skal betale i den første delen av en permitteringsperioden. Lønnspliktloven regulerer imidlertid ikke hva arbeidstaker skal ha utbetalt i den resterende del av permitteringsperioden. Dette reguleres av folketrygdlovens kap. 4 om dagpenger.

 

Arbeidsgiver skal betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 15 dager. Lønnsplikten i arbeidsgiverperioden gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.
Lønnsplikttdager skal inngå i permitteringsperioden. Når du skal oppgi datoen permitteringen starter, så vil det altså være første dag med lønnsplikt, ikke første dagen lønnspliktperioden er over.

 

Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker​ i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden). Arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer etter fritaksperioden.

Hvordan gjør vi dette i Payroll i forbindelse med Corona?

I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no.

 

I Payroll registreres Permittering på den ansatte i ansattkortet. 

 1. Gå til Employees - Oversikt
 2. Marker ansatt(e)
 3. Velg fanekortet A-melding/NAV
 4. Trykk på pluss-tegnet ved siden av Permittering:
  permittering_01.png

 5. Legg inn Startdato for permitteringen, Sluttdato og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent:
  permittering_02.png

  OBS:  Når du skal oppgi datoen permitteringen starter, så vil det altså være første dag med lønnsplikt, ikke første dagen lønnspliktperioden er over.
 6. Trykk deretter Lagre:
  permittering_03.png

 7. Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold.

 8. For å stoppe utbetaling av fastlønn til fastlønnede må det også legges inn en fast transaksjon som stopper utbetaling av lønn i permitteringsperioden.

 9. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon.

 10. Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet.
  må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.

 11. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent.
 12. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn:
  Screenshot (13).png

 13. Hvis det er en delvis permisjon (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor. Om det er en 100% permittering trenger du ikke legge inn noe på faktor. Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet.

MERK: Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.


NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.

Registrere permittering i Visma.net Calendar

Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette.

 1. Velg Innstillinger - Koder i Visma.net Calendar.
 2. Klikk Legg til.
 3. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden.
 4. Gi koden et passende navn.
 5. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere:
  Screenshot (11).png

 6. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn.Screenshot (13).png
 7. Klikk deretter Lagre.
 8. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.


Permittering i forbindelse med Coronaviruset:

Coronaviruset kan gi adgang til permittering, men det må da foreligge eksempelvis problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten. Dersom permittering kun begrunnes med frykt for smitte, vil det etter vår mening antagelig ikke være en saklig grunn som gir mulighet til permittering. Frykt for smittefare medfører ikke i seg selv sysselsettingsproblemer.

 

Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

 

Ved permittering kan arbeidstakeren ha krav på lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering samt dagpenger fra NAV etter nærmere vilkår.  

 

Foreslåtte endringer vedrørende permittering, sykepenger og omsorgspenger

Her er det varslet en rekke endringer. Artikkelen vil bli oppdatert

 • Ved permittering så sikres arbeidstaker full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. Den gjøres gjeldende også for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden 'fryses' på det antallet dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager. Hvis arbeidsgiverperioden er avviklet med f.eks. 6 dager, vil den da anses som avsluttet. De permitteringene som nå varsles som følge av koronaviruset, antas i all hovedsak være omfattet av endringen.
 • Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
 • Ordningen for omsorgspenger dobles. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
 • Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at det i forskrift kan gis unntak fra å kreve legeerklæring som nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saker etter folketrygdloven. Hjemmelen åpner også for å forskriftsfeste at eventuelle krav til personlig fremmøte hos lege for å få legeerklæring kan fravikes. Unntak fra krav om legeerklæring må brukes med varsomhet og bør hovedsakelig brukes i saker hvor risikoen for misbruk er lav.

 

Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere. Les mer og meld deg på her.

 

Her er det varslet en rekke endringer. Artikkelen vil bli oppdatert

 

Relaterte brukertips

Coronavirus (covid-19) - hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver?

Omsorgspenger - Coronavirus

Koden 'Sykt barn' endret i forbindelse med Coronavirus

Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Det står i artikkelen at det må legges inn en fast transaksjon (lønnart 10090 - Stopp fastlønn) som stopper lønn i samme periode og prosent som permitteringen er lagt inn. Men det blir vel ikke riktig? Fastlønnen skal vel først stoppes fra det tidspunktet lønnsplikten opphører, slik at Fra-dato på lønnart 10090 skal vel være senere enn start-datoen for Permittering (som skal være fra første dag med lønnsplikt)? Lurer også på om man kan registrere blankt i Til-dato feltet, om ikke sluttdatoen for permittering er avklart? 

av Turi M Sorensen

Hei Liv

Det stemmer. Fra dato på Stopp fastlønn skal være 2 dager senere enn starten for Permitteringen. Jeg har korrigert dette i brukertipset nå. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent lar du det feltet stå åpent.

Mvh Turi M. Sørensen
Senior Support Konsulent
Visma eAccounting Support

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei,

I tilfelle permittering som følge av Corona-situasjonen; løper arbeidsgiverperioden fra varslingsdato eller fra datoen permittering starter? Det er to dagers varslingsfrist før permittering. Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til 2 dager. Dersom varsel om permittering dateres 17.03, skal arbeidsgiver betale 2 eller 4 dager, fra 17/3 eller fra 19/3?

av Turi M Sorensen

Hei

Arbeidsgiverperioden løper fra første dag i permitteringen. Permitteringen starter den 19., og Stopp i fastlønn skal da være fra dag 3, altså den 21.

 

Mvh Turi M. Sørensen
Senior Support Konsulent
Visma eAccounting Support

Renate Ellingsen
CONTRIBUTOR *
av Renate Ellingsen

Hei
Dersom vi har en permitteringsgrad på 75% slik at vi kun skal betale 25% lønn i permitteringen, legger man da inn 0,75 i feltet for faktor?
Og ved 40% permittering blir faktoren 0,4?

av Turi M Sorensen

Hei Renate

Ja, det stemmer. Om Den ansatte er permittert 75%, skal faktor på Stopp fastlønn være 0,75, og ved 40% er den 0,4.
Da vil de resterende 25 og 60 prosentene gå til utbetaling for det angitte datointervallet.
Merk at dette er uavhengig av den ansattes stillingsprosent. Jobber den ansatte til vanlig i en 50% stilling, vil det være disse 50 prosentene som stoppes enten 75 eller 40 prosent. Stillingsprosentene skal altså ikke røres i forbindelse med permittering.

 

Mvh Turi M. Sørensen
Senior Support Konsulent
Visma eAccounting Support

Bidragsytere
Aktuelt brukertips