Mijn Communities
Help

05-02-2021

22-02-2021 13:36
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 201 Weergaven

CAO 243 Hoveniersbedrijf

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1930,00. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd. Het aantal CAO-uren is gewijzigd in 1931,40.

Na het uitleveren van release 2021-02 is voor bedrijven die per periode verlonen pensioensoort 02 Pensioen aanvullend toegevoegd, met alternatieve omschrijving Pensioen 4 wk. verloning. Het verschil met pensioensoort 01 Pensioen, is dat bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar òf 68 jaar wordt gekeken naar de leeftijd op de 1ste van de maand. Het aantal CAO-uren op jaarbasis is 1924.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u per 4 weken verloont, en gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren. Als u pensioensoort 01 niet meer gebruikt, verwijdert u de regel voor pensioensoort 01 Pensioen uit deze referentietabel. Na een definitieve verloning zullen eventuele correcties via UPA worden aangeleverd aan TKP. Zie voor informatie de releasenotes van periode 2021-02 over het onderwerp ‘Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen’.

Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60.

Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor pensioensoort 01 Pensioen òf 02 Pensioen aanvullend, én een regel voor pensioensoort 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd. Dit element komt echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-02-2021 en is per die datum bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort 70,00 vastgelegd.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

CAO 487 Metalektro

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-01-2021 is PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) op Ja gezet, en is PAWW in grondslag variabel pens. (aftrekbaar) op Nee gezet.

De inrichting van deze standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de maxima per 01-01-2021 gewijzigd in 79.719 en is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 16,70.

Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend - Pensioen excedent - en 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent hoog - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 79.719, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd.

Als aanvulling op de vermelding in het pensioenreglement staat op de site van het pensioenfonds dat de premiebetaling stopt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de AOW-datum. Daarom is het toetsmoment voor het einde van de berekening in de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen excedent en 03 Pensioen excedent hoog op 12-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd van 5 Geboortedag in 2 Einde periode.

De inrichting voor pensioensoort 04 Pensioen extra - Overgangsregeling VPL tot 31122020 - was al eerder verwijderd. Op 05-02-2021 is ook de alternatieve omschrijving voor deze arbeidsvoorwaarde verwijderd. Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - WIA-Bodemverzekering - , 09 WIA Hiaat extra - WGA-Hiaatverzekering - en 10 AOP - WGA-Hiaatverzekering aanvullend zijn de jaarmaxima per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 12 - Arbeidsmarkt en Opleidingen - is het percentage per 01-01-2021 gewijzigd in 0,40.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-01-2021 is PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) op Ja gezet, en is PAWW in grondslag variabel pens. (aftrekbaar) op Nee gezet.

De inrichting van deze standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de maxima per 01-01-2021 gewijzigd in 79.719 en is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 16,70.

Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend - Pensioen excedent - en 03 Pensioen overbrugging - Pensioen excedent hoog - zijn de jaarfranchises gewijzigd in 79.719, zijn de jaarmaxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd.

Als aanvulling op de vermelding in het pensioenreglement staat op de site van het pensioenfonds dat de premiebetaling stopt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de AOW-datum. Daarom is het toetsmoment voor het einde van de berekening in de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen excedent en 03 Pensioen excedent hoog op 12-01-2021 per 01-01-2021 gewijzigd van 5 Geboortedag in 2 Einde periode.

De inrichting voor pensioensoort 04 Pensioen extra - Overgangsregeling VPL tot 31122020 - was al eerder verwijderd.

Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat - WIA-Bodemverzekering - , 09 WIA Hiaat extra - WGA-Hiaatverzekering - en 10 AOP - WGA-Hiaatverzekering aanvullend zijn de jaarmaxima per 01-01-2021 gewijzigd in 58.311.

Voor pensioensoort 12 - Arbeidsmarkt en Opleidingen - is het percentage per 01-01-2021 gewijzigd in 0,40.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 826 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Voor pensioensoort 01 Pensioen - Pensioenregeling A - zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 12,60.

Via pensioensoort 02 Pensioen aanvullend is inrichting toegevoegd voor Pensioenregeling B. De basis is gelijk aan de basisinrichting bij pensioensoort 01 - Pensioenregeling A: de berekening zònder variant is voor 4-wekenverloning, Als u per maand verloont kunt u variant 0001 selecteren. De franchises zijn 21.076 en de maxima 61.405. De percentages zijn 13,30. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag (pens.aanv.) is 8,000 vastgelegd.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 13 Extra fonds verwijderd.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

Als u gebruik maakt van Pensioenregeling B kiest u Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen. Per bedrijf voegt u inrichting toe voor 02 Pensioen aanvullend. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Per 01-01-2021 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 18.102, zijn de maxima gewijzigd in 112.189 en zijn de percentages gewijzigd in 11.87 resp. 12,33. Ook zijn 1879,20 CAO uren vastgelegd.

Per 01-01-2021 is de inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend verwijderd, omdat de voorwaardelijke regeling in de sector Karton is vervallen per 1 januari 2021. Het betreft de regel in de referentietabel, de alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde, en de standaardwaarden die u in het arbeidsvoorwaardenscherm kunt zien via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u niet zien dat de CAO-inrichting is verwijderd.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 924 Reisbranche

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de regel met beginleeftijd 021 vervangen door een regel met beginleeftijd 000. Het productkenmerk is gewijzigd in U0557-1050 en productvariant RWVP is toegevoegd.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311. Het percentage is ongewijzigd.

Per 01-01-2021 is bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Soc.fds.) vastgelegd: Kalenderdagen.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

De inrichting van de standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens.

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting voor uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf per 01-01-2021 de inrichting vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken en productvarianten neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa).

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

CAO 1165 Recreatie

Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2021 een berekening voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. Met uitzondering van het ontbreken van percentages is de inrichting gelijk aan de inrichting voor medewerkers van 21 tot 67 jaar.

Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 11.614 en zijn de maxima gewijzigd in 58.311.

Op 05-02-2021 zijn per 01-01-2021 1983,60 CAO uren vastgelegd, en bij Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt.

Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die gebruiken maken van de 9+ regeling is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Pensioen 9+ regeling. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor de premie KIKK zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik gaat maken van de 9+ regeling, legt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingeneen regel vast voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa).

Op CAO-niveau is bij gegevenselement Kortdurend zorgverlof doorbet. perc. 70,00 vastgelegd, en voor Langdurend zorgverlof doorbet. perc. 0,00. Deze elementen komen echter niet voor op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Daarom is deze inrichting verwijderd per 01-01-2021. Voor Doorbetalingsperc zorgverlof kort én voor Doorbetalingsperc zorgverlof lang is al inrichting vastgelegd.

CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 per 01-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

De inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2021 verwijderd.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60.

Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 1944 Open teelten

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is de eindleeftijd gewijzigd in 99, en is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren.

Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij

Voor pensioensoort 01 Pensioen is de berekening voor de medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar, per 01-01-2021 verwijderd omdat hiervoor geen aanlevering aan UPA hoeft plaats te vinden.

Voor de medewerkers die 21 jaar of ouder zijn, zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises, maxima en de percentages gewijzigd. Productkenmerk U0116-1001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren. Daarnaast is 13 Minimum per dag leeg gemaakt.

Naar aanleiding van een nieuw UPA-overzicht is op 20-01-2021 13 Minimum per dag weer gevuld met 9,08. Bij 20 Berekening CAO uren is ‘Periodiek aftoppen’ geselecteerd, en bij 21 Berekeningsdatum is ‘4 Werkdagen afrekeningsjaar’ vastgelegd.

Voor pensioensoort 08 voor de berekening van de WGA-Hiaatverzekering is de eindleeftijd gewijzigd is 70 jaar, is het jaarmaximum gewijzigd in 58.311 en is het percentage voor de werknemer gewijzigd in 0,45.

Voor pensioensoort 09 ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is het percentage gewijzigd in 1,18. Het jaarmaximum is ongewijzigd 100.000.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor fonds Colland Arbeidsmarkt is het jaarmaximum gewijzigd in 87.467. Het percentage is ongewijzigd. Productkenmerk S0116-2001 is toegevoegd, evenals het aantal CAO-uren 1983,60. Omdat moet worden gerekend met het aantal gewerkte uren, is eind 2020 11 Soort dagen gewijzigd in 3, Dagen niet van toepassing, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 1 Verloonde uren.

Op 03-02-2021 is voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 11 ten behoeve van fonds Colland Arbeidsmarkt per 01-01-2021 11 Soort dagen gewijzigd in 7, Gewogen werkdagen, en is 12 Franchise-factor gewijzigd in 7 Gewogen werkdagen. Ook bij deze inrichting worden gewerkte uren vastgesteld. Zie voor de achtergrond van deze wijziging eventueel de Storingsmelding met als titel: Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise. Na het oplossen van de storing zal deze inrichting niet gewijzigd worden.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Ten behoeve van de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd aan TKP via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 2451 Dagrecreatie

Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2021 een berekening toegevoegd voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. Met uitzondering van de ontbrekende percentages is de inrichting gelijk aan de inrichting voor medewerkers van 21 tot 67 jaar.

Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar zijn bij pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de franchises gewijzigd in 11.614 en zijn de maxima gewijzigd in 58.311.

Op 05-02-2021 zijn per 01-01-2021 1983,60 CAO uren vastgelegd, en bij Berekeningsdatum is 4 Werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt.

Voor de medewerkers in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die gebruiken maken van de 9+ regeling is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd bij pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Pensioen 9+ regeling. In verband met de storingsmelding ‘Pensioenberekening (variabele grondslag) houdt geen rekening met franchise’ wordt er jaarlijks afgetopt.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik gaat maken van de nieuw toegevoegde arbeidsvoorwaarde, is het van belang dat u via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen pensioensoort 02 Pensioen aanvulling gaat selecteren.

Voor pensioensoort 11 ten behoeve van de berekening voor de premie KIKK zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik gaat maken van de 9+ regeling, legt u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingeneen regel vast voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend. Het productkenmerk neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa).

CAO 3855 Zwembaden

Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2021 de franchise gewijzigd in 11.614, en zijn de maxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd.

Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 58.311. De percentages zijn ongewijzigd. Productkenmerk S0061-1156 is vastgelegd.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

Als u nog geen inrichting heeft vastgelegd voor de aanlevering aan UPA kiest u Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces. U vinkt ‘Periodieke interface UPA’ aan.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen legt u per bedrijf inrichting vast. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting legt u een regel vast voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds. De productkenmerken neemt u exact over uit de referentietabel. Na een definitieve verloning zullen de gegevens worden aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte (upa).

Publishing Date : 2/22/2021