peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Liitetietotositteen käsittely

Anssi K

1 Tilinpäätöksestä tilikaudelta 2016


Kirjanpitolain uudistukseen vuodelle 2016 sisältyy muutoksia tilinpäätöksen laadintaan. Tilinpäätöksen laajuus ja sisältövaatimukset riippuvat yrityksen koosta ja tyypistä (julkinen yhteisö, yksityinen yritys, oy, oyj, ky, tmi, jne.). Hieman yksinkertaistaen tilinpäätös uuden kirjapitolain mukaan koostuu seuraavista osista:
- tase,
- tuloslaskelma,
- rahoituslaskelma
- taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).
- tase-erittelyt,
- liitetietojen erittelyt (liitetietotosite)
- luettelosta kirjanpidoista ja aineistoista sisältäen tiedot
     o osakirjanpidoista
     o tositteiden lajeista
     o tositteiden säilytystavasta
- toimintakertomus.

 

Perinteistä tasekirjaa ei enää tarvitse tehdä, mutta toisaalta sellaisen tekemisestä ei ole haittaakaan, koska tilinpäätös pitää sisällään samat asiat kuin mitä tasekirjassakin on esitetty. Tilikaudet, jotka ovat alkaneet lain voimaan tulon (30.12.2015) jälkeen, tulee päättää uuden kirjanpitolain mukaisesti.


2 Liitetietotosite


Kirjanpitolain uudistuksessa esiteltiin uusi tilinpäätökseen liittyvä käsite: liitetietotosite.

 

Kirjanpitolaki 2:5 b § (30.12.2015/1620)


Liitetietotosite
Tilinpäätöksen liitetiedon tulee, jollei sen perusta muuten ole ilmeinen, perustua sen sisällön todentavaan tositteeseen (liitetietotosite).
Liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

 

Edelleen Kirjanpitolautakunta tarkentaa liitetietotositteen määritelmää:
Omaehtoinen lausunto vuoden 2016 alusta voimaan tulleista kirjanpitolainsäädännön muutoksista, kohta 2.3. Liitetietojen erittelyt ja liitetietotosite:
Liitetietotosite korvaa liitetietojen erittelyt (kumotut KPA 5:2-4 §:t).

Tavallisella tositteella dokumentoidaan liiketapahtuma, esim. osto, myynti, palkanmaksu tms., mutta liitetietotositteella täydennetään tilinpäätöksen liitetietoa: mistä se koostuu ja/tai miten se on laskettu.

 

Tilinpäätöksen yhteydessä liitetietositteiden tositelaji esitellään kuten muutkin tositelajit kirjanpitoaineistojen luettelossa. Liitetietotositteita ei kuitenkaan syötetä Wintimen/Intimen kirjanpitoon, vaan ne laaditaan ja numeroidaan manuaalisesti. Liitetietotosite tunnistetaan ja yksilöidään tositelajin ja tositenumeron perusteella, joiden avulla saadaan muodostettua yhteys tilinpäätöksen, liitetiedon ja liitetietotositteen välillä.

 

Liitetietotositteita koskevat samat arkistointimääräykset kuin tilinpäätöstäkin eli niitä tulee säilyttää vähintään 10 vuotta.

 

Tilinpäätöksen liitetietoja ei välttämättä tarvitse eritellä, jos asia esitetään jo liitetiedossa riittävässä laajuudessa.


Esimerkki liitetietotositteesta:


Jos liitetietotosite halutaan kirjanpitoon muun tositeaineiston mukaan ja arkistoituvan samalla, kun muutkin tositteet arkistoidaan, niin harkittavaksi seuraava vaihtoehto:
o perustetaan oma tili liitetietotositteille
o tilille kirjataan tosite +/- summilla
o tositteen liitteeksi lisätään liitetietolaskelma tiedostona (esim. pdf)
     -->  tosite nousee päivä- ja pääkirjalle
     --> tosite liitetiedostoineen arkistoituu muun kirjanpitoaineiston mukana