avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎10-06-2020 13:45 )

Senest oppdatert: 10. juni 2020 kl. 13.45.

 

Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering? 

 

Det er varslet ytterligere presiseringer i regelverket, artikkelen vil fortløpende bli oppdatert. 


Permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger “saklig grunn” og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Coronaviruset og virkningen av dette vil for mange virksomheter innebære at de har en “saklig grunn” for å permittere. Dette vil f.eks kunne være tilfelle ved at det foreligger problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.


Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.


For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt en del midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

 

Utbetalinger ifbm permittering

Arbeidsgiverperiode ved permittering

Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til 2 dager. Regjeringen foreslår å øke arbeidsgiverperioden igjen fra 2 dager til 10 dager, med virkning for alle permitteringer som iverksettes fra og med 1 september 2020.

Lønnskompensasjon

I forbindelse med corona gir NAV lønnskompensasjon til permitterte fra dag 3 til og med dag 20. Lønnskompensasjon gis for 18 kalenderdager, unntatt lørdager og søndager. Lønnskompensasjonen per dag skal tilsvare brutto permitteringslønn etter permitteringslønnsloven per arbeidsdag. Ytelsen per dag begrenses oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp delt på 260. Ved delvis permittering reduseres lønnskompensasjonen tilsvarende reell permitteringsgrad.


Arbeidsgiver skal i melding til Arbeids- og velferdsetaten gi nødvendige opplysninger om den enkelte permitterte slik at lønnskompensasjonen kan fastsettes. Arbeids- og velferdsetaten utbetaler automatisk lønnskompensasjonen på grunnlag av opplysningene arbeidsgiver har meldt inn.


Arbeidsgiver må sende inn informasjonen etter dag 20 og kan bare sende inn informasjonen én gang per ansatt. Lønnskompensasjon og refusjon vil bli beregnet samtidig og samlet for hele perioden.

 

Arbeidsgiver kan derfor ikke sende inn informasjon for lønnskompensasjon eller refusjon hver for seg, men begge deler samtidig. NAV behandler kun lønnskompensasjon og refusjon for ansatte der permitteringen er rapportert i A-meldingen.


Arbeidsgiver kan sende inn skjema med informasjonen for alle permitterte ansatte samlet, eller dele opp i flere skjemaer hvis det er hensiktsmessig. Opplysninger om en enkelt ansatt kan kun sendes inn én gang.

 

Før skjema sendes inn trenger arbeidsgiver informasjon om:

  • Fødselsnummer for ansatte som har vært permittert
  • Beregnet lønn per dag til den enkelte ansatte 

Hvis arbeidsgiver har forskuttert lønn for de permitterte må også datoen arbeidsgiver sluttet å forskuttere lønnen til den ansatte oppgis.


Arbeidsgiver som har har forskuttert lønnskompensasjonen i form av lønn, refunderes for dette oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet delt på 260 per dag. Arbeidsgiveren kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. Arbeidsgivere må fremme krav om refusjon til Arbeids- og velferdsetaten innen 31. august 2020.

 

Løsning for lønnskompensasjon klar - hva må arbeidsgiver gjøre?

Du kan lese mer om hva arbeidsgiver skal rapportere inn til NAV, og hvordan de 18 dagene NAV skal utbetale med lønnskompensasjon ved permittering skal håndteres her.


Regjeringen har foreslått å fjerne ordningen med lønnskompensasjon fom 1. september 2020. Dersom forslaget vedtas vil en arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter dette vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er på plass.


Dagpenger

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige er oppjustert og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.


Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.


Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er opphevet.
Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, er endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

 

Nye regler om egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger

 
3 dager arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres fra 16 kalenderdager til tre kalenderdager for coronarelatert fravær. De nye reglene gjelder fra 16. mars. Merk at det er kun ved coronarelatert fravær at arbeidsgiverperioden er redusert. Det vil si at for andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.

 

De nye reglene gjelder fra og med 16. mars. Dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne datoen. Det vil si at dersom sykefraværet for eksempel starter 10. mars, så vil NAV refundere sykepenger fra og med 16. mars.

 

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV.

 

Egenmelding

I en midlertidig periode gjaldt det særskilte regler for arbeidstakers bruk av egenmelding. Disse midlertidig endringene gjaldt til og med 31. mai 2020. Fra og med 01. juni 2020 gjelder igjen de ordinære reglene for egenmelding i folketrygdloven, dette gjelder også ved corona-relatert fravær.

 

Refusjon

For sykefravær som skyldes corona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er nå laget et nytt refusjonsskjema for arbeidsgiver som dekker denne situasjonen.

 

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag 4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes corona-pandemien.

 

Du kan lese mer om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona her.

 

Du kan finne skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV.

 

Miste retten til sykepenger

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

 

Retten til sykepenger ved coroanrelatert sykefravær

-Arbeidstaker er smittet av coronaviruset

Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at de øvrige grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt så har arbeidstaker krav på sykepenger.


-Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset

Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert, kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at arbeidstaker faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at han/hun er smittebærer.


-Jobbe hjemmefra?

Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor. Dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

 

-Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene

Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

 

Nye regler om omsorgspenger

Ved stenging av barnehage eller skole vil arbeidstaker ha rett til å bruke omsorgspenger.

 

Hvor lenge arbeidstaker kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett han/hun har til ytelsen.

 

Antall dager med omsorgspegner er doblet for kalenderåret 2020. Nye regler for utvidet antall dager med rett til omsorgspenger trer i kraft med virkning fra fredag 13. mars. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Utvidelsen av det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til kun fravær knyttet til Covid-19 (coronaviruset).

 

Endringene betyr følgende:

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

 

Omsorgspenger ved særlige smittevernhensyn når skoler og barnehager åpner

Det kan også i perioden fram til og med 31. desember 2020 gis rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

 

Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

 

Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger ved slike særlige smittevernhensyn.

 

Overføring mellom foreldre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

 

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver skal kun dekke de tre første dagene med omsorgspenger dersom omsorgspenger utbetales i forbindelse med stenging av skoler og barnehager. Arbeidsgiver må forskuttere de øvrige dager med omsorgspenger arbeidstaker eventuelt har krav på. Det kan kreves refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

 

Du finner regjeringens pressemelding her.

Forslag om å nullstille omsorgspengekvoten

Regjeringen foreslår å nullstille omsorgspengekvotene fra 1. juli 2020. Du kan lese mer om dette her.

 

De nye reglene for sykepenger, egenmelding og omsorgspenger er regulert i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-....

 

Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere. Les mer og meld deg på her.

7 Kommentarer
CONTRIBUTOR **

Vi vurderer å permittere noen hos oss. De 20 dagene nav vil dekke - jeg regner med at dette er arbeidsdager - mandag til fredag, helg ikke medregnet?

Hva om noen jobber deltid. Er det likevel 20 arbeidsdager fortløpende (mandag til fredag)? Eller strekker perioden seg over en lengre periode, da? Altså - om noen jobber 80% - 4 dager i uken. Regner man da 20 dager fordelt på 4 dager i uken eller regner man 20 dager fordelt på 5 dager i uken?

Og dersom denne personen skal permitteres 50% - beregnes de 20 dagene med full lønn som 20 fortløpende dager mandag til fredag? eller blir det fordelt over en lengre periode, f.eks. 20 dager fordelt på 2 dager i uken?

Håper på klarhet i dette.

Lurer også på om arbeidsgiver skal forskuttere disse pengene eller ikke.

Takk for svar hvis noen vet svaret 🙂

 

CONTRIBUTOR *

Vi har allerede sendt ut permisjonsvarsel og blitt delvis permittert fra i morgen. Jeg lurer på akkurat det samme som Mirjam og håper at noen har tid til å svare 😁

CONTRIBUTOR *

Noen lurer på om arbeidsgiver kan redusere lønnen ned til de grensene som gjelder for permisjonslønn i sine lønnsplikt dager? både i varslingsperioden og de 2 dagene etterpå.

Hvordan telles de 20 dagene, kun arbeidsdager antar jeg, men står det noe sted?

Mvh 

Caroline Hasselgreen

CONTRIBUTOR *

Skal det forresten sendes inn inntektsmelding på de permitterte slik som ved sykemelding?

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎19-03-2020 12:42 )

Hei Mirjam, Randi og Caroline

 

Jeg skal forsøke å gi noen svar på det dere har lurt på.

 

Når det gjelder de 20 dagene det er varslet lovendringer om der NAV skal yte full lønn ved permittering, så er ikke dette lovforslaget vedtatt enda. Vi vet heller ikke hvordan dette skal praktiseres pr. dags dato, men håper det kommer nærmere avklaringer snart.

 

Når det gjelder hva arbeidsgiver skal utbetale i lønnspliktsperioden, så er beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30, men den skal ikke begrenses til 6G på samme måte som ved sykepenger.

 

Det skal ikke sendes inn inntektsmelding ved permittering av arbeidstakere.

 

Hei, Jeg har noen ansatte som er blitt sykemeldt fra og med midten av forrige uke. Nå som arbeidsgiverperioden ved sykemelding skal ned til 3 dager, kan jeg da nøye meg med å utbetale kun disse tre dagene over lønn og resten vil den ansatte få fra NAV eller må jeg foreløpig betale 16 kalenderdager?  Vi som arbeidsgiver vet nødvendigvis ikke alle diagnoser for sykemelding, men lurer på om dette med tre dager kun gjelder ved påvist Korona, karantene o.l. 

Hei Vibeke

Denne endringen har ikke trådt i kraft enda, så pr. dags dato er det fortsatt 16 kalenderdager som gjelder. Hvordan dette skal håndteres når lovendringen trer i kraft vet vi dessverre ikke enda.