avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

OTP - Ytelser som skal være med i premiegrunnlaget

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎21-01-2020 13:51 )

Det er ikke enkelt å sette seg inn i pensjonsreglene. Hva er pensjonsgrunnlag og hvordan beregner vi de forskjellige pensjonsgrunnlagene? Må din bedrift ha en AFP- eller OTP- ordning? Kan ansatte ta ut pensjon fra folketrygden, og/eller ta ut AFP/OTP, og allikevel ha full lønn? Arbeidsgivers tilskudd til en kollektiv pensjonsordning er ikke skattepliktig for de ansatte, men skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Ikke minst så er det viktig å vite hvordan grunnlaget skal beregnes.

 

Pensjon
Pensjon består av 3 elementer. Pensjon fra folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) eller avtalefestet pensjon (AFP) og egen sparing.

 

OTP
Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Kravet om å ha en tjenestepensjonsordning gjelder for foretak som har:

  • Minst to ansatte som har 75 % stilling eller mer
  • Minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, med 75 % stilling eller mer
  • Et antall ansatte som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk, og som hver har minst 20 prosent stilling

Innskuddspensjon
Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer som sagt i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon. Ordningen innebærer at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent, eller et visst beløp i pensjonspremie, beregnet på grunnlag av den ansattes lønn. Ansatte kan også i ordningen spare selv, ved at arbeidsgiver trekker i lønn. Dersom foretaket velger innskuddspensjon, skal arbeidsgivers innskudd minst tilsvare 2 % av medlemmenes lønn mellom 1 G og 12 G, jf. OTP-loven § 4 (1).
Det som skal være med i premiegrunnlaget er kontant fastlønn eller timelønn, mens arbeidsgiver i avtalen med pensjonstilbyder kan velge å ikke ta med godtgjørelse for overtid, variable tillegg og skattepliktige naturalytelser som for eksempel verdien av fri bil i grunnlaget.

 

Ytelsespensjon (foretakspensjon)
Foretakspensjon er en ytelsesbasert pensjonsordning som i all hovedsak beregnes ut ifra sluttlønnen og gir en lovnad om en gitt ytelse i tillegg til pensjonen fra folketrygden ved oppnådd pensjonsalder. Ordningen skal gi rett til alderspensjon, og det kan også bestemmes at den skal gi rett til uførepensjon og/eller etterlattepensjon.

 

Tjenestepensjon
Oppretter et foretak en pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven, skal foretaket etter pensjonsplanen hvert år betale innskudd til alderspensjon for medlemmene. Årlig innskudd skal minst utgjøre 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av året, jf. tjenestepensjonsloven § 4-3.​ Det som må være med er kontant fastlønn, mens arbeidsgiver kan velge at godtgjørelse for overtid, variable tillegg og skattepliktige naturalytelser som for eksempel verdien av fri bil ikke skal være med. Denne pensjonsordningen er en "hybrid", med elementer både fra innskuddspensjon og foretakspensjon.

 

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgivers tilskudd til kollektiv pensjonspremie er ikke skattepliktig for ansatte, det er ikke opplysningsplikt, men tilskuddet skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 

3 Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Skal feriepenger være med i grunnlaget for OTP?

CONTRIBUTOR ***

Snakket med noen i Storebrand og fikk beskjed om at feriepenger skal være med i OTP grunnlaget for de som er timelønnende, men ikke for de som er faslønnet. Stemmer dette? Det vil jo da lønne seg å være timelønnet.

Det har Storebrand rett i .....

Men det er tilnærmet likt økonomisk for fastlønnede og timelønnede.....

Praktisk er det gjerne løst slik:

Fastlønnede med månedslønn: premie beregnes av månedslønn 12 måneder, dvs av månedslønn når feriepengene utbetales

Timelønnede: Timelønn + avsatte feriepenger, ikke ved utbetalingen av feriepenger