avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Syke barn - har arbeidstaker rett på omsorgspenger?

Vanja Ramsrud


Arbeidstaker som må være borte fra arbeidet for å ta seg av sykt barn kan ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver eller fra NAV. Forutsetningen er at arbeidstaker fyller vilkårene for rett til omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 9.

 

Opptjeningstid 

Det er et vilkår for rett til omsorgspenger at arbeidsforholdet har vart i 4 uker før stønadstilfellet inntreffer. Har selve arbeidsforholdet vart kortere, kan det likevel foreligge rett til omsorgspenger fra NAV dersom arbeidstakeren har vært i arbeid eller i en likestilt situasjon i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet. Med likestilt situasjon menes i loven tidsrom der arbeidstaker har mottatt enten dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs-, opplærings- eller pleiepenger.

 

Tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt

Retten til omsorgspenger forutsetter videre at arbeidstaker taper pensjonsgivende inntekt ved fraværet. Dette betyr for eksempel at dersom arbeidstaker i samme periode mottar en annen ytelse fra NAV, vil ikke vilkåret om tap av pensjonsgivende inntekt være oppfylt og vedkommende vil ikke ha krav på omsorgspenger.

 

I tillegg til kravet om tap av pensjonsgivende inntekt, er det også et vilkår at inntektsgrunnlaget for omsorgspenger utgjør minimum 50 % av grunnbeløpet på årsbasis. Merk at kravet til minsteinntekt ikke gjelder for retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

 

Opphold i Norge

Det er ytterligere et vilkår for rett til omsorgspenger at arbeidstaker som hovedregel oppholder seg i Norge. Arbeidstaker kan imidlertid etter søknad til NAV få omsorgspenger i en periode på inntil 8 uker under opphold i utlandet. 

 

 Stønadssituasjonen for omsorgspenger 

Forutsatt at vilkårene er oppfylt, ytes det omsorgspenger til arbeidstaker som må være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon, eller når den som har det daglige barnetilsynet er syk. Sistnevnte vil f.eks. kunne være tilfelle der en hjemmeværende forelder er for syk til å ta seg av barnet. 

 

Ytterligere stønadssituasjoner som dekkes av denne bestemmelsen er;

  • Der den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon. 
  • Der barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. Retten til omsorgspenger gjelder i et slikt tilfelle selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.  

 

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. 

 

Antall dager med omsorgspenger 

Omsorgspenger kan ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Arbeidstakere som har omsorgen for mer enn to barn har opptil 15 stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen dobles antallet stønadsdager til henholdsvis 20 og 30. 

 

Har arbeidstaker kronisk syke eller funksjonshemmede barn kan stønadsdagene etter vedtak fra NAV utvides ytterligere. 

 

Hvordan skal fravær ved barns sykdom dokumenteres?

Retten til omsorgspenger krever at barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Fraværet kan dokumenteres med egenmelding for de første tre kalenderdagene, men fra fjerde dag kan arbeidsgiveren kreve at barnets eller barnepasserens sykdom blir dokumentert med legeerklæring.

 

Hvem yter omsorgspenger?

Så lenge arbeidsforholdet har vart i 4 uker er det arbeidsgiver som skal yte omsorgspenger de 10 første stønadsdagene til arbeidstaker. Alle stønadsdager utover 10 dekkes av NAV uavhengig av årsaken til hvorfor arbeidstaker har utvidet antall dager. Arbeidsgiver må imidlertid forskuttere dager utover 10 som arbeidstaker har krav på, men vil kunne søke refusjon fra NAV på inntektsmeldingen. 

 

Lønnsforum høst 2019

Vet du hvordan “sykt barn dager” håndteres ved årets slutt? Lær mer om dette og andre problemstillinger som gjør seg gjeldende ved overgangen til et nytt år på høstens Lønnsforum.