Mine områder
Hjelp

Hvilke krav stilles til en faktura og fakturaens forfallsdato?

av emiliedamaas (Oppdatert ‎04-02-2022 13:55 av emiliedamaas VISMA )
Å sende kunden en faktura etter kjøp av en vare eller tjeneste fremstår som naturlig og  ganske opplagt, men hvilke formkrav stilles til selve fakturaen? Det er kanskje ikke like opplagt. Og hvor tidlig kan du kreve at kunden skal betale fakturaen? I denne artikkelen svarer vi på gjentakende spørsmål om nettopp dette. 

Spørsmål 1. Hvilke opplysninger må jeg minimum inkludere på fakturaen? 

Hvilke opplysninger som minimum må inngå i et salgsdokument, er angitt av Bokføringsforskriften §5-1-1. Under har vi listet opp minimumskravene som stilles til et salgsdokument: 

 

  1. Nummer og dokumentasjonsdato
  2. Angivelse av partene
  3. Ytelsens art og omfang 
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen 

  5. Vederlag og betalingsforfall

  6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

  7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».

 

Bokføringsforskriften stiller strenge krav til nummerering og datering av salgsdokumentet (1). Forskriften sier at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. For å imøtekomme dette må en faktura utstedes gjennom et fakturaprogram hvor fakturanummeret tildeles maskinelt, eller man kan benytte fakturablanketter med påtrykte fakturanummer fra trykkeri. 

 

Når det gjelder angivelse av ytelsen som ligger til grunn for vederlaget, stilles det krav til at man angir en korrekt og fullstendig beskrivelse for å sikre at de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven §4 er overholdt. Særlig gjelder kravet om realitet og nøyaktighet. Det skal ut fra ytelsens angivelse i salgsdokumentet være mulig å ettergå at ytelsen faktisk har funnet sted gjennom kontroll og revisjon. 

 

Videre må salgsdokumentet også inneholde

  • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret, hvis selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

  • Er selger et AS eller et ASA må ordet "Foretaksregisteret" fremkomme på salgsdokumentet. Det samme gjelder for norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som er registrert i Foretaksregisteret. Eksempel: Bedriften AS, org.nr 123 456 789 MVA Foretaksregisteret. Det er også vanlig å angi landskode foran organisasjonsnummeret, særlig hvis man opererer på tvers av landegrensene. 

 

Under har vi laget et eksempel på en faktura som oppfyller de skriftlige formkravene

Eksempel på faktura (2).png

Spørsmål 2. Hva med forfallsdato, står jeg fritt til å velge hvilken forfallsdato jeg vil? 

Bokføringsloven §5-1-1 stiller krav til at det skal angis et betalingsforfall. Videre kan ikke betalingsforfallet være datert tidligere enn dokumentasjonsdatoen. Det stilles utover dette ikke konkrete krav til betalingsvilkår. Som selger står du derfor i utgangspunktet fritt til å angi de betalingsvilkårene du selv ønsker. Vi anbefaler likevel at du som selger angir en forfallsdato som vil bli oppfattet som rimelig av kunden. Å angi en kort betalingsfrist kan være fristende, men det er da viktig å huske på at kunden gjerne har en forventning til hvor lang tid kunden har på å gjøre opp for seg. En kort betalingsfrist vil kunne oppleves som lite kundevennlig, med mindre kunden er gjort særlig oppmerksom på betalingsvilkårene før gjennomføring av kjøpet. Hvilken forfallsdato du angir bør også ses i sammenheng med faktorer som fakturabeløpets størrelse og om kunden er privat -eller næringskunde. Å utvise skjønn er et godt oppsummerende stikkord.

 

 

Definisjoner

Salgsdokument: Dokumentasjon på omsetning av varer og tjenester, for eksempel en faktura

Betalingsvilkår: Antall dager mellom fakturadato og forfallsdato. Vanligvis 14 eller 30 dager. 

Ytelse: brukes om avgifter, skatt eller andre forpliktelser som skal ytes av formue, eiendom, inntekt e.l.

Vederlag: Godtgjørelse for en ytelse, for eksempel lønn for arbeid, tjenste i gjengjeld eller betaling for en vare eller en tjeneste. 

 

Kilder:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558/KAPITTEL_5-1#%C2%A75-1-1

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/krav-til-informasjon-om-foretaket-pa-nettsider-o...

https://nn.wikipedia.org/wiki/Vederlag