Mine områder
Hjelp

Coronavirus (covid-19) - hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver?

av Turi M Sorensen (Oppdatert ‎20-03-2020 14:38 av Turi M Sorensen VISMA )

Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?

 

Fredag 20. mars har det kommet pressemeldinger fra regjeringen om nye regler som er iverksatt i forbindelse med coronaviruset. Forskriftene om sykepenger og omsorgspenger er pr. dags dato ikke tilgjengelig, så innholdet under er basert på informasjonen som er gitt i pressemeldingene.

 

Det er varslet ytterligere presiseringer i regelverket, artikkelen vil fortløpende bli oppdatert.


Permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger “saklig grunn” og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Coronaviruset og virkningen av dette vil for mange virksomheter innebære at de har en “saklig grunn” for å permittere. Dette vil f.eks kunne være tilfelle ved at det foreligger problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.

 

Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

 

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse trer i kraft fra og med 20 mars.

 

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

 

Du finner regjeringens pressemelding her.

 

Nye regler om egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger

 
3 dager arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for coronarelatert fravær. De nye reglene gjelder fra 16. Mars. Merk at det er kun ved coronarelatert fravær at arbeidsgiverperioden er redusert. Det vil si at for andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.

 

De nye reglene gjelder for alt fravær som starter fra og med 16. mars. Hvordan fravær som starter før denne datoen skal behandles er ikke avklart i den foreløpige informasjonen fra regjeringen.

 

Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for coronarelatert sykefravær.

 

Egenmelding

Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for coronarelatert sykefravær fra dag fire, vil det etter det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV fra 20. mars hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring som dokumentasjon for rett til sykepenger.

 

I forbindelse med at arbeidsgiverperioden nå reduseres til 3 dager har mange arbeidsgivere stilt spørsmål med hensyn til mulighetene for refusjon der arbeidstaker har benyttet egenmelding i arbeidsgiverperioden på 16 dager før endringen trådte i kraft. Til dette har regjeringen uttalt følgende i sin pressemelding om nye regler om coronarelatert sykefravær og egenmelding:

 

“Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

- I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden."

 

Refusjon

Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

 

Du finner regjeringens pressemelding her.

 

Retten til sykepenger ved coroanrelatert sykefravær

-Arbeidstaker er smittet av coronaviruset

Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at de øvrige grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt så har arbeidstaker krav på sykepenger.


-Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset

Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.


-Jobbe hjemmefra?

Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor Dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

 

-Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene

Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

 

Nye regler om omsorgspenger

Ved stenging av barnehage eller skole vil arbeidstaker ha rett til å bruke omsorgspenger.

 

Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett man har til ytelsen.

 

Nye regler for utvidet antall dager med rett til omsorgspenger trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Utvidelsen av det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til kun fravær knyttet til Covid-19 (coronaviruset).

 

Endringene betyr følgende:

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Overføring mellom foreldre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre.

 

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver skal kun dekke de tre første dagene med omsorgspenger, men må forskuttere de øvrige dager med omsorgspenger arbeidstaker eventuelt har krav på. Arbeidsgiver kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

 

Du finner regjeringens pressemelding her.

Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere. Les mer og meld deg på her.

 

Relaterte Brukertips/Nyheter

Permittering

Omsorgspenger - Coronavirus

Koden 'Sykt barn' endret i forbindelse med Coronavirus 

Viktig informasjon innenfor lønn/skattt