cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
Håndtering af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
View full article
Sådan opretter, ændrer og fratræder du medarbejdere i Visma Løn
View full article
Håndtering af fritvalg i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
View full article
  Indledning Dansk Arbejdsgiverforenings fælles register til håndtering af elektroniske feriekort (eferiekort) hedder Arbejdsgivernes Centrale Feriekortregister – herefter omtalt som ACF – og omfatter virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA. ACF skal blandt andet have følgende indberettet:   Medlemsorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening (MOFO-kode) Feriehåndteringskode (FH-kode) dvs. typen af feriekort År til dato feriesaldi for indeværende optjeningsår SH-, fritvalgs- og evt. feriefridagssaldi for timelønnede medarbejdere Nedskrivning i forbindelse med afholdelse af ferie Dato for første feriedag samt indberetningsformål Udstedelse af eFeriekort   MultiLøn Erhverv danner automatisk indberetning til ACF efter hver lønkørsel. En gang om året indberettes oplysninger for optjeningsåret svarende til data på et printet feriekort for de timelønnede. For funktionærerne bliver feriekort indberettet ved fratrædelse. . Opsætning Arbejdsgiver stamoplysninger I feltet ’Feriekort indberetning’ skal du oprette værdien   2 Ingen indberetning   Arbejdsgiver stamoplysninger / Tilmeldinger Den enkelte arbejdsgiver skal tilmeldes   Serviceydelse 27 – Indberetning til ACF Serviceydelse 15 – DA feriekort - Denne tilmelding skal kun oprettes, hvis der ikke skal udskrives feriekort (enkelte overenskomster kræver feriekort på lønseddel/egne feriekort).   Klik på menupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamopl. I højremenuen vælges ’Tilmelding’ Klik på " + Ny" Udfyld   Klik på "OK" Gentag punkt 1 til 5 for ‘serviceydelse = 15’, hvis det er relevant. Opsætning / Stillingskategori Indberetning til ACF kræver opsætning på de relevante stillingskategorier.   Lønperioder Det er vigtigt, at I ikke ændrer i perioderne for de medarbejdere, der aflønnes månedsvis, så slutdatoen ligger i et andet kalenderår end startdatoen. Det vil medføre uoverensstemmelser i ferieregnskab og manglende indberetning til ACF Timelønnede For timelønnede sker indberetningen efter lønkørslen, når der på stillingskategorien er oprettet en værdi i felterne:   DA-organisation (MOFO kode) DA-feriekort   Derudover skal der være tilknyttet en stillingskategori i denne lønart:   4010 – Feriepenge til feriekort   Funktionærer For funktionærer sker indberetningen, når der på ’Ansættelsesforholdet’ er oprettet en fratrædelseskode ’2 Feriepenge på feriekort’ og en ’fratrædelsesdato’. Og på stillingkategorien skal der være oprettet en værdi i felterne:   DA-organisation (MOFO kode) DA-feriekort   Derudover skal der være tilknyttet en stillingskategori i denne lønart:   Lønart 4019 – Ferie med løn   Medlemsorganisation (DA organisation) Dansk Arbejdsgiverforening har oprettet en række koder til deres medlemsorganisationer (MOFO-koder). Disse koder skal opsættes på stillingskategori, og der skal stå, hvilken medlemsorganisation og evt. forening virksomheden er medlem af.            1000 = DI          1101 = Dansk Mode & Textil          2151 = Dansk Erhverv Arbejdsgiver          2201 = Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (AI-BOA)          4103 = Dansk Byggeri          4303 = TEKNIQ Installatørernes Organisation          4401 = Danske Malermestre          4601 = Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening (AI-BOA)          4701 = Glarmesterlauget i Danmark (SAMA)          5101 = Grafisk Arbejdsgiverforening          5201 = Danske Mediers Arbejdsgiverforening          8103 = Autobranchens Arbejdsgiverforening (SAMA)          8105 = Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SAMA)          8106 = Dansk Maskinhandlerforening (SAMA)   Klik på menupunkterne Opsætning og Stillingskategori Udfyld  Klik på "Gem" Feriekorthåndteringskode (DA Feriekort) Feriekorthåndtering er en betegnelse for, hvordan feriekortet skal udstedes til en medarbejder. På stillingskategorien skriver du, hvilken feriekorthåndteringskode virksomheden ønsker at bruge. Ønsker du at ændre ’Feriekorthåndteringskode’ kræver det en varsel til medarbejderne.   Feriekorthåndteringskode FH1 - Feriekort eBoks u/underskrift Indberetning af oplysninger til ACF, så det er muligt for ACF at sende et feriekort til eBoks.   Feriekorthåndteringskode FH2 – Feriekort eBoks m/underskrift Indberetning af oplysninger til ACF, så det er muligt for ACF at sende et feriekort til eBoks.   Feriekorthåndteringskode FH3 – Intet feriekort Indberetning af oplysninger til ACF, hvor det fremgår, at der ikke er udstedt et feriekort af arbejdsgiver (overenskomstbestemt)   Feriekorthåndteringskode FH4 – Feriekort udstedes af arbejdsgiver Indberetning af oplysninger til ACF, hvor det fremgår, at der er udstedt et feriekort af arbejdsgiver. Arbejdsgiver udskriver feriekort fra ACF’s hjemmeside.   Dette gøres i menuen: Klik på menupunkterne   Opsætning   og   Stillingskategori Udfyld  Klik på "Gem" Indberetning af optjening/nedskrivning af feriesaldi Efter hver lønkørsel sendes der indberetning til ACF. Vi sender oprindelige optjente dage og beløb, når der er bevægelse på et feriekort. Der bliver dannet en rapport over indberettede saldi til ACF, samt dagen efter lønkørslen ligger der en kvitteringsliste for indberetningen til ACF. Rapporten findes under Rapporter og Vis job.   Indberetningen indeholder følgende år til dato:   SH-saldo Feriefridagssaldo brutto Fritvalgssaldo brutto Feriesaldo dage Feriesaldo beløb   De indberettede beløb svarer til saldiene, der er vist på rapporterne ’Ferieregnskab’, ’SH-opsparingsliste’ og ’Medarbejder til gode (år til dato)’.         Årsindberetning af ferieoplysninger Medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge Hvert år omkring den 8. januar sendes der en indberetning til ACF for det afsluttede ferieoptjeningsår. Indberetningen omfatter alle medarbejdere, der har optjent feriepenge til kort.   Indberetningen indeholder oplysninger om virksomheden og medarbejderen samt følgende år til dato:   Feriedage i alt Feriepenge pr. dag SH til feriekort Nettoferiepenge i alt   Ved indberetning dannes en kvitteringsliste, der kan ses i Rapporter og Vis job. Den viser de indberettede medarbejderes feriekortoplysninger.   Medarbejdere der har fratrædelseskode 9, skal i den sidste lønkørsel i året, have aktiveret deres indberetning til ACF. Dette gøres ved at oprettet en variabel lønart på medarbejderen:   700 - Aktiver feriekort   Medarbejdere med beskatning af feriepenge ved fratrædelse Medarbejderen vil få indberettet ferieoplysninger til ACF i den måned, deres feriepenge beskattes. Der indberettes oplysninger for hvert optjeningsår, hvor der er feriepenge/feriedage til gode. Indberetningen indeholder oplysninger om virksomheden og medarbejderen samt følgende år til dato:   Feriedage i alt Feriepenge pr. dag Nettoferiepenge i alt   Ved indberetning dannes en kvitteringsliste, der kan ses i Rapporter og Vis job. Den viser de indberettede medarbejderes feriekortoplysninger.   Indberetning af restferiekort Ved udbetaling af feriepenge via MultiLøn Erhverv vil der blive indberettet et restferiekort til ACF. Restferiekortet indeholder oplysningerne fra det tidligere oplyste feriekort samt   udbetalte feriedage udbetalte feriepenge resterende nettoferiepenge resterende feriedage   Ved indberetning dannes en kvitteringsliste, der kan ses i Rapporter og Vis job. Den viser de indberettede medarbejderes feriekortoplysninger.       Indberet formål med udbetaling samt 1. feriedag ACF skal have oplyst årsagen til udbetaling af feriepenge, og er der tale om almindelig afholdelse af ferie, så skal de også have oplyst 1. feriedag.   Ved udbetaling fra feriekort på en variabel lønart, skal udbetalingsformål oprettes.   4075 - Udbetaling af feriedage feriekort 4076 - Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag   Udbetalingsformål: 1 = udbetalinger, hvor medarbejderen holder ferie 2 = udbetalinger som følge af feriehindring 3 = udbetaling først og sidst i ferieåret af feriepenge under minimumgrænsen 4 = udbetaling ved død 5 = Udbetaling efter ferieårets afslutning pga. fratrædelse eller udbetaling for 5. ferieuge 8 = Afregnet til Arbejdsmarkeds Feriefond 9 = afregnet til privat feriefond Hvis du efterlader feltet tomt, så skal du selv indberette formålet med udbetalingen af feriepenge til ACF.   Skift mellem ’ferie med løn’ og ’løbende beskatning af feriepenge’ Hvis en medarbejder med feriekort skifter fra at have ’ferie med løn’ til at have ’løbende beskatning af feriepenge’ eller omvendt, skal medarbejderen oprettes med nyt lønnummer for at få indberettet korrekt til ACF.   Skift mellem feriekort og FerieKonto Stillingskategori Hvis en hel medarbejdergruppe skal skifte fra at opspare feriepenge hos FerieKonto til feriekort eller omvendt, skal dette altid ske pr. 1. januar ved at skifte stillingskategori.   Kan ændringen ikke vente til den 1. januar, skal medarbejderne oprettes med nyt lønnummer og stillingskategori.   Enkelte medarbejdere Hvis en medarbejder skifter fra at opspare feriepenge hos FerieKonto til feriekort eller omvendt, skal medarbejderen flyttes over i en ny stillingkategori, som håndterer feriekort eller FerieKonto, pr. 1. januar.   Kan ændringen ikke vente til 1. januar, skal medarbejderen oprettes med nyt lønnummer og stillingskategori.     Genansættelse af en funktionær Har du tidligere fratrådt en funktionær med feriepenge til feriekort, skal du genansætte medarbejderen på et nyt lønnummer, hvis du ønsker at udbetale feriepenge fra feriekort indberettet til ACF.   Genansættelse af timelønnede En timelønnet kan uden problemer genansættes på samme lønnummer, dog kun hvis medarbejderen genansættes med samme ferieforhold (feriekort eller FerieKonto).   Udbetaling og ændring af nettoferiepenge Når du udbetaler eller korrigerer feriepenge på en af følgende lønarter lønart 610 – Saldokorr. Feriekort tidligere ferie år (Netto) Udbetalingsformålet må godt være blankt lønart 611 – Saldokorr. Feriekort indeværende ferie år (Netto) Udbetalingsformålet må godt være blankt lønart 4075 - Udbetaling af feriedage feriekort lønart 4076 - Udbetaling af feriedage feriekort-uden reduktion af skattefradrag fraværskode 41 - Ferie uden løn (Afholdelse af ferie i lønperioden) Indberettes automatisk med Udbetalingsformål = 1   Så skal du indberette følgende ’år til dato’-beløb på medarbejderen: SH-saldo Feriefridagssaldo brutto Fritvalgssaldo brutto Feriesaldo dage Feriesaldo beløb.   OBS!: Hvis medarbejder tidligere har fået beskattet SH til feriekort og derefter genansættes, vil sidste lønseddel i året inkludere tidligere beskattet SH i nettoferiepengene. Den samlede nettoindberetning er dermed korrekt, men der vises andre tal på lønsedlen, end der indberettes til ACF.   ACF afstemningsliste Afstemningslisten viser, hvilke bevægelser der indberettes til ACF. Rapporten dannes samtidig med indberetning til ACF feriekort om aftenen, når der indberettes.
View full article
Brugen af realtidsvisning forudsætter, at man har Visma HR og opsat ferierækkefølge og arbejdstidskalender.
View full article
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
View full article
Håndtering af SH i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
View full article
Indlæs data via .csv-fil
View full article
  Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere   optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg og overført ferie løbende afregning af feriepenge til FerieKonto løbende afregning af feriepenge til feriekort ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   Vi anbefaler, at ændringer/tilretninger af ferieopsætningen altid sker den 1. januar i et givet år.   Ferieår Feriesystemet kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie. Nedenfor kan du se et eksempel, som tager udgangspunkt i 2015:   Indeværende ferieår Optjeningsår 1.1.2015 til 31.12.2015 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2016 til 30.4.2017   Sidste ferieår Optjeningsår 1.1.2014 til 31.12.2014 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2015-30.4.2016   Forrige år Optjeningsår 1.1.2013 til 31.12.2013 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2014 til 30.4.2015. Efter 30.4.2015 vil evt. restferie blive vist som overført ferie.   Feriepengehensættelse Ferie med løn Efter hver lønkørsel kan ferieregnskabet udskrives. Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere, der har ferie med løn:   Feriedage og bruttoferiepenge, der er optjent i indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra tidligere år. Ferietillæg, der er optjent i indeværende år og evt. sidste år.   Løbende beskatning Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til feriekort (feriepengene beholdes hos kunden) eller FerieKonto.   Feriedage og nettoferiepenge, der er optjent indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra tidligere år.   Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto eller feriekort.   Har du valgt en stillingskategori, hvor en del af skattefradraget bruges på feriepengene, sker følgende beregning af skattefradraget:   Månedslønnede – der bruges 3,25 dagsfradrag eller et frikortsbeløb 14-dagslønnede - der bruges 1,5 dagsfradrag eller et frikortsbeløb   Ønsker du ikke at bruge en del af skattefradraget på feriepengene, skal du oprette   Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat   På den relevante stillingskategori.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg en stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Hensættelse til Feriepulje Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategorien oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.   Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eIndkomst for optjeningsåret 2014 og fremadrettet.   Du kan læse mere på Virk.dk. Indberetning til feriepengeinfo I venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder 3 valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto eller feriekort – ikke ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis du har feriekort og indberetter til ACF – du kan læse mere om ACF i ’Guide til indberetning i ACF’ eller Horesta. ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasse- eller koncernordninger jf. SKAT’s hjemmeside skat.dk – ’Registrerede feriekasser’.   Bemærk, at hvis du bruger både FerieKonto og feriekort - ACF på samme arbejdsgiver, skal feltet udfyldes med ’2 Ingen indberetning’.   Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Sumtotal (eIndkomst)   Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Udfyld Klik på Optjening af feriepenge af valgfrit grundlag Det er muligt, at beregne en procent af et valgfrit grundlag som tillægges feriepengene. Grundlaget kan sættes op i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden.   Procent oprettes på resultattabel EKSFER, for den pågældende løngruppe På stillingskategorien oprettes lønart 2980 - Særlige feriepenge   I stedet for at gøre det for en bestemt stillingskategori og løngruppe, kan du oprette en variabel lønart, hvor de angiver grundlaget, der skal beregnes feriepenge procent af   Lønart 2981 - Særlige feriepenge, oprettes på den pågældende medarbejder   Det beregnede særlige feriepenge beløb tillægges til de beregnede feriepenge, som afregnes via FerieKonto, Horesta, feriekort eller kontant.   Husk at oprette lønarten i din kontoplan.   Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 25 feriedage på et fuldt kalenderår. Du har mulighed for at ændre antallet af optjente feriedage i en lønperiode for en løngruppe.   Resultattabel 4005 – Feriedage   Vælg menupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og angiv feriedage pr. lønperiode for aflønningsformen Klik på OBS! Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opspares feriedage forholdsmæssigt Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden. Ved deltid optjenes fuld ferie, svarende til 25 feriedage pr. kalenderår.   Optjening af feriedag for løsarbejdere Medarbejdere der kun arbejder få dage i en virksomhed, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdstimer medarbejderen har arbejdet i lønperiode. Arbejdstimerne vil blive omregnet i forhold til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag. Resultattabel 4005 oprettes for den pågældende løngruppe med værdien 12,99** Resultattabel 4015 skal yderligere for 14 dages lønnede oprettes med værdien 1,04 Du kan i stedet for opsætning af resultattabel 4005, ved registrering af timer oprette en variabel lønart med antal arbejdsdage. Disse dage vil blive ganget med 0,07 og summen vil blive indberettet til eIndkomst.   Variabel lønart 530 - Antal arbejdsdage/feriedage   **Beregningen af feriedage, hvis værdien i resultattabel 4005 er 12,99: Periodens timer x 0,01299   Afregning af feriepenge Feriepenge kan afregnes for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:   FerieKonto Feriekort – ACF Feriekort – ingen indberetning til ACF Feriepenge til Horesta Feriepenge afregnes manuelt til anden ferieordning   Feriepenge til FerieKonto Stillingskategorien og en fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4009 - Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Eller Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn (dage)   Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper og aflønningsformer.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på   Feriepenge til feriekort Stillingskategorien og fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4010 – Feriekort timeløn og månedsløn   Eller Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn (dage)   Derudover skal Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på   Feriepenge til Horesta Der indberettes feriepengeoplysninger til Horesta for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (timelønnede). Indbetaling af feriepengene sker på en opkrævning fra Horesta.   Opsætning af Horesta:  ’Feriekort indberetning’ skal indeholde værdien ’2 Ingen indberetning’   Vælg venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælges ’Tilmelding’ Klik på Udfyld Klik på   På relevante stillingskategorier vælger du følgende:    Ved stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Ved resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge – skal du vælge værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på   Manuel afregning af feriepenge for en løngruppe Hvis feriepengene skal afregnes til en af de registrerede feriekasser, der findes på www.skat.dk, skal du lave en manuel afregning af feriepengene, hvor du skal tilknytte følgende på den relevante stillingskategori:   Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   indeholde værdien ’-1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og -1 for aflønningsformen Klik på     NB! Feriepenge bliver indberettet til eIndkomst.   Manuel afregning af feriepenge for én medarbejder Skal feriepengene afregnes manuelt i forbindelse med en fratrædelse, skal du bruge   Variabel lønart 8486 – Feriekonto manuel afregning   I den lønkørsel, hvor feriepengene skal beskattes. På rapporten ’Ferieafregningsliste’ vil der stå, at feriepengene afregnes manuelt.   Feriepengene bliver indberettet til eIndkomst.   Oprunding af feriedage, timelønnede medarbejdere Ved årets afslutning bliver feriedagene afrundet til halve/hele dage. Det forudsætter, at der på stillingskategorien for timelønnede er oprettet følgende:   Stillingskategori lønart 4029 – Oprunding feriedage (25)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Lønarten må kun bruges til timelønnede medarbejdere.   For funktionærer sker det automatisk ved årets sidste lønkørsel.   Medarbejderens lønseddel På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter nederst:   Ferieberettiget løn Restferiedage/timer Optjente nettoferiepenge for indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning) Optjent ferietillæg for indeværende år (for medarbejdere, der har ferie med løn)   Det kan variere, hvad der vises på lønsedlen alt efter hvilken lønseddeltype, der er valgt på den konkrete stillingskategori. Det betyder, at medarbejdere uden optjening af ferie kan undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7. Du kan se de øvrige lønseddeltyper under ’Hjælp’ på skærmbilledet ’Stillingskategori’. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Udfyld Klik på     Ferierækkefølge på ferie og feriefridage I flere overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først – Rækkefølgen kunne være   1: Afholdelse af optjent ferie hos tidligere arbejdsgiver 2: Afholdelse af feriefridage 3: Afholdelse af optjent ferie hos nuværende arbejdsgiver   Der er nu mulighed for via hjælp fra en konsulent fra Bluegarden at opsætte denne rækkefølge specifikt efter hvordan ”reglerne” er i virksomheden. Fraværet indtastes på fraværskode 50 og så vil Multiløn Erhverv selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. Optjening af ferietillæg Lønsystemet optjener som standard 1 procent i ferietillæg af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre ferietillægsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Udfyld Klik på   For at opspare ferietillæg skal en af følgende lønarter være tilknyttet den relevante stillingskategori.   Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Udbetaling af ferietillæg årligt Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen. Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:   Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Dobbeltklik på T, og klik på   Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på   Husk at lave tilpasningen på alle kørselsselektioner.   Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:   3930 – Udbetaling Ferietillæg   Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.   Ekstra ferietillæg I flere overenskomster indgår muligheden for at opspare et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, bruger du følgende på de relevante stillingskategorier:   Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra   Skriv procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg på de enkelte medarbejdere eller i en resultattabel for en løngruppe.   'Personlige satser' lønart 9912 – Ekstra ferietillæg procent 'Resultattabel' 4007 - Ekstra ferietillæg sats   Resultattabellen oprettes med procentsats for ekstra ferietillæg til relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på   Hvis enkelte medarbejdere skal have en anden procentsats, kan du oprette Personlig sats lønart 9912 - Ekstra ferietillæg % egen sats   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Udfyld Klik på   Osparing af ekstra ferietillæg af overtid Ekstra ferietillæg kan opspares af overarbejde på følgende lønarter: 1300 – 1307, 1320 - 1322, 1380-1381, 1385-1386 og 1390-1397.   Opsparing af et ekstra ferietillæg kræver, at stillingskategori lønart 4039 er oprettet.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Herefter skal du oprette den ekstra ferietillægsprocent, som skal opspares af overarbejdet.   'Resultattabel' 4012 – Procent af overarbejde   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4012 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på   Udbetaling af ekstra ferietillæg, årligt Ekstra ferietillæg kan udbetales sammen med det lovpligtige ferietillæg.   Stillingskategorilønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.   Stillingskategorilønart 3925 - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge.   Opsætning af det ekstra ferietillæg på stillingskategorien.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på   Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor du vælger ikrafttrædelseskoden 'T'.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på   Udbetaling af ekstra ferietillæg ved afholdelse af ferie Ekstra ferietillæg kan udbetales i portioner ved afholdelse af ferie på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger.   Lønart 3935 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Lønarten oprettes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer. Regulering af ferietillæg Følgende variable lønarter bruges til regulering af ferietillæg (+/-)   Lønart Funktion Type 601 Saldoændring af ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 602 Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Administration af 30 feriedage Optjening af ferie med løn -  30 feriedage Hvis der optjenes 30 feriedage pr. ansættelsesår, skal resultattabellen ændres til 2,5 feriedage pr. ansættelsesmåned:   Resultattabel 4005 - Feriedage pr. måned   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og skriv antal dage pr. måned for aflønningsformen Klik på   Fratrædelse af medarbejdere med 30 feriedage Når én medarbejder, der har optjent 30 feriedage, fratræder, sker der en omregning til 25 dage. Omregningen foretages på følgende formel   Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08) Værdi fra resultattabel 4005                                         = feriedage til afregning.   Feriedagene vil blive afrundet til halve eller hele dage.   På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner, hvor kolonnen ’enheder’ svarer til de optjente feriedage, og kolonnen ’resultat’ viser de omregnede feriedage.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag.   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge   Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på   Ønskes ferien reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere, oprettes   Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Udfyld Klik på   Regulering af feriepenge og feriedage Følgende lønart bruges til regulering af feriesaldi (+/-)     Lønart Funktion Type 510 Saldoændring feriedage/kroner fra tidligere ferieår Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 511 Saldoændring feriedage/kroner fra indeværende ferieår Dage og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Overført feriedage Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte feriedage. Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.   Nulstil ikke afholdte feriedage Restferiedage, som ikke ønskes overført til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på   For en enkelt medarbejder oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på Tilbageførsel af nulstillede feriedage Nulstillede feriedage kan tilbageføres, hvis feriedagene er nulstillet i samme lønkørsel eller i en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i samme lønkørsel:   Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse Overført ferie, som ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen.   Overført ferie beregnes ud fra værdien af sidste års feriepenge, som skal ligge til grund for beregningen af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2016, som er optjent i 2014, får værdien fra 2015.   Eksempel: Der er i 2015 optjent 25 feriedage til en værdi af 25.000 kroner. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er 1.000 kroner pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2014, vil disse feriedage få en værdi på 1.000 kroner pr. dag, i alt 2.000 kroner, uanset deres tidligere værdi.   Rapporten ’Ferieregnskab’ viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.   Udbetaling af overført ferie i forbindelse med fratrædelse kan også beregnes med 4,8 procent af den aktuelle månedsløn. Hvis dette ønskes, skal   Resultattabel OVERFE   Oprettes med værdien 1 = Ja for en gruppe af medarbejdere.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel OVERFE Klik på Klik på Udfyld Klik på I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på   Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men den også kan oprettes på    Variabel lønart 800 - Månedsløn, normtid april   Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af overført ferie:   Lønart Funktion Type 4290 Dage * sats Dage og sats oprettes 4295 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn. 4284 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af feriedage:   Lønart Funktion Type 4070 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet.     Lønart Funktion Type 4071 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto   Administration af ferie i timer Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes   Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)   Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   Optjening af ferie med løn med andet end 15,41 timer Optjenes ferietimer pr. ansættelsesmåned til andet end 15,41 ferietimer for en gruppe af medarbejdere oprettes   Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. måned   Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent.   Eksempel Hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 procent, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til ferie afholdelse.   Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)   Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver ferietime der afholdes.   Bemærk En timelønnet medarbejder, som har ferie med løn, og som aflønnes pr. arbejdstime, vil ikke blive reduceret i den ferieberettiget løn ved afholdelse af ferie. Derfor er det vigtigt, at den løn, en timelønnede får under ferie, bliver udbetalt på en lønart, som ikke er ferieberettiget:   Variabel lønart 1160, 1161 eller 1162   Regulering af feriepenge og ferietimer Følgende lønart bruges til ændring (+/-) af feriesaldi   Lønart Funktion Type 512 Saldoændring ferietimer/kroner fra tidligere ferieår Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 513 Saldoændring ferietimer/kroner fra indeværende ferieår Timer og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Overført ferietimer Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.   Nulstil ikke afholdte ferietimer Restferietimer, som ikke skal overføres til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Udfyld Klik på Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på   For enkelte medarbejdere oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Udfyld Klik på Tilbageførsel af nulstillede ferietimer Nulstillede ferietimer kan tilbageføres, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel eller en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel:    Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på   Udbetaling af ikke afholdte ferietimer I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. I så fald bruger du den aktuelle timeløn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af ferietimer:   Lønart Funktion Type 4293 Timer * sats Timer og sats oprettes 4297 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet som aktuel timeløn. 4286 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet efter formlen opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode   Tilbageførsel af afregnet ferie Tilbageførsel af delvist afregnet beløb fra Feriekonto - fratrådt Skal feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en fratrådt medarbejder, skal fratrædelseskoden ikke slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Variabel lønart 510 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra tidligere ferieår Variabel lønart 511 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra indeværende ferieår   Feriedage/-beløb oprettes med minus for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto - ophævelse af fratrædelse Hvis feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en medarbejder, som har ferie med løn, og som ikke skulle fratrædes alligevel, skal fratrædelseskoden slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, tilbageføres på en af disse lønarter:   Variabel lønart 412 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 413 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 440 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse Hvis feriepenge, som er blevet udbetalt kontant til medarbejderen, der havde ferie med løn, skal tilbageføres, opretter du en af følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overførte feriedage Variabel lønart 415 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 416 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 445 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4070 - ferie med løn Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4080) Variabel lønart 470 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4090)   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4075 - ferie med feriekort Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4075 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 475 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4005) Variabel lønart 476 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4006)   Korrektioner med ovenstående lønarter indberettes automatisk til ACF. Der skal ske en manuel korrektion hos ACF og dermed Feriepengeinfo.dk, hvis de bruges.   Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på   Fraværskode 40 – Afholdt ferie   MultiLøn Erhverv vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo vil der blive trukket 4,8% af månedslønnen pr. feriedage.   Ikke opsparet ferie Registreres fraværskode 40 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med løn, vil Multiløn Erhverv automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage.   Lønnen kan reduceres med beregning af arbejdstimer. Resultattabel   DAGTIM   skal markeres med ’1’ for relevante løngrupper. Antal timer pr. dag er automatisk 7,4 hvis ikke andet timeantal angives for relevante løngrupper på Resultattabel   TRTIM   Hvis der er én eller få medarbejdere der har en anden arbejdstid end 7,4 timer pr dag, oprettes timer pr. dag på personlig sats 9918.   Grundlaget for satsen der trækkes pr. feriedage, kan ændres så det ikke kun er månedslønnen (Lønart 9900, resultattabel RTLØN1, resultattabel RTLØN2, som er standard) der danner det grundlag.   Angiv på resultattabel ”MDLØN” en af følgende værdier og de lønarter vil indgå i beregningen:   1 = Lønart 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 2 = 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1065, 1066, 1067, 1068, 169 3 = Lønart 9900, 9901   Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.   Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/4 – 1/5) altid deles i 2 registreringer: 29/4 – 30/4 samt 1/5 – 1/5.   Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Antal feriedage/-timer, som oprettes, nedskriver medarbejderens feriesaldo. Det betyder, at feriesystemet viser antallet af restferiedage/-timer med tilhørende feriepenge.   Ved afholdelse af ferie vises de oprettede dage/timer på medarbejderens lønseddel.   Udbetaling af feriepenge i lønperioden for timelønnede med feriekort Hvis der skal udbetales opsparet nettoferiepenge til feriekort via lønsystemet, samtidig med at medarbejderen holder ferie i samme periode som lønkørslen og desuden skal have udbetalt nettoferiepenge samt nedskrevet feriesaldoen og skattedagene, kan du bruge følgende fraværskode:   41 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 4004   Skal nettoferiepenge udbetales til en fratrådt medarbejder, skal du oprette denne lønart:   Variabel lønart 4076 – Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag   Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - med reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3814   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4075 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil lønart 4075 reducere skattedagene i lønnen. Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - uden reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3844   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4076 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.   Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn   Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper. Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Bluegarden.   Lønarter, som behandler feriefravær Nedenstående lønarter kan du ikke indrapportere på, da de skal bruges sammen med en fraværskode i opsætning af fraværskoden.   Lønart Funktion Type 1579 Ferie fravær dage * sats Ferie uden løn 1587 Ferie fravær i dage Ferie med løn 3813 Ferie fravær i timer Ferie med FERIEKORT 3814 Ferie fravær i dage Ferie med FERIEKORT 4000 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4001 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4004 Ferie fravær i dage Ferie uden løn FERIEKORT 4015 Ferie fravær i timer Ferie med løn   Kombination af fraværskode og lønart:   Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 40 4000, 4001 4009, 4019 41 4004 4010 Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 42 1587, 1597 (res 4011) 4019, 4017 43 1579 4019, 4017 47 3814, 3844 4004 48 3813 4004 49 4015 4017   For eksempel kan kode 40 tilknyttes lønart 4000, hvis lønarten på stillingskategorien er 4009 eller 4019.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Udfyld Klik på   Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 procent I ferieloven står der, at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt. I MultiLøn Erhverv er håndteringen af dette opsat som standard på   Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse   Ved afholdelse af ferie, hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 procent, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 procent, vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.   Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktionalitet, skal du rette resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.   Arbejdstidsprocenten for tidligere ferieår kan korrigeres manuelt med   Variabel lønart 650 - Arbejdstid faktor tidligere år   Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.   Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.   Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.   Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, men nulstillingen vil ikke blive vist på bogføringen. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.   Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Stillingskategorilønart Funktion 1 4010, 4017, 4019 Feriepenge kontant på lønseddel 2 4009, 4010, 4019 Feriepenge på feriekort 3 4009, 4017, 4019 Feriepenge til FerieKonto 4 4009 Feriepenge kvt.afregning, FerieKonto, timeløn 8 Alle former (ingen afregning) Medarbejder uden ferie 9 Alle former (ingen afregning) Fratrådt i tidligere system   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld fratrådt Klik på   Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter.   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene:   Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Udfyld Klik på  
View full article
En guide til bogføring i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
View full article
  eSkattekort eSkattekort udsendes ikke til lønmodtager, men skal rekvireres af virksomheden, der skal forestå indeholdelse af skat. Abonnementet er en forudsætning for, at du kan indberette til eIndkomst.   SKAT fremsender kun ET skattekort pr. ansat med samme CVR-/SE-nr. Det betyder, at du skal huske at fratræde en lønmodtager, når denne ikke længere er ansat.   Har du lønmodtagere, som har flere lønnumre på samme CVR-nummer, skal du rekvirere eSkattekort på ét lønnummer, de øvrige skal oprettes og vedligeholdes manuelt. Såfremt du fratræder den medarbejder, der er abonnement på (rekvireret eSkattekort), skal du genrekvirere et eSkattekort på et af de øvrige lønnumre.   Har en af dine ansatte bijob i en anden virksomhed, er det vigtigt at vide i hvilken virksomhed, hovedkortet skal anvendes.   Hver morgen vil der automatisk komme eSkattekort på de lønmodtagere, der har foretaget en ændring i deres forskudsregistrering, og ændringen udsendes automatisk til de virksomheder, som har abonnement.   Har du lønmodtagere, der anvender 'Frikort', vil SKAT automatisk sende opdateringer 2 gange ugentlig, hvis frikortet er blevet nedskrevet hos dig eller en anden arbejdsgiver. SKAT opdaterer efter hvad der bliver indberettet til eIndkomst. Har lønmodtageren et 'Frikort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', vil SKAT altid sende MultiLøn Erhverv et 'Frikort'. Det samme gør sig gældende, hvis en lønmodtager har et 'Bruttokort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', i hvilket tilfælde SKAT også altid vil sende dig et bruttokort.   I hovedbilledet 'Medarbejder/medarbejder stamkort' kan du se status på rekvireringen af eSkattekortet.   Det eSkattekort, der vil blive anvendt i forbindelse med lønkørslen, er det eSkattekort, der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.   eSkattekort kan ikke indlæses i MultiLøn Erhverv, hvis en lønkørsel er i gang. Kommer der nye eSkattekort mens en lønkørsel er i gang – uanset om den er godkendt eller ej – så vil eSkattekortet først komme ind efterfølgende.   Medarbejder stamoplysninger På skærmbilledet 'Medarbejder stamoplysninger', oprettelsesbilledet, skal du angive hvilket eSkattekort, du ønsker at rekvirere på lønmodtageren, og fra hvilken dato, det skal anvendes.   'Rekvisition Type' – Her angiver du, om du vil rekvirere et Hovedkort, Bikort eller Ingen rekvisition. 'Ingen rekvisition' må kun anvendes, hvis CPR-nr. i forvejen findes på kundeforholdet eller hvis CPR-nr. er konstrueret og med f.eks. '9991' eller '9992' som de sidste 4 cifre.   'Startdato' – Her angiver du den dato for eSkattekort, du skal starte med at trække A-skat. Startdatoen kan dog kun være en måned ældre end dags dato.   Når du har klikket OK, er der tegnet abonnement på lønmodtageren.     Genrekvirer eSkattekort Du skal genbestille et eSkattekort, såfremt:   Du ønsker at genansætte en medarbejder Du ønsker at ændre abonnement fra f.eks. bikort til hovedkort Hvis der er valgt 'ingen rekvisition' i forbindelse med oprettelsen Hvis abonnementet skal flyttes til nyt lønnummer på samme CVR-nummer Hvis eSkattekortet har fejlet ved første rekvisition Hvis abonnementet er tabt i forbindelse med manuelle ændringer   Sådan genrekvirerer du et eSkattekort:   Klik på Medarbejder / Medarbejder stamoplysninger Vælg Genrekvirer eSkattekort i (højremenuen) Udfyld 'Type' med Hoved- eller Bikort og angiv ’Startdato’ for, hvornår eSkattekortet skal gælde (Husk at tjekke, at datoen er rigtig) Klik på OK.   Hvis du skal genrekvirere på mange medarbejdere, kan det også gøres via decentral indlæsning. Brug formatet MLE-65-GREK.   Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent Nogle lønmodtagere ønsker, at der bliver trukket lidt mere i A-skat end det, der er anført på deres eSkattekort. Det er der mulighed for. Der er oprettet et felt på skærmbilledet ’Skattekort’, hvor du kan angive den procent lønmodtageren ønsker, der skal trækkes yderligere. Feltet til den ekstra trækprocent vil forblive uændret resten af året, selvom der måtte komme et nyt eSkattekort på lønmodtageren. Du kan oprette en ekstra trækprocent på følgende måde: Klik på Medarbejder / Medarbejder stamoplysninger Vælg ’Skattekort’ i (højremenuen) Dobbeltklik på det aktive eSkattekort Kopier eSkattekort (ALT+C) Ret ’Startdatoen’ og udfyld feltet 'Ekstra trækpct.' med den trækprocent, lønmodtageren vil trækkes ekstra for. Klik på OK. I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og efterfølgende vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen vil der blive vist en samlet trækprocent. Medarbejder under § 48 E - § 48 F (forskerordningen) Medarbejdere omfattet af § 48 E-F har mulighed for at anvende en fast trækprocent.   Lønart 9919 - Skattekort / § 48E–F   Lønarten skal indeholde trækprocenten, som er gældende for medarbejderen: 26 %   Husk også, at det ikke blot er skatteprocenten, der skal være korrekt. Det skal også indberettes, at årsagen til den lave skatteprocent er, at det er en medarbejder under forskerordning. Det gøres ved at tilføje kode 99-8 under ’Felter (eIndkomst)’ på ansættelsesforholdet:   Nyt skatteår Hvert år sender SKAT nye eSkattekort til de medarbejdere du som arbejdsgiver har tegnet abonnement på. eSkattekortene indlæses automatisk i MultiLøn Erhverv. Når de nye eSkattekort modtages vil en eventuel ekstra trækprocent blive nulstillet i lønsystemet.  Du skal derfor indsætte en eventuel ekstra trækprocent igen på en medarbejder, såfremt medarbejderen ønsker at fortsætte med en forhøjet trækprocent i det nye skatteår.   Sådan kontrollerer du eSkattekort før lønkørsel For at sikre korrekt lønberegning bør du altid kontrollere at du har modtaget eSkattekort på dine medarbejdere.   Kvitteringsliste på indlæste eSkattekort Med rapporten 'Kvitt. på indlæste eSkattekort' får du dokumenteret de eSkattekort, der er rekvireret og/eller automatisk indlæst i MultiLøn Erhverv i en nærmere angivet periode.   Rapporten kan bestilles for en arbejdsgiver eller et interval af arbejdsgivere, og du kan angive et tidsinterval for modtagne eSkattekort.   Hvis du får meddelelsen ”Intet skattekort” på listen, så skal medarbejderen henvende sig til SKAT og lade sig forskudsregistrere korrekt. Når det er sket, kan du genrekvirere skattekortet.   Af kvitteringslisten vil det tydeligt fremgå, hvis du har fået bikort på lønmodtagere, hvor du havde forventet hovedkort. Du kan så genrekvirere eSkattekort til de lønmodtagere, der ikke har det rigtige eSkattekort.   Medarbejdere uden eSkattekort Med rapporten ’Medarbejdere uden eSkattekort’ får du et overblik over medarbejdere, hvor der ikke er modtaget et eSkattekort til den kommende lønkørsel.   Ophør af arbejdsgiver Hvis en arbejdsgiver ophører med at lønbehandle i MultiLøn Erhverv, skal der sendes en afmelding fra Bluegarden til SKAT.   Dette kan kun ske efter forudgående henvendelse til Bluegardens kundecenter.   Ophør af CVR-nummer Du skal altid kontakte Bluegardens kundecenter, hvis du ønsker at ændre CVR-nummeret i lønsystemet på en eksisterende arbejdsgiver.   eIndkomst MultiLøn Erhverv indberetter automatisk til eIndkomst natten efter hver lønkørsel. Det anbefales derfor, at du afstemmer oplysninger efter hver lønkørsel. Indbetaling af AM-bidrag og A-skat sker jf. SKATs frister   Ønsker du at læse mere om eIndkomst, kan du hente informationer på SKATs hjemmeside: www.skat.dk/eindkomst.   Ved indberetning til eIndkomst indberettes for CPR-nummer og CVR-nummer. Som standard indberettes ved hver lønkørsel:   Lønperiode Dispositionsdato på lønnen Forudlønnet eller Bagudlønnet Landekoder P-nummer.   Bemærk: lønperiode hentes fra kørselsselektionen. Hvis der er angivet en alternativ lønperiode i  ’Lønseddel periode’, vil denne periode blive indberettet til eIndkomst.   Her vises en oversigt over de felter, der vil blive oplyst til eIndkomst, såfremt der findes en værdi i feltet. Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' viser, hvad der bliver indberettet til eIndkomst:   Løntimer - Ved løntimer forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn eller som dækkes af en udbetalt løn, hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens § 7 stk. 1, nr. 1, 1. pkt.   For timelønnede er det de timer, der bliver udbetalt løn for, f.eks. lønperiodens normale timetal tillagt eventuelle overarbejdstimer, der udbetales i lønperioden. For fastlønnede funktionærer skal der indberettes løntimer i forhold til en månedlig timenorm på 160,33 (svarende til en 37-timers arbejdsuge) plus eventuelle mer- og overarbejdstimer, der udbetales løn for i lønperioden. Der er også tale om løntimer, hvis den ansatte får løn for en periode, hvor den ansatte ikke har udført arbejde. Det kan f.eks. være en periode med afholdelse af optjent ferie, en opsigelsesperiode, hvor den ansatte er fritstillet, eller en periode med barsel, sygdom eller barns første sygedag. I Lønartskataloget er der tilføjet en kolonne, der viser hvilke lønarter, der medgår i Løntimer.   Beskattede bruttoferiepenge – Skal bruges til at vise feriepengene, når feriepenge for timelønnede og fratrædende funktionærer indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Beskattet SH-brutto - Skal bruges, når søgnehelligdagsbeløbet indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Dvs. i de tilfælde hvor beløbet bliver beskattet, men ikke samtidig udbetales. Lige som feriepenge til timelønnede.     Felt 13 - A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag Felt 14 - A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag Felt 15 - Indeholdt A-skat Felt 16 - Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Felt 17 - Særlig Pensionsbidrag Felt 19 - Værdi af fri bil til rådighed Felt 20 – Fri telefon fra 01.01.2012 (tidl. Multimediebeskatning) Felt 21 - Værdi af fri kost og logi Felt 26 – Værdi sundhedsforsikring Felt 36 - B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag Felt 38 - B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag Felt 40 - Naturalieydelse fra fonde og foreninger Felt 45 - Sats-type for ATP-bidrag Felt 46 - ATP-bidrag, uden særlig sp-bidrag af sygedagpenge m.v. fra offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og lign. (f.eks privatskoler) Felt 48 - Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Felt 50 - Værdi af fri helårsbolig Felt 51 - Værdi af fri sommerbolig her i landet, fra 01.01.2010 Værdi af fri sommerbolig Felt 52 - Værdi af fri lystbåd Felt 53 - Værdi af fri TV-licens Felt 55 – Personalegoder over bagatelgrænsen Felt 56 – Personalegoder uden bagatelgrænse Felt 63 - Frikort offentlig befordring Felt 66 - Ansattes årlige andel vedrørende pc-ordning Felt 68 - Yderligere oplysninger til rubrik 68 Felt 69 - Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse Felt 70 - Den del af felt 69, der er indbetalt til pensionsordning Felt 71 - Den del af felt 69, der er værdi af tingsgaver Felt 83 – Sødage Særlig indberetning – Anvendes til medarbejdere med bopæl i udlandet eller fiktivt cpr.nr. vises i rapporten med krydsmarkering, som oplysning om at adresseoplysninger er indsendt særskilt på medarbejderen. Multiløn Erhverv indsender automatisk denne oplysning Nettofp IÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år. Feriedage IÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år. Nettofp SÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer). Feriedage SÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer). Nettofp FÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer). Feriedage FÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer). FP udbetaler – CVR.NR. på feriepengeudbetaleren. Nettoferiepenge til FerieKonto indberettes default med FerieKontos CVR.NR. anvendes andre ferieformer opsættesdette på Arbejdsgiver stamopl.,     Produktionsenhedsnummer (Pnr.) Alle virksomheder i Danmark, som har to eller flere produktionsnumre, skal indberette oplysninger om Produktionsenhed til eIndkomst, hvis der udbetales løn eller anden indkomst. Produktionsenhedsnummeret er et entydigt identifikationsnummer på 10 karakterer (tal). Nummeret erstatter en eventuel tidligere arbejdsstedskode og kan ses på CVR's website www.cvr.dk.   Produktio n senhedsnummer (Pnr.) på Arbejdsgiver Arbejdsgivere, som har flere adresser, har også flere produktionsenhedsnumre, udover det ene produktionsenhedsnummer, som tilhører hovedfirmaet. Hoved produktionsenhedsnummeret lægges ind i feltet ’Pnr’ på Arbejdsgiver stamoplysninger i forbindelse med opstarten på MultiLøn Erhverv.   Produktionsenhed s nummer (Pnr.) på Lønmodtagere Lønmodtagere, der er er ansat på et andet P-nummer, skal have deres eget P-nummer på deres Ansættelsesforhold, det sættes på i feltet ’Afv. pnr’.   Har de flere arbejdssteder og P-nummer derfor ikke kan oplyses, skal du i stede informere om dette, så der ikke automatisk beregnes kørsesfradrag. Det er også det der kaldes ’X i felt 11’, og det sættes på under ansættelsesforholdet, Felter (eIndkomst).   Første indberetning i året Vær opmærksom på, at når du indberetter den første lønkørsel i kalenderåret, må indberetning på de enkelte felter år-til-dato aldrig blive negative, da indberetningen til eIndkomst vil blive afvist på den aktuelle lønmodtager.   Negative indberetninger resten af året kan modtages hos SKAT, men kun, hvis der tidligere er indberettet beløb til det samme felt. Såfremt der ikke er mulighed for modregning hos SKAT, vil indberetningen på den aktuelle lønmodtager blive afvist. Afstemning af oplysninger til eIndkomst pr. lønmodtager Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' er en csv-fil, som viser hvilke oplysninger, der er indberettet til SKAT på den enkelte lønmodtager i hver lønkørsel.   Afstemning af oplysninger til eIndkomst total Rapporten 'Sumtotal (eIndkomst)' viser summen, pr. oplysningsfelt over hvor meget, der er indberettet til SKAT på den enkelte arbejdsgiver i hver enkelt lønkørsel   Felter eIndkomst – indberetningstyper og beskæftigelseskoder En lang række udbetalte ydelser og andre forhold omkring medarbejderen skal stadig oplyses til SKAT. Disse oplysninger skal i MultiLøn Erhverv indeholde en evt. værdi pr. lønperiode, og startdatoen skal altid være lønperiodens startdato. Hvis du vælger en anden dato, kan du risikere, at den samme ydelse bliver indberettet til SKAT i flere lønperioder. Oprettes et eIndkomst felt for en begrænset periode, skal du huske at anføre slutdato på indberetningstypen/beskæftigelseskoden.   Indberetningskoder/Indkomsttyper kan også indberettes i en supplerende lønkørsel i MultiLøn Erhverv, dog ikke uden lønbehandling. Vær opmærksom på, at en supplerende lønkørsel vil indeholde ’Felter eIndkomst’ som eventuelt har været med i den ordinære kørsel. Det er vigtigt, at du eventuelt sætter en slutdato på de ’Felter eIndkomst’, der indeholder en værdi, som ikke skal medtages igen i en supplerende kørsel. Slutdatoen skal være den, der gælder for senest kørte løn.   Såfremt en supplerende lønkørsel kun indeholder negative tal for en medarbejder, vil der ikke blive indberettet tekster eller krydsmarkeringer igen på den pågældende. Det betyder, at:   ATP felt 45 type medtages kun ved en positiv indberetning dk og felt 11 krydsmarkeringer medtages ikke ved negativ indberetning, men medtages under positiv, når der er både positive og negative felter til eIndkomst Rubrik 68 kode 52 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke ved negativ indberetning Rubrik 68 kode 62 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke ved negativ indberetning.   Nogle indberetnings-/beskæftigelseskoder kan ikke indberettes samtidig. Her vil der kun ske indberetning til eIndkomst af den ene kode, og hvilken kode det er, vil fremgå af rapporten ’Afstemningsliste (eIndkomst). Det er tale om følgende koder:   68 - 60 + 68 - 61 68 - 27 + 68 - 45 + 68 - 46 68 - 28 + 68 - 44 68 - 70 + 68 - 71 99 - 4 + 99 - 5 + 99 - 8     Vær opmærksom på, at du ikke kan foretage efterregulering på disse felter. Hvis du har glemt at indberette, skal du manuelt trække tidligere indberetning tilbage og genindberette manuelt til SKAT med de rigtige koder tilknyttet. Der er følgende Indberetningskoder, og der er beskrevet hvad der indberettes:   10 - 0 Kode for Barsel-DK, indberetter kode 6750000005 11 - 0 Anden arbejdsadresse, krydsmarkering 40 - 0 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 40 - 1 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 40 - 2 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 40 - 3 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 40 - 4 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 40 - 5 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 63 - 0 Frikort til offentlige befordringsmidler, krydsmarkering 66 - 0 Ansattes årlige andel vedrørende PC-ordning, indberetter beløb 68 – 1 FK1 - lovligt forsinkede efterreguleringer 68 - 27 DIS indkomst, anden, kodeværdi og dage 68 - 28 Søindkomst, kodeværdi og dage 68 - 34 Søindkomst, Færøerne, Grønland, kodeværdi og dage 68 - 37 Skattepligtig gruppelivsforsikring, kodeværdi 68 - 44 Pensionslignende ydelser til tidligere ansatte, kodeværdi 68 - 45 Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, kodeværdi 68 - 46 Fratrædelsesgodtgørelse beskattes gamle regler, kodeværdi 68 - 49 Skattefri uddannelsesydelse, kodeværdi og beløb 68 - 50 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §16, kodeværdi 68 - 51 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §28, kodeværdi 68 - 52 Vederlag i aktier lign.loven §7H, kodeværdi og krydsmarkering felt 40 68 - 57 DIS indkomst, begrænset fart, kodeværdi og dage 68 - 60 Personalegoder direktører, kodeværdi 68 - 61 Personalegoder som udbytte til hovedaktionær, kodeværdi 68 - 62 PC anskaffet reduktion i bruttoløn, kodeværdi 68 - 63 Efterløns- og flexydelsesbidrag, kodeværdi og beløb 68 - 70 Skattepligtig offentlig tilskud, kodeværdi og beløb 68 - 71 Skattefri offentlig tilskud, kodeværdi 68 - 74 Anden pension, kodeværdi 68 - 97 Skattefrie uddelinger fra fonde mv., kodeværdi   Indkomsttyper   Man kan indberette følgende indkomsttyper udover 0 i MultiLøn:   99 - 4 Anden personlig indkomst/ej lønansat 99 - 5 B-indkomstmodtager./ej lønansat 99 - 8 48E - F -forskerordning. 99 - 9 AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ans. Forhold. Vær særligt opmærksom på, at løn i under denne indkomsttype både kan indberettes i felt 13 og felt 14. Ved lønart 8209 går det i felt 13 og ved lønart 8210 går det i felt 14. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indberette for lige præcis jeres medarbejdere.   Det er kun muligt at indberette én kode 99 pr medarbejdernummer i hver lønperiode.     Sådan oprettes en indberetningskode/indkomsttype til eIndkomst:   Klik på Medarbejder / Ansættelsesforhold Vælg Felter eIndkomst i højremenuen Tryk på ALT+N Angiv rubrik = f.eks. 68, Klik på Opslagsknappen Vælg koden, som du ønsker at indberette og HUSK, at hvis der er en værdi, skal værdien være oplyst pr. lønperiode Angiv ’Startdato’ og en evt. ’Slutdato’ Klik på OK for at gemme.   Fratrædelse af en medarbejder Fratrædes en medarbejder i MultiLøn Erhverv, stoppes der ikke for indberetning af felter til eIndkomst, hvis der udbetales ydelser efter fratrædelsen. Eventuelle krydsmarkeringer eller koder til eIndkomst bør derfor afsluttes med samme dato som medarbejderen fratrædes, hvis der f.eks. udbetales bonus eller andre beløb, efter at medarbejderen er fratrådt   Kvittering på eIndkomst fra SKAT Når der er indsendt indberetning til SKAT, vil der - efter klokken 19.30 - komme en kvitteringsliste retur fra SKAT, som kan ses under ’Rapporter’/’Vis job’. Listen hedder ’eIndkomst kvitteringsliste’ og vil vise, om indberetningen er godkendt helt eller delvist, eller om der er kommentar til indberetningen fra SKAT.   Viser Kvitteringsliste eIndkomst fejl i indberetningen, er det vigtigt at kontrollere indberetningen til eIndkomst, på medarbejdere med fejl. Det gøres på SKATs hjemmeside via tast selv. Her skal beløb fra ’Tast selv’ sammenholdes med rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ for lønperioden, og der skal ske rettelser svarende hertil.   Der er to former for fejlmeddelelser:   A = Advis. Dette betyder, at der er en anmærkning på indberetningen. Såfremt der ikke står i fejlmeddelelsen, at CPR-nummer er afvist hos SKAT, er der indberettet til eIndkomst F = Fejl. Dette betyder at der er en fejl i indberetning. Her er det vigtigt, at eIndkomstindberetningen kontrolleres på SKAT’s Tast Selv hjemmeside. Der kan eventuelt være tale om flere afviste felter. De afviste felter skal herefter indberettes manuelt.   Fravalg af indberetning til eIndkomst Skal du ikke indberette til eIndkomst, er det muligt at fravælge dette i MultiLøn Erhverv såfremt der anvendes finansfunktionalitet.   For at der ikke skal indberettes til eIndkomst skal du oprette:   Tilmelding 31 - Fravalg eIndkomst   Når denne tilmelding er oprettet, vil der ikke blive sendt data til eIndkomst. Der vil derfor heller ikke være data i følgende rapporter:   Sumtotal Afstemningsliste eIndkomst Afstemningsliste eIndkomst (år til dato) Årstotal
View full article
Vi har lavet en trinvis vejledning til, hvordan du laver en lønkørsel, supplerende lønkørsel og omkørsel i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv)
View full article
  Resultattabeller og satser   Resultattabeller anvendes primært til at oprette satser der er gældende for flere lønmodtagere. Du kan oprette og ændre satser på specifikke resultattabeller. De fleste resultattabeller har samme nummer som den tilknyttede lønart, men der kan være undtagelser. Du ser sammenhængen mellem lønartsnummer og resultattabel i Lønartskataloget. Resultattabeller kan oprettes for bestemte løngrupper.   Lønramme/Løntrin Er du tilmeldt Lønramme/Løntrin kan der angives satser for følgende ryktyper:   Løngruppe Stillingskategori Lønramme Løntrin   Der kan angives op til 3 ryktyper For hver ryktype der oprettes til Resultattabellen skal der være indhold Resultattrin.   Finansfunktionalitet Er du tilmeldt Finansfunktionalitet kan du anvende ’Næste tabel’.   ’Næste tabel’ anvendes til satssøgning i en anden resultattabel. Skal du f.eks. benytte standardoverenskomsten satser for ’Bank’ og ’EDB’, skal du henvise til disse resultattabeller.   Stillingskategorilønart 1000 - Månedsløn finder satsen i følgende rækkefølge:   Månedsløn personlig sats, lønart 9900 Månedsløn RTLØN1 Månedsløn RTLØN2   Satser for standardoverenskomsten ligger på følgende resultattabeller   Bank – FA standardoverenskomst Bank EDB – FA standardoverenskomst EDB   For at lønart 1000 kan finde standardsatsen skal der i resultattabel   RTLØN1 henvises til BANK i næste tabel RTLØN2 henvises til EDB i næste tabel.   Oprettelse af sats i resultattabel   Oprettelse af resultattabel Klik på Opsætning / Resultattabel Angiv resultattabellen, klik på Find eller klik på opslagsikonet og vælg den tabel der skal oprettes Opret en ny periode, ALT+P Angiv dato i ’gyldig’ Klik på OK Vælg Resultattrin i højremenuen Skriv løngruppe eller anden ryktype og angiv sats under aflønningsform Klik på OK.   Ændring af sats i resultattabel     Ændring af sats i resultattabel Klik på Opsætning / Resultattabel Angiv resultattabellen, klik på Find eller klik på opslagsikonet og vælg den tabel der skal ændres Opret en ny periode, ALT+P Angiv dato i ’gyldig’ Klik på OK Vælg Resultattrin i højremenuen Dobbeltklik på rækken, som skal have ny sats og ret den under relevant aflønningsform Klik på OK.     TIPS! Oversigt over eksisterende resultattabeller kan udlæses ved at vælge menuen Opsætning/Opsætningsrapporter og i højremenuen vælge Resultattabeller. Vælg evt. gyldig pr. og tabel. Hvis der ikke vælges en specifik tabel får du en oversigt over alle resultattabeller i lønsystemet med tilknyttede løngrupper og satser. Rapporten udlæses i en csv-fil (Excel).   Generelle satser   Under menuen Opsætning / Generel sats, ses de satser som er lovgivningsmæssige, fx kilometersatser, satser for ledighedsdage og beskatningsgrænser for jubilæumsgratiale mv.   Vælg menuen: ’Opsætning’/’Generel sats’ Vælg via opslagsikonet den generelle sats du ønsker at se værdien for.   Det er ikke muligt som bruger at oprette, kopiere, opdatere eller slette generelle satser. Bluegarden vil altid sørge for, at de generelle satser er opdaterede.      
View full article
 Generelt Med efterreguleringen i MultiLøn Erhverv kan du regulere løn eller øvrige satser tilbage i tid.   Det er muligt at efterregulere for indeværende år og sidste år.   Forudsætninger   der skal være kørt og godkendt mindst én lønkørsel før det er muligt at efterregulere, det er ikke muligt at starte en efterregulering, hvis en lønkørsel er kørt frem uden at være godkendt eller annulleret, kun godkendte lønkørsler indgår i efterregulering: hvis du springer en lønkørsel over og godkender den efterfølgende lønkørsel, så vil systemet ikke kunne efterregulere lønkørslen, der er sprunget over, når en lønkørsel er kørt frem og en eller flere medarbejdere er afvist, er det kun muligt at efterregulere, hvis der er tale om ændringer på specifikke medarbejdere; dvs. ikke opsætningsændringer.   eIndkomst ændringer dokumenteres og indberettes til eIndkomst sammen med lønkørslen, hvor efterreguleringen foretages. Bemærk: ved ændring i timer kan det være nødvendigt at flytte indberettede timer til korrekt måned. Dette skal ske direkte i eIndkomst.     Sådan bruger du efterregulering Vigtigt Når du foretager en ændring på et ansættelsesforhold eller i en resultattabel i MultiLøn Erhverv skal du ALTID forholde dig til, om der er tale om en opdatering eller en periodisering:   Med opdatering vil ændringen få virkning fra periode startdatoen på det aktuelle ansættelsesforhold eller gyldig startdatoen på den aktuelle resultattabel. Hvis du derimod ønsker at ændringen skal have virkning fra en bestemt dato, så skal du benytte periodisering.   Fælles for begge er, at efterreguleringen vil sørge for eventulle rettelser tilbage i tid.   Efterregulering Du finder funktionen Efterregulering under Lønadministration og består af følgende punkter:   Medarbejdere med efterregulering Opsætning med efterregulering Start efterregulering Godkend/slet/annuller   Medarbejdere med efterregulering I skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering kan du se, hvilke medarbejdere der eventuelt vil blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil være gældende fra.   Der er forskel på, hvornår en medarbejder vises i skærmbilledet:   Medarbejdere, hvor der er foretaget en rettelse direkte på medarbejderen, f.eks. ændret en personlig sats, vil medarbejderen blive vist med det samme. Medarbejdere, der er berørt af ændringer i opsætning, f.eks. en resultattabel, vil først blive vist på listen, når der er kørt en efterregulering, og efterreguleringen er annulleret.     Ændring af efterreguleringsdato Det er muligt at ændre efterreguleringsdatoen. Det gøres ved at dobbeltklikke på medarbejderen, rette datoen i feltet Dato og klikke på OK.   Bemærk: hvis der findes opsætning med efterregulering, som endnu ikke er behandlet i en efterregulering jf. afsnit 3.2.1, vil det være datoen for opsætning med efterregulering, der vil blive efterreguleret tilbage til.   Derfor anbefales det, at køre en efterregulering inden du ændrer datoen.   Sletning af efterregulering på en medarbejder Det er muligt at slette en efterreguleringsdato, hvis en medarbejder ikke skal indgå i efterreguleringen. Det gøres ved at dobbeltklikke på medarbejderen og herefter slette datoen i feltet Dato og klikke på OK.   Medarbejderen vil herefter forsvinde fra skærmbilledet og vil ikke blive efterreguleret under forudsætning af, at der ikke findes opsætning med efterregulering.       Opsætning med efterregulering I skærmbilledet Opsætning med efterregulering kan du se, hvilke resultattabeller, stillingskategorier eller generel satser, der er markeret til at blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil ske fra, samt hvem der har opdateret en rettelse.   Er der en * markering efter tabellens navn betyder det, at der endnu ikke har været kørt en efterregulering, hvor den pågældende tabel har været med. Er tabellen IKKE markeret med * markering har en efterregulering været annulleret, og evt. berørte medarbejdere er nu også vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.   Fjern efterregulering på opsætning Det er muligt at fjerne en efterreguleringsdato på en opsætningstabel, der er forsynet med * markering efter tabellens navn (- betyder at tabellen ikke har været med i en efterregulering jf. afsnit 4.)   Det gøres ved at dobbeltklikke på tabellen og herefter klikke på Fjern.   Når der herefter køres en efterregulering, vil der ikke dannes efterregulering på denne tabel.   Bemærk: hvis du fjerner en tabel UDEN * markering efter tabellens navn vil de berørte medarbejdere allerede fremgå af skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering jf. afsnit 4.     Hvis du er i tvivl om dette, så check skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering. Hvis medarbejdere, der er omfattet af den ændrede tabel, bliver vist i skærmbilledet, vil de indgå i efterreguleringen. Ønsker du at rette dette, så se afsnit 3.2.1.1 og 3.2.1.2.     Slet udvalgte medarbejdere fra en tabel med efterregulering Hvis en opsætningstabel er markeret til efterregulering med en * markering i skærmbilledet Opsætning med efterregulering, så efterreguleres alle medarbejdere, der er berørt.   Ønskes enkelte medarbejdere fravalgt, skal efterregulering afvikles og derefter annulleres.   Opsætningstabellen er nu ikke længere markeret med * og fjernes fra oversigten i skærmbilledet Opsætning med efterregulering.   Alle de berørte medarbejdere er synlige i skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering, og de ønskede medarbejdere kan herefter fjernes. Se afsnit Sletning af efterregulering på en medarbejder   Start efterregulering Det er muligt at vælge efterregulering for alle arbejdsgivere, eller for et interval af arbejdsgivere.   Start efterregulering ved at klikke OK.   Efter at der er klikket OK, starter efterregulering. Der dannes en efterreguleringsspecifikation.   Efterreguleringsspecifikationen viser, hvilke medarbejdere der efterreguleres, og hvad der efterreguleres. Der vises tidligere værdi og ny værdi.   Kontroller efterreguleringsspecifikationen, som bliver dannet automatisk når en efterregulering køres. Det er vigtigt at forstå, hvad der står på efterreguleringsspecifikationen, da det kan påvirke lønnen på den enkelte lønmodtager i enten en positiv eller en negativ retning.   Godkend/slet/annuller efterregulering Efter at du har kontrolleret din efterreguleringsspecifikation har du flere valgmuligheder:   Annuller efterreguleringen Er din efterreguleringsspecifikation ikke, som du har forventet, har du mulighed for at annullere efterreguleringen. Når du har annulleret efterreguleringen, kan du tilrette i lønsystemet og igen køre en efterregulering.   Annulleres en efterregulering der indeholder opsætning med efterregulering, vil tabellen ikke længere være markeret med * og alle medarbejdere berørt af efterreguleringen vil nu også blive vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.   Godkend efterreguleringen Kan du acceptere resultatet på efterreguleringsspecifikationen, kan du godkende din efterregulering.     Slet efterreguleringen Ønsker du ikke at gennemføre en efterregulering, har du mulighed for at slette efterreguleringen.   Sletningen fjerner efterreguleringsmarkeringen på alle medarbejdere og tabeller.   Vær opmærksom på at når efterregulering slettes på en medarbejder, er det ikke en permanent sletning, men alene en sletning fra den aktuelle efterregulering.   Hvis medarbejderen senere markeres til efterregulering af en anden grund, vil den oprindelige efterregulering stadig blive gennemført.   ViI du fjerne efterreguleringer permanent, skal du tilrette tabeller og medarbejdere, så det svarer til det tidspunkt hvor medarbejdere og tabeller var med i lønkørslen.     Sådan virker efterregulering i MultiLøn Erhverv Processen omkring efterregulering kan deles op i 4 dele:   Udvælg medarbejdere, der skal efterreguleres – håndteres af systemet Gennemgang af løntransaktioner i efterreguleringsperioden – håndteres af systemet Sammenlign løntransaktioner for oprindelig lønkørsel med løntransaktioner fra den efterregulerede lønkørsel og dan efterreguleringstransaktioner – håndteres af systemet Godkend/Annuller/Slet – håndteres af bruger   Udvælg medarbejdere Ud fra anvendt datoen på sidst kørte lønkørsel opsætter systemet automatisk tidligste startdato for efterregulering: indeværende år + sidste år. Eksempel: dags dato er den 17. januar 2013 og sidst kørte lønkørsel er den 20. december 2012 – hér vil tidligste efterreguleringsdato være 1. januar 2013 på en forudlønnet.   Hvis der er opsætningsændringer, flyttes markeringen fra den ændrede Resultattabel / Stillingskategori til en opsamlingstabel, som efterreguleringen efterregulerer ud fra.   Herefter finder systemet alle medarbejdere, som kunne være berørt af ændringen – dvs. alle medarbejdere med den/de ændrede stillingskategori og/eller alle medarbejdere, som har  tilknyttet lønarter, der refererer til den/de ændrede resultattabel(ler). Endvidere opsættes for hver medarbejder hvilke lønkørsler, der skal efterreguleres.   Gennemgang af løntransaktioner For hver lønkørsel, der skal efterreguleres, gennemser systemet lønkørslen for ændrede data, og ændrede data dokumenteres på efterreguleringsspecifikationen.   Sammenlign løntransaktioner For hver lønkørsel,  der er efterreguleret, sammenligner systemet alle transaktioner på lønarter, som må efterreguleres: identiske transaktioner bibeholdes ændrede og nye transaktioner opdateres slettede transaktioner fjernes   Ændringer dokumenteres på Efterreguleringsspecifikationen, der vises i joboversigten. På specifikationen vises alle transaktioner, der er fjernet (tilbageført) ændret og oprettet (fremført)   Identiske transaktioner vil som udgangspunkt ikke blive vist. I nogen tilfælde vil man se, at den samme lønart bliver tilbageført og fremført med samme beløb, men det skyldes, at et af mellemresultaterne har ændret sig, selvom slutresultatet er det samme.   Først ved godkendelse dannes transaktioner, der vises på lønsedlen.  
View full article
Indberet jeres årlige og kvartalsvise lønstatistik samt fraværsstatistk via jeres Visma lønsystem
View full article
 Guide til ændring af dispositionsdato   I MultiLøn Erhverv er dispositionsdatoen opsat for grupper af medarbejdere på stillingskategorien. Der kan vælges imellem:   Månedslønnede Disp datotype 1, den sidste hverdag i måneden Disp datotype 2, den 25. i måneden.   14 dages lønnede Disp datotype 3, torsdag i lige uger Disp datotype 4, torsdag i ulige uger.   Ændring af dispositionsdatoen   Dispositionsdatoen kan ændres på følgende måde:   Vælg menuen 'Opsætning/kundeforhold/disp.dato' type Find den ønskede disp.datotype Gå i højremenuen og vælg dispdatoer Find den lønperiode, som du ønsker at ændre dispositionsdato på og dobbeltklik på denne Tilret dispositionsdato, tilhørskvartal og tilhørsmåned Klik på OK.     Ønsker du at ændre en dispositionsdato til at ligge uden for det normale tilhørskvartal, skal du også rette tilhørskvartal og tilhørsmåned, så din afregning og indberetning til eIndkomst bliver korrekt.   Dispositionsdato, tilhørskvartal og  tilhørsmåned ændres på følgende måde:   Vælg menuen 'Opsætning/kundeforhold/disp.dato' type Find den ønskede disp.datotype Gå i højremenuen og vælg dispdatoer Find den lønperiode, som du ønsker at ændre dispositionsdato på og dobbeltklik på denne Tilret dispositionsdato, tilhørskvartal og tilhørsmåned Klik på OK   Ændrer du en dispositionsdato til en dato, som ligger uden for tilhørsmåneden, men stadig inden for tilhørskvartalet på kørselsselektionen, vil systemet automatisk indberette denne løn til den måned, som svarer til dispositionsdatoen.   En dispositionsdato skal altid udfyldes for en supplerende lønkørsel for at sikre korrekt afregning og indberetning af eIndkomst.           Ændring af dispositionsdato i kørselsselektionen   Det er muligt at ændre i dispositionsdatoen i kørselsselektionen.   Dette gøres på følgende måde:   Vælg menuen 'Lønadministration/kørselsselektion' Indtast den ønskede kørselsordre og klik på 'Find' Find den kørselsselektion, det vedrører I feltet disp. dato sættes dispositionsdato på lønsedlen, hvis den fraviger disp.dato fra stillingskategorien.   HUSK at ændre for alle aflønningsformer (selektionsnummer)   Du må ikke selv oprette eller slette disp.dato typer. Du må kun ændre datoerne på de eksisterende disp.dato typer.  
View full article
Få en komplet guide til din årsafslutning i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv).
View full article
Lad Vismas lønkonsulenter hjælpe dig med at løse dine opgaver. Se oversigten over vores service- og konsulentydelser
View full article
  Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.
View full article
Links til systemerne