Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Välkommen till Visma Mamut

Har du frågor eller vill bara lära dig mer om Visma Mamut? Som kund är detta forumet för dig. Ställ din fråga till andra användare eller dela en best practice. Här hittar du som inloggad i communityt alltid nyheter, användartips och de senaste versionerna för nedladdning.

Endast kunder har full access till innehållet. Är du kund och inloggad, fyll i formuläret för att få full access.

Senaste inlägg

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkroniseringska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4(Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring avräkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerademed en akronymför att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen ärexporterad från.När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas fönstret SIE synkronisering i vilketdu måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen skaimporteras.I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymertransaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nusynkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att väljaönskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet. Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste dukontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar förverifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvisDiverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara denverifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIEsynkronisering. Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIEsynkronisering .
Mamut Online har under ca 10 år varit en uppskattad del av Mamut-produkten. Vi står nu inför ett teknikskifte där plattformen Mamut Online inte uppfyller önskad prestanda. Det tillsammans med ett minskat intresse från våra kunder att utnyttja tjänsten har vi beslutat att avveckla Mamut Online. Våra kunder har använt Mamut Online i huvudsak för att online kunna lägga order och sköta en viss del av kontaktuppföljningen samt för att kunna skicka och ta emot e-fakturor. Vi har nu lanserat en ny lösning för elektronisk fakturering i Mamut. Den nya lösningen, baserad på Visma AutoInvoice, är helt integrerad i Mamut och byggd för att ge en enklare, bättre och stabilare service än vad vi för närvarande har via Mamut Online. Lösningen kan användas redan nu och du kan läsa mer och aktivera denhär. Använder ni Mamut Online för order och kontaktuppföljning ber vi er kontakta er partner elleross för att kolla på alternativa lösningar. Sista användningsdag för Mamut Online är satt till 2019-03-31. Observera att detta gäller endast Mamut Online och inte Mamut Business Software (Mamut Enterprise och Mamut Office) som ni har installerat på er dator, server eller har Mamut hostat hos oss eller någon annan part. FAQ Varför tar vi detta beslut? Mamut Online uppfyller tyvärr inte den prestanda som vi och våra kunder önskar. Det har lett till ett minskat intresse och minskat antal kunder som utnyttjar tjänsten. Vi stod därför inför valet att bygga om Mamut Online helt eller att förbättra den viktigaste funktionaliteten, fakturahanteringen. Vad är Mamut Online? Mamut Online är en tjänst för att ladda upp delar av din databas till vår server, vilket ger dig tillgång till några uppgifter online medan du synkroniserar med din lokala databas. De flesta av Mamut kunder använder endast detta för att skicka elektroniska fakturor idag. Du kan komma åt tjänsten genom att logga in påwww.mamutonline.com Vad betyder detta för mig som inte använder Mamut Online? Om du inte använder Mamut Online idag berörs du inte av dessa förändringar. Ditt Mamut-program kommer inte att påverkas av detta och kommer att fungera som tidigare. Vi rekommenderar dig ändå att aktivera AutoInvoice och använda elektronisk fakturering. Vad betyder det för mig som använder Mamut Online för att bara skicka elektroniska fakturor? Om du bara använder Mamut Online för att skicka elektroniska fakturor, är det enkelt att byta till den nya lösningen och inaktivera den gamla. Den nya lösningen är betydligt stabilare, lättare att använda och är rent generellt en bättre lösning. Vi rekommenderar byta lösning så fort som möjligt, men senast i slutet av maj 2019. Vad betyder detta för mig som använder Mamut online för andra saker än elektroniska fakturor, till exempel kunduppföljning och tidsregistrering? Om du använder Mamut Online för andra saker än eFaktura, rekommenderas att du kontaktar vår din partner ellerVismaför att titta på möjliga alternativ för att tillgodose de behov du har. Har Visma planer på att avsluta Mamut? Nej, det finns inga planer idag att avsluta Mamut. Har ni mer frågor är ni välkomna att kontakta oss på: niclas.fundin@visma.com 076-13 65 838 eller info@vismasoftware.se 010-14 12 700
Om du försöker stänga perioder eller göra årsavslut och får meddelande om att det ligger öppna verifikat i Verifikatregistreringen, kan dessa ligga registrerade mot en annan användare och därmed inte visas i din verifikatregistrering. Om verifikaten inte är överförda till huvudbok är de endast synliga i verifikatregistreringen för den användare som har registrerat dem. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatreregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Funktion och klicka påknappen med tre prickertill vänster om Visa alla verifikat för alla användare. Du får upp ett fönster som visar vilka verifikat som ärregistrerade av andra användare, markera dem och klicka OK så blir verifikaten tillgängliga i din Verifikatregistrering. Klicka på Överför till huvudbok.
Verifikat som bokförs i verifikatregistreringen blir först verkställda och permanent sparade när de har förts över till huvudboken. Att spara permanent, utan möjlighet att radera, är nödvändigt av säkerhetsmässiga skäl. Om det hade varit möjligt att radera verifikaten efter att de blivit överförda till huvudbok hade man inte vetat om de egentliga bokföringsuppgifterna och rapporterna hade stämt gentemot ursprungsuppgifterna. Korrigering av eventuella fel efter överföring till huvudbok måste ske med hjälp av korrigering (tillägg av fler verifikatrader i samma verifikat) eller skapande av nya verifikat. När verifikat är bokförda och godkända i verifikatregistreringen kan du överföra dem till huvudbok och reskontra genom att klicka på knappen Överför till huvudbok i verktygsraden. Om du inte är i verifikatregistreringen, men har verifikat där som ska föras över till huvudbok kan du gå tillVisa - Redovisning - Överför från verifikatsregistrering till huvudbok. Du får nu upp ett fönster där du kan göra ett urval på vilka verifikat som ska överföras. Du kangöra urval på Verifikattyp eller Period eller en kombination av dessa. Som exempel kan du överföra alla verifikat med Verifikattyp Utgående faktura från period 3. Fördelen med detta är att du får möjlighet att skriva ut bokföringsjournal för varje urval. Det är inte nödvändigt att göra något urval, du kan välja att överföra allt. Markera Förhandsvisa bokföringsjournal för att få en översikt över vad som kommeratt bokföras. När du har gjort urvalet klickar du på Nästa. Kontrollera bokföringsjournalen så att den stämmermot uppgifterna du har registrerat. Om utskriften stämmer kan du stänga den och godkänna genom att trycka Slutför. Då kommer huvudbok och reskontra att bli uppdaterade med den nya bokföringen. Klickar du Avbryt kan du stoppa överföringen till huvudbok och genom att klicka Föregående kan du skriva ut bokföringsjournalen igen. Om det är något fel i verifikaten, t ex något verifikat som ej balanserar eller Verifikationsdatumsom är flera år utanför räkenskapsåret, kommer du att få ett meddelande. Du får då avbryta överföringen, gå in i verifikatregistreringen och korrigera det som är fel. När du har slutfört överföringen är verifikaten permanent sparade i huvudboken.
Elefanten i rummet