atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kā lietot pakalpojumu aprēķina periodus (no 475.versijas)?

11-01-2018 10:28 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 421 Skatījumi

Lai varētu ērtāk un ātrāk vēl pirms rēķinu sagatavošanas atbildēt uz jautājumiem “Kādi pakalpojumi un par kuru periodu jāaprēķina?”, “Kādi pakalpojumi un par kuru periodu ir aprēķināti šajā mēnesī?”, sistēmā ir veikti vairāki būtiski papildinājumi pamatdatu klasifikatoros, aprēķinos un atskaitēs.

 

Svarīgākais

 

 • Apjoma aprēķina un apjoma pārrēķina logi. Augšējā filtru daļā ir norādāms aprēķina mēnesis. Tas ir obligāti aizpildāms lauks, ja tiek pievienoti jauni ieraksti, un šajā gadījumā mēneša statusam ir jābūt “Aprēķins”. Apjoma aprēķina ierakstu “Periods no” un “Periods līdz” tāpat kā līdz šim ir precīzi pakalpojuma sniegšanas datumi, taču katra rinda tiek saistīta ar tikai vienu konkrētu aprēķina mēnesi;

 • Aprēķina metodes. Tagad ir norādāms arī periodiskums “Ceturksnis” un “Pusgads”, kā arī nosacījums, kad aprēķins veicams - šī perioda sākumā vai beigās. Papildus norādāms perioda tips attiecībā pret aprēķina mēnesi (kārtējais, iepriekšējais, nākamais). Pēc šīs informācijas uzstādāmi filtri aktīvajiem apjoma ierakstiem;

 •  Kontroles un vides parametrs “Sākotnējais periods”. Lai ietaupītu operatora laiku uz datumu maiņu apjoma aprēķina logos, parametram pieejama jauna vērtība “Pēdējais saglabātais”. Aprēķina mēnesis un uzstādītais periods saglabājas tāds, kāds tas bijis pēdējo reizi darbojoties aprēķina logā;

 •  Atskaites par aprēķina mēnesi. Lai atlasītu visus ierakstus par vienu aprēķina mēnesi neatkarīgi no pakalpojumu sniegšanas perioda, filtru logos jānorāda tikai “Aprēķina mēnesis”. Šajā gadījumā datumi “Periods no” un “Periods līdz” ir jāatstāj tukši, ja vien nav nepieciešams tos lietot kā vēl vienu papildus nosacījumu.

 

Pamatdati un konfigurācija

 

Aprēķina mēnesis

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķina mēneši

(līdz 475.v. - Aprēķina periodi)

 

Ar aprēķina mēnešu palīdzību tiek noteikta atļauja vai aizliegums veikt aprēķinus - pievienot jaunus skaitītāju rādījumus un apjoma aprēķina ierakstus.

 

Ievadlogā jānorāda kalendārais mēnesis un gads, kā arī viens no statusiem:

 

 • Datu ievade - var pievienot jaunus ierakstus, taču tos nevar apstiprināt;
 • Aprēķins - var gan pievienot, gan apstiprināt jaunus ierakstus;
 • Slēgts - nevar pievienot jaunus ierakstus.

 

Mēneša statuss “Aprēķins” jāuzstāda visam periodam, par kuru un kurā ir jāveic aprēķins. Statuss “Atvērts” vairs nav pieejams un ir aizstāts ar “Aprēķins”.

 

pakalp1.png

 

Aprēķina metodes

 

Ceļš: Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Aprēķinu metodes

 

Aprēķinu metodes konfigurēšanai pieejamas jaunas iespējas:

 

 • Pak.periodiskums - var noteikt pakalpojuma periodiskumu “Ceturksnis” un “Pusgads”;
 • Periodu skaits - periodu skaits ir labojams, ja periodiskums ir “Dienas”, “Mēneši”, “Gadi”. Ja tas ir “Ceturksnis” vai “Pusgads”, tad vērtība vienmēr ir “1”;
 • Perioda tips - norādāms perioda tips attiecībā pret aprēķina mēnesi - kārtējais, iepriekšējais vai nākamais. Noklusēti tiek aizpildīts ar tipu - kārtējais;
 • Kad jārēķina - ja pakalpojuma periodiskums ir “Gadi”, “Ceturksnis” vai “Pusgads”, tad papildus jāuzstāda, kurā perioda mēnesī aprēķins veicams -   “Perioda sākumā” vai “Perioda beigās”.

 

Šie papildus nosacījumi ir izmantojami uzstādot filtrus aktīvajiem apjoma ierakstiem (Apjoma aprēķins - Pievienot rindiņas).

 

Piemērs:

Ja jāveido aprēķinu metode ceturkšņa pakalpojumam, tad sistēmā iespējami divi varianti konfigurācijai:

1.  variants. Pak.periodiskums ir “Mēnesis” un Periodu skaits ir “3”, un Kad jārēķina ir “tukšs”.

2.  variants. Pak.periodiskums ir “Ceturksnis” un periodu skaits ir “1”, un Kad jārēķina ir “Perioda sākumā” vai “Perioda beigās”.

 

Abos gadījumos ir paredzēts, ka aprēķini tiks veikti reizi ceturksnī. Tomēr pirmajā variantā aprēķinus var veikt par jebkuru periodu, kura garums ir 3 mēneši, bet otrajā tikai par periodu, kas atbilst kalendāra ceturksnim.

 

pakalp2.pngpakalp3.png

 

Kontroles un vides parametrs “Sākotnējais periods”

 

Ceļš: Sistēma - Uzstādījumi - Kontroles un vides parametri - NĪP Aprēķins - Sākotnējais periods

 

Parametrs tiek izmantots, lai no jauna atvērtos aprēķina logos tiktu uzreiz aizpildīti datumi.

 

Tas ietekmē sekojošus aprēķina logus:

 •  Nolasītie rādījumi;
 • Līguma skaitītāju rādījumi;
 • Apjoma aprēķins;
 • Apjoma aprēķina pārrēķins;
 • Mājas aprēķins.

Parametram pieejama jauna vērtība “Pēdējais saglabātais”. Ja uzstādīta šāda parametra vērtība, tad sistēma aprēķinu logos saglabā pēdējās vērtības laukos “Aprēķina mēnesis”, “Periods no”, “Periods līdz”, atzīmes rūtiņa "Atlasīt pēc aprēķina mēneša". No jauna atverot aprēķina logu, lietotājam ir redzami tādi datumi, kādi bija pēdējo reizi logu aizverot.

 

Ar šo parametru var ietaupīt operatora laiku datumu labošanai, ja esošās parametra vērtības “iepriekšējais mēnesis” vai “tekošais mēnesis” nesakrīt ar periodu, par kuru jāveic aprēķins.

 

 • Saglabāšana notiek, ja logā nospiesta poga "Pārlasīt", vai “Pievienot rindiņas”. Ja logs tika tikai atvērts un aizvērts, tad saglabāšana nenotiek;
 • Pirmajā reizē pēc parametra ieslēgšanas datumi tiek aizpildīti atbilstoši sistēmas datumam;
 • Skaitītāju rādījumu logiem primārs būs kontroles un vides parametrs "Tekošā diena". ja tā vērtība ir "Jā".

pakalp4.png

 

Apjoma aprēķins

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Apjoma aprēķins.

Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Apjoma aprēķina pārrēķins.

 

Apjoma aprēķina filtrs

 

 • Aprēķina mēnesis - vienmēr apaļš kalendārais mēnesis, kurā notiek aprēķins (mm.yyyy.).
 • Periods no un Periods līdz - periods, par kuru notiek aprēķins (dd.mm.yyyy.).
 • Atzīmes rūtiņa Pārlasīt pēc aprēķina mēneša - izmanto, lai atlasītu jau esošus ierakstus uz aprēķina mēnesi, papildus norādot vai nenorādot periodu, par kuru rēķināts.

pakalp5.png

 

Atbilstoši kontroles un vides parametra "Sākotnējais periods" vērtībām - apjoma aprēķina loga "Aprēķina mēnesis" tiek aizpildīts sekojoši:

 

 • Ja “Iepriekšējais mēnesis”, tad aprēķina mēnesis arī ir “Iepriekšējais mēnesis”
 • Ja “Tekošais mēnesis”, tad aprēķina mēnesis arī ir “Tekošais mēnesis”
 • Ja “Iepriekšējais ceturksnis”, tad aprēķina mēnesis ir “Ceturkšņa pēdējais mēnesis”
 • Ja “Tekošais ceturksnis”, tad aprēķina mēnesis ir “Ceturkšņa pirmais mēnesis"
 • Ja “Pēdējais saglabātais”, tad pirmoreiz atverot aprēķina mēnesis ir tekošais mēnesis.

Apjoma ierakstu rindiņas

 

 • Aprēķina mēnesis - katra apjoma aprēķina ieraksta rinda tiek saistīta ar vienu konkrētu aprēķina mēnesi, kāds bijis norādīts augšējā filtra daļā ieraksta pievienošanas brīdī.
 • Periods no un Periods līdz - precīzi pakalpojuma sniegšanas un aprēķina datumi.
 • Apjoma aprēķina un apjoma pārrēķina ierakstiem, kas izveidoti pirms 475.versijas, rindiņu aprēķina mēnesis pie versijas maiņas aizpildīts ar mēnesi, kas atbilst rindas datumam “Periods līdz”.

pakalp6.png

 

Aprēķins - jaunu ierakstu pievienošana

 

Augšējā filtru daļā ir obligāti norādāms Aprēķina mēnesis, lai tas tiktu aizpildīts jaunajām rindiņām, un tālāk atskaitēs būtu redzams, kurā mēnesī tās aprēķinātas. Tāpat obligāti jānorāda arī “Periods no” un “Periods līdz”, jo dati no līgumiem tiek atlasīti tieši pēc šiem datumiem.

 

Visiem aprēķina mēnešiem, kas iekļaujas kopējā aprēķina periodā ir jābūt statusā “Aprēķins”. Ja statuss ir “Datu ievade”, tad var tikai pievienot sagataves rindiņas, bet tās nevar apstiprināt. Ja statuss ir “Slēgts”, tad jaunas rindas pievienot nav iespējams, un tiek dots paziņojums “Aprēķina mēnesis ir slēgts”.

 

pakalp7.png

 

Apjoma aprēķina pārrēķins

 

Apjoma aprēķina pārrēķina logā sistēmas darbība ir vienāda ar apjoma aprēķina logu, tikai ar vienu atšķirību, ka notiek salīdzināšana ar jau esošām aprēķina rindām, un jauni ieraksti tiek veidoti tikai, ja konstatētas atšķirības.

 

Aprēķina mēnesis ierakstu rindās tāpat kā Apjoma aprēķinā tiek aizpildīts atbilstoši filtrā norādītajam.

 

Aktīvo aprēķina ierakstu filtrs

 

Poga “Pievienot rindiņas” atver aktīvo apjoma ierakstu sarakstu. Šim sarakstam var uzstādīt filtrus izmantojot jaunos laukus aprēķina metožu kartītēs. 

 

Piemēri:

Filtrēt pēc perioda tipa - kārtējā, iepriekšējā vai nākamā perioda pakalpojumus

Filtrēt pēc periodiskuma - mēneša vai ceturkšņa pakalpojumus.

 

pakalp8.png

 

Datu aizpilde no Excel

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Apjoma aprēķins - labā peles poga - Ārējo datu ielāde.

 

Excel veidne ir papildināta ar kolonu "Aprēķina mēnesis". Ja excel failā šī kolona ir aizpildīta, tad importētajām rindiņām aprēķina mēnesis tiks aizpildīts no excel. Ja kolona ir tukša vai tās nav vispār, tad aprēķina mēnesis tiks aizpildīts no apjoma aprēķina loga filtrā norādītā.

 

Datu atlase pēc aprēķina mēneša

 

Lai aprēķinu logos atlasītu ierakstus pēc aprēķina mēneša - jāatzīmē rūtiņa “Pārlasīt pēc aprēķina mēneša” un datumi “Periods no” un “Periods līdz” jāatstāj tukši.

 

Ar šādiem filtra nosacījumiem iespējama tikai esošo datu apskate. Lai pievienotu jaunas rindas, jāaizpilda perioda datumi.

 

pakalp9.png

 

Kredītrēķinu veidošana

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP rēķini - Darbības - Veidot kredītrēķinu.

 

Veidojot kredītrēķinu tiek pievienotas apjoma aprēķina ieraksta rindas ar mīnus daudzumu un šīm rindām Aprēķina mēnesis ir kredītrēķina datuma mēnesis.

 

Piemērs:

2016.g. janvārī tiek veidots kredītrēķins 2015.g. septembra rēķinam, kur iekļautas rindas par periodu 01.09.2015. - 30.09.2015. un aprēķina mēnesi 09.2015.

Kredītrēķinu veido ar 30.01.2016., attiecīgi aprēķina ierakstu rindas veidojas par periodu 01.09.2015. - 30.09.2015. un aprēķina mēnesis 01.2016.

 

Atskaites

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķina ieraksti,

Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Aprēķina pārskats,

Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Apjoma aprēķina rindas

 

Minēto pārskatu atlases filtru logi ir papildināti ar nosacījumu “Aprēķina mēnesis”. Lai atlasītu visus ierakstus par vienu aprēķina mēnesi neatkarīgi no pakalpojumu sniegšanas perioda, filtru logos jānorāda tikai “Aprēķina mēnesis”. Šajā gadījumā datumi “Periods no” un “Periods līdz” ir jāatstāj tukši, ja vien nav nepieciešams tos lietot kā vēl vienu papildus nosacījumu.

 

pakalp.10.png

 

Automatizētie darbi

 

Ceļš: Pamatdati - NĪP - NĪP Automatizētie darbi

 

Konfigurēšanas logi papildināti ar lauku "Aprēķina mēnesis" un atzīmes rūtiņu "Pārlasīt pēc aprēķina mēneša" šīm darbībām:

 • Apjoma aprēķins;
 • Apjoma aprēķina pārrēķins;
 • Veidot patēriņa failus normām.
Dalībnieki
Izceltā tēma