Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller

19-09-2016 21:22 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3679 Visninger

Spm;

Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.

 

Svar;

Differansen i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller skyldes tre forhold relatert til salg av driftsmiddel med ID 3 i Anleggsregister;

 1. Salgssum ved avgang driftsmiddel 3 - 250 000 - er ikke tatt med i post 106 i RF-1084 saldo c; Registrer 250 000 i post 106 saldo c1.
 2. Gevinsten beregnet til 15 800 stemmer ikke med bokført på konto 3801 - her er bare salgssummen men ikke gevinsten kr 15 800 bokført. Differansen må tilleggsposteres D 3801 / K aktuell driftsmiddelkonto (her 1250), slik at bokført verdi stemmer stemmer med anleggsregisteret.
 3. Konto 3801 må endres mht kobling i saldobalansen. Høyreklikk på kontoen og endre kobling til STD-konto 3880 Gevinst ved avgang immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

 

Kommentar; 

I eksempelet overfor har vi (etter en spesifik gjennomgang av mottatt klient fra kunde) synliggjort konkrete forhold som man i alminnelighet må passe på. Isolert sett gir derfor svaret ikke noen mening, men vi kan på generelt grunnlag synliggjøre noen "sjekkpunkter" nedenfor.

I 9 av 10 tilfeller ser vi på support at avvik skyldes forhold knyttet til driftsmidler - kommentarene under er mer av faglig art, og må påses i aktuelle tilfeller; 

 1. at både R- og S-verdier i bildet Opplysninger | Forskjeller 01.01. er korrekte og samsvarende med 31.12.fjorår. Vær oppmerksom på at vi ved import av fjorårstall fra altinn henter inn rapporterte tall til altinn for fjoråret. Disse vil normalt være samsvarende med bokført bokført utsatt skatt / utsatt skattefordel pr.01.01.
 2. dersom verdier er overstyrt pr.fjorår / 01.01. er sannsynligheten stor for at en tilsvarende overstyring også må registreres pr.31.12. 
 3. vær spesielt oppmerksom på at vi i Total setter R-verdi lik S-verdi mht tomter og boliger - dette tilsier overstyring av S-verdi til kostpris dersom eiendelen avskrives eller er nedskrevet regnskapsmessig.
 4. uavhengig av om man bruker Anleggsregister i Total eller ikke, må man påse at tilgang og avgang samsvarer både regnskaps- og skattemessig, og er fullstendig. Ved tilgang i regnskapet må kostprisen registreres i RF-1084 post 104. Tilsvarende ved avgang må salgssummen registreres i post 106. Begge deler for korrekt saldo som anleggsmiddelet sorterer under. Selv om man regnskapsmessig har inntektsført gevinst, skal IKKE denne (helt eller delvis) registreres i post 107. Benyttes Anleggsregister må du påse at du linker anleggsmiddelet til hvilken saldo det hører til i, samt angir en matchende nr. på saldo som benyttes som saldonr. i RF-1084; Da kan du i RF-1084 benytte menypunktet "Hent tilgang / avgang Anleggsregister", slik at dette reduserer mulige feilkilder, gitt at Anleggsregisteret er korrekt ajourført. 
 5. gevinst / tap som beregnes i Anleggsregister pr.realisert anleggsmiddel må posteres i regnskapet / saldobalansen på konto som har kobling til standardkonto 3880 / 7880 (hhv Gevinst / Tap ved avgang anleggsmidler)
 6. ved bruk av Anleggsregister - gå innom fane Avskrivning og Avstemming og påse at du ikke har differanser. Ved avvik markeres disse fanene med rødt utropstegn hvor du må sjekke ut feil og påse at avvik bringes i orden. 
 7. ved gevinst / tap skattemessig vil dette normalt håndteres via RF-1084 for evt overføring til RF-1219 Gevinst/-tapskonto, avhengig av hvilken saldogruppe det realiserte anleggsmiddelet tilhører. Dersom anleggsmiddelet ikke er hjemmehørende på en saldo, kan det være at gevinst/tap må registreres direkte i RF-1219. Dette gjelder f.eks. gevinst / tap ved realisasjon av tomt / bolig, som ikke hører hjemme på saldo. 
 8. ved lineære objekter på side 2 i RF-1084 må du påse at skattemessig nedskrevet verdi samsvarer med den regnskapsmessige bokførte verdien i Anleggsregister / saldobalansen (regnskapet).
 9. vær oppmerksom på at saldo på konto 84xx-85xx også skaper differanse i avstemmingsrapporten. Differanse som følge av saldo på konto i dette intervallet må løses ved manuell registrering på linjen "Annet" i rapportbildet. 

Overnevnte er ikke uttømmende, men innspill til sjekkpunkter som man må være oppmerksom på ved melding om differanse i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. 

Denne vil evt også vises nederst i RF-1217 med henvisning til nevnte rapport, og vil forhindre vellykket forsendelse til altinn av skattemelding med vedlegg. 

Som følge av dette må "gode briller" benyttes for å påse korrekt behandling såvel regnskaps- som skattemessig. 

 

Lykke til!

Veien til Visma.net Payroll