Mine områder
Hjelp

Innstillinger på lønnsarten

11-09-2018 10:15 (Sist oppdatert 17-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2179 Visninger

Denne artikkelen tar for seg innstillingene på en lønnsart, og de gjelder uansett om du endrer en lønnsart eller oppretter en ny. Det er allikevel ikke alle innstillingene som kan endres på systemlønnsartene. Vi gir deg her en innføring i hva de ulike fanene og innstillingene betyr. 

 

MERK! Nye lønnsarter du selv oppretter vil alltid foreslås til et nummer høyere enn lønnsartnummeret du har kopiert fra. Systemlønnsarter vedlikeholdes av Visma, og ender alltid på 0.

Generell informasjon

På fanen Generell informasjon angir du overordnet informasjon om lønnsarten.
17.png

 

Nummer: Angi lønnsartnummeret du ønsker å bruke på lønnsarten. Nummeret kan endres for nye lønnsarter, eller for lønnsarter du har opprettet selv. 
Navn: Angi navnet du ønsker å bruke på lønnsarten. Navnet kan endres for nye lønnsarter, eller for lønnsarter du har opprettet selv. 
Beskrivelse: Her kan du legge til en beskrivelse av lønnsarten. Denne vises når du blant annet holder markøren over lønnsarten. 
Håndtering: Her kan du enten angi om lønnsarten er variabel eller datosensitiv. 
Datosensitiv: Dette er et nytt begrep i Payroll og betyr at transaksjonen vil ta hensyn til de datoene som brukes på transaksjonen. F.eks. kan du ha en transaksjon med beløp på 100,- pr. mnd., men startdatoen for ytelsen er angitt til midt i måneden. Det faktiske beløpet vil da bli beregnet om til f.eks. 50,-. Det er kun faste lønnsarter som kan defineres som datosensitive. 
Variabel: Lønnsarter som har hake for «Variabel» vil kunne angis som variable transaksjoner på den enkelte ansatte i Employees. 
Dersom ingen av hakene settes på lønnsarten, vil den anses som fast, og kan kun legges til under faste transaksjoner på den ansatte. 
Skattbar inntekt: Angi om lønnsarten skal beregnes etter tabelltrekk eller prosenttrekk. 
Basis: Velg hvilke grunnlag lønnsarten skal være aktuell for. Det er ikke alle grunnlag som er i bruk pr. i dag, men vi anbefaler at du allikevel tar stilling til hver enkelt grunnlag slik at dette ligger klart til funksjonene lanseres.
Brutto / til: Her velger du om lønnsarten inngår i bruttoinntekten, eller ikke. I tillegg må du angi om lønnsarten skal føre til utbetaling eller ikke. Alle lønnsarter som skal inngå i selve utbetalingen, må ha hake for «til utbetaling». F.eks. skal ikke naturalytelser ha hake for «Til utbetaling». 
Rapportering: Alle lønnsarter som skal rapporteres via A-meldingen må ha hake for «Rapportering til A-meldingen».

 

Visning 

Under denne fanen angir du hvordan lønnsarten skal vises på f.eks. lønnsslippen til den ansatte og hvilke lønnsartgruppe den skal inngå i.

18.png

 

Grupper: Her kan du velge hvilke grupper den aktuelle lønnsarten skal tilhøre. Lønnsartgruppe er en måte å kategorisere lønnsartene. Du må velge minst en. Mange av
gruppene er for det meste bare brukt til filtrering, mens andre grupper faktisk har en funksjon. Følgende grupper er tilgjengelige:
Betalingsregel: Angi om lønnsarten skal komme frem under bank og betaling på den ansatte. Dette feltet er ikke i bruk pr idag.
Feriepenger: Feltet er kun filtrering. 
Inngående saldo: Alle lønnsarter som skal benyttes som inngående saldo lønnsarter, må være huket av for denne gruppen. Lønnsarten vil da automatisk bli tilgjengelig under «Inngående saldo» i transaksjonsbilde på den ansatte. Lønnsarter som har denne haken kan kodes med en lønnsbeskrivelse, men det er da svært viktig at haken for «Rapportering til A-meldingen» på fanen Generelt ikke er satt på slik at lønnsarten ikke rapporteres via A-melding. Lønnsarter satt med halen for «Inngående saldo» vil ikke fremkomme på lønnsslippen til den ansatte.
Naturalytelse: Angi om lønnsarten er en naturalytelse. Eks på lønnsart: 23000 – Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse).
Retro: Ikke i bruk pr. i dag.
System A-melding: Ikke i bruk pr. i dag. Vil på sikt fjernes fra lønnsartgrupper.
Trekk: Dette feltet er kun i bruk for filtrering. Eks på lønnsart: 63000 – Kantinetrekk.
Diverse: Her angis det om lønnsarten er diverse. Pr. nåværende versjon er det ingen lønnsarter som er knyttet til den gruppen.
Forskudd: Foreløpig er denne gruppen kun for filtreringsmuligheter ellers i programmet. Eks på lønnsart: 13100 – Forskudd, fast.
Lønn: Feltet er kun filtrering. 
Pensjon: Her angis det om lønnsarten skal behandle pensjon, typisk OTP eller pensjonstrekk. Ellers bare i bruk til filtrering. Eks på lønnsart: 60000 – Tjenestepensjon, OTP.
Skatt: Her angis det om lønnsarten skal trekke skatt. Eks på lønnsart: 89000 – Ekstra skattetrekk.
Time: Dersom lønnsarten skal være tilgjengelig for Visma.net Time, må du sette på en hake her. Dette er typiske variable lønnsarter som genereres ut i fra timelisten den ansatte registrerer under Visma.net Time. Eks på lønnsart: 10100 – Timelønn.
Expense: Angi om lønnsarten skal genereres ut i fra reiseregningene de ansatte registrerer i Visma.net Expense. Eks på lønnsart: 311000 – Bilgodtgjørelse.
Fravær: Her angis det om lønnsarten skal være tilgjengelig for Visma.net Absence. Eks på lønnsart: 108000 – Fravær uten lønn, trekk i timer.
Mal: Ikke i bruk pr idag.
Rapportering: Denne brukes kun for filtrering i rapporter. De lønnsartene vi har tenkt at er mest fornuftige å vise i rapporter har blitt koblet opp mot denne gruppen. Disse filtrene i rapporter kan kunden endre selv, men vi har satt opp enkelte rapporter default kun med filter på "Rapportering". Eks på lønnsart: 12600 – Bonus. 

Sykelønn: Angi om lønnsarten gjelder sykepenger. Eks på lønnsart: 14000 – Sykepenger refundert av NAV.
Transaksjon: Her angis det om lønnsarten skal være en transaksjon. Alle lønnsarter som skal være tilgjengelig for både faste og variable transaksjoner i «Employees» må settes opp med hake for dette valget. Eks på lønnsart: 11150 – Overtid 50%.

 

Lønnsslipp – informasjon: Under dette punktet må du angi hvordan lønnsarten skal vises på lønnsslippen.
Sortering for lønnsslipp: Sortering for lønnslipp indikerer hvilket område på lønnsslippen lønnsarten/transaksjonen skal vises. Sorteringsgruppen «Sum» er forhåndsdefinert og vises i fet skrift på lønnsslippen. I tilfeller hvor andre sorteringsgrupper enn «Sum» eller «Utelat fra lønnsslipp» er valgt kan du videre velge:

  • En transaksjon pr. line: Hver transaksjon på lønnarten vises på egen linje på lønnslippen.
  • Vis fra- og tildatoer: Om fra- og tildatoer på transaksjonen skal vises, f.eks. dato for når timene fra Calendar gjelder.
  • Vis tilleggsinformasjon: Om tilleggsinformasjon fra lønnsarten skal vises.

Detaljer: Det kan spesifiseres om Faktor/Antall/Sats skal vises på lønnsslippen eller ikke. Beløp skal alltid vises. Det kan også angis om teksten som legges inn i feltet «Beskrivelse» på den enkelte transaksjonen skal vises på lønnsslippen.
Lønnsslippkategori i mobil: Her kan du bestemme hvilken kategori resultatet for lønnsarten skal vises under når den ansatte får lønnsslippen sin elektronisk, f.eks. i tjenesten Payslip, eller i app’en Visma Employee.

 

Kontering

Under Kontering må du velge hvordan lønnsarten skal konteres i regnskapet.

Kontering.PNG

 

Kontering: Velg om lønnsarten skal knyttes mot en kontotype, eller direkte til en konto. Det gjelder både for debet og kredit. Dersom kontotyper benyttes er det svært viktig å sjekke at det er angitt korrekt konto på kontotypen for å sikre at lønnsarten konteres mot korrekt konto i regnskapet. Kontoen vil fremkomme til høyre for kontotypen som er valgt. Dersom haken for «Bruk kontotype…» ikke er satt får du mulighet til å velge en enkelt konto.
Kostnadsbærer: Det er mulig å legge inn en fast kostnadsbærer på lønnsarten. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom kunden bruker Visma.net Financials, og har lønnsarter som ikke skal konteres på en spesiell avdeling – i disse tilfellene kan det være aktuelt å legge inn en dummy-avdeling med ID 000, men sørg for at ID’en stemmer overens med dummyID’en som er opprettet i Visma.net.

 

Tips! Hvis du vil at skattetrekkskontoen skal være med på regnskapsbilaget så må du endre kontering på lønnsart 90050 - sum forskuddstrekk. Her må du legge til kontotype 10300 - Bank på debet, og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit. 

14.png

 

Innberetning A-melding

På denne fanen kan du administrere hvordan lønnsarten skal rapporteres i A-meldingen, altså rapportkode eller lønnsbeskrivelse

Innberetning.PNG

 

Type beløp: Angi om lønnsarten f.eks. er type "Lønn", "Fradrag" eller "Forskuddstrekk". Ut ifra hva som velges her, vil aktuelle lønnsbeskrivelser bli tilgjengelige under beskrivelser.

Lønnsbeskrivelse: Ut ifra hva som er angitt i Type beløp, vil aktuelle lønnsbeskrivelser bli tilgjengelige.
Fordel: Angi om lønnsarten gjelder en kontantytelse, godtgjørelse eller naturalytelse. Det er kun de fordelene som er aktuelle for lønnsbeskrivelsen som er tilgjengelige.
Rapporteringsperiode: Rapporteringsperioden sier noe om når lønnsarten skal rapporteres i A- meldingen. Betalt periode vil si at lønnsarten alltid rapporteres mot perioden den ansatte mottar  pengene på sin bankkonto og skal benyttes for alle lønnsarter som utbetales. Opprinnelig periode vil si at lønnsarten alltid rapporteres med den perioden den tilhører og skal brukes for naturalytelser. F.eks. kan en ansatt ha mobilabonnement fra arbeidsgiver i fra og med januar, men dette legges ikke inn i Employee før i mars. Siden transaksjonsdatoen på elektronisk kommunikasjon nå legges inn med 01.01 vil elektronisk kommunikasjon allikevel rapporteres på A-melding for januar, februar og mars. I lønnskjøringen for mars vil dette merkes ved at det kommer opp retroaktive A-meldinger for tidligere kalendermåneder.

 

Avansert

På denne fanen kan du gjøre enkelte avanserte innstillinger for faktor, antall, sats og beløp på
lønnsarten.

Avansert.PNG

 

Transaksjonsdata: Angi om faktor, antall, sats og beløp skal være valgfri, påkrevd eller ikke lovlig.

Script: På noen av lønnsartene ligger det script som gjør at Payroll vil behandle disse lønnsartene automatisk. F.eks. vil scriptet som ligger på lønnsarten for elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) beregnes med 366,- pr. måned automatisk når lønnsarten knyttes til en ansatt. I bildet over ligger det et script under sats som gjør at Payroll automatisk henter fastlønnen til den enkelte ansatte.
Fast verdi: Angi om lønnsarten skal ha en fast verdi for faktor, antall, sats eller beløp.
Starter lønnsart: Dersom noen lønnsarter skal knyttes sammen, kan du legge til en lønnsart under «Starter lønnsart». Når denne lønnsarten legges til på en ansatt, vil den da automatisk trigge inn lønnsarten angitt under «Starter lønnsart» slik at begge utbetales til den ansatte.

 

Merk! Vi anbefaler ikke at scriptene blir fjernet fra en standard lønnsart. Hvis det er ønskelig å fjerne et script, bør det opprettes en ny lønnsart for så å fjerne scriptet på denne.

 

Beregn pr. Her skal du i de fleste tilfeller velge "Stilling".

Tilleggsinformasjon

På fanen «Tilleggsinformasjon» kan du legge til tilleggsinformasjon på lønnsartene.

8.PNG

Tilleggsinformasjon brukes for å legge til ekstra informasjon som blant annet kreves i forbindelse med innrapportering av a-meldingen. Et typisk eksempel på dette er diett eller antall passasjerer.

 

For å se hvordan du kan opprette en ny lønnsart, klikk her

For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart, klikk her

 

For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her

 

Bidragsytere