Mina produkter
Hjälp

Generell Information Visma Software

Sortera efter:
Bakgrund och modell Visma Software AB har 2023 antagit ett långsiktig förhållningssätt till prisindexeringar för våra mjukvaruprodukter där vi varje år kommer att justera våra priser i enlighet med KPI fastställt av SCB, baserat på rullande 12 månaders medeltal oktober-september. Detta gäller således för de indexeringar som gäller från och med 1/1 2024. Konsulttaxa indexerar vi fortsatt enligt Labour Cost Index (LCI).   FAQ Q: Varför ändrar ni priserna nu? A: Inflationen driver upp kostnaderna vi har för att utveckla och leverera våra mjukvaruprodukter. Vi indexerar därför årligen i enlighet med KPI. Vidare investerar vi mer än någonsin i utveckling, med fokus på snabbare och tryggare leveranser till kund och för ständig förbättring inom cyber security.   Q: Indexhöjningen stämmer inte med senaste publicerade KPI, vad beror det på? A: I och med att inflationen under de senaste par åren varit mer instabil och betydligt högre än vi sett sedan tidigt 1990-tal tycker vi att det är viktigt att vara så följsam med inflationen som vi kan. Därför räknar vi ut genomsnittsinflationen över de senaste 12 månaderna och indexerar i enlighet med den. För att hinna förbereda och utföra prisindexeringen utgår vi från SCBs KPI-publicering i oktober månad och täcker därav perioden oktober föregående år till och med september innevarande år vilket innebär en indexökning med 10,1%.   Q: Har ni täckning i avtal att höja priset så mycket? A: Ja, i enlighet med 1.2.4 i våra Terms of Service/Användningsvillkor har vi rätten att indexera priset varje år med ikraftträdande 1 januari.   Q: Varför använder ni KPI och inte LCI för mjukvaruprodukterna? A: Det index vi bedömer närmast avspeglar verkligheten är KPI då det är en mix av fler variabler än bara arbetstimmar för att kunna utveckla och leverera våra mjukvaruprodukter.   Q: Får alla kunder samma indexhöjning? A: Ja, principen är samma indexhöjning för alla. Dock undantar vi kunder som nyligen skrivit avtal med oss. De företag som fått sin första faktura från oss efter 1/4 2023 undantas från detta års prisindexering. Detta gäller bara helt nya kunder och omfattar inte en befintlig kund som köper tilläggsprodukter eller utökar sitt abonnemang.   Q: Har ni alltid använt indexering enligt dessa principer? A: Nej, vi har inte haft ett konsekvent förhållningssätt tidigare. Att inflationen har ökat markant på sistone får genomslag hos oss, precis som i övriga samhället. För att vara så följsamma vi kan till inflationen och samtidigt vara så transparenta och förutsägbara som möjligt har vi beslutat att följa rullande 12 månaders genomsnittsinflation enligt KPI. Detta kommer vi att hålla oss till framöver.   Q: Förra året höjdes priset med KPI för november månad, nu höjer ni med 12 månaders genomsnittlig inflation. Är det ett sätt för er att maximera er höjning? Kommer ni hitta en ny modell nästa år för att maximera då också? A: Det stämmer att vi använde senaste månadens KPI förra året för våra kunder på visma.net, men det var också mot bakgrund av att vi tidigare inte indexhöjt priserna på flera år. Nu har vi antagit en förutsägbar och följsam princip för att både på bästa sätt kontinuerligt följa inflationstakten och för att ge er kunder en förutsägbarhet i relation till våra priser.   För eventuella övriga frågor om denna prisindexering kan ni kontakta oss direkt via chat på denna sidan eller via e-post till vsws.ekonomi@visma.com.  
Visa fullständig artikel
18-12-2023 13:25 (Uppdaterad 20-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1452 Visningar
(Scroll down for an english version) I Visma Software AB används ChatGPT i utvalda kommunikationskanaler.  ChatGPT är en chatbot som använder sig av en teknik som kallas för "Generative Pre-training Transformer" (GPT). Denna teknik gör det möjligt för chatboten att generera svar på frågor och följa samtal på ett mer naturligt sätt än vad många andra chatbots kan göra. ChatGPT skapades av forskningsorganisationen OpenAI och i november 2022 släpptes första prototypen.   Svaren som tillhandahålls av ChatGPT, en AI-språkmodell, genereras baserat på information från aktuella kunskapsdatabaser. Även om allt har gjorts för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos den tillhandahållna informationen, bör det noteras att: Inga personliga råd: Informationen som tillhandahålls av ChatGPT är generell till sin natur och bör inte betraktas som en ersättning för personlig rådgivning eller professionell konsultation. Den kanske inte är skräddarsytt för dina specifika omständigheter, behov eller krav. Användning på egen risk: Alla åtgärder eller beslut som fattas baserat på informationen från ChatGPT tas på egen risk. Verifiera alltid informationen med aktuella och tillförlitliga källor när du fattar viktiga beslut. Begränsat sammanhang: ChatGPT kanske inte helt förstår sammanhanget för din fråga och kan generera svar som är alltför förenklade, ofullständiga eller felaktiga. Med reservation för fel: Precis som alla automatiserade system är ChatGPT inte ofelbart och kan orsaka fel eller felaktigheter i sina svar. Användaransvar: Användare av ChatGPT är ansvariga för hur de använder informationen som tillhandahålls och bör utöva kritisk bedömning och diskretion. Säkerhet och integritet: Data behandlas i enlighet med GDPR. Alla data behandlas inom EU. Data som matas in används inte för att träna datamodeller. Datat skyddas av kryptering både under överföring och lagring. För mer information om vår efterlevnad av GDPR, se Vismas integritetspolicy här.     ENGLISH In Visma Software AB, ChatGPT is used in selected communication channels. ChatGPT is a chatbot that uses a technology called "Generative Pre-training Transformer" (GPT). This technology allows the chatbot to generate answers to questions and follow conversations in a more natural way than many other chatbots can do. ChatGPT was created by the research organization OpenAI and in November 2022 the first prototype was released.   The responses provided by ChatGPT, an AI language model, are generated based on information from current knowledge databases. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information provided, it should be noted that: No Personal Advice: The information provided by ChatGPT is general in nature and should not be considered a substitute for personal advice or professional consultation. It may not be tailored to your specific circumstances, needs or requirements. Use at your own risk: Any action or decision taken based on the information provided by ChatGPT is taken at your own risk. Always verify information with current and reliable sources when making important decisions. Limited context: ChatGPT may not fully understand the context of your question and may generate answers that are overly simplistic, incomplete, or incorrect. Subject to Errors: Like all automated systems, ChatGPT is not infallible and may cause errors or inaccuracies in its responses. User Responsibility: Users of ChatGPT are responsible for how they use the information provided and should exercise critical judgment and discretion. Security and privacy: Data is processed in accordance with the GDPR. All data is processed within the EU. Data entered is not used to train data models. The data is protected by encryption both during transmission and storage. For more information about our compliance with the GDPR, see Visma's privacy policy here.
Visa fullständig artikel
19-12-2023 15:35
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 601 Visningar
Behöver du kontakt med vår ekonomiavd. så skall du finna kontaktinformation på din senaste faktura. Annars kan du ringa till vår växel: 010-1411200 eller skicka e-post till vsws.ekonomi@visma.com
Visa fullständig artikel
18-08-2023 09:41
 • 2 Svar
 • 1 gilla
 • 690 Visningar
Det bästa sättet för dig att hålla dig uppdaterad med vad som publiceras på communityt är att prenumerera på inlägg. 
Visa fullständig artikel
22-03-2019 11:12 (Uppdaterad 03-01-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3426 Visningar
  Swedish first, English below   Det kan finnas tillfällen då du får en server error ruta som förhindrar inloggning. Den åtgärd du kan behöva göra om detta händer är att tömma din webbläsares cookies relaterade till TransPAs webbsidor. Proceduren kan skilja sig något åt beroende på webbläsare. Metoden nedan visar Google Chrome och är densamma i mobiler med Android där man kör Chrome.  (Bilderna nedan är tagna från Chrome och visar svenska.)   1. Öppna en ny sida i din webbläsare och gå till "mytranspa.com" 2. Tryck på låset på bilden och välj cookies     3. Klicka på denna rad och välj ta bort. Bekräfta därefter med klart till höger.       4. Stäng nu ner fliken med webbsidan som innehåller "mytranspa.com". Har du andra flikar så kan du låta dessa vara öppna. Klicka på de tre prickarna som bilden visar och öppna ett nytt fönster. (Har du valt att stänga ned din webbläsare helt och saknar flikar så öppnar du istället webbläsaren på nytt)       5. Skriv in webbadressen "mytranspa.com" igen. Klicka rapportera tid. Nu ska det fungera att logga in igen. Du är säkert van vid att endast ange signatur och lösenord. I och med att du tömt dina cookies så kommer du behöva ange även ert kundid, men endast denna första gång efter rensning, därefter endast signatur och lösenord.     There may be times when you get a server error box that prevents login. The action you need to take if this happens is to clear your browser's cookies related to TransPA's web pages. The procedure is the same in Google Chrome and Microsoft Edge so the wizard is applied regardless of which of these browsers you use. (The images below are taken from Chrome with swedish language.)   1. Go to mytranspa.com 2. Click on the lock shown in this picture below and choose cookies       3. The marked line below are affected and need to be removed. Click on the line and select delete ("Ta bort" in this picture). Then confirm with finish ("Klart" in this picture).        4. Now close your open tabs in your browser that contains "mytranspa.com". If you have other tabs, you can leave them open. Click on the three dots that the picture shows and open a new window. (If you have chosen to shut down your browser completely and have no tabs, open the browser again instead)       5. Go to webbadress "mytranspa.com". Choose report time. Now it should work to log in again.   5. Skriv in webbadressen "mytranspa.com" igen. Klicka rapportera tid. Nu ska det fungera att logga in igen. You are probably used to entering only signature and password. As you have emptied your browsers cookies, you will also need to enter your customer ID, but only this first time. A new cookie will be saved and next time, only signature and password is needed. 
Visa fullständig artikel
24-05-2022 16:25
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 718 Visningar
Läs om hur du enkelt hittar till communitysidorna för de produkter just du använder.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 11:09 (Uppdaterad 16-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2364 Visningar
För att kunna utnyttja Visma Community maximalt rekommenderar vi vår sökfunktion. Här förklarar vi hur sökfunktionen fungerar.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:26 (Uppdaterad 27-01-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1827 Visningar
Du kan lägga bokmärken på inlägg som du enkelt vill hitta tillbaka till. Här beskrivs hur du gör.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:31 (Uppdaterad 27-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1317 Visningar
Den mesta informationen på Visma Community är öppen för alla att läsa. Dokumentbiblioteket är dock enbart till för dig som kund. För att få access till dokumentbiblioteket måste följande vara uppfyllt: Du måste vara registrerad användare (med din företagsmejl) på Visma Community Du måste vara inloggad på Visma Community Din företagsmejl måste finnas i våra interna system som hanterar behörigheten på Visma Community Om du har problem med att komma åt dokumentbiblioteket även när du är inloggad, fyll då i följande formulär så kontrollerar vi att du finns i våra interna system och återkommer till dig.  
Visa fullständig artikel
10-03-2021 11:28 (Uppdaterad 10-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 961 Visningar
Du har kanske precis som jag någon gång påbörjat ett foruminlägg och av misstag lyckats stänga webbläsaren. Här kan du läsa var du hittar dem.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:19 (Uppdaterad 29-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1120 Visningar
Du kan lägga till eller ändra din profilbild på två sätt.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:28 (Uppdaterad 15-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1317 Visningar
En bild kan hjälpa till att förklara din fråga eller ditt budskap. Och att infoga bilder i ett inlägg är enkelt.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:24
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1088 Visningar
Har du upptäckt att din rank här på comunityt förändras ju mer aktiv du är? Har du fått några badges ännu? Vad pratar jag om? Jag förklarar i denna artikel.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1145 Visningar
Du kan skriva personligt meddelande till alla andra medlemmar på communityt bara du vet deras användarnamn.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 12:20
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1138 Visningar