Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
  Mededelingen Concept release notes Deze release notes zijn in concept. Hoewel we onze uiterste best doen, alle onderwerpen in deze release notes, ook daadwerkelijk in de genoemde release op te leveren, kan het voorkomen dat er om kwalitatieve redenen voor gekozen wordt, bepaalde onderdelen nog niet te releasen. In de definitieve release notes vind je de onderwerpen die uiteindelijk zullen worden opgeleverd.       Nieuwe functionaliteit Korting bij ziekte controle op minimumloon en jaargrondslag pensioen Wanneer er sprake is van korting bij ziekte, dan mag gedurende het eerste ziektejaar deze korting er niet voor zorgen dat het inkomen onder het minimumloon komt. Vanaf het tweede ziektejaar mag dat wel, maar kunnen cao's daar andere afspraken over maken.   Ook de jaargrondslag pensioen die gekort wordt bij korting wegens ziekte mag niet onder de jaargrondslag pensioen komen behorende bij het minimumloon. Correctie korting bij ziekte i.v.m. minimumloon  Wanneer het inkomen gedurende het eerste ziektejaar onder het minimumloon komt, door toegepaste korting bij ziekte door middel van 1 van de componenten:  44510 Korting ivm ziekte  44520 Korting ivm ziekte SFB  44530 Korting ivm zwangerschap  44540 Korting ivm ziekte door zwangerschap Dan zal er vanaf 2023 een transactie aangemaakt worden op het nieuwe component 44590   Minimumloon aanvulling bij ziekte dat een aanvulling bevat tot aan het minimumloon.   Component Naam Beschrijving 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte Deze component bevat een correctie op de korting tijdens ziekte indien deze korting leidt tot een salaris onder het minimumloon.   Het   Ziekengeld   (componenten 44550/44560/44570/44580) wordt automatisch gecorrigeerd met een eventuele   Minimumloon aanvulling bij ziekte.    Als ook na het eerste ziektejaar een korting tijdens ziekte niet mag leiden tot een inkomen onder het minimumloon dan kan dit in tabel 50000 CAO   aangegeven worden: Key Parameter Beschrijving Keuze 830-SickDiscBelowMinWage Ziekte korting 2de ziektejaar onder minimumloon Gedurende het eerste ziektejaar zal een evt. korting wegens ziekte nooit leiden tot een salaris onder het minimumloon. In het tweede ziektejaar is dit echter wel toegestaan. Mag korting wegens ziekte in het tweede ziektejaar leiden tot een inkomen onder het wettelijk minimumloon? Deze instelling werkt alleen als op het contract is aangegeven dat het minimumloon toegepast moet worden. Ja (default) / Nee   Alleen als op het contract is aangegeven dat het minimumloon van toepassing is zal deze aanvulling gedaan worden.   Voor de volgende cao's is in tabel   50000 CAO   parameter   Ziekte korting 2de ziektejaar onder minimumloon   per 1 januari 2023 ingericht met keuze Nee, waardoor er tijdens het tweede ziektejaar zal worden aangevuld tot het wettelijk minimumloon: Cao Apothekers in dienstverband Cao GGZ Cao HBO Cao Huisartsenzorg Cao Particuliere Beveiliging Cao Tuinzaadbedrijven Cao VVT Cao Zelfstandige Klinieken Nederland Cao Ziekenhuizen Correctie jaargrondslag pensioen i.v.m. minimumloon Als er sprake is van een   Minimumloon aanvulling bij ziekte   dan wordt er ook voor gezorgd dat de jaargrondslag pensioen niet onder de grondslag behorende bij het minimumloon komt. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van het minimumloon op start jaar dan wel start dienstverband (indien dat na start jaar is). Bij het bepalen van deze minimum grondslag wordt het vakantiegeld en extra uitkeringen meegenomen conform dat ook voor de reguliere jaargrondslag gedaan wordt.   De gebruikte minimum jaargrondslag pensioen wordt bepaald als er sprake is van een 44590   Minimumloon aanvulling bij ziekte. Deze waarde is terug te zien in componenten (afhankelijk van berekeningsniveau) 50040/50050/50190 Full-time minimum pensioen grondslag contract/IKV/medewerker. Als de korting bij ziekte halverwege de periode ingaat en voor dat deel onder het minimum terecht komt, dan zal de minimum jaargrondslag ook alleen voor dat deel toegepast worden. Actie Bij component 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte moet de journalisering ingericht worden. Koppel dit component debet aan een kostengrootboekrekening. Selecteer een grootboekrekening gelijk aan de inrichting van het kortingscomponent 44510 (+10) Korting ivm ziekte, immers de aanvulling is reeds opgenomen in de waarde van het ziekengeld op de componenten 44550/44560/44570/44580 Indien wenselijk (en niet al vanuit de CAO vooringericht) in de CAO tabel 50000 inrichten dat ook na het eerste ziektejaar de korting niet mag leiden tot een inkomen onder het minimumloon.       Opgeloste meldingen Ten onrechte minimum VU en minimum/maximum extra uitkering toegepast bij negatieve grondslag dan wel negatieve deeltijdfactor Als er sprake is van een negatieve deeltijdfactor (bijvoorbeeld vanwege eindafrekening verlofsaldo na einde contract) dan werd er ten onrechte een minimum vakantiegeld en/of extra uitkering bepaald (als er sprake is van een minimum bepaling voor de regeling).    Vanaf 2023 zal er geen minimum (of maximum) worden toegepast als het berekende vakantiegeld dan wel extra uitkering negatief is en/of het berekende minimum (of maximum) bedrag aan vakantiegeld en/of extra uitkering negatief is i.v.m. een negatieve deeltijdfactor. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Verloonde uren incorrect bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof als er sprake is van aanvulling maar geen voorschot en (nog) geen uitkering is vastgelegd Wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof en er is een aanvulling, maar geen voorschot en (nog) geen uitkering vastgelegd, dan werd ten onrechte in de loonaangifte de verloonde uren niet verlaagd met het aantal uren aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Als er namelijk geen sprake is van een werkgeverbetaling (d.m.v. de uitkering dan wel het voorschot), dan dienen de verloonde uren wel verlaagd te worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    De contracturen per week in de loonaangifte werden niet altijd bepaald op de laatste dag van de periode In de loonaangifte dienen de contracturen per week te worden bepaald op de laatste dag van de periode. Dit was niet altijd het geval en dit is nu aangepast. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Geen pensioenpremie berekend in hele uitzonderlijke situatie Voor een medewerker die uit dienst gaat voor het bereiken van de minimumleeftijd van de pensioenregeling maar wel in die periode premie dient te betalen, werd toch geen pensioenpremie berekend. Dit treedt dan op als voor de start premieberekening gekozen is voor de methode "Einde van de periode". In dat geval ligt de peildatum op de laatste dag van de periode en als iemand in die periode dan de minimumleeftijd bereikt, dient over de hele periode in dienst premie te worden berekend. Dit is opgelost. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Kopen/verkopen van verlofuren ten onrechte niet meegeteld in deeltijdfactor voor eenmalige uitkering met methode vast bedrag en methode reservering bedrag Wanneer er verlofuren gekocht of verkocht worden dan werden deze uren ten onrechte niet meegenomen in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de extra uitkering als er sprake is van een extra uitkering o.b.v. een vast bedrag (dat afhankelijk is van de deeltijdfactor) en ook niet als de extra uitkering o.b.v. een gereserveerd bedrag is maar waarbij een maximum of minimum bedrag geldt dat afhankelijk is van de deeltijdfactor.   Dit is gecorrigeerd met ingang van 2023 en kan daarom een TWK correctie tot gevolg hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    De periode uren van component 64070 - WW Awf contract uren per periode werden niet juist afgerond De periode uren van component 64070 WW Awf contract uren per periode   werden niet altijd juist afgerond. Dit is in deze release opgelost. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Verkeerde korting bij ziekte als gedurende de periode de minimumloonregel op het contract wijzigt Wanneer de minimumloonregel op het contract halverwege de periode van waarde wijzigt in de periode dat er ook sprake is van korting bij ziekte dan werd de korting bij ziekte met TWK verkeerd berekend.   Dit is in deze release opgelost en zal derhalve een correctie TWK (potentieel over meerdere jaren) tot gevolg kunnen hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Netto-bruto KM geeft soms foutmelding bij kleine negatieve bedragen De netto-bruto berekening van KM vergoedingen gaf soms een foutmelding als er een netto-bruto berekening over een klein negatief bedrag bepaald moest worden.   Dit is vanaf deze release opgelost.   Dit betekent dat de workaround die die gedaan moest worden als deze fout optrad, nu niet meer nodig is. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Componenten blokkeer/afrekenen werkte niet meer vanaf 2023 Onderstaande componenten werkte vanaf 2023 niet meer correct. Dit is met deze release herstelt en kan een TWK correctie per start 2023 tot gevolg hebben.   Betreft componenten: 3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten 3720 Afrekenen vak.geld en extra uitk. in ingestelde periode 3750 Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten 3760 Afrekenen uitruil op alle contracten Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Als dienstverband met TWK in vorig jaar beëindigd soms afkeuring loonaangifte ivm afwezigheid Contractloon of reden einde IKV Als een dienstverband met TWK in vorig jaar beëindigd wordt, dan werd er in sommige gevallen geen Contractloon of Reden einde IKV aangeleverd in de loonaangifte waarbij met name het ontbreken van het Contractloon tot een afkeuring van de loonaangifte leidde.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Diverse CAO's - Maximum uurloon ORT Voor de volgende cao's zijn op cao-niveau de bedragen van het maximum uurloon ORT in tabel   50320 Uurlonen   aangepast: Cao Datum aanpassing Bedrag Gemeenten 1 januari 2023 € 19,87 HBO 1 januari 2023 € 21,46 Sociaal werk 1 januari 2023 regulier € 18,05 afwijkend: € 17,09 VVT 1 maart 2023 € 18,85 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Diverse CAO's - Minimum eindejaarsuitkering Voor de cao Sociaal werk is geen minimum eindejaarsuitkering meer van toepassing. Daarom is met ingang van 1 januari 2023 in tabel   50500 Eindejaarsuitkering   de parameter Minimum ingericht met "Nee" en is de inrichting van tabel   50510 Eindejaarsuitkering minimum   bedrag per 1 januari 2023 verwijderd.   Voor de cao VVT is per 1 maart 2023 tabel   50510 Eindejaarsuitkering minimum   ingericht met het minimumbedrag van € 2.329,43 per jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Diverse CAO's - Minimum vakantiegeld Voor de volgende cao's zijn de bedragen in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag aangepast Cao Datum aanpassing Bedrag Beroepsgoederenvervoer 1 januari 2023   Gemaksvoedingindustrie 1 juni 2022 * € 2.217 Graanbe- en verwerkende industrie 1 mei 2022 * € 2.551,33 Metalektro 1 december 2022 * 1 januari 2024 € 2.676,24 € 2.769,96 Sociaal werk 1 januari 2023 € 2.194,68 VVT 1 maart 2023 € 2.191,41  * Enkele bedragen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor kunnen twk's voorkomen voor werknemers aan wie het vakantiegeld reeds is uitbetaald (bijvoorbeeld vanwege uitdiensttreding) en die recht hadden op een aanvulling tot dit minimumbedrag. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Primair onderwijs Arbeidsmarkttoelage directie pensioengevend De cao Primair onderwijs kent een arbeidsmarkttoelage voor (adjunct-)directeuren. Deze is met release 197 ingericht op component   44750 Arbeidsmarkttoelage directie . Deze arbeidsmarkttoelage is pensioengevend. De arbeidsmarkttoelage is na januari 2022 geïntroduceerd en telde daarom niet meer in op de pensioengrondslag van 2022. De in 2022 ontvangen arbeidsmarkttoelage en de arbeidsmarkttoelage per start 2023 dienen beiden in te tellen op de pensioengrondslag van 2023. Deze inrichting ontbrak echter, waarvoor onze excuses.   In februari zal met terugwerkende kracht de arbeidsmarkttoelage directie intellen op de pensioengrondslag bij start jaar. Normaalgesproken wordt bij twk wijzigingen de pensioengrondslag voor pensioenfonds ABP niet herrekend, maar voor deze arbeidsmarkttoelage is in Payroll een uitzondering gemaakt. In februari 2023 zal waar dit van toepassing is eenmalig automatisch component   9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar (deze salarisrun)   opgestart worden. Actie Je hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT Compensatie inlooppremie WGA-hiaatverzekering Met ingang van 1 januari 2023 is voor de cao VVT een WGA-hiaatverzekering van toepassing.   De reguliere premie voor deze verzekering bedraagt 0,274%. In de jaren 2023-2027 zal er echter sprake zijn van een zogenaamde inlooppremie. Over deze periode wordt de premie met 0,120 procentpunt verhoogd. Daarom is in tabel 60810 WGA-hiaatverzekering waardes voor zowel werknemer als totale afdracht een premie van 0,274% + 0,120% = 0,394% ingericht.   Echter is overeengekomen dat de inlooppremie gecompenseerd dient te worden. De tussentijds gewijzigde cao geeft aan dat dit dient te gebeuren middels een eenmalige uitkering, die uiterlijk in januari 2024 uitgekeerd dient te worden. De voorwaarden voor deze eenmalige uitkering zijn nog niet gepubliceerd.    Wat ook is toegestaan is om de inlooppremie niet door te belasten naar de werknemer, maar hier een werkgeverspremie van te maken. Werkgevers die dit doen, hoeven geen eenmalige uitkering uit te betalen.   Als werkgever heb je dus twee opties: 1. Van de inlooppremie een werkgeverspremie maken Je past het premiepercentage in tabel   60810 WGA-hiaatverzekering waardes   als volgt aan: Open tabel 60810 WGA-hiaatverzekering waardes en kies voor "Wijzigen" Maak een versie aan voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 Wijzig het werknemerpercentage (PercEmployee) in 0,274% Kies voor Opslaan 2. De eenmalige uitkering uitbetalen Op dit moment zijn de voorwaarden voor de eenmalige uitkering nog niet bekend. Als hier meer duidelijkheid over is, zal de eenmalige uitkering op cao-niveau worden ingericht. Deze zal default uit worden gezet en zal door de werkgevers die deze wensen uit te betalen geactiveerd moeten worden. In een latere release zullen wij je hier verder over inlichten. Oproeptijd toeslag Volgens artikel 4.3.1 lid 5 van de cao VVT hebben werknemers, die tijdens een bereikbaarheids- of consignatiedienst worden opgeroepen, recht op een toeslag van 25%. Deze toeslag is op cao-niveau ingericht op component   43050 Oproeptijd toeslag. Deze toeslag is geen grondslag voor vakantiegeld of eindejaarsuitkering, wordt niet gecompenseerd bij ziekte, maar is wel grondslag voor de pensioenregelingen en de WGA-hiaatverzekering (in het variabele salaris = ORT). BHV-vergoeding Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) hebben volgens artikel 8.3 van de cao VVT recht op een vergoeding van € 25,- of € 50,- netto per maand. Voor de verwerking van deze netto vergoeding zijn op cao-niveau vier componenten aangemaakt. Aangezien de vergoeding bedrijfshulpverloning netto vergoed moet worden en deze vergoeding niet gericht is vrijgesteld zal het bedrag gebruteerd moeten worden of als eindheffingsloon WKR worden aangewezen. Voor beide situaties hebben we een tweetal collectieve componenten toegevoegd.  De volgende componenten kunnen gebruikt worden zodat de vergoeding gebruteerd wordt: 12010 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 25,-) netto - bruto 12020 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 50,-) netto - bruto Bij gebruik van deze componenten zal het bedrag worden gebruteerd en bij de bruto bedragen op de loonstrook worden getoond. Als prijs zal 25 of 50 euro worden getoond en in de kolom bedrag zal het bruto bedrag worden getoond.   De volgende componenten kunnen worden gebruikt wanneer de vergoeding is aangewezen als eindheffingsloon WKR: 81110 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 25,-) t.l.v. WKR 81120 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 50,-) t.l.v. WKR Bij gebruik van deze componenten zal het bedrag bij de netto bedragen op de loonstrook worden getoond en ten laste komen van de vrije ruimte WKR. Actie Journaliseer de componenten die je in gebruik neemt. Koppel debet een kostengrootboekrekeningnummer Geef bij de betreffende BHV-ers één van de hiervoor genoemde vaste componenten op in HRM bij Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste componenten   Cao Woondiensten Met ingang van 1 januari 2023 is op cao-niveau ingericht dat bij geboorteverlof 85% van het salaris doorbetaald wordt. Dit is gedaan door op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof de factor 0,15 in te richten. Hierdoor wordt een aanvulling van 15% berekend over de verlofuren bij gebruik van de volgende componenten: Component Naam 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Actie Als je een override op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof hebt gemaakt, kun je deze verwijderen.
Volledig artikel weergeven
02-02-2023 16:25 (Bijgewerkt op 02-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven
  Mededelingen In deze release notes van versie 211.02 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211.      Versie 211.02 zal op dinsdagavond 17 januari 2023 worden geïnstalleerd.         Wijzigingen in bestaande inrichting Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB In release V211.01 hebben we het mogelijk gemaakt om de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB te gebruiken. Door in de regelingtabel de parameter   Regeling is in gebruik   met "Ja" in te richten worden alle werknemers in de UPA gemeld met het regelingkenmerk, maar met onder andere regelingloon 0. PGB heeft ons nu echter laten weten dat door het leveren van het regelingkenmerk automatisch een brief wordt aangemaakt, die PGB uitsluitend wil versturen aan deelnemers aan de bijspaarregelingen. Daarom hebben we de inrichting voor de PGB bijspaarregelingen gewijzigd.   Zowel tabel   60600 PGB Pensioen Plus bijsparen   als tabel   60700 PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen   staan nu op cao-niveau ingericht met de parameter   Regeling is in gebruik   op "Ja" en met de parameter   Alleen voor   op "Handmatig". Hierdoor is de regeling wel standaard actief, maar worden werknemers uitsluitend op basis van handmatige deelname aan de regelingen in de UPA opgenomen. Deze handmatige deelname voer je op met een transactie op de betreffende salariscomponent, met een begin- en indien van toepassing een einddatum.   Afhankelijk van welke regeling van toepassing is, is dit salariscomponent   541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen af   of salariscomponent   542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af.   PGB onderscheidt de volgende situaties:   Er is sprake van een maandelijkse inleg In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het maandelijks in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus.   Er is sprake van een eenmalige inleg In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer de begin- en de einddatum op Voer als prijs eenmalig in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer de begin- en de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de UPA wordt een einddatum voor de regeling meegegeven.   Er is sprake van meerdere inleggen per jaar Het is mogelijk dat een werknemer niet iedere maand, maar wel meerdere malen per jaar inlegt. Bijvoorbeeld bij uitbetaling van vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. Het is dan toegestaan om in de maanden waarin niet wordt ingelegd wel regelinggegevens mee te sturen. In dit geval voer je de volgende transacties op Actie Regeling PGB pensioen Plus bijsparen Regeling PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen Dwing deelname af 541810 Dwing deelname aan PGB pensioen Plus bijsparen Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op 542010 Dwing deelname aan PGB Ouderdomspensioen Plus bijsparen af Voer de begin- en indien van toepassing de einddatum op Bedrag inleg opgeven 42600 Vast bedrag voor PGB pensioen Plus Voer voor iedere inleg de begin- en de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op 42610 Vast bedrag voor PGB Ouderdomspensioen Plus Voer voor iedere inleg de begin- en indien van toepassing de einddatum op Voer als prijs het eenmalig in te houden bedrag op   De inhouding van de inleg zal worden gedaan op respectievelijk   salariscomponent  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   of salariscomponent  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus. In de maanden waarin geen inleg wordt gedaan hoeft er geen bedrag opgegeven te worden, maar kan de deelname door blijven lopen. Actie Als er werknemers deelnemen aan de bijspaarregelingen voor je de hierboven beschreven transacties op. Mogelijk heb je naar aanleiding van de vorige release het bedrag voor de inleg al opgevoerd. Let er dan op, dat je ook een transactie aanmaakt voor de deelname aan de regeling.       Opgeloste meldingen Vastloper op component 440630/440830/5440880 KM Netto bruto Wanneer er sprake is van KM transacties met een transactiedatum vóór de verwerkingsperiode en er is sprake van een netto-bruto vergoeding, dan ontstond er een vastloper na de patch van 16 januari 2023.   Dit is nu opgelost. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Cao Kaaspakhuisbedrijf Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het de franchise voor 2023 is gewijzigd van € 18.214 naar € 18.199. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de franchise gewijzigd naar € 18.199 en maximum grondslag naar € 40.846 - € 18.199 = € 22.647.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 13:00 (Bijgewerkt op 20-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 244 Weergaven
  Mededeling In deze release notes van versie 211.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 211.    Versie 211.01 zal op maandagavond 16 januari 2023 worden geïnstalleerd.       Nieuwe functionaliteit Verlof tijdens ziekte Wanneer er tijdens ziekte verlof wordt opgenomen, heeft dat de volgende consequenties:  De werknemer zal tijdens het verlof niet worden gekort op het salaris. Dit betreft zowel de korting op salaris als ook de korting op pensioen. ORT compensatie tijdens ziekte moet tijdens het verlof niet berekend worden. Hiervoor in de plaats moet ORT bij verlof berekend worden. Meeruren ziek moeten tijdens het verlof niet berekend worden. Immers tijdens verlof worden er geen meeruren gecompenseerd. Om dit mogelijk te maken is een nieuw vast component  10500 Verlof tijdens ziekte  toegevoegd. Op dit component geef je de periode van verlof tijdens ziekte op. Dit is een vaste component waarbij een transactie met start- en einddatum van het verlof moet worden opgegeven. Salaris bij verlof tijdens ziekte Wanneer je door middel van het component  10500 Verlof tijdens ziekte  de verlofperiode tijdens ziekte opgeeft, zal het systeem voor die periode het loon voor 100% doorbetalen. Tegelijkertijd zal, mocht het pensioen wegens ziekte gekort worden, de pensioenpremie ook weer volledig worden berekend.  ORT en Meeruren compensatie bij ziekte  Wanneer een werknemer tijdens ziekte de ORT gecompenseerd wordt dan kunnen de ziekte uren op twee manieren worden bepaald. De ziekte uren kunnen door het systeem worden bepaald op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule in HRM of de ziekte uren worden geïmporteerd vanuit een roosterpakket.  Middels de opgegeven verlofperiode op component  10500 Verlof tijdens ziekte  zal wanneer de ziekte uren bepaald worden op basis van de ziekte registratie in de verzuimmodule er geen ORT en meeruren bij ziekte gecompenseerd worden.  Wanneer er sprake is van ORT tijdens verlof, dan moet, naast het opgeven van component 10500  Verlof tijdens ziekte  ook het aantal verlofuren op component 10320  Verlof uren  opgegeven te worden. Wanneer ziekte uren worden geïmporteerd dan moeten deze uren  niet  de verlofuren bevatten, maar moeten die vastgelegd worden op component 10320  Verlof uren .  De referteperiode voor de evt. compensatie ORT en Meeruren bij ziekte zal gebaseerd blijven op de oorspronkelijke startdatum van de ziekte (de koppeldatum). Dus ook voor berekening van de compensatie ORT en Meeruren bij ziekte na het verlof. Blokkade onkostenvergoedingen Als er sprake is van een blokkering van vergoedingen bij ziekte (zoals bijvoorbeeld reiskosten), dan zal deze blokkade ook tijdens het verlof plaatsvinden.         Wijzigingen in bestaande inrichting Bijspaarregelingen pensioenfonds PGB Pensioenfonds PGB kent twee bijspaarregelingen, PGB Pensioen Plus (PGBP) en PGB ouderdomspensioen Plus (OPP). Het gaat om regelingen, waarbij een individuele werknemer ervoor kan kiezen om, maandelijks of eenmalig, een inleg te doen om zo extra pensioen op te bouwen. Deze regelingen zijn niet verplicht bij cao, maar zijn afhankelijk van afspraken die werkgevers hebben gemaakt met PGB. Vanaf 2023 worden de bijspaarregelingen in de UPA opgenomen. De volgende door ons ondersteunde cao's zijn aangesloten bij pensioenfonds PGB: Grafimedia Groothandel in Groenten en Fruit Kaaspakhuisbedrijf Kartoflex Voor deze cao's zijn tabellen   60600 PGB pensioen Plus,   60610 PGB pensioen Plus waardes,   60700 PGB Ouderdomspensioen Plus   en   60710 PGB Ouderdomspensioen Plus waardes   ingericht. Deze regelingen staan echter standaard uit, zodat voor klanten bij wie geen bijspaarregeling van toepassing is geen gegevens in de UPA worden opgenomen.   Als er bij jullie geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen verdere actie te ondernemen. Gebruik maken van de bijspaarregeling op cao-niveau Als je gebruik maakt van onze cao-ondersteuning voor één of meer van de bovenstaande cao's én één of meer van jullie werknemers maken gebruik van een bijspaarregeling, dan voer je eenmalig de volgende acties uit. Bepaal welke van de twee bijspaarregelingen van toepassing is, of dat wellicht beide bijspaarregelingen van toepassing zijn. Voor een werknemer kan er slechts één van de twee regelingen van toepassing zijn, maar bij sommige werkgevers komen zowel werknemers met variant PGB Pensioen Plus als werknemers met variant PGB ouderdomspensioen Plus voor. Zet de regeling die van toepassing is aan. Dit doe je als volgt: Ga naar tabel 60600 PGB pensioen Plus en/of tabel 60700 PGB Ouderdomspensioen Plus (afhankelijk van de variant(en) die bij jullie van toepassing is/zijn) Kies voor Wijzigen Wijzig parameter "Regeling is in gebruik" naar "Ja" Kies voor Opslaan Journaliseer component 51920 Inleg PGB Pensioen Plus en/of component 52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus debet op balans grootboekrekeningnummer. Met een transactie op component 42600 kun je een inleg opgeven voor PGB pensioen Plus en met een transactie op component 42610 kun je een inleg opgeven voor PGB ouderdomspensioen Plus. Deze inleg wordt hiermee beschouwd als grondslag voor de bijspaarregeling en zal worden gerapporteerd in de pensioenaangifte. De inhouding op het salaris vindt plaats op  component  51920 Inleg PGB Pensioen Plus   en/of component  52120 Inleg PGB ouderdomspensioen Plus .   Let op: Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft. Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt. Gebruik maken van de bijspaarregelingen zonder cao-inrichting Als je geen gebruik maakt van de bovengenoemde cao's, maar wel bent aangesloten bij pensioenfonds PGB, voer je de volgende acties uit: Je richt de bijspaarregeling(en) in in tabel 60100 (+100). Let hierbij op de inrichting van de volgende parameters: Parameter Keuze Regeling is in gebruik Nee Maar niet voor Pensioen fonds specifiek Rekenwijze Periode franchise Factor in dienst Niet afbreken Eindigen per AOW leeftijd Ja Bepalen einddatum Eerste dag maand gebeurtenis Factor uit dienst Niet afbreken Berekeningsniveau IKV Product kenmerk 07-PGB: U0557-2007: Individueel extra inleggen Product variant 07-PGB: PGBP: PGB pensioen plus of 07-PGB: OPP: PGB ouderdomspensioen plus   Je richt de bijbehorend tabel met percentages, waardes en franchises (60110 +100) als volgt in:     Je richt een component in als grondslag voor de regeling. Je kunt hiervoor een kopie maken van component   42600 Vast bedrag 1 voor pensioen/regeling. Deze component komt niet tot uitbetaling, maar moet wel worden toegevoegd op de periodegrondslag voor de regeling. Deze component gebruik je als een werknemer een bedrag inlegt.         De inleg wordt vervolgens ingehouden op het premie-component 50920 (+200) dat bij de ingerichte regeling hoort. Journaliseer deze premie-component debet op een balansrekening. Let op: Er kan sprake zijn van een maandelijkse inleg of van een eenmalige inleg. Let er in het geval van een eenmalige inleg op, dat je ook een einddatum voor de transactie opgeeft. Voor een werknemer kan slechts één van deze regeling van toepassing zijn. Let goed op dat je de component voor de juiste regeling gebruikt. Actie Als er geen bijspaarregeling van toepassing is, hoef je geen actie te ondernemen Als je gebruikmaakt van onze cao-ondersteuning zet je de regeling(en) aan en journaliseer je de betreffende componenten, zoals hierboven beschreven Als je geen gebruik maakt van onze cao-ondersteuning, maar wel van de bijspaarregelingen van pensioenfonds PGB, richt je een regeling en de bijbehorende componenten in, zoals hierboven beschreven     Indicatie Generatiepact voor pensioenuitvoerders TKP en PGB Voor pensioenuitvoerders TKP en PGB wordt de indicatie Generatiepact is "J" altijd doorgegeven zodra er sprake is van Generatiepact, ook als de Generatiepact regeling geen invloed heeft op het pensioen. De standaard UPA werkwijze is om alleen "J" door te geven bij Generatiepact als deze regeling ook daadwerkelijk invloed heeft op het pensioen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen Gewijzigde standaard overzichten Verloonde uren / Loon SV Naam standaard overzicht Verloonde uren (loonaangifte) gewijzigd naar Verloonde uren  Het standaard overzicht   Verloonde uren   toonde niet altijd het gewenste resultaat wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof. De verlofuren van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof werden niet altijd correct meegenomen op dit overzicht. Om het juiste aantal uren te kunnen tonen wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof is er een nieuwe cumulatief   480 - Vaste betaalde uren   aangemaakt. Deze cumulatief wordt getoond in plaats van cumulatief   470 - Vaste betaalde uren.   Let op! Dit overzicht toont de actuele uren per periode. Correcties van uren over voorgaande jaren worden in het vorig jaar vermeld op dit overzicht. In de loonaangifte worden deze uren vermeld in de periode waarin de TWK is gedaan.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Naam (en inhoud) standaard overzicht Verloonde uren en Loon SV naar Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte) Met ingang van deze release is de naam van het overzicht   Verloonde uren en Loon SV   gewijzigd naar   Verloonde uren en Loon SV (loonaangifte). Tevens is de inhoud van dit overzicht gewijzigd zodat de juiste waardes van de verloonde uren en het loon SV op dit overzicht getoond worden die ook in de loonaangifte gerapporteerd worden. Onderstaande componenten zijn te zien op dit overzicht. Nummer Naam 71480 Betaalde uren 92080 08-Loon WN verz.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Netto-bruto deel KM vergoedingen in 2023 ten onrechte niet berekend Als er sprake is van een KM vergoeding waarhij het bovenmatige deel gebruteerd moet worden, dan werd dit ten onrechte vanaf 2023 niet meer gedaan. Dit is nu hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Branche Metaal & Techniek Met ingang van 1 januari 2023 eindigt de premieplicht voor de WIA-werknemersverzekering 48 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Voorheen was dit 24 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd. In tabel 60500 WIA-werknemersverzekering is de parameter Correctie maanden per 1 januari 2023 aangepast naar 48. Waar overrides gedaan zijn, kunnen deze verwijderd worden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Apotheken Met ingang van 1 januari 2023 maakt de cao Apotheken een onderscheid tussen overwerk (artikel 26) en meewerk (artikel 25). Per 1 januari 2023 is daarom op cao-niveau component   43010 Meeruren   ingericht. Op deze component kun je het aantal gewerkte meeruren in een periode opgeven. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het uurloon en er wordt vakantiegeld over gereserveerd. Daarnaast zijn deze meeruren pensioengevend voor pensioenfonds PMA en vormen zij als zodanig grondslag voor de SBA-premie. Voor het bepalen van de transitievergoeding tellen uitsluitend de uren mee.   Let op: uitsluitend de meeruren mogen op deze component geboekt worden. Bij overschrijding van de normale arbeidsduur van 1878 uur per jaar overschreden wordt, is er sprake van overwerk. Als overwerk niet in vrije tijd opgenomen wordt, maar uitbetaald dient te worden, kun je daarvoor onveranderd de uit te betalen overuren boeken op component   41100 Overwerkuren 125%. Deze vergoeding voor overuren is niet pensioengevend.   Daarnaast is per 1 januari 2023 tabel   60020 Pensioen meerdere varianten   waardes aangepast naar de per 1 januari 2023 geldende waardes. Actie Journaliseer component 43010 Meeruren debet op een kosten grootboekrekeningnummer. Vanaf 1 januari 2023 boek je gewerkte meeruren op deze component.   Cao Beroepsgoederenvervoer Maximering eenmalige uitkering Werknemers onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Deze uitkering wordt berekend pro rata van de gemiddelde deeltijdfactor over het jaar 2022. Echter mag de eenmalige uitkering niet hoger worden dan € 250 bij een deeltijdfactor van meer dan 1. De inrichting in tabel   50500 Eenmalige uitkering januari 2023   is daarom aangepast. Het maximum wordt niet afgebroken. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Gehandicaptenzorg De cao Gehandicaptenzorg kent een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5%, van 8,33% naar 8,83%. Alleen werknemers die in de maand december 2023 in dienst zijn, hebben recht op deze verhoging, werknemers die in de loop van 2023 uitdiensttreden hebben recht op de reguliere eindejaarsuitkering van 8,33%.   Om dit in Payroll mogelijk te maken, is de eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering ingericht als een separate extra uitkering, in   tabel 50600 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Op cao-niveau zijn de componenten die de grondslag vormen voor de eindejaarsuitkering ingericht als grondslag voor de eenmalig verhoogde uitkering. Dat zijn de volgende componenten: Nummer Naam 10010  Periode salaris 10060  Gewerkte uren (uurloners) 10260  Uitbetaalde ziekte uren 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 42900  Verlof verkopen 42910  Afrekenen verlofsaldo 42920  Afrekenen verlofsaldo negatief 42930  Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) 43000  Meeruren 43960  Meeruren ziek 44510  Korting ivm ziekte   Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris).     De reservering van de verhoogde eenmalige uitkering wordt op de salarisstrook getoond als Res. extra eindejaarsuitkering. Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, kun je dit uitzetten door in cumulatief   50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering   de pinnetjes bij   Label   en bij   Tonen op salarisstrook   te verwijderen.   Actie Als je eigen componenten hebt ingericht, die grondslag zijn voor de eindejaarsuitkering, dan richt je deze componenten ook in als grondslag voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je maakt daarvoor een versie aan voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023, waarbij je het component inricht als Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris). Journaliseer component 48200 Uitbetaling eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering debet op de kosten grootboekrekeningnummer Als je deze reservering niet op de salarisstrook wilt tonen, verwijder je in cumulatief 50420 Eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering reservering de pinnetjes bij Label en bij Tonen op salarisstrook. Het is mogelijk om werknemers uit te sluiten van deelname aan de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering. Je voert dan een transactie op op component 48040 Uitsluiten van deelname aan eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering voor de periode van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.   Cao Kaaspakhuisbedrijf Pensioenfonds PGB heeft aangegeven dat het maximum pensioengevend salaris voor 2023 is gewijzigd van € 40.880 naar € 40.846. Daarom is in tabel 60010 Pensioen waardes de maximum grondslag gewijzigd naar € 40.846 - € 18.214 = € 22.632.   Cao Voortgezet onderwijs De inrichting van tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen was voor de cao Voortgezet onderwijs anders dan voor de cao Primair onderwijs. Dit kwam voort uit het feit dat er in de cao Primair onderwijs wel een aanvulling bestaat op het geboorteverlof en in de cao Voortgezet onderwijs niet. Daarom was er bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof voor cao Voortgezet onderwijs geen cao-inrichting gedaan. Daardoor stond deze parameter, anders dan bij betaald ouderschapsverlof en anders dan bij de cao Primair onderwijs, default ingericht als Percentage van korting.  Vanuit onze klanten bestond er de wens om voor beide cao's voor zowel ouderschapsverlof als geboorteverlof een gelijke werkwijze te hebben en daarmee een gelijke inrichting. Daarom is in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen voor cao Voortgezet onderwijs bij de parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof per 1 januari 2023 ook de keuze UWV betaling meenemen ingericht. Mocht er in een later stadium wel sprake zijn van een aanvulling op het geboorteverlof vanuit de cao Voortgezet onderwijs, dan zal de werking voor beide cao's en voor beide types verlof gelijk zijn.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 17:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
      Mededeling Versie 211 zal op donderdagavond 5 januari 2023 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Salary split Van een salary split is er sprake wanneer een werknemer in Nederland woont of werkt en één dienstbetrekking of andere rechtsbetrekking heeft in 2 of meer verschillende landen. Voor de in Nederland wonende werknemer is het uitgangspunt dat hij in Nederland belasting- en premieplichtig is voor zijn wereldinkomen. De niet-inwoner is ook, als hij in Nederland premieplichtig is, voor zijn wereldinkomen premieplichtig. Als de niet-inwoner in Nederland belastingplichtig is, is hij dat alleen voor zijn in Nederland belaste inkomen.    Vanaf 2023 is het verplicht, als je als werkgever de salary split toepast, dit op de juiste manier toe te passen. Om je hierin te helpen gaan we met ingang van 01-01-2023 onderstaande twee methodes van salary split ondersteunen: Salary split methode Toelichting vanuit de Belastingdienst Evenredigheidsmethode Bij de evenredigheidsmethode houdt Nederland ten aanzien van inwoners het recht op progressie in het tarief, waardoor het niet in Nederland belaste deel mede het tarief van het in Nederland belaste deel bepaalt. Ook telt het niet in Nederland belaste deel in Nederland wel mee voor (op- en) afbouw van de heffingskortingen. Je geeft als loon het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft.  Aftrekmethode Bij de aftrekmethode, die veelal van toepassing is bij niet-inwoners, trek je het deel van het loon dat niet in Nederland belast is, af van de heffingsgrondslag om de LB te berekenen. Je geeft als loon in de aangifte loonheffingen wel altijd het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft. In sommige situatie waar de werknemer in Nederland woont (als er geen verdrag van toepassing is en werknemer valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) mag je ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.  De Belastingdienst verwacht dat het wereldinkomen   (de som van het buitenlands inkomen en het Nederlands inkomen) gemeld wordt in de loonaangifte en dat zowel het buitenlands als het Nederlands inkomen op één en dezelfde inkomstenverhouding plaatsvinden.   Let op!: Heb je vragen of in jouw situatie de   Evenredigheidsmethode  of   Aftrekmethode  toegepast moet worden of dat er überhaupt sprake is van salary split dan dien je contact op te nemen met jouw belastingadviseur.    Om het mogelijk te maken dat bij salary split één van de twee methodes ingericht kan worden hebben wij in HRM een nieuw gegeven   Salaris splits methode   toegevoegd op het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard is dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar   Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Voor de juiste berekening van de belasting is het van belang dat je opgeeft welk deel van het wereldinkomen tot het buitenlands inkomen hoort en welk deel van het wereldinkomen tot het Nederlands inkomen hoort. Daarvoor zijn nieuwe categorieën, cumulatieven en componenten aan het systeem toegevoegd. Onderstaande nieuwe componenten   zijn gedefinieerd: Componenten Beschrijving 35300/35310 Percentage buitenlands inkomen Middels dit component kun je het percentage (0-100) van het totale inkomen dat belast wordt in het buitenland t.b.v. het berekenen van de belasting o.b.v. een salary split opvoeren. Bij de bepaling van het Nederlandse inkomen m.b.v. het opgegeven percentage wordt ook rekening gehouden met expliciet opgegeven bedragen die aan het buitenlands dan wel Nederlandse inkomen toebehoren: 35300 is een vaste component 35310 is een variabele component 35320/35330 Buitenlands inkomen Middels dit component kun je een bedrag wat toebedeeld moet worden aan het buitenlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot het buitenland behorende, opgegeven bedrag: 35320 is een vaste component 35330 is een variabele component 35340/35350 Nederlands inkomen  Middels dit component kun je een bedrag wat expliciet toebedeeld moet worden aan het Nederlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot nederlands inkomen behorende, opgegeven bedrag: 35340 is een vaste component 35350 is een variabele component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Middels dit component kun je het Nederlandse, buitenlandse of wereldinkomen geregistreerd te worden i.g.v. een salary split. Alleen het deel waarover alleen belasting berekent moet worden (en wat dus niet uitbetaald wordt) dient hier opgegeven te worden: 35360 is een vaste component 35370 is een variabele component 69900 Berekend Nederlands inkomen Bevat het berekende Nederlandse inkomen o.b.v. opgegeven "Percentage buitenlands inkomen" en het expliciete "Buitenlandse inkomen" en "Nederlandse inkomen". Na einde contract wordt ook een aanwezig vast "Percentage buitenlands inkomen" in de laatste periode van het contract verwerkt. 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland   Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om de inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op component   85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland   d.m.v. het opgeven van een transactie op component   85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Door opgeven van een transactie met waarde 1 op één van de contracten zal er een netto correctie plaatsvinden voor de hele dienstbetrekking ook nadat het contract of de transactie beeindigd is. Als de netto correctie niet meer moet plaatsvinden dan moet de transactie met waarde 1 beëindigd worden en een nieuwe transactie met waarde 0 opgegeven worden. 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op deze component d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.   Deze component zal debet op een balansrekening gejournaliseerd moeten worden. 85120 Buitenlandse belasting Op deze component dient de in te houden buitenlandse belasting geregistreerd te worden bij gebruik van een salary split als in het buitenland geen salarisbetaling plaats vindt (en dus de buitenlandse belasting ook niet bij de werknemer kan worden ingehouden).   Met bovenstaande wijzigingen is een generieke oplossing gedaan in Visma.net Payroll. Hoe je de functionaliteit bij salary split moet toepassen bij de werknemer hangt af van in welk land de werknemer voor zijn/haar werkzaamheden betaald wordt. De werknemer is in twee of meerdere landen inkomstenbelasting verschuldigd.   Hierdoor zijn de volgende situaties mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welk van bovenstaande situaties van toepassing is, moeten een aantal stappen gevolgd worden.   Tevens kan het in sommige situaties zo zijn dat onderstaande categorieën op een aantal componenten ingericht moeten worden. In de werkwijze zal dit duidelijk aangegeven worden:   Categorie/cumulatief: Categorie / Cumulatief Toelichting 8210 - Buitenlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als buitenlands inkomen. 8220 - Nederlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als Nederlands inkomen. Het Nederlandse inkomen wordt als volgt bepaald: Wereldinkomen - (Wereldinkomen - Buitenlands inkomen - Nederlands inkomen) * Percentage buitenlands inkomen - Buitenlands inkomen Wereldinkomen = Totaal aan tabel en bijzonder tarief inkomen (inclusief fiscale bijtellingen). Buitenlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen te gaan Nederlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8220 - Nederlands inkomen te gaan Percentage buitenlands inkomen = Het percentage zoals opgegeven op component 35300 Percentage buitenlands inkomen danwel 35310 Percentage buitenlands inkomen   Werkwijze bij salary split Heb je binnen jouw organisatie werknemers in dienst waarbij salary split van toepassing is dan dien je altijd de basisstappen uit te voeren en afhankelijk van de 3 bovenvermelde situaties nog vervolgstappen te doen.   Basisstappen die voor alle 3 situaties doorlopen moeten worden Stap 1:   Salary split methode   zichtbaar maken in HRM   In HRM is er een nieuw gegeven   Salaris splits methode   gekomen op het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard staat dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar   Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Je selecteert het tabblad   Velden. Op dit scherm zet je per aanstelling het vinkje aan voor de opties   Is in gebruik,   Zichtbaar Talent,   Wijzigbaar Talent. En optioneel kun je ook de optie   Zichtbaar Mijn Talent   aanvinken.   Stap 2: Salary split methode selecteren bij de betreffende werknemers in HRM   O p het scherm   Persoonsgegevens → IKV belastingregel details   kun je één van de salary splitmethoden selecteren.   De evenredigheidsmethode is vrijwel altijd van toepassing bij inwoners van Nederland en de aftrekmethode bij niet-inwoners. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er geen verdrag van toepassing is, mag je (als de werknemer in Nederland woont en valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.     Stap 3: Registreer de juiste   Landcode, Herleidingsregel   en   Code ZVW   die van toepassing is voor de werknemer in HRM Landcode Selecteer de juiste   landcode   die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm   Persoonsgegevens → Belasting → Belastingregels werknemer algemeen  Herleidingsregel en ZVW Selecteer de juiste   Herleidingsregel   of   ZVW   die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm   Persoonsgegevens → Belasting → IKV belastingregel details   Situatie Herleidingsregel Code ZVW Werknemer is zowel belastingplichtig als premieplichtig Geen Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen premieplichtig voor AOW/ANW/Wlz Alleen premiepl Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen belastingplichtig Alleen bel.pl A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en niet premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Geen Wlz A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Niet bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is jonger dan AOW leeftijd en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer heeft AOW leeftijd bereikt en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)   Vervolgstappen afhankelijk van de situatie van de werknemer De volgende situaties zijn mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welke van bovenstaande situatie van toepassing is, moet een aantal vervolgstappen gedaan worden.   1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats   Stap 1: Geef werknemer een contract met salaris 0 met een deeltijdfactor 1)   gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen (wat kan leiden tot negatieve salarisstrook).   Stap 2: Transactie op component fiscale bijtelling i.v.m. salary split: Eén van onderstaande drie opties (a, b of c) is mogelijk: Transactie voor het wereldinkomen als fiscale bijtelling: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split  Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen  Splits het wereldinkomen tussen het Nederlands inkomen en buitenlandse inkomen als fiscale bijtelling. Je hebt dan twee componenten nodig, één voor het buitenlandse inkomen en één voor het Nederlandse inkomen Maak hiervoor een kopie van component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split en hernoem het naar bijvoorbeeld Fiscal bijtelling buitenlands deel i.v.m. salary split Hernoem component component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split naar Fiscale bijtelling NL i.v.m. salary split Vul de juiste categorie in, in het tabblad Geavanceerde informatie bij de fiscale bijtellingscomponent 35360 / 35370 en de zonet aangemaakte kopieën: Fiscale bijtelling Buitenlands deel gaat naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen Fiscale bijtelling Nederlands deel gaat naar categorie 8220 - Nederlands inkomen Geef het buitenlands inkomen op via de buitenlands bijtellingscomponent (de oorspronkelijk component 35360 / 35370) Geef het Nederlands inkomen op via de Nederlands bijtellingscomponent (de kopieën van component 35360 / 35370) Componenten m.b.t. buitenlandse inkomen en Nederlandse inkomen configureren als bijtelling: Configuur componenten 35320/35330 (Buitenlands inkomen) en 35340/35350 (Nederlands inkomen) als "bijtelling" en als "kolom loonstaat 4"   Stap 3: Op nul stellen van de salarisstrook i.v.m. salarisbetaling in het buitenland   Doordat in Nederland de loonheffing verantwoord wordt zal een negatieve salarisstrook ontstaan als de salarisbetaling in het buitenland plaatsvindt.   Wil je geen negatieve salarisstrook dan kun je de salarisstrook op nul stellen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de in Nederland berekende en afgedragen loonheffing wordt ingehouden op het salaris in het buitenland.   Hiervoor moet je onderstaande stappen uitvoeren: Geef de waarde 1 op via component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Hiermee zal er een netto correctie plaatsvinden, via component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland voor de hele dienstbetrekking. Journaliseer eventueel component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland debet op een balans grootboekrekeningnummer   2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats Stap 1: Werknemer heeft een contract met één van onderstaande twee opties (a of b): Een contract met een waarde van het wereldinkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het niet mogelijk is om bijvoorbeeld vakantiegeld of pensioenpremie (en eventueel overige regelingen) te laten berekenen over alleen het Nederlandseinkomen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het wereldinkomen Geef via componenten 35300 t/m 35350 welk deel van het salaris tot het buitenlands deel respectievelijk Nederlands deel behoort Een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het wel mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen   Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie.   Geef via, deze klantspecifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op.   Stap 2: Geef de waarde van de netto inhouding die bij de werknemer ingehouden moet worden in verband met het buitenlandse belastingsdeel op component   85120 Buitenlandse belasting     3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats   Stap 1: Werknemer heeft een contract met e en waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse (cao) regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Stap 2: Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split    1)  In de loonaangifte verwacht de Belastingdienst het wereldinkomen. Wij verwachten dat hierdoor ook bij het aantal verloonde uren van het wereldinkomen verwacht wordt. Er is een openstaande vraag bij de Belastingdienst hierover. Tot nader bericht willen wij dat je een deeltijdfactor invoert die gelijk is aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. Hierdoor zal de juiste waarde voor het aantal verloonde uren berekend worden.   Voorbeelden 1. Wereldinkomen in het buitenland betaald en werknemer heeft een salary split van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan behoort 60% tot het buitenland. Er wordt geen pensioen gebouwd.    Stap 1: Op het contract is een salaris van € 0,- met een deeltijdfactor van 100% ingericht.     Stap 2: Uit stap 2 van paragraaf   1. wereldinkomen in het buitenland betaald en de loonheffing behorende bij Nederland wordt in Nederland betaald is gekozen voor optie a waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 8.000 is opgevoerd via transactie 35360 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen → De waarde 60 is opgegeven via transactie op component 35300 Percentage buitenlands inkomen Stap 3: De waarde 1 is opgegeven via transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.    2. Wereldinkomen uitbetaling in NL en werknemer heeft een salary split verdeling van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in Nederland en heeft een wereldinkomen van € 8000. Daarvan is 60%  buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Omdat over het Nederlands gedeelte pensioen opgebouwd dient te worden is er voor gekozen om op het contract het Nederlands inkomen in te richten. Dus uit stap 1 van paragraaf   1. wereldinkomen in Nederland betaald en de loonheffing behorende bij het buitenland in het buitenland betaald   is gekozen voor optie b waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen → contract heeft de waarde van € 3200 met een deeltijdfactor van 100% Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is aangemaakt Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie. → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is geconfiguurd als volgt:   Tabblad Algemene informatie: Fiscaal = Tabel inkomen Berekeningswijze Bruto inkomen Kolom loonstaat 03-Loon in geld Tabblad Geavanceerde informatie Categorieën: 8210 - Buitenlands inkomen Geef via, deze klant specifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op → op component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL  is een bedrag van € 4.800,-   3 Nederlandse inkomen wordt betaald in Nederland en het buitenlandse inkomen wordt betaald in het buitenland Werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan is 60% buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Stap 1: Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. → Dus   contract heeft de waarde van € 3.200,- met een deeltijdfactor van 100%     Stap 2:  Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 4.800,- wordt opgevoerd als transactie op component 35360 of 35370.   AK functionaliteit - Beheren salarisruns Administratiekantoor klanten We hebben de AK functionaliteit uitgebreid. Het is nu mogelijk om op AK niveau voor meerdere klanten tegelijk salarisruns te beheren.    Je kunt nu voor meerdere klanten tegelijk runs aanmaken of bewerken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld sluitingsdatums, betaaldatums voor meerdere salarisruns tegelijk aan te passen. Je hoeft dat nu niet meer per klant te doen. Dat scheelt je een hoop tijd!   Het nieuwe onderhoud menu is op AK niveau te vinden onder Instellingen → Organisatorische instellingen → Salarisrun definities. Het AK salarisrun onderhoud scherm.   In dit scherm wordt in één overzicht alle salarisruns van alle klanten getoond. Boven de tabel staat een blauwe balk met diverse filters. Zo kan het overzicht bijvoorbeeld gefilterd worden zodat alleen de salarisrun van periode 12 worden getoond.    Om één of meerdere salarisrun(s) te wijzigen, kunnen de salarisruns worden geselecteerd door de regel van de betreffende salarisrun aan te vinken. Vervolgens zal rechts onderin het scherm de knop   Salarisrun wijzigen   beschikbaar worden. Als je op de knop drukt wordt er een scherm getoond waarin de volgende velden kunnen worden gewijzigd: Betaaldatum Sluitingsdatum mutaties Sluitingstijd mutaties Dit zijn  de drie velden die op AK niveau kunnen worden gewijzigd. Mocht er een ander veld moeten worden gewijzigd, dan kan dat op klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden gedaan.   Wanneer er meerdere salarisruns zijn geselecteerd om te wijzigen, worden de velden in het wijzig-scherm als leeg getoond. Dit is zo, omdat de waarde van deze velden in principe kunnen verschillen voor de salarisruns die zijn geselecteerd, en er dus niet één specifieke waarde kan worden getoond.   Als bijvoorbeeld alleen de betaaldatum moet worden gewijzigd, dan kunnen de andere velden leeg worden gelaten. In dat geval zal de oude waarde van het veld worden bewaard.    Nadat de wijzigingen zijn gedaan kunnen deze worden opgeslagen met de knop Opslaan. Het wijzig salarisrun scherm.   Om één of meerdere nieuwe salarisrun(s) aan te maken, kan rechts onderin het scherm op de knop Nieuwe salarisrun aanmaken   worden geklikt. Nadat op deze knop is geklikt zal het scherm worden geopend waarin de gegevens voor de nieuwe salarisrun(s) kunnen worden ingevuld. Dit zijn dezelfde velden als wanneer er een nieuwe salarisrun op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) wordt aangemaakt.   Het enige verschil is dat op AK niveau een extra veld beschikbaar is, namelijk het veld   Selecteer bedrijven.   Hier kunnen de bedrijven van de AK klanten (voor Onderwijs klanten de besturen) worden geselecteerd waarvoor een nieuwe salarisrun moet worden aangemaakt. Voor onderstaande velden geldt dat er géén AK klant (voor Onderwijs klanten de besturen) specifieke inrichting kan worden geselecteerd.  Werknemersgroepen Salariscomponent types Rapporten Voor deze velden geldt dus dat alleen de inrichting van AK niveau kan worden geselecteerd.   Nadat alle velden zijn ingevuld kan onderin het scherm op Opslaan   worden geklikt. Hier zullen de nieuwe salarisruns op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden opgeslagen. Op dat niveau kunnen de salarisrun(s) eventueel ook nog individueel worden aangepast, zoals dat nu ook op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) werkt.    Mocht het zo zijn dat er per ongeluk een fout is gemaakt in bijvoorbeeld de betaaldatum, dan kan deze worden gecorrigeerd via de Salarisrun wijzigen   functionaliteit, zoals hierboven beschreven.    Het nieuwe salarisrun scherm.       Wijzigingen in bestaande inrichting Blokkerende melding E-Pens-10 en E-Pens-11 aangepast Blokkerende meldingen E-Pens-10 Het productloon van alle producten dienen dezelfde waarde te hebben en E-Pens-11 Het productloon mag niet wijzigen gedurende het jaar controleerden nog op het per 1-1-2023 vervallen Product VPL.   Dit is aangepast.    Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen Totaal belastingen in een periode mag niet negatief zijn Belastingen op tabelinkomen zijn per definitie nooit negatief. De belasting tegen bijzonder tarief kan dat echter wel zijn, maar het totaal mag in een periode niet negatief zijn.   Dit werd ten onrechte wel toegestaan. Per 2023 is dit niet meer toegestaan.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Pensioencijfers 2023 Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2023 aangepast.    Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes   De FBA-premie is door cao-partijen vastgesteld op 0,25%. Omdat de fondsen-cao nog niet algemeen verbindend is verklaard, is door Stichtingen ContractCatering besloten om tot 1 mei 2023 geen premie te heffen. Met ingang van 1 mei 2023 vindt weer heffing plaats ter hoogte van 0,375% zijnde 12/8e keer de door cao-partijen vastgestelde jaarpremie van 0,25%. Per 1 januari 2023 is in tabel   62010 FBA premie waardes   een percentage van 0% ingericht, vanaf 1 mei 2023 is in deze tabel een werknemerpremie van 0,15% en een afdracht van 0,375% ingericht.   Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes   Actie Percentages voor de excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent premie waardes   Cao Gemeenten Voor de cao Gemeenten is tabel   60510 Reparatie-uitkering waardes   aangepast per 1 januari 2023.   Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes   Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 AOV AGF(Groot)Handel waardes   De waardes voor   60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes   worden niet gewijzigd ten opzichte van 2022.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor pensioen- en overige regelingen.   Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2023.   Cao Kaaspakhuisbedrijf Tot en met 31 december 2022 werd de pensioenpremie voor werknemers in twee delen gesplitst: een deel over de pensioengrondslag, ingericht in tabel 60000 Pensioen over pensioengrondslag en 60010 Pensioen over pensioengrondslag waardes en een deel over het inkomen, ingericht in tabel 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes.   Met ingang van 1 januari 2023 geldt uitsluitend een premie over de pensioengrondslag. Daarom is per die datum de cao-inrichting van tabellen 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes verwijderd. Voor de werknemers van 21 jaar bij wie 1,75% van het loon hoger lag dan 18,75% van de pensioengrondslag, bestaat een aparte werknemergroep (arbeidsvoorwaarden). Deze is met ingang van 1 januari 2023 overbodig, aangezien voor alle werknemers dan dezelfde pensioenpremies gelden. Werknemers die aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf - 21 jaar - 1,75% van loon > 18,75% van pensioengrondslag" gekoppeld zijn, kunnen daarom vanaf 1 januari 2023 gekoppeld worden aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf".    Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Excedent pensioen waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Actie Percentages voor de Excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent pensioen waardes.   Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010  Pensioen (PGB) premie waardes  aangepast per 1 januari 2023.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor deze regeling.   Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes   Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes   Cao Primair onderwijs Voor de cao Primair onderwijs zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60520 VF waardes 60610 PF waardes   De BGZ-dienstverlening (voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid) is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor de BGZ-dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf. Indien voor het vervangingsfonds voor variant "YES" is gekozen zal er derhalve geen premie meer worden berekend.   Cao Toneel & Dans Voor de cao Toneel en Dans is tabel   60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten   aangepast per 1 januari 2023.   Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd. Actie De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dien je zelf te onderhouden.       Wijzigingen in cao-inrichting Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,15. Voor verschillende cao's blijft echter een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag van toepassing. Voor de volgende cao's is in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding het dagbedrag gewijzigd naar € 2,-: Cao Gehandicaptenzorg Cao Gemeenten Cao GGZ Cao Zelfstandige Klinieken Nederland Cao Ziekenhuizen Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten Cao Woondiensten Voor de cao Jeugdzorg geldt de vigerende Nibudnorm. Per 1 januari 2023 is het bedrag in 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding gewijzigd in € 3,05 per dag.   Reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor de volgende cao's is in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer de vergoeding per kilometer gewijzigd naar € 0,21 per kilometer: Cao Glastuinbouw Cao Huisartsenzorg Cao Kunsteducatie Cao Tuinzaadbedrijven   Cao Beroepsgoederenveroer Eenmalige uitkering januari 2023 Werknemers die op 2 januari 2023 in dienst zijn ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de gemiddelde deeltijdfactor in 2022. De eenmalige uitkering wordt niet berekend naar rato van tijdvak, als een werknemer na 1 januari 2022 in dienst is getreden. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof wordt de eenmalige uitkering niet verlaagd. De eenmalige uitkering wordt wel verhoogd in het geval van extra gewerkte uren, maar komt niet boven de € 250,- bruto uit als een werknemer meer dan fulltime gewerkt heeft.    Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deelname aan deze eenmalige uitkering. Dit doe je door op component   46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering   een transactie op te voeren voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2023.   Werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden hebben ook recht op deze uitkering. Voor hen is het echter niet mogelijk om een deeltijdfactor over 2022 te berekenen. We vragen je om voor deze werknemers zelf de hoogte van de eenmalige uitkering te berekenen en deze op een eigen component te betalen Inrichting aanpassen in geval van 4-wekelijkse verloning Als je niet per maand, maar per vier weken verloont, moet de inrichting van deze eenmalige uitkering iets aangepast worden. Dit doe je als volgt: Open tabel 50500 Eenmalige uitkering Ga naar de versie van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 Kies voor Wijzigen Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Ga naar de huidige versie van tabel 50500 Eenmalige uitkering (de versie van 1-1-2023 tot en met 31-1-2023) Kies voor Wijzigen Maak een versie van deze tabel aan voor één dag, van 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2023 Pas de volgende parameters aan: Parameter Keuze Waarde Vast bedrag   250 Eindperiode reservering   13 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de betalingsperiode. Vul bij deze optie ook de parameter "Dag dienstverband actief" in.   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   1 Kies voor Opslaan Ga naar de van tabel 50500 Eenmalige uitkering voor de periode van 2-1-2023 tot en met 31-1-2023 Kies voor Wijzigen Verwijder bij parameter Vast bedrag het vaste bedrag Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Gewijzigde bedragen toeslagen en vergoedingen De bedragen van de volgende componenten zijn per 1 januari 2023 op cao-niveau aangepast: Nummer Naam Bedrag 42000 Vergoeding overstaan € 24,59 42010 Toeslag ééndaagse nachtritten € 3,31 42020 Consignatievergoeding € 3,09 43140 Vuilwerktoeslag € 39,90 per maand 43150 Koudetoeslag € 39,90 per maand 84200 Vergoeding overstaan € 13,79 84210 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten laag € 0,72 84220 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten hoog € 3,31 84230 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten extra € 13,79 84240 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten laag € 1,45 84250 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten hoog € 3,31 84260 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten tussentijdse dag € 57,12 Actie Let op: als je niet per maand, maar per vier weken verloont: Volg je voor de eenmalige uitkering het bovenstaande stappenplan Wijzig je de bedragen van de componenten 43150 Koudetoeslag en 43140 Vuilwerktoeslag beide naar € 36,73 Voor iedereen geldt: Journaliseer component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet op een kostengrootboekrekening Indien nodig, kun je werknemers van deze uitkering uitsluiten door middel van een transactie op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering Voor werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden bereken je de eenmalige uitkering zelf en betaal je deze op een eigen component   Cao Bestuurders funderend onderwijs In het kader van de WNT is het zaak om de fiscale mogelijkheden met betrekking tot kostenvergoedingen maximaal te benutten. Daarom is per 1 januari 2023 op cao-niveau ingericht in tabel   50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs   dat er voor reiskosten woon-werk fiscale ruimte opgebouwd en periodiek uitgeruild dient te worden.   Deze inrichting is gelijk aan de inrichting bij de cao's Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Grafimedia De jaarlijkse eenmalige uitkering wordt gemaximeerd op het maximum premieloon SV. Per 1 januari 2023 is in tabel 50520 Jaarlijkse eenmalige uitkering maximum bedrag het maximumbedrag aangepast naar € 669,56. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao HBO De bijdrage voor de zorgverzekering voor cao HBO wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor en wordt daarom niet verlaagd in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof.   Dit is aangepast per 1 januari 2023. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Kinderopvang Per 1 januari 2023 zijn de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. De bedragen in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer en 50280 Dienstreizen KM bedragen zijn daarom aangepast. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao MBO Met ingang van 1 januari 2023 zijn de bijdrage voor de zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering gewijzigd. Op component   43560 Bijdrage aanvullende zorgverzekering   is de prijs aangepast naar € 17,70 en in tabellen   50550 Bijdrage zorgverzekering   en   50570 Bijdrage zorgverzekering maximum bedrag   is het bedrag aangepast naar 12 * € 33,79 * 12 = € 405,48 per jaar.   Het bedrag van component   43550 EHBO-toelage   is gewijzigd naar € 11,57. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao VVT De WGA-premie wordt berekend over de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering en wordt verlaagd door onbetaald verlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof. De volgende componenten zijn per 1 januari 2023 toegevoegd aan de grondslag voor de WGA-hiaatverzekering: Component Naam 14010 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44200 Korting kortdurend zorgverlof 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 21:06 (Bijgewerkt op 05-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 520 Weergaven
  Introductie In dit document wordt toegelicht hoe de jaarovergang 2022/2023 in Visma.net HRM en Visma.net Payroll kan worden afgehandeld. Let op:   Mutaties die nog betrekking hebben op 2022, zullen na de jaarafsluiting fiscaal worden belast in 2023. Dat betekent dat deze niet meer in de jaaropgave van 2022 verwerkt zullen worden. Als de mutatie een ingangsdatum heeft in het voorgaande jaar, dan zal dit op de loonstrook worden getoond door middel van de component 40000 Fiscale verrekening ivm inkomenswijziging vorige jaren. Indien mutaties fiscaal belast moeten worden in 2022, dien je hiervoor een extra salarisrun aan te maken over de laatste periode van 2022. Dit moet je verwerken voordat je aan de slag gaat met de jaarovergang 2022/2023.   Direct na het verwerken de laatste periode van 2022 in Payroll, moet je in HRM de jaarafsluiting 2022 uitvoeren. Als je dat nalaat, loopt de salarisrun van de eerste periode in 2023 vast.   Op zaterdag 17 december 2022 installeren wij HRM versie 1.137.00 en op dinsdag 20 december Payroll versie 210. In deze   releases zijn de wetswijzigingen voor 2023 meegenomen. Lees ook de releasenotes van deze versies. Begin januari zal er mogelijk nog een Payroll release plaatsvinden waarin alle tarieven, bedragen en percentages voor 2023 zijn geactualiseerd. Na deze release kan de eerste periode van het nieuwe jaar worden verwerkt.       Visma.net HRM In Visma.net HRM dienen voor de jaarovergang een aantal acties te worden uitgevoerd. Deze acties worden hieronder beschreven. Loonjaar 2022 afsluiten Goedkeuringen voor contractverlengingen/nieuwe contracten Het is van belang dat je openstaande taken voor goedkeuringen van contractverlengingen/nieuwe contracten zo veel mogelijk afhandelt. Als deze taken worden goedgekeurd nadat de jaarovergang is gedaan, moet je handmatig een versie van de sectie   Werknemer fiscaal   aanmaken per 1 januari.   Toewijzing reden einde contract  APG en UPA maken gebruik van dezelfde lijst als de Belastingdienst. Per 2022 hoefde je de redenen maar 1 keer te koppelen. Als er een andere, oudere code is toegewezen, moet deze opnieuw worden toegewezen.  Alle redenen voor alle datums moeten worden toegewezen. Als dit niet wordt gedaan, is de jaarafsluiting niet beschikbaar.   Als je klikt op   Toewijzing reden einde contract, wordt de toewijzing van   Reden einde contract   geopend. Hier kun je de toewijzing voltooien. Als je vervolgens op   Sluiten   klikt, ga je terug naar de pagina. Als alles is toegewezen, kun je het loonjaar afsluiten.   Loonjaar controleren De jaarafsluiting is beschikbaar als het loonjaar op 2022 staat. Dit kun je controleren bij Applicatiebeheer → Organisatie → Bedrijf → tabblad Algemeen.   Grondslag bijzonder tarief Het loonjaar in Visma.net HRM kan in Persoonsgegevens → Onderhoud → Instellingen worden afgesloten. Voordat je dat doet, moet je de optie   Grondslag bijzonder tarief   controleren:     Payroll berekent de grondslag voor bijzonder tarief aan de hand van het fiscaal loon van afgelopen jaar. Indien Payroll geen waarde kan berekenen,   bijvoorbeeld   omdat het een nieuwe klant betreft, wordt de grondslag bijzonder tarief handmatig opgegeven in Visma.net HRM.   In andere gevallen zal de waarde 0,00 zijn, omdat de berekening plaatsvindt in Payroll. Ook v oor nieuwe medewerkers hoef je dit niet langer meer handmatig op te geven. In Talent is het veld   % loonheffing b.t.   zichtbaar op de pagina Belastingregels werknemer algemeen (in Persoonsgegevens → Belasting).   Bij de jaarafsluiting kun je zelf bepalen wat moet gebeuren met de grondslag bijzonder tarief van de werknemers. Je hebt twee opties: Grondslag bijzonder tarief niet wissen Hiermee wordt bij geen enkele werknemer de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt. Als u een nieuwe klant bent die aankomend jaar (dus 2023) begint, dan dient u te kiezen voor deze optie. Dit omdat de grondslag bijzonder tarief nog niet kan worden bepaald in Payroll. Het percentage bijzonder tarief wordt in Payroll berekend aan de hand van de opgegeven waarde bij de belastingregel in Talent. Grondslag bijzonder tarief wissen voor alle werknemers Dit is de standaard optie als je in 2022 of eerder met Payroll bent gestart. Met deze optie wordt de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt, waarmee Payroll het bijzonder tarief zal gaan berekenen op basis van het fiscaal loon van het afgesloten jaar. Er zal een nieuwe Ingangsdatum zichtbaar worden indien de grondslag is aangepast.   Loonjaar afsluiten   Als   Grondslag bijzonder tarief   goed staat en het   Loonjaar   staat op 2022, dan klik je op de knop   Loonjaar afsluiten. Je krijgt eerst nog de vraag of je het zeker weet. Als je op   OK   klikt, sluit Talent het loonjaar af. Het afsluiten kan enige tijd in beslag nemen en wordt voltooid op de achtergrond. De voortgang wordt aangegeven en hoef je niet te wachten op de voltooiing. Je kunt de pagina verlaten en terugkomen om te controleren of de afsluiting is voltooid  met de vermelding   Jaar 2022 afgesloten.....   Het is niet nodig om op   Akkoord   te klikken in de instellingenpagina.   Controleer vervolgens of in Persoonsgegevens → Belasting de nieuwe “Belastingregels werknemer algemeen” (met ingangsdatum 01-jan-2023) zijn toegevoegd bij de werknemers waarvoor de grondslag bijzonder tarief is leeggemaakt. Voor de overige werknemers zal er geen nieuwe versie voor 2023 zijn aangemaakt.   Salarisschalen aanpassen Wanneer je te maken heeft met salarisschalen die per 01-01-2023 worden verhoogd, dien je de verhoging door te voeren in de salarisschalen in Visma.net HRM. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van Algemene schalen en een verhoging van 2%. Voor CATS-schalen werkt dit op dezelfde wijze.   Om per 01-01-2023 de salarisschaalverhoging door te voeren ga je naar: Applicatiebeheer → Algemene definities → Algemene schalen. Hier selecteer je de meest recente versie van een schaal. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop   Kopiëren   klikt, wordt het scherm geopend waar je de ingangsdatum en de procentuele verhoging van de nieuwe schaal kunt invullen. Je kunt hier ook voor een afrondingsmethode kiezen. In onderstaand voorbeeld wordt schaal A per 01-01-2022 met 2% verhoogd en niet afgerond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop   Volgende >   klikt, worden de nieuw berekende schaalsalarissen getoond. Hier kun je eventueel nog handmatig correcties doorvoeren in de door het systeem berekende bedragen.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop   Opslaan   klikt wordt de nieuwe versie van de salarisschaal opgeslagen. NB   deze actie dien je voor elke schaal apart te doen. Let op: Het aanmaken van een nieuwe versie van de salarisschaal zorgt er niet voor dat dit salaris automatisch bij de werknemers in die schaal wordt toegepast. Als je gebruik maakt van de “Automatische salarisaanpassing” (in Persoonsgegevens → Acties), zal met het berekenen van periode 202201 het nieuwe salaris worden opgehaald. Als je geen gebruik maakt van de Automatische salarisaanpassing, dient een massamutatie op het salaris te worden gedaan zoals beschreven in de volgende paragraaf.   Massamutatie salarissen Wanneer je de verhoging van de salarisschalen hebt doorgevoerd, worden deze nieuwe salarissen niet automatisch bij de werknemers toegepast. Hiervoor dien je een massamutatie op het salaris te doen. Dit kun je doen in Persoonsgegevens → Acties → Massamutaties.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Allereerst dien je bij het veld   Mutatie   de soort actie ”Toevoegen periode salaris (Algemene schalen)“ te selecteren. Daarnaast kun je in het veld   Datum waarop   aangeven per wanneer het nieuwe salaris moet worden ingevoerd. In het veld   Tijdvak   selecteer je het tijdvak waarop de salarisschaal betrekking heeft. Bij   Soort salaris   kies je voor   Vast salaris   (of   Uurloon). Hierna klik je op de knop   Volgende >. Door in het onderstaande scherm bij het veld   Selecteer veld   de waarde   Ingangsdatum   te selecteren en bij het veld   Actie   te kiezen voor   Vervangen (=)   met de waarde 01-jan-2022 en vervolgens op de knop   Uitvoeren   te klikken wordt in de tabel per werknemer het nieuwe salaris per 01-01-2023 getoond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Wanneer dit akkoord is, kun je de nieuwe salarissen opslaan door op de knop   Akkoord   te klikken. Mocht het zo zijn dat er ook een salariswijziging (schaal of trede omhoog) moet worden doorgevoerd, kan dit worden gedaan door i.p.v. het veld   Ingangsdatum   het veld   Salarisschaal   of   Trede   te wijzigen. Let op: Als een medewerker een handmatig berekende vaste vergoeding of inhouding heeft, die gebaseerd is op het salaris van de medewerker, moet het bedrag voor deze vergoeding of inhouding ook gewijzigd worden.   Afsluiten van een verlofjaar Binnen Talent is het mogelijk om het verlofjaar af te sluiten waardoor er geen herberekeningen meer plaatsvinden in voorgaande jaren. Je sluit het verlofjaar af in Verlof → Onderhoud → Instellingen bij het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’. Indien er een datum is ingevuld, dan is het verlofjaar in het verleden al een keer afgesloten.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Als je nooit, of een reeds lang verlopen verlofjaar hebt afgesloten, moet het systeem bij elke aanpassing in een verlofkalender alle historische verlofjaren (vanaf afgesloten jaar) EN een aantal toekomstige verlofjaren (vanaf nu) herberekenen om te zorgen dat de aanspraken en saldi nog kloppen met de aanvragen, correcties, roosters, definities, etc. Hoe meer jaren herberekend worden, hoe langer het duurt voordat het systeem hiermee klaar is en hoe meer kans op ongewenste/onverwachte herberekeningen in kalenderjaren die reeds volledig zijn verwerkt.     Het (dringende) advies is om het voorgaande verlofjaar af te sluiten zodra alle mutaties daarin zijn toegepast en goedgekeurd. De herberekeningen zullen dan sneller gaan en voorgaande kalenderjaren worden niet onnodig herberekend voor verlof. Hierdoor zal er minder kans op zijn op onjuiste TWK berekeningen.    Stappenplan afsluiten verlofjaar Hieronder de aanbevolen volgorde van stappen die meestal in de maand januari doorlopen dient te worden: Controleer eerst in Taken → Overzichten → Openstaande taken welke verloftaken van het afgelopen jaar nog open staan, en handel deze taken alsnog af. Als het om openstaande verlofaanvragen gaat: deze zijn reeds genoten en verrekend (volgens de standaard instelling in de definitie), maar zolang ze niet zijn goedgekeurd kunnen ze "zonder goedkeuring en zonder een spoor achter te laten" verwijderd worden, zodat de balans van de medewerker daarna (plotseling, zonder aanwijsbare reden, maar wel terecht) opgehoogd wordt. Als het om niet goedgekeurde correcties gaat: deze worden wel meegeteld in de balans (dat is de standaardinstelling in de definities), maar als deze niet zijn goedgekeurd, kunnen ze niet daadwerkelijk gebruikt worden, waardoor een balans positief kan zijn, maar toch geen aanvraag mogelijk is. Ga nu naar Verlof → Onderhoud → Instellingen Vul in het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’   de datum 1 januari van het huidige jaar en klik op   Akkoord. Als er nog openstaande taken van voorgaande jaren zijn, dan krijg je nu een lijst daarvan te zien, maar als die taken niet meer van belang zijn, dan is hiermee toch het verlofjaar afgesloten.   Let op Elke keer als je een volgend verlofjaar afsluit, krijg je alle openstaande taken weer te zien, van alle voorgaande jaren. Des te meer een reden om de taken altijd af te handelen en gedurende het jaar te controleren of dat op tijd gedaan wordt.   Werknemers verwijderen De jaarovergang is een goed moment om te controleren of er nog gegevens van ex-werknemers verwijderd moeten worden. Ga naar "Verwijder werknemers" in Applicatiebeheer en laat het systeem zoeken naar gegevens.   Het systeem toont na enige tijd een overzicht van de te verwijderen gegevens.   Klik op de knop   Verwijderen gegevens om het definitieve verwijderen te starten.   Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves Wanneer je de salarisstroken per jaar in een aparte map wilt archiveren, dien je een nieuwe virtuele map aan te maken en deze map te kiezen als standaard virtuele map voor loonstroken. Je moet dit doen na de laatste salarisrun van het oude jaar en voor de eerste salarisrun van het nieuwe jaar. Kies het juiste tijdstip voor het wijzigen van de mappen   ! Wijzig de map voor Digitale Loonstroken in E-dossier → Onderhoud → Instellingen nadat in Payroll de laatste loonstroken voor 2022 zijn verzonden en voordat de eerste loonstroken voor 2023 worden verzonden. Wijzig de map voor Jaaropgaven in E-dossier → Onderhoud → Instellingen pas nadat in Payroll de stap “Jaaropgaves aanmaken en versturen” is uitgevoerd. Als de salarisrun is uitgevoerd voordat de map voor loonstroken is gewijzigd, dan staan de loonstroken in de map voor vorig jaar. Je  dient hiervoor een support request in te dienen om dit te corrigeren. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.   Ga naar E-dossier → Onderhoud → Virtuele mappen (in het ‘verwijs’-bedrijf). Klik met de rechtermuisknop op de hoofdmap voor salarisstroken en kies Nieuwe map:     Geef deze map de gewenste naam, bijvoorbeeld 2023.     Selecteer het pictogram (loonstroken). De   Volgorde   wordt door Talent gekozen zodat de nieuwe map standaard de laatste map wordt. Stel ook de machtigingen in:   Klik dan op   Opslaan. Ga naar E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Achter de virtuele map Digitale Loonstroken selecteer je de zojuist aangemaakte map voor 2023, waarna je afsluit met twee maal   Akkoord. Indien je de jaaropgaves in een aparte map per jaar opslaat kan het nodig zijn bovenstaande te herhalen voor de jaaropgave.     Visma.net Payroll In Visma.net Payroll dienen voor de jaarovergang een aantal acties uitgevoerd te worden. Deze acties worden hieronder beschreven.   Periodes en salarisruns aanmaken In Visma.net Payroll moeten de periodes en salarisruns voor het nieuwe jaar worden aangemaakt. Dit kun je doen in Configuratie → Organisatie configuratie → Salarisrun definities.     Hier kun je het loonjaar selecteren waarvoor je de nieuwe periodes aan wilt maken. In bovenstaand voorbeeld is het jaar 2023 geselecteerd. In dit voorbeeld is ook te zien dat de periodes al bestaan. Er is te zien dat periode 1 van 01-01-2023 t/m 31-1-2023 loopt, etc. Als de kolom   Naam   leeg is en de kolommen   Betaaldatum,   Verzenddatum betalingen   en   Sluitingsdatum mutaties   geen datumwaarde bevatten, zijn er nog geen salarisruns aangemaakt.   Door op   Nieuwe salarisrun   te klikken, kun je een nieuwe salarisrun aanmaken.    Bij het aanmaken van een salarisrun kunt ook direct de salarisruns voor het hele jaar aanmaken. Dit kan door het vakje   Terugkerende salarisrun   aan te vinken. Het veld   Einddatum   zal dan ook getoond worden. Hier kan de laatste dag van de laatste periode van het jaar 2023 in worden gezet. Het systeem zal dan salarisruns voor het jaar 2023 aanmaken. Ons advies is om alleen voor het nieuwe jaar salarisruns aan te maken. Als je meerdere salarisruns wilt aanmaken voor verschillende werknemergroepen, kun je via de optie Werknemer selectie een of meerdere werknemergroepen selecteren.     Indien u rapportages beschikbaar wilt hebben in de run, dienen de betreffende rapportages te worden toegevoegd. Door op de knop   Opslaan   te klikken, worden de salarisruns opgeslagen. Hierna zullen de aangemaakte salarisruns ook in het overzicht worden getoond.   Whk premiepercentage wijzigen  Voor 2023 ontvang je van de Belastingdienst een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde Whk premie. In deze beschikking staat jouw premiepercentage voor 2023. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kunt je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 30000 – Klant instellingen.     Door op de knop   Wijzigen   te klikken, kunt u het nieuwe premiepercentage gaan inrichten.     Mocht je een deel bij de medewerker inhouden, dan kunt je dat ook in deze tabel wijzigen. Vul eerst in wanneer je de wijziging wilt laten ingaan. Zowel voor maandverloning als bij 4-weken verloning dient deze op 01-01-2023 in te gaan. Het systeem zal vanaf deze datum met het nieuwe premiepercentage gaan rekenen. Je kunt jouw huidige premiepercentage vervolgens aanpassen naar jouw nieuwe premiepercentage en de wijziging via de knop   Opslaan   definitief maken.   Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom.    Vanaf 1 januari 2023 staat er standaard de waarde Onbepaald in de tabel 30000 Klant instellingen. Je moet hier op basis van de beschikking van de Belastingdienst de juiste classificatie voor jouw onderneming kiezen.  Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar   Klein  of   Middel/Groot  zal er een blokkerende melding verschijnen.   Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Journaliseren Afdracht premie WW Awf uitkering contract Journaliseer het volgende component: Nummer Naam Extra opmerking 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract  Journaliseer component   166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract . Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer   Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel   51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.   Premie- en afdrachtspercentages regelingen wijzigen Voor 2023 krijg je nieuwe premiepercentages van bijvoorbeeld jouw pensioenverzekeraar toegestuurd. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kun je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 60010 (+100) – Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen.   Indien de cao door Visma wordt onderhouden, zullen de percentages door Visma worden aangepast en zullen zichtbaar zijn na de eindejaar release.   Het wijzigen van de premiepercentages werkt hetzelfde als hierboven beschreven voor het gedifferentieerde Whk premiepercentage.     De kolom PercEmployee bevat het premiepercentage voor de werknemer. De kolom PercRemittance bevat het afdrachtspercentage voor de werkgever. Dit is de totale afdracht, dus inclusief het werknemersdeel. De kolom ThresholdEmployee bevat de franchise voor de werknemerspremie. De kolom ThresholdRemittance bevat de franchise voor de afdracht. De kolom MaxYearBaseEmployee bevat de maximale jaargrondslag voor de werknemerspremie. De kolom MaxYearBaseRemittance bevat de maximale jaargrondslag voor de afdracht.   Let op! In de ingevulde maximale grondslag wordt rekening gehouden met de franchise. Deze moet dus van het maximale premieloon worden afgehaald om tot de maximale grondslag te komen die moet worden ingevuld.   Aanvullend geboorteverlof Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940   Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvullin g op de uitkering, dan dient ee n factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorb eeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaar d is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen   kun je bij parameter   Voorschot aanvullend geboorteverlof   instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald . Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter   Splits werkgeversbetalingen   ingericht als   Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter   Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en  die niet een   Vast bedrag   als   Berekeningsmethode  hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component   92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten:   En onder   Verschijning   het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje   Tonen op salarisstrook   te selecteren:   LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   Splits werkgeversbetalingen   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel   52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij   Aanvulling op de uitkering in Payroll.     Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het   Aantal type   staat op   Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen   dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   aan te passen naar de waarde   Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component   886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon   moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP:   Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je   het aantal uren verlof   in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met   Aantal type   =   Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met   Aantal type   =   Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET   Tijdsgevoelig   is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon   de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Jaaropgaves aanmaken en versturen In de salarisrun wizard wordt een “extra run” getoond van waaruit de jaaropgaven kunnen worden verstuurd. Voordat u de jaaropgaves aanmaakt en verstuurt, dient de laatste run van december volledig te zijn afgehandeld.   Door net als bij een reguliere salarisrun, op de betreffende salarisrun te klikken, start u de “jaaropgave-run”. Onderstaand scherm wordt getoond.   De jaaropgave-run bevat eigenlijk maar één stap, namelijk het versturen van de jaaropgaven. Via de knop   Download   kunt u alle jaaropgaven in PDF downloaden. Door op de knop   Versturen   te klikken worden de jaaropgaven naar het Elektronisch dossier in Visma.net HRM gestuurd. Let op:   Lees de informatieve tekst goed. Hierin wordt uitgelegd wat u dient te doen wanneer je naast de reguliere december salarisrun nog een extra salarisrun zou willen draaien.   Nadat de jaaropgaven zijn verstuurd, kunt op de knop   Afsluiten   klikken en zal de jaaropgaven-run worden afgesloten.         Controlelijst Loonjaar 2022 afsluiten Voer de jaarafsluiting in HRM uit direct nadat de laatste periode van 2022 is verwerkt in Payroll.   Visma heeft HRM versie 1.137.00 (17 december)  en Payroll 210 (20 december) geïnstalleerd. De   laatste   salarisrun van december is uitgevoerd in Payroll. Jaaropgaves aangemaakt en verstuurd in Payroll Taken voor contractverlengingen/nieuwe contracten afgehandeld in HRM Huidige loonjaar is 2023 in HRM Grondslag bijzonder tarief gekozen in HRM Loonjaar afgesloten in HRM Premiepercentages invoeren en salarisruns aanmaken in Payroll Je kunt dit doen zodra je de nieuwe percentages hebt ontvangen van de Belastingdienst / uw pensioenverzekeraar. Whk premiepercentage gewijzigd in tabel 30000 Klant instellingen Aof klein of middel/groot invoeren in tabel 30000 Klant Instellingen Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer Premie- en afdrachtspercentages van de regelingen gewijzigd (als de cao niet door Visma wordt onderhouden) Periodes en salarisruns aangemaakt in Payroll Eerste salarisrun in 2023 Salarisschalen aangepast in HRM  Massamutatie salarissen uitgevoerd in HRM (als je geen gebruik maakt van Automatische salarisaanpassing) Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves aangemaakt Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves gewijzigd in E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Dit moet je doen ná de laatste salarisrun van 2022 en vóór de eerste salarisrun van 2023. Visma heeft begin januari de extra release uitgeleverd waarin alle tarieven, bedragen en percentages over 2023 zijn geactualiseerd. Afsluiten van het verlofjaar in HRM en Personeelsdossier opschonen Stappenplan afsluiten verlofjaar gevolgd Gegevens van ex-werknemers verwijderd
Volledig artikel weergeven
21-12-2022 11:01 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 1135 Weergaven
  Mededeling Versie 210 zal op dinsdagavond 20 december 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930 - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat component 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij componenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component  14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn onderstaande twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht: Fout code Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component   33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof   te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component   14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden de beschrijving hieronder bij stap   Aanvulling op de uitkering in Payroll.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940   Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvullin g op de uitkering, dan dient ee n factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorb eeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaar d is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen   kun je bij parameter   Voorschot aanvullend geboorteverlof   instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald . Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter   Splits werkgeversbetalingen   ingericht als   Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter   Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en  die niet een   Vast bedrag   als   Berekeningsmethode  hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component   92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter   Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten:   En onder   Verschijning   het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje   Tonen op salarisstrook   te selecteren:   LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   Splits werkgeversbetalingen   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel   52500  Afhandeling werkgeversbetalingen   kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij   Aanvulling op de uitkering in Payroll.     Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij   Algemene informatie   het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het   Aantal type   staat op   Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen   dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   aan te passen naar de waarde   Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP:   Eén en dezelfde waarde voor parameter   (On)betaald verlof periode normuren methode   geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component   886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon   moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP:   Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je   het aantal uren verlof   in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm   Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met   Aantal type   =   Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met   Aantal type   =   Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET   Tijdsgevoelig   is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon   de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Cao-inrichting Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen:   1. Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op component  14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV  een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel  52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten  14960 Betaald ouderschapsverlof UWV  en  14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV  ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component  14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)  (vaste kortingsfactor) of  14780   Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)  (variabele uren). 2. Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). 3. Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren). Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlof-uren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof dan wel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende componenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Actie Te ondernemen acties Toelichting actie Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Zie hierboven beschreven stap   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling bij   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Factor op korting aanvullend geboorteverlof componenten Zorg ervoor dat met ingang van 01-01-2023 er geen factor ongelijk aan <> -1 ingericht is op onderstaande componenten: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) De eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component   14940  Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering Wil je niet de volledige uitkering in één keer uitbetalen maar de uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering dan kun je dit instellen in tabel   52500 Afhandeling werkgeversbetalingen   bij parameter   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Zie hierboven beschreven stap   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Aanvulling op een uitkering instellen Wil je de aanvullingsmethode instellen dan kun je dit doen door in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  bij parameter  Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof   de aanvullingsmethode te selecteren. Tevens dien je d e factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component  14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof   in te richten (als de aanvulling niet 0% is). Geen voorschot uitbetalen Wil je geen voorschot uitbetalen gedurende aanvullend geboorteverlof dan kun je dit instellen   in tabel  52500 Afhandeling werkgeversbetalingen  bij parameter  Voorschotberekening in Payroll.     Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 - Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 - Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Wijzigingen t.b.v. de UPA pensioenaangifte Kortdurend zorgverlof voor pensioenfonds PFZW Tot en met 2022 wordt het pensioengevend salaris (regelingloon) verlaagd voor pensioenfonds PFZW bij kortdurend zorgverlof. Vanaf 01-01-2023 dient het regelingloon op grond van kortdurend zorgverlof niet meer tijdelijk verlaagd te worden. Het pensioengevend salaris wordt jaarlijks alleen per 1 januari van het kalenderjaar aangepast. Een tijdelijk lagere salarisbetaling werkt dus niet meer door in het pensioengevend salaris. De korting van de pensioenopbouw zal effect hebben op de verloonde uren voor de regeling als dit zou moeten plaatsvinden volgens de cao.   Door de uitbreiding van de functionaliteit m.b.t. kortdurend zorgverlof in paragraaf   Kortdurend zorgverlof   is ervoor gezorgd dat er een optie is gekomen om de korting als gevolg van kortdurend zorgverlof effect te laten hebben op de verloonde uren voor de regeling.   Actie Klanten die vallen onder pensioenfonds PFZW moeten gebruik blijven maken van component 44200 bij kortdurend zorgverlof.   Nieuw rubriek generatieregeling in UPA Met ingang van 01-01-2023 is er een nieuwe rubriek   Indicatie generatieregeling   in de UPA aangifte. Deze rubriek duidt aan dat er sprake is van generatieregeling die van invloed is op het regelingloon, de verloonde uren voor regeling, de contract uren per week/parttimepercentage en de pensioenopbouw. Als voor een pensioenfonds de generatieregeling invloed heeft op de pensioenopbouw zal component   95650 - Indicatie generatiepact IKV aangemaakt worden. Dit is het geval wanneer één van onderstaande gegevens verlaagd wordt naar aanleiding van generatiepact (transactie op componenten 14510, 14750, 14520, 14760): Regelingloon (component150050 (+200)), Verloonde uren voor regeling (140050 (+200)), Contract uren/parttime percentage (94220, 94270) Afdracht pensioen (150100 (+200)) Aan de hand hiervan wordt de indicatie in de UPA-aangifte met de waarde J gerapporteerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code soort verlof voor betaald ouderschapsverlof in UPA Met ingang van 01-01-2023 wordt de waarde BOV afgeleid in UPA voor het gegeven code soort verlof als er sprake is van korting pensioenen vanwege betaald ouderschapsverlof. De bestaande verlof soort OSP wordt gebruikt voor onbetaald ouderschapsverlof.   Het rapporteren van de waarde BOV  vindt automatisch plaats als één van de componenten gebruikt wordt met in de tekst omschrijving betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen): componenten 14010, 14030, 14340, 14440, 14630, 14770.   Voor het pensioenfonds PME en PMT zal ook voor componenten 14020, 14040, 14350, 14450, 14640, 14780 automatisch de waarde   BOV   afgeleid worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen t.b.v. de APG pensioenaangifte Pensioenfonds SPW Pensioengevend salaris niet meer aangepast n.a.v. salarisverhoging Het productloon (pensioengevend salaris) mag, als gevolg van salarisverhoging, vanaf 01-01-2023 niet meer met terugwerkende kracht worden aangepast. Op grond hiervan is de parameter   Grondslag aanpassing   in tabel   50000 CAO   op   Nee   gezet per 01-01-2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenfonds ABP Beëindiging van product VPL voor IVP premies per 31-12-2022  Het product VPL voor de IVP premies is beëindigd op 31-12-2022. Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 geen IVP-premie meer wordt berekend en ook geen DUO-codes 1050 - Werkgeversaandeel overgangspremie en 2700 - Afdracht premie Overgangspremie meer worden aangemaakt. Actie Voor onderstaande cao's die Visma.net Payroll ondersteunt, is automatisch het product VPL voor de IVP premie beëindigd. Branche Onderwijs Cao Gemeenten Cao Kunsteducatie Maak je gebruik van pensioenfonds ABP via een cao of arbeidsvoorwaardenregeling die Visma.net Payroll niet ondersteunt dan moet je zelf het product VPL voor de IVP premie beëindigen door in de pensioentabel bij de parameter Regeling is in gebruik te zetten op Nee.   Wijzigingen t.b.v. de loonaangifte Blokkerende meldingen met ingang van 01-01-2023  Om een onjuiste inrichting van werknemergegevens te voorkomen zijn in Payroll diverse validaties / foutmeldingen ingebouwd.  Onderstaand een overzicht van nieuwe of gewijzigde validaties die vanaf 01-01-2023 in Payroll uitgevoerd en gedekt worden: Validatie nummer Error code Validatie omschrijving Actie nemer Actie C6223 wordt 2301 E-TAX-34 M.i.v. 2023: Als er geen herleidingsregel is, of de herleidingsregel = 100 (Niet bel.pl, Alleen Wlz) of herleidingsregel = 300 (Alleen premiepl) of herleidingsregel = 700 (Bel.pl, alleen Wlz), dan dient de code ZVW gelijk te zijn aan K (verz., norm. werkg.heffing), L (verz., 0%) M (verz., ingeh. bijdrage) of N (verz., meer tarieven werkg.heffing). T/m 2022 kon de code ZVW ook gelijk zijn aan B (verz. militair). Klant Wijzig de code ZVW naar K, L of N. N.v.t. E-TAX-42   Als werkgever moet u aangeven of u zich als grote of kleine werkgever kwalificeert t.b.v. de bepaling van de premie Aof (laag of hoog).   M.i.v. 2023: Als er geen Grootte classificatie is geselecteerd in tabel 30000 Klant instellingen dan wordt een blokkerende melding gegeven Klant Selecteer de grootte classificatie in tabel 30000 Klant instellingen.     Premieloon Whk Met ingang van 01-01-2023 moet het premieloon Whk ook vermeld worden in de loonaangifte. Hiervoor worden onderstaande twee componenten ten behoeve van het premieloon Whk gemeld in de loonaangifte: Bij het collectief deel van de loonaangifte component 963200 - Premieloon gediff. Whk wgr Bij het werknemersdeel van de loonaangifte component 63200 - Premieloon gediff. Whk bij de werknemersgegeven   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Premie Awf uitkering Met ingang van 01-01-2023 moeten, naast de bestaande premielonen en premies Awf laag, Awf hoog en Awf herzien ook premieloon en premie voor de Awf uitkering vastgelegd worden. Het deel van de UWV uitkering die aan de werknemers betaald wordt, moet vastgelegd en gerapporteerd worden in de loonaangifte in aparte rubrieken. Op grond hiervan zijn onderstaande componenten aangemaakt ten behoeve van Awf uitkering: Nr. Naam Toelichting 65630 Premieloon WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering wordt hierin vastgelegd. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166210 Gemaximeerd premieloon WW Awf uitkering (exclusief AOW gerechtigden) Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering en een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog   niet   heeft bereikt. Deze component wordt gebruikt in de standaard rapportage   Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies). 65680 Afdracht premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de afdracht die afgedragen moet worden van de lage premie wanneer er sprake is van een uitkering. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract Dit is een nieuw component en bevat de lage premie op contract niveau als er sprake is van een uitkering en is nodig voor de loonkosten. Let op: Je moet deze component journaliseren. 166500 Premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de lage premie omdat er sprake is van uitkeringen. Deze component wordt getoond op het standaard overzicht Jaarstaat. 964230 Premieloon WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat het totaal premieloon Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau. 964530 Premie WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat de totaal premie Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau.   Actie Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer     Wijzigingen in bestaande inrichting Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom. Onderzoek heeft uitgewezen dat de foute aangifte veelal het gevolg is van het niet wijzigen door de (salarisadministrateur van de) werkgever van de standaardwaarde die in het gebruikte softwarepakket zit.    In het Payroll systeem stond standaard de lage premie Aof als basisinstelling. Dit heeft ervoor gezorgd dat voor sommige middel/grote werkgevers ten onrechte lage Aof premie hebben afgedragen in plaats van de hoge Aof premie doordat de standaardwaarde niet is aangepast. Op verzoek van de Belastingdienst hebben wij, vanaf 01-01-2023, de standaard inrichting gewijzigd voor de grootte van de classificatie in tabel   30000 Klant instellingen   naar een nieuwe waarde   Onbepaald. Hierdoor ben je verplicht om vanaf 2023 de juiste waarde te selecteren voor jouw onderneming. Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar   Klein   of   Middel/Groot   zal er een blokkerende melding verschijnen. Actie Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Minimumloon per 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog.  De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.     Onbelaste thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding. Wanneer op cao niveau hiervan wordt afgeweken dan zal dat in release 211 worden aangepast.   Wijziging percentage PAWW Met ingang van 1 januari 2023 is het percentage voor de bijdrage PAWW in tabel 30500 PAWW gewijzigd van 0,2% naar 0,15%.   Voor cao Woondiensten geldt dat de PAWW-bijdrage ook in 2023 gecompenseerd zal worden. In tabel 30500 PAWW is voor deze cao per 1 januari 2023 een compensatie van 0,15% ingericht. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bijtelling privégebruik elektrische auto 2023 Net als in voorgaande jaren geldt in 2023 een bijtelling van 22% voor benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven modellen. Voor elektrische auto’s ternaamgesteld in 2023 bedraagt de bijtelling 16% tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Boven die drempelwaarde geldt 22% bijtelling.   In de module Verstrekkingen in HRM is het middels de nieuwe keuze 16/22% €30000 mogelijk gemaakt een in 2023 tenaamgestelde elektrische auto vast te leggen.    Daarnaast is de omschrijving van de reeds bestaande keuze 16/22% aangepast naar 16/22% € 35.000,-. Deze kan gebruikt worden voor elektrische auto’s die in 2022 zijn tenaamgesteld.      Maak je geen gebruik van de module verstrekkingen, dan is het mogelijk middels het vaste component 31500 Fiscale waarde auto de auto van de zaak te registreren.    Geef op het component als Prijs de cataloguswaarde van de auto in en bij Aantal de code 162230. Geef vervolgens bij de startdatum op per wanneer de bijtelling moet worden berekend. Doordat deze code is ingegeven zal er 16% bijtelling worden berekend tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Daarboven zal 22% bijtelling worden berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code reden einde arbeidsverhouding Met ingang van 2023 zijn er een aantal nieuwe code reden einde arbeidsverhouding bijgekomen. Het gaat om de volgende codes: 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Deze redenen einde arbeidsverhouding zijn in HRM toegevoegd zodat ze vanaf volgend jaar te selecteren zijn wanneer er een einddatum op het contract is ingegeven.  Recht op transitievergoeding Daarnaast hebben we aan deze codes gekoppeld aan of er recht op een transitievergoeding is wanneer een contract wordt beëindigd. De codes worden als volgt behandeld: Reden einde loonaangifte Beschrijving Recht op transitievergoeding 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid Ja 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering Nee 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever Nee 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Nee *) *) Bij reden einde 92 zal er geen uitbetaling van de transitievergoeding plaatsvinden maar worden de aanspraken verplaatst naar het aansluitende nieuwe contract.   Zie voor meer informatie over de afhandeling van de transitievergoeding Release notes Visma.net Payroll v.175.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Opgeloste meldingen Berekening regelingen met SVW methode aangepast In de berekening van regelingen o.b.v. de SVW methode zaten wat fouten en onduidelijkheden. Met name wanneer de premie zelf niet in de grondslag moet zitten zaten er fouten in.   Het verschil tussen VCR en niet VCR (obv parameter 104CumCalc) is ook erg onduidelijk omdat zowel met deze parameter aan als uit er wel degelijk cumulatief gerekend wordt.   Per 2023 is de berekening aangepast zodanig dat parameter 104CumCalc aan/uit geen verschil zal maken voor regelingen met de SVW methode, het zal altijd cumulatief gedaan worden.   Ook de controle op wettelijk maximum, gewoon maximum en franchise zal altijd cumulatief gedaan worden.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   TWK uitruil fiscale ruimte met VU/EJU niet mogelijk als voor de TWK er nog geen uitruil was geweest Als met TWK bijvoorbeeld een einddatum van het dienstverband wordt ingevoerd en er daardoor vakantiegeld en/of extra uitkering wordt uitbetaald dan werd er geen fiscale ruimte uitgeruild omdat er voordat deze TWK was gedaan nog geen fiscale ruimte uitgeruild was.   Dit is per 2023 aangepast zodat dit voortaan wel gebeurd. Als de uitruil door deze TWK meer verhoogd wordt dan dat de bron (VU, EJU) verhoogd is zal een rapportage component 2xx0380 Bron xx t.b.v. aanvullende reiskostenvergoeding is met TWK verhoogd aangemaakt worden dat zichtbaar is in het rapport Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Extra uitkeringen - voeg de reservering van vorige periodes uit een voorgaand salarispakket toe aan methode 'reservering vast bedrag' Bij de extra uitkeringen is het mogelijk om reserveringen van periodes uit een vorig salarispakket vast te leggen indien de reserveringsperiode over het jaar heen loopt. Dit was altijd al mogelijk, maar voor de berekeningsmethode reservering vast bedrag was de werking niet correct. Dit is aangepast. Per 2023 wordt hier nu correct mee omgegaan. In de eerste periode wordt de reservering verhoogd met de periodes die eventueel opgegeven zijn.   B.v. voor CAO Voortgezet onderwijs, de jaarlijkse uitkering OOP. Deze loopt van november t/m oktober. Deze uitkering heeft berekeningsmethode reservering vast bedrag en is in de regelingen vastgelegd als extra uitkering 3.   Om een juiste werking te krijgen dient hiervoor een (deeltijd)factor worden vastgelegd als Aantal in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Daarnaast, om dubbel journaliseren tegen te gaan, dient ook het bedrag vastgelegd te worden in component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3.   Met de standaard configuratie is in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak. In dit geval dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 het aantal voorgaande periodes te worden vastgelegd. Dit is nodig om in de eerste periode van het nieuwe jaar de maximering juist uit te voeren.   Als je in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum hebt gevuld met Afbreken naar rato van PTF en tijdvak, dan dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 de opgetelde deeltijdfactor van de voorgaande periodes te worden vastgelegd.   Voorbeeld 1: Een werknemer had in november en december van het voorgaande jaar elke periode een deeltijdfactor van 0,8 en was volledig in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 2. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 1,6 = 36,67.   Voorbeeld 2: Een werknemer kwam op 5 december van het voorgaande jaar in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 5/31 = 0,16. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 0,16 = 3,67.   Voorbeeld 3: Betreft de binnen de Sector Onderwijs geldende jaarlijkse bindingstoelage, ook dit is een uitkering met berekeningsmethode reservering vast bedrag.   Bij de standaard configuratie is hiervoor in de Extra uitkering tabel geen minimum of maximum vastgelegd. Zonder minimum en/of maximum is het niet nodig om de deeltijdfactor op te geven zoals in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Het volstaat dan om de al eerder gereserveerde extra uitkering vast te leggen op component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 met Totaal. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Branche onderwijs - Toeslag garantiesalaris onderdeel van feitelijk salaris pensioen inkomensfactor Wanneer er een garantiesalaris van toepassing is en het garantiesalaris apart als toeslag op de salarisstrook wordt gespecificeerd dan was deze toeslag geen onderdeel van het feitelijk salaris t.b.v. de pensioen inkomensfactor. Dit hebben we met ingang van 01-01-2023 aangepast. Dit hebben we gedaan door op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor te selecteren.   Doordat dit is doorgevoerd per 01-01-2023 heeft dit niet automatisch terugwerkende kracht berekeningen tot gevolg.   Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Actie Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Heb je in de 50000 CAO tabel bij parameter Garantiesalaris methode → Als aparte toeslag geselecteerd en je wilt dat deze wijziging met terugwerkende kracht wordt toegepast, zorg er dan voor dat op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor is geselecteerd.    Branche onderwijs - Aantal type bij variabele onbetaald verlof componenten Op branche onderwijs niveau werden de variabele componenten t.b.v. van de diverse onbetaald verlof soorten verwerkt middels een Periode factor in plaats van zoals bij Aantal type op het component ingestelde Periode aantal. Als gevolg hiervan worden de opgevoerde variabele periode uren behandeld als een factor.   We hebben de componenten op branche onderwijs niveau per 01-01-2023 aangepast zodat ook daadwerkelijk de opgegeven uren als periode uren zullen worden verwerkt en niet als factor.    Het gaat om de volgende componenten: Nummer Naam 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)   Voor zover we kunnen zien zijn deze variabel componenten niet of nauwelijks gebruikt. Waar wel gebruikt is er gewerkt met een opgegeven factor.    Wanneer je deze componenten gebruikt om variabel onbetaald verlof uren te registreren dan zal vanaf 01-01-2023 het opgegeven aantal gebruik worden als periode uren in plaats van een periode factor. Wil je toch gebruik blijven maken van een factor dan kun je dit instellen door het Aantal type aan te passen naar Periode factor.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   WH reiskosten w/w - geen max km bij geen vervanger Als in het contract het veld  0 bevatte in plaats van leeg, geen waarde, werd bij de bepaling van het maximaal aantal km's hier niet juist mee omgegaan als er sprake is van een vervanger.   Ten onrechte werd er dan geen maximum toegepast. Dit is opgelost per 2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Ten onrechte geen extra uitkering OOP berekend voor werknemers in schaal OAIO In de release van 8 december 2022 is een aanpassing gedaan voor de berekening van de extra uitkering OOP voor werknemers in de schaal OAIO. Ten onrechte werden deze werknemers echter uitgesloten van de uitkering. Door middel van een expliciete deelname aan de regeling (m.b.v. component 47030) werd alsnog de extra uitkering berekend.   Met deze release zullen deze mederwekers automatisch deelnemen aan de regeling per 2022 wat derhalve TWK correcties tot gevolg kan hebben als er niet d.m.v. de handmatige correctie al afgedwongen was dat de werknemer deel moet nemen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Vastloper en incorrecte journalisering component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Als er verwachte extra kosten ivm herziening 30% toets zijn terwijl er geen Awf verzekerd inkomen meer is dan resulteert dat in de volgende foutmelding:   Paycode (98110) has debit accounting result for account (4038) but result is missing mandatory accounting dimension (1). This could be happening because: 1) A dimension is missing on transaction or on position; 2) The paycode is missing an accounting split based on accumulator or existing accounting split doesn't have dimensions in the result; 3) The account has a dimension set as mandatory when it shouldn't have; 4) Some other misconfiguration on paycode, account or dimension.   Dit komt omdat voor de journalisering van component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets een splitsing gebaseerd op cumulatief 914050 Journalisering SV inkomen Awf is gebruikt, terwijl die niet altijd gevuld wordt. Dit is nu aangepast naar gebruik van cumulatief 911050 Journalisering SV inkomen.   Daarnaast werden de componenten 98090 Totaal afdracht WW Awf laag ivm uitzondering en 98100 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets en 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets verkeerd bepaald als er sprake is van een werkgeversbetaling die niet verzekerd is voor de Awf premie.  Ook dit is gecorrigeerd per 2022. Aangezien echter in de laatste periode van het jaar de feitelijke herziening wordt gedaan (indien noodzakelijk) zal er geen feitelijk verschil in de journalisering ontstaan door deze correctie. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bedragen NS-tabel aangepast De bedragen in tabel 51210 Reiskosten NS zijn aangepast per 1 januari 2023.       Wijzigingen in cao-inrichting Pensioencijfers 2023 Wettelijk maximum pensioengevend loon In tabel   60010 Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen   is op het niveau Netherlands per 1 januari 2023 het wettelijk maximum pensioengevend loon van € 128.810 ingericht. Branche Zorg Voor de branche Zorg zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 OP premie waardes 60110 AP premie waardes   Voor de cao GGZ is hiernaast de tabel   60510   Compensatie pensioenaftopping waardes   aangepast per 1 januari 2023.   Voor de cao Huisartsenzorg is hiernaast in de tabel   60210   SSFH bijdrage waardes   het maximum aangepast per 1 januari 2023. In 2021 en 2022 waren de percentages voor SSFH tijdelijk verlaagd, per 1 januari 2023 zijn deze weer 0,1% voor de werknemer en 0,7% in totaal geworden.   Voor de cao VVT is hiernaast het maximum in de tabel   60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes aangepast per 1 januari 2023. Branche Metaal & Techniek Voor de branche Metaal & Techniek zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Pensioen excedent hoog premies 60110 Pensioen excedent laag premies 60310 Sociaal fonds premies 60410 O&O-premie 60520 WIA-werknemersverzekering waardes meerdere varianten 60610 WIA-Excedentverzekering waardes 60810 SWWM waardes   Per 1 januari 2023 komt de WGA-basisverzekering te vervallen. Daarom is per 1 januari 2023 de inrichting uit tabel 60700 WGA-basisverzekering en uit tabel 60710 WGA-basisverzekering waardes verwijderd. Actie Voor de excedent pensioenregeling (boven de salarisgrens) geldt voor zowel de hoog- als de laag-variant dat de werknemerpremie op werkgeversniveau wordt bepaald en niet op cao-niveau. Derhalve is voor alle leeftijden in tabel 60110 Pensioen excedent hoog premies en 60110 Pensioen excedent laag premies als werknemerpercentage 0 ingericht. U dient een eigen versie van tabel 60110 aan te maken om hierin het op werkgeverniveau geldende werknemerpercentage in te richten. Cao Metalektro Voor de cao Metalektro zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 PME Basis pensioen waardes 60210 PME premie excedent pensioen laag 60210 PME premie excedent pensioen hoog 60320 WIA-excedentregeling waardes voor meerdere varianten 60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten 60920 WGA-hiaatverzekering waardes voor meerdere varianten   De percentages voor Sociaal fonds (tabel 61910) en Stichting A+O (tabel 62010) worden in 2023 ongewijzigd voortgezet.   Per 1 januari 2023 wordt de WIA-bodemverzekering vervangen door de WIA-compensatieverzekering. De naam van deze verzekering is gewijzigd in tabellen   60800 WIA-compensatieverzekering   en   60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten.   Met ingang van 1 januari 2023 is in tabellen   60800 WIA-compensatieverzekering   en   60900 WGA-hiaatverzekering   als grondslag het SV-loon ingericht. Verderop in deze releasenotes vind je hierover meer informatie.   Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao KNDB (Drogisterijbranche) Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes 60310 RVU/zwaarwerkregeling waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Sazas - PLUS-verzekeringspremies 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes   of 60610 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Sazas PLUS waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes   of 60210 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:   Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Inrichting cao's met periodegrondslag pensioenregeling Als bij een pensioenfonds de pensioengrondslag niet per jaar, maar per periode wordt bepaald en in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof het pensioengevend loon verlaagd dient te worden, moeten de componenten voor dit verlof ingericht worden als toevoeging op de pensioengrondslag. Derhalve is per 1 januari 2023 de inrichting van de volgende cao-regelingen aangepast: Cao Regelingen Apotheken Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Apothekers in dienstverband Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Glastuinbouw Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60500 Excedent pensioen DB 60600 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Tuinzaadbedrijven Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 Excedent pensioen DB 60200 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Kartoflex Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen NS Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Voor deze regelingen zijn de volgende componenten ingericht als toevoegen op periode grondslag Nummer Naam 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 44220  Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen)   Cao Bestuurders funderend onderwijs Bestuurders Primair onderwijs 2023   Hoewel de cao's voor de bestuurders in het primair onderwijs en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn samengevoegd, zijn enkele premiepercentages sectorafhankelijk. Voor bestuurders in het PO moeten dan ook enkele andere premies toegepast worden dan voor het bestuurders in het VO. In Payroll is het nog niet mogelijk om op basis van de sector voor een premievariant te kiezen.   In eerdere releasenotes hebben we aangegeven dat er vanaf 1 januari 2023 geen onderhoud meer zou plaatsvinden voor de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO. Omdat de premies voor bestuurders in het PO echter ook in 2023 afwijkend zullen zijn van de premies voor bestuurders in het VO en het in Payroll nog niet mogelijk is om geautomatiseerd de juiste premievariant te selecteren, blijven we tot nader bericht ook de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO onderhouden. We verzoeken je om ook na 1 januari 2023 voor de bestuurders in het PO de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken.    Bestuurders in het VO kunnen al wel aan arbeidsvoorwaarden Bestuurders funderend onderwijs gekoppeld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao GGZ T.b.v. de reiskostenvergoeding is per 01-01-2023 in tabel 50000 CAO GGZ het  maximum bedrag bij parameter EV max bedrag aangepast naar € 167,10 e n in tabel  51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is de eigen bijdrage bij parameter EV eigen bijdr. aangepast naar € 14,21. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs Voor het schooljaar 2022-2023 zijn 23 extra uren duurzame inzetbaarheid (pb-uren) toegekend. Voor arbeidsovereenkomsten bij vervanging wegens ziekte van een werknemer wordt gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst voor het schooljaar 2022-2023 een vergoeding van 7% toegekend. De factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen is daarom voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 gewijzigd naar 0,07. Vanaf 1 augustus 2023 zal deze factor weer 0,05 zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT WGA-hiaatverzekering Met ingang van 1 januari 2023 is voor de cao VVT een WGA-hiaatverzekering van toepassing. Deze regeling is ingericht in tabel 60800 WGA-hiaatverzekering.   De premie zal worden ingehouden op component 52320 WGA-hiaatverzekering premie.    De grondslag voor deze regeling bestaat uit de volgende componenten: Nummer Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 10100 Toeslag garantiesalaris 41600  Overwerktoeslag uren 25% 41700  Overwerktoeslag uren 50% 41750  Overwerktoeslag uren 75% 41800  Overwerktoeslag uren 100% 43230  ORT 22% 43240  ORT 38% 43250  ORT 44% 43270  ORT 49% 43290  ORT 60% 44640  ORT compensatie bij ziekte 44660  ORT compensatie bij verlof 49390  Overwerkuren > 100%   De premie wordt automatisch beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze regeling door het opvoeren van een transactie op component   542220 Uitsluiten van deelname aan WGA-hiaatverzekering.   Als jouw organisatie nog niet deelneemt aan de WGA-hiaatverzekering uit de cao, omdat het WGA-hiaat nog bij een andere verzekeraar verzekerd is, dan kun je de regeling uitzetten door in tabel   60800 WGA-hiaatverzekering   de parameter In Gebruik op Nee te zetten.   Helaas is ten tijde van deze release nog niet bekend op welke wijze vakantiegeld en eindejaarsuitkering meegenomen dienen te worden in de grondslag voor deze regeling. Zodra wij deze informatie hebben, passen wij de configuratie voor deze regeling aan.   Reiskostenvergoedingen In de volgende tabellen zijn de bedragen voor de reiskostenvergoedingen per 1 januari 2023 aangepast: Nummer Naam 50200 Reiskosten Eigen Vervoer 50280 Afgelegde afstand van € 0,30 per KM 51210 Reiskosten NS 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen 51230 Reiskosten fiets bedragen 51380 Afgelegde afstand van € 0,21 per KM   Maximum ORT uurloon Het maximum ORT uurloon is in tabel 50300 ORT en meeruren aangepast met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 en per 1 maart 2023. De wijziging per 1 maart 2022 kan twk's veroorzaken.   Vergoedingen bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten Met ingang van 1 januari 2023 zijn er een aantal nieuwe vergoedingen opgenomen in de cao VVT. Voor deze vergoedingen zijn de volgende componenten ingericht: Nummer Naam Bedrag 43020 Bereikbaarheidsdienst ma-vr € 3,50 43200 Bereikbaarheidsdienst za-zo-feest-nacht € 7,00 43210 Slaap- of aanwezigheidsdienst ma-vr € 7,50 43220 Slaap- en aanwezigheidsdienst za-zo-feest-nacht € 15,00   Actie De componenten voor bereikbaarheids-, slaap en aanwezigheidsdiensten moeten debet gejournaliseerd worden op een kosten grootboekrekeningnummer. Journaliseer component 52320 WGA-hiaatverzekering premie. Er zijn twee mogelijkheden dit component te journaliseren.  Aangezien de premie in z'n geheel bij de werknemer wordt ingehouden kun je component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet koppelen aan een balansrekening.  Je kunt er ook voor kiezen zowel het totale afdracht component en de inhouding op de werknemer te journaliseren. In dat geval moet component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet worden gekoppeld aan een kostenrekening en moet op component 57310 Afdracht WGA-hiaatverzekering premie contract debet gekoppeld worden aan een kostenrekening en credit aan een balansrekening.   Cao Metalektro De cao Metalektro kent vier regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon: Regeling Tabel regeling Tabel waardes WIA-bodemverzekering 60800 60820 WGA-hiaatverzekering 60900 60920 Sociaal fonds ROM Metalektro (SSF) 61900 61910 Stichting A+O Metalektro 62000 62010   Voorheen was het in Payroll uitsluitend mogelijk om SV-regelingen in te richten op regeling 19 en regeling 20. Daarom waren tabel   60800 WIA-bodemverzekering   en tabel   60900 WGA-hiaatverzekering   ingericht met de grondslagmethode Grondslag * DTF en Periodefranchise * DTF. Om het SV-loon zo goed mogelijk te benaderen, waren de pensioen- en andere premies ingericht als grondslag voor de WIA-werknemersverzekeringen.   Inmiddels kunnen er in Payroll wel meer dan 2 SV-regelingen ingericht worden. Met ingang van 1 januari 2023 is daarom in tabel   60800 WIA-bodemverzekering   en tabel   60900 WGA-hiaatverzekering   de rekenwijze SVW loon ingericht. De componenten met pensioen- en andere premies zijn niet langer als grondslag ingericht voor deze regelingen. Actie Als je eigen componenten hebt aangemaakt die intellen op de grondslag voor de WIA-bodemverzekering en/of de WGA-hiaatverzekering, dan verzoeken we je om die toevoeging per 1 januari 2023 te verwijderen.
Volledig artikel weergeven
20-12-2022 14:25 (Bijgewerkt op 27-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 984 Weergaven
  Mededeling Versie 209 zal op donderdagavond 8 december 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Premie Awf - 30% herzieningsregel geautomatiseerd De 30% herzieningsregel is wegens de coronacrisis in de afgelopen 2 jaar niet toegepast. Deze versoepeling is in 2022 niet meer van toepassing. Hierdoor moet, wanneer binnen het kalenderjaar op werknemersniveau de verloonde uren meer dan 30% (>30,99999%) van de overeengekomen contracturen overstijgen de premie Awf laag herzien worden naar de premie Awf hoog. Het was al mogelijk deze herziening handmatig te triggeren, maar we hebben dit nu geautomatiseerd.    Het systeem zal de 30% herzieningsregel in laatste verloonde periode van het jaar (december/periode 13 bij 4 weken) automatisch uitvoeren. Dit gebeurd direct in de laatste run van het jaar. Wordt er na de december/periode 13 nog een extra salarisrun gedraaid waarbij de verloonde uren zijn aangepast dan kan het zo zijn dat in die run de herziening zal worden teruggedraaid of juist wordt toegepast.    Wanneer de verloonde uren de 30% hebben overstegen zal er een correctie gaan plaatsvinden in de loonaangifte. Alle reeds gerapporteerde premie Awf laag rubrieken worden voor de betreffende werknemers gecorrigeerd naar 0 en de premie Awf herzien rubrieken worden gevuld met de herzienings waardes.    Gedurende het loonjaar kun je middels het rapport  Herzien Awf t.b.v. 30%  monitoren welke werknemers er herzien zullen worden aan het einde van het jaar. Werknemers waarvoor gedurende het jaar het contract is beëindigd werden in de periode(s) daarop volgend niet meer op het rapport getoond. Dit is nu ook aangepast. Vanaf heden worden werknemers die gedurende het jaar uit dienst zijn getreden en die aan het einde van het jaar herzien zullen worden de rest van het jaar getoond. Hierdoor geeft het rapport herzien Awf t.b.v. 30% nu periodiek inzicht welke werknemers herzien zullen gaan worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Branche Onderwijs - Rapportage DTF exclusief onbetaald verlof Het is al enige tijd mogelijk zelf te bepalen welke deeltijdfactor er gebruikt moet worden voor de rapporten  Loonkosten per werknemer  en het HRM Analytics  Loonkosten Rapport.  Hierbij is het mogelijk om op branche onderwijs niveau een inkomensfactor in te stellen. Standaard wordt deze inkomensfactor door onbetaald verlof verlaagd. Vanuit de sector is het gebruikelijk om niet de netto werktijdfactor te tonen, maar juist de bruto werktijdfactor. Daarom hebben we het nu mogelijk gemaakt een inkomensfactor in de rapporten te tonen waarop het onbetaalde verlof geen invloed heeft. Deze factor wordt ook wel de bruto werktijdfactor genoemd.     Wil je deze inkomensfactor exclusief onbetaald verlof tonen in het rapport  Loonkosten per werknemer,  dan kun je dat instellen in tabel  50010 Bijzondere Cao settings  bij parameter  Rapportage DTF .    Daarnaast is het mogelijk gemaakt zowel de inkomensfactor in- als exclusief onbetaald verlof (OBV) op het rapport te tonen. Hiermee is het mogelijk om zowel de netto als de bruto werktijdfactor op het rapport te tonen.   De inkomensfactor exclusief onbetaald verlof zal in het rapport getoond worden op component  45980 - Rapportage DTF excl. onbetaald verlof .    Hiervoor zijn de volgende keuzes op Netherlands niveau toegevoegd: inkomensfactor 1 excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 2 excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 1 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek) inkomensfactor 2 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek)   Op CAO niveau zijn vanaf nu de volgende keuzes te maken: Niveau Keuzes  Cao Primair onderwijs Berekende DTF Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting (Default) Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO excl. OBV Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO excl. OBV Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV Cao Voortgezet onderwijs Berekende DTF Inkomensfactor excl. ZAVO korting Inkomensfactor incl. ZAVO korting (Default) Inkomensfactor excl. ZAVO excl. OBV Inkomensfactor incl. ZAVO excl. OBV Inkomensfactor excl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV Inkomensfactor incl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV Cao MBO Berekende DTF Inkomensfactor (Default) Inkomensfactor excl. OBV  Inkomensfactor zowel in- en excl. OBV Actie De standaard instelling in tabel 50010 Bijzondere CAO settings is gelijk gebleven. Deze staat ingesteld op de inkomensfactor waarin alle kortingen op het salaris zijn verwerkt, namelijk de zogeheten netto werktijdfactor. Dus wanneer je in het rapport gebruik wilt maken van de inkomensfactor exclusief onbetaald verlof (bruto werktijdfactor) dan moet je dat instellen bij parameter Rapportage DTF.        Opgeloste meldingen Balans duurzame inzetbaarheidsuren t.o. niet aangepast als alleen het uurloon aangepast is Wanneer het uurloon dat hoort bij de duurzame inzetbaarheid uren wijzigt, maar er zijn geen transacties die de uren duurzame inzetbaarheid verhogen, dan werd de balans niet aangepast.   Indien deze situatie zich voordoet worden vanaf nu component 442500/10/20   Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3   aangemaakt die het correctiebedrag bevatten.   Dit is hersteld per 2022 en kan daarom correcties in de journalisering tot gevolg hebben en de gepresenteerde balans op de loonstrook zal gecorrigeerd worden.   Actie De nieuwe componenten 442500/10/20 Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3 dienen gejournaliseerd te worden. Debet moet een kostenrekening en credit een balans grootboekrekeningnummer worden geselecteerd    Uurloon onbetaald verlof soms onjuist In sommige gevallen werd bij het bepalen van het uurloon t.b.v. onbetaald verlof op een onjuiste manier een eventuele toevoeging op het uurloon meegenomen. Dit kwam voor  wanneer de opgegeven uren op een andere wijze werden omgerekend naar een periode aantal, dan de wijze waarop dat bij het bepalen van het uurloon werd gedaan.    Dit is nu met terugwerkende kracht per 01-01-2022 hersteld en kan daarom tot TWK berekeningen leiden.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd.   Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 8 november 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2     42720    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Na de release van 8 november 2022 zijn de uren in 2021 gecorrigeerd, maar in sommige gevallen zijn de uren in 2022 vanwege een foutieve afronding niet gecorrigeerd. In deze release is dit verholpen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Verloonde uren in de loonaangifte incorrect als er alleen verloonde uren zijn ivm TWK vorig jaar Als er in een een salarisrun alleen verloonde uren ontstaan, omdat er een TWK over vorig jaar is gedaan waardoor de verloonde uren in deze periode gewijzigd moeten worden, dan werden die ten onrechte niet opgenomen in de verloonde uren voor de loonaangifte.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.       Wijzigingen in cao-inrichting Cao Apotheken De verzamelcao voor de cao Apotheken was niet tijdig verlengd. Daarom is per 1 oktober 2022 de PAWW-premie stopgezet. Op 7 november 2022 is de verzamelcao waarin cao Apotheken is opgenomen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 november 2022. Vanaf de dag volgend op die publicatie wordt de PAWW-premie opnieuw toegepast.   Dit is op cao-niveau ingericht in tabel   30100 Klant instellingen pro rata.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen   Cao Metalektro Er is een definitief akkoord voor een vernieuwde cao Metalektro. Hoewel er nog geen definitieve cao-tekst gepubliceerd is, hebben wij de cao-inrichting al wel aangepast.   In het akkoord is een eenmalige uitkering opgenomen van in totaal € 1.080,- bruto (bij voltijd dienstverband). Deze eenmalige uitkering moet echter niet in één keer worden uitbetaald, maar in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 met een maandelijks bedrag van € 60,- (naar rato) op de pensioenpremie in mindering gebracht worden.   Voor alle werknemers onder de cao Metalektro zal deze eenmalige uitkering automatisch worden toegepast, op salariscomponent   44410 Tijdelijke korting werknemerpremie. Op de salarisstrook is deze terug te zien bij de premies. Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze uitkering. Dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent   44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie.   Deze eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de contractuele deeltijdfactor. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof, betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof zullen de verlofuren gekort worden op de deeltijdfactor voor deze uitkering. Voor uurloners tellen de gewerkte uren mee. Echter tellen meeruren en overuren niet mee in de deeltijdfactor.   Werknemers bij wie deze uitkering niet gedaan kan worden in de vorm van korting op de pensioenpremie (bijvoorbeeld gemoedsbezwaarden) hebben in plaats van een korting op de pensioenpremie recht op een bruto uitbetaling van € 60,- per maand voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Deze werknemers sluit je uit van de tijdelijke premiekorting door een transactie te doen op   44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie   en daarnaast zorg je dat ze de uitkering bruto betaald krijgen door een transactie op te voeren op   44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro.  Actie Journaliseer de volgende salariscomponenten debet op een kosten grootboekrekeningnummer: 44410 Tijdelijke korting werknemerpremie 44420 Eenmalige uitkering cao Metalektro Als een werknemer geen recht heeft op korting op de pensioenpremie sluit je deze uit door een transactie op te voeren op salariscomponent 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie Als een werknemer in plaats van een korting op de pensioenpremie een bruto uitbetaling moet ontvangen, voer je naast een transactie op 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie ook een transactie op op salariscomponent 44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro.   Cao Primair onderwijs Onderwijsassistenten in opleiding (OAIO) hebben ook recht op de eindejaarsuitkering OOP. Zij hebben recht op de variant van € 1.475,- bruto, die ook geldt voor OOP in schaal 1 tot en met 8. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de logica, die bepaalt welke variant van toepassing is, aangepast.   Deze wijziging kan twk's veroorzaken voor OAIO's die in 2022 uit dienst getreden zijn. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen
Volledig artikel weergeven
09-12-2022 08:32 (Bijgewerkt op 19-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 460 Weergaven
  Mededeling Versie 203 zal op donderdagavond 8 september 2022 worden geïnstalleerd.      Nieuwe functionaliteit Blokkerende melding bij een stagiair die in dienst komt op dezelfde inkomstenverhouding Als een stagiair na de stage in dienst komt bij het bedrijf, maar ook andersom, dan dient dit te gebeuren op een nieuwe inkomstenverhouding. Wanneer dat niet op een nieuwe inkomstenverhouding wordt gedaan zal de volgende blokkerende melding worden gegeven: Errorcode Validatie omschrijving Actienemer Actie E-TAX-41 Het is niet toegestaan om op dezelfde IKV te wisselen van code aard arbeidsverhouding Stagiair (7) naar een andere aard arbeidsverhouding en vice versa. Doet zich deze situatie voor dan moet dat op een nieuwe inkomstenverhouding gebeuren. Klant Maak een nieuwe inkomstenverhouding aan     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing.     Opgeloste meldingen Eenmalige uitkering met reservering voorschot past geen juist minimum toe Bij een eenmalige uitkering met de methode Reservering voorschot werd het minimum of maximum niet op het voorschotbedrag, maar op het gereserveerde bedrag toegepast. De uitbetaling werd daardoor onjuist. Dit is aangepast.   Dit is opgelost per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Percentage bijzonder tarief niet op loonstrook bij TWK betaling op beëindigd contract Wanneer er met terugwerkende kracht een berekening werd gedaan op een reeds beëindigde werknemer dan werd er geen percentage bijzonder tarief op de loonstrook afgedrukt.   Dit is per deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Maximum dagloon t.b.v. voorschot betaald ouderschapsverlof In de berekening van het dagloon t.b.v. het voorschot betaald ouderschapsverlof werd ten onrechte gebruik gemaakt van het maximum premiedagloon (€ 229,63) in plaats van het maximum uitkeringsdagloon (€ 232,90).    Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve  een correctie in het voorschot van augustus tot gevolg hebben voor werknemers die boven het maximum dagloon verdienen.     Tevens wordt bij component 92300 Dagloon schatting een gemaximeerd dagloon vastgelegd. Dit zou ongemaximeerd moeten zijn. Dit is ook hersteld per 2022. Hierdoor is de naam van de component ook gewijzigd naar Dagloon schatting (ongemaximeerd). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bindingstoelage voor afdeling en teamleiders die ook directie zijn Ten onrechte kregen in augustus de teamleiders en afdelingsleiders in schaal 1 t/m 12 die ook directie zijn zowel de reguliere bindingstoelage als de bindingstoelage o.b.v. de opbouwregeling.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve een correctie in augustus tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bepaling peil- dan wel opbouwmethode bindingstoelage ten onrechte op contractniveau De bindingstoelage voor leraren en onderwijskundig team- en afdelingsleiders wordt berekend volgens de opbouwmethode. De enige uitzondering hierop is voor werknemers die de bindingstoelage nog niet eerder hebben ontvangen. Als een werknemer meerdere contracten heeft (gehad) en daarbij op enig moment de bindingstoelage heeft ontvangen, dan zal voor alle contracten de bindingstoelage volgens opbouwmethode berekend moeten worden.  Of er sprake was van de peilmethode of de opbouwmethode werd echter ten onrechte bepaald per contract, waardoor als vorig jaar op een ander contract al een bindingstoelage was betaald hier niet naar werd gekeken.   Dit is hersteld met terugwerkende kracht per september 2021 wat derhalve kan leiden tot correcties op de uitbetaalde bindingstoelage: Werknemers die voor augustus 2022 uit dienst getreden zijn en die al wel eerder een bindingstoelage op een ander contract hebben gehad, hebben ten onrechte niet de bindingstoelage o.b.v. opbouwmethode gekregen. Werknemers met een lopend contract op 1 augustus 2022 waar in 2021 geen bindingstoelage op is uitbetaald, maar waar wel in 2021 een bindingstoelage op een ander contract in 2021 is uitbetaald, hebben in augustus 2022 ten onrechte de bindingstoelage o.b.v. de peilmethode gekregen i.p.v. o.b.v. de opbouwmethode. N.B.: voor cao Primair onderwijs zal ook op werknemerniveau bepaald worden of de bindingstoelage volgens de peil- of opbouwmethode berekend moet worden. Aangezien voor deze cao in 2022 voor het eerst sprake was van een bindingstoelage, zal dit echter niet leiden tot terugwerkende kracht berekeningen.. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   DUO export - Een contract met job functieklasse NVT werd meegenomen in de DUO export Bij de DUO export worden alleen medewerkers meegenomen met een correcte job functieklasse. Werknemers met NVT in de job functieklasse worden vanaf nu uitgesloten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Eenmalige uitkering juli 2022 In het onderhandelaarsakkoord voor de cao Voortgezet onderwijs 2022/2023 staat over de eenmalige uitkering in juli 2022 het volgende vermeld:    In juli 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.    Het akkoord vertelt niet op welke wijze de betrekkingsomvang berekend dient te worden. In de werkinstructie voor salariskantoren is ter verduidelijking toegevoegd:    De volgende kortingen zijn in ieder geval van toepassing: anticumulatiebepaling, schorsing, staking, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging.   In tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 is de eenmalige uitkering gebaseerd op de deeltijdfactor Inkomens factor exclusief korting bij ziekte, die rekening houdt met de bovenstaande kortingen op het salaris. Daarnaast was echter ingericht dat de eenmalige uitkering gebaseerd werd op pro rata methode Afbreken naar rato van DTF en niet Afbreken naar rato van DTF én tijdvak.  Deze combinatie van pro rata methode en deeltijdfactor is conflicterend en leidde derhalve tot onjuiste resultaten. De pro rata methode is met terugwerkende kracht gewijzigd naar Afbreken naar rato van DTF en tijdvak .    Deze wijziging zal leiden tot terugwerkende kracht berekeningen bij werknemers die gedurende de maand juli 2022 uit dienst getreden zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Ziekenhuizen Toeslagen b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst In de cao Ziekenhuizen zijn per 1 juli 2022 de toeslagen voor b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. Voor deze toeslagen zijn de volgende componenten op cao-niveau ingericht: Nummer Naam Te gebruiken bij Factor 43010 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 1/18 Consignatiedienst overige dagen 1/18 = 0,055556 43020 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 2/18 Consignatiedienst weekend Bereikbaarheidsdienst overige dagen 2/18 = 0,111111 43030 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 3/18 Consignatiedienst feestdagen Consignatiedienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen consignatiedienst is verricht 3/18 = 0,166667 43040 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 4/18 Bereikbaarheidsdienst weekend Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur op overige dagen 4/18 = 0,222222 43050 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 6/18 Bereikbaarheidsdienst feestdagen Bereikbaarheidsdienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen bereikbaarheidsdienst is verricht Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur op overige dagen 6/18 = 0,333333 43060 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 8/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur weekend 8/18 = 0,444444 43200 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 10/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur feestdagen 10/18 = 0,555556 43210 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 12/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur weekend 12/18 = 0,666667 43220 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 14/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur feestdagen 14/18 = 0,777778   Deze componenten zijn: niet pensioengevend geen grondslag voor eindejaarsuitkering geen grondslag voor vakantiegeld wel grondslag voor compensatie bij ziekte Actie De hiervoor benoemde componenten moeten voor ingebruikname gejournaliseerd worden. De componenten moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer.   Cao GGZ Balansregeling Met ingang van 2022 is in de cao GGZ een balansregeling opgenomen. Werknemers ontvangen een balansbudget van € 500, dat op onderstaande wijze kan worden gebruikt: 1. Uitbetaling als brutoloon in september De werknemer kan ervoor kiezen om het balansbudget uit te laten betalen. Ook als een werknemer geen keuze maakt voor de andere opties, zal het balansbudget standaard uitbetaald worden.    Het balansbudget is ingericht in tabel   50600 Balansbudget. Jaarlijks wordt bepaald of de werknemer op 1 juli in dienst is. De hoogte van het balansbudget wordt berekend pro rata van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli, gemaximeerd op € 500. Uitbetaling vindt in september plaats op component   48210 Uitbetaling balansbudget. Dit component is pensioengevend.   2. Omzetting naar bruto opleidingsbudget  Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel   50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130410 Bron balansbudget t.b.v. studiekostenvergoeding.  In hoofdstuk 7 artikel 13 van de cao GGZ staat vermeld dat in bepaalde situaties het balansbudget verhoogd wordt in deze situatie met 20% of 40%. Het bedrag van deze verhoging reken je uit en voer je op met een transactie op component   2000410 Saldo studiekostenvergoeding. Let op  De inrichting die wij hebben gedaan voor de situatie waarbij een werknemer kiest voor omzetting van het balansbudget naar een bruto opleidingsbudget was echter niet correct. Gebruik van de uitruilfunctionaliteit is in dit geval niet aan te raden, omdat Payroll het op die wijze geregistreerde saldo beschouwt als een schuld en niet als een uit te betalen budget. Voor het stappenplan om de omzetting naar het opleidingsbudget juist te registreren kun je het volgende artikel raadlegen: Cao GGZ - Balansregeling naar opleidingsbudget       3. Omzetting in extra verlofuren Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel 50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130710 Bron balansbudget t.b.v. verlof.   Het aantal verlofuren dat je hiermee kunt kopen moet je eerst zelf berekenen op basis van het bruto uurloon op 1 juli. Het aantal gekochte uren voeg je vervolgens zelf toe in de verlofmodule of je roosterpakket.   Balansregeling en generatiepact Werknemers die deelnemen aan het generatiepact, hebben geen recht op het balansbudget vanaf het kalenderjaar waarin de deelname aan het generatiepact aanvangt. Je kunt deze werknemers van het balansbudget uitsluiten door een transactie op te voeren op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget . Ook werknemers die pas na september gaan deelnemen aan het generatiepact moeten voor het gehele kalenderjaar worden uitgesloten. Dit kan met een transactie op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget  per 1 juli van het betreffende kalenderjaar. Actie Component   48210 Uitbetaling balansbudget   dient gejournaliseerd te worden. Dit component moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer. Sluit werknemers die deelnemen aan een generatiepact uit van deelname aan het balansbudget middels toevoegen van component 48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget   Cao Woondiensten Vakantietoeslag bij kortdurend zorgverlof Component   44200 Korting kortdurend zorgverlof   was ten onrechte ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris), waardoor er 108% van het uurloon gekort werd en daarnaast ook de deeltijdfactor voor berekening van de vakantietoeslag werd verlaagd.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de inrichting gewijzigd naar   Referentie salaris, alleen tellen in DTF. Hierdoor wordt in het geval van kortdurend zorgverlof de deeltijdfactor voor de vakantietoeslag verlaagd met de zorgverlofuren.   De waarde van vakantie-uren Als bij de cao Woondiensten bovenwettelijke vakantie-uren binnen het cafetariasysteem aan- of verkocht worden, heeft dit geen invloed op het vakantiegeld. De aan- of verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren gaat tegen de uurwaarde exclusief vakantiegeld. De aan- of verkochte uren werken niet deeltijdfactor verhogend of verlagend door voor het vakantiegeld.   Derhalve worden de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer aangemerkt als grondslag voor vakantiegeld: Nummer Naam 42900 Verlof verkopen 42930 Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Als bij het einde van een dienstverband het verlofsaldo wordt afgerekend, moeten de resterende vakantie-uren tegen 108% van het op dat moment geldende uurloon uitbetaald worden.   Derhalve zijn de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris): Nummer Naam 42910 Afrekenen verlofsaldo 42920 Afrekenen verlofsaldo negatief   Omdat de reservering van vakantiegeld binnen de cao Woondiensten loopt van 1 januari tot en met 31 december, zijn deze wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht. Dit kan terugwerkende kracht berekeningen veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
08-09-2022 15:46 (Bijgewerkt op 02-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 741 Weergaven
  Balansregeling In juli 2022 is de balansregeling in werking getreden voor de cao GGZ. Werknemers ontvangen een balansbudget van € 500, dat op onderstaande wijze kan worden gebruikt: Uitbetaling als brutoloon Omzetting in extra verlofuren Omzetting naar bruto opleidingsbudget Uitbetaling als brutoloon Voor de uitbetaling van de balansregeling als brutoloon kan je de release notes van release 203 raadplegen.   Omzetting in extra verlofuren Informatie over het omzetten van de balansregeling in extra verlofuren vind je in de release notes van release 203 .    Omzetting naar bruto opleidingsbudget In   de release notes van release 203 hebben we de inrichitng van het balansbudget toegelicht. Wij adviseerden in de release notes om gebruik te maken van de uitruilfunctionaliteit, wanneer de medewerker kiest voor de omzetting naar een een bruto opleidingsbudget. Dit had het ongewenste gevolg dat het geregistreerde saldo door Visma.net payroll als een schuld werd gezien en niet als een uit te betalen budget. Daarom adviseren wij niet langer deze functionaliteit voor dit doeleinde te gebruiken.   Het omzetten van het balansbudget naar een opleidingsbudget wordt nog niet automatisch ondersteund. Hieronder zullen wij de stappen weergeven die nodig zijn om dit toch te kunnen registreren. Eenmalige inrichting Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn om nu handmatig de balansregeling naar een opleidingsbudget om te zetten. De stappen voor de eenmalige inrichting zijn achtereenvolgend: 1. Je maakt een jaaroverschrijdend cumulatief aan.  2. Je maakt een variabel component aan 3. Je maakt een salariscomponent aan voor de uitbetaling van studiekosten 4. Je maakt een component aan waarmee studiekosten uitbetaald kunnen worden, welke gebruteerd zullen worden 5. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van het opleidingsbudget bij einde dienstbetrekking 6. Maak een component die niet tot uitbetaling komt, maar slechts het cumulatief kan verhogen of verlagen   1. Je maakt een jaaroverschrijdend cumulatief aan. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en daar op de knop Nieuw cumulatief te drukken. Vervolgens neem je de gegevens uit onderstaande afbeelding over:   2. Je maakt een variabel component aan waarmee je een inhouding kunt doen op de uitbetaling van het balansbudget t.b.v. het opleidingsbudget. Het is de bedoeling dat dit component direct het cumulatief Saldo bruto opleidingsbudget vult. Een nieuw component aanmaken kun je doen door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42300 Variabel: totaal bedrag 1 (of 2,3) voor gebruiken. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Journaalpost . Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Je neemt vervolgens op het tabblad Geavanceerde informatie onderstaande instellingen over.     Dit zorgt ervoor dat je een positieve waarde, ter hoogte van het uitgekeerde balansbudget, kunt ingeven welke vervolgens bruto tot een inhouding zal leiden. Tevens zal het cumulatief Saldo opleidingsbudget met een positieve waarde worden gevuld. 3. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van studiekosten uit het opleidingsbudget. Dit component kan gebruikt worden voor het uitbetalen van studiekosten welke gericht zijn vrijgesteld in de werkkostenregeling. Als er bepaalde studiekosten die door de werknemer gedeclareerd worden die niet gericht zijn vrijgesteld dan moeten die studiekosten worden gebruteerd. Natuurlijk kan er dan ook voor gekozen worden deze studiekosten toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wanneer je dat laatste doet dan zal deze stap herhaald moeten worden, maar dan met 2 extra instellingen. Op het tabblad Algemene informatie moet een vinkje worden gezet bij Overig → Ten laste van vrije ruimte WKR en op het tabblad Verschijning moet een vinkje worden gezet bij Component types → Ovz WKR. Bij stap 4 staat een beschrijving voor het aanmaken van het netto - bruto component. Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 84030 Declaratie studiekosten voor gebruiken. Door dit component te gebruiken is het mogelijk dit component te gebruiken in de Declaratie module in HRM. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Journaalpost. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Door hier bij Cumulatieven het Saldo opleidingsbudget te kiezen met als factorscript General.MinusOne2 zal de uitbetaling leiden tot een verlaging van het cumulatief Saldo opleidingsbudget. 4. Maak een component aan waarmee studiekosten uitbetaald kunnen worden welke gebruteerd zullen worden. Dit component kan worden gebruikt voor opleidingen die niet gericht zijn vrijgesteld en waarvoor is gekozen om die niet onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Is dat het geval dan zullen de studiekosten gebruteerd moeten worden.  Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 12000 Netto-Brutto voor gebruiken.  Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en zet een vinkje bij Gedrag → Variabel en gaat vervolgens naar het tabblad Verschijning. Zet op het tabblad Verschijning een vinkje bij het component type Variabele bedragen/aantallen Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Op het tabblad Geavanceerde informatie richt je weer als cumulatief het saldo opleidingsbudget in en het factorscript General.MinusOne2, om ervoor te zorgen dat het uitbetaalde gebruteerde bedrag in mindering wordt gebracht op het saldo. 5. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van het opleidingsbudget bij einde dienstbetrekking. Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component. In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42300 Variabel: totaal bedrag 1 (of 2,3) voor gebruiken. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Geavanceerde informatie. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Op het tabblad Geavanceerde informatie richt je weer als cumulatief het saldo opleidingsbudget in en het factorscript General.MinusOne2, om ervoor te zorgen dat het uitbetaalde bedrag in mindering wordt gebracht op het saldo. 6.  Maak een component die niet tot uitbetaling komt, maar slechts het cumulatief kan verhogen of verlagen. Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42600 Vast bedrag 1 voor pensioen/regeling voor gebruiken. Met dit component kun je de 20% of 40% opslag toevoegen aan het cumulatief. Je kunt het ook gebruiken om het cumulatief te verlagen in het geval deze opslag van het saldo afgehaald moet worden voordat er uitbetaald wordt aan het einde van het dienstverband of als er eind 2024 nog een resterend bedrag is. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de kosten grootboekrekening waarop het balansbudget en credit de balansrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Bij dit component stel je op het tabblad Geavanceerde informatie in dat de waarde van het component wordt toegevoegd aan het cumulatief, maar in dit geval voeg je geen factorscript toe. Omzetten van balansbudget naar opleidingsbudget Als een werknemer aangeeft het balansbudget te willen omzetten naar een opleidingsbudget, voer je een transactie op op het salariscomponent   Inh. balansbudget t.b.v. opleidingsbudget   (dat in bovenstaande stap 2 is aangemaakt). Bij   Totaal   vul je het bedrag in dat de werknemer aan balansbudget ontvangt. Dit bedrag komt automatisch in het cumulatief terecht. Daarnaast voer je voor de opslag een vaste transactie op op het salariscomponent   Verhogen/verlagen opleidingsbudget   (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt) ter hoogte van 20% - of 40% als er ten minste 20 LFB uren in tijd worden ingezet - van het bedrag van het balansbudget.  Uitbetalen balansbudget Als om de opleidingskosten te vergoeden (een deel van) het opleidingsbudget moet worden uitbetaald, voer je een transactie op op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget   (dat bij bovenstaande stap 3 is aangemaakt). Bij Totaal vul je het bedrag in dat moet worden uitbetaald. Hierbij gaan we er vanuit dat de opleidingskosten die door de werknemer gemaakt zijn onder de gerichte vrijstelling van de WKR vallen. Is dat niet het geval dan zal de uitbetaling gebruteerd moeten worden waarbij het bruto deel het saldo moet verlagen. Is dat het geval dan moet het   NB - Uitb. studiekosten t.l.v. opleidingsbudget   worden gebruikt. Afrekenen bij einde dienstverband of eind 2024 Als aan het einde van het dienstverband nog sprake is van een resterend opleidingsbudget, of als er na afloop van het jaar 2024 nog een resterend opleidingsbudget is, keer je dit uit onder aftrek van de opslag van 20% of 40%   op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 3 is aangemaakt). Het in mindering gebrachte deel kun je in mindering brengen op het saldo door een transactie op te voeren op het salariscomponent Verhogen/verlagen opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt). Voorbeeld: Werknemer ontvangt € 500 balansbudget. Omdat werknemer dit balansbudget omzet in een opleidingsbudget, ontvangt zij 20% * € 500 = € 100 opslag. In totaal is er dan een opleidingsbudget van € 500 + € 100 = € 600 bruto.  De werknemer treedt per 1-2-2023 uit dienst. Van het opleidingsbudget is nog € 150 bruto over. Op dit resterende bedrag breng je 20/120 deel in mindering, je betaalt 100/120 deel uit. Je betaalt € 150 * 100/120 = € 125 uit op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget. Het in mindering gebrachte deel van 20/120 * € 150 = € 25 kun je in mindering brengen op het saldo door een transactie op te voeren op het salariscomponent Verhogen/verlagen opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt).  
Volledig artikel weergeven
01-12-2022 22:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 85 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll v187.   Installatie releases Versie 187 zal op donderdagavond 6 januari 2022 voor je worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitsluiten deelname wanneer werknemer niet verzekerd is voor sociale wetten en regeling is gebaseerd op SVW inkomen Met ingang van 01-01-2022 worden werknemers uitgesloten voor berekeningen van pensioenen en overige regelingen wanneer de rekenwijze in de tabellen 60000-reeks ingericht is op SVW loon. Dit betekent dat de optie Pensioenfonds specifiek is uitgebreid met medewerkers die niet verzekerd zijn voor de sociale wetten en het pensioenfonds is gebaseerd op rekenwijze SVW loon. Deze werknemers worden dan: voor pensioenfondsen behorende bij APG formaat uitgesloten voor zowel pensioenberekening als pensioenaangifte voor de pensioenfondsen behorende bij UPA formaat uitgesloten voor de pensioenberekening en verantwoord in de pensioenaangifte zonder regelinggegevens   Wijzigingen in bestaande inrichting Vervallen DUO-codes per 01-01-2022 (Onderwijsklanten) Een aantal DUO-codes hoeft niet meer geleverd te worden aan DUO. Deze DUO-codes hebben we met ingang van 01-01-2022 verwijderd uit de levering. Het betreft onderstaande DUO-codes: 0417 Inkomenstoelage 0430 Bruto toelagen i.v.m. scholing 0510 Netto toelagen i.v.m. scholing 1700 Overige fiscale heffingen en kortingen 2300 Spaarloon (periode) 2310 Levensloopregeling (periode) werknemersdeel 2320 Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage 2900 Opslag premie Participatiefonds 3000 Opslag premie Vervangingsfonds  De salariscomponenten die gekoppeld waren aan deze vervallen DUO-codes hebben we indien nodig gekoppeld aan andere DUO-codes voor de door ons gedefinieerde DUO-koppeling. Heeft u zelf (eigen) salariscomponenten gekoppeld aan deze vervallen DUO-codes dan dient u zelf deze salariscomponenten te corrigeren. Omdat we de vervallen DUO-codes hebben verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling dient u onderstaande werkwijze te hanteren als u zelf salariscomponenten hebt toegevoegd aan deze vervallen DUO-codes. Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten Veronderstel dat u eigen component heeft aangemaakt en deze component gekoppeld hebt aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Deze component moet vanaf 01-01-2022 gekoppeld worden aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. U dient dan onderstaande stappen te volgen: Verwijder de vervallen DUO-code 0417 Inkomenstoelage op de desbetreffende salariscomponent vanaf 01-01-2022 via het tabblad Geavanceerde informatie door bij categorieën de desbetreffende DUO-code te verwijderen:   Ga vervolgens naar het eerste tabblad Algemene informatie om de DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig te selecteren.   Klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. We hebben de vervallen DUO-codes verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling.  Onderstaand treft u een overzicht van de vervallen DUO-codes en de door ons gedefinieerde DUO-koppelingen (zie volgende pagina):   DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0417 (Inkomenstoelage) MBO 8004170 (0417 - Inkomenstoelage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor MBO onderstaande salariscomponenten gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig: 43560 (Bijdrage aanvullende zorgverzekering)  47110 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering) 47130 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering DTF bedrag) 47200 (Uitbetaling reservering bedrag Bijdrage zorgverzekering) 47210 (Bijdrage zorgverzekering) Bovenstaande salariscomponenten waren voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-code 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 0430 (Bruto toelagen i.v.m. scholing) n.a. 8004300 (0430 - Bruto toelagen i.v.m. scholing) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0510 (Netto toelagen i.v.m. scholing) Branche Onderwijs 8005100 (0510 - Netto toelagen i.v.m. scholing) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Branche Onderwijs salariscomponent 84030 (Declaratie studiekosten) gekoppeld aan DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0510 -Netto toelagen i.v.m. scholen. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 1700 (Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen)     Met ingang van 01-01-2022 hebben we de koppeling van DUO-koppeling 1700 -Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen verwijderd bij onderstaande salariscomponenten: 73020 (Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber.) 73060 (Eindheffing overschrijding forfaitaire WKR ber.) 73070 (Eindheffing pub.recht. uitkeringen ber.) 73080 (Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber.) 73090 (Eindheffing verstrek. aan derde LG ber.) 73100 (Eindheffing verstrek. aan derde HG ber.) 73110 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber.) 73120 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber.) 73130 (Eindheffing RVU regeling ber.) 74010 (Afdr.verm. speur- en ontwikkelingswerk ber.) 74020 (Afdr.verm. zeevaart) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2300 (Spaarloon (periode)) n.a. 8023000 (2300 - Spaarloon (periode)) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar een andere DUO-koppeling bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2310  (Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Branche Onderwijs 8023100 (2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Met ingang van 01-01-2022 hebben we onderstaande salariscomponenten verwijderd van de DUO-koppeling 2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel: 32500 (Gespaard bedrag levensloop) 32520 (Extra gespaard bedrag levensloop) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2320 (Levensloop- regeling (periode) werkgevers-         bijdrage) Primair Onderwijs 8023200 (2320 - Levensloopregeling (periode) werkgevers- bijdrage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Primair Onderwijs salariscomponent 44910 (Levenslooptoeslag) gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 2320 - Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2900 (Opslag premie Participatiefonds) n.a. 8029000 (2900 - Opslag premie participatiefonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 3000 (Opslag premie Vervangingsfonds) n.a. 8030000 (3000 - Opslag premie vervangingsfonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. Pensioenfonds BPL - aspirantregeling in pensioenaangifte Met ingang van 1 januari 2022 dienen ook werknemers jonger dan 21 jaar, de zogenoemde aspirant deelnemers, opgenomen te worden in de pensioenaangifte voor pensioenfonds BPL. Aangezien deze groep een eigen regelingkenmerk heeft is hiervoor een separate regeling ingericht in tabel 60700 Aspirant pensioenregeling voor de cao's Glastuinbouw en Tuinzaadbedrijven. Werknemers die de toetredingsleeftijd, de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt, nog niet bereikt hebben, hoeven geen premie te betalen. Ook vindt er geen afdracht plaats. In tabel 60710 Aspirant pensioenpremie waardes zijn zowel werknemer- als afdrachtpercentage ingericht met 0%. Deze werknemers worden in de pensioenaangifte opgenomen met regelingkenmerk U0116-1003. Cao VVT - reiskosten 2022 Ten behoeve van de reiskostenvergoedingen van de cao VVT zijn de volgende tabellen aangepast: Tabel Naam Parameter Per 1 januari 2022 50000 CAO VVT Reiskosten woon-werk EV max bedrag € 147,06 51100 Reiskosten regeling EV eigen bijdrage € 69,85 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen   € 2,11 51230 Reiskosten fiets bedragen   € 1,22 Cao Toneel en dans - gewijzigde inrichting Sociaal fonds podiumkunsten en Stichting omscholing dansers Nederland Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK) Dansers zijn uitgezonderd voor de loopbaanregeling van Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK). Voor hen geldt derhalve een afwijkend afdrachtpercentage voor SFPK. Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk gemaakt om voor dansers een afwijkende afdracht te berekenen. In tabel 60200 Sociaal fonds Podiumkunsten is de parameter Meerdere varianten met ingang van 1 januari 2022 ingericht met Handmatig. De waardes in tabel 60210 Sociaal fonds podiumkunsten zijn per 1 januari 2022 verwijderd. Met ingang van 1 januari 2022 staan de waardes in tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten .   Middels een transactie op salariscomponent 541060 Variant SFPK kunt u opgeven welke variant met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is: Variant   Premiepercentage werknemer Afdrachtpercentage 1 Sociale regelingen incl. loopbaanregeling 0,15% 0,35% 2 Sociale regelingen excl. loopbaanregeling (van toepassing voor dansers) 0,15% 0,3% Indien er geen variant wordt opgegeven, zal de premie voor sociale regelingen inclusief loopbaanregeling (variant 1) toegepast worden.  Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN) Dansers zijn uitgezonderd van de loopbaanregeling van SFPK, omdat zij hun eigen loopbaanregeling hebben bij Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN). In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL stond deze regeling standaard uit. Indien de regeling aangezet werd, werd deze direct voor alle werknemers toegepast. Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling op cao-niveau aangezet, maar wordt deze pas toegepast als er een transactie op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL wordt opgevoerd met een begin- en eventueel een einddatum. Welke actie wordt er van u verwacht? De volgende opties kunnen van toepassing zijn: U heeft geen dansers in dienst In dit geval hoeft u niets te doen. Voor SFPK zal standaard de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Een deel van uw werknemers is danser Standaard wordt voor SFPK de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Voor de dansers dient u aan te geven dat voor hen de lagere afdracht van toepassing is en dat de premie voor ODN van toepassing is. Dit doet u als volgt: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK , met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "2". Om ervoor te zorgen dat de premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL , met startdatum 1 januari 2022. U heeft (vrijwel) uitsluitend dansers in dienst In dit geval past u de inrichting aan om standaard de hogere afdracht voor SFPK te laten berekenen en standaard de premie voor ODN toe te passen: In tabel 60200 Sociaal fonds podiumkunsten richt u bij parameter Meerdere varianten in de kolom Waarde een 2 in. Hierdoor zal standaard variant 2 Sociale regelingen exclusief loopbaanregeling toegepast worden. In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL richt u bij parameter "Alleen voor" de keuze "n.v.t." in, waardoor deze regeling standaard toegepast zal worden. Indien u ook werknemers in dienst heeft, die niet tot de dansers behoren, volgt u voor hen de volgende stappen uit: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK , met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "1". Om ervoor te zorgen dat er geen premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541220 Uitsluiten van deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL , met startdatum 1 januari 2022.   Pensioencijfers 2022 Cao Jeugdzorg Het werknemerspercentage voor de OP-premie is in tabel 60010 OP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 12,3%. Cao Kinderopvang Het werknemerspercentage voor de AP-premie is in tabel 60110 AP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 0,25%. Vanaf 1 januari 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premielast.  Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premie. Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Drogisterijbranche Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2022 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd t.o.v. de waardes in 2021. De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dient u zelf te onderhouden. Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60210) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes of 60610 Excedent pensioen DC - waardes . Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60510) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes of 60210 Excedent pensioen DC - waardes . Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes Cao Apotheken Voor de cao Apotheken is tabel 60020 Pensioen meerdere varianten waardes aangepast per 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 is het uitvoeringsreglement van PMA aangepast. Een van de aanpassingen betreft werkgevers die onder de Cao Apotheken vallen. Looncomponenten die niet binnen de Cao Apotheken vallen, behoren vanaf 2022 niet meer tot het pensioengevend salaris van de werknemers van deze werkgevers. De aanpassing komt voort uit het feit dat de Cao Apotheken een zogeheten standaard-cao is, waarvoor geldt dat partijen gebonden zijn aan de afspraken in de cao en afwijkingen in beginsel dus niet voor mogen komen. Indien u eigen salariscomponenten heeft aangemaakt, die niet binnen de cao Apotheken vallen, zorgt u er dan voor dat deze vanaf 1 januari 2022 niet (meer) als pensioengevend zijn ingericht. Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 WGA-hiaatverzekering Uitgebreid waardes Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes 62010 FBA premie waardes Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Kaaspakhuisbedrijf Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie over pensioengrondslag waardes 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes 60410 Excedent pensioen waardes   Ondersteuning parttime factor met 4 decimalen in de journaliseringresultaten We ondersteunen reeds het opnemen van de part-time factor (PTF) in het veld Aantal van de journaliseringsresultaten. Dit wordt ingericht door "Part-time factor" aan te zetten bij een grootboekrekening.   Tot op heden had dit de beperking dat het veld Aantal slechts 2 decimalen ondersteunde. Wij hebben de gejournaliseerde PTF-functionaliteit verbeterd zodat de precisie vergroot kan worden tot 4 decimalen. Dit wordt ondersteund vanaf 1 januari 2022. Als u 4 decimalen wilt tonen in een generiek journaalpostenrapportage, kunt u de lay-out van de rapportage aanpassen en "Salariscomponenten details Decimalen op 4 zetten voor het veld "Aantal" (zie schermafbeelding op de volgende pagina).    Deze wijziging heeft geen invloed op de precisie van een eventueel veld "Aantal" in het journaalpostenbestand. Dit blijft 2 decimalen in de formaten waarvoor wij momenteel "Aantal" ondersteunen, te weten DBSFinancieel, Generic, Exact Globe, FMS.   Opgeloste fouten Minimum vakantiegeld incorrect bij kopen verlof Indien het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode "Reserveer bedrag" en het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Vakantiebijslag (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum vakantiegeld ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum vakantiegeld bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1-1-2022. Geen variabele reiskostenvergoeding na einde contract, maar wel reisdagen opgegeven Indien er sprake is van een variabele reiskostenvergoeding en er zijn reisdagen opgegeven in de periode na einde contract, dan werd ten onrechte geen vergoeding berekend. Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 15:08 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1136 Weergaven
In deze release notes versie 187.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 187.   Installatie releases Versie 187 zal op vrijdagavond 14 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.   Waarom een patch op release 187? Er wordt in deze patch gewijzigde inrichting geleverd en een aantal fouten opgelost die wij eerder dan de volgende release willen uitleveren.  Wijzigingen in bestaande inrichting Cao-inrichting toepassen maximum wettelijk pensioengevend loon Bij pensioenregelingen die zijn ingericht in tabel 60000 Pensioen staat de parameter Toepassen wettelijk maximum pensioen default ingericht met "Ja". Deze inrichting fungeert als vangnet voor het geval dat voor een werknemer, vanwege een deeltijdfactor boven de 1, een pensioengevend loon berekend wordt dat boven het wettelijk maximum ligt. Voor pensioen- en excedentpensioenregelingen die in andere regelingtabellen staan ingericht (tabel 60100 +100), zou de parameter Toepassen wettelijk maximum pensioen eveneens moeten zijn ingericht met "Ja", maar dit was niet overal het geval. Voor de volgende regelingen is vanaf 1 januari 2022 op cao-niveau ingericht dat het wettelijk maximum pensioengevend salaris van toepassing is.   Cao Tabel Naam Cao Kaaspakhuisbedrijf 60100 Pensioenpremie over inkomen Cao Groothandel in Groenten en Fruit 60200 Excedent pensioenregeling Cao Metalektro 60200 PME Excedent pensioen Cao Glastuinbouw 60500 Excedent pensioen DB - middelloonregeling 60600 Excedent pensioen DC - regeling 60700 Aspirant pensioenregeling Cao Tuinzaadbedrijven 60100 Excedent pensioen - middelloonregeling 60200 Excedent pensioen DC - premieregeling 60700 Aspirant pensioenregeling Cao Doe-het-zelfbranche 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Drogisterijbranche 61900 Pensioenregeling Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling     Cao Tabel Naam Cao Elektrotechnische Detailhandel 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Retail non-food 61900 Pensioenregeling 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Welkoop 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao GGZ - reiskosten 2022 Ten behoeve van de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van de cao GGZ zijn de volgende tabellen aangepast: Tabel Naam Parameter Per 1 januari 2022 50000 CAO GGZ Reiskosten woon-werk EV max bedrag € 160,21 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding EV eigen bijdrage € 27,25   Opgeloste fouten Onterechte TWK herberekeningen van component 12100 Netto-Bruto correctie voorgaande jaren Als er in een periode in 2021 zowel een component 12100 Netto-Bruto correctie voorgaande jaren is (ontstaan doordat in de salaris run van die periode een TWK op een netto-bruto component is gedaan over eerdere jaren) als een reguliere netto-bruto component, dan ontstond ten onrechte in de salaris run van 2022-01 een TWK correctie op component 12100. Dit is opgelost per 2022.   Vastloper wanneer KM transacties met aantal 0 worden opgevoerd Als er KM transacties worden opgevoerd met aantal 0 dan leidde dit soms tot een vastloper. Dit is opgelost per 2022.   Thuiswerkvergoeding met transactiedatum voor 1-1-2022 maar betaalperiode in 2022 fout Als een transactie op component 84100 Thuiswerkvergoeding is opgegeven met een transactiedatum voor 1-1-2022 maar een uitbetalingsperiode in 2022 dan werd er geen vergoeding berekend. Dit is opgelost per 2022.
Volledig artikel weergeven
14-01-2022 17:36 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 594 Weergaven
  Mededeling Versie 207 zal op dinsdagavond 8 november 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Kilometervergoeding met aantal EN totaal bedrag op de transactie Er zijn aanleverende software pakketten (vb Invalpool) die t.b.v. de gedeclareerde reiskosten naast de aantallen kilometers ook het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding berekenen en doorgeven. Het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding is dan berekend op basis van een kilometer prijs in het externe systeem. Deze kilometer prijs kan op individueel niveau of zelfs per rit afwijken.    Om dan op een juiste manier te kunnen bepalen of de gedeclareerde kilometervergoeding fiscaal volledig of gedeeltelijk onbelast uitbetaald mag worden is het nodig zowel de aantallen als ook het totaal bedrag te ontvangen van de aanleverende partij.   Daarom is het mogelijk gemaakt om transacties vast te leggen waarbij naast het aantal kilometers ook gelijk het totaal bedrag kan worden opgegeven.   Hiervoor zijn per kilometerregeling de volgende de volgende componenten toegevoegd: 440100 KM met totaalprijs 440200 KM regeling 2 met totaalprijs 440300 KM regeling 3 met totaalprijs   Het aangeleverde totaal bedrag zal worden gedeeld door het aantal kilometers om zo de kilometer prijs te bepalen. Als de berekende prijs per kilometer hoger is dan de wettelijk toegestane netto prijs (in 2022   € 0,19) zal het bovenmatige op basis van de reeds bestaande kilometerregeling functionaliteit worden afgehandeld. Daarbij is het mogelijk het bovenmatige deel bruto uit te betalen, direct uit te ruilen met opgebouwde fiscale ruimte, toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling of te bruteren. Dit zal conform de bestaande kilometerregelingen functionaliteit verwerkt worden. Zo ook wanneer de prijs lager is dan de wettelijk toegestane netto prijs, dan zal het verlaagde gedeelte worden toegevoegd aan de fiscale ruimte.   De berekende kilometerprijs zal een eventueel ingestelde prijs op de regeling overrulen. Is er bijvoorbeeld op component 440100 KM met totaal prijs een aantal van 100 met een totaal bedrag van € 25,- ingegeven dan zal er een kilometerprijs van € 0,25 worden gebruikt ongeacht wat er is ingesteld in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer.   Bij het bepalen van het totaal aantal kilometers per transactie, dag, periode of jaar worden zowel de standaard componenten als de nieuwe componenten geteld, waarbij d e nieuwe componenten eerst worden verwerkt.   Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar Onderwijs klanten Vanaf nu is voor elk afdracht betaling een betalingsoverzicht beschikbaar. Dit overzicht geeft op leesbare wijze de inhoud van het betaalbestand weer.    Het rapport kan vanuit het scherm Afdrachten worden gedownload. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Als het betaalbestand nog niet verzonden is naar de bank, geeft het overzicht een voorbeeld van de betaling die gedaan gaat worden. Dit wordt aangeven door middel van een watermerk.  De bestandsnaam heeft in dit geval de prefix "V".   Gewijzigde afdracht betaaldatum Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer Visma.net Payroll de betaaldatum van het afdracht betaalbestand heeft aangepast. Dit kan gebeuren wanneer de eigenlijke betaaldatum (te ver) in het verleden ligt en het systeem dus geen betaalbestand met de oorspronkelijke betaaldatum kan genereren.   De melding wordt getoond door met de muis cursor op het waarschuwing-icoon te gaan staan. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Administratie Kantoor klanten De nieuwe functionaliteiten die hierboven worden beschreven ("Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar" en "Gewijzigde afdracht betaaldatum") zijn ook op Administratie Kantoor (AK) niveau beschikbaar.    Door meerdere AK klanten aan te vinken kunnen via de "Acties" knop meerdere afdracht betalingsoverzichten in één keer worden gedownload.     Salarisstrook - Nieuw veld Vervanging In de Salarisstrook configuratie is het nieuwe veld   Vervanging   toegevoegd aan de sectie   Contracten. Dit veld geeft aan of het getoonde contract een vervanging is of niet.   De gebruiker kan het nieuwe veld in de Salarisstrook configuratie toevoegen via drag en drop. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.   Salarisstrook - Aanpassing datumformaat Periode De datums die getoond worden in de kolom Periode van sectie Contracten van de loonstrook hebben nu het formaat dd-mm-jjjj (dit was voorheen d-m-jjjj). Dit zorgt ervoor dat bij meerdere contracten de datums gelijk uitgelijnd worden en daardoor beter leesbaar zijn. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.       Opgeloste meldingen Rapport Herzien Awf t.b.v. 30% toont t.o. verwachte herzieningskosten als het percentage meeruren tussen de 30 en 31% zit Ten onrechte werd in het rapport   Herzien Awf t.b.v. 30%   de component 98090   Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30%   toets met een waarde afgeleid als het percentage meeruren tussen de 30% en 31% ligt waardoor er nog net wel ruimte is.   Dit leidde ook tot een onterechte journalisering op component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan daarom een correctie in de journalisering tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   In de patch van 17 oktober is geprobeerd dit op te lossen echter zat daar nog een fout in. Met deze release wordt dit hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Percentage bijzonder tarief op loonstrook soms ten onrechte met een waarde terwijl het 0 moet zijn Als het percentage bijzonder tarief 0% is dan wordt vanaf september 2022 op de loonstrook ten onrechte het percentage van vorig jaar getoond als dat toen ongelijk aan 0 was.   Dit is opgelost per de huidige release. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.       Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Vanaf schooljaar 2022/2023 geldt voor een arbeidsovereenkomst bij vervanging wegens ziekte van een werknemer gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst een compensatie van het individueel keuzebudget met een factor van 1,05. Met terugwerkende kracht per 1 augustus 2022 is de factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen daarom gewijzigd van 0,03 naar 0,05.   Deze wijziging kan (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao VVT - wijziging inrichting verzekering 3e WW-jaar In release 205 en 205.01 hebben wij voor de cao VVT de regeling Verzekering 3e WW-jaar ingericht en geactiveerd. Helaas is gebleken dat niet alle parameters in tabel 60900 Verzekering 3e WW-jaar juist zijn ingericht. Onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 zijn de volgende parameters aangepast: Parameter Keuze Toelichting Maar niet voor Alle Fictieve dvb's Voor alle werknemers voor wie premies sociale verzekeringen betaald worden, moet de premie worden ingehouden. Voor bijvoorbeeld stagiaires is geen premie van toepassing. Waarde auto vd zaak in grondslag Ja Voor berekeningen over het SV-loon moet de waarde van de auto van de zaak meegenomen worden, tenzij anders is vastgelegd. Voor deze verzekering is niets anders vastgelegd Factor in dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. Factor uit dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. DTF invloed op max pensioengrondslag Nee Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.   De premie wordt beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao KNDB (drogisterijbranche) De laatste cao Drogisterijbranche had een looptijd tot en met 30 juni 2018. Deze cao werd na die tijd telkens stilzwijgend verlengd. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt voor deze cao de nieuwe cao KNDB voor personeel werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven in de plaats. Voor de cao-inrichting in Visma.net Payroll heeft dit de volgende consequenties. Nieuwe naam arbeidsvoorwaarden De naam van de werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) is gewijzigd van Cao Drogisterijbranche naar Cao KNDB (vh Drogisterijbranche). Uitsluitend de naam is gewijzigd, je hoeft hier geen verdere actie voor te ondernemen. Compensatieregeling leeftijdsvakantie Met ingang van 1 januari 2022 worden de leeftijdsvakantie-uren gerelateerd aan de AOW-datum. Werknemers met een leeftijd van 50 jaar en ouder krijgen hierdoor minder leeftijdsvakantiedagen dan in de oude cao. Deze werknemers worden hiervoor in 2022 eenmalig gecompenseerd.   De eenmalige compensatie is ingericht in tabel   50550 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Hier is ingericht dat er een handmatige variant voor het percentage van toepassing is. De percentages per variant staan ingericht in tabel   50580 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie variant percentage. De leeftijdsvariant zal niet geautomatiseerd worden bepaald. Om de eenmalige compensatie toe te passen, doe je een transactie op component   47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie   voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Bij Totaal vul je de volgende handmatige variant in: Leeftijd op 1 januari 2022 Percentage eenmalige compensatie Handmatige variant 50 0,5% 50 55 0,75% 55 60 1% 60   Als er geen handmatige variant wordt opgegeven, zal er geen eenmalige compensatie leeftijdsvakantie berekend worden.   Als er een handmatige variant is opgegeven, zal de eenmalige compensatie worden berekend over de volgende componenten: Nummer Naam 10010   Periode salaris 10060   Gewerkte uren (uurloners) 41120   Overwerkuren 130% 41600   Overwerktoeslag uren 30% 42500   Diplomatoeslag Assistent-drogist 42510   Diplomatoeslag Drogist 43230   Toeslag tijdschalenmodel 25% 43240   Toeslag tijdschalenmodel 50% 43250   Toeslag tijdschalenmodel 75% 43260   Toeslag tijdschalenmodel 100% 43270   Toeslag tijdschalenmodel 125% 43280   Toeslag tijdschalenmodel 150% 43290   Toeslag tijdschalenmodel 175% 45110   HM uitbetaling vakantiegeld 45200   Uitbetaling vakantiegeld 14110 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)   14170 Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)   14180 Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)   14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen)   14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 44510   Korting ivm ziekte 44200   Korting kortdurend zorgverlof   Als je meerdere (eigen) componenten wilt toevoegen, kun je op die componenten inrichten dat deze grondslag zijn voor eenmalige compensatie leeftijdsvakantie (geen referentiesalaris).   De reservering zal plaatsvinden op component 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering. De uitbetaling zal plaatsvinden in december 2022 of bij uit dienst treden op component   47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Actie Geef bij de betreffende werknemers middels component 47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie de toe te passen leeftijdsvariant in Journaliseer de bijbehorende component(en) Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan een kosten grootboekrekeningnummer   Cao Contractcatering en cao Hospitality De vernieuwde cao Contractcatering is opgesplitst in twee delen. Een deel A voor bestaande medewerkers die op dit moment een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de contractcatering cao met de bestaande cao-artikelen. Een tweede deel B voor nieuwe medewerkers. Echt nieuw in dienst of al langer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de horeca cao (of nieuwe werkingssfeer hospitality cao). Eenmalige uitkering Volgens het onderhandelingsresultaat ontvangen werknemers die vallen onder de huidige cao Contractcatering (Hospitality A-deel) een eenmalige uitkering van € 325,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze eenmalige uitkering moet worden uitgekeerd in oktober 2023 of zoveel eerder als een overgang naar de cao Hospitality B-deel plaatsvindt. Doordat de details van deze eenmalige uitkering nog niet uitgewerkt en gepubliceerd zijn, is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk om deze eenmalige uitkering op cao-niveau in te richten. Als deze regeling wel is uitgewerkt, zullen wij deze op cao-niveau inrichten. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Inrichting nieuwe werknemergroep cao Hospitality B-deel Hoewel de nieuwe cao Hospitality nog niet is gepubliceerd of aangemeld bij het ministerie van SZW, hebben wij toch besloten om deze cao in te richten. Voor de cao Hospitality B-deel is een eigen werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) ingericht.   Voor deze werknemergroep is de volgende inrichting gedaan: Cao-tabel In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   zijn 38 normuren per week ingericht, in tegenstelling tot de 40 normuren per week uit de cao Contractcatering. Reiskostenvergoeding Voor het woon-werkverkeer geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, voor een enkele reisafstand tussen de 10 kilometer en de 40 kilometer. In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   is het maximale aantal kilometers ingericht, in tabel   50200 Reiskosten Eigen Vervoer   is vanaf 10 kilometer het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Onregelmatigheidstoeslag Met uitzondering van party en event activiteiten hebben werknemers recht op een onregelmatigheidstoeslag van 35% voor het werken op de uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Voor deze toeslag is component   43260 ORT 35%   ingericht. Dit is hetzelfde component dat bij cao Contractcatering gebruikt wordt voor de 35% ORT.  Actie Als aan werknemers de arbeidsvoorwaarde Cao Hospitality B-deel wordt gekoppeld, controleer dan of er juist wordt gejournaliseerd. Het advies aan onze klanten is om componenten op het hoogste niveau (Netherlands) te journaliseren. Als dat bij jullie niet gedaan is, dan zal je voor de nieuwe werknemergroep nog componenten moeten journaliseren.   Cao Apotheken In verband met de cao-vernieuwing eerder dit jaar zijn de volgende aanpassingen in de cao-configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor die van toepassing is op 1 december 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Journaliseer dit component.  Stagevergoedingen Van de volgende componenten zijn de bedragen aangepast: Nummer Naam Bedrag per 1-7-2022 Bedrag per 1-7-2023 42000 Stagevergoeding 1e jaars € 12,81 € 13,13 42010 Stagevergoeding 2e jaars € 15,38 € 15,76 42020 Stagevergoeding 3e jaars € 20,50 € 21,01    Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Apothekers in dienstverband Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 500,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor en het tijdvak dat de werknemer in dienst is in 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Nederlandse Spoorwegen (NS) PAWW De verzamelcao voor PAWW voor de cao NS is bij verlenging niet tijdig algemeen verbindend verklaard (AVV). In release 205 (6 oktober 2022) is de PAWW-bijdrage daarom per 1 oktober 2022 stopgezet voor cao NS, door in tabel 30100 Klant instellingen prorata een versie op te voeren per 1 oktober 2022, waarbij was ingericht dat de PAWW-bijdrage niet van toepassing was. Inmiddels is de verzamelcao wel AVV. De PAWW-premie zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 worden voortgezet. De inrichting van tabel 30100 Klant instellingen prorata is nu ingericht om doorlopend de PAWW-bijdrage toe te passen.   De cao Nederlandse Spoorwegen (NS) is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau gewijzigd. Eenmalige uitkering Gedurende de looptijd van de cao zal er tweemaal een uitkering van € 1000,- bruto uitgekeerd worden. December 2022 In december 2022 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Alle werknemers die op tenminste één dag in 2022 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van 2022 uit dienst getreden zijn, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.  Juli 2023 In juli 2023 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Ook deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Alle werknemers die op tenminste één dag in de periode van januari 2023 tot en met juni 2023 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van de reserveringsperiode uit dienst treden, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Er zal geen uitkering berekend worden voor werknemers die in juli 2023 in dienst treden. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.    Uitbetaling van beide eenmalige uitkeringen zal plaatsvinden op component   47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. De cumulatieve reservering zal op de salarisstrook getoond worden als Res. eenmalige uitkering. Doorwerkbonus Werknemers in bij cao vastgestelde functiegroepen ontvangen een bonus indien zij na het bereiken van de leeftijd van 64 jaar in dienst blijven, de zogenaamde "Doorwerkbonus". De doorwerkbonus wordt naar rato van de contractuele deeltijdfactor berekend. Er bestaan twee varianten. Werknemers met een leeftijd tussen de 64 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen een doorwerkbonus van € 250,- bruto naar rato, werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben ontvangen een doorwerkbonus van € 700,- bruto naar rato. Je bepaalt zelf welke werknemers recht hebben op deze toeslag en of zij recht hebben op de hoge of de lage variant en voert vervolgens een transactie op op één van de volgende componenten. Nummer Naam Hoogte doorwerkbonus 43560 Doorwerkbonus 64+ € 250,- bruto per maand 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd € 700,- bruto per maand Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan component 84100  Thuiswerkvergoeding  gebruikt worden. In tabel 51100  Reiskosten en thuiswerkvergoeding  is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100  Thuiswerkvergoeding  moet nog wel gejournaliseerd worden. Actie Als een werknemer recht heeft op een doorwerkbonus, voer je een transactie op op component 43560 Doorwerkbonus 64+ of 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd. Journaliseer de volgende componenten: De eenmalige uitkering componenten Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47190 Eenmalige uitkering reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 43560 Doorwerkbonus 64+ en 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 84100 Thuiswerkvergoeding debet aan een kosten grootboekrekeningnummer.
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 13:02 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 463 Weergaven
Mededeling In deze release notes vind je alle informatie over de patch 205.02.  Versie 205.02 zal op woensdagavond 19 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Onverwachte TWK premie berekeningen In patch 205.01 is functionaliteit uitgeleverd waarmee regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon altijd numeriek (recursief) worden berekend. Standaard werd dat namelijk alleen gedaan wanneer er meer dan één SV-loon regeling in gebruik was.    Helaas hebben we moeten constateren dat hierbij in een aantal situaties onverwachte terugwerkende kracht berekeningen werden getriggerd.    Daarom hebben we, voor nu, deze functionaliteit weer uitgeschakeld en zullen de TWK berekening weer verdwijnen.    Voor de Cao VVT staat deze functionaliteit nog wel aan, maar dan vanaf 01-10-2022. Dit is nodig zodat de premie voor de Verzekering 3e WW-jaar kan worden berekend.
Volledig artikel weergeven
19-10-2022 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 392 Weergaven
    Mededeling In de release notes van versie 205 was er al een vooraankondiging van deze patch gedaan. Deze patch wordt geplaatst ten behoeve van de vervanging van de PAWW in de cao VVT. Daarnaast zijn er met deze patch ook direct een aantal meldingen opgelost.   In deze release notes vind je alle informatie over de patch.    Versie 205.01 zal op maandagavond 17 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   Met deze release is dit gecorrigeerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Wel loon voor loonheffing, maar geen loon SV in de loonaangifte bij negatief loon Het kan zijn voorgekomen dat je een correctieverzoek van van de Belastingdienst hebt ontvangen om de volgende fout te corrigeren:   Meldcode L2219 - Het LnSV is 0, terwijl de Code SrtIV gelijk is aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 38 t/m 40 of 46 EN ten minste één van de indicaties Wn-verz. staat op Ja EN het LnLbPh is niet 0 EN de CdAard is niet 6 EN de code LbTab is niet 221, 224 en 225.   Deze melding werd afgegeven op het moment dat er ‘grote’ negatieve bruto bedragen zijn verloond. Wanneer dat het geval was dan werd het loon SV, wanneer deze cumulatief binnen het loonjaar negatief was, op 0 gesteld. Dat is voor de tag  LnSV  in de loonaangifte niet de bedoeling. In dat geval moet namelijk het negatieve loon SV worden gerapporteerd.   We hebben dit aangepast vanaf 01-01-2022. Hierdoor zal deze fout voor de betreffende werknemers automatisch in de loonaangifte(s) gecorrigeerd worden.   Deze wijziging zal er ook voor zorgen dat in deze situatie zowel kolom  8 Loon voor de werknemersverzekeringen  als kolom  12 Loon voor de Zorgverzekeringswet  op de loonstaat weer worden gevuld. Deze werden namelijk in deze situatie ook op 0 gesteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT - verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Deze verzekering is ingericht in de tabellen 60900 Verzekering 3e WW-jaar en 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes.    Deze verzekering bij Loyalis kent geen geautomatiseerde aangifte.   Wij hebben in de release notes v.205 al melding gemaakt van deze inrichting. Door deze patch zal de regeling default toegepast worden voor cao VVT.   N.B.: met ingang van 1 januari 2023 zal er voor deze sector ook een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Deze zal op een later moment worden ingericht. Actie De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar. Ten behoeve van de loonjournaalpost moet dit component worden gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer. Koppel dit component  debet aan het bijbehorende balans grootboekrekeningnummer. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 14:17 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 398 Weergaven
  Mededeling Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd.          Nieuwe functionaliteit Redesign rapport Herzien Awf t.a.v. 30% Dit jaar zal voor de eerste keer de lage Awf premie herzien moet worden naar de hoge Awf premie voor werknemers die meer dan 30% meeruren hebben gewerkt.    Daarom is het goed om tijdig te controleren of er werknemers zijn die teveel uren hebben gewerkt. Wellicht is het nog mogelijk die voor het einde van het jaar onder de 30% te krijgen. Dit kan je namelijk een hoop geld schelen!   Op basis van de input op één van de gebruikers overleggen hebben we daarom het rapport  Herzien Awf t.a.v. 30%  een redesign gegeven. Hierdoor zal het rapport meer inzicht geven in welke werknemers al te veel hebben gewerkt en welke werknemers nog ruimte hebben om meer ingezet te worden. Tevens geeft het rapport inzicht in wat het je gaat kosten wanneer de werknemer herzien zal worden.   Je kunt het rapport genereren door te gaan naar  Rapportages → Rapportages → Herzien Awf t.b.v. 30%.   De gegevens op het rapport worden op werknemer niveau getoond. Dit hebben we gedaan omdat er op werknemer niveau getoetst wordt of er meer dan 30% te veel is gewerkt.   Het rapport toont per werknemer de gegevens van de volgende componenten: Nummer Naam Beschrijving 98000 Week contract uren Dit component toont de vaste contract uren per week op de laatste dag van de periode 98010 Totaal WW Awf contract uren per periode en Laag Dit component toont per periode de gecumuleerde overeengekomen arbeidsomvang uren 98020  Totaal verloonde uren Dit component toont per periode de gecumuleerde verloonde uren overeenkomstig met de verloonde uren in de loonaangifte. 98030 WW Awf Meeruren ruimte t.b.v. 30% toetsing Dit component toont per periode de ruimte aan uren die nog gewerkt kunnen worden voordat herzien zal worden op basis van de 30% toets.    Wanneer deze uren negatief zijn dan zal de toegepaste lage Awf premie aan het einde van het jaar herzien worden naar de hoge Awf premie.  98040 WW Awf Percentage meeruren Dit component toont de verhouding in % tussen de verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang.    D e formule voor deze berekening is:  ((Verloonde uren / overeengekomen uren) -1) x 100% 98050 Totaal afdracht WW Awf laag Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie die is berekend 98060 Totaal afdracht WW Awf hoog Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf hoog premie die is berekend 98070 Totaal afdracht WW Awf herzien Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf herzien premie die is berekend 98080 Totaal afdracht WW Awf altijd laag ivm uitzondering Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie welke berekend is op basis van de uitzonderingssituaties. Deze premie zal namelijk niet herzien worden op basis van de 30% herzieningsregel.   De volgende uitzonderingssituaties zullen leiden tot een lage WW Awf premie: Werknemer jonger dan 21 jaar en de verloonde uren maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand zijn, Werknemer die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, Werknemer waarvoor je een werkgeversbetaling doet. 98090 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component toont het bedrag van wat het je extra zal kosten wanneer de werknemer aan het einde van het jaar herzien zal worden.    De waarde zal alleen worden getoond wanneer er al te veel uren zijn gewerkt.   Het rapport ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:   Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt een voorziening op te nemen in de journaalpost. Hiervoor is een nieuw component  98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets  aan het systeem toegevoegd. Nummer Naam Beschrijving 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component kan worden gebruikt om een boekhoudkundige voorziening voor de te herziene Awf premie kosten te maken.    Dit component wordt alleen berekend op het moment dat er op basis van de 30% toets aan het einde van het jaar herzien zal gaan worden.   Op het moment dat gedurende het jaar blijkt dat er niet meer herzien zal gaan worden wordt de voorziening weer tegen geboekt.    Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je het component zowel debet als credit te journaliseren. Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Welke werknemer(s) worden niet getoond Om het rapport overzichtelijk te houden worden er alleen werknemers getoond die aan het einde van het jaar herzien zouden kunnen worden.   De volgende werknemers worden niet op het rapport getoond: Aow gerechtigde werknemers. Die worden alleen getoond wanneer ze gedurende het jaar de Aow-leeftijd hebben bereikt EN waarvoor de lage WW Awf premie is berekend EN die op basis van te veel gewerkte uren herzien zullen worden. De uren na het bereiken van de Aow-leeftijd worden namelijk meegenomen in de 30% herzieningsregel. Hierdoor zou het dus kunnen dat de lage WW Awf premie herzien zou moeten worden op basis van teveel gewerkte uren na het bereiken van de Aow-leeftijd. Maar andersom zou ook kunnen. Dat juist door de uren na Aow-leeftijd de premie niet herzien zou hoeven worden.  Werknemers die gedurende het jaar uit dienst treden worden vanaf die periode niet meer getoond. Werknemers waarvoor geen WW Awf premie wordt berekend. Bijvoorbeeld stagiaires. Komt de stagiair op een bepaald moment in dienst, dan zou het kunnen dat de werknemer vanaf dat moment wel wordt getoond. De uren als stagiair tellen namelijk mee in de 30% herzieningsregel. Werknemers die een arbeidscontract hebben voor gemiddeld 35 uur per week of meer. Werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie van toepassing is.   Werknemers Awf hoog en/of fulltime tonen In het rapport worden default alleen werknemers getoond waarvoor de lage Awf premie is berekend én die aan het einde van het jaar herzien kunnen worden op basis van 30% te veel gewerkte uren.  Maar we hebben het ook mogelijk gemaakt om werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend en/of werknemers die als fulltime worden beschouwd toe te voegen aan het rapport.   Dit kun je doen door in tabel 30000 - Klant instellingen een keuze te maken bij de nieuwe optie AwfReport.    Selecteer de keuze Inclusief Awf hoog, wanneer je alleen de werknemers waar op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend wilt toevoegen of de keuze Inclusief Awf hoog en fulltime wanneer je ook de fulltime (gemiddeld 35 uur per week of meer) wilt tonen op het rapport.   Actie Wanneer je in de boekhouding een voorziening wilt opnemen voor de eventueel te herziene Awf premie kosten dan moet je component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets   journaliseren. Op dit component moet je dan zowel debet als credit een grootboekrekeningnummer inrichten.   Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Nieuwe optie: Altijd bijzonder tarief toepassen Vanaf deze release hebben we het het mogelijk gemaakt om op individueel niveau af te dwingen dat er altijd bijzonder tarief wordt berekend. Hiermee zou je kunnen afwijken van 'normale' loonheffing berekening, gebaseerd op de loonbelastingtabellen.    Een situatie waarbij dit gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de Commissaris. Veelal wordt door de commissaris aangegeven dat de commissarisvergoeding maximaal moeten worden belast. Dit wordt gedaan zodat er bij de aangifte inkomstenbelasting geen naheffing zal plaatsvinden. Met de nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen zal er altijd bijzonder tarief worden berekend, ook al is op de component waarop de commissarisvergoeding wordt uitbetaald ingericht dat er volgens het tabelinkomen moet worden belast.    De commissarisvergoeding moet wel ingesteld staan als belasten volgens tabel inkomen anders zal er door het systeem geen loontijdvak ontstaan en zal er ook geen bijdrage Zvw worden berekend. Wat wel de bedoeling is.   In veel gevallen zal er overigens al wel bijzonder tarief zijn berekend, maar dat wordt dan veroorzaakt doordat er geen werkdagen zijn. Zijn die er wel, omdat er bijvoorbeeld een rooster is ingegeven of omdat er 1 vaste dag per periode is ingegeven, dan zal de loonheffing gebaseerd worden op de loonbelastingtabellen.    Om dit mogelijk te maken is er op de inkomstenverhouding bij Afwijkende tabellen een nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen toegevoegd.   Actie Wanneer je gebruik wilt maken van de nieuwe optie kan je de keuze maken voor de optie Altijd bijzonder tarief toepassen voor de Afwijkende tabellen bij de inkomstenverhouding.    Pensioen gedrag aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV Het effect van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV is niet bij alle pensioenfondsen hetzelfde.   Bij het ene fonds kan het aanvullend geboorteverlof en/of het betaald ouderschapsverlof UWV ervoor zorgen dat de opbouw van het pensioen volledig of deels verlaagd wordt en bij het andere fonds wordt de pensioenopbouw gewoon voortgezet.   Bovendien laten sommige fondsen het effect over aan de werkgever. De werkgever kan dan zelf kiezen of gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof pensioen opgebouwd wordt of niet.   Om dit te ondersteunen is met ingang van deze release het mogelijk gemaakt om de optie voor pensioengedrag bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV aan te kunnen passen als jij als werkgever de vrijheid hebt om te beslissen hoe het pensioengedrag is gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.   Hiervoor is een nieuw tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV geïntroduceerd. In deze tabel is opgenomen hoe het gedrag van de korting als gevolg van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV op de pensioenopbouw moet plaatsvinden. Normaal gesproken worden standaard met de kortingscomponenten het salaris en eventueel het pensioen gekort met het opgegeven aantal uren verlof. De factor of het bedrag waarmee het salaris gekort wordt gedurende de verlofperiode hoeft niet per definitie gelijk op te gaan met de factor of het bedrag waarmee het pensioen gekort wordt. Afhankelijk van wat een pensioenfonds wil wordt het gedrag van het verlof op het pensioen eventueel gecorrigeerd met een factor of bedrag zodat de opbouw van het pensioen de juiste waarde bevat. De mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt is opgenomen in de componenten   14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.    Let op:   Deze functionaliteit werkt alleen bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen. Gebruik je de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen dan zal de korting op het salaris geen effect hebben op de pensioenopbouw indien er sprake is van een jaargrondslag voor het pensioen.   In  tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   is een overzicht te zien van alle pensioenfondsen die we ondersteunen. De verschillende opties voor het pensioengedrag voor zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV zijn:   Waarde Toelichting Toepassen wettelijk percentage Deze optie zal ervoor zorgen dat er een correctie plaatsvindt zodat er pensioen opgebouwd wordt over 70% van het genoten verlof (ook al verdient een werknemer boven het maximum premieloon). 100% Korten Deze optie zal ervoor zorgen dat er geen pensioen opgebouwd wordt over het genoten verlof (dus ook niet over de aanvulling of eventueel 70% doorbetaling). Conform korting op salaris Deze optie zal ervoor zorgen dat er pensioen opgebouwd wordt over het deel van het salaris dat uitbetaald wordt. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Deze optie zorgt ervoor dat er pensioen opgebouwd wordt over alleen de aanvulling (als er sprake is van aanvulling). Nog niet bekend Deze optie wordt gebruikt op het moment dat er nog geen besluit is geweest hoe het pensioenfonds het gedrag wil. We handelen het af als 100% korten (omdat dit meestal de bedoeling is).   Standaard inrichting verschillende pensioenfondsen Het gedrag van alle pensioenfondsen is standaard ingericht in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV.   Heb je als werkgever de vrijheid om dit aan te passen dan kun je voor het pensioenfonds waaronder je valt een andere optie selecteren.   Onderstaand een overzicht van wat de verschillende pensioenfondsen verwachten gedurende de verlofperiode en hoe de opties standaard zijn ingericht. Als in de toelichting aangeven wordt dat normaliter de kortingscomponenten met de tekst "met voorzetting pensioen" gebruikt moeten worden dan zijn de opties in de twee laatste kolommen derhalve alleen bedoeld in de uitzonderingsgevallen dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" worden gebruikt. Pensioenfonds Verwachte gedrag van het pensioenfonds Optie voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG) Optie voor betaald ouderschapsverlof UWV (PaidParentalLeaveUWV) SPW Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten Pensioenfonds VLEP Aanvullend geboorteverlof: Bij vleeswaren is er altijd opbouw conform de cao. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden. Bij vlees, gemak en pluimvee is er opbouw mogelijk voor rekening van de werknemer. In de regel moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt worden. Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds detailhandel Aanvullend geboorteverlof:   Als zijnde onbetaald verlof. Dit betekent kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruiken.   Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds rijn- en binnenvaart Aanvullend geboorteverlof: Vóór 2022 geen pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden. Vanaf 2022 is de uitkering aanvullend geboorteverlof pensioengevend. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden.  En tevens component  33230 / 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling / registratief)  en eventueel ook component 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof ook inrichten om grondslag te zijn voor pensioen (afhankelijk welke factor ingericht is op de kortingscomponent). Betaald ouderschapsverlof:   Werkgever bepaalt zelf of de uitkering betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet. Zie paragraaf Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart. 100% Korten 100% korten Pensioenfonds Zorg en Welzijn Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV is de eventuele aanvulling pensioengevend. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Pensioenfonds Particuliere Beveiliging Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  100% Korten 100% Korten Molenaarspensioenfonds Aanvullend geboorteverlof: De pensioenopbouw loopt door. Dit betekent componenten gebruiken met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruiken. Betaald ouderschapsverlof: Geen pensioenopbouw maar werknemer kan vrijwillig deelnemen. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst "inclusief pensioen" gebruiken. 100% Korten 100% Korten Grafimedia en Reprografie Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.    Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren ultimo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren primo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Groothandel in Bloemen en Planten Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Hybride (vrijwillige aansluiting met DB- én CDC-regeling) Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten ABP Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Loyalis Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage BPL Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten PME Bij aanvullend geboorteverlof loopt de pensioenopbouw door. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden. Bij betaald ouderschapsverlof is er standaard geen pensioenopbouw maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden. 100% korten 100% korten PMT In tegenstelling tot andere pensioenfondsen, waar geen automatische pensioenaangifte aanwezig zijn, is dit pensioenfonds wel apart in deze tabel opgenomen omdat bij onbetaald verlof als gevolg van ouderschapsverlof (component   14120 /   14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen))  een afwijkende premie van toepassing is.   Het uitgangspunt is dat de pensioenopbouw tijdens het verlof wel doorloopt.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% korten 100% korten   Benodigde extra inrichting waar er geen sprake is van een jaargrondslag Voor pensioenberekeningen waar er geen sprake is van een jaargrondslag (parameter   Grondslag berekening   in tabel   50000 CAO   heeft de waarde   Geen jaargrondslag) moet naast de standaard inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV ook de inrichting op een aantal componenten aangepast worden. Bij deze componenten moet ingericht worden dat ze meetellen in de pensioengrondslag (toevoegen op periode pensioengrondslag/grondslag voor regeling).     Het betreft de volgende componenten: Soort componenten Componenten Toelichting Kortingscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Omdat de kortingscomponenten een onderdeel zijn van het salaris dienen deze componenten ook ingericht te worden om onderdeel te zijn van de pensioengrondslag bij de fondsen waarbij er geen sprake is van een jaargrondslag.   Aanvulling 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de aanvulling pensioengevend is Correctie factor/grondslag 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Voor aanvullend geboorteverlof alleen nodig als bij de kortingscomponenten een factor ongelijk aan -1 is ingericht. Voor betaald ouderschapsverlof zit de aanvulling al in een apart component en het is dan niet nodig om de correctie factor/grondslag ook in te richten als onderdeel van de pensioengrondslag Uitkering UWV 33230 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling) 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de UWV uitkering pensioengevend is.   Opmerkingen: Dit geldt niet voor pensioenberekeningen die gebaseerd zijn op SV loon.  Al er sprake is van voortzetting pensioen dan mogen de componenten m.b.t. aanvulling (14990) , correctie factor/grondslag (14900/14910) en uitkering (33230/33240/14960/14970) geen invloed hebben op het pensioen.   Voorbeeld gedrag van het verlof op pensioen Zoals hierboven is gezegd is de   mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt, opgenomen in de componenten  14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV . Hieronder wordt een  voorbeeld beschreven:   Voorbeeld: toepassen wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over de UWV uitkering. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Toepassen wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar 70% (wettelijk ingerichte percentage) gekort wordt op het pensioen. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat in totaal 70% van de ingevoerde uren gekort wordt.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over 70% van de uitkering betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: Alleen toepassen boven wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over alleen de aanvulling. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Alleen toepassen boven wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar alleen pensioen berekend moet worden over de aanvulling als er een aanvulling is. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat er pensioen berekend wordt over de aanvulling.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Er is een aanvulling van 20%. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over de aanvulling betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: 100% Korten Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV helemaal geen pensioen berekend moet worden. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   100% korten. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan   geen   correctie moeten plaatsvinden op de grondslag want het pensioen wordt al 100% gekort. In deze situatie wordt geen waarde vastgelegd op component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV.   Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Bij pensioenfonds Rijn- en binnenvaart is één van de volgende 3 situaties van toepassing: Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof tot 100%  Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof niet aan  Betaald ouderschapsverlof is niet pensioengevend  Klanten die bij het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart behoren,   moeten   onderstaande inrichting hebben:   Aanpassing in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   In tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV moet   de waarde voor het pensioenfonds   Rijn- en binnenvaart   bij kolom   PaidParentalLeaveUWV staan op   Conform korting op salaris.     Aanpassing in tabel   50000 Cao Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Pensioenfonds levering Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Pensioen aansluitingsnummer Het door u in te vullen aansluitingsnummer van het pensioenfonds Grondslag berekening Geen jaargrondslag Factor methode DTF Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Factor methode DTF overig Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Aanpassen in tabellen   60000 Pensioen Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Regeling is in gebruik Ja Maar niet voor Pensioen fonds specifiek Rekenwijze Periode franchise * DTF  VCR methode Ja Factor in dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Maximum leeftijd 67 Bepalen einddatum Eerste dag periode Factor uit dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Berekeningsniveau IKV Product kenmerk / Productvariant U0048-1084   Aanpassing in inrichting van betaald ouderschapsverlof componenten: Naast bovenstaande aanpassingen in de tabellen zijn er ook aanpassingen nodig op de inrichting van de betaald ouderschapsverlof componenten.   De aanpassing is afhankelijk of het betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet.   Onderstaande inrichting is van toepassing op de betaald ouderschapsverlof UWV componenten: Component Toelichting Kortingscomponenten betaald ouderschapsverlof UWV: Vaste component: 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Variabele component: 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) In alle drie situaties moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" toegepast worden en moeten de kortingscomponenten in de grondslag meegenomen worden wat betekent dat: de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag dient geselecteerd te worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig UWV uitkeringscomponenten: 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Ingeval dat de UWV uitkering pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de UWV uitkering (14960 en 14970) in de grondslag meegenomen worden. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Ingeval dat de UWV uitkering   niet   pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de uitkering (14960 en 14970)   niet   in de grondslag meegenomen worden.  De standaard inrichting op deze componenten staat al goed: Geen grondslag voor periode grondslag Vinkje aanwezig bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV: 14990  -  Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Er dient een factor ingericht te worden bij component   14990   Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV  als er sprake is van een aanvulling (bijvoorbeeld 0,3 als het salaris 100% wordt aangevuld) anders hoeft er geen factor   (oftewel een factor van 0)   ingericht worden.   Als de aanvulling pensioengevend is, dan deze component inrichten als periode grondslag. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig   TWK effect bij bestaande klanten van pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Doordat we de standaard inrichting in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV hebben aangepast naar de waarde   Conform korting op salaris kan herrekening plaatsvinden.   TWK effect als gevolg van de standaard inrichting Klanten met geen specifiek pensioenfonds Alle klanten waarvan er geen pensioenfonds is ingericht in tabel 50000 (de waarde   Geen specifiek pensioenfonds   bij parameter   Pensionfonds levering) zal een herrekening plaatsvinden alleen als er een andere factor dan -1 ingericht is op één van de kortingscomponenten m.b.t aanvullend geboorteverlof EN er sprake is van aanvullend geboorteverlof voor een werknemer. Omdat er nu standaard is ingericht in tabel 550 dat er 100% gekort wordt. Wil je dit niet dan moet je dit aanpassen in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   voor het pensioenfonds "Geen specifiek pensioenfonds":     ABP/Loyalis klanten Voor ABP/Loyalis hoor je gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" te gebruiken. Mocht je toch de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" hebben gebruikt voor aanvullend geboorteverlof dit jaar dan zal er een herrekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2022. Dit is veroorzaakt omdat er ten onrechte de waarde   100% korten   was ingericht in plaats van de waarde   Alleen toepassen boven wettelijk percentage.  Actie Controleer je inrichting in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV . Voer waar nodig aanvullende inrichting uit, zoals de benodigde extra inrichting wanneer er geen sprake is van een jaargrondslag.   Uitruil arbeidsvoorwaarden - V rij te definiëren doelen Op dit moment zijn er 7 voorgedefinieerde doelen waarmee de diverse bronnen kunnen worden uitgewisseld. Eén van de ingelegde wensen was het kunnen inrichten van vrij te definiëren doelen: Flexibele arbeidsvoorwaarden (Ideeën)    Daarom zijn er vanaf deze release vijf vrij te gebruiken zelf definieerbare doelen toegevoegd.   De onderstaande bronnen en doelen worden nu ondersteund. Bron (xx) Naam (xx) Doel (yy) Naam (yy) 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1     92 Vrij doel 2     93 Vrij doel 3     94 Vrij doel 4     95 Vrij doel 5   Deze vijf vrij te gebruiken doelen zijn een aanvulling op de Uitruil arbeidsvoorwaarden  functionaliteit.  Je kunt deze nieuwe doelen in gebruik nemen op dezelfde wijze als de voorgedefineerde doelen. Hiervan staat een uitgebreide beschrijving in Release notes Visma.net Payroll v.193   Omschrijvingen aanpassen Alle in het systeem aanwezige componenten, cumulatieven en referenties in tabel 31010 - Uitruil doelen hebben ten behoeve van deze vrij defineerbare doelen de omschrijving Vrij doel 1 (t/m 5).   Het is mogelijk deze omschrijvingen aan te passen naar omschrijving welke in jullie administratie herkenbaar is. Hier volgt een beschrijving hoe deze omschrijvingen aangepast kunnen worden.   Omschrijving component wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten en selecteer het component waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld 2019150 Bron salaris t.b.v. vrij doel 1 Open het component en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het component de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving cumulatief wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en selecteer het cumulatief waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld cumulatief 2009100 Saldo vrij doel 1 Open het cumulatief en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het cumulatief de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving in tabel wijzigen Ook is het mogelijk de omschrijving van het Doel In tabel 31010 Uitruil doelen aan te passen.   Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Geavanceerde regelingen → Referentietabellen.  Open vervolgens de referentietabel 310100 - Doelen en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie, vanaf 01-01-2022 en klik op de knop Ja Pas vervolgens de Beschrijving aan   Actie Voor ingebruikname van de vrij defineerbare doelen, zie uitgebreide beschrijving Uitruil arbeidsvoorwaarden in Release notes Visma.net Payroll v.193.   Daarnaast kan het handig zijn alle in het systeem voorkomende omschrijvingen zoals hierboven beschreven aan te passen naar de omschrijving behorende bij het doel.   Vakantiegeld en extra uitkering periodiek uitbetalen Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om voor een individuele werknemer het vakantiegeld of extra uitkeringen periodiek uit te betalen.    Het was al mogelijk om aan een aantal groepen werknemers direct het vakantiegeld en/of extra uitkeringen uit te betalen. Deze optie kennen we voor uurloners, vakantiekrachten en korttijdelijke contracten. Vanaf heden kan er ook voor gekozen worden om aan werknemers die niet tot deze groepen behoren, direct het vakantiegeld of één of meerdere extra uitkeringen uit te betalen. Hiervoor kunnen de volgende componenten gebruikt worden:   Nummer Naam Vakantiegeld 45040 Dwing directe uitbetaling vakantiegeld af Extra uitkering 1 46240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 1 af Extra uitkering 2 47240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 2 af Extra uitkering 3 48240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 3 af Extra uitkering 4 146240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 4 af Extra uitkering 5 147240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 5 af Extra uitkering 6 148240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 6 af   Als er een transactie op één of meerdere van deze componenten wordt opgevoerd op één contract van een werknemer met meerdere contracten, zal deze direct doorwerken voor alle contracten van de werknemer. Als het contract, waarvoor de transactie is opgevoerd, wordt beëindigd en voor de resterende contracten nog wel directe uitbetaling gewenst is, dient een transactie op een nog lopend contract te worden opgevoerd. Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Toon alleen de initiële waarde van de WAB indicatievelden op de salarisstrook  Er is een wettelijke vereiste om de onderstaande velden op de salarisstrook te tonen. Dit zijn de zogeheten WAB indicatie velden:   Onbepaalde tijd  Schriftelijke overeenkomst  Oproepovereenkomst  Voorheen toonden we naast de waardes Ja/Nee ook aanvullende informatie over wanneer de wijziging ingegaan was, bijvoorbeeld: "Ja, vanaf 23-01 Nee". Er is geen wettelijke eis om dit op deze manier te tonen. Vanaf deze release tonen we daarom alleen nog de waarde Ja/Nee die van toepassing is op de eerste dag van de periode, of de eerste dag in de periode dat de IKV actief is. Wettelijk is alleen deze waarde vereist. Deze wijziging is alleen van toepassing op de salarisstroken en zal niet van toepassing zijn op de Jaaropgave.   Actie Je hoeft niets te doen om deze gewijzigde weergave van de WAB indicatievelden te tonen. Wanneer je wil dat de WAB indicatievelden worden getoond zoals voorheen, dan kan je dat wijzigen in de salarisstrook configuratie op de volgende wijze: Ga naar Rapporten → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie Klik op Wijzigen Open Geavanceerde instellingen In de sectie Rasterindeling Klik op de checkbox bij Wijzigingshistorie van WAB-indicatievelden weergeven. Let op! We adviseren je de salarisstroken extra te controleren       Wijzigingen in bestaande inrichting Wijzig de doorgegeven contract uren / parttime factor in het pensioen rapport voor PFZW indien gebruik wordt gemaakt van generatie pact  Generatiepact pensioenfonds PFZW Bij pensioenfonds PFZW vindt de vrijwillige voortzetting plaats buiten UPA om. Dit betekent dat de korting op de uren van het generatiepact gewoon moet plaatsvinden binnen UPA alsof er geen voortzetting pensioen is. Dit houdt in dat de kortingscomponenten met de tekst (inclusief pensioen) gebruikt moeten worden. Vast/variabel Component Vast 14510 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) Variabel 14750 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)   De uren die op deze componenten zijn opgegeven zorgen automatisch voor vermindering van de pensioenopbouw. Wat er nog niet automatisch ging, is de berekening van de contracturen en het parttime percentage. De contracturen / het parttime percentage zijn gebaseerd op wat er betaald is. Met ingang van deze release wordt voor de contracturen / het parttime percentage de juiste waarde berekend bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen".    De wijziging is ingebouwd per 01-01-2022. Deze aanpassing zal geen financiële gevolgen hebben voor de werknemer in Payroll maar TWK herstel veroorzaken voor de rubriek   Contracturen per week   in de pensioenaangifte. Een voorbeeld: Veronderstel dat werknemer een contract heeft van 40 uur per week. Deze werknemer maakt gebruik van de 80-90-100 regeling wat inhoudt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioen opbouw.   Omdat voor het pensioenfonds PFZW de uren met betrekking tot generatiepact als vrijwillige voortzetting buiten UPA om afgehandeld moet worden moet je een transactie opgeven op component   14510 / 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) met het aantal uren verlof per week van 4 uur: Vóór de release berekenden wij de pensioenpremie en de verloonde uren voor regeling gebaseerd op 90% en de contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 100% Na de release berekenen wij de pensioenpremie, verloonde uren voor regeling gebaseerd en contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 90% In dit geval zal er voor de contracturen de waarde 36 gerapporteerd worden in de UPA-aangifte bij de rubriek Contracturen per week.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties in de pensioenaangifte tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie nodig.   Alle klanten - Visma.net Payroll rol namen gewijzigd in Visma.net Admin Wanneer een gebruiker toegang moet krijgen tot Visma.net Payroll, dan kan dit worden gerealiseerd door in Visma.net Admin de betreffende gebruiker een rol voor Visma.net Payroll te geven.   Vanaf nu hebben de Visma.net Payroll rollen een gewijzigde naam in Visma.net Admin. Dit hebben we gedaan zodat deze beter leesbaar en herkenbaar zijn. De rechten, die gebruikers krijgen, vanuit de rollen zijn ongewijzigd gebleven.    Voorheen hadden alle rollen de prefix Visma.net Payroll in de naam. Hierdoor was de rest van de rol naam, bijvoorbeeld Administrator of Administrator Light, vaak niet meer te lezen. Deze viel dan net buiten het veld.   Deze prefix Visma.net Payroll is nu verwijderd. In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe naam van de Visma.net Payroll rollen te zien.  Oude naam Nieuwe naam Opmerking Visma.net Payroll Administrator Administrator - Visma.net Payroll Administrator Light Administrator Light - Visma.net  Payroll Reports Reports - Payroll Read Only Read Only Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt. Payroll Read Only Extended Read Only Extended Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt.   In Visma.net Admin zit dat er vervolgens zo uit:       Opgeloste meldingen Verloonde uren en pensioen premie incorrect bij uitruil VU of EJU voor verlof en er is onvoldoende bron Als er vakantiegeld of een extra uitkering wordt uitgeruild voor verlof maar er is onvoldoende vakantiegeld dan wel extra uitkering en er is ingericht dat in deze situatie met het salaris uitgeruild moet worden, dan werden de met het salaris uitgeruilde uren ten onrechte niet verrekend in de verloonde uren wat ook impact kan hebben op de berekende pensioenpremie.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Deeltijdfactor die gebruikt wordt voor bepaling minimum/maximum extra uitkering t.o. aangepast bij (Voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV Wanneer het (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV (component 14960/14970) geen grondslag is voor de extra uitkering dan werden t.o. 70% van de verlofuren meegeteld in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum dan wel maximum extra uitkeringsbedrag.   Als de berekeningsmethode van de extra uitkering gebaseerd is op een deeltijdfactor en er is ingericht dat de eventuele aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV rekening moet houden met de hoogte van de uitkering (tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen) dan zullen de uren op de (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV componenten (zijnde 70% van de verlofuren) altijd meetellen in de gebruikte deeltijdfactor voor de extra uitkering. Dit is hersteld per augustus 2022 (vanaf dan kan er sprake zijn van betaald ouderschapsverlof UWV). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenpremie voor PME/PMT incorrect als sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV Bij pensioenfonds PME en PMT wordt een hoger bedrag aan pensioenpremie berekend als bij betaald ouderschapsverlof UWV de kortingscomponent met de tekst met voortzetting pensioen (component 14450/14780 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)) wordt toegepast en er sprake is van: - een voorschotbedrag (component 14970 - Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - een aanvulling (component 14990 - Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - uitkering UWV (component 14960 - Betaald ouderschapsverlof UWV) Deze fout is met TWK hersteld en leidt tot herrekening. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kopen verlof m.b.v. uitruilfunctionaliteit geeft soms een foutmelding Als er verlof gekocht wordt d.m.v. de componenten 2xx0710/20 Bron xx t.b.v. verlof dan kon de berekening soms vastlopen met de melding "Execution finished but all started numeric calculations did not receive call SolveEnd".   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Bestuurders funderend onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 worden de voormalige cao's Bestuurders PO en Bestuurders VO samengevoegd tot één cao Bestuurders funderend onderwijs. Voor deze cao is een nieuwe werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) aangemaakt: Cao Bestuurders funderend onderwijs. Deze groep overerft niet langer van cao Primair onderwijs respectievelijk cao Voortgezet onderwijs.   We verzoeken je om de bestuurders Voortgezet Onderwijs aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs te koppelen. Bij voorkeur met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, maar er kan ook voor gekozen worden om dit per een latere datum te doen, doch uiterlijk per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zullen wij geen cao-onderhoud meer uitvoeren voor de huidige werknemergroepen cao Bestuurders PO en cao Bestuurders VO, maar enkel nog op cao Bestuurders funderend onderwijs.   We vragen je om de bestuurders Primair Onderwijs tot nader bericht nog niet aan deze nieuwe arbeidsvoorwaarden te koppelen, tot we duidelijkheid hebben van ABP omtrent de AOP-premie. Pensioen- en andere regelingen Voor de cao Bestuurders funderend onderwijs zijn, net als voor andere onderwijscao's, de regelingen van ABP en Loyalis van toepassing. Deze zijn ingericht in de volgende tabellen: Nummer Regeling   Waardes Opmerking 60000 OP/NP premie 60010 OP/NP premie waardes   60020 OP/NP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60100 AOP premie 60110 AOP premie waardes Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60120 AOP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60200 IVP premie 60210 IVP premie waardes   60220 IVP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60300 IPAP premie 60320 IPAP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60400 OPNP-I premie 60420 OPNP-I premie waardes i.g.v. meerdere varianten     De salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 werkt niet direct door in de pensioenpremieberekening. Conform het reglement van ABP zal de salarisverhoging opgeteld worden bij het pensioengevend salaris van 2023.   Voor de bestuurders PO zijn wij nog in afwachting van definitief bericht van ABP met betrekking tot de AOP-premie. Voor de sectoren VO geldt een afdrachtpercentage van 0,9% en voor de sector PO geldt een afdrachtpercentage van 0,8%. In eerste instantie werd aangegeven dat de cao VO leidend is voor de premiepercentages van de nieuwe cao Bestuurders funderend onderwijs. Echter heeft ABP daarna aangegeven dat de sector leidend is en dat derhalve voor bestuurders PO een afdrachtpercentage van 0,8% verwacht wordt. Daarom geldt voor nu het advies om bestuurders PO nog niet te koppelen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs, maar om tot nader bericht de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken. Cao-tabel Deze nieuwe cao kent - met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 - een aantal normuren van 40 uur per week. Dit betekent dat er herrekeningen en twk's kunnen plaatsvinden daar waar een berekening gebaseerd op een aantal uren met een bijbehorend uurloon heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van verlofuren.   In tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs   is ingericht dat het vakantiegeld jaarlijks wordt gereserveerd over de periode van juni tot en met mei en wordt uitbetaald in de maand mei. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van het vakantiegeld maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Eindejaarsuitkering In tabel   50500 Eindejaarsuitkering   is de eindejaarsuitkering ter hoogte van 7,4% van het bruto jaarsalaris ingericht. De volgende componenten zij ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor de eindejaarsuitkering: Nummer Naam 10010  Periode salaris 10060  Gewerkte uren (uurloners) 10100  Toeslag garantiesalaris 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14170  Korting levensloopverlof (inclusief pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 42900  Verlof verkopen 42910  Afrekenen verlofsaldo 42920  Afrekenen verlofsaldo negatief 42930  Uitbetalen verlofrecht 42950  Verlof kopen (bron salaris) 42960  Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970  Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Wij hebben de wijziging naar een percentage van 7,4% ook doorgevoerd voor de bestaande werknemergroep Cao Bestuurders PO. Op deze groep zal echter vanaf 1 januari 2023 geen cao-onderhoud meer plaatsvinden.   De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks gereserveerd over de periode van januari tot en met december en zal worden uitbetaald in december. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van de eindejaarsuitkering maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Actie Journaliseer alle benodigde componenten (Voorzover de componenten niet reeds al op Netherlands niveau zijn gejournaliseerd) Als er overeengekomen is om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af Als er overeengekomen is om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af   Cao Primair onderwijs - Inkomensfactor arbeidsmarkttoelage directie Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werknemers in de categorie directie een arbeidsmarkttoelage. De bedragen die genoemd zijn in cao artikel 6.8 zijn op basis van normbetrekking. Indien er kortingen in verband met onbetaald verlof of langdurige ziekte van toepassing zijn, wordt ook de arbeidsmarkttoelage verlaagd. De BAPO verlaagt deze arbeidsmarkttoelage echter niet.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 hebben we de inkomensfactor voor component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie aangepast. Dit zal (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Kinderopvang - bedragen reiskostenvergoeding Voor de cao Kinderopvang zijn per 1 januari 2022 de bedragen van de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. Dit is aan onze aandacht ontschoten; onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de bedragen als volgt: Tabel Naam Nieuw bedrag 50200 Reiskosten eigen vervoer (woon-werkverkeer) € 0,12 per km 50280 Dienstreizen KM bedragen Aantal km Bedrag 1 € 0,39 5.001 € 0,28 (ongewijzigd) 10.001 € 0,23 20.001 € 0,19 (ongewijzigd) Deze wijzigingen zullen (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Wijzigingen t.b.v. betaald ouderschapsverlof UWV in periode grondslag pensioen en overige regelingen t.b.v. diverse cao's De kortingscomponenten   14440/14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)   voor onderstaande cao's zijn aangepast zodanig dat de korting in de pensioengrondslag en overige regelingen meegenomen wordt: Cao Apotheken Cao Apothekers in dienstverband Cao Kartoflex Cao Tuinzaadbedrijven Cao Glastuinbouw Cao NS Component Apotheken Apothekers Glastuinbouw Tuinzaadbedrijven Kartoflex NS 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Deze aanpassing leidt tot herrekening vanaf 02-08-2022 (de ingangsdatum van betaald ouderschapsverlof UWV).   Voor de werknemers met betaald ouderschapsverlof UWV zal minder pensioen premie worden ingehouden en afgedragen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verlenging of beëindiging deelname aan PAWW Een aantal van de door ons ondersteunde cao's nemen via een verzamelcao deel aan de PAWW-regeling. De meeste verzamelcao's hadden een looptijd tot en met 30 september 2022. De meeste verzamelcao's zijn verlengd, maar voor enkele cao's dient de PAWW-bijdrage al dan niet tijdelijk stopgezet te worden.   Voor de cao VVT geldt dat de deelname aan PAWW wordt beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een verzekering voor het 3e WW-jaar bij Loyalis. Hierover lees je verderop in de releasenotes meer.   Voor de cao's Apotheken en NS zijn wel verzamelcao's aangemeld bij het ministerie van SZW, maar deze liggen nog ter visie. Totdat de verzamelcao's AVV zijn, is er geen sprake van premieplicht. Daarom is per 1 oktober 2022 voor deze cao's de PAWW-bijdrage (tijdelijk) stopgezet. Als je de bijdrage per 1 oktober wel voort wenst te zetten, kun je een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao Verzamelcao Status PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Apotheken sector 4 no. 5A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Contractcatering sector 4 no. 3 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Gemaksvoedingindustrie sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Glastuinbouw sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Grafimedia sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Groothandel in Groenten en Fruit sector 4 no. 8 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Jeugdzorg sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kaaspakhuisbedrijf sector 4 no. 5 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kartoflex sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kinderopvang sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Metalektro sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao MITT - normuren 38 uur sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Museum sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao NS sector 4 no. 6A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Particuliere Beveiliging sector 4 no. 9 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Formeel gezien is de AVV niet op tijd, maar momenteel hebben we geen klanten op deze cao, dus is de inrichting ongewijzigd gelaten Cao Sociaal Werk sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Tuinzaadbedrijven sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao VVT teruggetrokken uit verzamelcao   Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Woondiensten sector 4 no. 4 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage   Actie Uitsluitend wanneer de cao Apotheken of cao NS van toepassing is en je de PAWW-bijdrage wel   wenst voort te zetten, is actie vereist. Voor deze cao's kun je dan een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao VVT - Verzekering 3e WW-jaar In 2019 werd een verzamelcao afgesloten voor verzekering van het 3e WW-jaar via de PAWW-regeling. De looptijd van deze verzamelcao loopt per 1 oktober 2022 af. Cao-partijen zijn overeengekomen om deelname aan de PAWW niet te verlengen. Om toch het 3e WW-jaar te verzekeren zijn werkgevers die zijn aangesloten bij de cao VVT verplicht om een verzekering voor het 3e WW-jaar af te sluiten bij Loyalis. Daarnaast zal per 1 januari 2023 een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Einde PAWW Met ingang van 1 oktober 2022 zal er geen PAWW-bijdrage meer ingehouden worden. Dit is ingericht in tabel   30100 Klant instellingen prorata. Verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Normaal gesproken dienen SV-regelingen te worden ingericht als regeling 19 en/of regeling 20 (in tabellen 61900 en/of 62000). Echter hebben wij geconstateerd dat enkele van onze klanten, die onder de cao VVT vallen, regeling 19 en/of regeling 20 al in gebruik hebben voor eigen regelingen. Om geen conflicterende inrichting te veroorzaken, hebben wij deze verzekering ingericht in de tabellen   60900 Verzekering 3e WW-jaar   en   60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes. Aangezien niet al onze klanten, die onder de cao VVT vallen, momenteel een regeling gebaseerd op het SV-loon in gebruik hebben, zijn er situaties te bedenken waarbij de inrichting in tabel   60900 Verzekering 3e WW-jaar   niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Ten tijde van deze release hebben we nog niet alle testen afgerond. Derhalve staat de regeling nu op cao-niveau uit. Zodra we de testen met de gewenste resultaten hebben afgerond, zal er een patch plaatsvinden, waarin de regeling aan wordt gezet.   De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar.   Loyalis kent voor deze verzekering geen geautomatiseerde aangifte. WGA-hiaatverzekering Er zijn nog enkele onduidelijkheden met betrekking tot de WGA-hiaatverzekering en de inloop WGA-hiaatverzekering. Met Montae & Partners, het advieskantoor dat de schakel vormt tussen werkgeversvereniging Actiz, verzekeraar Loyalis en diverse salarissoftwareleveranciers zijn wij nog in overleg over de exacte invulling van deze regeling(en). De verwachting is dat er in de komende maand meer duidelijkheid komt, zodat de premieberekening voor de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 correct ondersteund kan worden.   We verzoeken je hiervoor de releasenotes in de gaten te houden. Actie Component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar   moet debet op een balans grootboekrekeningnummer gejournaliseerd worden. 
Volledig artikel weergeven
06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 06-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 988 Weergaven
Mededeling Versie 193 zal op donderdagavond 7 april 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleiding In deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Deze functionaliteit is te gebruiken vanaf 1 januari 2022. Hierdoor is het mogelijk geworden diverse "bronnen" en "doelen" met elkaar uit te ruilen.   De onderstaande bronnen en doelen worden ondersteund. xx Bron yy  Doel 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1 (vanaf release 205)     92 Vrij doel 2 (vanaf release 205)     93 Vrij doel 3 (vanaf release 205)     94 Vrij doel 4 (vanaf release 205)     95 Vrij doel 5 (vanaf release 205)   In deze beschrijving wordt veelal gesproken over componentnummers of omschrijving met daarin "xx" en "yy". De "xx" staat voor het bron nummer of bron omschrijving en "yy" staat voor het doel nummer of de doel omschrijving. Bijvoorbeeld component 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy. Hiermee wordt dan bedoeld dat voor elke bron en doel combinatie deze component bestaat. Bijvoorbeeld   2010150 Bron salaris t.b.v. fiets.   De onderstaande functionaliteiten worden ondersteund (en verderop nader toegelicht): Gebruik van variabele componenten voor het opgeven van een eenmalige uitruil. Het opvoeren van deze variabele component kan ook gebeuren in een periode waarin de bron nog niet wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld in periode oktober wordt de uitruil van de vakbondscontributie ingevoerd, maar deze zal pas in december bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering worden uitgeruild. Gebruik van vaste componenten om bijvoorbeeld gedurende drie jaar €500,- per jaar van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van een fiets of elke periode €50,- van het salaris hiervoor te gebruiken. Uitruil transacties worden op een contract opgegeven maar de uitruilmogelijkheden worden op werknemer niveau bepaald en vervolgens verdeeld over contracten. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets op één contract vastgelegd en op één contract wordt vastgelegd dat €500,- van de eindejaarsuitkering gebruikt moet worden voor de aflossing. Hierbij zal dan naar het totaal van de eindejaarsuitkering van alle contracten gekeken worden. Bij einde dienstverband resterende saldo's (van bijvoorbeeld de fiets) netto afrekenen of indien er een uitruil transactie aanwezig is voor een bepaalde bron-doel combinatie deze zoveel mogelijk benutten en de rest netto afrekenen. Indien de bron salaris is, zal gecontroleerd worden op het minimumloon (voor zover van toepassing). Indien de bron het vakantiegeld is zal gecontroleerd worden op het wettelijk minimum vakantiegeld. Deze controle kan ook uitgezet worden. De volgorde waarin de aflossing van doelen moet plaatsvinden is in te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de bedrijfsfitness te betalen vanuit de eindejaarsuitkering en daarna het restant van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van de fiets. Per doel is in te richten of zowel de inhouding op de bron als de uitbetaling van het doel wordt vastgelegd (bijvoorbeeld bij de fiets) of dat alleen een inhouding op de bron wordt vastgelegd wat automatisch leidt tot uitbetaling van het doel (bijvoorbeeld een vakbondscontributie) of dat er alleen sprake is van een inhouding op de bron (bijvoorbeeld bij het kopen van verlof). Per doel is het mogelijk aan te geven of bij onvoldoende bron het restant van het salaris ingehouden moet worden (of niet) of dat het in een volgende periode opnieuw geprobeerd moet worden (of niet). Indien het salaris wordt gebruikt voor de uitruil dan zal dit, afhankelijk van de inrichting, ook van invloed zijn op zaken als het uurloon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  Indien er onvoldoende bron aanwezig is voor de uitruil dan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt. Indien met TWK een hogere uitruil wordt gedaan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt Samenvoegen van meerdere bronnen op één bron. Bijvoorbeeld als er meerdere extra uitkeringen zijn dan kunnen die samengevoegd worden tot één bron. Hierbij moet wel gekeken worden dat alle doelen op eenzelfde manier in de loonaangifte verantwoord worden. Aanmaken van diverse componenten t.b.v. de module   Flex benefits   wanneer deze in de nabije toekomst beschikbaar komt en wordt gebruikt. Registreren van uitruil arbeidsvoorwaarden Een uitruil bestaat uit twee delen. Enerzijds de vastlegging van het doel (bijvoorbeeld een gekochte fiets of een vakbondscontributie) en anderzijds het aangeven waarmee dit doel uitgeruild moet worden (bijv. vakantiegeld, extra uitkering etc.) Onderstaande componenten zijn hiervoor aanwezig: Component Toelichting 200yy10 Saldo yy Te gebruiken om het saldo van dit doel op te voeren/aan te passen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het doel niet zelf heeft aangeschaft, maar de werkgever het doel heeft betaald. 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. I.g.v. aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy Deze variabele component is te gebruiken voor een uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden. 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy Deze vaste component is te gebruiken voor een periodieke uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden.   Het is niet altijd noodzakelijk zowel een "doel" transactie (op component 200yy10 Saldo yy   of 200yy30 Uitbetaling yy) als een uitruil transactie (component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy   of 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) op te geven. Afhankelijk van de inrichting van het doel kan het bijvoorbeeld volstaan om alleen de uitruil transactie op te geven.   De werkwijze is afhankelijk van de inrichting van de kolom   Vastlegging in tabel 31010 Uitruil doelen:   De kolommen   Prioriteit   en   Ontoereikend   worden verderop toegelicht. Met betrekking tot de kolom Vastlegging zijn er de volgende vier opties: Variabele of vaste uitruil en een saldo of directe netto betaling (wat ook tot een saldo leidt) : Dit wordt gebruikt voor doelen die niet in één keer uitgeruild worden en waarvan het (afhankelijk van wie het doel betaald heeft) wenselijk is dat er direct een volledige netto uitbetaling van het doel aan de werknemer wordt gedaan waarna vervolgens via de uitruil een terugbetaling plaatsvindt.   Het meest voorkomende voorbeeld hiervoor is de aanschaf van de fiets. Als de werknemer de fiets betaald heeft dan kan via component   2000130 Uitbetaling fiets gezorgd worden dat het bedrag van de fiets aan de werknemer netto wordt uitgekeerd en er tegelijk een saldo ontstaat. Dit saldo wordt verlaagd d.m.v. een uitruil die plaatsvindt door opgave van component   2xx0110 Bron xx t.b.v. fiets of 2xx0120 Bron xx t.b.v. fiets. Hiermee geeft xx aan vanuit welke bron de uitruil moet plaatsvinden. Er kan ook van meerdere bronnen gebruik gemaakt worden. Als de werkgever de fiets betaald heeft kan via component   2000110 Saldo fiets   de waarde opgegeven worden waarmee het het saldo gevuld wordt.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Fiets.   Variabele of vaste uitruil (geen saldo in gebruik), automatische netto betaling wanneer uitruil plaatsvindt : In dit geval moet alleen de uitruil worden vastgelegd op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy. Dit is normaliter altijd een variabele uitruiltransactie (maar mag ook een vaste transactie zijn op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy). Het opgeven van deze uitruiltransactie zal ertoe leiden dat zodra de uitruil met de bron plaatsvindt er op dat moment ook een netto uitbetaling wordt gedaan. Er wordt geen saldo bijgehouden.   Een voorbeeld hiervan is een gewenste uitruil van de vakbondscontributie van €100,- met de extra uitkering 1 (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering). In september kan bijvoorbeeld een transactie op   2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   worden vastgelegd. In december (wanneer de extra uitkering 1 wordt uitbetaald) zal de bruto uitruiltransactie aangemaakt worden op component   2110250 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   van -/- €100,-, maar ook de netto uitbetaling van €100,- op component 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie. Er wordt alleen netto uitbetaald wat ook uitgeruild is, m.a.w. als er onvoldoende bron (in dit geval extra uitkering 1) is, dan zal de netto uitbetaling ook lager zijn. Omdat er geen saldo wordt bijgehouden is er ook geen sprake van een afrekening bij uitdienst (anders dan op dat moment waar mogelijk de uitruil laten plaatsvinden) of een "restschuld" als er onvoldoende bron is voor de uitruil.    Het is mogelijk de hier als voorbeeld beschreven uitruil van de vakbondscontributie als declaratie in de declaratiemodule vast te leggen. Dus de werknemer declareert de vakbondscontributie wanneer de factuur binnenkomt. Vervolgens zal Payroll de uitruil laten plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt.    Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v. de Fiets,   bedrijfsfitness en   Verlof.   Variabele uitruil (saldo automatisch aangemaakt) of vaste uitruil plus een saldo. Geen netto betaling : In dit geval moet een variabele uitruil worden opgegeven op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy waarmee automatisch ook een saldo wordt gecreëerd en/of wordt een vaste uitruil op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy opgegeven tezamen met een saldo op component   200yy10 Saldo yy. De vaste transactie op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy zal namelijk NIET automatisch leiden tot een verhoging van het saldo. Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld via de Verlof module extra verlof gekocht wordt wat uitgeruild moet worden vanuit een bron (hiervoor zal de Verlof module wel ingericht moeten worden om gebruik te maken van de componenten   2xx0710 Bron xx voor verlof). De Verlof module maakt dan, zodra het verlof gekocht wordt, een variabele transactie voor de uitruil aan.   Wil een werknemer echter verlof kopen en dit verspreid over een langere periode uitruilen (bijvoorbeeld vanuit het salaris) dan moeten de verlofrechten in de Verlof module opgehoogd worden (dus NIET via kopen verlof) en moet een saldo transactie op component   2000710 Saldo verlof aangemaakt worden door het opgeven van het totaal aantal gekochte uren verlof (bijvoorbeeld 48 uur) en moet daarnaast de vaste uitruil worden opgegeven, bijvoorbeeld op component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof met een aantal gelijk aan wat per keer dat de uitruil plaatsvindt, uitgeruild moet worden (bijvoorbeeld 4 uur per maand gedurende een jaar). Wordt als bron het vakantiegeld genomen, dan zou de vaste uitruiltransactie een duur kunnen hebben van drie jaar met een aantal van 16 uur, omdat dan elk jaar 16 uur zal worden uitgeruild).   Verderop in deze release note wordt nader ingegaan op de afhandeling bij gebruik van het doel   Verlof.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Verlof.   Variabele of vaste uitruil (saldo automatisch aangemaakt, als vast dan saldo elke periode verhoogd). Geen netto betaling: In dit geval moet een vaste of variabele uitruil worden opgegeven op component   2xxyy10/20 Bron xx t.b.v. yy, die automatisch zal leiden tot een ophoging van het saldo. Wanneer de vaste uitruil gebruikt wordt (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) zal de opgegeven waarde ELKE periode (voor de duur van de transactie) het saldo ophogen. Dus ook als bijvoorbeeld de bron extra uitkering 1 wordt gebruikt (bij andere Vastlegging   methodes wordt de opgegeven waarde op een vaste uitruil transactie alleen geteld in de periode dat er ook sprake is van een uitbetaling). Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het doel   Bedrijfsfitness. Als het gebruik van de bedrijfsfitness bijvoorbeeld €10,- per maand is en de uitruil moet vanuit de extra uitkering 1 plaatsvinden, dan kan een vaste transactie op component 2110620 Bron extra uitkering 1 t.b.v. bedrijfsfitness gedaan worden met een bedrag van €10,-. Elke maand zal het saldo dan met €10,- verhoogd worden en als deze transactie het hele jaar loopt dan zal bij een uitbetaling van de extra uitkering 1 in december een bedrag van €120,- worden uitgeruild.   Component 2xx0620 Bron xx t.b.v. bedrijfsfitness   is standaard ingericht als NIET tijdsgevoelig wat inhoudt dat als de transactie hierop halverwege een periode start of stopt dat voor die periode wel het hele bedrag genomen wordt. Mocht dat niet gewenst zijn dan kan deze instelling op de component aangepast worden naar WEL tijdsgevoelig.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Bedrijfsfitness.   Prioriteitsvolgorde van doelen In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Prioriteit   voor elk gebruikt doel aangegeven worden in welke onderlinge volgorde de uitruil van alle doelen gedaan moet worden.   Prioriteit 1 (hoogste prioriteit) geeft aan dat dit doel als eerste uitgeruild zal worden. Dit kan gebruikt worden als er sprake is van een doel dat door de werkgever is betaald en daarom als eerste uitgeruild moet worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de Bedrijfsfitness (Prioriteit 1)   te betalen vanuit de opgegeven bron (of bronnen) en daarna het restant van de bron (of bronnen) te gebruiken voor de aflossing van de het doel met   Prioriteit 2. Elk doel moet voor de juiste werking een unieke   Prioriteit   hebben. Er mogen dus geen twee doelen met een gelijk prioriteitsnummer zijn.   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Ontoereikend   voor elk gebruikt doel aangegeven worden wat er moet gebeuren als de opgegeven uitruil hoger is dan de aanwezige bron. De volgende opties zijn mogelijk:   Gebruik bron salaris: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, uitgeruild worden met het salaris. Indien er ook onvoldoende salaris is wordt een rapportagecomponent 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden. Om de uitruil van dit restende bedrag in een latere periode alsnog te doen moet een nieuwe uitruil transactie op component   2xxyy10   Bron xx t.b.v. yy   gedaan worden. Dit is de standaard inrichting voor het doel   Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- uitgeruild worden vanuit het salaris. Als er echter maar €200,- salaris beschikbaar is voor de uitruil, dan zal alleen die €200,- uitgeruild worden vanuit het salaris en zal de rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €100,- aangemaakt worden.   Probeer volgende periode: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, worden doorgeschoven naar een volgende periode waarin deze bron weer beschikbaar is en zal er ook een rapportagecomponent   2xxyy70 Onvoldoende xx t.b.v. yy, doorgeschoven naar volgende periode aangemaakt worden met het bedrag dat doorgeschoven wordt.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- doorgeschoven worden naar de volgende keer dat er een uitbetaling van de extra uitkering 1 is. Daarnaast zal rapportagecomponent 2110170 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets, doorgeschoven naar volgende periode met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Geen uitruil:   In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden ook niet uitgeruild worden en wordt een rapportagecomponent   2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden.   Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v.   Aanvullende reiskostenvergoeding, Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1. Daarnaast zal rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Gebruik tabel 51150: Deze optie is alleen van toepassing voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding. In dit geval zal uit tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte   gekeken worden naar de inrichting van de parameter Uitruil met vakantie uitkering/extra uitkering x. Deze optie moet alleen gebruikt worden als de aansturing om de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering te gebruiken voor een uitruil vanuit Payroll gedaan moet worden (en dus niet vanuit bijvoorbeeld de Flex benefits   module). Deze parameter kan de volgende waardes hebben die "vertaald" worden naar één van de bovenstaande opties: Uitruilen niet toepassen zorgt ervoor dat er helemaal geen uitruil vanuit Payroll geïnitieerd wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering. Gemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Geen uitruil Ongemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Gebruik bron salaris Als de fiscale ruimte gebruikt moet worden voor een aanvullende reiskostenvergoeding vanuit zowel het vakantiegeld als de extra uitkering, dan is tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte vaak zo ingericht dat het vakantiegeld gemaximeerd uitgeruild wordt en de extra uitkering ongemaximeerd uitgeruild wordt (als het de bedoeling is dat het restant aan fiscale ruimte benut wordt vanuit het salaris).   Dit is de standaard inrichting voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding.   Uitruil van bronnen en doelen wordt op werknemer niveau gedaan De uitruil functionaliteit wordt toegepast op werknemer niveau om het daarmee mogelijk te maken dat op één contract de gewenste uitruil wordt vastgelegd terwijl de totale bron van alle contracten wordt meegenomen in de uitruilberekening.   Het is daarmee ook niet nodig om bijvoorbeeld een aangeschafte fiets die geregistreerd is op contract 1 over te hevelen naar een contract 2 als contract 1 beëindigd is. Als op contract 1 een gewenste uitruil is vastgelegd en vervolgens de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt, dan zal de uitruil naar rato van de hoogte van de bron op elk contract verdeeld worden over de contracten.   Ook voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding vindt de uitruil bepaling plaats op werknemer niveau ongeacht de inrichting van   Fiscale ruimte niveau in tabel   Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte. Deze parameter heeft nu alleen nog effect op de uitruil van de fiscale ruimte t.b.v. een bovenmatige reiskostenvergoeding.   Als er sprake is van meerdere contracten en de uitruil is daarom verdeeld over deze contracten dan wordt ook op de loonstrook deze uitruil per contract getoond. Als dit niet gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de (al langer bestaande) functionaliteit om in de Salarisstrook configuratie aan te geven dat componenten per werknemer samengevoegd moeten worden (onder   Geavanceerde onderdelen) Op basis van deze setting en de inrichting op de component zal op de loonstrook de component niet per contract maar gesommeerd weergegeven worden (alleen als de eventueel afgedrukte Prijs en Factor niet verschillend zijn).   De indicatie op de component (tabblad   Verschijning) staat standaard aan:   Toepassing wettelijk minimumloon en wettelijk minimum vakantiegeld Als voor een contract het minimumloon van toepassing is dan zal hiermee rekening gehouden worden bij het bepalen van de hoogte van de beschikbare bron salaris. Een uitruil met de bron salaris zal dan dus niet kunnen leiden tot een salaris onder het minimumloon.   Ook bij uitruil met als bron het vakantiegeld wordt rekening gehouden met het wettelijk minimum vakantiegeld (zijnde 8% van het minimumloon) als het minimumloon van toepassing is.   De controle op het wettelijk minimum vakantiegeld kan uitgezet worden in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen: Standaard staat deze instelling op Ja.   Eindafrekening doelen bij uitdienst Wanneer het dienstverband beëindigd is en er is nog sprake van een restsaldo van bijvoorbeeld de fiets, dan zal dit restsaldo standaard in de laatste periode dat het dienstverband actief is, netto worden ingehouden.   Het is echter ook mogelijk om aan te geven dat eerst de bron vakantiegeld en/of extra uitkering moet(en) worden gebruikt alvorens een eventueel restant netto zal worden verrekend.   Dit kan in tabel   31000 Uitruil algemene instellingen worden ingesteld: Standaard staat deze instelling uit.   Indien deze instelling aanstaat, dan zal eerst gekeken worden of er nog een vastgelegde toekomstige uitruil is met bron salaris, vakantiegeld of extra uitkering. Wanneer de eindafrekening van het vakantiegeld en/of extra uitkering plaatsvindt, zal ook de resterende uitruil plaatsvinden (rekening houdend met een eventueel minimum wettelijk vakantiegeld).   Het resterende saldo (dus datgene wat niet tegen salaris, vakantiegeld en/of extra uitkering uitgeruild wordt) zal direct netto worden ingehouden in de periode van uitdienst.   Eindafrekening doelen bij einde dienstverband wordt alleen gedaan als er in dezelfde periode geen ander dienstverband actief is.   Met component   3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten   resp. 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten wordt ook de eindafrekening van de doelen geblokkeerd dan wel afgedwongen. Een eventuele netto eindafrekening wordt gedaan op het laatste actieve contract in de periode.   De afrekening van een resterend saldo verlof wordt overigens niet netto gedaan maar middels de bron salaris.   Voorbeeld: Voor de fiets is er nog een openstaand saldo van €1000,-. Er is een uitruiltransactie van €500,- vastgelegd in periode 01 om het vakantiegeld te gebruiken voor de aflossing van de fiets (dus €500,- op component   2020110 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets). De werknemer gaat in maart uitdienst en ingericht is dat het vakantiegeld in de periode na uit dienst wordt afgerekend (in dit voorbeeld dus in april). Stel dat het uitbetaalde vakantiegeld in april €800,- is en dat het wettelijk minimum vakantiegeld dat uitbetaald zou moeten worden €350,- is.   Dit betekent dat in maart 1000 - (800 - 350) = €550,- netto zal worden ingehouden op component   2000160 Afrekenen fiets. In april zal €450,- worden uitgeruild tegen het vakantiegeld middels component   2020150 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets.    Als er een vaste uitruil transactie (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) aanwezig is in de periode van uitdienst dan zal de desbetreffende bron voor zover nodig en mogelijk (rekening houdend met minimum bedragen) gebruikt worden voor de eindafrekening. Dit is ongeacht de hoogte van de vastgelegde vaste uitruil transactie.   Voorbeeld: Als er een vaste uitruil transactie is van €50,- met bron salaris en doel fiets (component 2010120 Bron salaris t.b.v. fiets) dan zal het resterende saldo van de fiets uitgeruild worden tegen het salaris.   Als er een vaste uitruil transactie is van €300,- met bron extra uitkering 1 en doel fiets (component 2110120 Bron extra uitkering 1 t.b.v. fiets) dan zal de volledige extra uitkering (voor zover nodig) worden aangewend voor de aflossing van de fiets.   Onvoldoende bron zal een netto inhouding in de periode van uit dienst tot gevolg hebben.   Blokkeren / afdwingen afrekening uitruil op alle contracten Om de afrekening van alle uitruil te blokkeren dan wel af te dwingen zijn twee componenten beschikbaar: Component Toelichting 3750   Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal er geen afrekening van de uitruil plaatsvinden totdat er een transactie is op component   3760 Afrekenen uitruil op alle contracten. 3760   Afrekenen uitruil op alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal alle uitruil afgerekend worden.   Gebruik bron Salaris en impact op uurloon, vakantiegeld en extra uitkering Wanneer de bron salaris wordt gebruikt en de component   201yy50 Bron salaris t.b.v. yy is zodanig ingericht dat het grondslag is voor het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering dan zal er een numerieke benadering plaatsvinden.   Dit is nodig omdat pas nadat het uurloon, vakantiegeld en extra uitkering bepaald zijn, duidelijk is hoeveel er met het salaris wordt uitgeruild. Maar dat heeft weer effect op de hoogte van het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering.   Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitruil met het salaris zal zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Gebruik doel Verlof Wanneer het doel Verlof is, dan moeten de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte verlaagd worden in de periode dat de bron daadwerkelijk uitgeruild wordt voor verlof. De hoogte van het bedrag dat betaald moet worden voor de gekochte verlofuren wordt bepaald op het moment dat de uitruil ingediend wordt. Als het verlof in januari wordt aangevraagd dan zal het bedrag gebaseerd zijn op het uurloon in januari ook al vindt de uitruil met vakantiegeld in mei plaats.   Niet alleen de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte maar ook diverse deeltijdfactoren worden aangepast door de gekochte uren.    Deze aanpassingen moeten gedaan worden in de periode dat de uitruil plaatsvindt. De hoogte van de daadwerkelijk uitgeruilde verlofuren is afhankelijk van de hoogte van de bron. Als er niet genoeg bron aanwezig is zal er minder verlof gekocht worden (wat overigens zal leiden tot een rapportagecomponent   2xx0760 Onvoldoende xx t.b.v. verlof   of   2xx0770 Onvoldoende xx t.b.v. verlof, doorgeschoven naar volgende periode). Het aantal verkochte uren kan echter de hoogte van de bron beïnvloeden. Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitgeruilde verlofuren zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Zoals hiervoor aangegeven wordt de prijs van een verlofuur bepaald op het moment dat het verlof aangevraagd wordt, niet wanneer de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt. Dit geldt ook als m.b.v. component   2000710 Saldo verlof het saldo wordt gecreëerd en met bijvoorbeeld vast component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof   periodiek een aantal uur wordt betaald. De prijs bij de uitruil transactie wordt bepaald door het resterende saldo bedrag te delen door het aantal nog uit te ruilen verlofuren. Mocht er dus op verschillende momenten verlof gekocht zijn tegen verschillende tarieven, dan zal de uitruil gedaan worden tegen het gemiddelde tarief van het (resterende) saldo verlof.   Wanneer gekocht verlof uitgeruild wordt tegen het salaris, dan wordt de hoogte van de bron salaris niet beperkt door het wettelijk minimum salaris. Dit komt omdat het kopen van verlofuren ook het minimumloon verlaagt.   De eindafrekening van verlof (voor zover er geen andere bronnen zijn aangegeven) wordt vanuit de bron salaris gedaan en niet als netto inhouding.   Rapportages  Uitruil arbeidsvoorwaarden saldo Bevat een overzicht van alle openstaande saldo's: Component Toelichting 200yy80 Saldo yy Bevat het restbedrag van het doel.   In sommige gevallen wordt een bedrag 0 op het rapport getoond (i.p.v. geen bedrag). Dit komt omdat de registratie van het saldo op contract niveau gebeurt en het rapport op werknemer niveau is en er situaties zijn dat het saldo is opgevoerd op contract 1 maar afgelost op contract 2. De som is dan 0.   Er worden alleen saldo's bijgehouden als er ook een daadwerkelijke "schuld" is zoals dat bijvoorbeeld bij de aanschaf van de fiets of aankoop van verlof is. Als een doel is ingericht als Inhouding bron zal leiden tot uitbetaling doel in   de kolom   Vastlegging in tabel   31010  Uitruil doelen,   dan wordt er geen saldo bijgehouden omdat alleen netto uitbetaald zal worden wat ook daadwerkelijk uitgeruild wordt met de bron.   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen Onderstaande waarschuwingscomponenten worden aangemaakt en getoond in het overzicht   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen. Component Toelichting 200yy90 Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil Deze rapportage component geeft aan dat er nog saldo resteert terwijl er geen aflossing meer op plaatsvindt. Deze controle vindt alleen plaats wanneer de Flex benefits module niet in gebruik is omdat bij gebruik van de Flex benefits module de uitruil transactie altijd pas gemaakt wordt in de periode dat de uitruil ook daadwerkelijk gedaan wordt en dus in alle andere periodes dit signaal altijd gegeven zou worden. Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven hoogte van de uitruil voldoende is voor de aflossing van de schuld, de component wordt pas aangemaakt zodra er helemaal geen aflossing meer gedefinieerd is. De gerapporteerde waarde bevat de restschuld. 2xxyy60   Onvoldoende xx t.b.v. yy Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt niet automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag wat niet uitgeruild is. 2xxyy70   Onvoldoende xx t.b.v. yy, verplaatst naar volgende periode Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag dat naar een volgende periode doorgeschoven is. 2xxyy80   Bron xx t.b.v. yy is met TWK verhoogd Deze rapportage component wordt aangemaakt als er met TWK een hogere uitruil gedaan wordt. Het is in principe niet toegestaan om met reeds uitbetaald loon een uitruil te doen. Gerapporteerd wordt de nieuw opgegeven waarde. Deze rapportage component wordt alleen aangemaakt als de uitruil verhoogd is zonder dat de bron verhoogd is. 2xx0390   Onvoldoende fiscale ruimte t.b.v. uitruil xx voor aanvullende reiskostenvergoeding Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende fiscale ruimte is om de opgegeven uitruil van de bron voor aanvullende reiskostenvergoeding te doen. Als er bijvoorbeeld aangegeven is om €100,- van de extra uitkering uit te ruilen voor een aanvullende reiskostenvergoeding maar er is maar €60,- aan fiscale ruimte, dan zal deze rapportage component aangemaakt worden met een bedrag van €40,-   Journalisering Onderstaande componenten (voor zover de doelen ook gebruikt worden) dienen gejournaliseerd te worden: Component Toelichting 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. Voor aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 200yy60 Afrekenen yy Netto inhouding van het restant saldo wanneer het dienstverband beëindigd is. 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy De daadwerkelijke inhouding op de bron t.b.v het doel o.b.v. een eventuele maximering en ingerichte volgorde waarin de doelen verwerkt moeten worden.   Module   Flex benefits De   Flex benefits module is nog niet beschikbaar. Zodra die beschikbaar komt en je die ook gaat gebruiken, dan dient dit in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen aangegeven te worden.   Dit zorgt ervoor dat onderstaande componenten zullen worden aangemaakt voor alle bronnen die in gebruik zijn. Het geeft de reservering van het vakantiegeld en extra uitkering weer die als bron gebruikt kunnen worden in   Flex benefits. Component Toelichting 2xx0020 Opbouw bron xx Bevat het bedrag waarmee deze periode de bron is verhoogd (of verlaagd). 2xx0030 Totaal bron xx Bevat het totaalbedrag van de bron tot en met deze periode.   Daarnaast zullen bij gebruik van de Flex benefits module de rapportage componenten 200yy90   Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil niet aangemaakt worden omdat deze dan (bijna) altijd aangemaakt zou worden omdat er alleen van variabele uitruiltransacties gebruik gemaakt wordt en die altijd in de periode van uitruil aangemaakt worden (dus er vaak geen aanwezige uitruil transactie is). Actie Alleen als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken dan dient dit conform bovenstaande beschrijving ingericht te worden. Maak je gebruik van de reeds bestaande componenten voor het uitruilen van vakbondscontributie of voor het kopen van verlof lees dan in de volgende paragraaf Bestaande componenten vervangen hoe je deze kunt vervangen voor de nieuwe componenten.    Bestaande componenten vervangen Door de introductie van deze nieuwe uitruil functionaliteit zijn de bestaande uitruil componenten nog wel te gebruiken, maar het is beter deze aan te passen naar de nieuwe component. Systeem technisch is het niet mogelijk deze componenten onder te brengen in de nieuwe functionaliteit.   Het gaat om de componenten: 42300 Inhouding vakbondscontributie 42310 Uitruil vakbondscontributie 84330 Vergoeding vakbondscontributie 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Vakbondscontributie In het systeem zijn op dit moment diverse componenten t.b.v. uitruil vakbondscontributie aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.  Ook kan het mogelijk zijn dat je voor de uitruil van de vakbondscontributie eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Vakbondscontributie de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0250 Bron xx t.b.v. vakbondscontributie en 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan in paragraaf Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude vakbondscontributie componenten: Nummer Omschrijving Niveau 42300 Inhouding vakbondscontributie Cao Apotheken 42310 Uitruil vakbondscontributie Branche Zorg 84330 Vergoeding vakbondscontributie Netherlands, Branche Zorg en Cao Apothekers in dienstverband   In plaats van één van deze componenten kan het ook een eigen aangemaakt component t.b.v. vakbondscontributie zijn. Ook daarvan is het goed deze aan te passen naar één van de nieuwe componenten. Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010210 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020210 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110210 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten:   De inhouding op de bron zal plaatsvinden middels component: Nummer Omschrijving 2010250 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020250 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110250 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie Let op: Journaliseer deze componenten   De uitbetaling zal plaatvinden op component: Nummer Omschrijving 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Let op: Journaliseer dit component   Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule Heb je één van deze componenten in de declaratiemodule ingericht staan dan kun je deze op de volgende manier wijzigen:   Ga naar Declaraties → Onderhoud → Items en selecteer daar het declaratie item waarmee de vakbondscontributie kan worden gedeclareerd. Geef vervolgens bij Versie → Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. vakbondscontributie component.    Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de vakbondscontributie wordt uitgeruild met de eindejaarsuitkering en de eindejaarsuitkering is ingericht op Extra uitkering 1 dan selecteer je hier component 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie. In de afbeelding moet dus component 84330 Vergoeding vakbondscontributie vervangen worden door 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Verlof kopen In het systeem zijn op dit moment drie componenten t.b.v. kopen verlof aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe  Bron xx t.b.v. verlof  componenten.    Ook kan het mogelijk zijn dat je voor het kopen van verlof eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe   Bron xx t.b.v. verlof componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaats vinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Verlof de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0750 Bron xx t.b.v. verlof Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan bij Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude verlof kopen componenten: Nummer Omschrijving 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010710 Bron salaris t.b.v. verlof 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110710 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten: Nummer Omschrijving 2010750 Bron salaris t.b.v. verlof 2020750 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110750 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof Let op: Journaliseer deze componenten   Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module Gebruik je nu één van de bestaande Verlof kopen componenten in een omwisselregel in de Verlofmodule dan kun je die als volgt aanpassen:   Ga naar Verlof → Onderhoud → Omwisselregels en selecteer daar de omwisselregel waarmee verlof kan worden gekocht. Geef vervolgens bij Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. verlof component.  In de afbeelding moet dus component 42950 Verlof kopen (bron salaris) vervangen worden door bijvoorbeeld 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof.     Branche Onderwijs - Automatische betaling voor afdrachten Het is reeds mogelijk om salarissen automatisch (online) te betalen, via een directe bankkoppeling. Wij ondersteunen nu ook de automatische betaling van afdrachten. Inrichting Er is geen inrichting specifiek voor de automatische betaling van afdrachten. Gebruik de bestaande inrichtingsmogelijkheden voor afdrachten en automatische betaling van salarissen Zie 4.1.1 in   Release-notes-tussentijdse-release-Visma-net-Payroll-v188.  Zie de   community.visma.com voor informatie over automatisch betalen vanuit Visma.net Payroll Beperkingen Salarissen en afdrachten kunnen alleen op gelijke wijze betaald worden: of beide via de automatische bankkoppeling of beide handmatig (middels een SEPA-bestand) Automatische betaling van afdrachten is voorlopig alleen beschikbaar voor de onderwijsmarkt.  Werkwijze Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd zijn, kun je de afdracht betalingen naar de bank verzenden   Wanneer de betalingen goedgekeurd zijn in de bankapplicatie, kun je de afdrachten bevestigen. Annuleren is hierna niet meer mogelijk. Actie Zie hiervoor bij Werkwijze de stappen die genomen moeten worden om een betaling van afdrachten te verwerken.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste fouten Reiskostenvergoeding o.b.v. KM declaraties soms foutief wanneer de transactie een datum in vorig jaar heeft Per dit jaar (release notes 186 d.d. 2021-12-16) is de functionaliteit m.b.t. KM declaraties gewijzigd. Als er in 2022 KM transacties werden verwerkt met een transactie datum in 2021 dan werden de berekeningen niet altijd correct uitgevoerd (bijvoorbeeld de fiscale ruimte werd incorrect bepaald).   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Het jaarinkomen werd met TWK onverwacht op 0 gezet Het jaarinkomen bijzonder tarief werd met TWK onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met TWK toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.    Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT De cao VVT wordt vernieuwd. Als gevolg van de salariswijzigingen per 1 maart 2022 bedraagt het maximum uurloon ORT per 1 maart 2022 € 18,30. Dit is aangepast in tabel 50320 Uurlonen. Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Het uurloon uit tabel 50320 Uurlonen wordt uitsluitend gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Vergeet dus niet om ook de uurlonen in Visma.net HRM aan te passen.   Aangezien het onderhandelingsresultaat pas op 4 april 2022 definitief is geworden, hebben we nog niet alle wijzigingen kunnen doorvoeren. In volgende releases kun je dan ook wijzigingen verwachten voor onder andere reiskosten (per 1 januari 2022 en per 1 juli 2022) en bereikbaarheidsdienstvergoeding. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Actie De salarisschalen en uurlonen in Visma.net HRM worden door ons niet onderhouden. Je zult zelf de salarisbedragen en uurlonen in Visma.net aan moeten passen.
Volledig artikel weergeven
07-04-2022 12:50 (Bijgewerkt op 05-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 969 Weergaven
  Inleiding betaald ouderschapsverlof Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Werkgevers kunnen dan vanaf 9 augustus aanvrag en indienen bij het UWV voor een uitkering voor de werknemers die betaald ouderschapsverlof opnemen.   Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.    Dit ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen of gekregen hebben. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Voorwaarden zijn wel dat ouders werken en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.    Betaald ouderschapsverlof is ook mogelijk voor adoptie- of pleegouderschap. Voor verdere informatie van de wetgeving verwijzen wij je naar de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof   In payroll hebben we het mogelijk gemaakt om op verschillende manieren het betaald ouderschapsverlof te verwerken.    Bij de standaardmethode van het betaald ouderschapsverlof gaat het systeem er vanuit dat je tijdens het ouderschapsverlof, de UWV uitkering aan de werknemer betaalt. Het salaris zal dan worden gekort en er vindt een uitbetaling van de UWV uitkering plaats.   Op deze methode kan op diverse manieren worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op de uitkering of het uitsplitsen van de uitkering in een stuk uitkering en een stukje vakantiegeld.  Maar hier volgt eerst een uitleg van de standaardmethode.   Uitleg standaardmethode In de basis gaat het systeem er vanuit dat tijdens ouderschapsverlof het salaris volledig wordt gekort.    Tijdens het betaald ouderschapsverlof zal er dan automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend.    Hoe het voorschot wordt berekend kun je lezen in paragraaf Berekening voorschot. Vervolgens zal wanneer de daadwerkelijke uitkering door het UWV wordt ingevoerd deze uitkering met dit voorschot worden verrekend. Op die manier worden de juiste bedragen verloond en aangegeven in de loonaangifte.   Werkwijze:   Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten. Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof: 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)   Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten : 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)     Op basis van de standaard inrichting zal er nu een inhouding van 100% op het s alaris worden gedaan op één van de hiervoor genoemde componenten EN zal er een voorschot op de UWV uitkering worden uitbetaald op component 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof Op het moment dat de daadwerkelijke UWV uitkering is uitgekeerd dien je die te registreren op component 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV. De datum ingang en einde van deze transactie dient overeen te komen met het betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft.  Op het Aantal dient het totaal aantal uren betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.     Je kunt van deze methode op diverse manieren afwijken.    Splitsen uitkering Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de uitkering te splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering. Op die manier wordt tijdens het betaald ouderschapsverlof niet de volledige uitkering betaald, maar zal het vakantiegeld en eventueel het extra uitkering deel uitbetaald worden in de gebruikelijke uitbetalingsperiode van het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.    Een uitgebreide beschrijving van de opties voor het splitsen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting → Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen   Aanvulling op de uitkering Daarnaast is het mogelijk gemaakt een aanvulling te berekenen op de uitkering.   Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van het salaris OF op basis van de UWV uitkering een aanvulling te doen. Waarbij de laatstgenoemde ook gebruikt kan worden om de uitkering aan te vullen tot daadwerkelijk 70% van het salaris, dus eigenlijk een aanvulling van 0%. In dat geval wordt het salaris van de werknemer 100% gekort, maar zal de uitkering worden aangevuld tot 70% van het salaris. De UWV uitkering zal namelijk in de meeste gevallen lager zijn dan 70% van het salaris aangezien de uitkering is gebaseerd op het SV loon uit de referteperiode, waarbij rekening is gehouden met het maximum dagloon.   Je kunt de aanvullingsmethode instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV en de factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV.   Een uitgebreide beschrijving van de opties voor aanvullen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting → Stap 4 Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV   Hier volgen een aantal voorbeelden waarmee duidelijk wordt op welke manieren er een aanvulling berekend zou kunnen worden:   Voorbeeld 1 Aanvulling 10% op basis van het salaris Dit noemen wij in het systeem een aanvulling op basis van een Percentage van korting op het salaris.    Stel dat er een aanvulling van 10% moet worden berekend. Dan zal dat middels deze methode worden gedaan door het gekorte bedrag aan ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met 0,1.   Stel een werknemer verdient € 3000,- en is de hele periode met betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting € 3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Voorbeeld 2 Aanvulling 10% op basis van de UWV uitkering Dit wordt in het systeem als optie UWV betaling meenemen genoemd.  De aanvulling zal dan zodanig berekend worden dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - het ingerichte aanvulling percentage is.    Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 10%. Dan is tijdens de hele periode met betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.    In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is.    De gehanteerde formule is: Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   Voorbeeld 3 Aanvulling van 0% op basis van de UWV uitkering Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 0%. Dan is tijdens de hele periode met betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.  In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 100,- waardoor de werknemer feitelijk 30% gekort is.  Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0) - 2000 = 100   Voorschot Als standaard is ingesteld dat er tijdens het betaald ouderschapsverlof een voorschot op de uitkering wordt uitbetaald. Maar het is ook mogelijk er voor te kiezen geen voorschot uit te betalen. Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Voorschotberekening in Payroll.   Zie voor meer informatie over de manier waarop het voorschot berekend zal worden paragraaf Berekening voorschot     Uitwerking in payroll Bij het uitwerken van het betaald ouderschapsverlof UWV hebben wij de volgende uitgangspunten genomen: Nieuwe set van componenten voor registratie van het nieuwe type verlof; Er kan een v oorschot bij benadering berekend worden; De aanvulling op de uitkering wordt niet verwerkt in de korting maar wordt vastgelegd in een aparte component; De aanvulling op de uitkering kan een percentage zijn van de korting of rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV Het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV kan gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Voor de goede afhandeling van de verwerking in de loonaangifte moet de daadwerkelijke uitkering van het UWV altijd aan de werknemer worden uitgekeerd.  De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof UWV wordt op dezelfde IKV uitgekeerd; We hebben te maken met de volgende processtappen: Eenmalige inrichting in Payroll Aanvraag van de werknemer Aanvraag & afhandeling uitkering Eenmalige inrichting Onderstaande eenmalige inrichting dient eventueel aangepast te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Als er sprake is van een aanvullin g op de uitkering, dan dient ee n factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorb eeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaar d is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. betaald ouderschapsverlof UWV Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de paragraaf Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV. 2. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald . Standaard is bij de parameter Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht dat er wel een voorschot berekend moet worden: Wil je geen voorschot berekening dan dient de Keuze op Nee gezet te worden. 3. Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500  Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het betaald ouderschapsverlof UWV gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.   Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurd dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht. Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:Dat    En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren: 4. Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.   Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1 betekenende 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient €3000,- en is de hele periode met betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting €3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde €300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel uitkering €2000,- is dan berekenen wij een aanvulling van €400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is: Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400     De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van €2400 is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.   Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing: 5. Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering   6. (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.   7. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. In component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er betaald ouderschapsverlof UWV opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   Aanvraag van de werknemer Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor betaald ouderschapsverlof. De wijze van aanvraag is gelijk aan de huidige aanvraag voor ouderschapsverlof met dien verstande dat het betaald ouderschapsverlof UWV betreft. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem).    Voor meer informatie hoe dit proces in HRM via Workflow plus kan worden verwerkt zie Handleiding voorbeeld inrichting Aanvraag betaald ouderschapsverlof   Voor ondersteuning of bij complexe situaties/vraagstukken kan er altijd een sparringsessie met een consultant worden aangevraagd via 4Me. 2. Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren als de 9 weken niet overschreden zijn en het verlof binnen het eerste levensjaar van het kind valt. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. 3. Transactie betaald ouderschapsverlof UWV Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof: 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten: 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de text "inclusief pensioen" in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de text "met voortzetting pensioen" in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van betaald ouderschapsverlof UWV -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlof uren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij betaald ouderschapsverlofuren die afkomstig zijn uit planningspakketten zoals NEDAP. 4. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot berekend moet worden dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon.   Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotsbepaling van het betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekend dagloon (zie hiervoor de beschrijving van de berekening van het dagloon en het voorschot).   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. 5. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 3 0000 Klant instellingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt 6. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens → Belasting → IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.     Aanvraag & afhandeling uitkering Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering is gelijk aan de huidige aanvraag voor de uitkering voor aanvullend geboorteverlof met dien verstande dat het betaald ouderschapsverlof UWV betreft en dat: dit mag plaatsvinden nadat het verlof is genoten door de werknemer en er mogen maximaal 3 aanvragen gedaan worden per werknemer / kind en  het verlof mag in alleen in hele werkweken aangevraagd worden . Dit betekent dat de eerste aanvraag pas mogelijk is nadat het aantal uren van 1 werkweek aan verlof is genoten. Een voorbeeld: Een werknemer werkt fulltime en stel dat de werknemer elke vrijdag verlof neemt vanaf 1 september t/m 31 december dan mag de eerste aanvraag voor de eerste 5 weken gedaan worden na 5 weken (wat vanaf 7 oktober is) Een andere optie is om de volledige aanvraag te doen in januari ná het genoten verlof 2. Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van betaald ouderschapsverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Berekeningen en afleidingen in Payroll Blokkerende melding bij transactie kortingscomponenten vóór 2 augustus 2022 Om te voorkomen dat transacties opgevoerd worden op de kortingscomponenten m.b.t. betaald ouderschapsverlof UWV (componenten 14440, 14450, 14770 en 14780) vóór de startdatum van 2 augustus 2022, vindt onderstaande validatie plaats: Error code Validatie omschrijving Actienemer  Actie E-CON-02 Transacties op korting betaald ouderschapsverlof UWV mogen geen startdatum voor 2 augustus 2022 hebben. Klant Vul de juiste startdatum / periode in voor de kortingscomponenten   Berekening dagloon Wij bepalen een dagloon op werknemerniveau (component 92300 Dagloon schatting) op basis van het SV inkomen van 12 periodes (13 periodes bij 4-wekelijkse verloning) beginnend vanaf twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er geen handmatig dagloon is opgegeven via component 92320 HM Dagloon dan zal dit berekende dagloon worden gebruikt voor de voorschot bepaling. Als het verlof bijvoorbeeld 15 mei ingaat dan kijken we naar het SV inkomen, voor de maandelijkse verloning, vanaf periode 4 vorig jaar tot en met periode 3 dit jaar. De opgebouwde bedragen aan vakantiegeld en arbeidsvoorwaardenbedrag in de referteperiode worden erbij geteld  De uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedragen in de referteperiode worden er afgetrokken We maken gebruik van de formule (A-B+C)/D: SV inkomen in referteperiode Uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Opgebouwde rechten van vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Het minimum tussen 261 en de maandagen t/m de vrijdagen dat werknemer een actief dienstverband heeft NB: Het dagloon wordt vanaf 01-01-2022 voor alle werknemers bepaald. Het dagloon wordt gemaximeerd tot het maximumdagloon.  Indien in een periode sprake is van een tijdelijke inkomstenvermindering dan wordt de waarde van het SV loon van de vorige periode gekopieerd. Doordat het dagloon vanaf 01-01-2022 bepaald wordt kan het voorkomen dat een werknemer die alle periodes vanaf 01-01-2022 een tijdelijke inkomstenvermindering heeft gehad er geen dagloon is bepaald. In dat geval zal handmatig een dagloon moeten worden ingegeven. In het algemeen betekent dit (voor zover wij dat kunnen bedenken) dat het dagloon dat wij vaststellen lager zal zijn dan het dagloon dat het UWV zal berekenen. Als de dienstbetrekking twee periodes voor het verlof nog niet is aangevangen dan nemen wij de periode voorafgaand aan het verlof als referteperiode. Als de dienstbetrekking pas begint in de periode dat ook het verlof wordt genomen dan zullen we geen dagloon berekenen. Er zal dan een handmatig dagloon (92320 HM Dagloon) opgevoerd moeten worden om een voorschot te kunnen uitbetalen. Als tijdens betaald ouderschapsverlof UWV het salaris aangevuld wordt tot 100% dan is er in die periode geen sprake van incidentele inkomstenvermindering. Hierdoor zal dan een nieuw dagloon worden bepaald welke in de volgende periode gebruikt zal worden voor het voorschot. In deze situatie zal het voorschotbedrag per periode kunnen fluctueren.    Elke periode wordt het dagloon aan het einde van alle berekeningen berekend o.b.v. het SV inkomen van de vorige 12 (of 13 bij 4weken verloning) periodes. Bij de bepaling van het voorschot wordt het dagloon gebruikt van de vorige periode. Met deze werkwijze wordt dus voor het voorschot een dagloon gebruikt dat gebaseerd is op twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er startwaardes voor de dagloon bepaling zijn vastgelegd (zie Eenmalige inrichting / Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening) dan worden deze gebruikt voor de bepaling van het dagloon in de eerste verloningsperiode na een migratie naar Payroll.     Berekening voorschot Een voorschot wordt berekend door het maximum te vergoeden bedrag aan betaald ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het aantal opgenomen ouderschapsverlof uren in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof.   Het maximum bedrag = 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70%. Het maximum aantal uren = 9 weken * contracturen op start verlof.   De contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verlof transactie. Hierbij wordt de deeltijdfactor op werknemerniveau gebruikt.   Het voorschot = maximum bedrag * (verlofuren deze periode / maximum aantal uren ).   Het voorschot wordt uitbetaald op component 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV .     Let op: Wanneer er geen dagloon is bepaald zal het voorschot niet worden berekend. Wil je toch een voorschot uitbetalen geef dan handmatig een dagloon in. Zie voor meer informatie paragraaf Berekening dagloon.   Berekeningen uren, aanvulling en afleidingen in Payroll In Payroll vinden een aantal berekeningen en afleidingen plaats: Onderstaande gegevens in de loon- / pensioenaangiftes blijven intact tijdens betaald ouderschapsverlof UWV: Contractloon in loonaangifte (component 94240) Contracturen per week in loonaangifte (component 94270) Verloonde uren in loonaangifte (component 71480) tenzij er geen voorschot wordt berekend en de UWV uitkering niet is vastgelegd. In dit geval zullen de Verloonde uren verlaagd worden met het aantal genoten betaald ouderschapsverlof UWV uren. Regeling/Productloon in pensioenaangifte (component 150050 (+200)) (Contract)uren per week in pensioenaangifte (component 94210) Het gegeven Incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte (component 71070) wordt gevuld met de waarde K (Kindverlof) gedurende betaald ouderschapsverlof UWV tenzij het salaris aangevuld is tot 100%. De waardes voor de gegevens: Verstrekte aanvulling op werknemer verzekeringen (33100) in de loonaangifte. Verloonde uren voor regeling in UPA (140050 (+200)) , Verbijzondering inkomstenvermindering in APG (95210) en de Verlofsoort in UPA (95850) zijn afhankelijk van de situatie: Situatie Verstrekte aanvulling (33100) Verloonde uren (140050 (+200)) Verbijzondering (95210) Verlofsoort ( 95850) Geen aanvulling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Geen aanvulling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Geen aanvulling, wel pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Geen aanvulling, wel pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld  wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP     Salarisstrook Op de salarisstrook wordt het nieuwe cumulatief 3260 Uren betaald ouderschapsverlof UWV afgedrukt wat het totaal aan opgenomen betaald ouderschapsverlofuren UWV aangeeft.   De korting, aanvulling en voorschot worden apart getoond. Op het moment van vastleggen van de daadwerkelijke UWV uitkering wordt het voorschot tegen geboekt en vervangen door de UWV uitkering.   Als de aanvulling gebaseerd is op de methode UWV betaling meenemen dan zal over het algemeen ook een correctie op de aanvulling gedaan worden omdat veelal het voorschot niet exact overeen zal komen met de UWV uitkering en hierdoor de aanvulling ook aangepast zal worden. Bij deze wijze van aanvulling berekening zal echter het totaal van korting, aanvulling en voorschot dan wel UWV uitkering niet wijzigen omdat de aangepaste aanvulling dit opvangt.     Nieuwe salariscomponenten Nr Naam Beschrijving 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV zal wel een voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er geen voorschot berekend moet worden. 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV zal geen voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er wel een voorschot berekend moet worden. 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (vast) Je gebruikt deze component als er sprake is van onbetaald verlof vanwege betaald ouderschapsverlof UWV en t ijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periodes.   Je dient een transactie op te geven op component 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (vast) met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vast) Je gebruikt deze component als er sprake is van onbetaald verlof vanwege betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periode   Je dient een transactie op te geven op component 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vast) met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14460 Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als er sprake is van een vrijwillige voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw kan de werkgever ervoor kiezen om de werkgeverspremie te verhalen op de werknemer. In dit geval dien je ook deze component te gebruiken.   Veronderstel dat de werknemer het volledige werkgeversdeel moet betalen dan geef je 100 op. 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) Je gebruikt deze component als er sprake is van onbetaald verlof vanwege betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten. 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabel) Je gebruikt deze component als er sprake is van onbetaald verlof vanwege betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabel) met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten. 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Afhankelijk van de regels van het pensioenfonds en de wijze waarop het betaald ouderschapsverlof UWV geregistreerd wordt, zal er een correctie op de dtf dan wel periodieke grondslag berekend worden. 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV Op deze component dien je het bedrag van de uitkering als gevolg van betaald ouderschapsverlof te registreren die je van het UWV hebt ontvangen en doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft.   Op het Aantal dient het totaal aantal uren betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes. 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Deze component bevat een voorschot (indien ingericht) op het betaald ouderschapsverlof UWV o.b.v. het handmatig opgegeven dan wel geschatte dagloon UWV omgezet naar een uurloon en vermenigvuldigd met het aantal uren betaald ouderschapsverlof. 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Het salaris wordt 100% gekort bij betaald ouderschapsverlof UWV. Met deze component is het mogelijk een aanvulling te doen op de UWV uitkering door op deze component een Factor in te richten. Bijv. een Factor van 0,1 zorgt dat een aanvulling van 10% van het gekorte bedrag als aanvulling berekend wordt. 33030 Betaald ouderschapsverlof UWV verstr. aanv. uitkering WN verz. Wanneer er sprake is van een uitkering wegens betaald ouderschapsverlof UWV, dan moet een eventueel door de werkgever verstrekte aanvulling op de uitkering worden gerapporteerd in de loonaangifte bij de werknemersgegevens onder “verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen”.   De waarde van component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV bevat de waarde van de verstrekte aanvulling die in de loonaangifte gerapporteerd zal worden als de werknemer SV verzekerd is. 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van het voorschot van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48250 Extra uitkering WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde vakantiegeld. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het voorschot van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde extra uitkering. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 92300 Dagloon schatting Zie de beschrijving hierboven hoe het dagloon bepaald wordt. 92320 HM Dagloon Op deze component dient het dagloon afkomstig van het UWV vastgelegd te worden. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten. 92340 Dagloon schatting VU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 92350 Dagloon schatting EU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV   Deze component wordt automatisch berekend als component 14460 Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof UWV gebruikt is. Het resultaat van de extra inhouding van de premie, die verhaald wordt op de werknemer vanwege voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw n.a.v. betaald ouderschapsverlof UWV, wordt via deze component vastgelegd.   Deze component wordt als een bruto inhouding getoond op de salarisstrook 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van het voorschot op de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van het voorschot van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal SV loon bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal vakantiegeld, die uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal arbeidsvoorwaardenbedrag, dat uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal opgebouwde recht aan vakantiegeld bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal bevatten opgebouwde recht aan arbeidsvoorwaardenbedrag van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal aantal SV dagen bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.   Voorbeeld Het voorbeeld gaat uit van de volgende aannames: Pro rata methode is werkdagen  Normuren per week zijn 40. Normuren per periode zijn 40*52/12=173,33. Er wordt een voorschot betaald. Er is sprake van een aanvulling van 20% o.b.v. de aanvullingsmethode Percentage van korting. Pensioenopbouw vindt plaats over alleen de aanvulling. Aantal type op component 14440 is ingericht als Week aantal. Aantal type op component 14770 is ingericht als Periode aantal. Gemiddeld UWV dagloon is € 150,84 waarmee het bijbehorende uurloon €150,84 * 5/36 = €20,95 De werknemer werkt voltijd en heeft in totaal recht op 360 uren verlof (9 * 40): Voltijdsalaris is €3000,-   Omdat de pensioenopbouw niet volledig doorloopt moet het betaald ouderschapsverlof UWV worden vastgelegd op het vaste component  14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) of het variabele component 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen).   Transactie Korting betaald ouderschapsverlof UWV Werknemer dient twee aanvragen in: Eerste aanvraag is van 2 augustus tot en met 5 september. In totaal 200 verlofuren in 5 weken.  Tweede aanvraag is van 23 september tot en met 3 februari 2023. In totaal 160 verlofuren elke week 8 uur. Bij gebruik van het vaste component: Voer je voor de eerste aanvraag (periode 2 augustus t/m 5 september 2022) een transactie op van 40 uur in HRM via component 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)   met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022 via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten Voer je voor de tweede aanvraag (periode 23 september t/m 3 februari 2023) een transactie op van 8 uur in HRM via component 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023 via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten Formule voor de berekening voor de gemiddelde verlofuren, de korting betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Gemiddelde verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = ( aantal opgegeven uren per week / normuren per week) * (normuren per periode * prorata factor). De prorata factor is bij de methode werkdagen gebaseerd op aantal ma-vr dagen gedurende de transactie deze periode / aantal ma-vr dagen in deze periode) Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Gemiddelde verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36   Maand Uren betaald ouderschapsverlof Korting betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 40/40 * 173,33 * 22/23 = 165,79710 uren 165,79710 * 3000 / 173.33 = €2869,56 70% * 165,7971 * 20,95 = €2431,41 0,2 * 165,79 * 3000 / 173,33 = €573,91 September 2022 40/40 * 173,33 * 3/22 = 23,63636 uren (eerste aanvraag) + 8/40 * 173.33 * 6/22 = 9,45455 (tweede aanvraag) = 33,09091 23,63636 * 3000 / 173.33 = €409,09 + 9,45455 * 3000 / 173.33 = €163,64 = €572,73 70% * 23,63636 * 20,95 = €346,63 + 70% * 9,45455 * 20.95 = €138,65 = €485,28 0,2 * 23,63636 * 3000 / 173,33 = €81,82 + 0,2 * 9,45455 * 3000 / 173,33 = €32,73 = €114,55 Oktober 2022 t/m Januari 2023 8/40 * 173.33 = 34.66667 uren 34.66667 * 3000 / 173.33 = €600,00 70% * 34,66667 * 20,95 = €508,39 0,2 * 34,66667 * 3000 / 173,33 = €120,00 Februari 2023 8/40 * 173.33 * 3/20 = 5,20000 uren 5,20000 * 3000 / 173.33 = €90,00 70% * 5,20000 * 20,95 = €76,26 0,2 * 5,20000 * 3000 / 173,33 = €18,00   Uit bovenstaande resultaten is te zien dat alhoewel de werknemer feitelijk 200 uur verlof heeft genomen gedurende de eerste aanvraag, dat door het gebruik van de vaste transactie het berekende aantal uren van de eerste aanvraag 165,79710+23,63636 = 189,43346 is en dus niet gelijk aan de 200 werkelijk genoten uren. Voor de tweede aanvraag zijn de berekende uren 153,32123 i.p.v. de daadwerkelijke genomen 160 uren.   Bij gebruik van variabele componenten: Voer je voor de eerste aanvraag een transactie op in HRM via component 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode augustus 2022: 22 * 8 = 176 uren Periode september 2022: 3 * 8 = 24 uren Voer je voor de tweede aanvraag een transactie op  in HRM via component 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)   via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten  in de volgende periodes: Periode september 2022: 2 * 8 = 16 uren Periode oktober 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode november 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode december 2022: 5 * 8 = 40 uren Periode januari 2023: 4 * 8 = 32 uren Periode februari 2023: 1 * 8 = 8 uren Formule voor de berekening voor de verlofuren, de korting betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Werkelijke verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = aantal opgegeven uren per periode Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Werkelijke verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36   Maand Uren betaald ouderschapsverlof Korting betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 176 uren 176 * 3000 / 173.33 = €3046,15 70% * 176 * 20,95 = €2581,04  0,2 * 176 * 3000 / 173,33 = €609,23 September 2022 24 + 16 = 40 uren 24 * 3000 / 173.33 = €415,38 + 16 * 3000 / 173,33 = €276,92 = €692,30 70% * 24 * 20,95 = €351,96 + 70% * 16 * 20,95 = €234,64 = €586,60 0,2 * 24 * 3000 / 173,33 = €83,08 + 0,2 * 16 * 3000 / 173,33 = €55,38 = €138,46 Oktober 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 November 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 December 2022 40 uren 40 * 3000 / 173.33 = €692,31 70% * 40 * 20,95 = €586,60 0,2 * 40 * 3000 / 173,33 = €138,46 Jamuari 2023 32 uren 32 * 3000 / 173.33 =€553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 Februari 2023 8 uren 8 * 3000 / 173.33 = €138,46 70% * 8 * 20,95 =€117,32 0,2 * 8 * 3000 / 173,33 = €27,69   Transactie voor uitkering betaald ouderschapsverlof UWV Veronderstel dat de UWV uitkering van de eerste aanvraag is ontvangen op 7 oktober 2022 en de tweede aanvraag op 3 maart. Je voert dan een transactie in HRM op component 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV: voor de eerste periode met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022; met het aantal uren verlof van 200 en het totale bedrag van de uitkering stel €2878,04. voor de tweede periode met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023; met het aantal uren verlof van 160 en het totale bedrag van de uitkering stel €2348,47 Totaal aan UWV uitkering: €5226,51   Onderstaand het totaal overzicht per periode zonder de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering: Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2431,41 485,28 508,39 508,39 508,39 508,39 76,26 5026,51 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2581,04 586,60 469,28 469,28 586,60 469,28 117,32 5279,40 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15   Onderstaand het totaal overzicht per periode met de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering:  Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2385,85 630,96 508,84 508,84 508,84 508,84 174,34 5226,51 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2532,68 580,21 469,69 469,69 587,12 469,69 117,43 5226,51 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15   Ouderschapsverlof en IKV Ten tijde van uitlevering van het Betaald ouderschapsverlof en het creëren van dit kennisbankartikel is er nog onzekerheid rondom eventuele nieuwe wettelijke vereisten voor de vastlegging van de inkomstenverhouding per 2023. Daarom is er voor gekozen het ouderschapsverlof vooralsnog niet (automatisch) op een nieuwe inkomstenverhouding te registreren.  Cao-inrichting Cao Primair onderwijs In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV en 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen).   Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen). Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast de cao's Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende componenten per 2 augustus 2022 een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 08:44 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2309 Weergaven
1 Inhoudsopgave   2 Installatie releases Versie 188 zal op donderdagavond 20 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom release 188? Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit voor de cao’s onderwijs opgeleverd die wij eerder beschikbaar willen stellen, dan in de maandelijkse release. Deze functionaliteit staat beschreven in hoofdstuk 4.     4 Nieuwe functionaliteit 4.1 Onderwijs: Betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen Wij hebben nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee u een betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen kunt genereren. Het betaalbestand heeft hetzelfde SEPA-formaat als het reeds beschikbare betaalbestand voor de salarisbetalingen. De functionaliteit is beschikbaar in het menu Rapportages/Afdrachten. Momenteel kunnen alleen organisaties in de onderwijssector hiervan gebruik maken.   4.1.1 Inrichting Om de functionaliteit te kunnen gebruiken moet u de volgende gegevens inrichten in de Oude gebruikersinterface, Debug & Test, Mock OrgSettings: TaxReportSetup.BankAccountId: dit verwijst naar de rekening van afschrijving. U geeft hier het id-nummer op van een rekening die ingericht is onder BankAccount. Wij adviseren u om de afdrachten van dezelfde rekening te betalen als de salarissen. In dat geval hoeft u geen nieuwe bankkoppeling in te richten in AutoPay. TaxReportSetup.PayOnDay: dit wordt gebruikt om de betaaldatum van de afdrachten te berekenen. U geeft hier een getal tussen 1 en 31 op, waarmee u aangeeft op welke dag van de volgende periode u wilt betalen. De betaaldatum wordt automatisch naar de voorgaande vrijdag verschoven wanneer de opgegeven dag op een zaterdag of zondag dreigt te vallen. Het is nog niet mogelijk om uitzonderingen te maken, bijvoorbeeld om een betaaldatum te voorkomen die valt op een doordeweekse feestdag. Bijvoorbeeld: bij waarde "30" krijgt de afdracht van januari een betaaldatum van 28 februari (een maandag), maar de afdracht van maart krijgt een betaaldatum van 29 april (30 april is namelijk een zaterdag).   Bovenstaande gegevens worden zowel voor de afdrachten loonheffing als voor de afdrachten pensioen gebruikt. De afdrachten worden waar mogelijk opgenomen in hetzelfde betaalbestand.   4.1.2 Normale manier van werken Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd is, kunt u een betaalbestand voor de betaling van de afdrachten genereren  Wanneer het betaalbestand gegenereerd is, kunt u het downloaden en uploaden in de bankapplicatie Wanneer het betaalbestand geüpload is, kunt u het bevestigen. Het betaalbestand kunt u daarna niet meer annuleren   4.1.3 Correctieruns Wij ondersteunen de verwerking van afdrachten die voortkomen uit correctieruns. Wanneer u nog geen betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet, dan genereert u gewoon één betaalbestand met daarin de herrekende afdrachten. Echter, wanneer u reeds een betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet waardoor een afdracht wordt verhoogd, dan genereert u een extra betaalbestand met daarin alleen het verschil tussen de reeds gegenereerde afdracht en de herrekende afdracht. Wanneer de correctierun de afdrachten ongewijzigd laat of zelfs vermindert, kunt u geen betaalbestand genereren.   4.1.4 Aparte betaalbestanden loonafdracht en pensioenafdracht In sommige situaties kan het wenselijk zijn om aparte betaalbestanden te genereren voor de afdracht loonheffingen en de afdrachten pensioenen. Wanneer bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen is geaccepteerd, maar de aangifte pensioenen nog niet, kunt u er voor kiezen om een betaalbestand te genereren met daarin alleen de afdracht loonheffingen om te voorkomen dat u de loonheffingenafdracht te laat betaalt. In het algemeen kunt u een betaalbestand genereren wanneer er tenminste één aangifte geaccepteerd is. Dit bestand bevat dan alleen de afdrachten die overeenkomen met een geaccepteerde aangifte. Zodra de overige aangiftes ook geaccepteerd zijn, kunt hiervoor alsnog een betaalbestand genereren.   4.1.5 Rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte U kunt de bestaande rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte gebruiken om de bedragen en betalingskenmerken in het betalingsbestand te controleren. Let wel dat deze rapportages periodetotalen tonen en geen rekening houden met correctieruns zoals hierboven beschreven.   4.1.6 Foutberichten en waarschuwingen   4.1.7 Automatische betalingen Automatische betalingen worden nog niet volledig ondersteund. Wanneer u de salarissen reeds via een automatische bankkoppeling betaalt, moet u opletten dat u de afdrachten niet twee keer betaalt.   Wanneer u een rekening van afschrijving gebruikt die is ingericht voor automatische betaling, en u genereert een betaalbestand voor de afdrachten, dan wordt het betaalbestand doorgestuurd naar de bank (net als bij een automatische betaling van de salarissen). Dit wordt niet weergegeven in het scherm Afdrachten, waardoor u mogelijk ten onrechte meent dat het bestand geüpload moet worden in de bankapplicatie.   Wij hopen automatische betaling binnenkort te gaan ondersteunen.   4.1.8 Kinderopvang Momenteel geven we deze functionaliteit alleen vrij voor de onderwijssector. Te zijner tijd maken wij de functionaliteit beschikbaar aan alle klanten. Adminstratie kantoren in de onderwijssector die nu al van deze functionaliteit gebruik willen maken in bedrijven in de sector Kinderopvang, kunnen dat doen door een fictief bestuursnummer in te voeren (bijvoorbeeld 0). Dit heeft als neveneffect dat de onderwijs specifieke menus Rapportages → Risicofonds en Rapportages → DUO OWP getoond worden, zonder verdere gevolgen. Het fictieve bestuursnummer moet op den duur verwijderd worden.   4.1.9 Overige pensioenfondsen Wij ondersteunen alleen afdrachten voor de loonheffing en voor pensioenfondsen ABP en Loyalis. Andere pensioenfondsen, zoals PFZW/PGGM worden niet ondersteund.
Volledig artikel weergeven
18-01-2022 16:03 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 872 Weergaven
1 Inhoud   2 Installatie releases Versie 188.02 zal op maandagavond 24 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom een tussentijdse release 188.02? Met deze tussentijdse release leveren we de oplossing van enkele fouten. Wij geven deze eerder vrij dan het geval zou zijn via de reguliere release 189 die op 8 februari plaatsvindt, zie hoofdstuk 5. Verder leveren we een gewijzigde inrichting, zie hoofdstuk 4.     4 Wijzigingen in bestaande inrichting 4.1 Vernieuwde cao GGZ De cao GGZ is vernieuwd. Als gevolg daarvan zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan: 4.1.1 Minimum vakantiebijslag In tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag GGZ is de minimum vakantiebijslag per de volgende data aangepast: Datum Minimum vakantiebijslag 1 juli 2022 € 2.368,32 1 mei 2023 € 2.425,92 1 januari 2024 € 2.483,52   4 . 1 . 2  M i n i m u m  e i n d e j a a r s u i t k e r i n g In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag GGZ is de minimum eindejaarsuitkering per de volgende data aangepast: Datum Minimum eindejaarsuitkering 1 juli 2022 € 2.466,01 1 mei 2023 € 2.525,99 1 januari 2024 € 2.585,97   4 . 1 . 3  M a x i m u m  O R T  u u r l o o n Vanaf 1 juli 2022 zal het maximum uurloon ORT worden gebaseerd op IP-nummer 21 in plaats van op IP-nummer 19. In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per de volgende data aangepast: Datum Maximum uurloon ORT 1 juli 2022 € 17,99 1 mei 2023 € 18,37 1 januari 2024 € 18,76   4.1.4 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig.       5 Opgeloste fouten 5.1 Vakantiegeld bij uit dienst niet uitbetaald in de correcte periode Indien het vakantiegeld uitbetaald dient te worden in de periode van uit dienst en het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode Reserveer bedrag en optie Uitb. incl. huidige per. is Nee dan werd bij uit dienst de reservering uitbetaald tot de periode van uit dienst en de periode erna de laatste periode.   Dit is nu aangepast. In de periode van uit dienst wordt de volledige reservering uitbetaald.   Dit is opgelost per 1-1-2022   5.2 Thuiswerkvergoeding met transactiedatum voor 1-1-2022 maar betaalperiode in 2022 fout Als een transactie op component 84100 Thuiswerkvergoeding is opgegeven met een transactiedatum voor 1-1-2022 maar een uitbetalingsperiode in 2022 dan werd er geen vergoeding berekend.   Dit is opgelost per 2022 (in de oplossing van 14 januari zat helaas nog een fout).   5.3 Afkeuring loonaangifte als premieloon Aof hoog, laag en uitkering ten onrechte ongelijk aan 0 zijn bij een nabetaling op een inkomstenverhouding nadat AOW leeftijd is bereikt Indien er een nabetaling was op een inkomstenverhouding die SV verzekerd was (en dus actief voor de AOW leeftijd) terwijl de medewerker op moment van nabetaling de AOW leeftijd al heeft bereikt, werd er ten onrechte een premieloon gemeld in de loonaangifte (de premie werd wel correct als 0 berekend).   Dit leidde vervolgens tot onderstaande melding van de belastingdienst:   "Validatie bij de uitvragende partij niet gelukt. Digipoort error: U heeft wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog aangegeven, maar geen Premie Aof hoog.”   Dit is hersteld.   5.4 SPW: Uitval IKV als een werknemer niet de hele periode een slapend dienstverband heeft In een periode waarin deels een kortingspercentage wegens ziekte wordt toegepast en deels sprake is  van een slapend dienstverband vindt uitval van de inkomstenverhouding plaats bij APG met  onderstaande meldingen:   Code: 165:  De aangeleverde premiegrondslag [....] is lager dan de berekende premiegrondslag [....] bij [productkeuze ... met datum aanvang periode ...] van [inkomstenverhouding ... met datum aanvang ...] bij [aansluiting ... van opdrachtgever SPW] Code: 168:  De aangeleverde premie [...] is lager dan de berekende premie [...] bij [productkeuze ... met datum aanvang periode ...]. Het gaat om [inkomstenverhouding ... met datum aanvang ...]   Deze uitval zal niet meer plaatsvinden. Reeds eerder geconstateerde uitval is inmiddels door APG opgelost of wordt nog opgelost door APG en hoeft niet door Payroll hersteld te worden.   5.5 Afkeuring loonaangifte op reden einde IKV bij nabetaling na ontslag in januari 2022 Als er in 2022 een nabetaling na ontslag is over een in 2021 of eerder beëindigde inkomstenverhouding, waarvoor u destijds reden einde code 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV heeft gebruikt, dan wordt in de aangiftes in 2022 één van onderstaande twee codes afgeleid: Code reden einde IKV Afgeleid wanneer 05 - Opzegging door de werkgever v anwege langdurige  arbeidsongeschiktheid met  toestemming van UWV In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er  sprake is van ziekte kortingspercentage voor einde contract in 2021 of eerder  EN  reden einde contract  de waarde  02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV)  had in 2021 of eerder  EN  er  vindt een nabetaling plaats in 2022. 06 - Opzegging door de werkgever  vanwege bedrijfseconomische  redenen met toestemming van  UWV In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er geen sprake is van ziekte kortingspercentage voor einde contract in 2021 of eerder EN reden eindecontract de waarde 02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV) had in 2021 of eerder EN er vindt een nabetaling plaats in 2022.   Als u voor het releasen van deze functionaliteit al een afkeuring had op de loonaangifte vanwege dit  probleem dan dient u een extra salarisrun aan te maken met een sluitingsdatum nadat deze fix  beschikbaar is gekomen, dus na 24 januari 2022.
Volledig artikel weergeven
24-01-2022 12:43 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 673 Weergaven
1 Inhoud 2 Installatie releases Versie 189 zal op donderdagavond 8 februari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom release 189? Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 4. Verder wordt er in deze release gewijzigde inrichting geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot zijn er fouten opgelost, deze staan beschreven in hoofdstuk 6.  4 Nieuwe functionaliteit 4.1 Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht : Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie door klant C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen   4.2 Blokkerende melding als productloon voor pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis ontbreekt Met ingang van deze release wordt een blokkerende melding gegeven als voor een inkomstenverhouding geen productloon is vastgesteld voor het pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis. Dit kan voorkomen wanneer een werknemer verkeerd is ingericht, of wanneer u voor een werknemer een ziekte kortingspercentage van 100% op geeft. De blokkerende melding voorkomt uitval of afkeuring van de pensioenaangifte. Validatie - nummer Error code Validatie omschrijving Verwachte actie door klant osg89 E-PENS-07 Het pensioengevend salaris mag niet lager zijn dan het vastgestelde minimum van [...] voor het pensioenfonds [...]  De werknemer hoort niet thuis in de pensioenaangifte met regelinggegevens. Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake is van één van onderstaande situaties:  Het soort inkomen is niet correct waardoor de IKV ten onrechte in de pensioenaangifte met regelinggegevens is vermeld Er is sprake van een slapend dienstverband Er is ten onrechte een switch van ene IKV naar een andere IKV Er is ten onrechte geen salaris ingericht bij de IKV Er is ten onrechte 100% salaris gekort vanwege ziekte (waardoor het regelingloon de waarde 0 heeft)     4.3 Administratiekantoor klanten - De salarisrun betaaldatum in het AK salarisrun overzicht Vanaf Visma.net Payroll versie 189 wordt in het AK salarisrun overzicht ook de salarisrun betaaldatum getoond. Omdat bleek dat deze datum vaak als controle wordt gebruikt leek het ons handig om dit direct op het AK salarisrun overzicht inzichtelijk te hebben. Voorheen kon dit alleen op werkgeversniveau of in het AK salarisrun overzicht, onder de salarisrun details, worden gecontroleerd. De betaaldatum is nu verwijderd onder de salarisrun details in het AK salarisrun overzicht.       5 Wijzigingen in bestaande inrichting 5.1 Vernieuwde cao Gemeenten De cao Gemeenten is vernieuwd. Derhalve zijn de volgende aanpassingen in de cao-inrichting gedaan: 5.1.1 Eenmalige uitkering Elke werknemer die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van € 1.200. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding. Van de €1.200 is daarom € 900 euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt conform artikel 1.9 cao vastgesteld naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021. Deze eenmalige uitkering is gesplitst in twee delen: 5.1.1.1 Pensioengevende eenmalige uitkering Het pensioengevende deel van de eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50700 Eenmalige uitkering . Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op een vast bedrag van € 900 bruto, dat wordt uitgekeerd naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50700 Eenmalige uitkering de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 147210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Deze salariscomponent is ingericht als pensioengevend in het volgende kalenderjaar. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? 5.1.1.2 Eenmalige corona onkostenvergoeding € 300 bruto De niet-pensioengevende eenmalige corona onkostenvergoeding van € 300 bruto is ingericht in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding. Ook deze eenmalige uitkering wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige corona onkostenvergoeding zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  De eenmalige corona onkostenvergoeding wordt uitbetaald op salariscomponent 148210 Uitbetaling eenmalige corona onkostenvergoeding . Deze salariscomponent is ingericht als niet-pensioengevend. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van lokale thuiswerkvergoedingen (per dag of eenmalig), bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties, mogen deze aftrekken van de corona onkostenvergoeding van €300. Afhankelijk van de situatie kunt u het vaste bedrag voor deze eenmalige uitkering aanpassen in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding of deze eenmalige uitkering in zijn geheel uitzetten en indien nodig via een eigen salariscomponent een aanvullend bedrag uitbetalen. 5.1.2 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per 1 december 2021 aangepast naar € 18,89 en per 1 april 2022 naar € 19,35. De wijziging met terugwerkende kracht per 1 december 2021 kan twk's veroorzaken. 5.1.3 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Denkt u eraan om deze salariscomponent te journaliseren?     6 Opgeloste meldingen 6.1 Salarisrun met component filter bevat t.o. de reiskostenvergoeding WW Als een salarisrun gedefinieerd is met een component filter (bijv. een declaratierun) dan werd ten onrechte ook de reiskostenvergoeding woon-werk berekend.   Dit is per deze release opgelost. 6.2 Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband werd component ontbreken sommige kolommen in de loonstaat. Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) dan werd ten onrechte geen kolom 03 Loon in geld (component 92030) , 04 Loon niet in geld (component 92040), kolom 05 Fooien / uitk. uit fondsen (component 92050) en/of 07- Aftrekpost voor alle heffingen (component 92070) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
01-02-2022 12:19 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1042 Weergaven