Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
De definitieve release notes van Visma.net Payroll v187.   Installatie releases Versie 187 zal op donderdagavond 6 januari 2022 voor je worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitsluiten deelname wanneer werknemer niet verzekerd is voor sociale wetten en regeling is gebaseerd op SVW inkomen Met ingang van 01-01-2022 worden werknemers uitgesloten voor berekeningen van pensioenen en overige regelingen wanneer de rekenwijze in de tabellen 60000-reeks ingericht is op SVW loon. Dit betekent dat de optie Pensioenfonds specifiek is uitgebreid met medewerkers die niet verzekerd zijn voor de sociale wetten en het pensioenfonds is gebaseerd op rekenwijze SVW loon. Deze werknemers worden dan: voor pensioenfondsen behorende bij APG formaat uitgesloten voor zowel pensioenberekening als pensioenaangifte voor de pensioenfondsen behorende bij UPA formaat uitgesloten voor de pensioenberekening en verantwoord in de pensioenaangifte zonder regelinggegevens   Wijzigingen in bestaande inrichting Vervallen DUO-codes per 01-01-2022 (Onderwijsklanten) Een aantal DUO-codes hoeft niet meer geleverd te worden aan DUO. Deze DUO-codes hebben we met ingang van 01-01-2022 verwijderd uit de levering. Het betreft onderstaande DUO-codes: 0417 Inkomenstoelage 0430 Bruto toelagen i.v.m. scholing 0510 Netto toelagen i.v.m. scholing 1700 Overige fiscale heffingen en kortingen 2300 Spaarloon (periode) 2310 Levensloopregeling (periode) werknemersdeel 2320 Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage 2900 Opslag premie Participatiefonds 3000 Opslag premie Vervangingsfonds  De salariscomponenten die gekoppeld waren aan deze vervallen DUO-codes hebben we indien nodig gekoppeld aan andere DUO-codes voor de door ons gedefinieerde DUO-koppeling. Heeft u zelf (eigen) salariscomponenten gekoppeld aan deze vervallen DUO-codes dan dient u zelf deze salariscomponenten te corrigeren. Omdat we de vervallen DUO-codes hebben verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling dient u onderstaande werkwijze te hanteren als u zelf salariscomponenten hebt toegevoegd aan deze vervallen DUO-codes. Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten Veronderstel dat u eigen component heeft aangemaakt en deze component gekoppeld hebt aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Deze component moet vanaf 01-01-2022 gekoppeld worden aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. U dient dan onderstaande stappen te volgen: Verwijder de vervallen DUO-code 0417 Inkomenstoelage op de desbetreffende salariscomponent vanaf 01-01-2022 via het tabblad Geavanceerde informatie door bij categorieën de desbetreffende DUO-code te verwijderen:   Ga vervolgens naar het eerste tabblad Algemene informatie om de DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig te selecteren.   Klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. We hebben de vervallen DUO-codes verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling.  Onderstaand treft u een overzicht van de vervallen DUO-codes en de door ons gedefinieerde DUO-koppelingen (zie volgende pagina):   DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0417 (Inkomenstoelage) MBO 8004170 (0417 - Inkomenstoelage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor MBO onderstaande salariscomponenten gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig: 43560 (Bijdrage aanvullende zorgverzekering)  47110 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering) 47130 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering DTF bedrag) 47200 (Uitbetaling reservering bedrag Bijdrage zorgverzekering) 47210 (Bijdrage zorgverzekering) Bovenstaande salariscomponenten waren voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-code 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 0430 (Bruto toelagen i.v.m. scholing) n.a. 8004300 (0430 - Bruto toelagen i.v.m. scholing) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0510 (Netto toelagen i.v.m. scholing) Branche Onderwijs 8005100 (0510 - Netto toelagen i.v.m. scholing) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Branche Onderwijs salariscomponent 84030 (Declaratie studiekosten) gekoppeld aan DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0510 -Netto toelagen i.v.m. scholen. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 1700 (Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen)     Met ingang van 01-01-2022 hebben we de koppeling van DUO-koppeling 1700 -Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen verwijderd bij onderstaande salariscomponenten: 73020 (Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber.) 73060 (Eindheffing overschrijding forfaitaire WKR ber.) 73070 (Eindheffing pub.recht. uitkeringen ber.) 73080 (Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber.) 73090 (Eindheffing verstrek. aan derde LG ber.) 73100 (Eindheffing verstrek. aan derde HG ber.) 73110 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber.) 73120 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber.) 73130 (Eindheffing RVU regeling ber.) 74010 (Afdr.verm. speur- en ontwikkelingswerk ber.) 74020 (Afdr.verm. zeevaart) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2300 (Spaarloon (periode)) n.a. 8023000 (2300 - Spaarloon (periode)) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar een andere DUO-koppeling bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2310  (Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Branche Onderwijs 8023100 (2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Met ingang van 01-01-2022 hebben we onderstaande salariscomponenten verwijderd van de DUO-koppeling 2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel: 32500 (Gespaard bedrag levensloop) 32520 (Extra gespaard bedrag levensloop) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2320 (Levensloop- regeling (periode) werkgevers-         bijdrage) Primair Onderwijs 8023200 (2320 - Levensloopregeling (periode) werkgevers- bijdrage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Primair Onderwijs salariscomponent 44910 (Levenslooptoeslag) gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 2320 - Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2900 (Opslag premie Participatiefonds) n.a. 8029000 (2900 - Opslag premie participatiefonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 3000 (Opslag premie Vervangingsfonds) n.a. 8030000 (3000 - Opslag premie vervangingsfonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. Pensioenfonds BPL - aspirantregeling in pensioenaangifte Met ingang van 1 januari 2022 dienen ook werknemers jonger dan 21 jaar, de zogenoemde aspirant deelnemers, opgenomen te worden in de pensioenaangifte voor pensioenfonds BPL. Aangezien deze groep een eigen regelingkenmerk heeft is hiervoor een separate regeling ingericht in tabel 60700 Aspirant pensioenregeling voor de cao's Glastuinbouw en Tuinzaadbedrijven. Werknemers die de toetredingsleeftijd, de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt, nog niet bereikt hebben, hoeven geen premie te betalen. Ook vindt er geen afdracht plaats. In tabel 60710 Aspirant pensioenpremie waardes zijn zowel werknemer- als afdrachtpercentage ingericht met 0%. Deze werknemers worden in de pensioenaangifte opgenomen met regelingkenmerk U0116-1003. Cao VVT - reiskosten 2022 Ten behoeve van de reiskostenvergoedingen van de cao VVT zijn de volgende tabellen aangepast: Tabel Naam Parameter Per 1 januari 2022 50000 CAO VVT Reiskosten woon-werk EV max bedrag € 147,06 51100 Reiskosten regeling EV eigen bijdrage € 69,85 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen   € 2,11 51230 Reiskosten fiets bedragen   € 1,22 Cao Toneel en dans - gewijzigde inrichting Sociaal fonds podiumkunsten en Stichting omscholing dansers Nederland Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK) Dansers zijn uitgezonderd voor de loopbaanregeling van Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK). Voor hen geldt derhalve een afwijkend afdrachtpercentage voor SFPK. Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk gemaakt om voor dansers een afwijkende afdracht te berekenen. In tabel 60200 Sociaal fonds Podiumkunsten is de parameter Meerdere varianten met ingang van 1 januari 2022 ingericht met Handmatig. De waardes in tabel 60210 Sociaal fonds podiumkunsten zijn per 1 januari 2022 verwijderd. Met ingang van 1 januari 2022 staan de waardes in tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten .   Middels een transactie op salariscomponent 541060 Variant SFPK kunt u opgeven welke variant met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is: Variant   Premiepercentage werknemer Afdrachtpercentage 1 Sociale regelingen incl. loopbaanregeling 0,15% 0,35% 2 Sociale regelingen excl. loopbaanregeling (van toepassing voor dansers) 0,15% 0,3% Indien er geen variant wordt opgegeven, zal de premie voor sociale regelingen inclusief loopbaanregeling (variant 1) toegepast worden.  Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN) Dansers zijn uitgezonderd van de loopbaanregeling van SFPK, omdat zij hun eigen loopbaanregeling hebben bij Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN). In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL stond deze regeling standaard uit. Indien de regeling aangezet werd, werd deze direct voor alle werknemers toegepast. Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling op cao-niveau aangezet, maar wordt deze pas toegepast als er een transactie op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL wordt opgevoerd met een begin- en eventueel een einddatum. Welke actie wordt er van u verwacht? De volgende opties kunnen van toepassing zijn: U heeft geen dansers in dienst In dit geval hoeft u niets te doen. Voor SFPK zal standaard de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Een deel van uw werknemers is danser Standaard wordt voor SFPK de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Voor de dansers dient u aan te geven dat voor hen de lagere afdracht van toepassing is en dat de premie voor ODN van toepassing is. Dit doet u als volgt: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK , met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "2". Om ervoor te zorgen dat de premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL , met startdatum 1 januari 2022. U heeft (vrijwel) uitsluitend dansers in dienst In dit geval past u de inrichting aan om standaard de hogere afdracht voor SFPK te laten berekenen en standaard de premie voor ODN toe te passen: In tabel 60200 Sociaal fonds podiumkunsten richt u bij parameter Meerdere varianten in de kolom Waarde een 2 in. Hierdoor zal standaard variant 2 Sociale regelingen exclusief loopbaanregeling toegepast worden. In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL richt u bij parameter "Alleen voor" de keuze "n.v.t." in, waardoor deze regeling standaard toegepast zal worden. Indien u ook werknemers in dienst heeft, die niet tot de dansers behoren, volgt u voor hen de volgende stappen uit: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK , met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "1". Om ervoor te zorgen dat er geen premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541220 Uitsluiten van deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL , met startdatum 1 januari 2022.   Pensioencijfers 2022 Cao Jeugdzorg Het werknemerspercentage voor de OP-premie is in tabel 60010 OP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 12,3%. Cao Kinderopvang Het werknemerspercentage voor de AP-premie is in tabel 60110 AP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 0,25%. Vanaf 1 januari 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premielast.  Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premie. Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Drogisterijbranche Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2022 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd t.o.v. de waardes in 2021. De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dient u zelf te onderhouden. Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60210) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes of 60610 Excedent pensioen DC - waardes . Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60510) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes of 60210 Excedent pensioen DC - waardes . Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes Cao Apotheken Voor de cao Apotheken is tabel 60020 Pensioen meerdere varianten waardes aangepast per 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 is het uitvoeringsreglement van PMA aangepast. Een van de aanpassingen betreft werkgevers die onder de Cao Apotheken vallen. Looncomponenten die niet binnen de Cao Apotheken vallen, behoren vanaf 2022 niet meer tot het pensioengevend salaris van de werknemers van deze werkgevers. De aanpassing komt voort uit het feit dat de Cao Apotheken een zogeheten standaard-cao is, waarvoor geldt dat partijen gebonden zijn aan de afspraken in de cao en afwijkingen in beginsel dus niet voor mogen komen. Indien u eigen salariscomponenten heeft aangemaakt, die niet binnen de cao Apotheken vallen, zorgt u er dan voor dat deze vanaf 1 januari 2022 niet (meer) als pensioengevend zijn ingericht. Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 WGA-hiaatverzekering Uitgebreid waardes Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes 62010 FBA premie waardes Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Kaaspakhuisbedrijf Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie over pensioengrondslag waardes 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes 60410 Excedent pensioen waardes   Ondersteuning parttime factor met 4 decimalen in de journaliseringresultaten We ondersteunen reeds het opnemen van de part-time factor (PTF) in het veld Aantal van de journaliseringsresultaten. Dit wordt ingericht door "Part-time factor" aan te zetten bij een grootboekrekening.   Tot op heden had dit de beperking dat het veld Aantal slechts 2 decimalen ondersteunde. Wij hebben de gejournaliseerde PTF-functionaliteit verbeterd zodat de precisie vergroot kan worden tot 4 decimalen. Dit wordt ondersteund vanaf 1 januari 2022. Als u 4 decimalen wilt tonen in een generiek journaalpostenrapportage, kunt u de lay-out van de rapportage aanpassen en "Salariscomponenten details Decimalen op 4 zetten voor het veld "Aantal" (zie schermafbeelding op de volgende pagina).    Deze wijziging heeft geen invloed op de precisie van een eventueel veld "Aantal" in het journaalpostenbestand. Dit blijft 2 decimalen in de formaten waarvoor wij momenteel "Aantal" ondersteunen, te weten DBSFinancieel, Generic, Exact Globe, FMS.   Opgeloste fouten Minimum vakantiegeld incorrect bij kopen verlof Indien het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode "Reserveer bedrag" en het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Vakantiebijslag (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum vakantiegeld ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum vakantiegeld bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1-1-2022. Geen variabele reiskostenvergoeding na einde contract, maar wel reisdagen opgegeven Indien er sprake is van een variabele reiskostenvergoeding en er zijn reisdagen opgegeven in de periode na einde contract, dan werd ten onrechte geen vergoeding berekend. Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 15:08 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1025 Weergaven
In deze release notes versie 187.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 187.   Installatie releases Versie 187 zal op vrijdagavond 14 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.   Waarom een patch op release 187? Er wordt in deze patch gewijzigde inrichting geleverd en een aantal fouten opgelost die wij eerder dan de volgende release willen uitleveren.  Wijzigingen in bestaande inrichting Cao-inrichting toepassen maximum wettelijk pensioengevend loon Bij pensioenregelingen die zijn ingericht in tabel 60000 Pensioen staat de parameter Toepassen wettelijk maximum pensioen default ingericht met "Ja". Deze inrichting fungeert als vangnet voor het geval dat voor een werknemer, vanwege een deeltijdfactor boven de 1, een pensioengevend loon berekend wordt dat boven het wettelijk maximum ligt. Voor pensioen- en excedentpensioenregelingen die in andere regelingtabellen staan ingericht (tabel 60100 +100), zou de parameter Toepassen wettelijk maximum pensioen eveneens moeten zijn ingericht met "Ja", maar dit was niet overal het geval. Voor de volgende regelingen is vanaf 1 januari 2022 op cao-niveau ingericht dat het wettelijk maximum pensioengevend salaris van toepassing is.   Cao Tabel Naam Cao Kaaspakhuisbedrijf 60100 Pensioenpremie over inkomen Cao Groothandel in Groenten en Fruit 60200 Excedent pensioenregeling Cao Metalektro 60200 PME Excedent pensioen Cao Glastuinbouw 60500 Excedent pensioen DB - middelloonregeling 60600 Excedent pensioen DC - regeling 60700 Aspirant pensioenregeling Cao Tuinzaadbedrijven 60100 Excedent pensioen - middelloonregeling 60200 Excedent pensioen DC - premieregeling 60700 Aspirant pensioenregeling Cao Doe-het-zelfbranche 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Drogisterijbranche 61900 Pensioenregeling Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling     Cao Tabel Naam Cao Elektrotechnische Detailhandel 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Retail non-food 61900 Pensioenregeling 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao Welkoop 61900 Pensioen Detailhandel 62000 Aanvullende pensioenregeling Cao GGZ - reiskosten 2022 Ten behoeve van de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van de cao GGZ zijn de volgende tabellen aangepast: Tabel Naam Parameter Per 1 januari 2022 50000 CAO GGZ Reiskosten woon-werk EV max bedrag € 160,21 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding EV eigen bijdrage € 27,25   Opgeloste fouten Onterechte TWK herberekeningen van component 12100 Netto-Bruto correctie voorgaande jaren Als er in een periode in 2021 zowel een component 12100 Netto-Bruto correctie voorgaande jaren is (ontstaan doordat in de salaris run van die periode een TWK op een netto-bruto component is gedaan over eerdere jaren) als een reguliere netto-bruto component, dan ontstond ten onrechte in de salaris run van 2022-01 een TWK correctie op component 12100. Dit is opgelost per 2022.   Vastloper wanneer KM transacties met aantal 0 worden opgevoerd Als er KM transacties worden opgevoerd met aantal 0 dan leidde dit soms tot een vastloper. Dit is opgelost per 2022.   Thuiswerkvergoeding met transactiedatum voor 1-1-2022 maar betaalperiode in 2022 fout Als een transactie op component 84100 Thuiswerkvergoeding is opgegeven met een transactiedatum voor 1-1-2022 maar een uitbetalingsperiode in 2022 dan werd er geen vergoeding berekend. Dit is opgelost per 2022.
Volledig artikel weergeven
14-01-2022 17:36 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 552 Weergaven
  Mededeling Versie 207 zal op dinsdagavond 8 november 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Kilometervergoeding met aantal EN totaal bedrag op de transactie Er zijn aanleverende software pakketten (vb Invalpool) die t.b.v. de gedeclareerde reiskosten naast de aantallen kilometers ook het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding berekenen en doorgeven. Het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding is dan berekend op basis van een kilometer prijs in het externe systeem. Deze kilometer prijs kan op individueel niveau of zelfs per rit afwijken.    Om dan op een juiste manier te kunnen bepalen of de gedeclareerde kilometervergoeding fiscaal volledig of gedeeltelijk onbelast uitbetaald mag worden is het nodig zowel de aantallen als ook het totaal bedrag te ontvangen van de aanleverende partij.   Daarom is het mogelijk gemaakt om transacties vast te leggen waarbij naast het aantal kilometers ook gelijk het totaal bedrag kan worden opgegeven.   Hiervoor zijn per kilometerregeling de volgende de volgende componenten toegevoegd: 440100 KM met totaalprijs 440200 KM regeling 2 met totaalprijs 440300 KM regeling 3 met totaalprijs   Het aangeleverde totaal bedrag zal worden gedeeld door het aantal kilometers om zo de kilometer prijs te bepalen. Als de berekende prijs per kilometer hoger is dan de wettelijk toegestane netto prijs (in 2022   € 0,19) zal het bovenmatige op basis van de reeds bestaande kilometerregeling functionaliteit worden afgehandeld. Daarbij is het mogelijk het bovenmatige deel bruto uit te betalen, direct uit te ruilen met opgebouwde fiscale ruimte, toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling of te bruteren. Dit zal conform de bestaande kilometerregelingen functionaliteit verwerkt worden. Zo ook wanneer de prijs lager is dan de wettelijk toegestane netto prijs, dan zal het verlaagde gedeelte worden toegevoegd aan de fiscale ruimte.   De berekende kilometerprijs zal een eventueel ingestelde prijs op de regeling overrulen. Is er bijvoorbeeld op component 440100 KM met totaal prijs een aantal van 100 met een totaal bedrag van € 25,- ingegeven dan zal er een kilometerprijs van € 0,25 worden gebruikt ongeacht wat er is ingesteld in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer.   Bij het bepalen van het totaal aantal kilometers per transactie, dag, periode of jaar worden zowel de standaard componenten als de nieuwe componenten geteld, waarbij d e nieuwe componenten eerst worden verwerkt.   Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar Onderwijs klanten Vanaf nu is voor elk afdracht betaling een betalingsoverzicht beschikbaar. Dit overzicht geeft op leesbare wijze de inhoud van het betaalbestand weer.    Het rapport kan vanuit het scherm Afdrachten worden gedownload. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Als het betaalbestand nog niet verzonden is naar de bank, geeft het overzicht een voorbeeld van de betaling die gedaan gaat worden. Dit wordt aangeven door middel van een watermerk.  De bestandsnaam heeft in dit geval de prefix "V".   Gewijzigde afdracht betaaldatum Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer Visma.net Payroll de betaaldatum van het afdracht betaalbestand heeft aangepast. Dit kan gebeuren wanneer de eigenlijke betaaldatum (te ver) in het verleden ligt en het systeem dus geen betaalbestand met de oorspronkelijke betaaldatum kan genereren.   De melding wordt getoond door met de muis cursor op het waarschuwing-icoon te gaan staan. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.   Administratie Kantoor klanten De nieuwe functionaliteiten die hierboven worden beschreven ("Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar" en "Gewijzigde afdracht betaaldatum") zijn ook op Administratie Kantoor (AK) niveau beschikbaar.    Door meerdere AK klanten aan te vinken kunnen via de "Acties" knop meerdere afdracht betalingsoverzichten in één keer worden gedownload.     Salarisstrook - Nieuw veld Vervanging In de Salarisstrook configuratie is het nieuwe veld   Vervanging   toegevoegd aan de sectie   Contracten. Dit veld geeft aan of het getoonde contract een vervanging is of niet.   De gebruiker kan het nieuwe veld in de Salarisstrook configuratie toevoegen via drag en drop. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.   Salarisstrook - Aanpassing datumformaat Periode De datums die getoond worden in de kolom Periode van sectie Contracten van de loonstrook hebben nu het formaat dd-mm-jjjj (dit was voorheen d-m-jjjj). Dit zorgt ervoor dat bij meerdere contracten de datums gelijk uitgelijnd worden en daardoor beter leesbaar zijn. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.       Opgeloste meldingen Rapport Herzien Awf t.b.v. 30% toont t.o. verwachte herzieningskosten als het percentage meeruren tussen de 30 en 31% zit Ten onrechte werd in het rapport   Herzien Awf t.b.v. 30%   de component 98090   Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30%   toets met een waarde afgeleid als het percentage meeruren tussen de 30% en 31% ligt waardoor er nog net wel ruimte is.   Dit leidde ook tot een onterechte journalisering op component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan daarom een correctie in de journalisering tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   In de patch van 17 oktober is geprobeerd dit op te lossen echter zat daar nog een fout in. Met deze release wordt dit hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Percentage bijzonder tarief op loonstrook soms ten onrechte met een waarde terwijl het 0 moet zijn Als het percentage bijzonder tarief 0% is dan wordt vanaf september 2022 op de loonstrook ten onrechte het percentage van vorig jaar getoond als dat toen ongelijk aan 0 was.   Dit is opgelost per de huidige release. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.       Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Vanaf schooljaar 2022/2023 geldt voor een arbeidsovereenkomst bij vervanging wegens ziekte van een werknemer gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst een compensatie van het individueel keuzebudget met een factor van 1,05. Met terugwerkende kracht per 1 augustus 2022 is de factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen daarom gewijzigd van 0,03 naar 0,05.   Deze wijziging kan (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao VVT - wijziging inrichting verzekering 3e WW-jaar In release 205 en 205.01 hebben wij voor de cao VVT de regeling Verzekering 3e WW-jaar ingericht en geactiveerd. Helaas is gebleken dat niet alle parameters in tabel 60900 Verzekering 3e WW-jaar juist zijn ingericht. Onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 zijn de volgende parameters aangepast: Parameter Keuze Toelichting Maar niet voor Alle Fictieve dvb's Voor alle werknemers voor wie premies sociale verzekeringen betaald worden, moet de premie worden ingehouden. Voor bijvoorbeeld stagiaires is geen premie van toepassing. Waarde auto vd zaak in grondslag Ja Voor berekeningen over het SV-loon moet de waarde van de auto van de zaak meegenomen worden, tenzij anders is vastgelegd. Voor deze verzekering is niets anders vastgelegd Factor in dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. Factor uit dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor. DTF invloed op max pensioengrondslag Nee Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.   De premie wordt beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Cao KNDB (drogisterijbranche) De laatste cao Drogisterijbranche had een looptijd tot en met 30 juni 2018. Deze cao werd na die tijd telkens stilzwijgend verlengd. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt voor deze cao de nieuwe cao KNDB voor personeel werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven in de plaats. Voor de cao-inrichting in Visma.net Payroll heeft dit de volgende consequenties. Nieuwe naam arbeidsvoorwaarden De naam van de werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) is gewijzigd van Cao Drogisterijbranche naar Cao KNDB (vh Drogisterijbranche). Uitsluitend de naam is gewijzigd, je hoeft hier geen verdere actie voor te ondernemen. Compensatieregeling leeftijdsvakantie Met ingang van 1 januari 2022 worden de leeftijdsvakantie-uren gerelateerd aan de AOW-datum. Werknemers met een leeftijd van 50 jaar en ouder krijgen hierdoor minder leeftijdsvakantiedagen dan in de oude cao. Deze werknemers worden hiervoor in 2022 eenmalig gecompenseerd.   De eenmalige compensatie is ingericht in tabel   50550 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Hier is ingericht dat er een handmatige variant voor het percentage van toepassing is. De percentages per variant staan ingericht in tabel   50580 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie variant percentage. De leeftijdsvariant zal niet geautomatiseerd worden bepaald. Om de eenmalige compensatie toe te passen, doe je een transactie op component   47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie   voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Bij Totaal vul je de volgende handmatige variant in: Leeftijd op 1 januari 2022 Percentage eenmalige compensatie Handmatige variant 50 0,5% 50 55 0,75% 55 60 1% 60   Als er geen handmatige variant wordt opgegeven, zal er geen eenmalige compensatie leeftijdsvakantie berekend worden.   Als er een handmatige variant is opgegeven, zal de eenmalige compensatie worden berekend over de volgende componenten: Nummer Naam 10010   Periode salaris 10060   Gewerkte uren (uurloners) 41120   Overwerkuren 130% 41600   Overwerktoeslag uren 30% 42500   Diplomatoeslag Assistent-drogist 42510   Diplomatoeslag Drogist 43230   Toeslag tijdschalenmodel 25% 43240   Toeslag tijdschalenmodel 50% 43250   Toeslag tijdschalenmodel 75% 43260   Toeslag tijdschalenmodel 100% 43270   Toeslag tijdschalenmodel 125% 43280   Toeslag tijdschalenmodel 150% 43290   Toeslag tijdschalenmodel 175% 45110   HM uitbetaling vakantiegeld 45200   Uitbetaling vakantiegeld 14110 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)   14170 Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)   14180 Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)   14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen)   14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 44510   Korting ivm ziekte 44200   Korting kortdurend zorgverlof   Als je meerdere (eigen) componenten wilt toevoegen, kun je op die componenten inrichten dat deze grondslag zijn voor eenmalige compensatie leeftijdsvakantie (geen referentiesalaris).   De reservering zal plaatsvinden op component 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering. De uitbetaling zal plaatsvinden in december 2022 of bij uit dienst treden op component   47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Actie Geef bij de betreffende werknemers middels component 47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie de toe te passen leeftijdsvariant in Journaliseer de bijbehorende component(en) Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan een kosten grootboekrekeningnummer   Cao Contractcatering en cao Hospitality De vernieuwde cao Contractcatering is opgesplitst in twee delen. Een deel A voor bestaande medewerkers die op dit moment een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de contractcatering cao met de bestaande cao-artikelen. Een tweede deel B voor nieuwe medewerkers. Echt nieuw in dienst of al langer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de horeca cao (of nieuwe werkingssfeer hospitality cao). Eenmalige uitkering Volgens het onderhandelingsresultaat ontvangen werknemers die vallen onder de huidige cao Contractcatering (Hospitality A-deel) een eenmalige uitkering van € 325,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze eenmalige uitkering moet worden uitgekeerd in oktober 2023 of zoveel eerder als een overgang naar de cao Hospitality B-deel plaatsvindt. Doordat de details van deze eenmalige uitkering nog niet uitgewerkt en gepubliceerd zijn, is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk om deze eenmalige uitkering op cao-niveau in te richten. Als deze regeling wel is uitgewerkt, zullen wij deze op cao-niveau inrichten. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Inrichting nieuwe werknemergroep cao Hospitality B-deel Hoewel de nieuwe cao Hospitality nog niet is gepubliceerd of aangemeld bij het ministerie van SZW, hebben wij toch besloten om deze cao in te richten. Voor de cao Hospitality B-deel is een eigen werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) ingericht.   Voor deze werknemergroep is de volgende inrichting gedaan: Cao-tabel In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   zijn 38 normuren per week ingericht, in tegenstelling tot de 40 normuren per week uit de cao Contractcatering. Reiskostenvergoeding Voor het woon-werkverkeer geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, voor een enkele reisafstand tussen de 10 kilometer en de 40 kilometer. In tabel   50000 CAO Hospitality B-deel   is het maximale aantal kilometers ingericht, in tabel   50200 Reiskosten Eigen Vervoer   is vanaf 10 kilometer het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Onregelmatigheidstoeslag Met uitzondering van party en event activiteiten hebben werknemers recht op een onregelmatigheidstoeslag van 35% voor het werken op de uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Voor deze toeslag is component   43260 ORT 35%   ingericht. Dit is hetzelfde component dat bij cao Contractcatering gebruikt wordt voor de 35% ORT.  Actie Als aan werknemers de arbeidsvoorwaarde Cao Hospitality B-deel wordt gekoppeld, controleer dan of er juist wordt gejournaliseerd. Het advies aan onze klanten is om componenten op het hoogste niveau (Netherlands) te journaliseren. Als dat bij jullie niet gedaan is, dan zal je voor de nieuwe werknemergroep nog componenten moeten journaliseren.   Cao Apotheken In verband met de cao-vernieuwing eerder dit jaar zijn de volgende aanpassingen in de cao-configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor die van toepassing is op 1 december 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Journaliseer dit component.  Stagevergoedingen Van de volgende componenten zijn de bedragen aangepast: Nummer Naam Bedrag per 1-7-2022 Bedrag per 1-7-2023 42000 Stagevergoeding 1e jaars € 12,81 € 13,13 42010 Stagevergoeding 2e jaars € 15,38 € 15,76 42020 Stagevergoeding 3e jaars € 20,50 € 21,01    Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Apothekers in dienstverband Eenmalige uitkering In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 500,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor en het tijdvak dat de werknemer in dienst is in 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel   50500 Eenmalige uitkering   in de versie van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.   Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   46040   Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.   De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Actie Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.   Cao Nederlandse Spoorwegen (NS) PAWW De verzamelcao voor PAWW voor de cao NS is bij verlenging niet tijdig algemeen verbindend verklaard (AVV). In release 205 (6 oktober 2022) is de PAWW-bijdrage daarom per 1 oktober 2022 stopgezet voor cao NS, door in tabel 30100 Klant instellingen prorata een versie op te voeren per 1 oktober 2022, waarbij was ingericht dat de PAWW-bijdrage niet van toepassing was. Inmiddels is de verzamelcao wel AVV. De PAWW-premie zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 worden voortgezet. De inrichting van tabel 30100 Klant instellingen prorata is nu ingericht om doorlopend de PAWW-bijdrage toe te passen.   De cao Nederlandse Spoorwegen (NS) is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau gewijzigd. Eenmalige uitkering Gedurende de looptijd van de cao zal er tweemaal een uitkering van € 1000,- bruto uitgekeerd worden. December 2022 In december 2022 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Alle werknemers die op tenminste één dag in 2022 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van 2022 uit dienst getreden zijn, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.  Juli 2023 In juli 2023 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Ook deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Alle werknemers die op tenminste één dag in de periode van januari 2023 tot en met juni 2023 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van de reserveringsperiode uit dienst treden, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Er zal geen uitkering berekend worden voor werknemers die in juli 2023 in dienst treden. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component   47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering.    Uitbetaling van beide eenmalige uitkeringen zal plaatsvinden op component   47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. De cumulatieve reservering zal op de salarisstrook getoond worden als Res. eenmalige uitkering. Doorwerkbonus Werknemers in bij cao vastgestelde functiegroepen ontvangen een bonus indien zij na het bereiken van de leeftijd van 64 jaar in dienst blijven, de zogenaamde "Doorwerkbonus". De doorwerkbonus wordt naar rato van de contractuele deeltijdfactor berekend. Er bestaan twee varianten. Werknemers met een leeftijd tussen de 64 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen een doorwerkbonus van € 250,- bruto naar rato, werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben ontvangen een doorwerkbonus van € 700,- bruto naar rato. Je bepaalt zelf welke werknemers recht hebben op deze toeslag en of zij recht hebben op de hoge of de lage variant en voert vervolgens een transactie op op één van de volgende componenten. Nummer Naam Hoogte doorwerkbonus 43560 Doorwerkbonus 64+ € 250,- bruto per maand 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd € 700,- bruto per maand Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan component 84100  Thuiswerkvergoeding  gebruikt worden. In tabel 51100  Reiskosten en thuiswerkvergoeding  is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100  Thuiswerkvergoeding  moet nog wel gejournaliseerd worden. Actie Als een werknemer recht heeft op een doorwerkbonus, voer je een transactie op op component 43560 Doorwerkbonus 64+ of 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd. Journaliseer de volgende componenten: De eenmalige uitkering componenten Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47190 Eenmalige uitkering reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 43560 Doorwerkbonus 64+ en 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd debet aan een kosten grootboekrekeningnummer Koppel component 84100 Thuiswerkvergoeding debet aan een kosten grootboekrekeningnummer.
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 13:02 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 305 Weergaven
Mededeling In deze release notes vind je alle informatie over de patch 205.02.  Versie 205.02 zal op woensdagavond 19 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Onverwachte TWK premie berekeningen In patch 205.01 is functionaliteit uitgeleverd waarmee regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon altijd numeriek (recursief) worden berekend. Standaard werd dat namelijk alleen gedaan wanneer er meer dan één SV-loon regeling in gebruik was.    Helaas hebben we moeten constateren dat hierbij in een aantal situaties onverwachte terugwerkende kracht berekeningen werden getriggerd.    Daarom hebben we, voor nu, deze functionaliteit weer uitgeschakeld en zullen de TWK berekening weer verdwijnen.    Voor de Cao VVT staat deze functionaliteit nog wel aan, maar dan vanaf 01-10-2022. Dit is nodig zodat de premie voor de Verzekering 3e WW-jaar kan worden berekend.
Volledig artikel weergeven
19-10-2022 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 324 Weergaven
    Mededeling In de release notes van versie 205 was er al een vooraankondiging van deze patch gedaan. Deze patch wordt geplaatst ten behoeve van de vervanging van de PAWW in de cao VVT. Daarnaast zijn er met deze patch ook direct een aantal meldingen opgelost.   In deze release notes vind je alle informatie over de patch.    Versie 205.01 zal op maandagavond 17 oktober 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021 In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3 Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.   N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.   Met deze release is dit gecorrigeerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.   Wel loon voor loonheffing, maar geen loon SV in de loonaangifte bij negatief loon Het kan zijn voorgekomen dat je een correctieverzoek van van de Belastingdienst hebt ontvangen om de volgende fout te corrigeren:   Meldcode L2219 - Het LnSV is 0, terwijl de Code SrtIV gelijk is aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 38 t/m 40 of 46 EN ten minste één van de indicaties Wn-verz. staat op Ja EN het LnLbPh is niet 0 EN de CdAard is niet 6 EN de code LbTab is niet 221, 224 en 225.   Deze melding werd afgegeven op het moment dat er ‘grote’ negatieve bruto bedragen zijn verloond. Wanneer dat het geval was dan werd het loon SV, wanneer deze cumulatief binnen het loonjaar negatief was, op 0 gesteld. Dat is voor de tag  LnSV  in de loonaangifte niet de bedoeling. In dat geval moet namelijk het negatieve loon SV worden gerapporteerd.   We hebben dit aangepast vanaf 01-01-2022. Hierdoor zal deze fout voor de betreffende werknemers automatisch in de loonaangifte(s) gecorrigeerd worden.   Deze wijziging zal er ook voor zorgen dat in deze situatie zowel kolom  8 Loon voor de werknemersverzekeringen  als kolom  12 Loon voor de Zorgverzekeringswet  op de loonstaat weer worden gevuld. Deze werden namelijk in deze situatie ook op 0 gesteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT - verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Deze verzekering is ingericht in de tabellen 60900 Verzekering 3e WW-jaar en 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes.    Deze verzekering bij Loyalis kent geen geautomatiseerde aangifte.   Wij hebben in de release notes v.205 al melding gemaakt van deze inrichting. Door deze patch zal de regeling default toegepast worden voor cao VVT.   N.B.: met ingang van 1 januari 2023 zal er voor deze sector ook een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Deze zal op een later moment worden ingericht. Actie De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar. Ten behoeve van de loonjournaalpost moet dit component worden gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer. Koppel dit component  debet aan het bijbehorende balans grootboekrekeningnummer. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 14:17 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 331 Weergaven
  Mededeling Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd.          Nieuwe functionaliteit Redesign rapport Herzien Awf t.a.v. 30% Dit jaar zal voor de eerste keer de lage Awf premie herzien moet worden naar de hoge Awf premie voor werknemers die meer dan 30% meeruren hebben gewerkt.    Daarom is het goed om tijdig te controleren of er werknemers zijn die teveel uren hebben gewerkt. Wellicht is het nog mogelijk die voor het einde van het jaar onder de 30% te krijgen. Dit kan je namelijk een hoop geld schelen!   Op basis van de input op één van de gebruikers overleggen hebben we daarom het rapport  Herzien Awf t.a.v. 30%  een redesign gegeven. Hierdoor zal het rapport meer inzicht geven in welke werknemers al te veel hebben gewerkt en welke werknemers nog ruimte hebben om meer ingezet te worden. Tevens geeft het rapport inzicht in wat het je gaat kosten wanneer de werknemer herzien zal worden.   Je kunt het rapport genereren door te gaan naar  Rapportages → Rapportages → Herzien Awf t.b.v. 30%.   De gegevens op het rapport worden op werknemer niveau getoond. Dit hebben we gedaan omdat er op werknemer niveau getoetst wordt of er meer dan 30% te veel is gewerkt.   Het rapport toont per werknemer de gegevens van de volgende componenten: Nummer Naam Beschrijving 98000 Week contract uren Dit component toont de vaste contract uren per week op de laatste dag van de periode 98010 Totaal WW Awf contract uren per periode en Laag Dit component toont per periode de gecumuleerde overeengekomen arbeidsomvang uren 98020  Totaal verloonde uren Dit component toont per periode de gecumuleerde verloonde uren overeenkomstig met de verloonde uren in de loonaangifte. 98030 WW Awf Meeruren ruimte t.b.v. 30% toetsing Dit component toont per periode de ruimte aan uren die nog gewerkt kunnen worden voordat herzien zal worden op basis van de 30% toets.    Wanneer deze uren negatief zijn dan zal de toegepaste lage Awf premie aan het einde van het jaar herzien worden naar de hoge Awf premie.  98040 WW Awf Percentage meeruren Dit component toont de verhouding in % tussen de verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang.    D e formule voor deze berekening is:  ((Verloonde uren / overeengekomen uren) -1) x 100% 98050 Totaal afdracht WW Awf laag Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie die is berekend 98060 Totaal afdracht WW Awf hoog Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf hoog premie die is berekend 98070 Totaal afdracht WW Awf herzien Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf herzien premie die is berekend 98080 Totaal afdracht WW Awf altijd laag ivm uitzondering Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie welke berekend is op basis van de uitzonderingssituaties. Deze premie zal namelijk niet herzien worden op basis van de 30% herzieningsregel.   De volgende uitzonderingssituaties zullen leiden tot een lage WW Awf premie: Werknemer jonger dan 21 jaar en de verloonde uren maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand zijn, Werknemer die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, Werknemer waarvoor je een werkgeversbetaling doet. 98090 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component toont het bedrag van wat het je extra zal kosten wanneer de werknemer aan het einde van het jaar herzien zal worden.    De waarde zal alleen worden getoond wanneer er al te veel uren zijn gewerkt.   Het rapport ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:   Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt een voorziening op te nemen in de journaalpost. Hiervoor is een nieuw component  98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets  aan het systeem toegevoegd. Nummer Naam Beschrijving 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Dit component kan worden gebruikt om een boekhoudkundige voorziening voor de te herziene Awf premie kosten te maken.    Dit component wordt alleen berekend op het moment dat er op basis van de 30% toets aan het einde van het jaar herzien zal gaan worden.   Op het moment dat gedurende het jaar blijkt dat er niet meer herzien zal gaan worden wordt de voorziening weer tegen geboekt.    Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je het component zowel debet als credit te journaliseren. Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Welke werknemer(s) worden niet getoond Om het rapport overzichtelijk te houden worden er alleen werknemers getoond die aan het einde van het jaar herzien zouden kunnen worden.   De volgende werknemers worden niet op het rapport getoond: Aow gerechtigde werknemers. Die worden alleen getoond wanneer ze gedurende het jaar de Aow-leeftijd hebben bereikt EN waarvoor de lage WW Awf premie is berekend EN die op basis van te veel gewerkte uren herzien zullen worden. De uren na het bereiken van de Aow-leeftijd worden namelijk meegenomen in de 30% herzieningsregel. Hierdoor zou het dus kunnen dat de lage WW Awf premie herzien zou moeten worden op basis van teveel gewerkte uren na het bereiken van de Aow-leeftijd. Maar andersom zou ook kunnen. Dat juist door de uren na Aow-leeftijd de premie niet herzien zou hoeven worden.  Werknemers die gedurende het jaar uit dienst treden worden vanaf die periode niet meer getoond. Werknemers waarvoor geen WW Awf premie wordt berekend. Bijvoorbeeld stagiaires. Komt de stagiair op een bepaald moment in dienst, dan zou het kunnen dat de werknemer vanaf dat moment wel wordt getoond. De uren als stagiair tellen namelijk mee in de 30% herzieningsregel. Werknemers die een arbeidscontract hebben voor gemiddeld 35 uur per week of meer. Werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie van toepassing is.   Werknemers Awf hoog en/of fulltime tonen In het rapport worden default alleen werknemers getoond waarvoor de lage Awf premie is berekend én die aan het einde van het jaar herzien kunnen worden op basis van 30% te veel gewerkte uren.  Maar we hebben het ook mogelijk gemaakt om werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend en/of werknemers die als fulltime worden beschouwd toe te voegen aan het rapport.   Dit kun je doen door in tabel 30000 - Klant instellingen een keuze te maken bij de nieuwe optie AwfReport.    Selecteer de keuze Inclusief Awf hoog, wanneer je alleen de werknemers waar op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend wilt toevoegen of de keuze Inclusief Awf hoog en fulltime wanneer je ook de fulltime (gemiddeld 35 uur per week of meer) wilt tonen op het rapport.   Actie Wanneer je in de boekhouding een voorziening wilt opnemen voor de eventueel te herziene Awf premie kosten dan moet je component 98100   WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets   journaliseren. Op dit component moet je dan zowel debet als credit een grootboekrekeningnummer inrichten.   Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.   Nieuwe optie: Altijd bijzonder tarief toepassen Vanaf deze release hebben we het het mogelijk gemaakt om op individueel niveau af te dwingen dat er altijd bijzonder tarief wordt berekend. Hiermee zou je kunnen afwijken van 'normale' loonheffing berekening, gebaseerd op de loonbelastingtabellen.    Een situatie waarbij dit gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de Commissaris. Veelal wordt door de commissaris aangegeven dat de commissarisvergoeding maximaal moeten worden belast. Dit wordt gedaan zodat er bij de aangifte inkomstenbelasting geen naheffing zal plaatsvinden. Met de nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen zal er altijd bijzonder tarief worden berekend, ook al is op de component waarop de commissarisvergoeding wordt uitbetaald ingericht dat er volgens het tabelinkomen moet worden belast.    De commissarisvergoeding moet wel ingesteld staan als belasten volgens tabel inkomen anders zal er door het systeem geen loontijdvak ontstaan en zal er ook geen bijdrage Zvw worden berekend. Wat wel de bedoeling is.   In veel gevallen zal er overigens al wel bijzonder tarief zijn berekend, maar dat wordt dan veroorzaakt doordat er geen werkdagen zijn. Zijn die er wel, omdat er bijvoorbeeld een rooster is ingegeven of omdat er 1 vaste dag per periode is ingegeven, dan zal de loonheffing gebaseerd worden op de loonbelastingtabellen.    Om dit mogelijk te maken is er op de inkomstenverhouding bij Afwijkende tabellen een nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen toegevoegd.   Actie Wanneer je gebruik wilt maken van de nieuwe optie kan je de keuze maken voor de optie Altijd bijzonder tarief toepassen voor de Afwijkende tabellen bij de inkomstenverhouding.    Pensioen gedrag aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV Het effect van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV is niet bij alle pensioenfondsen hetzelfde.   Bij het ene fonds kan het aanvullend geboorteverlof en/of het betaald ouderschapsverlof UWV ervoor zorgen dat de opbouw van het pensioen volledig of deels verlaagd wordt en bij het andere fonds wordt de pensioenopbouw gewoon voortgezet.   Bovendien laten sommige fondsen het effect over aan de werkgever. De werkgever kan dan zelf kiezen of gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof pensioen opgebouwd wordt of niet.   Om dit te ondersteunen is met ingang van deze release het mogelijk gemaakt om de optie voor pensioengedrag bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV aan te kunnen passen als jij als werkgever de vrijheid hebt om te beslissen hoe het pensioengedrag is gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.   Hiervoor is een nieuw tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV geïntroduceerd. In deze tabel is opgenomen hoe het gedrag van de korting als gevolg van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV op de pensioenopbouw moet plaatsvinden. Normaal gesproken worden standaard met de kortingscomponenten het salaris en eventueel het pensioen gekort met het opgegeven aantal uren verlof. De factor of het bedrag waarmee het salaris gekort wordt gedurende de verlofperiode hoeft niet per definitie gelijk op te gaan met de factor of het bedrag waarmee het pensioen gekort wordt. Afhankelijk van wat een pensioenfonds wil wordt het gedrag van het verlof op het pensioen eventueel gecorrigeerd met een factor of bedrag zodat de opbouw van het pensioen de juiste waarde bevat. De mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt is opgenomen in de componenten   14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.    Let op:   Deze functionaliteit werkt alleen bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen. Gebruik je de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen dan zal de korting op het salaris geen effect hebben op de pensioenopbouw indien er sprake is van een jaargrondslag voor het pensioen.   In  tabel   550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   is een overzicht te zien van alle pensioenfondsen die we ondersteunen. De verschillende opties voor het pensioengedrag voor zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV zijn:   Waarde Toelichting Toepassen wettelijk percentage Deze optie zal ervoor zorgen dat er een correctie plaatsvindt zodat er pensioen opgebouwd wordt over 70% van het genoten verlof (ook al verdient een werknemer boven het maximum premieloon). 100% Korten Deze optie zal ervoor zorgen dat er geen pensioen opgebouwd wordt over het genoten verlof (dus ook niet over de aanvulling of eventueel 70% doorbetaling). Conform korting op salaris Deze optie zal ervoor zorgen dat er pensioen opgebouwd wordt over het deel van het salaris dat uitbetaald wordt. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Deze optie zorgt ervoor dat er pensioen opgebouwd wordt over alleen de aanvulling (als er sprake is van aanvulling). Nog niet bekend Deze optie wordt gebruikt op het moment dat er nog geen besluit is geweest hoe het pensioenfonds het gedrag wil. We handelen het af als 100% korten (omdat dit meestal de bedoeling is).   Standaard inrichting verschillende pensioenfondsen Het gedrag van alle pensioenfondsen is standaard ingericht in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV.   Heb je als werkgever de vrijheid om dit aan te passen dan kun je voor het pensioenfonds waaronder je valt een andere optie selecteren.   Onderstaand een overzicht van wat de verschillende pensioenfondsen verwachten gedurende de verlofperiode en hoe de opties standaard zijn ingericht. Als in de toelichting aangeven wordt dat normaliter de kortingscomponenten met de tekst "met voorzetting pensioen" gebruikt moeten worden dan zijn de opties in de twee laatste kolommen derhalve alleen bedoeld in de uitzonderingsgevallen dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" worden gebruikt. Pensioenfonds Verwachte gedrag van het pensioenfonds Optie voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG) Optie voor betaald ouderschapsverlof UWV (PaidParentalLeaveUWV) SPW Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten Pensioenfonds VLEP Aanvullend geboorteverlof: Bij vleeswaren is er altijd opbouw conform de cao. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden. Bij vlees, gemak en pluimvee is er opbouw mogelijk voor rekening van de werknemer. In de regel moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt worden. Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds detailhandel Aanvullend geboorteverlof:   Als zijnde onbetaald verlof. Dit betekent kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruiken.   Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten Nog niet bekend Pensioenfonds rijn- en binnenvaart Aanvullend geboorteverlof: Vóór 2022 geen pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden. Vanaf 2022 is de uitkering aanvullend geboorteverlof pensioengevend. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden.  En tevens component  33230 / 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling / registratief)  en eventueel ook component 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof ook inrichten om grondslag te zijn voor pensioen (afhankelijk welke factor ingericht is op de kortingscomponent). Betaald ouderschapsverlof:   Werkgever bepaalt zelf of de uitkering betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet. Zie paragraaf Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart. 100% Korten 100% korten Pensioenfonds Zorg en Welzijn Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV is de eventuele aanvulling pensioengevend. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Pensioenfonds Particuliere Beveiliging Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen.  100% Korten 100% Korten Molenaarspensioenfonds Aanvullend geboorteverlof: De pensioenopbouw loopt door. Dit betekent componenten gebruiken met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruiken. Betaald ouderschapsverlof: Geen pensioenopbouw maar werknemer kan vrijwillig deelnemen. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst "inclusief pensioen" gebruiken. 100% Korten 100% Korten Grafimedia en Reprografie Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.    Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Kartonnage en Flexibele Verpakkingen Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren ultimo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Vrijwillige sectoren primo Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Groothandel in Bloemen en Planten Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten Hybride (vrijwillige aansluiting met DB- én CDC-regeling) Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.   Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.  100% Korten 100% Korten ABP Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage Loyalis Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage BPL Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% Korten 100% Korten PME Bij aanvullend geboorteverlof loopt de pensioenopbouw door. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden. Bij betaald ouderschapsverlof is er standaard geen pensioenopbouw maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden. 100% korten 100% korten PMT In tegenstelling tot andere pensioenfondsen, waar geen automatische pensioenaangifte aanwezig zijn, is dit pensioenfonds wel apart in deze tabel opgenomen omdat bij onbetaald verlof als gevolg van ouderschapsverlof (component   14120 /   14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen))  een afwijkende premie van toepassing is.   Het uitgangspunt is dat de pensioenopbouw tijdens het verlof wel doorloopt.   Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV. 100% korten 100% korten   Benodigde extra inrichting waar er geen sprake is van een jaargrondslag Voor pensioenberekeningen waar er geen sprake is van een jaargrondslag (parameter   Grondslag berekening   in tabel   50000 CAO   heeft de waarde   Geen jaargrondslag) moet naast de standaard inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV ook de inrichting op een aantal componenten aangepast worden. Bij deze componenten moet ingericht worden dat ze meetellen in de pensioengrondslag (toevoegen op periode pensioengrondslag/grondslag voor regeling).     Het betreft de volgende componenten: Soort componenten Componenten Toelichting Kortingscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Omdat de kortingscomponenten een onderdeel zijn van het salaris dienen deze componenten ook ingericht te worden om onderdeel te zijn van de pensioengrondslag bij de fondsen waarbij er geen sprake is van een jaargrondslag.   Aanvulling 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de aanvulling pensioengevend is Correctie factor/grondslag 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Voor aanvullend geboorteverlof alleen nodig als bij de kortingscomponenten een factor ongelijk aan -1 is ingericht. Voor betaald ouderschapsverlof zit de aanvulling al in een apart component en het is dan niet nodig om de correctie factor/grondslag ook in te richten als onderdeel van de pensioengrondslag Uitkering UWV 33230 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling) 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de UWV uitkering pensioengevend is.   Opmerkingen: Dit geldt niet voor pensioenberekeningen die gebaseerd zijn op SV loon.  Al er sprake is van voortzetting pensioen dan mogen de componenten m.b.t. aanvulling (14990) , correctie factor/grondslag (14900/14910) en uitkering (33230/33240/14960/14970) geen invloed hebben op het pensioen.   Voorbeeld gedrag van het verlof op pensioen Zoals hierboven is gezegd is de   mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt, opgenomen in de componenten  14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV . Hieronder wordt een  voorbeeld beschreven:   Voorbeeld: toepassen wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over de UWV uitkering. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Toepassen wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar 70% (wettelijk ingerichte percentage) gekort wordt op het pensioen. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat in totaal 70% van de ingevoerde uren gekort wordt.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over 70% van de uitkering betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: Alleen toepassen boven wettelijk percentage Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over alleen de aanvulling. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   Alleen toepassen boven wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar alleen pensioen berekend moet worden over de aanvulling als er een aanvulling is. In dit geval zou component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV   een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat er pensioen berekend wordt over de aanvulling.   Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Er is een aanvulling van 20%. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over de aanvulling betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.   Voorbeeld: 100% Korten Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV helemaal geen pensioen berekend moet worden. De inrichting in dit geval zou moeten zijn   100% korten. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan   geen   correctie moeten plaatsvinden op de grondslag want het pensioen wordt al 100% gekort. In deze situatie wordt geen waarde vastgelegd op component   14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV.   Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Bij pensioenfonds Rijn- en binnenvaart is één van de volgende 3 situaties van toepassing: Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof tot 100%  Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof niet aan  Betaald ouderschapsverlof is niet pensioengevend  Klanten die bij het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart behoren,   moeten   onderstaande inrichting hebben:   Aanpassing in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   In tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV moet   de waarde voor het pensioenfonds   Rijn- en binnenvaart   bij kolom   PaidParentalLeaveUWV staan op   Conform korting op salaris.     Aanpassing in tabel   50000 Cao Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Pensioenfonds levering Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Pensioen aansluitingsnummer Het door u in te vullen aansluitingsnummer van het pensioenfonds Grondslag berekening Geen jaargrondslag Factor methode DTF Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Factor methode DTF overig Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Aanpassen in tabellen   60000 Pensioen Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde: Parameter Keuze / Waarde Regeling is in gebruik Ja Maar niet voor Pensioen fonds specifiek Rekenwijze Periode franchise * DTF  VCR methode Ja Factor in dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Maximum leeftijd 67 Bepalen einddatum Eerste dag periode Factor uit dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode Berekeningsniveau IKV Product kenmerk / Productvariant U0048-1084   Aanpassing in inrichting van betaald ouderschapsverlof componenten: Naast bovenstaande aanpassingen in de tabellen zijn er ook aanpassingen nodig op de inrichting van de betaald ouderschapsverlof componenten.   De aanpassing is afhankelijk of het betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet.   Onderstaande inrichting is van toepassing op de betaald ouderschapsverlof UWV componenten: Component Toelichting Kortingscomponenten betaald ouderschapsverlof UWV: Vaste component: 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) Variabele component: 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) In alle drie situaties moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" toegepast worden en moeten de kortingscomponenten in de grondslag meegenomen worden wat betekent dat: de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag dient geselecteerd te worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig UWV uitkeringscomponenten: 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Ingeval dat de UWV uitkering pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de UWV uitkering (14960 en 14970) in de grondslag meegenomen worden. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Ingeval dat de UWV uitkering   niet   pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de uitkering (14960 en 14970)   niet   in de grondslag meegenomen worden.  De standaard inrichting op deze componenten staat al goed: Geen grondslag voor periode grondslag Vinkje aanwezig bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV: 14990  -  Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Er dient een factor ingericht te worden bij component   14990   Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV  als er sprake is van een aanvulling (bijvoorbeeld 0,3 als het salaris 100% wordt aangevuld) anders hoeft er geen factor   (oftewel een factor van 0)   ingericht worden.   Als de aanvulling pensioengevend is, dan deze component inrichten als periode grondslag. Dit betekent dat de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling. geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens: Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen Niet meetellen in deeltijdfactor overig   TWK effect bij bestaande klanten van pensioenfonds Rijn- en binnenvaart Doordat we de standaard inrichting in tabel   550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV hebben aangepast naar de waarde   Conform korting op salaris kan herrekening plaatsvinden.   TWK effect als gevolg van de standaard inrichting Klanten met geen specifiek pensioenfonds Alle klanten waarvan er geen pensioenfonds is ingericht in tabel 50000 (de waarde   Geen specifiek pensioenfonds   bij parameter   Pensionfonds levering) zal een herrekening plaatsvinden alleen als er een andere factor dan -1 ingericht is op één van de kortingscomponenten m.b.t aanvullend geboorteverlof EN er sprake is van aanvullend geboorteverlof voor een werknemer. Omdat er nu standaard is ingericht in tabel 550 dat er 100% gekort wordt. Wil je dit niet dan moet je dit aanpassen in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV   voor het pensioenfonds "Geen specifiek pensioenfonds":     ABP/Loyalis klanten Voor ABP/Loyalis hoor je gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" te gebruiken. Mocht je toch de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" hebben gebruikt voor aanvullend geboorteverlof dit jaar dan zal er een herrekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2022. Dit is veroorzaakt omdat er ten onrechte de waarde   100% korten   was ingericht in plaats van de waarde   Alleen toepassen boven wettelijk percentage.  Actie Controleer je inrichting in tabel 550   Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV . Voer waar nodig aanvullende inrichting uit, zoals de benodigde extra inrichting wanneer er geen sprake is van een jaargrondslag.   Uitruil arbeidsvoorwaarden - V rij te definiëren doelen Op dit moment zijn er 7 voorgedefinieerde doelen waarmee de diverse bronnen kunnen worden uitgewisseld. Eén van de ingelegde wensen was het kunnen inrichten van vrij te definiëren doelen: Flexibele arbeidsvoorwaarden (Ideeën)    Daarom zijn er vanaf deze release vijf vrij te gebruiken zelf definieerbare doelen toegevoegd.   De onderstaande bronnen en doelen worden nu ondersteund. Bron (xx) Naam (xx) Doel (yy) Naam (yy) 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1     92 Vrij doel 2     93 Vrij doel 3     94 Vrij doel 4     95 Vrij doel 5   Deze vijf vrij te gebruiken doelen zijn een aanvulling op de Uitruil arbeidsvoorwaarden  functionaliteit.  Je kunt deze nieuwe doelen in gebruik nemen op dezelfde wijze als de voorgedefineerde doelen. Hiervan staat een uitgebreide beschrijving in Release notes Visma.net Payroll v.193   Omschrijvingen aanpassen Alle in het systeem aanwezige componenten, cumulatieven en referenties in tabel 31010 - Uitruil doelen hebben ten behoeve van deze vrij defineerbare doelen de omschrijving Vrij doel 1 (t/m 5).   Het is mogelijk deze omschrijvingen aan te passen naar omschrijving welke in jullie administratie herkenbaar is. Hier volgt een beschrijving hoe deze omschrijvingen aangepast kunnen worden.   Omschrijving component wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten en selecteer het component waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld 2019150 Bron salaris t.b.v. vrij doel 1 Open het component en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het component de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving cumulatief wijzigen Ga naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en selecteer het cumulatief waarvoor je de naam wilt wijzigen. Bijvoorbeeld cumulatief 2009100 Saldo vrij doel 1 Open het cumulatief en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja Vervang vervolgens in de Naam van het cumulatief de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan   Omschrijving in tabel wijzigen Ook is het mogelijk de omschrijving van het Doel In tabel 31010 Uitruil doelen aan te passen.   Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Geavanceerde regelingen → Referentietabellen.  Open vervolgens de referentietabel 310100 - Doelen en druk op de knop Wijzigen Selecteer vervolgens In huidge versie, vanaf 01-01-2022 en klik op de knop Ja Pas vervolgens de Beschrijving aan   Actie Voor ingebruikname van de vrij defineerbare doelen, zie uitgebreide beschrijving Uitruil arbeidsvoorwaarden in Release notes Visma.net Payroll v.193.   Daarnaast kan het handig zijn alle in het systeem voorkomende omschrijvingen zoals hierboven beschreven aan te passen naar de omschrijving behorende bij het doel.   Vakantiegeld en extra uitkering periodiek uitbetalen Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om voor een individuele werknemer het vakantiegeld of extra uitkeringen periodiek uit te betalen.    Het was al mogelijk om aan een aantal groepen werknemers direct het vakantiegeld en/of extra uitkeringen uit te betalen. Deze optie kennen we voor uurloners, vakantiekrachten en korttijdelijke contracten. Vanaf heden kan er ook voor gekozen worden om aan werknemers die niet tot deze groepen behoren, direct het vakantiegeld of één of meerdere extra uitkeringen uit te betalen. Hiervoor kunnen de volgende componenten gebruikt worden:   Nummer Naam Vakantiegeld 45040 Dwing directe uitbetaling vakantiegeld af Extra uitkering 1 46240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 1 af Extra uitkering 2 47240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 2 af Extra uitkering 3 48240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 3 af Extra uitkering 4 146240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 4 af Extra uitkering 5 147240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 5 af Extra uitkering 6 148240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 6 af   Als er een transactie op één of meerdere van deze componenten wordt opgevoerd op één contract van een werknemer met meerdere contracten, zal deze direct doorwerken voor alle contracten van de werknemer. Als het contract, waarvoor de transactie is opgevoerd, wordt beëindigd en voor de resterende contracten nog wel directe uitbetaling gewenst is, dient een transactie op een nog lopend contract te worden opgevoerd. Actie: Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Toon alleen de initiële waarde van de WAB indicatievelden op de salarisstrook  Er is een wettelijke vereiste om de onderstaande velden op de salarisstrook te tonen. Dit zijn de zogeheten WAB indicatie velden:   Onbepaalde tijd  Schriftelijke overeenkomst  Oproepovereenkomst  Voorheen toonden we naast de waardes Ja/Nee ook aanvullende informatie over wanneer de wijziging ingegaan was, bijvoorbeeld: "Ja, vanaf 23-01 Nee". Er is geen wettelijke eis om dit op deze manier te tonen. Vanaf deze release tonen we daarom alleen nog de waarde Ja/Nee die van toepassing is op de eerste dag van de periode, of de eerste dag in de periode dat de IKV actief is. Wettelijk is alleen deze waarde vereist. Deze wijziging is alleen van toepassing op de salarisstroken en zal niet van toepassing zijn op de Jaaropgave.   Actie Je hoeft niets te doen om deze gewijzigde weergave van de WAB indicatievelden te tonen. Wanneer je wil dat de WAB indicatievelden worden getoond zoals voorheen, dan kan je dat wijzigen in de salarisstrook configuratie op de volgende wijze: Ga naar Rapporten → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie Klik op Wijzigen Open Geavanceerde instellingen In de sectie Rasterindeling Klik op de checkbox bij Wijzigingshistorie van WAB-indicatievelden weergeven. Let op! We adviseren je de salarisstroken extra te controleren       Wijzigingen in bestaande inrichting Wijzig de doorgegeven contract uren / parttime factor in het pensioen rapport voor PFZW indien gebruik wordt gemaakt van generatie pact  Generatiepact pensioenfonds PFZW Bij pensioenfonds PFZW vindt de vrijwillige voortzetting plaats buiten UPA om. Dit betekent dat de korting op de uren van het generatiepact gewoon moet plaatsvinden binnen UPA alsof er geen voortzetting pensioen is. Dit houdt in dat de kortingscomponenten met de tekst (inclusief pensioen) gebruikt moeten worden. Vast/variabel Component Vast 14510 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) Variabel 14750 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)   De uren die op deze componenten zijn opgegeven zorgen automatisch voor vermindering van de pensioenopbouw. Wat er nog niet automatisch ging, is de berekening van de contracturen en het parttime percentage. De contracturen / het parttime percentage zijn gebaseerd op wat er betaald is. Met ingang van deze release wordt voor de contracturen / het parttime percentage de juiste waarde berekend bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen".    De wijziging is ingebouwd per 01-01-2022. Deze aanpassing zal geen financiële gevolgen hebben voor de werknemer in Payroll maar TWK herstel veroorzaken voor de rubriek   Contracturen per week   in de pensioenaangifte. Een voorbeeld: Veronderstel dat werknemer een contract heeft van 40 uur per week. Deze werknemer maakt gebruik van de 80-90-100 regeling wat inhoudt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioen opbouw.   Omdat voor het pensioenfonds PFZW de uren met betrekking tot generatiepact als vrijwillige voortzetting buiten UPA om afgehandeld moet worden moet je een transactie opgeven op component   14510 / 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) met het aantal uren verlof per week van 4 uur: Vóór de release berekenden wij de pensioenpremie en de verloonde uren voor regeling gebaseerd op 90% en de contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 100% Na de release berekenen wij de pensioenpremie, verloonde uren voor regeling gebaseerd en contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 90% In dit geval zal er voor de contracturen de waarde 36 gerapporteerd worden in de UPA-aangifte bij de rubriek Contracturen per week.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties in de pensioenaangifte tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie nodig.   Alle klanten - Visma.net Payroll rol namen gewijzigd in Visma.net Admin Wanneer een gebruiker toegang moet krijgen tot Visma.net Payroll, dan kan dit worden gerealiseerd door in Visma.net Admin de betreffende gebruiker een rol voor Visma.net Payroll te geven.   Vanaf nu hebben de Visma.net Payroll rollen een gewijzigde naam in Visma.net Admin. Dit hebben we gedaan zodat deze beter leesbaar en herkenbaar zijn. De rechten, die gebruikers krijgen, vanuit de rollen zijn ongewijzigd gebleven.    Voorheen hadden alle rollen de prefix Visma.net Payroll in de naam. Hierdoor was de rest van de rol naam, bijvoorbeeld Administrator of Administrator Light, vaak niet meer te lezen. Deze viel dan net buiten het veld.   Deze prefix Visma.net Payroll is nu verwijderd. In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe naam van de Visma.net Payroll rollen te zien.  Oude naam Nieuwe naam Opmerking Visma.net Payroll Administrator Administrator - Visma.net Payroll Administrator Light Administrator Light - Visma.net  Payroll Reports Reports - Payroll Read Only Read Only Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt. Payroll Read Only Extended Read Only Extended Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt.   In Visma.net Admin zit dat er vervolgens zo uit:       Opgeloste meldingen Verloonde uren en pensioen premie incorrect bij uitruil VU of EJU voor verlof en er is onvoldoende bron Als er vakantiegeld of een extra uitkering wordt uitgeruild voor verlof maar er is onvoldoende vakantiegeld dan wel extra uitkering en er is ingericht dat in deze situatie met het salaris uitgeruild moet worden, dan werden de met het salaris uitgeruilde uren ten onrechte niet verrekend in de verloonde uren wat ook impact kan hebben op de berekende pensioenpremie.   Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Deeltijdfactor die gebruikt wordt voor bepaling minimum/maximum extra uitkering t.o. aangepast bij (Voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV Wanneer het (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV (component 14960/14970) geen grondslag is voor de extra uitkering dan werden t.o. 70% van de verlofuren meegeteld in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum dan wel maximum extra uitkeringsbedrag.   Als de berekeningsmethode van de extra uitkering gebaseerd is op een deeltijdfactor en er is ingericht dat de eventuele aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV rekening moet houden met de hoogte van de uitkering (tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen) dan zullen de uren op de (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV componenten (zijnde 70% van de verlofuren) altijd meetellen in de gebruikte deeltijdfactor voor de extra uitkering. Dit is hersteld per augustus 2022 (vanaf dan kan er sprake zijn van betaald ouderschapsverlof UWV). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenpremie voor PME/PMT incorrect als sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV Bij pensioenfonds PME en PMT wordt een hoger bedrag aan pensioenpremie berekend als bij betaald ouderschapsverlof UWV de kortingscomponent met de tekst met voortzetting pensioen (component 14450/14780 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)) wordt toegepast en er sprake is van: - een voorschotbedrag (component 14970 - Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - een aanvulling (component 14990 - Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV) en/of - uitkering UWV (component 14960 - Betaald ouderschapsverlof UWV) Deze fout is met TWK hersteld en leidt tot herrekening. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kopen verlof m.b.v. uitruilfunctionaliteit geeft soms een foutmelding Als er verlof gekocht wordt d.m.v. de componenten 2xx0710/20 Bron xx t.b.v. verlof dan kon de berekening soms vastlopen met de melding "Execution finished but all started numeric calculations did not receive call SolveEnd".   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Bestuurders funderend onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 worden de voormalige cao's Bestuurders PO en Bestuurders VO samengevoegd tot één cao Bestuurders funderend onderwijs. Voor deze cao is een nieuwe werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) aangemaakt: Cao Bestuurders funderend onderwijs. Deze groep overerft niet langer van cao Primair onderwijs respectievelijk cao Voortgezet onderwijs.   We verzoeken je om de bestuurders Voortgezet Onderwijs aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs te koppelen. Bij voorkeur met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, maar er kan ook voor gekozen worden om dit per een latere datum te doen, doch uiterlijk per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zullen wij geen cao-onderhoud meer uitvoeren voor de huidige werknemergroepen cao Bestuurders PO en cao Bestuurders VO, maar enkel nog op cao Bestuurders funderend onderwijs.   We vragen je om de bestuurders Primair Onderwijs tot nader bericht nog niet aan deze nieuwe arbeidsvoorwaarden te koppelen, tot we duidelijkheid hebben van ABP omtrent de AOP-premie. Pensioen- en andere regelingen Voor de cao Bestuurders funderend onderwijs zijn, net als voor andere onderwijscao's, de regelingen van ABP en Loyalis van toepassing. Deze zijn ingericht in de volgende tabellen: Nummer Regeling   Waardes Opmerking 60000 OP/NP premie 60010 OP/NP premie waardes   60020 OP/NP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60100 AOP premie 60110 AOP premie waardes Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60120 AOP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60200 IVP premie 60210 IVP premie waardes   60220 IVP premie waardes i.g.v. meerdere varianten   60300 IPAP premie 60320 IPAP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs 60400 OPNP-I premie 60420 OPNP-I premie waardes i.g.v. meerdere varianten     De salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 werkt niet direct door in de pensioenpremieberekening. Conform het reglement van ABP zal de salarisverhoging opgeteld worden bij het pensioengevend salaris van 2023.   Voor de bestuurders PO zijn wij nog in afwachting van definitief bericht van ABP met betrekking tot de AOP-premie. Voor de sectoren VO geldt een afdrachtpercentage van 0,9% en voor de sector PO geldt een afdrachtpercentage van 0,8%. In eerste instantie werd aangegeven dat de cao VO leidend is voor de premiepercentages van de nieuwe cao Bestuurders funderend onderwijs. Echter heeft ABP daarna aangegeven dat de sector leidend is en dat derhalve voor bestuurders PO een afdrachtpercentage van 0,8% verwacht wordt. Daarom geldt voor nu het advies om bestuurders PO nog niet te koppelen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs, maar om tot nader bericht de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken. Cao-tabel Deze nieuwe cao kent - met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 - een aantal normuren van 40 uur per week. Dit betekent dat er herrekeningen en twk's kunnen plaatsvinden daar waar een berekening gebaseerd op een aantal uren met een bijbehorend uurloon heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van verlofuren.   In tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs   is ingericht dat het vakantiegeld jaarlijks wordt gereserveerd over de periode van juni tot en met mei en wordt uitbetaald in de maand mei. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van het vakantiegeld maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Eindejaarsuitkering In tabel   50500 Eindejaarsuitkering   is de eindejaarsuitkering ter hoogte van 7,4% van het bruto jaarsalaris ingericht. De volgende componenten zij ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor de eindejaarsuitkering: Nummer Naam 10010  Periode salaris 10060  Gewerkte uren (uurloners) 10100  Toeslag garantiesalaris 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14170  Korting levensloopverlof (inclusief pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 42900  Verlof verkopen 42910  Afrekenen verlofsaldo 42920  Afrekenen verlofsaldo negatief 42930  Uitbetalen verlofrecht 42950  Verlof kopen (bron salaris) 42960  Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970  Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Wij hebben de wijziging naar een percentage van 7,4% ook doorgevoerd voor de bestaande werknemergroep Cao Bestuurders PO. Op deze groep zal echter vanaf 1 januari 2023 geen cao-onderhoud meer plaatsvinden.   De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks gereserveerd over de periode van januari tot en met december en zal worden uitbetaald in december. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van de eindejaarsuitkering maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component   46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum. Actie Journaliseer alle benodigde componenten (Voorzover de componenten niet reeds al op Netherlands niveau zijn gejournaliseerd) Als er overeengekomen is om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af Als er overeengekomen is om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af   Cao Primair onderwijs - Inkomensfactor arbeidsmarkttoelage directie Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werknemers in de categorie directie een arbeidsmarkttoelage. De bedragen die genoemd zijn in cao artikel 6.8 zijn op basis van normbetrekking. Indien er kortingen in verband met onbetaald verlof of langdurige ziekte van toepassing zijn, wordt ook de arbeidsmarkttoelage verlaagd. De BAPO verlaagt deze arbeidsmarkttoelage echter niet.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 hebben we de inkomensfactor voor component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie aangepast. Dit zal (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Kinderopvang - bedragen reiskostenvergoeding Voor de cao Kinderopvang zijn per 1 januari 2022 de bedragen van de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. Dit is aan onze aandacht ontschoten; onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de bedragen als volgt: Tabel Naam Nieuw bedrag 50200 Reiskosten eigen vervoer (woon-werkverkeer) € 0,12 per km 50280 Dienstreizen KM bedragen Aantal km Bedrag 1 € 0,39 5.001 € 0,28 (ongewijzigd) 10.001 € 0,23 20.001 € 0,19 (ongewijzigd) Deze wijzigingen zullen (positieve) twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen   Wijzigingen t.b.v. betaald ouderschapsverlof UWV in periode grondslag pensioen en overige regelingen t.b.v. diverse cao's De kortingscomponenten   14440/14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)   voor onderstaande cao's zijn aangepast zodanig dat de korting in de pensioengrondslag en overige regelingen meegenomen wordt: Cao Apotheken Cao Apothekers in dienstverband Cao Kartoflex Cao Tuinzaadbedrijven Cao Glastuinbouw Cao NS Component Apotheken Apothekers Glastuinbouw Tuinzaadbedrijven Kartoflex NS 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)  Pensioen Pensioen Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Excedent pensioen DB Excedent pensioen DC Aspirant pensioenregeling Pensioen Pensioen WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Deze aanpassing leidt tot herrekening vanaf 02-08-2022 (de ingangsdatum van betaald ouderschapsverlof UWV).   Voor de werknemers met betaald ouderschapsverlof UWV zal minder pensioen premie worden ingehouden en afgedragen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verlenging of beëindiging deelname aan PAWW Een aantal van de door ons ondersteunde cao's nemen via een verzamelcao deel aan de PAWW-regeling. De meeste verzamelcao's hadden een looptijd tot en met 30 september 2022. De meeste verzamelcao's zijn verlengd, maar voor enkele cao's dient de PAWW-bijdrage al dan niet tijdelijk stopgezet te worden.   Voor de cao VVT geldt dat de deelname aan PAWW wordt beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een verzekering voor het 3e WW-jaar bij Loyalis. Hierover lees je verderop in de releasenotes meer.   Voor de cao's Apotheken en NS zijn wel verzamelcao's aangemeld bij het ministerie van SZW, maar deze liggen nog ter visie. Totdat de verzamelcao's AVV zijn, is er geen sprake van premieplicht. Daarom is per 1 oktober 2022 voor deze cao's de PAWW-bijdrage (tijdelijk) stopgezet. Als je de bijdrage per 1 oktober wel voort wenst te zetten, kun je een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao Verzamelcao Status PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Apotheken sector 4 no. 5A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Contractcatering sector 4 no. 3 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Gemaksvoedingindustrie sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Glastuinbouw sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Grafimedia sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Groothandel in Groenten en Fruit sector 4 no. 8 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Jeugdzorg sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kaaspakhuisbedrijf sector 4 no. 5 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kartoflex sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Kinderopvang sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Metalektro sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao MITT - normuren 38 uur sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao Museum sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao NS sector 4 no. 6A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Particuliere Beveiliging sector 4 no. 9 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Formeel gezien is de AVV niet op tijd, maar momenteel hebben we geen klanten op deze cao, dus is de inrichting ongewijzigd gelaten Cao Sociaal Werk sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Cao Tuinzaadbedrijven sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage  Cao VVT teruggetrokken uit verzamelcao   Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022 Cao Woondiensten sector 4 no. 4 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage   Actie Uitsluitend wanneer de cao Apotheken of cao NS van toepassing is en je de PAWW-bijdrage wel   wenst voort te zetten, is actie vereist. Voor deze cao's kun je dan een eigen versie aanmaken van tabel   30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er   wel   een bijdrage PAWW berekend dient te worden.    Cao VVT - Verzekering 3e WW-jaar In 2019 werd een verzamelcao afgesloten voor verzekering van het 3e WW-jaar via de PAWW-regeling. De looptijd van deze verzamelcao loopt per 1 oktober 2022 af. Cao-partijen zijn overeengekomen om deelname aan de PAWW niet te verlengen. Om toch het 3e WW-jaar te verzekeren zijn werkgevers die zijn aangesloten bij de cao VVT verplicht om een verzekering voor het 3e WW-jaar af te sluiten bij Loyalis. Daarnaast zal per 1 januari 2023 een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Einde PAWW Met ingang van 1 oktober 2022 zal er geen PAWW-bijdrage meer ingehouden worden. Dit is ingericht in tabel   30100 Klant instellingen prorata. Verzekering 3e WW-jaar Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Normaal gesproken dienen SV-regelingen te worden ingericht als regeling 19 en/of regeling 20 (in tabellen 61900 en/of 62000). Echter hebben wij geconstateerd dat enkele van onze klanten, die onder de cao VVT vallen, regeling 19 en/of regeling 20 al in gebruik hebben voor eigen regelingen. Om geen conflicterende inrichting te veroorzaken, hebben wij deze verzekering ingericht in de tabellen   60900 Verzekering 3e WW-jaar   en   60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes. Aangezien niet al onze klanten, die onder de cao VVT vallen, momenteel een regeling gebaseerd op het SV-loon in gebruik hebben, zijn er situaties te bedenken waarbij de inrichting in tabel   60900 Verzekering 3e WW-jaar   niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Ten tijde van deze release hebben we nog niet alle testen afgerond. Derhalve staat de regeling nu op cao-niveau uit. Zodra we de testen met de gewenste resultaten hebben afgerond, zal er een patch plaatsvinden, waarin de regeling aan wordt gezet.   De premie zal worden ingehouden op component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar.   Loyalis kent voor deze verzekering geen geautomatiseerde aangifte. WGA-hiaatverzekering Er zijn nog enkele onduidelijkheden met betrekking tot de WGA-hiaatverzekering en de inloop WGA-hiaatverzekering. Met Montae & Partners, het advieskantoor dat de schakel vormt tussen werkgeversvereniging Actiz, verzekeraar Loyalis en diverse salarissoftwareleveranciers zijn wij nog in overleg over de exacte invulling van deze regeling(en). De verwachting is dat er in de komende maand meer duidelijkheid komt, zodat de premieberekening voor de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 correct ondersteund kan worden.   We verzoeken je hiervoor de releasenotes in de gaten te houden. Actie Component   52520 Premie verzekering 3e WW-jaar   moet debet op een balans grootboekrekeningnummer gejournaliseerd worden. 
Volledig artikel weergeven
06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 06-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 758 Weergaven
Mededeling Versie 193 zal op donderdagavond 7 april 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleiding In deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Deze functionaliteit is te gebruiken vanaf 1 januari 2022. Hierdoor is het mogelijk geworden diverse "bronnen" en "doelen" met elkaar uit te ruilen.   De onderstaande bronnen en doelen worden ondersteund. xx Bron yy  Doel 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1 (vanaf release 205)     92 Vrij doel 2 (vanaf release 205)     93 Vrij doel 3 (vanaf release 205)     94 Vrij doel 4 (vanaf release 205)     95 Vrij doel 5 (vanaf release 205)   In deze beschrijving wordt veelal gesproken over componentnummers of omschrijving met daarin "xx" en "yy". De "xx" staat voor het bron nummer of bron omschrijving en "yy" staat voor het doel nummer of de doel omschrijving. Bijvoorbeeld component 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy. Hiermee wordt dan bedoeld dat voor elke bron en doel combinatie deze component bestaat. Bijvoorbeeld   2010150 Bron salaris t.b.v. fiets.   De onderstaande functionaliteiten worden ondersteund (en verderop nader toegelicht): Gebruik van variabele componenten voor het opgeven van een eenmalige uitruil. Het opvoeren van deze variabele component kan ook gebeuren in een periode waarin de bron nog niet wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld in periode oktober wordt de uitruil van de vakbondscontributie ingevoerd, maar deze zal pas in december bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering worden uitgeruild. Gebruik van vaste componenten om bijvoorbeeld gedurende drie jaar €500,- per jaar van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van een fiets of elke periode €50,- van het salaris hiervoor te gebruiken. Uitruil transacties worden op een contract opgegeven maar de uitruilmogelijkheden worden op werknemer niveau bepaald en vervolgens verdeeld over contracten. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets op één contract vastgelegd en op één contract wordt vastgelegd dat €500,- van de eindejaarsuitkering gebruikt moet worden voor de aflossing. Hierbij zal dan naar het totaal van de eindejaarsuitkering van alle contracten gekeken worden. Bij einde dienstverband resterende saldo's (van bijvoorbeeld de fiets) netto afrekenen of indien er een uitruil transactie aanwezig is voor een bepaalde bron-doel combinatie deze zoveel mogelijk benutten en de rest netto afrekenen. Indien de bron salaris is, zal gecontroleerd worden op het minimumloon (voor zover van toepassing). Indien de bron het vakantiegeld is zal gecontroleerd worden op het wettelijk minimum vakantiegeld. Deze controle kan ook uitgezet worden. De volgorde waarin de aflossing van doelen moet plaatsvinden is in te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de bedrijfsfitness te betalen vanuit de eindejaarsuitkering en daarna het restant van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van de fiets. Per doel is in te richten of zowel de inhouding op de bron als de uitbetaling van het doel wordt vastgelegd (bijvoorbeeld bij de fiets) of dat alleen een inhouding op de bron wordt vastgelegd wat automatisch leidt tot uitbetaling van het doel (bijvoorbeeld een vakbondscontributie) of dat er alleen sprake is van een inhouding op de bron (bijvoorbeeld bij het kopen van verlof). Per doel is het mogelijk aan te geven of bij onvoldoende bron het restant van het salaris ingehouden moet worden (of niet) of dat het in een volgende periode opnieuw geprobeerd moet worden (of niet). Indien het salaris wordt gebruikt voor de uitruil dan zal dit, afhankelijk van de inrichting, ook van invloed zijn op zaken als het uurloon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  Indien er onvoldoende bron aanwezig is voor de uitruil dan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt. Indien met TWK een hogere uitruil wordt gedaan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt Samenvoegen van meerdere bronnen op één bron. Bijvoorbeeld als er meerdere extra uitkeringen zijn dan kunnen die samengevoegd worden tot één bron. Hierbij moet wel gekeken worden dat alle doelen op eenzelfde manier in de loonaangifte verantwoord worden. Aanmaken van diverse componenten t.b.v. de module   Flex benefits   wanneer deze in de nabije toekomst beschikbaar komt en wordt gebruikt. Registreren van uitruil arbeidsvoorwaarden Een uitruil bestaat uit twee delen. Enerzijds de vastlegging van het doel (bijvoorbeeld een gekochte fiets of een vakbondscontributie) en anderzijds het aangeven waarmee dit doel uitgeruild moet worden (bijv. vakantiegeld, extra uitkering etc.) Onderstaande componenten zijn hiervoor aanwezig: Component Toelichting 200yy10 Saldo yy Te gebruiken om het saldo van dit doel op te voeren/aan te passen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het doel niet zelf heeft aangeschaft, maar de werkgever het doel heeft betaald. 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. I.g.v. aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy Deze variabele component is te gebruiken voor een uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden. 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy Deze vaste component is te gebruiken voor een periodieke uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden.   Het is niet altijd noodzakelijk zowel een "doel" transactie (op component 200yy10 Saldo yy   of 200yy30 Uitbetaling yy) als een uitruil transactie (component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy   of 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) op te geven. Afhankelijk van de inrichting van het doel kan het bijvoorbeeld volstaan om alleen de uitruil transactie op te geven.   De werkwijze is afhankelijk van de inrichting van de kolom   Vastlegging in tabel 31010 Uitruil doelen:   De kolommen   Prioriteit   en   Ontoereikend   worden verderop toegelicht. Met betrekking tot de kolom Vastlegging zijn er de volgende vier opties: Variabele of vaste uitruil en een saldo of directe netto betaling (wat ook tot een saldo leidt) : Dit wordt gebruikt voor doelen die niet in één keer uitgeruild worden en waarvan het (afhankelijk van wie het doel betaald heeft) wenselijk is dat er direct een volledige netto uitbetaling van het doel aan de werknemer wordt gedaan waarna vervolgens via de uitruil een terugbetaling plaatsvindt.   Het meest voorkomende voorbeeld hiervoor is de aanschaf van de fiets. Als de werknemer de fiets betaald heeft dan kan via component   2000130 Uitbetaling fiets gezorgd worden dat het bedrag van de fiets aan de werknemer netto wordt uitgekeerd en er tegelijk een saldo ontstaat. Dit saldo wordt verlaagd d.m.v. een uitruil die plaatsvindt door opgave van component   2xx0110 Bron xx t.b.v. fiets of 2xx0120 Bron xx t.b.v. fiets. Hiermee geeft xx aan vanuit welke bron de uitruil moet plaatsvinden. Er kan ook van meerdere bronnen gebruik gemaakt worden. Als de werkgever de fiets betaald heeft kan via component   2000110 Saldo fiets   de waarde opgegeven worden waarmee het het saldo gevuld wordt.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Fiets.   Variabele of vaste uitruil (geen saldo in gebruik), automatische netto betaling wanneer uitruil plaatsvindt : In dit geval moet alleen de uitruil worden vastgelegd op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy. Dit is normaliter altijd een variabele uitruiltransactie (maar mag ook een vaste transactie zijn op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy). Het opgeven van deze uitruiltransactie zal ertoe leiden dat zodra de uitruil met de bron plaatsvindt er op dat moment ook een netto uitbetaling wordt gedaan. Er wordt geen saldo bijgehouden.   Een voorbeeld hiervan is een gewenste uitruil van de vakbondscontributie van €100,- met de extra uitkering 1 (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering). In september kan bijvoorbeeld een transactie op   2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   worden vastgelegd. In december (wanneer de extra uitkering 1 wordt uitbetaald) zal de bruto uitruiltransactie aangemaakt worden op component   2110250 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie   van -/- €100,-, maar ook de netto uitbetaling van €100,- op component 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie. Er wordt alleen netto uitbetaald wat ook uitgeruild is, m.a.w. als er onvoldoende bron (in dit geval extra uitkering 1) is, dan zal de netto uitbetaling ook lager zijn. Omdat er geen saldo wordt bijgehouden is er ook geen sprake van een afrekening bij uitdienst (anders dan op dat moment waar mogelijk de uitruil laten plaatsvinden) of een "restschuld" als er onvoldoende bron is voor de uitruil.    Het is mogelijk de hier als voorbeeld beschreven uitruil van de vakbondscontributie als declaratie in de declaratiemodule vast te leggen. Dus de werknemer declareert de vakbondscontributie wanneer de factuur binnenkomt. Vervolgens zal Payroll de uitruil laten plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt.    Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v. de Fiets,   bedrijfsfitness en   Verlof.   Variabele uitruil (saldo automatisch aangemaakt) of vaste uitruil plus een saldo. Geen netto betaling : In dit geval moet een variabele uitruil worden opgegeven op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy waarmee automatisch ook een saldo wordt gecreëerd en/of wordt een vaste uitruil op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy opgegeven tezamen met een saldo op component   200yy10 Saldo yy. De vaste transactie op component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy zal namelijk NIET automatisch leiden tot een verhoging van het saldo. Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld via de Verlof module extra verlof gekocht wordt wat uitgeruild moet worden vanuit een bron (hiervoor zal de Verlof module wel ingericht moeten worden om gebruik te maken van de componenten   2xx0710 Bron xx voor verlof). De Verlof module maakt dan, zodra het verlof gekocht wordt, een variabele transactie voor de uitruil aan.   Wil een werknemer echter verlof kopen en dit verspreid over een langere periode uitruilen (bijvoorbeeld vanuit het salaris) dan moeten de verlofrechten in de Verlof module opgehoogd worden (dus NIET via kopen verlof) en moet een saldo transactie op component   2000710 Saldo verlof aangemaakt worden door het opgeven van het totaal aantal gekochte uren verlof (bijvoorbeeld 48 uur) en moet daarnaast de vaste uitruil worden opgegeven, bijvoorbeeld op component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof met een aantal gelijk aan wat per keer dat de uitruil plaatsvindt, uitgeruild moet worden (bijvoorbeeld 4 uur per maand gedurende een jaar). Wordt als bron het vakantiegeld genomen, dan zou de vaste uitruiltransactie een duur kunnen hebben van drie jaar met een aantal van 16 uur, omdat dan elk jaar 16 uur zal worden uitgeruild).   Verderop in deze release note wordt nader ingegaan op de afhandeling bij gebruik van het doel   Verlof.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Verlof.   Variabele of vaste uitruil (saldo automatisch aangemaakt, als vast dan saldo elke periode verhoogd). Geen netto betaling: In dit geval moet een vaste of variabele uitruil worden opgegeven op component   2xxyy10/20 Bron xx t.b.v. yy, die automatisch zal leiden tot een ophoging van het saldo. Wanneer de vaste uitruil gebruikt wordt (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) zal de opgegeven waarde ELKE periode (voor de duur van de transactie) het saldo ophogen. Dus ook als bijvoorbeeld de bron extra uitkering 1 wordt gebruikt (bij andere Vastlegging   methodes wordt de opgegeven waarde op een vaste uitruil transactie alleen geteld in de periode dat er ook sprake is van een uitbetaling). Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het doel   Bedrijfsfitness. Als het gebruik van de bedrijfsfitness bijvoorbeeld €10,- per maand is en de uitruil moet vanuit de extra uitkering 1 plaatsvinden, dan kan een vaste transactie op component 2110620 Bron extra uitkering 1 t.b.v. bedrijfsfitness gedaan worden met een bedrag van €10,-. Elke maand zal het saldo dan met €10,- verhoogd worden en als deze transactie het hele jaar loopt dan zal bij een uitbetaling van de extra uitkering 1 in december een bedrag van €120,- worden uitgeruild.   Component 2xx0620 Bron xx t.b.v. bedrijfsfitness   is standaard ingericht als NIET tijdsgevoelig wat inhoudt dat als de transactie hierop halverwege een periode start of stopt dat voor die periode wel het hele bedrag genomen wordt. Mocht dat niet gewenst zijn dan kan deze instelling op de component aangepast worden naar WEL tijdsgevoelig.   Dit is de standaard instelling voor het doel   Bedrijfsfitness.   Prioriteitsvolgorde van doelen In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Prioriteit   voor elk gebruikt doel aangegeven worden in welke onderlinge volgorde de uitruil van alle doelen gedaan moet worden.   Prioriteit 1 (hoogste prioriteit) geeft aan dat dit doel als eerste uitgeruild zal worden. Dit kan gebruikt worden als er sprake is van een doel dat door de werkgever is betaald en daarom als eerste uitgeruild moet worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de Bedrijfsfitness (Prioriteit 1)   te betalen vanuit de opgegeven bron (of bronnen) en daarna het restant van de bron (of bronnen) te gebruiken voor de aflossing van de het doel met   Prioriteit 2. Elk doel moet voor de juiste werking een unieke   Prioriteit   hebben. Er mogen dus geen twee doelen met een gelijk prioriteitsnummer zijn.   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil In tabel   31010 Uitruil doelen moet in de kolom   Ontoereikend   voor elk gebruikt doel aangegeven worden wat er moet gebeuren als de opgegeven uitruil hoger is dan de aanwezige bron. De volgende opties zijn mogelijk:   Gebruik bron salaris: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, uitgeruild worden met het salaris. Indien er ook onvoldoende salaris is wordt een rapportagecomponent 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden. Om de uitruil van dit restende bedrag in een latere periode alsnog te doen moet een nieuwe uitruil transactie op component   2xxyy10   Bron xx t.b.v. yy   gedaan worden. Dit is de standaard inrichting voor het doel   Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- uitgeruild worden vanuit het salaris. Als er echter maar €200,- salaris beschikbaar is voor de uitruil, dan zal alleen die €200,- uitgeruild worden vanuit het salaris en zal de rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €100,- aangemaakt worden.   Probeer volgende periode: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, worden doorgeschoven naar een volgende periode waarin deze bron weer beschikbaar is en zal er ook een rapportagecomponent   2xxyy70 Onvoldoende xx t.b.v. yy, doorgeschoven naar volgende periode aangemaakt worden met het bedrag dat doorgeschoven wordt.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- doorgeschoven worden naar de volgende keer dat er een uitbetaling van de extra uitkering 1 is. Daarnaast zal rapportagecomponent 2110170 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets, doorgeschoven naar volgende periode met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Geen uitruil:   In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden ook niet uitgeruild worden en wordt een rapportagecomponent   2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden.   Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v.   Aanvullende reiskostenvergoeding, Verlof en   Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1. Daarnaast zal rapportagecomponent   2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Gebruik tabel 51150: Deze optie is alleen van toepassing voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding. In dit geval zal uit tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte   gekeken worden naar de inrichting van de parameter Uitruil met vakantie uitkering/extra uitkering x. Deze optie moet alleen gebruikt worden als de aansturing om de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering te gebruiken voor een uitruil vanuit Payroll gedaan moet worden (en dus niet vanuit bijvoorbeeld de Flex benefits   module). Deze parameter kan de volgende waardes hebben die "vertaald" worden naar één van de bovenstaande opties: Uitruilen niet toepassen zorgt ervoor dat er helemaal geen uitruil vanuit Payroll geïnitieerd wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering. Gemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Geen uitruil Ongemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent   Gebruik bron salaris Als de fiscale ruimte gebruikt moet worden voor een aanvullende reiskostenvergoeding vanuit zowel het vakantiegeld als de extra uitkering, dan is tabel   51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte vaak zo ingericht dat het vakantiegeld gemaximeerd uitgeruild wordt en de extra uitkering ongemaximeerd uitgeruild wordt (als het de bedoeling is dat het restant aan fiscale ruimte benut wordt vanuit het salaris).   Dit is de standaard inrichting voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding.   Uitruil van bronnen en doelen wordt op werknemer niveau gedaan De uitruil functionaliteit wordt toegepast op werknemer niveau om het daarmee mogelijk te maken dat op één contract de gewenste uitruil wordt vastgelegd terwijl de totale bron van alle contracten wordt meegenomen in de uitruilberekening.   Het is daarmee ook niet nodig om bijvoorbeeld een aangeschafte fiets die geregistreerd is op contract 1 over te hevelen naar een contract 2 als contract 1 beëindigd is. Als op contract 1 een gewenste uitruil is vastgelegd en vervolgens de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt, dan zal de uitruil naar rato van de hoogte van de bron op elk contract verdeeld worden over de contracten.   Ook voor het doel   Aanvullende reiskostenvergoeding vindt de uitruil bepaling plaats op werknemer niveau ongeacht de inrichting van   Fiscale ruimte niveau in tabel   Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte. Deze parameter heeft nu alleen nog effect op de uitruil van de fiscale ruimte t.b.v. een bovenmatige reiskostenvergoeding.   Als er sprake is van meerdere contracten en de uitruil is daarom verdeeld over deze contracten dan wordt ook op de loonstrook deze uitruil per contract getoond. Als dit niet gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de (al langer bestaande) functionaliteit om in de Salarisstrook configuratie aan te geven dat componenten per werknemer samengevoegd moeten worden (onder   Geavanceerde onderdelen) Op basis van deze setting en de inrichting op de component zal op de loonstrook de component niet per contract maar gesommeerd weergegeven worden (alleen als de eventueel afgedrukte Prijs en Factor niet verschillend zijn).   De indicatie op de component (tabblad   Verschijning) staat standaard aan:   Toepassing wettelijk minimumloon en wettelijk minimum vakantiegeld Als voor een contract het minimumloon van toepassing is dan zal hiermee rekening gehouden worden bij het bepalen van de hoogte van de beschikbare bron salaris. Een uitruil met de bron salaris zal dan dus niet kunnen leiden tot een salaris onder het minimumloon.   Ook bij uitruil met als bron het vakantiegeld wordt rekening gehouden met het wettelijk minimum vakantiegeld (zijnde 8% van het minimumloon) als het minimumloon van toepassing is.   De controle op het wettelijk minimum vakantiegeld kan uitgezet worden in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen: Standaard staat deze instelling op Ja.   Eindafrekening doelen bij uitdienst Wanneer het dienstverband beëindigd is en er is nog sprake van een restsaldo van bijvoorbeeld de fiets, dan zal dit restsaldo standaard in de laatste periode dat het dienstverband actief is, netto worden ingehouden.   Het is echter ook mogelijk om aan te geven dat eerst de bron vakantiegeld en/of extra uitkering moet(en) worden gebruikt alvorens een eventueel restant netto zal worden verrekend.   Dit kan in tabel   31000 Uitruil algemene instellingen worden ingesteld: Standaard staat deze instelling uit.   Indien deze instelling aanstaat, dan zal eerst gekeken worden of er nog een vastgelegde toekomstige uitruil is met bron salaris, vakantiegeld of extra uitkering. Wanneer de eindafrekening van het vakantiegeld en/of extra uitkering plaatsvindt, zal ook de resterende uitruil plaatsvinden (rekening houdend met een eventueel minimum wettelijk vakantiegeld).   Het resterende saldo (dus datgene wat niet tegen salaris, vakantiegeld en/of extra uitkering uitgeruild wordt) zal direct netto worden ingehouden in de periode van uitdienst.   Eindafrekening doelen bij einde dienstverband wordt alleen gedaan als er in dezelfde periode geen ander dienstverband actief is.   Met component   3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten   resp. 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten wordt ook de eindafrekening van de doelen geblokkeerd dan wel afgedwongen. Een eventuele netto eindafrekening wordt gedaan op het laatste actieve contract in de periode.   De afrekening van een resterend saldo verlof wordt overigens niet netto gedaan maar middels de bron salaris.   Voorbeeld: Voor de fiets is er nog een openstaand saldo van €1000,-. Er is een uitruiltransactie van €500,- vastgelegd in periode 01 om het vakantiegeld te gebruiken voor de aflossing van de fiets (dus €500,- op component   2020110 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets). De werknemer gaat in maart uitdienst en ingericht is dat het vakantiegeld in de periode na uit dienst wordt afgerekend (in dit voorbeeld dus in april). Stel dat het uitbetaalde vakantiegeld in april €800,- is en dat het wettelijk minimum vakantiegeld dat uitbetaald zou moeten worden €350,- is.   Dit betekent dat in maart 1000 - (800 - 350) = €550,- netto zal worden ingehouden op component   2000160 Afrekenen fiets. In april zal €450,- worden uitgeruild tegen het vakantiegeld middels component   2020150 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets.    Als er een vaste uitruil transactie (component   2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) aanwezig is in de periode van uitdienst dan zal de desbetreffende bron voor zover nodig en mogelijk (rekening houdend met minimum bedragen) gebruikt worden voor de eindafrekening. Dit is ongeacht de hoogte van de vastgelegde vaste uitruil transactie.   Voorbeeld: Als er een vaste uitruil transactie is van €50,- met bron salaris en doel fiets (component 2010120 Bron salaris t.b.v. fiets) dan zal het resterende saldo van de fiets uitgeruild worden tegen het salaris.   Als er een vaste uitruil transactie is van €300,- met bron extra uitkering 1 en doel fiets (component 2110120 Bron extra uitkering 1 t.b.v. fiets) dan zal de volledige extra uitkering (voor zover nodig) worden aangewend voor de aflossing van de fiets.   Onvoldoende bron zal een netto inhouding in de periode van uit dienst tot gevolg hebben.   Blokkeren / afdwingen afrekening uitruil op alle contracten Om de afrekening van alle uitruil te blokkeren dan wel af te dwingen zijn twee componenten beschikbaar: Component Toelichting 3750   Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal er geen afrekening van de uitruil plaatsvinden totdat er een transactie is op component   3760 Afrekenen uitruil op alle contracten. 3760   Afrekenen uitruil op alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal alle uitruil afgerekend worden.   Gebruik bron Salaris en impact op uurloon, vakantiegeld en extra uitkering Wanneer de bron salaris wordt gebruikt en de component   201yy50 Bron salaris t.b.v. yy is zodanig ingericht dat het grondslag is voor het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering dan zal er een numerieke benadering plaatsvinden.   Dit is nodig omdat pas nadat het uurloon, vakantiegeld en extra uitkering bepaald zijn, duidelijk is hoeveel er met het salaris wordt uitgeruild. Maar dat heeft weer effect op de hoogte van het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering.   Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitruil met het salaris zal zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Gebruik doel Verlof Wanneer het doel Verlof is, dan moeten de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte verlaagd worden in de periode dat de bron daadwerkelijk uitgeruild wordt voor verlof. De hoogte van het bedrag dat betaald moet worden voor de gekochte verlofuren wordt bepaald op het moment dat de uitruil ingediend wordt. Als het verlof in januari wordt aangevraagd dan zal het bedrag gebaseerd zijn op het uurloon in januari ook al vindt de uitruil met vakantiegeld in mei plaats.   Niet alleen de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte maar ook diverse deeltijdfactoren worden aangepast door de gekochte uren.    Deze aanpassingen moeten gedaan worden in de periode dat de uitruil plaatsvindt. De hoogte van de daadwerkelijk uitgeruilde verlofuren is afhankelijk van de hoogte van de bron. Als er niet genoeg bron aanwezig is zal er minder verlof gekocht worden (wat overigens zal leiden tot een rapportagecomponent   2xx0760 Onvoldoende xx t.b.v. verlof   of   2xx0770 Onvoldoende xx t.b.v. verlof, doorgeschoven naar volgende periode). Het aantal verkochte uren kan echter de hoogte van de bron beïnvloeden. Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitgeruilde verlofuren zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Zoals hiervoor aangegeven wordt de prijs van een verlofuur bepaald op het moment dat het verlof aangevraagd wordt, niet wanneer de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt. Dit geldt ook als m.b.v. component   2000710 Saldo verlof het saldo wordt gecreëerd en met bijvoorbeeld vast component   2010720 Bron salaris t.b.v. verlof   periodiek een aantal uur wordt betaald. De prijs bij de uitruil transactie wordt bepaald door het resterende saldo bedrag te delen door het aantal nog uit te ruilen verlofuren. Mocht er dus op verschillende momenten verlof gekocht zijn tegen verschillende tarieven, dan zal de uitruil gedaan worden tegen het gemiddelde tarief van het (resterende) saldo verlof.   Wanneer gekocht verlof uitgeruild wordt tegen het salaris, dan wordt de hoogte van de bron salaris niet beperkt door het wettelijk minimum salaris. Dit komt omdat het kopen van verlofuren ook het minimumloon verlaagt.   De eindafrekening van verlof (voor zover er geen andere bronnen zijn aangegeven) wordt vanuit de bron salaris gedaan en niet als netto inhouding.   Rapportages  Uitruil arbeidsvoorwaarden saldo Bevat een overzicht van alle openstaande saldo's: Component Toelichting 200yy80 Saldo yy Bevat het restbedrag van het doel.   In sommige gevallen wordt een bedrag 0 op het rapport getoond (i.p.v. geen bedrag). Dit komt omdat de registratie van het saldo op contract niveau gebeurt en het rapport op werknemer niveau is en er situaties zijn dat het saldo is opgevoerd op contract 1 maar afgelost op contract 2. De som is dan 0.   Er worden alleen saldo's bijgehouden als er ook een daadwerkelijke "schuld" is zoals dat bijvoorbeeld bij de aanschaf van de fiets of aankoop van verlof is. Als een doel is ingericht als Inhouding bron zal leiden tot uitbetaling doel in   de kolom   Vastlegging in tabel   31010  Uitruil doelen,   dan wordt er geen saldo bijgehouden omdat alleen netto uitbetaald zal worden wat ook daadwerkelijk uitgeruild wordt met de bron.   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen Onderstaande waarschuwingscomponenten worden aangemaakt en getoond in het overzicht   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen. Component Toelichting 200yy90 Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil Deze rapportage component geeft aan dat er nog saldo resteert terwijl er geen aflossing meer op plaatsvindt. Deze controle vindt alleen plaats wanneer de Flex benefits module niet in gebruik is omdat bij gebruik van de Flex benefits module de uitruil transactie altijd pas gemaakt wordt in de periode dat de uitruil ook daadwerkelijk gedaan wordt en dus in alle andere periodes dit signaal altijd gegeven zou worden. Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven hoogte van de uitruil voldoende is voor de aflossing van de schuld, de component wordt pas aangemaakt zodra er helemaal geen aflossing meer gedefinieerd is. De gerapporteerde waarde bevat de restschuld. 2xxyy60   Onvoldoende xx t.b.v. yy Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt niet automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag wat niet uitgeruild is. 2xxyy70   Onvoldoende xx t.b.v. yy, verplaatst naar volgende periode Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag dat naar een volgende periode doorgeschoven is. 2xxyy80   Bron xx t.b.v. yy is met TWK verhoogd Deze rapportage component wordt aangemaakt als er met TWK een hogere uitruil gedaan wordt. Het is in principe niet toegestaan om met reeds uitbetaald loon een uitruil te doen. Gerapporteerd wordt de nieuw opgegeven waarde. Deze rapportage component wordt alleen aangemaakt als de uitruil verhoogd is zonder dat de bron verhoogd is. 2xx0390   Onvoldoende fiscale ruimte t.b.v. uitruil xx voor aanvullende reiskostenvergoeding Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende fiscale ruimte is om de opgegeven uitruil van de bron voor aanvullende reiskostenvergoeding te doen. Als er bijvoorbeeld aangegeven is om €100,- van de extra uitkering uit te ruilen voor een aanvullende reiskostenvergoeding maar er is maar €60,- aan fiscale ruimte, dan zal deze rapportage component aangemaakt worden met een bedrag van €40,-   Journalisering Onderstaande componenten (voor zover de doelen ook gebruikt worden) dienen gejournaliseerd te worden: Component Toelichting 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. Voor aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 200yy60 Afrekenen yy Netto inhouding van het restant saldo wanneer het dienstverband beëindigd is. 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy De daadwerkelijke inhouding op de bron t.b.v het doel o.b.v. een eventuele maximering en ingerichte volgorde waarin de doelen verwerkt moeten worden.   Module   Flex benefits De   Flex benefits module is nog niet beschikbaar. Zodra die beschikbaar komt en je die ook gaat gebruiken, dan dient dit in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen aangegeven te worden.   Dit zorgt ervoor dat onderstaande componenten zullen worden aangemaakt voor alle bronnen die in gebruik zijn. Het geeft de reservering van het vakantiegeld en extra uitkering weer die als bron gebruikt kunnen worden in   Flex benefits. Component Toelichting 2xx0020 Opbouw bron xx Bevat het bedrag waarmee deze periode de bron is verhoogd (of verlaagd). 2xx0030 Totaal bron xx Bevat het totaalbedrag van de bron tot en met deze periode.   Daarnaast zullen bij gebruik van de Flex benefits module de rapportage componenten 200yy90   Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil niet aangemaakt worden omdat deze dan (bijna) altijd aangemaakt zou worden omdat er alleen van variabele uitruiltransacties gebruik gemaakt wordt en die altijd in de periode van uitruil aangemaakt worden (dus er vaak geen aanwezige uitruil transactie is). Actie Alleen als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken dan dient dit conform bovenstaande beschrijving ingericht te worden. Maak je gebruik van de reeds bestaande componenten voor het uitruilen van vakbondscontributie of voor het kopen van verlof lees dan in de volgende paragraaf Bestaande componenten vervangen hoe je deze kunt vervangen voor de nieuwe componenten.    Bestaande componenten vervangen Door de introductie van deze nieuwe uitruil functionaliteit zijn de bestaande uitruil componenten nog wel te gebruiken, maar het is beter deze aan te passen naar de nieuwe component. Systeem technisch is het niet mogelijk deze componenten onder te brengen in de nieuwe functionaliteit.   Het gaat om de componenten: 42300 Inhouding vakbondscontributie 42310 Uitruil vakbondscontributie 84330 Vergoeding vakbondscontributie 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Vakbondscontributie In het systeem zijn op dit moment diverse componenten t.b.v. uitruil vakbondscontributie aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.  Ook kan het mogelijk zijn dat je voor de uitruil van de vakbondscontributie eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Vakbondscontributie de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0250 Bron xx t.b.v. vakbondscontributie en 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan in paragraaf Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude vakbondscontributie componenten: Nummer Omschrijving Niveau 42300 Inhouding vakbondscontributie Cao Apotheken 42310 Uitruil vakbondscontributie Branche Zorg 84330 Vergoeding vakbondscontributie Netherlands, Branche Zorg en Cao Apothekers in dienstverband   In plaats van één van deze componenten kan het ook een eigen aangemaakt component t.b.v. vakbondscontributie zijn. Ook daarvan is het goed deze aan te passen naar één van de nieuwe componenten. Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010210 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020210 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110210 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten:   De inhouding op de bron zal plaatsvinden middels component: Nummer Omschrijving 2010250 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020250 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110250 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie Let op: Journaliseer deze componenten   De uitbetaling zal plaatvinden op component: Nummer Omschrijving 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Let op: Journaliseer dit component   Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule Heb je één van deze componenten in de declaratiemodule ingericht staan dan kun je deze op de volgende manier wijzigen:   Ga naar Declaraties → Onderhoud → Items en selecteer daar het declaratie item waarmee de vakbondscontributie kan worden gedeclareerd. Geef vervolgens bij Versie → Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. vakbondscontributie component.    Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de vakbondscontributie wordt uitgeruild met de eindejaarsuitkering en de eindejaarsuitkering is ingericht op Extra uitkering 1 dan selecteer je hier component 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie. In de afbeelding moet dus component 84330 Vergoeding vakbondscontributie vervangen worden door 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Verlof kopen In het systeem zijn op dit moment drie componenten t.b.v. kopen verlof aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe  Bron xx t.b.v. verlof  componenten.    Ook kan het mogelijk zijn dat je voor het kopen van verlof eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe   Bron xx t.b.v. verlof componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaats vinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Verlof de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0750 Bron xx t.b.v. verlof Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan bij Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude verlof kopen componenten: Nummer Omschrijving 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010710 Bron salaris t.b.v. verlof 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110710 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten: Nummer Omschrijving 2010750 Bron salaris t.b.v. verlof 2020750 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110750 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof Let op: Journaliseer deze componenten   Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module Gebruik je nu één van de bestaande Verlof kopen componenten in een omwisselregel in de Verlofmodule dan kun je die als volgt aanpassen:   Ga naar Verlof → Onderhoud → Omwisselregels en selecteer daar de omwisselregel waarmee verlof kan worden gekocht. Geef vervolgens bij Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. verlof component.  In de afbeelding moet dus component 42950 Verlof kopen (bron salaris) vervangen worden door bijvoorbeeld 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof.     Branche Onderwijs - Automatische betaling voor afdrachten Het is reeds mogelijk om salarissen automatisch (online) te betalen, via een directe bankkoppeling. Wij ondersteunen nu ook de automatische betaling van afdrachten. Inrichting Er is geen inrichting specifiek voor de automatische betaling van afdrachten. Gebruik de bestaande inrichtingsmogelijkheden voor afdrachten en automatische betaling van salarissen Zie 4.1.1 in   Release-notes-tussentijdse-release-Visma-net-Payroll-v188.  Zie de   community.visma.com voor informatie over automatisch betalen vanuit Visma.net Payroll Beperkingen Salarissen en afdrachten kunnen alleen op gelijke wijze betaald worden: of beide via de automatische bankkoppeling of beide handmatig (middels een SEPA-bestand) Automatische betaling van afdrachten is voorlopig alleen beschikbaar voor de onderwijsmarkt.  Werkwijze Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd zijn, kun je de afdracht betalingen naar de bank verzenden   Wanneer de betalingen goedgekeurd zijn in de bankapplicatie, kun je de afdrachten bevestigen. Annuleren is hierna niet meer mogelijk. Actie Zie hiervoor bij Werkwijze de stappen die genomen moeten worden om een betaling van afdrachten te verwerken.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste fouten Reiskostenvergoeding o.b.v. KM declaraties soms foutief wanneer de transactie een datum in vorig jaar heeft Per dit jaar (release notes 186 d.d. 2021-12-16) is de functionaliteit m.b.t. KM declaraties gewijzigd. Als er in 2022 KM transacties werden verwerkt met een transactie datum in 2021 dan werden de berekeningen niet altijd correct uitgevoerd (bijvoorbeeld de fiscale ruimte werd incorrect bepaald).   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Het jaarinkomen werd met TWK onverwacht op 0 gezet Het jaarinkomen bijzonder tarief werd met TWK onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met TWK toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.    Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT De cao VVT wordt vernieuwd. Als gevolg van de salariswijzigingen per 1 maart 2022 bedraagt het maximum uurloon ORT per 1 maart 2022 € 18,30. Dit is aangepast in tabel 50320 Uurlonen. Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Het uurloon uit tabel 50320 Uurlonen wordt uitsluitend gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Vergeet dus niet om ook de uurlonen in Visma.net HRM aan te passen.   Aangezien het onderhandelingsresultaat pas op 4 april 2022 definitief is geworden, hebben we nog niet alle wijzigingen kunnen doorvoeren. In volgende releases kun je dan ook wijzigingen verwachten voor onder andere reiskosten (per 1 januari 2022 en per 1 juli 2022) en bereikbaarheidsdienstvergoeding. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Actie De salarisschalen en uurlonen in Visma.net HRM worden door ons niet onderhouden. Je zult zelf de salarisbedragen en uurlonen in Visma.net aan moeten passen.
Volledig artikel weergeven
07-04-2022 12:50 (Bijgewerkt op 05-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 852 Weergaven
  Mededeling Versie 203 zal op donderdagavond 8 september 2022 worden geïnstalleerd.      Nieuwe functionaliteit Blokkerende melding bij een stagiair die in dienst komt op dezelfde inkomstenverhouding Als een stagiair na de stage in dienst komt bij het bedrijf, maar ook andersom, dan dient dit te gebeuren op een nieuwe inkomstenverhouding. Wanneer dat niet op een nieuwe inkomstenverhouding wordt gedaan zal de volgende blokkerende melding worden gegeven: Errorcode Validatie omschrijving Actienemer Actie E-TAX-41 Het is niet toegestaan om op dezelfde IKV te wisselen van code aard arbeidsverhouding Stagiair (7) naar een andere aard arbeidsverhouding en vice versa. Doet zich deze situatie voor dan moet dat op een nieuwe inkomstenverhouding gebeuren. Klant Maak een nieuwe inkomstenverhouding aan     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing.     Opgeloste meldingen Eenmalige uitkering met reservering voorschot past geen juist minimum toe Bij een eenmalige uitkering met de methode Reservering voorschot werd het minimum of maximum niet op het voorschotbedrag, maar op het gereserveerde bedrag toegepast. De uitbetaling werd daardoor onjuist. Dit is aangepast.   Dit is opgelost per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Percentage bijzonder tarief niet op loonstrook bij TWK betaling op beëindigd contract Wanneer er met terugwerkende kracht een berekening werd gedaan op een reeds beëindigde werknemer dan werd er geen percentage bijzonder tarief op de loonstrook afgedrukt.   Dit is per deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Maximum dagloon t.b.v. voorschot betaald ouderschapsverlof In de berekening van het dagloon t.b.v. het voorschot betaald ouderschapsverlof werd ten onrechte gebruik gemaakt van het maximum premiedagloon (€ 229,63) in plaats van het maximum uitkeringsdagloon (€ 232,90).    Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve  een correctie in het voorschot van augustus tot gevolg hebben voor werknemers die boven het maximum dagloon verdienen.     Tevens wordt bij component 92300 Dagloon schatting een gemaximeerd dagloon vastgelegd. Dit zou ongemaximeerd moeten zijn. Dit is ook hersteld per 2022. Hierdoor is de naam van de component ook gewijzigd naar Dagloon schatting (ongemaximeerd). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bindingstoelage voor afdeling en teamleiders die ook directie zijn Ten onrechte kregen in augustus de teamleiders en afdelingsleiders in schaal 1 t/m 12 die ook directie zijn zowel de reguliere bindingstoelage als de bindingstoelage o.b.v. de opbouwregeling.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve een correctie in augustus tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs - Bepaling peil- dan wel opbouwmethode bindingstoelage ten onrechte op contractniveau De bindingstoelage voor leraren en onderwijskundig team- en afdelingsleiders wordt berekend volgens de opbouwmethode. De enige uitzondering hierop is voor werknemers die de bindingstoelage nog niet eerder hebben ontvangen. Als een werknemer meerdere contracten heeft (gehad) en daarbij op enig moment de bindingstoelage heeft ontvangen, dan zal voor alle contracten de bindingstoelage volgens opbouwmethode berekend moeten worden.  Of er sprake was van de peilmethode of de opbouwmethode werd echter ten onrechte bepaald per contract, waardoor als vorig jaar op een ander contract al een bindingstoelage was betaald hier niet naar werd gekeken.   Dit is hersteld met terugwerkende kracht per september 2021 wat derhalve kan leiden tot correcties op de uitbetaalde bindingstoelage: Werknemers die voor augustus 2022 uit dienst getreden zijn en die al wel eerder een bindingstoelage op een ander contract hebben gehad, hebben ten onrechte niet de bindingstoelage o.b.v. opbouwmethode gekregen. Werknemers met een lopend contract op 1 augustus 2022 waar in 2021 geen bindingstoelage op is uitbetaald, maar waar wel in 2021 een bindingstoelage op een ander contract in 2021 is uitbetaald, hebben in augustus 2022 ten onrechte de bindingstoelage o.b.v. de peilmethode gekregen i.p.v. o.b.v. de opbouwmethode. N.B.: voor cao Primair onderwijs zal ook op werknemerniveau bepaald worden of de bindingstoelage volgens de peil- of opbouwmethode berekend moet worden. Aangezien voor deze cao in 2022 voor het eerst sprake was van een bindingstoelage, zal dit echter niet leiden tot terugwerkende kracht berekeningen.. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   DUO export - Een contract met job functieklasse NVT werd meegenomen in de DUO export Bij de DUO export worden alleen medewerkers meegenomen met een correcte job functieklasse. Werknemers met NVT in de job functieklasse worden vanaf nu uitgesloten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Voortgezet onderwijs Eenmalige uitkering juli 2022 In het onderhandelaarsakkoord voor de cao Voortgezet onderwijs 2022/2023 staat over de eenmalige uitkering in juli 2022 het volgende vermeld:    In juli 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.    Het akkoord vertelt niet op welke wijze de betrekkingsomvang berekend dient te worden. In de werkinstructie voor salariskantoren is ter verduidelijking toegevoegd:    De volgende kortingen zijn in ieder geval van toepassing: anticumulatiebepaling, schorsing, staking, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging.   In tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 is de eenmalige uitkering gebaseerd op de deeltijdfactor Inkomens factor exclusief korting bij ziekte, die rekening houdt met de bovenstaande kortingen op het salaris. Daarnaast was echter ingericht dat de eenmalige uitkering gebaseerd werd op pro rata methode Afbreken naar rato van DTF en niet Afbreken naar rato van DTF én tijdvak.  Deze combinatie van pro rata methode en deeltijdfactor is conflicterend en leidde derhalve tot onjuiste resultaten. De pro rata methode is met terugwerkende kracht gewijzigd naar Afbreken naar rato van DTF en tijdvak .    Deze wijziging zal leiden tot terugwerkende kracht berekeningen bij werknemers die gedurende de maand juli 2022 uit dienst getreden zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Ziekenhuizen Toeslagen b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst In de cao Ziekenhuizen zijn per 1 juli 2022 de toeslagen voor b ereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. Voor deze toeslagen zijn de volgende componenten op cao-niveau ingericht: Nummer Naam Te gebruiken bij Factor 43010 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 1/18 Consignatiedienst overige dagen 1/18 = 0,055556 43020 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 2/18 Consignatiedienst weekend Bereikbaarheidsdienst overige dagen 2/18 = 0,111111 43030 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 3/18 Consignatiedienst feestdagen Consignatiedienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen consignatiedienst is verricht 3/18 = 0,166667 43040 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 4/18 Bereikbaarheidsdienst weekend Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur op overige dagen 4/18 = 0,222222 43050 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 6/18 Bereikbaarheidsdienst feestdagen Bereikbaarheidsdienst weekend als er in 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen gedurende meer dan 8 weekenddagen bereikbaarheidsdienst is verricht Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur op overige dagen 6/18 = 0,333333 43060 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 8/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur weekend 8/18 = 0,444444 43200 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 10/18 Aanwezigheidsdienst tussen 6:00 en 24:00 uur feestdagen 10/18 = 0,555556 43210 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 12/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur weekend 12/18 = 0,666667 43220 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 14/18 Aanwezigheidsdienst tussen 0:00 en 6:00 uur feestdagen 14/18 = 0,777778   Deze componenten zijn: niet pensioengevend geen grondslag voor eindejaarsuitkering geen grondslag voor vakantiegeld wel grondslag voor compensatie bij ziekte Actie De hiervoor benoemde componenten moeten voor ingebruikname gejournaliseerd worden. De componenten moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer.   Cao GGZ Balansregeling Met ingang van 2022 is in de cao GGZ een balansregeling opgenomen. Werknemers ontvangen een balansbudget van € 500, dat op onderstaande wijze kan worden gebruikt: 1. Uitbetaling als brutoloon in september De werknemer kan ervoor kiezen om het balansbudget uit te laten betalen. Ook als een werknemer geen keuze maakt voor de andere opties, zal het balansbudget standaard uitbetaald worden.    Het balansbudget is ingericht in tabel   50600 Balansbudget. Jaarlijks wordt bepaald of de werknemer op 1 juli in dienst is. De hoogte van het balansbudget wordt berekend pro rata van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli, gemaximeerd op € 500. Uitbetaling vindt in september plaats op component   48210 Uitbetaling balansbudget. Dit component is pensioengevend.   2. Omzetting naar bruto opleidingsbudget Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel   50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130410 Bron balansbudget t.b.v. studiekostenvergoeding.  In hoofdstuk 7 artikel 13 van de cao GGZ staat vermeld dat in bepaalde situaties het balansbudget verhoogd wordt in deze situatie met 20% of 40%. Het bedrag van deze verhoging reken je uit en voer je op met een transactie op component   2000410 Saldo studiekostenvergoeding.   3. Omzetting in extra verlofuren Het balansbudget wordt berekend door de inrichting van tabel 50600 Balansbudget. Dit budget wordt uitgeruild door het uit te ruilen bedrag op te voeren middels een transactie op component   2130710 Bron balansbudget t.b.v. verlof.   Het aantal verlofuren dat je hiermee kunt kopen moet je eerst zelf berekenen op basis van het bruto uurloon op 1 juli. Het aantal gekochte uren voeg je vervolgens zelf toe in de verlofmodule of je roosterpakket.   Balansregeling en generatiepact Werknemers die deelnemen aan het generatiepact, hebben geen recht op het balansbudget vanaf het kalenderjaar waarin de deelname aan het generatiepact aanvangt. Je kunt deze werknemers van het balansbudget uitsluiten door een transactie op te voeren op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget . Ook werknemers die pas na september gaan deelnemen aan het generatiepact moeten voor het gehele kalenderjaar worden uitgesloten. Dit kan met een transactie op component   48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget  per 1 juli van het betreffende kalenderjaar. Actie Component   48210 Uitbetaling balansbudget   dient gejournaliseerd te worden. Dit component moet debet gekoppeld worden aan een kosten grootboekrekeningnummer. Sluit werknemers die deelnemen aan een generatiepact uit van deelname aan het balansbudget middels toevoegen van component 48040 Uitsluiten van deelname aan balansbudget   Cao Woondiensten Vakantietoeslag bij kortdurend zorgverlof Component   44200 Korting kortdurend zorgverlof   was ten onrechte ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris), waardoor er 108% van het uurloon gekort werd en daarnaast ook de deeltijdfactor voor berekening van de vakantietoeslag werd verlaagd.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de inrichting gewijzigd naar   Referentie salaris, alleen tellen in DTF. Hierdoor wordt in het geval van kortdurend zorgverlof de deeltijdfactor voor de vakantietoeslag verlaagd met de zorgverlofuren.   De waarde van vakantie-uren Als bij de cao Woondiensten bovenwettelijke vakantie-uren binnen het cafetariasysteem aan- of verkocht worden, heeft dit geen invloed op het vakantiegeld. De aan- of verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren gaat tegen de uurwaarde exclusief vakantiegeld. De aan- of verkochte uren werken niet deeltijdfactor verhogend of verlagend door voor het vakantiegeld.   Derhalve worden de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer aangemerkt als grondslag voor vakantiegeld: Nummer Naam 42900 Verlof verkopen 42930 Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Als bij het einde van een dienstverband het verlofsaldo wordt afgerekend, moeten de resterende vakantie-uren tegen 108% van het op dat moment geldende uurloon uitbetaald worden.   Derhalve zijn de volgende componenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor vakantiegeld (geen referentiesalaris): Nummer Naam 42910 Afrekenen verlofsaldo 42920 Afrekenen verlofsaldo negatief   Omdat de reservering van vakantiegeld binnen de cao Woondiensten loopt van 1 januari tot en met 31 december, zijn deze wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht. Dit kan terugwerkende kracht berekeningen veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
08-09-2022 15:46 (Bijgewerkt op 09-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 614 Weergaven
1 Inhoudsopgave   2 Installatie releases Versie 188 zal op donderdagavond 20 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom release 188? Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit voor de cao’s onderwijs opgeleverd die wij eerder beschikbaar willen stellen, dan in de maandelijkse release. Deze functionaliteit staat beschreven in hoofdstuk 4.     4 Nieuwe functionaliteit 4.1 Onderwijs: Betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen Wij hebben nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee u een betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen kunt genereren. Het betaalbestand heeft hetzelfde SEPA-formaat als het reeds beschikbare betaalbestand voor de salarisbetalingen. De functionaliteit is beschikbaar in het menu Rapportages/Afdrachten. Momenteel kunnen alleen organisaties in de onderwijssector hiervan gebruik maken.   4.1.1 Inrichting Om de functionaliteit te kunnen gebruiken moet u de volgende gegevens inrichten in de Oude gebruikersinterface, Debug & Test, Mock OrgSettings: TaxReportSetup.BankAccountId: dit verwijst naar de rekening van afschrijving. U geeft hier het id-nummer op van een rekening die ingericht is onder BankAccount. Wij adviseren u om de afdrachten van dezelfde rekening te betalen als de salarissen. In dat geval hoeft u geen nieuwe bankkoppeling in te richten in AutoPay. TaxReportSetup.PayOnDay: dit wordt gebruikt om de betaaldatum van de afdrachten te berekenen. U geeft hier een getal tussen 1 en 31 op, waarmee u aangeeft op welke dag van de volgende periode u wilt betalen. De betaaldatum wordt automatisch naar de voorgaande vrijdag verschoven wanneer de opgegeven dag op een zaterdag of zondag dreigt te vallen. Het is nog niet mogelijk om uitzonderingen te maken, bijvoorbeeld om een betaaldatum te voorkomen die valt op een doordeweekse feestdag. Bijvoorbeeld: bij waarde "30" krijgt de afdracht van januari een betaaldatum van 28 februari (een maandag), maar de afdracht van maart krijgt een betaaldatum van 29 april (30 april is namelijk een zaterdag).   Bovenstaande gegevens worden zowel voor de afdrachten loonheffing als voor de afdrachten pensioen gebruikt. De afdrachten worden waar mogelijk opgenomen in hetzelfde betaalbestand.   4.1.2 Normale manier van werken Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd is, kunt u een betaalbestand voor de betaling van de afdrachten genereren  Wanneer het betaalbestand gegenereerd is, kunt u het downloaden en uploaden in de bankapplicatie Wanneer het betaalbestand geüpload is, kunt u het bevestigen. Het betaalbestand kunt u daarna niet meer annuleren   4.1.3 Correctieruns Wij ondersteunen de verwerking van afdrachten die voortkomen uit correctieruns. Wanneer u nog geen betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet, dan genereert u gewoon één betaalbestand met daarin de herrekende afdrachten. Echter, wanneer u reeds een betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet waardoor een afdracht wordt verhoogd, dan genereert u een extra betaalbestand met daarin alleen het verschil tussen de reeds gegenereerde afdracht en de herrekende afdracht. Wanneer de correctierun de afdrachten ongewijzigd laat of zelfs vermindert, kunt u geen betaalbestand genereren.   4.1.4 Aparte betaalbestanden loonafdracht en pensioenafdracht In sommige situaties kan het wenselijk zijn om aparte betaalbestanden te genereren voor de afdracht loonheffingen en de afdrachten pensioenen. Wanneer bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen is geaccepteerd, maar de aangifte pensioenen nog niet, kunt u er voor kiezen om een betaalbestand te genereren met daarin alleen de afdracht loonheffingen om te voorkomen dat u de loonheffingenafdracht te laat betaalt. In het algemeen kunt u een betaalbestand genereren wanneer er tenminste één aangifte geaccepteerd is. Dit bestand bevat dan alleen de afdrachten die overeenkomen met een geaccepteerde aangifte. Zodra de overige aangiftes ook geaccepteerd zijn, kunt hiervoor alsnog een betaalbestand genereren.   4.1.5 Rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte U kunt de bestaande rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte gebruiken om de bedragen en betalingskenmerken in het betalingsbestand te controleren. Let wel dat deze rapportages periodetotalen tonen en geen rekening houden met correctieruns zoals hierboven beschreven.   4.1.6 Foutberichten en waarschuwingen   4.1.7 Automatische betalingen Automatische betalingen worden nog niet volledig ondersteund. Wanneer u de salarissen reeds via een automatische bankkoppeling betaalt, moet u opletten dat u de afdrachten niet twee keer betaalt.   Wanneer u een rekening van afschrijving gebruikt die is ingericht voor automatische betaling, en u genereert een betaalbestand voor de afdrachten, dan wordt het betaalbestand doorgestuurd naar de bank (net als bij een automatische betaling van de salarissen). Dit wordt niet weergegeven in het scherm Afdrachten, waardoor u mogelijk ten onrechte meent dat het bestand geüpload moet worden in de bankapplicatie.   Wij hopen automatische betaling binnenkort te gaan ondersteunen.   4.1.8 Kinderopvang Momenteel geven we deze functionaliteit alleen vrij voor de onderwijssector. Te zijner tijd maken wij de functionaliteit beschikbaar aan alle klanten. Adminstratie kantoren in de onderwijssector die nu al van deze functionaliteit gebruik willen maken in bedrijven in de sector Kinderopvang, kunnen dat doen door een fictief bestuursnummer in te voeren (bijvoorbeeld 0). Dit heeft als neveneffect dat de onderwijs specifieke menus Rapportages → Risicofonds en Rapportages → DUO OWP getoond worden, zonder verdere gevolgen. Het fictieve bestuursnummer moet op den duur verwijderd worden.   4.1.9 Overige pensioenfondsen Wij ondersteunen alleen afdrachten voor de loonheffing en voor pensioenfondsen ABP en Loyalis. Andere pensioenfondsen, zoals PFZW/PGGM worden niet ondersteund.
Volledig artikel weergeven
18-01-2022 16:03 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 801 Weergaven
1 Inhoud   2 Installatie releases Versie 188.02 zal op maandagavond 24 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom een tussentijdse release 188.02? Met deze tussentijdse release leveren we de oplossing van enkele fouten. Wij geven deze eerder vrij dan het geval zou zijn via de reguliere release 189 die op 8 februari plaatsvindt, zie hoofdstuk 5. Verder leveren we een gewijzigde inrichting, zie hoofdstuk 4.     4 Wijzigingen in bestaande inrichting 4.1 Vernieuwde cao GGZ De cao GGZ is vernieuwd. Als gevolg daarvan zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan: 4.1.1 Minimum vakantiebijslag In tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag GGZ is de minimum vakantiebijslag per de volgende data aangepast: Datum Minimum vakantiebijslag 1 juli 2022 € 2.368,32 1 mei 2023 € 2.425,92 1 januari 2024 € 2.483,52   4 . 1 . 2  M i n i m u m  e i n d e j a a r s u i t k e r i n g In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag GGZ is de minimum eindejaarsuitkering per de volgende data aangepast: Datum Minimum eindejaarsuitkering 1 juli 2022 € 2.466,01 1 mei 2023 € 2.525,99 1 januari 2024 € 2.585,97   4 . 1 . 3  M a x i m u m  O R T  u u r l o o n Vanaf 1 juli 2022 zal het maximum uurloon ORT worden gebaseerd op IP-nummer 21 in plaats van op IP-nummer 19. In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per de volgende data aangepast: Datum Maximum uurloon ORT 1 juli 2022 € 17,99 1 mei 2023 € 18,37 1 januari 2024 € 18,76   4.1.4 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig.       5 Opgeloste fouten 5.1 Vakantiegeld bij uit dienst niet uitbetaald in de correcte periode Indien het vakantiegeld uitbetaald dient te worden in de periode van uit dienst en het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode Reserveer bedrag en optie Uitb. incl. huidige per. is Nee dan werd bij uit dienst de reservering uitbetaald tot de periode van uit dienst en de periode erna de laatste periode.   Dit is nu aangepast. In de periode van uit dienst wordt de volledige reservering uitbetaald.   Dit is opgelost per 1-1-2022   5.2 Thuiswerkvergoeding met transactiedatum voor 1-1-2022 maar betaalperiode in 2022 fout Als een transactie op component 84100 Thuiswerkvergoeding is opgegeven met een transactiedatum voor 1-1-2022 maar een uitbetalingsperiode in 2022 dan werd er geen vergoeding berekend.   Dit is opgelost per 2022 (in de oplossing van 14 januari zat helaas nog een fout).   5.3 Afkeuring loonaangifte als premieloon Aof hoog, laag en uitkering ten onrechte ongelijk aan 0 zijn bij een nabetaling op een inkomstenverhouding nadat AOW leeftijd is bereikt Indien er een nabetaling was op een inkomstenverhouding die SV verzekerd was (en dus actief voor de AOW leeftijd) terwijl de medewerker op moment van nabetaling de AOW leeftijd al heeft bereikt, werd er ten onrechte een premieloon gemeld in de loonaangifte (de premie werd wel correct als 0 berekend).   Dit leidde vervolgens tot onderstaande melding van de belastingdienst:   "Validatie bij de uitvragende partij niet gelukt. Digipoort error: U heeft wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog aangegeven, maar geen Premie Aof hoog.”   Dit is hersteld.   5.4 SPW: Uitval IKV als een werknemer niet de hele periode een slapend dienstverband heeft In een periode waarin deels een kortingspercentage wegens ziekte wordt toegepast en deels sprake is  van een slapend dienstverband vindt uitval van de inkomstenverhouding plaats bij APG met  onderstaande meldingen:   Code: 165:  De aangeleverde premiegrondslag [....] is lager dan de berekende premiegrondslag [....] bij [productkeuze ... met datum aanvang periode ...] van [inkomstenverhouding ... met datum aanvang ...] bij [aansluiting ... van opdrachtgever SPW] Code: 168:  De aangeleverde premie [...] is lager dan de berekende premie [...] bij [productkeuze ... met datum aanvang periode ...]. Het gaat om [inkomstenverhouding ... met datum aanvang ...]   Deze uitval zal niet meer plaatsvinden. Reeds eerder geconstateerde uitval is inmiddels door APG opgelost of wordt nog opgelost door APG en hoeft niet door Payroll hersteld te worden.   5.5 Afkeuring loonaangifte op reden einde IKV bij nabetaling na ontslag in januari 2022 Als er in 2022 een nabetaling na ontslag is over een in 2021 of eerder beëindigde inkomstenverhouding, waarvoor u destijds reden einde code 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV heeft gebruikt, dan wordt in de aangiftes in 2022 één van onderstaande twee codes afgeleid: Code reden einde IKV Afgeleid wanneer 05 - Opzegging door de werkgever v anwege langdurige  arbeidsongeschiktheid met  toestemming van UWV In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er  sprake is van ziekte kortingspercentage voor einde contract in 2021 of eerder  EN  reden einde contract  de waarde  02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV)  had in 2021 of eerder  EN  er  vindt een nabetaling plaats in 2022. 06 - Opzegging door de werkgever  vanwege bedrijfseconomische  redenen met toestemming van  UWV In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er geen sprake is van ziekte kortingspercentage voor einde contract in 2021 of eerder EN reden eindecontract de waarde 02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV) had in 2021 of eerder EN er vindt een nabetaling plaats in 2022.   Als u voor het releasen van deze functionaliteit al een afkeuring had op de loonaangifte vanwege dit  probleem dan dient u een extra salarisrun aan te maken met een sluitingsdatum nadat deze fix  beschikbaar is gekomen, dus na 24 januari 2022.
Volledig artikel weergeven
24-01-2022 12:43 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 612 Weergaven
1 Inhoud 2 Installatie releases Versie 189 zal op donderdagavond 8 februari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom release 189? Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 4. Verder wordt er in deze release gewijzigde inrichting geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot zijn er fouten opgelost, deze staan beschreven in hoofdstuk 6.  4 Nieuwe functionaliteit 4.1 Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht : Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie door klant C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen   4.2 Blokkerende melding als productloon voor pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis ontbreekt Met ingang van deze release wordt een blokkerende melding gegeven als voor een inkomstenverhouding geen productloon is vastgesteld voor het pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis. Dit kan voorkomen wanneer een werknemer verkeerd is ingericht, of wanneer u voor een werknemer een ziekte kortingspercentage van 100% op geeft. De blokkerende melding voorkomt uitval of afkeuring van de pensioenaangifte. Validatie - nummer Error code Validatie omschrijving Verwachte actie door klant osg89 E-PENS-07 Het pensioengevend salaris mag niet lager zijn dan het vastgestelde minimum van [...] voor het pensioenfonds [...]  De werknemer hoort niet thuis in de pensioenaangifte met regelinggegevens. Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake is van één van onderstaande situaties:  Het soort inkomen is niet correct waardoor de IKV ten onrechte in de pensioenaangifte met regelinggegevens is vermeld Er is sprake van een slapend dienstverband Er is ten onrechte een switch van ene IKV naar een andere IKV Er is ten onrechte geen salaris ingericht bij de IKV Er is ten onrechte 100% salaris gekort vanwege ziekte (waardoor het regelingloon de waarde 0 heeft)     4.3 Administratiekantoor klanten - De salarisrun betaaldatum in het AK salarisrun overzicht Vanaf Visma.net Payroll versie 189 wordt in het AK salarisrun overzicht ook de salarisrun betaaldatum getoond. Omdat bleek dat deze datum vaak als controle wordt gebruikt leek het ons handig om dit direct op het AK salarisrun overzicht inzichtelijk te hebben. Voorheen kon dit alleen op werkgeversniveau of in het AK salarisrun overzicht, onder de salarisrun details, worden gecontroleerd. De betaaldatum is nu verwijderd onder de salarisrun details in het AK salarisrun overzicht.       5 Wijzigingen in bestaande inrichting 5.1 Vernieuwde cao Gemeenten De cao Gemeenten is vernieuwd. Derhalve zijn de volgende aanpassingen in de cao-inrichting gedaan: 5.1.1 Eenmalige uitkering Elke werknemer die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van € 1.200. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding. Van de €1.200 is daarom € 900 euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt conform artikel 1.9 cao vastgesteld naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021. Deze eenmalige uitkering is gesplitst in twee delen: 5.1.1.1 Pensioengevende eenmalige uitkering Het pensioengevende deel van de eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50700 Eenmalige uitkering . Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op een vast bedrag van € 900 bruto, dat wordt uitgekeerd naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50700 Eenmalige uitkering de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 147210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Deze salariscomponent is ingericht als pensioengevend in het volgende kalenderjaar. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? 5.1.1.2 Eenmalige corona onkostenvergoeding € 300 bruto De niet-pensioengevende eenmalige corona onkostenvergoeding van € 300 bruto is ingericht in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding. Ook deze eenmalige uitkering wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige corona onkostenvergoeding zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  De eenmalige corona onkostenvergoeding wordt uitbetaald op salariscomponent 148210 Uitbetaling eenmalige corona onkostenvergoeding . Deze salariscomponent is ingericht als niet-pensioengevend. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van lokale thuiswerkvergoedingen (per dag of eenmalig), bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties, mogen deze aftrekken van de corona onkostenvergoeding van €300. Afhankelijk van de situatie kunt u het vaste bedrag voor deze eenmalige uitkering aanpassen in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding of deze eenmalige uitkering in zijn geheel uitzetten en indien nodig via een eigen salariscomponent een aanvullend bedrag uitbetalen. 5.1.2 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per 1 december 2021 aangepast naar € 18,89 en per 1 april 2022 naar € 19,35. De wijziging met terugwerkende kracht per 1 december 2021 kan twk's veroorzaken. 5.1.3 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Denkt u eraan om deze salariscomponent te journaliseren?     6 Opgeloste meldingen 6.1 Salarisrun met component filter bevat t.o. de reiskostenvergoeding WW Als een salarisrun gedefinieerd is met een component filter (bijv. een declaratierun) dan werd ten onrechte ook de reiskostenvergoeding woon-werk berekend.   Dit is per deze release opgelost. 6.2 Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband werd component ontbreken sommige kolommen in de loonstaat. Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) dan werd ten onrechte geen kolom 03 Loon in geld (component 92030) , 04 Loon niet in geld (component 92040), kolom 05 Fooien / uitk. uit fondsen (component 92050) en/of 07- Aftrekpost voor alle heffingen (component 92070) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
01-02-2022 12:19 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 968 Weergaven
  Mededeling Versie 201 zal op dinsdagavond 9 augustus 2022 worden geïnstalleerd.   Wijzigingen in bestaande inrichting Premiepercentage Vervangingsfonds op 0 gesteld Het bestuur van het Participatiefonds (Pf) heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. We hebben het percentage op nul gesteld voor de periode augustus tot en met december 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Hash total beschikbaar in het betalingsoverzicht in pdf In bepaalde situaties kan de accountant ook om het hash totaal (SHA) vragen. Daarom is het wenselijk dit ook in de pdf van het betalingsoverzicht rapport te tonen. Deze werd al in de salaris wizard getoond, maar is vanaf deze release wordt ook SHA-265 ondersteund in het rapport.   De input voor deze functionaliteit kwam van het idee: SHA-265 nummer vermelden op 'Betalingsoverzicht' (PDF)  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenfonds PMT: afhandeling aanvullend geboorteverlof  Aanvullend geboorteverlof zal vanaf deze release 100% korten bij het pensioenfonds PMT. Dit houdt in dat als je salariscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruikt, de pensioenberekening gedurende aanvullend geboorteverlof met 100% wordt gekort. Standaaard dient bij pensioenfonds PMT gedurende aanvullend geboorteverlof de kortingscomponenten gebruikt te worden met de tekst "met voortzetting pensioen" (componenten 14320 en 14740).   Mocht je toch door één of andere reden component met de tekst "inclusief pensioen" (componenten 14310 en 14730) hebben gebruikt en ook de factor op één van deze twee componenten hebben aangepast naar een andere waarde dan -1, dan zal er herrekening plaatsvinden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Opgeloste meldingen ABP: Pensioen ten onrechte niet aangepast bij gebruik van (on)betaald verlofcomponenten die ook pensioen moeten verlagen Standaard beïnvloedt onbetaald verlof niet het ABP pensioen. Daarom worden normaal gesproken de componenten met de indicatie "( met voortzetting pensioen)" gebruikt. Wanneer er echter gebruik werd gemaakt van de componenten met de indicatie "(inclusief pensioen)" dan werd ten onrechte de inkomensfactor voor het pensioen niet aangepast en daardoor dus ook niet de pensioenpremie .   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode, dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon. Dit was niet het geval. Dit  is opgelost per 2022 en kan derhalve correctie aangiftes tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Foutmelding in de salarisberekening  betaald ouderschapsverlof Bij gebruik van betaald ouderschapsverlof kon een foutmelding optreden als het dagloon niet kon worden bepaald. Dit kon voorkomen als de medewerker in een lange periode allerlei soorten betaald en onbetaald verlof had genoten.  Deze foutmelding is opgelost. Wel wordt in deze situatie dan een dagloon van 0 berekend. Er wordt dan geen voorschot berekend. Het is dan mogelijk om met component   92320 HM Dagloon   het dagloon handmatig op te geven. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV houdt geen rekening met de deeltijdfactor Wanneer de werknemer parttime werkt dan werd er een te laag voorschot voor betaald ouderschapsverlof UWV berekend. De berekening is hierop aangepast.  Feitelijk wordt in een periode een voorschot berekend op basis de verhouding tussen het aantal uren betaald ouderschapsverlof in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof en dit vermenigvuld met het maximum bedrag. Het maximum bedrag is 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70% Het maximum aantal uren is 9 weken * contracturen op start verlof (de contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verloftransactie). Het voorschot = (verlofuren deze periode / maximum aantal uren) * maximum bedrag. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenberekening incorrect bij betaald ouderschapsverlof UWV als er sprake is van een aanvulling  Als er sprake is van een aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV en deze aanvulling in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV is ingericht als UWV betaling meenemen, dan werd de impact op het pensioen verkeerd vastgesteld. Dit is gecorrigeerd per augustus (start van de regeling). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verdeling onjuist bij percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof    Als er een Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof (al dan niet UWV) of aanvullend geboorteverlof (componenten  14360, 14460, 14330) wordt gebruikt maar er is sprake is van betaald ouderschapsverlof, betaald ouderschapsverlof UWV of aanvullend geboorteverlof waarbij ook het pensioen gekort wordt (dus gebruik makend van de verlof componenten "inclusief pensioen") dan is er geen sprake van het doorbelasten van een werkgeverdeel naar de werknemer maar dit werd dan ten onrechte wel gedaan. Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties veroorzaken. Actie Indien een TWK correctie plaatsvindt dan moet beoordeeld worden wat bij deze medewerker bedoeld is. Hierbij moet besloten worden of het doorbelastingspercentage niet opgegeven had moeten worden, of dat er gebruikt had moeten worden gemaakt van de verlof componenten met "continuering pensioen".
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 15:02 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 527 Weergaven
    Mededeling Versie 199 zal op donderdagavond 7 juli 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Uitsluiten van rapportage dimensies van de journaalpost export  In bepaalde situaties is het wenselijk dat kostendimensies, die gebruikt worden voor rapportage doeleinden, niet te exporteren naar het financiële systeem.   Daarom is het mogelijk gemaakt om deze kostendimensies uit te sluiten van het journaalpost exportbestand. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie  → Journalisering → Dimensie definities.  Hier kun je op de betreffende dimensie definitie middels een vinkje bij Niet exporteren aangeven of de dimensie wel of niet geëxporteerd moet worden in het journaalpost exportbestand. Actie Wanneer je een dimensie wilt uitsluiten van de export, kun je dit aangeven via de checkbox Niet exporteren.   Let op: deze functionaliteit is afhankelijk van de berekende salarisrun gegeven. Wanneer je de checkbox hebt aangevinkt, zal deze effectief zijn vanaf de eerstvolgende salarisrun.   Aanvullend geboorteverlof voor pensioenfonds PFZW Voor het pensioenfonds PFZW (zorgklanten) is in de hoofdregel dat gedurende aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd tenzij in de cao anders is geregeld. Betaal je een aanvulling boven op het aanvullend geboorteverlof dan moet over deze aanvulling pensioenopbouw plaatsvinden. Dit was tot op heden niet mogelijk.    Als er sprake is van een aanvulling op het aanvullend geboorteverlof dan zal vanaf 01-01-2022 de aanvulling pensioengevend zijn. Dit is aangepast per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kolommen Aantal en TWK aantal beschikbaar gemaakt in de validatie stap in de salarisrun wizard. Vanaf nu zijn de kolommen Aantal en TWK aantal ook beschikbaar in het Totaal overzicht in de validatie stap van de salarisrun wizard.   Voorheen waren deze kolommen in de validatie stap alleen op werknemersniveau beschikbaar. Hier konden de aantallen dus alleen op werknemersniveau worden getoond en niet voor alle werknemers tegelijk.  Daarnaast waren de kolommen al zichtbaar in de berekende resultaten stap, maar niet op een manier dat er een overzicht kon worden samengesteld voor alle werknemers met alle componenten en de bijbehorende aantallen.    Met deze toevoeging willen we het makkelijker maken om snel de aantallen op componenten te kunnen valideren. Bijvoorbeeld wanneer er gewerkte (over)uren zijn geïmporteerd in Visma.net HRM.   De kolommen Aantal en TWK aantal in de validatie stap van de salarisrun wizard.   De kolommen staan mogelijk nog uit in het overzicht, dit is afhankelijk van eerdere wijzigingen die zijn gedaan in het wel of niet tonen van kolommen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.  De kolommen Aantal en TWK aantal aan- of uitzetten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.    Jaarinkomen pensioen op de salarisstrook tonen Naar aanleiding van het idee ABP Jaarinkomen/Pensioengevend Inkomen op de community hebben we het mogelijk gemaakt om het jaarinkomen/pensioengevend inkomen op de loonstrook te kunnen tonen.   Het Jaarinkomen pensioen veld werkt op dezelfde wijze als de andere velden in de contract details sectie: Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen hetzelfde is voor alle actieve contracten, dan wordt het slechts eenmaal weergegeven, Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen verschillend is voor de actieve contracten, dan wordt dit apart voor ieder contract weergegeven.  Actie Het kan worden toegevoegd aan de loonstrook door naar Rapportages → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie → Wijzigen te gaan. Vervolgens kun je in de sectie Contract / Werknemer details middels drag & drop het Jaarinkomen pensioen naar één van de kolommen verplaatsen.    Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 wordt de invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof van kracht. Hierbij krijgen ouders gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) onder de voorwaarde dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Om dit te ondersteunen worden per deze release componenten beschikbaar gesteld om dit vast te leggen.   Meer informatie over de wijze van vastleggen staat beschreven in het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Actie Zie paragraaf Inrichting Visma.net Payroll van het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Onderwijs: Kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het afdracht betaalbestanden overzicht. Vanaf nu is de kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het overzicht voor de afdracht betaalbestanden. De kolom is op Administratie Kantoor niveau en op bedrijfsniveau toegevoegd.  De kolom Betaaldatum toegevoegd aan het overzicht voor afdracht betaalbestanden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Onderwijs: Uitgesloten werknemers DUO-levering Met ingang van deze release worden, naast de stagiaires, ook de volgende werknemers automatisch uitgesloten van de DUO-levering: PO en VO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen tussen 1-18  MBO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen van 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 of 17  Werknemers zonder BRIN nummer Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn in vorige release al geactualiseerd.     Opgeloste meldingen Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen moet in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. worden berekend. Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen dient in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. te worden berekend.   Dit is aangepast per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Volledig verwijderen tabel- of bijzonder tarief inkomen met TWK over vorig jaar Bij volledig verwijderen tabelinkomen en/of inkomen bijzonder tarief met TWK in vorig jaar werd het tabelinkomen dan wel bijzonder tarief inkomen in het oude jaar ten onrechte niet meer bepaald. Beide behoren in dat oude jaar ongewijzigd te blijven.   Dit is hersteld per 2021 en kan derhalve TWK correcties over voorgaand jaar veroorzaken (als correctie op eerdere TWK die dit jaar heeft plaatsgevonden bij het verwijderen van het tabel of bijzonder tarief inkomen). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   IPAP niet berekend als IPAP deelname start na beëindiging ander contract op zelfde IKV en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start De IPAP premie werd niet berekend als de IPAP deelname start nadat een ander contract op dezelfde IKV al beëindigd is en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start.   Bijvoorbeeld als er sprake is van twee contracten. De eerste is doorlopend en het tweede contract (op dezelfde IKV) is beëindigd in maart en in mei vindt de vakantie uitkering plaats (ook van dit beëindigde contract). Op het doorlopende contract is een deelname IPA ingevoerd per mei. In dit geval kan het voorkomen dat in mei geen IPAP berekend werd.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Terugkoppelmelding in pensioenrapport UPA (PUO0023) Het UPA pensioenrapport gaf een terugkoppelmelding als er onregelmatigheidstoeslag werd doorgegeven zonder verloonde uren. Deze zeldzame situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als een werknemer AOW gerechtigd wordt en nog ORT krijgt nabetaald. In dergelijke situaties, waarbij geen regelinggegevens van de werknemer worden doorgegeven, wordt de ORT niet meer gemeld in het pensioenrapport. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   CAO PO Handmatige correctie op Arbeidsmarkttoelage voor directeuren niet altijd goed verwerkt Als er handmatig een transactie op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie is opgegeven om de automatisch afgeleide waarde te overschrijven, dan werd de handmatig opgegeven waarde niet altijd daadwerkelijk toegepast.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij m.b.v. een workaround het probleem is omzeild. I.v.m. de hieronder vermelde fout in de CAO PO kan het zijn dat getracht is bij de werknemers die ten onrechte de arbeidsmarkttoelage hebben dit te voorkomen door zelf een transactie met de waarde 0 op te geven. Echter dat had soms alleen effect in bepaalde periodes. Als dit omzeilt is door het opgeven van één totale correctie in de periode juni, dan dient deze correctie weer verwijderd te worden.   UPA levering Code soort verlof OBD ten onrechte geleverd als onbetaald verlof met doorbetaling pensioen is genoten Als er sprake is van onbetaald verlof met continuering pensioen en in de loonaangifte is een code incidentele inkomstenvermindering O verantwoord, dan werd ten onrechte in de UPA aangifte een code soort verlof OBD gerapporteerd (terwijl het aantal gerapporteerde verlof uren in de UPA aangifte 0 is).    Dit heeft verder geen enkele impact (omdat de gerapporteerde verlof uren 0 zijn) maar is op zich niet correct en derhalve hersteld per 2022 en zal in de UPA aangifte vanaf 1-1-2022 hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Hoger beroepsonderwijs (hbo) De cao hbo is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau aangepast. Eenmalige uitkering In juni 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto naar rato van de deeltijdfactor op 1 juni 2022. Deze uitkering is gemaximeerd op € 600, dus werknemers met een deeltijdfactor groter dan 1 ontvangen niet meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is op cao-niveau ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering . De maximering is ingericht in tabel 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag . Parameter Keuze Waarde Extra uitkering in gebruik Ja   Berekeningsmethode Reservering vast bedrag   Vast bedrag   € 600 Maximum Ja   Pro rata maximum Niet afbreken   Startperiode reservering   6 Eindperiode reservering   6 Uitbetalingsperiode   6 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de reserveringsperiode   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   6 Welke deeltijdfactor Deeltijdfactor op specifieke dag in specifieke periode   Periode deeltijdfactor   6 Dag deeltijdfactor   1 Minimum vakantietoeslag Het minimumbedrag voor de vakantie-uitkering is per 1 juni 2022 in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag gewijzigd naar € 2.141,70 Actie Journaliseer component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Als je vorige maand op aanraden van ons de bovenstaande inrichting zelf hebt gedaan, kun je nu de overwrites verwijderen door de eigen versies van tabellen 50600 Eenmalige uitkering en 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag van 1-6-2022 tot en met 30-6-2022 te bewerken en alle pinnetjes te verwijderen.   Cao Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) De cao mbo is vernieuwd. Daarom zijn op cao-niveau de volgende wijzigingen in configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In juli 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto, naar rato van de deeltijdfactor op 1 juli 2022. Deze uitkering is niet gemaximeerd. Indien een werknemer een deeltijdfactor groter dan 1 heeft, ontvangt deze werknemer meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 . Uitbetaling vindt plaats op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Voor werknemers die op minder dan 5 kilometer afstand van hun werk wonen, is er geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van toepassing. Bij een woon-werkafstand van meer dan 5 kilometer worden ook de eerste 5 kilometers vergoed. Voor de vergoeding geldt een maximale reisafstand van 40 kilometer per enkele reis. In tabel 50000 CAO MBO is hiervoor de parameter EV schaal type gewijzigd in Eenmalig prikken en de parameter EV max km in 40. In tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer is het kilometerbedrag aangepast naar € 0,19. Dienstreizen De kilometervergoeding voor dienstreizen is per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 0,30 per kilometer. Dit is aangepast in tabel 50280 - Dienstreizen KM bedragen . Er is geen staffel meer van toepassing. Actie Journaliseren component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering .   Cao Primair onderwijs (PO) Arbeidsmarkttoelage voor directeuren foutief vermeld in cao In de cao Primair onderwijs stond ten onrechte dat de arbeidsmarktoelage voor (adjunct-)directeuren in schaal A12 en hoger €800 per jaar is. En dat voor directeuren in schaal D13 en hoger deze €1.200 per jaar is. De toevoeging en hoger  is hier ten onrechte opgenomen.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Loonschalen uitlooptoeslag aangepast Bij het vernieuwen van de cao Primair onderwijs is de uitlooptoeslag niet gewijzigd. Wel zijn de namen van de loonschalen veranderd. Aangezien de uitlooptoeslag gekoppeld is aan de naam van de loonschaal kregen leerkrachten ten onrechte geen uitlooptoeslag meer. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de schalen in tabel 50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag aangepast. Dit kan twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs (VO) Op 22 juni 2022 is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale partners van cao Voortgezet onderwijs. Ten tijde van deze release mag er nog worden gestemd door vakbondsleden en is de cao dan ook nog niet definitief. De meeste wijzigingen zullen dan ook in een volgende release gedaan worden, zodra de cao definitief is geworden.    De eenmalige uitkering in juli 2022 is wel al in Payroll ingericht, in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022. De parameter Extra uitkering in gebruik staat op cao-niveau ingericht met keuze Nee. Indien het akkoord definitief wordt en betaling in juli 2022 gewenst is, kan in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022   de keuze van parameter   Extra uitkering in gebruik   naar Ja gewijzigd worden.    Werknemers, die op 1 juli 2022 in dienst zijn bij een werkgever in het Voortgezet onderwijs, hebben recht op een eenmalige uitkering van € 500 bruto. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte) van juli 2022. In het geval de werktijdfactor echter boven 1,0 ligt, zal de eenmalige uitkering niet hoger zijn dan € 500 bruto.   Uitbetaling van deze eenmalige uitkering vindt plaats op component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022.   Indien nodig kunnen werknemers uitgesloten worden van deze uitkering door een transactie op te voeren op component 1 48040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022 , voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Actie Component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022   moet gejournaliseerd worden.     Cao Doe-het-zelfbranche Met ingang van 1 april 2022 is de zondagtoeslag verlaagd naar 75%. Hiervoor is op cao-niveau component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% toegevoegd.   Met ingang van 1 januari 2024 zal de zondagtoeslag verder verlaagd worden naar 50%. Vanaf 1 januari 2024 kun je component 43230 Toeslag bijzondere uren 50% gebruiken voor de zondagtoeslag. Actie Component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% moet gejournaliseerd worden.   Cao Beroepsgoederenvervoer Met ingang van 1 januari 2022 bestaat er binnen de cao Beroepsgoederenvervoer een RVU/zwaarwerkregeling. Voor deze regeling is een werkgeversbijdrage van toepassing. Voor deze werkgeversbijdrage is tabel 60300 - RVU/zwaarwerkregeling ingericht, de premiewaardes staan ingericht in tabel 60310 - RVU/zwaarwerkregeling waardes . De afdracht vindt plaats op component 56280 - Afdracht RVU/zwaarwerkregeling werknemer .   Voor deze regeling is geen werknemerspremie van toepassing. Deze wijziging zal dan ook niet leiden tot twk's bij werknemers. Er zal echter wel een andere afdracht berekend worden. Actie Sommige van onze klanten hebben om een juiste afdracht te kunnen berekenen het percentage in tabel 60210 - SOOB-premie waardes aangepast naar 1,61%. Als dit bij jullie het geval is, verzoeken we je om in de versie van tabel 60210 - SOOB-premie waardes per 1 januari 2022 de overwrite te verwijderen (pinnetje weg klikken) om niet alleen voor nu een juiste berekening te krijgen, maar ook in de toekomst gebruik te blijven maken van cao-onderhoud op deze tabel.   Cao Metaal & Techniek Pensioenpremie bij ouderschapsverlof Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen.   Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Vernieuwde cao Metaal & Techniek De cao Metaal & Techniek is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt aangepast. Eenmalige uitkering In juli 2022 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 382,50 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd aan werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022. Bij een deeltijdfactor boven de 1 wordt de eenmalige uitkering niet hoger dan € 382,50. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50650 Eenmalige uitkering en wordt gemaximeerd in tabel 50670 Eenmalige uitkering maximum bedrag .   De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Deze component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantiegeld De minimumbedragen voor vakantiegeld zijn aangepast. Alleen werknemers die op in de cao vastgelegde data de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, hebben recht op deze minimumbedragen. In Payroll wordt de leeftijd voor het al dan niet van toepassing zijn van een minimumbedrag bepaald op de laatste dag van de reserveringsperiode. Het minimumbedrag voor het vakantiegeld is in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd: Periode Minimumbedrag per maand Minimumbedrag per jaar Minimumleeftijd Uitbetalingsperiode Leeftijd op Einddatum reserveringsperiode 1 september 2022 t/m 28 februari 2023 € 188,30 € 2.259,60 21 jaar op 30-6-2021 2023-6 23 1 maart 2023 t/m 30 juni 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2023-6 22 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 vanaf 1 januari 2024 € 195,59 € 2.347,08 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 Actie Voor de eenmalige uitkering moet component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden.   Cao Metalektro Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PME de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Cao Metalektro is aangesloten bij pensioenfonds PME. Dit pensioenfonds kent een UPA met pensioenuitvoerder TKP. Als in tabel 50000 CAO Metalektro als pensioenfonds PME is ingericht (en dat is het geval voor cao Metalektro), zal in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen automatisch het afwijkende percentage voor de afdracht worden toegepast. In de pensioenaangifte wordt de code voor ouderschapsverlof (OSP) meegegeven.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PME 38,92% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 38,92% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes , in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen. Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Apotheken De cao Apotheken is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in configuratie gedaan. Pensioen Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de franchise neer € 14.840. Dit is aangepast in tabel 60020 - Pensioen meerdere varianten waardes Aangezien het maximum pensioengevend loon ongewijzigd € 114.866 blijft, wijzigt de maximale pensioengrondslag naar € 114.866 - 14.840 = 100.026.  Levenslooptoeslag Met ingang van 1 juli 2022 komt de levenslooptoeslag te vervallen. Per die datum is de factor van component 43170 Levenslooptoeslag daarom gewijzigd naar 0. Nachttoeslag Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor werknemers van apotheken een avondtoeslag van 30%. Daarom is per die datum op cao-niveau component 43050 - 30% toeslag uren ingericht Voor dienstapotheken blijft de avondtoeslag 25%. Hiervoor kan component 43000 - 25% toeslag uren gebruikt blijven worden. Eenmalige uitkering nog niet ingericht In december 2022 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering. Deze uitkering zal op een later moment op cao-niveau ingericht worden. Actie Component 43050 - 30% toeslag uren moet gejournaliseerd worden.   Cao Jeugdzorg De cao Jeugdzorg is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt gewijzigd: Eenmalige uitkering over 2021 De salarisverhoging voor 2021 die is overeengekomen in het onderhandelaarsakkoord moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering, gebaseerd op 2% van het salaris van 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 - Eenmalige uitkering over 2021 . Op cao-niveau zijn de volgende componenten ingericht als grondslag voor deze eenmalige uitkering Component Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering   Ook arbeidsmarkttoelagen vormen grondslag voor deze eenmalige uitkering. Op cao-niveau zijn hiervoor geen componenten ingericht. Als er een arbeidsmarkttoelage van toepassing is, maak je van dat component een versie aan voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, waarin je aangeeft dat deze component grondslag is voor de eenmalige uitkering over 2021 (geen referentiesalaris).   Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald met terugwerkende kracht in januari 2022 op component 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021 . Dit component moet gejournaliseerd worden Eenmalige uitkering juli 2022 Alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren, ontvangen in de maand juli 2022 een eenmalige uitkering ter hoogte van € 250 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt niet naar rato van deeltijdfactor of tijdvak berekend. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 en wordt uitbetaald op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 . Dit component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantietoeslag De minimumvakantietoeslag is in tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 januari 2022 € 187,49 € 2.249,88 1 januari 2023 € 193,07 € 2.316,84 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 - Uurlonen is het maximum uurloon ORT als volgt gewijzigd Ingangsdatum Schaalbedrag schaal 5 periodiek 11 Uurloon 1 januari 2022 € 2.959,30 € 18,97 1 januari 2023 € 3.048,08 € 19,54 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan component 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100 Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Reiskostenvergoeding Reiskosten woon-werkverkeer De reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer worden niet langer afgeleid van de NS-tabel, maar worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is per 1 juli 2022 bij parameter EV tabel ingericht dat voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per eigen vervoer tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer gebruikt moet worden. In tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer is het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Dienstreizen Voor dienstreizen geldt per 1 juli 2022 een vergoeding van € 0,39 per kilometer. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 Reiskosten KM bedragen . Je kunt het aantal kilometers van een dienstreis opgeven met een transactie op component 40600 KM . Deze worden dan automatisch vergoed volgens het bedrag uit tabel 50280 Reiskosten KM bedragen . BHV-vergoeding Het bedrag voor component 42320 BHV-vergoeding is per 1 juli 2022 aangepast naar € 175. Actie Als er sprake is van een arbeidsmarkttoelage moet het betreffende component ingericht worden als grondslag voor de eenmalige uitkering over 2021. De volgende componenten moeten gejournaliseerd worden: 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 84100 Thuiswerkvergoeding   Cao VVT Met ingang van 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding dienstreizen, voor het reizen van en tussen cliënten/locaties, € 0,19 netto voor de eerste 10 kilometer per werkdag. Dit bedrag is per 1 juli 2022 aangepast in tabel 51380 - Afgelegde afstand van € 0,19 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40800 - KM declaratie onder de 10 KM. Voor de dienstreizen boven de 10 kilometer per werkdag blijft de vergoeding van € 0,28 per kilometer van toepassing. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 - Afgelegde afstand van € 0,28 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40600 - KM declaratie van € 0,28.   Overige cao's Tijdens de coronaperiode hebben veel cao-onderhandelingen stilgelegen. Nu alles weer op gang komt, zijn ook veel cao-onderhandelingen hervat. Dit heeft tot gevolg gehad dat er recentelijk een groot deel van de door Visma.net ondersteunde cao's vernieuwd is. Helaas is het niet gelukt om voor alle vernieuwde cao's de wijzigingen in deze release door te voeren. Voor de volgende cao's hebben wij nog niet de benodigde configuratiewijzigingen kunnen doen: Cao Drogisterijbranche: er zijn componenten nodig voor de juiste ORT-percentages Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven: de cao kent een eenmalige uitkering over het salaris over de periode van juni 2020 tot en met december 2021. Er is echter geen recht op deze eenmalige uitkering als de werkgever vooruitlopend op de cao-loonsverhoging al een voorschot heeft gedaan. Aangezien wij niet weten in hoeverre er al voorschotten zijn gedaan en de inrichting van een eenmalige uitkering met een reservering over een periode die twee jaar in het verleden ligt niet door Payroll ondersteund wordt, zal de eenmalige uitkering niet op cao-niveau ingericht worden. Wel zullen de reiskosten aangepast worden.  Cao Hospitality: naast de inrichting die we nu hebben voor cao Contractcatering is separate inrichting nodig voor de cao Hospitality Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen bedrijf: deze cao is op 1 juli 2022 definitief geworden. Helaas is het niet gelukt om tijdig de eenmalige uitkering van € 150 bruto voor de maand juli 2022 in te richten. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Daarnaast zal een eenmalige uitkering worden ingericht voor januari 2023. Cao Retail non-food: helaas is de cao te laat definitief geworden om de eenmalige uitkering in juli 2022 te verwerken. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Cao Sociaal werk: er is op cao-niveau inrichting nodig voor de arbeidsmarkttoelage middeninkomens Cao Ziekenhuizen: er zijn nog componenten nodig voor de toeslagen voor bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten 
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 17:12 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 952 Weergaven
    Mededeling Versie 195 zal op dinsdagavond 10 mei 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Samenvoegen nabetalingen op salarisstrook Voorheen was het zo dat op de loonstrook nabetalingen altijd per contract werden getoond en dus niet werden samengevoegd. Vanaf deze release worden dergelijke transacties op beëindigde contracten samengevoegd tot één regel op de loonstrook. Indicatie Wijziging in behandeling toegevoegd op het salarisrun overzicht In het salarisrun overzicht zal vanaf heden een indicatie worden getoond waarmee wordt aangegeven of er nog wijzigingen in behandeling zijn (lees: worden verwerkt).   We kregen feedback van gebruikers die dachten dat de salarisberekening nog niet klaar was (o.b.v. de laatst berekende datum/tijd), terwijl de berekening al wel klaar was. Hierdoor werd er in feite op niets gewacht.   Om duidelijker te maken of er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt of dat de salarisrun berekening up to date is, hebben we op het salarisrun overzicht achter het veld Laatst berekend, een indicatie toegevoegd. Deze indicatie wordt getoond wanneer er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt. Is de salarisrun berekening up to date? Dan wordt er niets getoond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Correcties in jaaropgave voorgaand jaar   Wanneer er in de januari-run een correctie is uitgevoerd over het voorgaande jaar, werden die correcties niet meegenomen in de jaaropgave. Dit is veranderd. Wanneer er correcties zijn in het huidige jaar over het voorgaande jaar, worden deze in meegenomen in de jaaropgave. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd na het genereren van de jaaropgaven, is het mogelijk om de jaaropgave op twee manieren opnieuw te genereren.   Optie 1: Ga naar "Rapporten/Rapportages" en selecteer de Jaaropgave.  Selecteer de medewerker waarvoor een correctie werd uitgevoerd en download de jaaropgave via de download optie. Je kunt deze vervolgens handmatig uploaden naar het e-dossier van de medewerker in Talent.     Optie 2 Wanneer de rapportage run nog niet is afgesloten, is het mogelijk om de jaaropgaven opnieuw aan te maken en te versturen naar talent.   De berekening van de 30% regeling is uitgebreid met de PAWW compensatie Bij de berekening van de 30%-regeling die in maart beschikbaar is gekomen, werd de PAWW-compensatie voor cao Woondiensten nog niet meegenomen.    Dit is aangepast per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste meldingen Gedeeltelijke premieberekening als variant keuze regeling eindigt gedurende periode Tot op heden zou het beëindigen van een variant keuze regeling gedurende de periode via componenten 540660 Variant keuze pensioen regeling (+200)   niet leiden tot de berekening van een deel van de premie voor die periode, maar werd de premie berekend alsof de variant voor de hele periode geldig was.     Dit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Er vindt automatisch een herrekening plaats indien een einddatum is opgegeven gedurende de periode.   Einddatum IPAP in APG-aangifte (Loyalis) Tot op heden was het niet mogelijk om een einddatum te leveren voor IPAP als de regeling beëindigd werd om een andere reden dan het bereiken van een leeftijd van 24 of 60 maanden voor de AOW-leeftijd.     Dit heeft tot gevolg dat jullie een brief/mail van APG ontvangen met signaal code 702 met als omschrijving "IKV niet geleverd".   Deze fout is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld.   De wijziging houdt in dat het opgeven van een einddatum op component   541260 - IPAP product keuze   zal leiden tot het rapporteren van de einddatum in de pensioenaangifte.  Actie Loyalis klanten Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De werknemers waarbij al een einddatum bestaat voor component   541260 - IPAP product keuze   zullen automatisch herrekend worden. Als gevolg daarvan komt de einddatum automatisch in de pensioenaangifte terecht.   Blocking error E-Tax-31 ging af wanneer een andere sector dan 52 werd gebruikt bij de code fase indeling F&Z Blocking error E-TAX-31Code fase indeling F&Z is verplicht indien Code aard arbeidsverhouding is 11 (Uitzendkracht) en Datum einde inkomstenverhouding is leeg ging ten onrechte af.   De reden hiervoor was dat de code fase indeling (component 71100 - Code fase indeling F&Z) niet werd aangemaakt omdat de code sector niet gelijk was aan 52. Dit is nu hersteld. Component 71100 - Code fase indeling F&Z wordt nu aangemaakt als aard arbeidsverhouding de waarde "11" (Uitzendkracht) heeft en er een transactie met een geldige waarde is op component 33300 Code fase indeling F&Z. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Uitruil fiscale ruimte onjuist indien er deels onvoldoende bron is Wanneer er sprake is van een uitruil van de fiscale ruimte en er is onvoldoende bron aanwezig om de fiscale ruimte geheel te benutten dan werd in de volgende periode ten onrechte geen uitruil gedaan.   Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een periodieke uitruil van de fiscale ruimte met het salaris (d.m.v. component 40900 - Periodieke uitruil fiscale ruimte) en de fiscale ruimte is hoger dan het beschikbare salaris (omdat bijvoorbeeld de werknemer iets boven het wettelijk minimum salaris verdient). In dit geval werd in periode 1 een uitruil gedaan (ter hoogte van de beschikbare ruimte) maar in periode 2 niet en vervolgens in periode 3 weer wel en in periode 4 niet.   Dit is hersteld per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Apothekers in dienstverband Cao Apothekers in Dienstverband is aangesloten bij pensioenfonds SPOA. Bij de berekening van de pensioenpremie hanteert SPOA een deeltijdfactor van maximaal 100%. Deze maximering werd in Payroll nog niet toegepast.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is nu in tabel 50000 CAO Apothekers in Dienstverband een maximale deeltijdfactor van 100% ingericht. Deze maximale deeltijdfactor wordt niet VCR berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Voor werknemers met een deeltijdfactor van meer dan 100% zal automatisch een herrekening plaatsvinden met TWK per 1 januari 2022.   Cao Gehandicaptenzorg De cao Gehandicaptenzorg is vernieuwd. Daarom zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan: Minimum vakantiegeld Het minimumbedrag vakantiegeld is gebaseerd op IP-nummer 8. In tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag GHZ is het minimum jaarbedrag per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 1924,80 en per 1 mei 2023 naar € 1986,24. Maximum uurloon ORT Het maximum uurloon ORT is gebaseerd op het uurloon horende bij IP-nummer 19. In tabel   50320 - Uurlonen   is het minimum ORT uurloon per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 17,43 en per 1 mei 2023 naar € 17,99. Dit maximum ORT uurloon wordt alleen gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Denk eraan om dit bedrag ook in HRM aan te passen. Eenmalige uitkering Omdat de extra toegekende middelen onvoldoende zijn om de volledige achterstand in alle FWG-schalen van de middengroepen in te halen, ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van bruto € 750,- op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023.   Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel   50550 - Eenmalige uitkering.   Als je in HRM de salarisschalen 55, 60 en 65 hebt gedefinieerd, zal de eenmalige uitkering automatisch uitsluitend worden berekend voor werknemers met een contract dat is ingeschaald in schaal 55, 60 of 65. Als je de schalen geen of andere namen gegeven hebt, zal er niet automatisch een eenmalige uitkering berekend worden. Je kunt de eenmalige uitkering dan handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. Oproepkrachten Ook oproepkrachten hebben recht op deze eenmalige uitkering. De wijze van berekening hangt volgens werkgeversvereniging VGN echter af van de afspraken die er met de betreffende oproepkracht gemaakt zijn over de omvang van het dienstverband. Wij kunnen hier geen rekenmethode voor inrichten. Voor een oproepkracht bepaal je daarom zelf het uit te betalen bedrag. Dit bedrag geef je op met een transactie op component   47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65. Actie Je moet zelf de salaristabellen bijwerken in Visma.net HRM. Vergeet daarbij niet om ook in HRM het maximum ORT uurloon aan te passen. Check of Payroll automatisch de eenmalige uitkering berekent voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 en 65. Als dat niet zo is, kun je de eenmalige uitkering handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. Voor oproepkrachten die zijn ingeschaald in FWG-schaal 55, 60 of 65 maak je een transactie aan op component 47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65 voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022, waarbij je bij Totaal het bedrag opgeeft waar de oproepkracht recht op heeft. De eenmalige uitkering voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 of 65 wordt uitgekeerd op component Uitbetaling eenmalige uitkering FWG 55-60-65. Denk eraan om dit component te journaliseren.   Cao Gemeenten Met ingang van 1 januari 2022 zijn er voor de IKB-onderdelen 8% en 6,75% geen minimumbedragen meer van toepassing.   Dit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in de volgende tabellen: Tabel Naam Parameter Wijziging 50000 CAO Gemeenten Vakantiegeld minimum geen minimum van toepassing 50100 Vakantiegeld minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd 50500 Individueel keuzebudget 6,75%  Minimum geen minimum van toepassing 50510 Individueel keuzebudget 6,75% minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Deze wijzigingen kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 januari 2022 (een deel van) het IKB is uitbetaald, bijvoorbeeld vanwege uitdiensttreding.   Cao Metaal & Techniek De volgende premiepercentages zijn gewijzigd: Tabel Naam Percentage per 1 januari 2022 Percentage per 1 april 2022 Percentage per 1 januari 2023 60310 Sociaal fonds premies 0% 0,2% 0,2% 60410 O&O-premie Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0% Goud- en zilvernijverheid 0% Isolatiebedrijf 0% Metaalbewerkingsbedrijf 0% Technisch installatiebedrijf 0% Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0,5% Goud- en zilvernijverheid 0,5% Isolatiebedrijf 0,94% Metaalbewerkingsbedrijf 0,625% Technisch installatiebedrijf 0,85% Cao Percentage Carrosseriebedrijf 0,5% Goud- en zilvernijverheid 0,5% Isolatiebedrijf 0,7% Metaalbewerkingsbedrijf 0,625% Technisch installatiebedrijf 0,85% 60810 SWWM waardes 0,2% 0,2% tot en met 30 juni 2022 per 1 juli 2022 0%   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Er zullen voor werknemers geen TWK's ontstaan. Wel zullen de afdrachten voor sociaal fonds en opleidings- en ontwikkelingsfondsen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 wijzigen naar 0.   Voor de cao Isolatiebedrijf zal de afdracht van O&O-premie in april 2022 stijgen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Met ingang van 1 juli 2022 wordt er geen premie meer geheven voor SWWM. Het premiepercentage in tabel 60810 - SWWM waardes is per 1 juli 2022 gewijzigd in 0%. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT Reiskosten Per 1 juli 2022 verandert de wijze waarop de reiskostenvergoeding berekend wordt. Voorheen werd de vergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd op de NS-tabel, met toepassing van een eigen bijdrage en maximum vergoeding. Vanaf 1 juli 2022 zal deze vergoeding worden vervangen door een vergoeding van € 0,09 per kilometer.   Om dit te ondersteunen zijn de volgende tabellen gewijzigd: Tabel Naam Per 1 juli 2022 50000 CAO VVT Parameter Wijziging EV max bedrag geen maximum vergoeding meer van toepassing EV max km maximaal 30 km enkele reis 50200 Reiskosten eigen vervoer € 0,09 per kilometer 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding Parameter Wijziging EV eigen bijdrage geen eigen bijdrage meer van toepassing EV tabel Eigen vervoer (50200)   Minimum vakantiebijslag In tabel   50100 Vakantiegeld minimum bedrag VVT is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.127,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn. Minimum eindejaarsuitkering In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag VVT   is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.261,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn. Actie Als je in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer   nog eigen inrichting (vanuit het verleden) hebt staan, maak dan een nieuwe versie aan van deze tabel, waarbij je de eigen inrichting verwijdert. Zo kun je in de toekomst gebruik maken van de cao-ondersteuning van deze tabel. De wijzigingen in minimum vakantiebijslag en minimum eindejaarsuitkering   kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag en/of eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn.  
Volledig artikel weergeven
10-05-2022 13:49 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 755 Weergaven
    Mededeling In deze release notes van versie 193.02 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193.    Versie 193.02 zal op woensdagavond 20 april 2022 worden geïnstalleerd.       Opgeloste meldingen Correctie op duurzame inzetbaarheidsuren in patch 193.01 had TWK loonstrook correcties over 2021 tot gevolg Met patch 193.01 op 14 april j.l. is een correctie doorgevoerd op de afhandeling van eigen bijdrage duurzame inzetbaarheidsuren op onderstaande componenten: 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2     42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3   Deze aanpassing is aangebracht per 2021 omdat dit noodzakelijk is voor de benodigde correctie van de loonaangifte over 2021.   Door deze aanpassing per 2021 werd, op zichzelf terecht maar ongewenst, ook een correctie op onderstaande componenten aangebracht over 2021: 44700 Toelage directeur (CAO PO) 44710 Toelage directeur (afwijkend van CAO bedrag) (CAO PO) 44720 Uitlooptoeslag (CAO PO) 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering november 2021 (CAO VO) Deze betalingscorrectie over 2021 is nu met terugwerkende kracht weer ongedaan gemaakt.    Let wel: De aanpassing die gedaan is in patch 193.01 heeft ook TWK betalingsconsequenties over 2022 tot gevolg. Dat blijft van kracht.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden vanzelf (voor periodes in 2021) gecorrigeerd. 
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 15:10 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 458 Weergaven
In deze release notes versie 193.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193.
Volledig artikel weergeven
14-04-2022 13:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 549 Weergaven
Mededelingen Versie 191 zal op dinsdagavond 8 maart 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Controles op correcte koppeling tussen contract en IKV Om een goede berekening te garanderen zijn er in Payroll controles toegevoegd op de koppeling van een contract met een IKV. In Talent wordt een juiste werking in principe afgevangen maar in bepaalde situaties kunnen er toch verkeerde situaties ontstaan. In Payroll worden de volgende situaties nu afgekeurd: Geen IKV aan het contract gekoppeld gedurende de volledige looptijd van het contract. Het ontbreken van een koppeling met een IKV vóór de eerste salarisrun wordt wel toegestaan (i.v.m. migraties). Wisseling van IKV na einde contract (deze controle is vanaf 1-1-2022) Gebruik van dezelfde IKV op verschillende contracten terwijl er een gat tussen deze contracten zit waar deze IKV niet in gebruik is (deze controle is vanaf 1-1-2022) Actie Als de salarisrun hier fouten op detecteert dan moet de koppeling van de IKV aan het contract gecorrigeerd worden. 30%-regeling Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf in Nederland, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Voor het vergoeden van die kosten kan een keuze gemaakt worden: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of, onder voorwaarden, het toepassen van de 30%-regeling.  De 30%-regeling houdt in dat van bepaalde werknemers, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aan mag worden gewezen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Het maximum van 30% van het loon inclusief de vergoeding is gelijk aan 30/70 van het loon exclusief de vergoeding. Hierbij moet rekening worden gehouden met het deskundigheidsvereiste. In deze release hebben we het mogelijk gemaakt de extraterritoriale kosten te vergoeden middels het toepassen van de 30%-regeling. Hierbij kan indien nodig een inkomensnorm in acht worden genomen. Hoe kan de 30% regeling worden toegepast? De regeling wordt aangestuurd door bij de betreffende werknemer het nieuwe vaste component   446010 - 30% regeling   in te voeren.  Geef op dit component aan middels een waarde van 1 t/m 4 op welke wijze de 30%-regeling berekend moet worden. De volgende opties kunnen hier worden gebruikt: Inkomensnorm (inclusief) Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief)  Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Als grondslag voor het berekenen van de 30%-regeling zal voor de eerste 3 opties het loon voor loonheffing worden gebruikt   vóór   toepassing van de regeling. Dus het loon inclusief de vergoeding. Bij optie 4 wordt als grondslag het loon voor loonheffing exclusief de vergoeding gebruikt. Hieronder volgt een beschrijving van de werking van de 4 opties. Inkomensnorm (inclusief) Voor een werknemer die naar Nederland komt kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling wanneer de werknemer een specifieke deskundigheid heeft. Voor het kunnen aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. In het systeem is het mogelijk gemaakt de 30%-regeling toe te passen waarbij periodiek getoetst zal worden op deze inkomensnorm. Dit houdt in dat er periodiek getoetst zal worden of door het toepassen van de 30%-regeling nog wel voldaan wordt aan de inkomensnorm. Wanneer dat niet het geval is zal automatisch het bedrag worden afgetopt. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer het vaste component 446010 30% regeling   toe te voegen met als waarde 1. Wanneer op component 446010 30% regeling   de waarde 1 is ingevoerd zal de 30% regeling worden toegepast, waarbij rekening zal worden gehouden met deze inkomensnorm. Deze inkomensnorm is voor 2022 €39.467,-.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie: €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Eerst wordt er getoetst of door het toepassen van de regeling nog wel aan de inkomensnorm wordt voldaan.  Dat is hier niet het geval, immers €4.069,51 * 30% = €1.220,85 De inkomensnorm = €39.467,-/12 = €3.288,93 Dus wanneer er 30% zou worden toegepast komt het loon voor loonheffing onder de inkomensnorm €4.069,51 - €1.220,85 = €2848,66 In dit geval kan dus niet het volledige bedrag worden toegepast. Hierdoor zal automatisch het bedrag worden aangepast naar €4.069,51 - €3.288,93 = €780,58   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Hierbij kun je zien dat er door de betaling van het vakantiegeld in mei een inhaalslag plaatsvindt in mei, maar ook nog in juni en juli Vervolgens wordt de 30%-regeling weer afgetopt op het norminkomen Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Een werknemer die naar Nederland komt die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel heeft behaald, of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger is dan 30 jaar moet een belastbaar jaarloon ontvangen van meer dan €30.001,- (2022) exclusief de vergoeding. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010 30% regeling   de waarde 2 in te voeren. Er zal dan periodiek een 30%-regeling worden toegepast. Hierbij zal rekening worden gehouden met de inkomensnorm van €30.001,- (2022) voor werknemers met een leeftijd t/m 29 jaar. Vanaf 30 jaar zal er een inkomensnorm van €39.467,- (2022) worden toegepast. Dit zal gebeuren middels een zogenoemde salarissplit. Op het moment dat de werknemer 30 jaar wordt zal er in de periode daarop volgend worden getoetst op de hogere inkomensnorm. Er zal vanaf dat moment opnieuw begonnen worden met het cumulatief toepassen van de hogere inkomensnorm.    Voorbeeld: Werknemer is geboren op 17-09-1992, dus wordt in september 2022 30 jaar oud Salaris: €3.500,- per maand Salarisverhoging in oktober naar €4.500,- Pensioenpremie: €250,- per maand Vakantiegeld in mei: €3.250,-   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   In de perioden 1 t/m 9 waarin de werknemer 29 jaar is wordt er periodiek getoetst op de lagere inkomensnorm van €30.001,- (2022) Vanaf de periode volgend op de periode waarin de werknemer 30 jaar is geworden begint de toetsing opnieuw, maar dan gebruikmakend van de hogere inkomensnorm van €39.467,- (2022) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) Het is ook mogelijk om de 30%-regeling toe te passen, maar dan zonder toetsing op de inkomensnorm. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist. Zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Wanneer op component 446010   30% regeling   de waarde 3 is ingevoerd zal de 30%-regeling worden toegepast ongeacht de hoogte van het salaris.  Er zal in dat geval altijd 30% van het heffingsloon inclusief de vergoeding worden toegepast.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent   4461130 - 30% regeling - tabelinkomen   zal een bedrag van €1.220,85 bruto worden ingehouden en netto tot uitbetaling komen op component   446160 - 30% regeling - netto Dit bedrag is als volgt berekend €4.069,51 * 30%= €1.220,85   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Naast de drie inclusief 30%-regeling opties is het ook mogelijk de 30%-regeling toe te passen voor werknemers waarbij een loon is afgesproken exclusief de 30% kostenvergoeding.  Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010   30% regeling   de waarde 4 in te voeren. Wanneer deze optie is gekozen zal er op component 446160   30% regeling - netto een vergoeding worden uitbetaald ter hoogte van 30/70 van het heffingsloon.  Hierbij zal geen toetsing worden gedaan op de inkomensnorm, immers we gaan er vanuit dat wanneer er een exclusief regeling wordt toegepast de gebruiker zelf in staat is te toetsen op het norminkomen.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent 446160 30% regeling - netto zal een bedrag van €1.744,08 tot uitbetaling komen. Dit bedrag is als volgt berekend 30/70 * €4.069,51 = €1.744,08   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit: Inkomensnorm Jaarlijks zal de inkomensnorm door ons worden aangepast naar de nieuwe jaarbedragen. Voor 2022 is de inkomensnorm €39.467,-. Voor werknemers met een mastertitel t/m 29 jaar is de inkomensnorm van €30.001,- De inkomensnorm is niet deeltijdfactor afhankelijk.  Wanneer de werknemer halverwege het jaar in dienst treedt zal de inkomensnorm naar rato worden toegepast. Bij het toetsen op de inkomensnorm wordt uitgegaan van het heffingsloon, kolom 14 van de loonstaat Er wordt voortschrijdend cumulatief getoetst op de inkomensnorm Dit kan er toe leiden dat er in een periode waarin bijvoorbeeld een hoger heffingsloon is, een inhaalslag zal plaatsvinden. Dit kan gebeuren wanneer het in voorafgaande periode(s) niet mogelijk was de volledige 30% te benutten. Dan zal dat worden ingehaald in de periode waarin er een hoger heffingsloon is, bijvoorbeeld bij het uitbetalen van het vakantiegeld of een eindejaarsuitkering. Maar het kan er ook toe leiden dat er in (een) bepaalde periode(s) een correctie gaat plaatsvinden op reeds eerder toegepaste 30%-regeling.    Tevens belangrijk om te weten is dat er bij de toetsing op de inkomensnorm altijd wordt gerekend met een inkomensnorm verhoogd met 1 cent. Er wordt immers pas voldaan aan de voorwaarden voor de 30%-regeling wanneer het inkomen exclusief de vergoeding hoger is dan de inkomensnorm. Hieraan wordt altijd voldaan wanneer het inkomen exclusief de vergoeding 1 cent hoger is. Niet voldaan aan inkomensnorm Als er in enig jaar niet is voldaan aan de inkomensnorm dan zal in een volgend jaar automatisch geen 30%-regeling meer worden toegepast. Immers er wordt niet meer voldaan aan één van de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de 30%-regeling.  Maximum duur De 30%-regeling zal voor maximaal vijf jaar worden toegepast.  De vijf jaar worden berekend vanaf de startdatum die is opgegeven op het vaste component.  Het systeem zal automatisch de 30%-regeling stoppen wanneer er geen   Einddatum is opgegeven. Wanneer de regeling eerder moet stoppen dan kan dat door een eerdere   Einddatum in te geven. Overzicht van de salariscomponenten Nummer Naam Beschrijving 446010   30% regeling Met deze component kan deelname aan de 30% regeling aangegeven worden door een transactie op te geven met een start- en einddatum van de duur van de deelname en met een waarde van 1-4 die aangeeft welke methode gehanteerd moet worden: 1 - Inkomensnorm (inclusief) 2 - Inkomensnorm mastertitel (inclusief) 3 - Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) 4 - Geen toetsing inkomensnorm (exclusief).   De transactie dient op één contract opgegeven te worden. Indien er een overgang is naar een ander contract dan dient op het nieuwe contract aansluitend (maar niet overlappend) een nieuwe transactie opgegeven te worden. 446130 30% regeling - tabelinkomen Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen tabelinkomen worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446140 30% regeling - bijzonder tarief Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen bijzonder tarief worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446160 30% regeling - netto Op deze component zal wanneer een 30% regeling wordt toegepast de onbelaste netto vergoeding tot uitbetaling komen. Dit geldt voor zowel de inclusief als de exclusief 30% regeling Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief worden gejournaliseerd   Salariscomponenten uitsluiten  Daarnaast is het mogelijk gemaakt salariscomponenten uit te sluiten van de grondslag voor de 30%-regeling.  Dit kan worden gedaan door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten het uit te sluiten component te wijzigen. Op het tabblad Algemene informatie is bij de sectie Overig een nieuwe optie Uitsluiten van 30% regeling toegevoegd. Wanneer die wordt aangevinkt zal de waarde van het component buiten de berekening van de 30%-regeling worden gehouden.   Correctie voorgaande loonjaar Het kan nog wel eens voorkomen dat een beschikking voor het toepassen van de 30%-regeling pas in het volgende loonjaar door de Belastingdienst wordt afgegeven. Wanneer dan met terugwerkende kracht over het vorige loonjaar alsnog de 30%-regeling wordt opgevoerd bij een werknemer dan zal dat automatisch leiden tot een correctie in het vorige loonjaar. De wijziging zal dan ook leiden tot een gecorrigeerde loonaangifte in het vorige loonjaar.   Voorbeeld Werknemer treedt in dienst per 01-11-2022. Verzoek tot toepassen van de 30%-regeling wordt gedaan, maar de beschikking wordt pas in februari 2023 afgegeven.  In dat geval zal component 446010 - 30% regeling worden ingevoerd per 01-11-2022.  Het systeem zal dan met terugwerkende kracht over het loonjaar heen de 30%-regeling toepassen.  Wanneer de salarisrun van februari 2023 wordt afgesloten zal er tevens een loonaangifte voor december 2022 worden gegenereerd met daarin een correctie voor de betreffende werknemer.    Deze regeling houdt in dat je 30% of 30/70 van het loon mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van de werknemer in een ander land, of, als een werknemer uit het buitenland aangetrokken wordt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland.  Het gaat hierbij om 30% of 30/70 van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. Deze vergoeding is onbelast. Een verzoek om toepassing van de regeling moet door (of namens) de werknemer en de werkgever worden gedaan bij de Belastingdienst. Actie Indien de 30%-regeling van toepassing is, bepaal je welke van de vier beschreven opties van toepassing is Je voert de juiste waarde in op component 446010   30% regeling Je journaliseert de bijbehorende salariscomponenten Terugdraaien 30 dagen PRINS-methode voor pensioenfonds SPW In afwachting van definitief uitsluitsel van APG omtrent welke 30 dagen methode gehanteerd moet worden voor het pensioenfonds SPW hebben wij de functionaliteit van de PRINS-methode teruggedraaid met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Omdat de door APG gegeven signalen/meldingen leidden tot heel veel vragen met betrekking tot werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uit dienst gaan. Deze werknemers ontvingen onderstaande signaalcodes vanuit SPW: In januari 2022 melding 170: De aangeleverde premiegrondslag is hoger dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat In februari 2022 meldingen:  165/168: De aangeleverde premiegrondslag is lager dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat 109: De aangeleverde uren zijn lager dan de berekende uren Het terugdraaien van deze functionaliteit houdt in dat voor werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uitdienst gaan met terugwerkende kracht de grondslagen, premies en uren worden gecorrigeerd. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing   Opgeloste fouten Minimum eindejaarsuitkering incorrect bij kopen verlof Indien de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering bedrag" en   het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Indien   de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering deeltijdpercentage" of methode "Reservering voorschot" en   het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Uurtype   Verlof rechten dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.   Cao-informatie Cao Gemeenten - tegemoetkoming zorgverzekering met twee varianten - gebaseerd op salaris Werknemers onder de cao Gemeenten hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (artikel 3.24). Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in december betaald en is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, maar wel van het tijdvak binnen het kalenderjaar waarin de werknemer in dienst is (geweest). Deze tegemoetkoming is ingericht in tabel 50650   Tegemoetkoming zorgkostenverzekering. De cao Gemeenten kent twee verschillende bedragen voor deze tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering: € 296,- per jaar voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; € 168,- per jaar voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6 De maand december is hiervoor de peildatum. Bij uitdiensttreding geldt hiervoor de laatste maand van het dienstverband. Met ingang van 2022 heeft Payroll functionaliteit ontwikkeld waarmee kan worden bepaald of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van deze tegemoetkoming. In tabel 50680   Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Voor vaste salarianten wordt de variant bepaald op basis van het berekende salaris over alle contracten.  Voor uurloners is als default in tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen de lage variant ingericht. Voor uurloners is het niet zonder meer mogelijk om te bepalen of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van de tegemoetkoming. Daarom zijn er twee opties: De variant waar de werknemer recht op heeft wordt handmatig opgegeven.   Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Als er geen handmatige variant is opgegeven, zal het bedrag van variant 00003-Oproepkracht uit tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen worden genomen. Het blijft wel mogelijk om handmatig in te grijpen. Je geeft dan zelf de variant op waar de werknemer recht op heeft. In tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Het is ook mogelijk om werknemers uit te sluiten van de tegemoetkoming, dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent 146040 U itsluiten van deelname aan tegemoetkoming zorgverzekering, met als ingangsdatum 1 januari van het lopende jaar of de datum van indiensttreding als die later in het jaar ligt.   Variant Variant salariscomponent 146230 Bedrag in 2022 Voorwaarde volgens cao Variant 1 - laag 1 € 168 salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6 Variant 2 - hoog 2 € 296 salaris hoger dan het maximum van salarisschaal 6 Deze tegemoetkoming in de kosten van de zorgkostenverzekering wordt door pensioenfonds ABP aangemerkt als niet pensioengevend, aangezien deze tegemoetkoming het karakter heeft van een onkostenvergoeding. Actie Als er voor vaste salarianten lopende transacties zijn op salariscomponent 146230   Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, geef je deze als einddatum 31 december 2021 mee om de variant vanaf 1 januari 2022 door logica te laten bepalen. Voor uurloners wordt vanaf 1 januari 2022 standaard de lage variant toegepast. Als voor een oproepkracht de hoge variant van toepassing is, geef je een transactie op op salariscomponent 146230   Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, met als totaal het variantnummer 2. Cao Ziekenhuizen - vernieuwde cao De cao Ziekenhuizen is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in de inrichting van deze cao gedaan: Eenmalige uitkering maart 2022 In maart 2022 ontvangen werknemers die op 1 december 2021 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 250 bruto, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 december 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Dit salariscomponent moet nog wel gejournaliseerd worden. Maximum uurloon ORT Het maximum uurloon voor berekening van de vergoeding voor onregelmatige diensten is momenteel gebaseerd op IP-nummer 28. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt IP-nummer 28 € 3.389 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.389 / 156 = € 21,72. Vanaf 1 juli 2022 wordt de onregelmatigheidstoeslag gemaximaliseerd op het uurloon afgeleid van IP-nummer 32 € 3.695 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.695 / 156 = € 23,69. In tabel 50320   Uurlonen   is daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 het maximum ORT-uurloon gewijzigd naar € 21,72 bruto per uur en per 1 juli 2022 naar € 23,69 bruto per uur. Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding   gebruikt worden. In tabel 51100   Reiskosten en thuiswerkvergoeding   is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Bereikbaarheidsdiensten In het onderhandelaarsakkoord staat dat de vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst per 1 juli 2022 met 100% wordt verhoogd en vanaf diezelfde datum standaard in zijn geheel wordt uitbetaald. Als de uitwerking hiervan in de definitieve cao-tekst verwerkt is, zullen wij hier op cao-niveau salariscomponenten voor inrichten. Actie Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering moet salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering voor uurloners moet salariscomponent 47200   Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor uurloners bereken je handmatig de uit te betalen eenmalige uitkering en boekt dit bedrag met een transactie op salariscomponent 47100 HM reservering eenmalige uitkering Salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding   moet gejournaliseerd worden Cao Museum - wijziging maximum uurloon ORT Voor cao Museum is in tabel 50320 Uurlonen   het maximum ORT uurloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gewijzigd naar € 19,94 en per 1 juli 2022 naar €20,44 bruto per uur. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
08-03-2022 13:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 956 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll v185.
Volledig artikel weergeven
02-12-2021 15:28 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 767 Weergaven
    Mededeling Versie 197 zal op donderdagavond 9 juni 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Aangepaste werking van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar Tot nu toe zorgde het gebruik van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   dat elke TWK per start jaar een herberekening van de jaar pensioengrondslag tot gevolg heeft. Dit wordt gebruikt als in de tabel   50000 CAO   staat aangegeven dat TWK wijzigingen per start jaar GEEN invloed op de jaar pensioengrondslag mogen hebben, maar dat i.v.m. specifieke correcties dit voor deze werknemer wel moet gebeuren.   Dit is echter veelal ongewenst. Meestal is component 9050 gebruikt om éénmalig de jaar pensioengrondslag te corrigeren en is het juist niet de bedoeling dat latere TWK mutaties per start jaar ook meegenomen worden in de jaar pensioengrondslag.   Vanaf deze release is het gedrag veranderd. Alleen in de salarisrun waarin een transactie op component 9050 is opgegeven vindt nu een herberekening van de jaar pensioengrondslag plaats. N.B deze transactie dient altijd in de periode waarin de jaar pensioengrondslag wordt bepaald gezet te worden. Dit is de eerste periode van het jaar dan wel de periode waarin de werknemer, contract of IKV start.   Dit heeft tot gevolg dat latere wijzigingen per start jaar zoals bijvoorbeeld CAO wijzigingen, niet tot een aanpassing van de jaar pensioengrondslag zal leiden maar (afhankelijk van pensioenfonds) meegenomen zullen worden in de jaar pensioengrondslag van volgend jaar.   Als bij elke TWK wijziging per start jaar de jaar pensioengrondslag aangepast moet worden dan kan de nieuwe component 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   gebruikt worden die werkt zoals component 9050 dat voorheen deed. Component Beschrijving 9050   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar (deze salarisrun) Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. Deze herbereking vindt alleen plaats in de salarisrun waarin de transactie op component 9050 is opgegeven (op te geven met transactieperiode gelijk aan de periode dat het jaarinkomen bepaald wordt zijnde start jaar of start contract of IKV). Hierdoor zullen latere TWK mutaties geen herberekening tot gevolg hebben tenzij er nog een transactie op component 9050 wordt aangemaakt. Als een TWK correctie altijd moet plaatsvinden dan kan component 9060 gebruikt worden. 9060   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden.      Administratiekantoor - Afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten verwerken Het is vanaf nu mogelijk om op Administratie Kantoor (AK) niveau afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten in één keer te verwerken. Voorheen kon dit alleen per AK klant, op bedrijfsniveau.   Op AK niveau, in het menu Rapportages - Afdrachten, kunnen meerdere AK klanten worden geselecteerd waarna via de knop Acties de mutaties voor de afdracht betaalbestanden kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de afdracht betaalbestanden bijvoorbeeld in één keer worden gegenereerd, gedownload, geannuleerd of bevestigd.  Het scherm is opgedeeld in twee tabbladen. Eén voor de open periodes (afdracht betaalbestanden die nog moeten worden verwerkt) en één voor de gesloten periodes (afdracht betaalbestanden die reeds zijn bevestigd).   Op het tabblad Open periodes kunnen de onverwerkte afdracht betaalbestanden worden verwerkt. Het menu onder de knop Acties zal altijd alle mogelijke acties bevatten welke van toepassing zijn op de geselecteerde AK klanten. Bijvoorbeeld, als voor drie van de vijf AK klanten de afdracht betaalbestanden zijn gegenereerd en voor de andere twee is er nog niets gedaan, kunnen alle vijf de AK klanten worden geselecteerd en zal het menu onder de knop Acties de volgende acties bevatten, Genereren (voor de twee van de vijf AK klanten waarvoor nog niets was gedaan). Bevestigen (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Annuleren (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Downloaden (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Wanneer in bovenstaand voorbeeld de actie Genereren wordt geselecteerd, zullen dus de afdracht betaalbestanden voor de twee AK klanten worden gegenereerd, waarna de afdracht betaalbestanden voor alle vijf de AK klanten kunnen worden gedownload, bevestigd of geannuleerd.    Op het tabblad Gesloten periodes worden alle reeds verwerkte afdracht betaalbestanden getoond. Hier kunnen de afdracht betaalbestanden ook opnieuw worden gedownload.   Afdracht betaalbestanden verwerken op AK niveau.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Administratiekantoor - Salarisruns zonder berekende werknemers worden niet meer getoond Vanaf nu worden op Administratie Kantoor (AK) niveau, in het AK salarisrun overzicht, geen oude salarisruns meer getoond waarin geen berekende werknemers zitten.   Voorheen werden deze salarisruns op het AK salarisrun overzicht getoond. Op AK klant (bedrijfs)niveau werden deze "lege" salarisruns al niet getoond.   Het AK salarisrun overzicht toont nu dus enkel de salarisruns waarin daadwerkelijk werknemers zijn berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste fouten De netto/bruto berekening is incorrect ingeval de 30% regeling actief is De netto/bruto berekening werd niet juist uitgevoerd als er een 30% regeling vastgelegd was.   Daarnaast werden bij het gebruik van het vinkje "Uitsluiten van de 30% regeling" bedragen twee keer uitgesloten.   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Datum einde IKV soms incorrect bepaald waardoor o.a. contracturen en reden einde IKV in de loonaangifte fout kunnen zijn Indien een contract wisselt van IKV, bijvoorbeeld van IKV-1 naar IKV-2, (met name als dat gedurende de periode gebeurd) dan werd de datum einde van IKV-1 niet correct bepaald. Dit leidde ertoe dat de contracturen en de reden-einde zoals aangegeven in de loonaangifte incorrect waren. Ook als gedurende de periode een tweede contract het eerste opvolgt maar wel dezelfde IKV heeft dan werden verkeerde contracturen bepaald als de contracturen van beide contracten verschillend zijn.   Daarnaast, afhankelijk van de inrichting van de pensioenregeling, is het mogelijk dat er een verkeerde premie is berekend (als ware de IKV de hele periode actief).   Dit is hersteld per start 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd wordt vóór 2022 dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   De blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - kon ten onrechte verschijnen In een zeer specifieke situatie kon de blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - ten onrechte verschijnen. Dit is nu opgelost.   Dit was het geval bij een werknemer met meerdere contracten, waarbij 1 contract is beëindigd in het voorgaand jaar waarvoor in het huidige jaar vakantiegeld wordt uitbetaald én dat het lopende contract in het voorgaande jaar gedeeltelijk op dezelfde IKV als het afgesloten contract heeft gezeten. Terwijl er ook nog een IKV split heeft plaats gevonden gedurende het voorgaande jaar. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Te hoge negatieve afdrachten/premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij negatief inkomen Als er sprake is van een negatief inkomen dan werd de aanwas van het premieloon voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bepaald a.d.h.v. dit volledige negatieve inkomen. Dit betekende dat als het totale jaarinkomen negatief was dat er meer aanwas correctie plaatsvond dan er feitelijke aanwas in het jaar was. Hiermee werden dan ook meer afdrachten/premies voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gecorrigeerd dan er betaald waren in het hele jaar.   De negatieve aanwas moet echter beperkt worden tot wat er dit jaar in totaal aan aanwas is geweest. Dit moet worden gedaan zodat het jaartotaal van het premieloon nooit negatief kan worden.   Dit is per 2022 hersteld en kan derhalve correcties tot gevolg hebben op de afdrachten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Aanpassing maximumbijdrageloon Zvw bij zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw loon Op het moment dat er loon waarover de werkgeversheffing Zvw moet worden betaald en ook loon waarop de bijdrage Zvw moet worden ingehouden wordt uitbetaald, zal dat afzonderlijk van elkaar berekend moeten worden.   Dit wordt in de salarisberekening al gedaan. Alleen voor het bepalen van de maximumbijdrageloon Zvw werden alle loontijdvakken gebruikt. Dus zowel de loontijdvakken behorende bij het tijdvakloon waarover de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, als ook de tijdvakken waarover de bijdrage Zvw van toepassing is. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat ook die afzonderlijk van elkaar bepaald dienen te worden.    Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer uit dienst treedt gedurende het jaar én een eenmalige RVU uitkering ontvangt. In dat geval moet er een gesplitste Zvw berekening worden gedaan. Over het loon van de werknemer is de werkgeversheffing Zvw van toepassing terwijl op de eenmalige RVU uitkering de bijdrage Zvw moet worden ingehouden. Is dat het geval dan is het loon van de werknemer tijdvakloon en ontstaat er een maximumbijdrageloon Zvw. Terwijl de eenmalige uitkering geen tijdvakloon is en er dus ook geen maximumbijdrageloon Zvw ontstaat. Hierdoor zal, als er geen ander (tijdvak) loon wordt uitbetaald waarover de bijdrage Zvw verschuldigd is, geen bijdrage Zvw premie worden ingehouden.    Om dit mogelijk te maken hebben we de manier waarop een maximumbijdrageloon wordt bepaald aangepast. Er zal vanaf heden een aanwas in het maximumbijdrageloon ontstaan op het moment dat er tabelloon wordt uitbetaald. Deze aanpassing hebben we gedaan voor zowel de werknemersverzekeringen als voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.   We hebben de grondslagbepaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aangepast per 01-01-2022. Dit kan derhalve tot TWK correcties van de Zvw bijdrage leiden. Actie  Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd worden per 2021, dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   Stagiairs ten onrechte in DUO levering Stagiairs werden ten onrechte in de DUO levering opgenomen.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Toeslag garantiesalaris aangemerkt als bron salaris Op component 10100 Toeslag garantiesalaris hebben we ingesteld dat de waarde van het component als Bron flexibele arbeidsvoorwaarden → Salaris zal worden meegeteld.   Hierdoor zal bij een uitruil met de bron salaris ook de toeslag bij een garantiesalaris uitgeruild kunnen worden.   De aanpassing is gedaan per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   De contractbijdrage aan het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet In release 193 d.d. 7 april 2022 is onderstaande probleem opgelost: Het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met twk toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.  Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben.   Echter is dit alleen hersteld voor werknemers die in 2022 gestart zijn en dus kon de fout ook nog voorkomen in 2021. Na toevoeging van een aansluitend (of overlappend) contract kon daardoor de contractbijdrage aan het jaarinkomen bijzonder tarief in 2021 ook ten onrechte op 0 gezet zijn (als er geen handmatig jaarinkomen in 2021 vastgelegd is). Dit is nu hersteld en kan betekenen dat het jaarinkomen over 2021 gecorrigeerd wordt.   Ook wanneer deze fout in 2021 al aanwezig was, dan zal dit door deze aanpassing hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij de correctie van vorig jaar ongewenst is. In dat geval kan een handmatig jaarinkomen in Talent vastgelegd worden ter hoogte van het eerder bepaalde (foute) bedrag.   Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Als nu wordt geconstateerd bij het berekenen dat er een verschil van maximaal 2 cent zal ontstaan, wordt dit gecorrigeerd op het laatst berekende contract. Dit is aangepast per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Beëindiging reiskosten woon-werk niet verwerkt Wanneer op een contract de reiskosten woon-werk zijn beëindigd door het invullen van een einddatum dan werd dit niet correct verwerkt in Payroll met als consequentie een doorbetaling van reiskosten woon-werk en/of onterechte verhoging van de fiscale ruimte.   Indien de beëindiging gedaan is d.m.v. het opvoeren van een nieuwe regel met een reisafstand van 0 km of 0 reisdagen dan werd deze "beëindiging" wel correct verwerkt.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 wordt de loonkloof tussen cao Primair onderwijs en cao Voortgezet onderwijs gedicht. Salarisschalen In Visma.net HRM worden gelijktijdig met deze release (op 9 juni 2022) de nieuwe salarisschalen ingelezen en zal een conversie van de inschalingen plaatsvinden. Nieuwe inrichting Bindingstoelage Met ingang van 1 januari 2022 hebben werknemers in de hoogste trede van hun schaal recht op een bindingstoelage. De bedragen hiervoor zijn afhankelijk van de functie. Functie Salaris schaal Bedrag (Adjunct)directeur schaal 13 en hoger A13-D13-D14-D15 € 263,94 Leraar LB-LC-LD-LE € 1591,09 OOP-schaal 9 9 € 263,94 (Adjunct)directeur schaal 10-11-12 A10-A11-A12-D11-D12 € 1591,09   De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend op basis van de inschaling op 1 augustus. Werknemers die op 1 augustus 2022 zijn ingeschaald in de bovenste trede van de genoemde schalen, ontvangen op fulltime basis het in deze tabel vermelde bedrag. De bindingstoelage is ingericht in tabel   50650 Bindingstoelage, de bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel   50680 Bindingstoelage conditioneel bedrag. Uitbetaling van de bindingstoelage vindt plaats op component 146210 Uitbetaling bindingstoelage.   Voor leraren en (adjunct)directeuren in de schalen A10-A11-A12-D11-D12 geldt dat, als zij de bindingstoelage al een keer ontvangen hebben, er met een opbouwmethode gerekend zal worden. Als zij bijvoorbeeld in augustus 2022 voor het eerst de bindingstoelage ontvangen hebben en vóór 1 augustus 2023 uit dienst treden, hebben zij nog recht op een naar rato van tijdvak en deeltijdfactor berekend deel van de bindingstoelage. De bindingstoelage berekend volgens de opbouwmethode is ingericht in tabel   50700 Bindingstoelage opbouwregeling, de bijbehorende bedragen in tabel 50730 Bindingstoelage opbouwregeling conditioneel bedrag. Uitbetaling van deze bindingstoelage vindt plaats op component 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwregeling DTF.   Arbeidsmarkttoelage voor directeuren Met ingang van 1 januari 2022 ontvangen (adjunct)directeuren een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. De hoogte van deze arbeidsmarkttoelage hangt af van de salarisschaal. De maandelijkse bedragen voor deze arbeidsmarkttoelage zijn ingericht in tabel  50450 Conditioneel bedrag arbeidsmarkttoelage directie . Functie Bedrag per jaar Bedrag per maand (Adjunct)directeur schaal A10-A11 € 1600 € 133,33 Adjunct-directeur A12 € 800 € 66,67 directeur D11-D12 € 2400 € 200 directeur D13  € 1200 € 100   Als een werknemer in deze salarisschalen is ingeschaald en de functiecategorie is "DIR" (directie), zal de arbeidsmarkttoelage directie automatisch berekend en maandelijks uitbetaald worden. Uitbetaling vindt plaats op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie . Indien een werknemer, die ingeschaald is in één van de genoemde tabellen, toch géén recht heeft op de arbeidsmarkttoelage directie, dan kunt je hem hiervan uitsluiten door een transactie op te voeren op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie  met het bedrag € 0. Gewijzigde inrichting Eindejaarsuitkering Structurele eindejaarsuitkering De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Dit is gewijzigd in tabel   50500 Structurele eindejaarsuitkering.   Eindejaarsuitkering OOP OOP-ers ontvangen met ingang van 1 januari 2022 naast de eindejaarsuitkering van 8,33% ook een gewijzigde nominale eindejaarsuitkering. Voor OOP-ers in schaal 1 tot en met 8 bedraagt deze uitkering € 1.475 bruto per jaar, naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte), voor de overige OOP-ers bedraagt deze uitkering € 275 bruto per jaar. De eindejaarsuitkering voor OOP-ers stond al ingericht in tabel   50550 Eindejaarsuitkering OOP. Er was voorheen sprake van een variant voor schaal 1-5 en een variant voor schaal 6-8. Dit is gewijzigd in een variant voor schaal 1-8 en een variant voor schaal 9-16. De bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50580 Eindejaarsuitkering OOP conditioneel bedrag.   Beëindigde inrichting Arbeidsmarkttoelage VSO De arbeidsmarkttoelage voor leraren in het VSO (cao Primair onderwijs 2021 artikel 6.15a) komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze arbeidsmarkttoelage werd opgevoerd met een tansactie op component   43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag   en/of   43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Omdat de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen, zullen deze transacties met terugwerkende kracht per 31 december 2021 beëindigd moeten worden, zodat deze vanaf 1 januari 2022 niet meer toegepast worden.   Levenslooptoeslag De levenslooptoeslag komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Daarom is per 1 januari 2022 de factor van component   44910 Levenslooptoeslag   gewijzigd in 0. Dit zal leiden tot twk's, maar niet tot negatieve stroken, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Dag van de leraar De uitkering dag van de leraar komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze uitkering was ingericht in tabel   50600 Dag van de leraar. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de parameter "Extra uitkering in gebruik" ingericht met "Nee", zodat er geen reservering meer plaats zal vinden voor deze uitkering. De reservering voor deze uitkering liep jaarlijks van januari tot en met oktober. Deze wijziging met terugwerkende kracht zal derhalve de reeds gedane reservering terugdraaien. Daar waar de uitkering al uitbetaald is, bijvoorbeeld wegens uitdiensttreding, zal een twk ontstaan. Deze zal vermoedelijk niet tot negatieve stroken leiden, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Actie Journaliseer de volgende componenten: 146210 Uitbetaling bindingstoelage 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwmethode 44750 Arbeidsmarkttoelage directie Als er transacties zijn op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO, dan vul je bij die transacties een einddatum in van 31 december 2021, zodat deze toelage vanaf 1 januari 2022 niet meer berekend wordt. Controleer of voor jouw bedrijf de functiecategorieën juist ingericht zijn. Meer informatie hierover vind je in de release notes van Visma.net HRM.   Cao VVT Minimum eindejaarsuitkering Binnen de cao VVT is een beperkte groep werknemers die gebruikmaakt van een overgangsregeling uit 2008, waarbij werknemers ervoor konden kiezen om blijvend 1,5 procentpunt van hun eindejaarsuitkering in te ruilen tegen extra vakantie-uren (bijlage 7 artikel 2). Voor de werknemers die van deze regeling gebruikmaken geldt geen minimum eindejaarsuitkering. Voor de werknemersgroep "Cao VVT - eindejaarsuitkering 1,5% lager" is derhalve met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 het minimumbedrag uit tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag gewijzigd naar 0. Er zal geen effect te zien zijn voor werknemers, werknemers die gebruikmaken van deze regeling hebben een salaris wat resulteert in een eindejaarsuitkering boven het minimum dat ingericht stond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Minimum vakantietoeslag De minimumbedragen voor de vakantietoeslag voor cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn als volgt aangepast in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag: Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 juni 2022 € 183,99 € 2.207,88 1 januari 2023 € 191,35 € 2.296,20 Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Woondiensten Bereikbaarheidsdienst De bedragen voor de bereikbaarheidsvergoedingen zijn als volgt aangepast: Component Naam Bedrag per 1 januari 2022 Bedrag per 1 januari 2023 42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 18,73 € 19,18 42010 Bereikbaarheidsdienst ZA-ZO € 46,75 € 47,87 42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 187,11 € 191,60 Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Plaatsvervangingstoeslag De cao Woondiensten kende een plaatsvervangingstoeslag ter hoogte van 10% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag is ingericht op component   43000 - Plaatsvervangingstoeslag 10% (uren). Werknemers die deze toeslag reeds ontvangen, blijven deze gedurende de plaatsvervanging houden. Voor vervangingswerkzaamheden die aanvangen na 1 juli 2022 geldt een plaatsvervangingstoeslag van 5% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag (die dus uitsluitend voor nieuwe plaatsvervangingen van toepassing is) is ingericht op component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren). Het blijft nog steeds mogelijk om in plaats van deze procentuele toeslag een bedrag aan plaatsvervangingstoeslag op te voeren op component 42300 Plaatsvervangingstoeslag (bedrag). Actie: Het component   43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren) moet gejournaliseerd worden
Volledig artikel weergeven
09-06-2022 13:58 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 783 Weergaven
      Mededeling Versie 192 is een tussentijdse release. Deze versie zal op donderdagavond 24 maart 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht: Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen Actie Wordt een blokkerende melding gegeven dan staat in de hiervoor genoemde tabel in kolom Verwachte actie welke aanpassingen gedaan moeten worden. Periode sortering in journaalpost In het journaalpost Excel datadump bestand is een nieuwe kolom Periode sortering toegevoegd.   Dit maakt het makkelijker de gegevens te gebruiken in draaitabellen. Het formaat van de gegevens in deze kolom is JJJJMM.   Het journaalpost Excel datadump bestand kun je vinden door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Journaalpost → Downloaden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste meldingen Onjuist getoond aantal en prijs van de reiskostenvergoeding op de loonstrook Op de loonstrook werden in sommige situaties twee regels reiskostenvergoeding getoond met onjuiste aantallen en prijs van de kilometers. Het berekende totaal bedrag was wel correct. Dit kon optreden bij een roosterwijziging of wijziging van het aantal reisdagen per week gedurende een periode.   Dit is opgelost met ingang van april 2022.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden bij opvoering werkgeverbetaling met TWK over vorig jaar Wanneer met TWK over vorig jaar een werkgeverbetaling werd opgevoerd dan werd ten onrechte de foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden gegeven.   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte minimum/maximum extra uitkering toegepast in jaargrondslag pensioen Als in de jaargrondslag pensioen de extra uitkering wordt opgenomen en er zijn minimum of maximum waardes ingevuld in tabel 50510+50 Extra uitkering 1-6 minimum bedrag danwel tabel 50520+50 Extra uitkering 1-6 maximum bedrag maar in de tabel 50500+50 Extra uitkering 1-6 is bij de parameter Minimum dan wel Maximum aangegeven dat deze NIET toegepast moet worden, dan werd dit in de bepaling van de jaargrondslag pensioen toch gedaan.   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan TWK correcties op de jaargrondslag pensioen veroorzaken.   Deze correctie wordt overigens niet gedaan als in de CAO tabel bij Grondslag aanpassing is aangegeven dat wijzigingen van de grondslag per start jaar NIET moeten leiden tot een aanpassing van de jaargrondslag. Wil je dit wel dan kan dat geforceerd worden middels een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar. Actie Indien deze fout zich heeft voorgedaan en de jaargrondslag wordt NIET met TWK bij start jaar aangepast, dan dient een handmatige transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar opgegeven te worden. Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als in vorig jaar met TWK contracten zijn toegevoegd per start vorig jaar Wanneer in 2021 de jaargrondslag voor het ABP pensioen was vastgesteld (in periode 2021-01, dan wel bij start dienstverband) en er daarna met TWK op dezelfde IKV nieuwe contracten zijn toegevoegd per start 2021 (of start dienstverband), dan werd ten onrechte een bijtelling voor de jaargrondslag van het volgende jaar bepaald op component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar. Dit leidt ertoe dat in die situatie de jaargrondslag van 2022 verkeerd bepaald is.   Met deze release is per 2021 de bepaling van component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar gecorrigeerd. Echter dit zal NIET leiden tot een correctie van de jaargrondslag van 2022 omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als component grondslag is voor pensioen en niet afhankelijk is van de deeltijdfactor Als een component gebruikt is die grondslag is voor de jaargrondslag pensioen voor het ABP en deze component is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, dan werd de ophoging van jaargrondslag ten onrechte gedaan zonder correctie van de deeltijdfactor wat ertoe leidt dat de jaargrondslag te laag is vastgesteld.   Dit is gecorrigeerd per 2022 maar zal NIET automatisch leiden tot een correctie van de jaargrondslag in deze situatie omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Premie Risico Fonds opgenomen in component 800100 - Loonkosten Premie Risico Fonds is ten onrechte niet aangemerkt als loonkosten. We hebben een aanpassing gedaan zodat de Premie Risico Fonds nu wel onderdeel is van de loonkosten op component 800100 - Loonkosten.    De premie Risico Fonds wordt berekend op component 97010 - Premie RF, maar de waarde is nu geen onderdeel van de loonkosten. Deze component is op IKV niveau en kan daardoor niet zomaar als loonkosten ingericht worden. Het zal dan namelijk niet getoond worden op het Loonkosten per werknemer overzicht. Dit overzicht toont gegevens op contract niveau terwijl het component op IKV niveau wordt berekend.   Om dit toch mogelijk te maken hebben we een nieuw component 97020 - Premie RF contract geïntroduceerd. Dit component is als loonkosten aangemerkt en zal nu worden getoond in de rapporten Loonkosten per werknemer en Gekoppelde componenten aan loonkosten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband ontbreekt component 92170 17-Uitbetaald bedrag in de kolom loonstaat als er geen belasting berekend is Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) en er werd ook geen belasting berekend dan werd ten onrechte geen kolom 17 Uitbetaald bedrag (component 92170 17-Uitbetaald bedrag) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Cao-informatie Cao Zelfstandige klinieken Nederland Minimum vakantiegeld De cao Zelfstandige klinieken Nederland is vernieuwd. Vanwege de cao-loonsverhoging is de minimum vakantiebijslag in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag per 1 juni 2021, de startdatum van de huidige reserveringsperiode, gewijzigd in € 1.829,60 en per 1 juni 2022 in € 1.879,91.   Volgens de letter van de cao hebben uitsluitend werknemers die in de maand mei in dienst zijn recht op het nieuwe minimumbedrag. Werknemers die voor de maand mei uit dienst treden, ontvangen een aanvulling tot het oude minimumbedrag. Dit kan in Payroll niet ingericht worden. Dit zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld voor een werknemer die in maart 2022 uit dienst treedt over iedere maand daarvoor binnen de reserveringsperiode een ander minimumbedrag gereserveerd moet worden dan in diezelfde maand zou moeten worden gereserveerd voor een gelijk ingeschaalde collega die nog tenminste tot en met mei 2022 in dienst blijft.   Een aanvulling tot de minimum vakantiebijslag is slechts voor een zeer beperkte groep werknemers van toepassing, namelijk uitsluitend voor de werknemers die zijn ingeschaald in inpassingstabelnummers 1, 2 en 3.   Daarnaast heeft de cao een minimumkarakter, wat betekent dat het is toegestaan om boven de minimum vakantietoeslag te betalen. Daarom hebben we besloten om hier geen nieuwe functionaliteit voor te ontwikkelen.   Het is mogelijk om de reservering van vakantiegeld naar beneden bij te stellen door een transactie met een negatief bedrag te doen op component 45100 HM Vakantiegeld reservering. Hiermee kun je, indien gewenst, voor werknemers die ingeschaald zijn in inpassingstabelnummer 1, 2 of 3 en die uit dienst treden tussen 1 juni 2021 en 30 april 2022 of tussen 1 juni 2022 en 30 april 2023 de vakantiebijslag corrigeren. Aanvullend geboorteverlof In het akkoord is ook overeengekomen dat werknemers recht hebben op aanvullend geboorteverlof tot 90% van hun salaris. Voor het aanvullende geboorteverlof kun je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruiken voor een vast aantal uren per week of component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) voor een variabel aantal uren.   Bij het gebruik van deze componenten zal een korting van 10% van het salaris worden toegepast. Hiervoor is voor cao Zelfstandige klinieken Nederland een factor van -0.10 ingericht op componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) en 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) .   Echter de berekening van pensioenpremie gaat momenteel nog  niet  correct omdat het pensioenfonds PFZW wil dat bij aanvulling van salaris tot 90% een pensioenpremie berekend wordt over de aanvulling van 20%. Wij werken er momenteel aan om dit in Payroll mogelijk te maken. Het effect hiervan is dat in het geval van aanvullend geboorteverlof bij de werknemer te weinig pensioen premie zal worden ingehouden. Bij het leveren van de nieuwe functionaliteit zal deze premie te zijner tijd met terugwerkende kracht worden rechtgetrokken. Nadere informatie volgt in één van de volgende releases. Houd hiervoor de release notes in de gaten. Actie Als je voor werknemers die voor mei 2022 uit dienst treden niet de nieuwe minimum vakantiebijslag wilt betalen, kun je met een transactie met een negatief bedrag op component 45100 HM Vakantiegeld reservering   het gereserveerde bedrag en daarmee de uitbetaling van het vakantiegeld naar beneden bijstellen.   Cao Huisartsenzorg De cao is vernieuwd. De volgende wijzigingen zijn in het systeem doorgevoerd. Eindejaarsuitkering Het percentage eindejaarsuitkering in tabel 50500 Eindejaarsuitkering is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd naar 7,5% en per 1 januari 2023 naar 8,33%. ANW-toeslag Voor de ANW-toeslag van 60% is op cao-niveau component 43250 ANW-toeslag 60% ingericht. Deze toeslag is grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. De ANW-toeslag is pensioengevend als variabel salaris (=ORT). Dit geldt zowel voor de ANW-toeslag van 60% als voor die van 30% en die van 50%. Derhalve zijn componenten 43230 ANW-toeslag 30% , 43240 ANW-toeslag 50% en 43250 ANW-toeslag 60% met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor ORT pensioen. Component 43250 ANW-toeslag 60% moet nog gejournaliseerd worden. De wijzigingen op componenten 43230 ANW-toeslag 30% en 43240 ANW-toeslag 50% kunnen twk's veroorzaken in de pensioenberekeningen. SSFH premie Voor het kalenderjaar 2021 was de premieafdracht aan SSFH tijdelijk verlaagd naar 0,6% en de werknemersbijdrage naar 0,086%. Deze tijdelijke verlaging wordt in 2022 voortgezet. Met ingang van 1 januari 2023 zal de premieafdracht weer 0,7% bedragen en de werknemersbijdrage 0,1%. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in tabel 60210 SSFH bijdrage waardes. Actie Component 43250 ANW-toeslag 60% moet gejournaliseerd worden   Cao Primair onderwijs DUO-code arbeidsmarkttoelage VSO Voor de arbeidsmarkttoelage Voortgezet speciaal onderwijs bestaan twee componenten: 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Voor component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO was ten onrechte DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig ingericht.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt.   Component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag was al wel ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt, voor dit component is er geen wijziging in inrichting gedaan.
Volledig artikel weergeven
24-03-2022 15:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 670 Weergaven