Mine områder
Hjelp

Nyheter i Visma Finale Avstemming versjon 29 - Automatisk oppdatering 11

av Hermod Gundersen
Dette viser innholdet i automatiske oppdatering nr. 11 med støtte for KS Komplett 2017. Oppdateringen forventes tilgjengelig i løpet av torsdag 16. mars 2017. Her er en oversikt over nyheter i forbindelse med ny versjon av KS Komplett.

KS Komplett 2017

Denne oppdateringen inneholder støtte for KS Komplett 2017. Her er en oversikt over endringer i denne oppdateringen:

Avstemming av merverdiavgift

Det er fra 01.01.2017 kommet en rekke endringer i merverdiavgiftsreglene, noe som fordrer en rekke endringer i avstemming av MVA. Følgende endringer finnes i KS Komplett som fordrer endringer i avstemming av merverdiavgift:

Arbeidsbok for MVA-avstemming

Visma Finale Avstemming foretar utfylling av arbeidboken "KG MVA 2017 6 terminer alle næringer.xls".

Dersom det er oppgaver for kortere terminlengde der MVA-oppgavene importeres fra Altinn, vil Visma Finale Avstemming slå sammen oppgavene til 2-måneders terminer. Måneden som inneholder onsdager i ukesterminer bestemmer plassering i 2-månederstermin. Årstermin fylles ut i termin 6.

Henting av MVA-oppgaver fra Altinn for nye oppgaveformater i 2017 er ikke klar enda, og vil komme i en senere oppdatering. Tidspunkt for dette er enda ikke klart.

Nye omsetningsposter i MVA-meldingen 

Det er kommet hent nytt innhold i MVA-meldingen, med både nye avgiftstyper og nye omsetningstyper.

Omsetning av varer og tjenester:

 1. Eksportsalg / utførsel av varer fritatt for mva (post 8). Eksportsalg er splittet fra innenlands avgiftsfri omsetning. Nye standardkontokoder for eksportsalg er 3130 Salg handelsvarer eksport 0%, 3135 Salg egenprod. varer eksport 0% og 3140 Salg tjenester eksport 0%.
 2. Salg med omvendt avgiftsplikt på innenlands kjøp av gull og klimakvoter (post 7) gjelder salg der kjøper beregner avgift, og er skilt ut fra annen omsetning med 0-sats. Nye standardkontokoder er 3150 Salg handelsv. omvendt avg.pl. og 3155 Salg annet, omvendt avg.pl.
 3. Annen salg innenfor loven med 0-sats (post 6) anvender eksisterende salgskonti med 0-sats.
 4. Salg av råfisk har vi også skilt ut i en egen standardkontokoder, 3050 Salg råfisk 11,11 % MVA og tilhørende avgiftskonto 2705 Utg. MVA råfisk 11,11 %. Denne omsetningen og avgiften skal som tidligere rapporteres inn sammen med annen omsetning med mellomsats (post 4) på oppgave for primærnæring.

Alle de ovennevnte konti avstemmes ut fra salgskonti, som blir fylt ut i arket "2740 (2) grunnlag utgående".

Omsetningskonti med spesifikasjon på termin

Nytt av året for avstemming av merverdiavgift er at spesifikasjon av omsetning pr. konto/avgiftskode pr. post i MVA-meldingen er splittet opp på terminer, slik at det er en kolonne pr termin der saldo på kontoen må spesifiseres terminvis.

Visma Finale Avstemming fyller ut alle terminkolonner for hver avstemming, slik at foregående termins kolonner skrives på nytt. Dette sikrer at det ikke oppstår avvik dersom det er foretatt regnskapsføring på en eller flere av kontoene i foregående termin etter at avstemmingen ble foretatt. Dette skjer normalt ved en feil. Ved at programmet fyller ut alle terminer hver gang, sikres konsistens i utfyllingen for hver enkelt termin.

Innførsel av varer og tjenester

Det er innført et nytt system for innberetning av innførsels-MVA som tidligere ble innkrevd av tollvesenet. Kort fortalt innebærer dette at den næringsdrivende selv beregner innførsels-MVA, og innberetter den på MVA-oppgavens post 9 (høy sats), post 10 (mellomsats) og post 11 (null-sats). Dette er den avgiften som tidligere ble betalt til tollvesenet.

Nye standardkontokoder for dette:

 • 2706 Utg. MVA Innførsel høy sats
 • 2707 Utg. MVA Innførsel mellomsats

Denne avgiften er som oftest fradrgsberettiget, og i den grad den er fradrgsberetiget, skal den inngående avgiften skilles ut fra annen inngående MVA og innberettes til fradrag i post 17 (Inng. MVA innførsel høy sats) og post 18 (Inng. MVA innførsel mellomsats). 

Nye standardkontokoder for inngående MVA:

 • 2713 Inng. MVA innførsel høy sats
 • 2714 Inng. MVA innførsel mellomsats

Regnskapssystemene er lagt opp ulikt for denne avgiftstypen, der noen anvender grunnlagskonti i kombinasjon med særskilte MVA-koder, og andre anvender særskilte MVA-koder, men på hvilkn som helst konto.

Avstemming av innførsels-MVA

Det er i denne oppdateringen ikke lagt inn funksjonalitet for avstemming av innførselsmerverdiavgift. Dette betyr at det ikke fylles ut noe hverken for utgående MVA ved innførsel eller inngående MVA ved innførsel.

Vi arbeider med avstemmingsfunksjoner for dette, og det legges opptil at programmet vil se gjennom avgiftskoder på alle regnskapskonti med tanke på å liste opp konto / avgiftskode / beløp. Dette krever en ombygging av våre eksisterende integrasjonsmoduler for å støtte lesing av avgiftskoder. Dette er noe vi vil arbeide med og legge ut i en senere programoppdatering. Tidspunkt for dette er enda ikke klart.

Innførselsmerverdiavgift

Innenlands kjøp med omvendt avgiftsplikt (gull og klimakvoter)

Kjøp av varer og tjenester innenlands med omvendt avgiftsplikt regnskapsføres på samme måte som kjøp fra utlandet med omvendt avgiftsplikt ved at avgiften regnskapsføres på en egen konto med standardkontokode 2704 Utg. MVA omvendt avg.pl. høy s. mens kjøp av tjenester fra utland er som før 2703 Utg. MVA Tjenester utland.

Sammendrag av nye standardkontokoder

   
Omsetning:

 • 3050 Salg råfisk 11,11 % MVA
 • 3130 Salg handelsvarer eksport 0 %
 • 3135 Salg egenprod. varer eksport 0 %
 • 3140 Salg tjenester eksport 0 %
 • 3150 Salg handelsv. omvendt avg.pl.
 • 3155 Salg annet, omvendt avg.pl.

Utgående avgift:

 • 2704 Utg. MVA omvendt avg.pl. høy s.
 • 2705 Utg. MVA råfisk 11,11 %
 • 2706 Utg. MVA Innførsel høy sats
 • 2707 Utg. MVA Innførsel mellomsats

Inngående avgift:

 • 2713 Inng. MVA innførsel høy sats
 • 2714 Inng. MVA Innførsel mellomsats
 • 2715 Inng. MVA. råfisk 11,11 %

Disse nye avgiftskontiene vil anvendes i Visma Finale Avstemming til å fylle ut avgift i avstemmingsarket "2740" kolonne M, der regnskapsført avgift føres. Normalt vil kombinasjon av konto og avgift medføre at avgiften oppsummeres riktig i kolonne M på regnearket "2740".

Avstemming av inngående merverdiavgift

Det er kommet et nytt ark "2740 (3) gr.lag inng. og innf." der det skal foretas en årlig spesifikasjon av inngåene merverdiavgift. Denne avstemmingen skal vise vilke kontoer og merverdiavgiftskoder som er anvendt på grunnlaget for avgiften.

Vi arbeider med avstemmingsfunksjoner for dette på samme måte som for innførsels-MVA, og det legges opptil at programmet vil se gjennom avgiftskoder på alle regnskapskonti med tanke på å liste opp konto / avgiftskode / beløp. Dette krever en ombygging av våre eksisterende integrasjonsmoduler for å støtte lesing av avgiftskoder. Dette er noe vi vil arbeide med og legge ut i en senere programoppdatering. Tidspunkt for dette er enda ikke klart.

Spesifikasjon av grunnlag for merverdiavgift

Framtidige dataformater for MVA (SAF-T)

SAF-T inneholder en fortegnelse over standard avgiftskoder i SAF-T-format, og det forventes at regnskapssystemer ved eksport av regnskapsdata til SAF-T-format skal angi en mapping mellom egne MVA-koder og kodene angitt i SAF-T-standarden.

Vi ser nytte i denne mappingen, og ser at vi muligens kan nyttiggjøre oss denne mappingen i regnskapssytemet til klassifikasjon av MVA-koder slik at utfylling av alle grunnlagskonti for ulike avgifter kan avstemmes-.

Vi ser for oss at vi trenger å ha denne mappingen tilgjengelig også i Visma Finale Avstemming for å sikre at vi kan fylle ut avstemming av MVA ut fra en identifikasojn av avgiftskodene som er i regnskapssystemet koblet opp mot SAF-T-standarden.

SAF-T standard dataformat for MVA finnes her.

Avstemming av arbeidsgiveravgift (AGA)

Arbeidsbok

Vi i Visma Finale-teamet har tatt initiativ overfor Regnskap Norge til å få en arbeidsbok for AGA som er spesielt tilpasset oss, og det har vi fått i denne nye boken: "KG AGA 2017 - Alle næringer - ikke forhåndsdefinert kontonr eller kontonavn.xls".

Egen regnskapskonti

Vi har fått en endring i avstemming av AGA som sikrer at de faktiske kontoene fra regnskapet fylles inn i regnearket, og at avstemmingen er foretatt på tilsvarende måter som RF-1022 Lønn og pensjonskostnader.

Regnearket fylles ut med de kontoene som du selv har i regnskapet, og ikke med fortrykte kontokoder etter type. Dette er nødvendig for å få en skikkelig Audit Trail, der man kan se de faktiske kontoene i regnskapet opp mot innberetning av AGA.

Kontoer fra klienten sitt eget regnskap

Næringsvalg i regnearket

KS Komplett har tidligere inneholdt en særskilt arbeidsbok for hver næringstype, og der vi kun har hatt støtte for boken for generelle næringer. Dette har vi nå fått endret, slik at arbeidsboken har et ark for næringsvalg, der man krysser av for hvilken næring man har, med følgende valg:

 • Generelle næringer (standard valg)
 • Jordbruk og andre primærnæringer
 • Helseforetak og statlig sektor
 • Sektorunntatte næringer
 • Foretak med godstransport på vei

De ulike næringene kan ha forskjellige satser for ulike soner, fribeløp for redusert sats etc. av forskjellig størrelse, og som justeres etter det nærngsvalget man foretar. Dette gjør at dette passer for de aller fleste.

Det er noen som kan komme inn under to (eller flere) ulike næringsvalg, og som må fylle ut en arbeidsbok for hver av næringene. Dette må i tilfelle gjøres manuelt.

Næringsvalg for AGA

Spesifikasjon av kostnadskontoer for avgiften

På samme måte som lønnskostnader er spesifisert på de enkelte kontoene i regnskapet, er det samme gjort for selve arbeidsgiveravgiften.

Dette sikrer audit trail, ved at man faktisk ser egne kontoer konto for konto også for arbeidsgiveragiften.

Kostnadskontoer for AGA

Endringer i spesifikasjon av betalt og skyldig avgift

Oversikt over betalt arbeidsgiveravgift er forbedret, ved at det er foretatt et skille mellom ikke betalt siste termin og differanser, der differanser også inneholder tidligere ubetalte terminer. Dette gir en mer eksakt identifikasjon av differanser.

Her er en avgiftstermin ikke betalt, og dette gir avvik i avvikskolonnen for avstemming av betalt avgift.

Avstemming av kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer er splittet opp i følgende fire arbeidsbøker:

 • OM Kundefordringer.xls
 • OM Kundefordringer reskontroavstemminger.xls
 • OM Forskuddsbetale kostnader og paalopte inntekter.xls
 • OM Andre fordringer.xls

Avstemming av leverandørgjeld

Leverandørgjeld er splittet opp i følgende to bøker:

 • KG Leverandorgjeld.xls
 • KG Leverandorgjeld reskontroavstemming.xls
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"