Mijn Communities
Help

Releases YouServe HRYou

Sorteren op:
Nieuw 1. Overzicht Selectie eigenschappen HR toegevoegd aan rapport Overzicht HR inrichting Waarom In HR Core Business leg je de gegevenselementen vast die nodig zijn voor de dienst Data as a service. Deze API geeft alleen die gegevenselementen per entiteit en bestandsnaam door die in HR Core Business zijn ingericht. Als je wilt zien hoe deze inrichting eruit ziet, kun je via het rapport Overzicht HR inrichting het overzicht Selectie eigenschappen HR aanmaken. Aan het Overzicht HR inrichting wordt dan het tabblad Selectie eigenschappen HR toegevoegd, met een overzicht van de HR-selectie eigenschap Datafeed. Hierin zie je per entiteit de geselecteerde gegevenselementen en eventueel de bestandsnaam waarin deze gegevenselementen moeten komen. De bestandsnaam in HR Core Business heet groepeerkenmerk.   Hoe Rapporten > Instellingen >  Overzicht HR inricting Het overzicht Selectie eigenschappen HR kun je als volgt opvragen. Open het scherm Overzicht HR inrichting. Zorg ervoor dat er een vinkje staat bij de optie Selectie eigenschappen HR en klik op Maak Rapport. Het excelbestand waarin het overzicht is opgenomen, vind je in Mijn rapporten. In het overzicht staan alle entiteiten en gegevenselementen die via Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR zijn vastgelegd.  Actie Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting Als je de functionaliteit voor het vastleggen van HR selectie-eigenschappen wilt gebruiken, leg deze dan vast via het scherm Selectie Eigenschap HR. Vervolgens kun je deze inrichting bekijken via in het rapport Overzicht HR inrichting, tabblad Selectie eigenschappen HR. 2. Nieuw scherm Opgenomen verlof - in kalendervorm Waarom In HR Core Business houd je de administratie bij van elke medewerker met een verlofregeling en die verlof kan opnemen. Naast het scherm Verlofsaldo waarin je de status van het verlof kunt zien, is er nu het nieuwe scherm Opgenomen verlof. Hierin zie je in kalendervorm wanneer de medewerker verlof heeft opgenomen en voor hoeveel uur (of eenheden).  Daarnaast zie je per verlofsoort het aantal opgenomen uren en een overzicht van de verlofaanvragen. Hoe Medewerker >  Verlof > Opgenomen verlof In het scherm Opgenomen verlof zie je voor het gekozen verlofjaar het goedgekeurde opgenomen verlof van een medewerker. Het scherm bestaat uit de onderdelen Kalender Per maand en dag zie je hoeveel uren er per verlofsoort zijn opgenomen. Kleuren in de kalender:  Blauw = feestdag. Zijn er op die dag uren geboekt, dan is de kleur gewoon wit. Lichtgrijs = weekend Donkergrijs = dagen die buiten de maand vallen, bijvoorbeeld februari vanaf de 28e of 29e. Opgenomen uren Je ziet het totaal aantal opgenomen uren per verlofsoort. Verlofaanvraag Overzicht van de verlofaanvragen waarin je voor een verlofaanvraag kunt zien of de opgenomen uren zijn uitgesplitst over verschillende verlofsoorten. Per verlofsoort waarvan uren zijn afgeboekt zie je: De datum van de verlofaanvraag, de status, of de verlofsoort automatisch is afgeboekt, of het om collectief verlof gaat Begin- en einddatum: de eerste dag en laatste dag van een verlofsoort waarop binnen de verlofaanvraag verlof wordt opgenomen. Let op: in het scherm Verlofsaldo zie je bij de verlofaanvraag ook een begin- en einddatum; dit zijn echter de begin- en einddatum van de verlofaanvraag. Uren: totaal aantal verlofuren per dag van de verlofsoort. Als er sprake is van automatisch afboeken, kan dit een breuk zijn. Reden verlof: als er bij de verlofaanvraag een reden is opgegeven, zie je die hier.   Actie  Er is geen actie nodig.  3. Collectief verlof blokkeren via HR Self Service Waarom In HR Core Business kun je collectief verlof toekennen. Hierdoor krijgen alle medewerkers op dezelfde dag verlof dat wordt afgeboekt van het wettelijke verlofsaldo. Soms kan een medewerker geen gebruik maken van het collectieve verlof, bijvoorbeeld vanwege urgente werkzaamheden. Je kon dan dit collectieve verlof via speciale functionaliteit in HR Core Business blokkeren. In HR Self Service was dit nog niet mogelijk. We hebben er daarom voor gezorgd dat je van release 2023-06 ook via HR Self Service collectief verlof voor een medewerker kunt blokkeren.  Hoe HR Self Service > Verlof > Verlof intrekken > Autorisatie HR Core Business > Verlofaanvraag Voor het blokkeren van collectief verlof, kan de medewerker in HR Self Service de workflow Verlof intrekken gebruiken. Nadat je op de tegel Verlof intrekken hebt geklikt, zie je de verwerkte verlofaanvragen. Klik op het icoon  aan het eind van de regel met het collectieve verlof en klik op indienen. Dit zal het collectieve verlof niet verwijderen, maar blokkeren zodat het verlofsaldo van de medewerker niet wordt verlaagd met het aantal uren van het collectieve verlof. In HR Core Business zie je na het verwerken van de mutatie dat de verlofaanvraag nog wel bestaat maar is geblokkeerd. In HR Self Service zal het collectieve verlof bij die medewerker niet meer zichtbaar zijn.  Let op! In uitzonderlijke gevallen wordt het eenmaal geblokkeerde collectieve verlof weer geblokkeerd, omdat blijkt dat de medewerker toch niet hoeft te werken op de collectieve vrije dag. Het is dan niet meer mogelijk om dit via HR Self Service te deblokkeren. In HR Core Business kan het collectieve verlof wel weer gedeblokkeerd worden, maar dit werkt niet goed door in HR Self Service. Wij adviseren je daarom deze actie niet uit te voeren. In een volgende release zullen wij ervoor zorgen dat ook het deblokkeren van collectief verlof goed wordt doorgegeven aan HR Self Service.  Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd 4. Selectie eigenschap HR Waarom  Via het scherm Selectie eigenschap HR leg je vast welke gegevenselementen met groepskenmerk nodig zijn voor de dienst Data as a Service. We hebben er nu voor gezorgd dat een gegevenselement binnen een entiteit meerdere keren kan voorkomen, maar dan met een ander groepskenmerk. Hierdoor kan je bijvoorbeeld in het eindresultaat (de csv-bestanden) het gegevenselement 24 Achternaam, bij meerdere uitvoerbestanden toepassen. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie eigenschap HR Open het scherm Selectie eigenschap HR. Toevoegen Wil je bijvoorbeeld het gegevenselement 24 Achternaam (nogmaals) toevoegen, klik dan op Zoek element. Kies voor de gewenste entiteit, bijvoorbeeld Medewerker.  Selecteer het gegevenselement 24 Achternaam, selecteer het gewenste Groepskenmerk en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten. Wijzigen Wil je het groepskenmerk van het gegevenselement 24 Achternaam wijzigen, klik dan op het icoon    Wijzigen. Selecteer in het zoekscherm het gewenste Groepskenmerk uit de lijst en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten. Actie Controleer zo nodig de inrichting. 
Volledig artikel weergeven
17-05-2023 16:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 88 Weergaven
New 1.  Overview Selection properties HR added to report Overview HR Configuration Why In HR Core Business, you can enter the data elements needed for Data as a service. This API only passes on those data elements by entity and file name that are configured in HR Core Business. If you want to see how this configuration looks, you can create the overview Selection properties HR using the report Overview HR Configuration. The tab Selection properties HR is then added to the Overview HR Configuration, with an overview of the HR selection property Data feed. There, you can see the selected data elements for each entity and possibly also the file name to which these data elements should be assigned. The file name in HR Core Business is ‘group attribute’. How Reports > Settings > Overview HR Configuration You can request the Overview Selection properties HR as follows: Open the Overview HR Configuration screen. Make sure a check is placed next to the option Selection properties HR and click Create Report. The Excel file containing the overview can be found in My Reports. The overview lists all the entities and data elements entered using Settings > Data entry > Selection property HR. Action Settings > Data entry > Selection property HR Reports > Settings > Overview HR configuration The screen Selection Property HR can be used if you want to use the feature for entering HR selection properties. You can then view this configuration in the report Overview HR configuration, tab Selection properties HR. 2.  New screen Taken leave in calendar form Why In HR Core Business, you keep records of every employee with a leave scheme and who can take leave. A new screen Taken leave has now been added next to the screen Remaining leave, where you can see the leave status. This shows in calendar form when the employee took leave, and for how many hours (or units). It also displays the number of hours taken according to leave type as well as an overview of leave requests. How Employee > Leave > Taken leave The screen Taken leave shows an employee’s approved taken leave for the selected leave year. The screen consists of the following sections: Calendar This shows the number of hours taken according to leave type by month and day. Colors in the calendar: Blue = public holiday. If hours are booked on that day, this section is simply colored white. Light gray = weekend Dark gray = days not in the month, e.g. February from the 28th or 29th. Taken hours This shows the total number of hours taken according to leave type. Leave request An overview of all leave requests, showing for each leave request whether the hours taken are broken down according to different leave types. The following information is shown for each leave type for which hours have been deducted: The date of the leave request, the status, whether the leave type was automatically deducted, whether it is collective leave Start and end dates: the first and last days of a leave type for which leave is taken in the leave request. Note: the screen Remaining leave shows also a start date and end date for the leave request; these are the start and end dates of the leave request. Hours: total number of leave hours per day of the leave type. Where leave hours are booked automatically, this may be a fraction. Reason for leave: if a reason was given in the leave request, it is shown here. Action No action is required. 3.  Block collective leave in HR Self Service Why In HR Core Business it is possible to grant collective leave. All employees are then granted leave on the same day, which is deducted from their statutory leave entitlement. There are occasions when an employee cannot take advantage of collective leave, due to urgent work that must be performed, for example. This collective leave could be blocked using the special feature in HR Core Business. This was not yet possible in HR Self Service. We have therefore included a feature enabling you to block collective leave for an employee in HR Self Service also from release 2023-06.  How HR Self Service > Leave > Cancel leave > Authorization HR Core Business > Leave Request In HR Self Service, the employee can use the workflow Cancel leave to block collective leave. Once you have clicked the Cancel leave tile, the processed leave requests are shown. Click the  icon at the end of the collective leave line, then click submit. This will not delete the collective leave, but only block it so that the collective leave hours are not deducted from the employee’s remaining leave. In HR Core Business, once the change has been processed you will see that the leave request still exists but is blocked. In HR Self Service, the collective leave will no longer be displayed for that employee. Note! In exceptional cases, collective leave that was previously blocked may be blocked again if it turns out that the employee does not need to work on the collective day off after all. It is then no longer possible to unblock this in HR Self Service. In HR Core Business, it is possible to unblock the collective leave again, although this may not be passed on correctly in HR Self Service. We therefore advise you not to perform this action. In a future release, we will ensure that unblocking collective leave also is properly passed on to HR Self Service. Action No action is required. Modified and Improved 4.  Selection property HR Why In the screen Selection property HR, you can enter which data elements with group attributes are required for the ‘Data as a Service’ service. We have now ensured that a data element can appear multiple times within an entity, but with a different group attribute. This allows you to include in the end result (the CSV files) the data element 24 Last name in multiple output files, for example. How Settings > Data entry > Selection property HR Open the screen Selection property HR. Add If you want to add the data element 24 Last name (again), for example, click Find element. Then select the desired entity, for example Employee. Select the data element 24 Last name, select the desired Group attribute, and click Save, followed by Close. Modify If you want to modify the group attribute of the data element 24 Last name, click the   Modify icon. In the search screen, select the desired Group attribute from the list and click Save, followed by Close. Action If necessary, check the configuration.  
Volledig artikel weergeven
17-05-2023 16:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 24 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Selectie eigenschap HR - Nieuwe manier selecteren elementen Waarom Omdat Management Information (MI) wordt vervangen door Your Data Service, hebben wij als voorbereiding hierop het selecteren van elementen in het scherm Selectie eigenschap HR gewijzigd.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie eigenschap HR In het scherm Selectie eigenschap HR kies je bij Selectie-eigenschap voor Datafeed; dit is de enige waarde. Vervolgens selecteer je in het veld Entiteit de gewenste entiteit uit de lijst.  Zodra je een entiteit hebt gekozen, kun je alle gegevenselementen die bij die entiteit kunnen worden gemuteerd, selecteren om aan de Data Service toe te voegen. Via het nieuwe zoekscherm heb je uitgebreide mogelijkheden om gegevenselementen te zoeken.     Let op het veld Groepskenmerk Alleen het veld groepskenmerk is geen zoekveld, hiermee geef je aan welk groepskenmerk je aan een groep elementen wilt koppelen. Als een groepskenmerk aan een groep gegevenselementen is gekoppeld, worden deze gegevenselementen bij de export van de dataservice, gebundeld in een mapje opgeleverd binnen de entiteit per groepskenmerk. Meer informatie vind je in de online help: Schermen en velden > Instellingen > Vastlegging >  Selectie eigenschap HR.  
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 568 Weergaven
Modified and improved New way to select elements in the Selection property HR screen Why Because Management Information (MI) is being replaced by Your Data Service, we have modified the selection of elements in the Selection property HR screen as a preparation for this. How Settings > Data entry > Selection property HR In the Selection property HR screen, choose Datafeed in het Selection property field; this is the only value. Then select the desired entity from the list in the Entity field. Once you've chosen an entity, you can select all data elements that can be maintained with that entity to add to the Data Service. The new search screen offers extensive options for searching data elements.     Group characteristic field Only the Group characteristic field is not a search field, with this you indicate which group characteristic you want to link to a group of elements. If a group characteristic is linked to a group of data elements, these data elements will be bundled in a folder within the entity per group characteristic when the data service is exported. More information can be found in the online help: Schermen en velden > Instellingen > Vastlegging >  Selectie eigenschap HR (Screens and fields > Settings > Data entry > Selection property HR).  
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 44 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  1. Leeftijdsverlof zonder basisrecht gaf geen vervaldatum (change 4257594) Waarom  Als je binnen een verlofregeling een verlofsoort inricht met basisrechten en bijzondere rechten zoals Leeftijdsuren en/of Dienstjaren uren, dan wordt bij alle uren in het scherm Verlofsaldo een vervaldatum gezet, mits dit zo is ingericht. Als je in de basisrechten het veld Verlofrecht per jaar op 0 hebt staan en er zijn bijzondere rechten ingericht, dan werd er voor de bijzondere verlofrechten geen vervaldatum meegegeven. Er werd alleen een vervaldatum getoond, als je het veld Maximum negatief leeg had gelaten. Omdat dit niet de manier is waarop het zou moeten werken, hebben we de programmatuur aangepast.   Hoe  Instellingen > Verlof > Verlofregeling Vanaf release 2023-04 is de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt. Voortaan wordt er ook bij bijzondere verlofrechten zonder een basisrecht, een vervaldatum toegekend. Actie Als in jouw organisatie de vervaldatum bij de bijzondere rechten ontbreekt, kun je het verlofjaar corrigeren. Na het herberekenen van het verlofjaar, zie je dan dat ook bij de bijzondere verlofrechten de vervaldatum is toegekend.  Opgeloste meldingen 2. Import UPI zonder waarde Melding Als in een importbestand de Unieke Persoonlijke ID (UPI) werd leeggehaald en een ander veld iets wijzigde, werd de UPI op persoonsniveau ook leeggehaald maar bleef de koppeling van medewerker en persoon bestaan. Probeerde je vervolgens via het scherm Wijzig UPI de UPI weer in te vullen, dan kreeg je de foutmelding dat de persoonscode al bestaat, wat klopt omdat de persoon niet is beëindigd. Het ging niet goed doordat de UPI bij de persoon en alle onderliggende medewerkers werd leeggehaald. Daarom hebben we de programmatuur aangepast, zodat het niet meer mogelijk is dat een UPI wordt leeggehaald bij een persoon en alle onderliggende medewerkers, terwijl de koppeling tussen de persoon en medewerkers blijft bestaan. Oplossing In HR Core Business kan je dit oplossen door zelf de UPI met de hand te vullen bij de Persoon. In het scherm Persoon is dit echter niet mogelijk, omdat het veld Persoonscode waar je de UPI moet invullen, een alleen lezen veld is. Dit kun je oplossen door het aanmaken van een vrij scherm waarin je de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode plaatst, zoals hieronder beschreven. Actie Instellingen > Vastlegging > Definiëren vrije schermen Open het scherm Definiëren vrije schermen en klik rechtsboven op Toevoegen .  Kies via Soort doelgroep en Doelgroep het niveau, bij voorkeur Klant en klik op Bevestigen. Geef een naam op in het veld Nederland, bijvoorbeeld: Vrij scherm - Persoon Kies in het veld Gegevenssoort voor Persoon en klik op Opslaan. Instellingen >  Vastlegging >  Scherm uitbreiden Open het scherm Scherm uitbreiden en vul de Soort doelgroep bij voorkeur Klant, en de Doelgroep in.  Selecteer in het veld Scherm het vrije scherm dat je zojuist hebt aangemaakt, in dit voorbeeld dus Vrij scherm - Persoon. en klik op Verversen. Zoek via het veld Schermelement achtereenvolgens de elementen Persoonscode en  Uniek persoonlijk Id (UPI) en voeg deze toe aan het scherm. Nieuwe vrije scherm gebruiken voor vullen UPI Medewerker > Medewerker > Vrije schermen Ga naar Medewerker > Medewerker > Vrije schermen en kies je bedrijf.  Dit scherm start standaard op het niveau medewerker, waardoor je niet meteen een persoon kunt kiezen, dit is een onhandigheid in de applicatie. Selecteer het scherm Vrij scherm - Persoon en klik op Bevestigen. Klik rechtsboven op Toevoegen . Zoek de juiste persoon. Je kunt zoeken op Persoon (= standaard) of op Persoonscode. Selecteer de persoon door erop te dubbelklikken. Je ziet nu de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode in het scherm. Hierin kan je zelf de UPI weer vullen op het niveau Persoon (persoonslaag).  
Volledig artikel weergeven
23-03-2023 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
Modified and Improved 1.  Age-related leave without basic entitlement did not provide expiration date (change 4257594) Why If you configure a leave type  with basic entitlements and special rights such as Age-related Hours and/or Seniority-related Hours in a leave scheme, an expiration date will be set for all the hours in the Leave balance screen, provided this has been configured. In basic entitlements, if you have the Leave entitlement per year field set at 0 and special entitlements are configured, then no expiration date was provided for the special leave entitlements. An expiration date was shown only if you left the field Maximum negative empty. Since this is not the way it should function, we modified the software. How Settings > Leave > Leave scheme As of the 2023-04 release, the software has been modified to ensure that this error no longer occurs. In future, special leave rights without a basic entitlement will also be assigned an expiration date. Action If the expiration date is missing from special rights in your organization, you can adjust the leave year. After recalculation of the leave year, you will then be able to see that special leave rights have also been assigned expiration dates.  Solved Messages 2.  Import UPI without value Message If in an import file the Unique Personal ID (UPI) was emptied and another field modified slightly, the UPI at the person level was also emptied but the links of the employee and person remained. If you then tried to enter the UPI again using the Change UPI screen, the system would display the error message that the person code already exists, which is correct because the person has not been terminated. This issue was due to the UPI being emptied for the person and all the underlying employees. We have therefore modified the software so that it is no longer possible for a person’s UPI and the UPI of all the underlying employees to be emptied, while maintaining the link between the person and employees. Solution In HR Core Business, you can solve this manually by entering the UPI yourself for the Person. This is not possible in the Person screen however, because the Person code field – where you have to enter the UPI – is a read-only field. This can be resolved by creating a free screen where you insert the fields Unique Personal ID (UPI) and Person code, as described below. Action Settings > Data entry > Define custom screens Open the screen Define custom screens and click Add  at the top right. Choose the level, preferably Client, via Type of target group and Target group and click Confirm. Enter a name in the field The Netherlands, for example: Free screen - Person In the Data type field, select Person and click Save. Settings > Data entry > Expand screen Open the Expand Screen screen and fill in the Type of target group, preferably Client, and the Target Group. In the Screen field, select the free screen you just created, which would be Free screen - Person in this example, and click Refresh. Successively search for the elements Person code and Unique personal ID (UPI) using the field Screen element and add them to the screen. Using a new custom screen for entering UPI Employee > Employee > Custom screens Select Employee > Employee > Custom screens and choose your company. This screen starts at the employee level by default, so you cannot select a person right away. This is an inconvenient feature in the application. Select the Free screen - Person screen and click Confirm. Click Add  at the top right. Find the correct person. You can search by Person (= default) or by Person code. Select the person by double-clicking on them. You will now see the Unique Personal ID (UPI) field and Person code fields on the screen. You can enter the UPI again in these fields yourself at the Person level.
Volledig artikel weergeven
23-03-2023 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 59 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  1. Nieuwe einddatum verlofaanvraag Waarom Soms is het nodig bij een verlofaanvraag voor langere tijd de einddatum te vervroegen, bijvoorbeeld als: de contracturen van de medewerker vanaf een bepaalde peildatum zijn gewijzigd de medewerker uit dienst gaat een persoonlijke situatie, waardoor de verlofaanvraag wijzigt Daarom is het vanaf deze release mogelijk de oorspronkelijke einddatum te wijzigen in een eerdere einddatum. Met deze functionaliteit kun je een bestaande verlofaanvraag inkorten. Dat wil zeggen dat een nieuwe einddatum nooit vóór de begindatum en nooit ná de oorspronkelijke einddatum van de verlofaanvraag mag liggen.  Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Ins het scherm van een bestaande verlofaanvraag zie je voortaan rechtsonder de knop Nieuwe einddatum, waarmee je een pop-up scherm oproept waarin je een nieuwe eerdere einddatum kunt opgeven.  Na het opgeven van een nieuwe einddatum, zie je dat het systeem onder Details de Einddatum en de Verlof(eenheden) heeft aangepast. Klik je vervolgens in het scherm Verlofaanvraag op Opslaan dan maak je de nieuwe einddatum definitief en zie je dat het systeem onder Verlofsaldo uren het verlofsaldo heeft aangepast. Zolang je nog niet op Opslaan hebt geklikt, kun je een via de knop Nieuwe einddatum een nog eerdere einddatum opgeven of via Annuleren de datumwijzigingen ongedaan maken. Let op: deze functionaliteit is vooralsnog niet aan te sturen via Self Service.  Actie Er is geen actie nodig. Meer informatie vind je vanaf release 2023-03 in de online help onderwerp Verlofaanvraag, paragraaf 6. Nieuwe einddatum verlofaanvraag.    Opgeloste melding 2. Verwijderen persoongegevens AVG (change 4130177) Melding  Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG) Na het doorlopen van de stappen in het online help onderwerp Wissen persoonsgegevens, zagen wij in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toch nog gegevens terug van medewerkers die verwijderd zouden worden. Oplossing  Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt en de medewerkers worden verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Na het uitleveren van release 2023-03, worden alle medewerkers die nog verwijderd moesten worden, alsnog verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
16-02-2023 15:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
Modified and improved  1. New leave request end date Why Sometimes it is necessary in the case of a leave application that has been requested for a longer period to bring forward the end date, for example if: the employee's contract hours have changed as of a certain reference date the employee leaves employment a personal situation changes the leave request Therefore, as of this release, it is possible to change the original end date to an earlier end date. This functionality allows you to shorten an existing leave request:  this means that the new end date cannot be before the start date of the leave request and never after the original end date.  How Employee > Leave > Leave request On the screen of an existing leave request, you will now see the New End Date button at the bottom right, which will call up a pop-up screen where you can specify a new earlier end date.  After entering a new end date, you will see that the system has adjusted the End Date and the Leave (units) under Details. If you then click the Save button in the Leave request screen, you finalise the new end date and see that the system has adjusted the leave balance under Leave balance hours. As long as you haven't clicked Save, you can enter an even earlier end date via the New end date button or undo the date changes via Cancel. Please note: this functionality is not yet controllable via Self Service.  Action No action is required. More information can be found from release 2023-03 in the online help topic Leave request, chapter 6. Nieuwe einddatum verlofaanvraag.    Solved messages 2. Deleting person data GDPR (change 4130177) Message Outflow > Erase person data (GDPR) After going through the steps in the online help topic GDPR Erase person data (AVG wissen persoonsgegevens), we still saw data in the Ad-hoc report (extended) of employees that were to be deleted. Solution As of release 2023-02, we have updated the software so that this error no longer occurs and the employees are removed. Action No action is required. After the delivery of release 2023-03, all employees that still had to be removed will yet be removed.   
Volledig artikel weergeven
16-02-2023 15:30 (Bijgewerkt op 16-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 52 Weergaven
Mededelingen Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023  In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Dit betekent dat we met alle teams druk bezig zijn om dit te realiseren en dat we naast deze nieuwe loonaangifte geen andere zaken oppakken, behalve belangrijke changes.   Updates nieuwe loonaangifte Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist. Release sessies In de release sessie van 10 januari hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van februari, die plaatsvindt op 31 januari geven we een update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link. Aanmelden Release sessie Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor de Release sessie van februari. Gewijzigd en verbeterd  Verlofsaldo Waarom Aan het scherm Verlofsaldo is het gegevenselement Uren per periode toegevoegd. Hierdoor kun je snel zien hoeveel uur per periode een medewerker werkt en controleren of het verlofsaldo klopt. Hoe Medewerker >  Verlof > Verlofsaldo  In het scherm Verlofsaldo zie je nu bovenin bij de medewerkergegevens het gegevenselement Uren per periode. Het aantal uren dat je ziet, is overgenomen uit het scherm Arbeidscontract.   Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Dubbele kindgegevens in systeem (change 4130490) Melding Als vanuit HR Self Service wijzigingen in kindgegevens werden aangeboden of er was sprake van nieuwe kindgegevens of contactpersonen, dan werden de gegevens van reeds bestaande kinderen en contactpersonen nogmaals opgeslagen. Hierdoor kwamen deze gegevens dubbel in het systeem te staan. Oplossing Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt. Actie Als er in HR Core Business kinderen of contactpersonen dubbel in het systeem staan, raden we aan om deze handmatig te verwijderen.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 202 Weergaven
Announcements New Tax Declaration from 2023  It was already indicated in the January release that from 2023 we will make the sending of tax declaration files part of Payroll Business. For you as a customer, this means an entirely new way of handling and sending tax declaration data. This means that all teams are working hard to make this happen and that besides this new tax declaration we are not taking on any other issues, except for important changes. Updates new Tax Declaration We will keep you informed of the progress of the new tax declaration through the message Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business (Status of new Payroll Business tax declaration). Subscribe to this post so you don't miss any updates. Release sessions In the release session of January 10, we informed you in detail about the new tax declaration. In the February Release session, which takes place on January 31, we will provide an update on the latest state of affairs. You can register for this via the link below. Release sessions are in Dutch. Sign up for the Release session You can register for February's Release session via the Visma YouServe community under Events: Release sessie van februari. Modified and improved Leave balance Why The Hours per period data element has been added to the Leave balance screen. This allows you to quickly see how many hours an employee works per period and check whether the leave balance is correct. How Employee > Leave > Leave balance  In the Leave balance screen, you will now see the data element Hours per period at the top of the screen with the employee data. The number of hours you see is taken from the Employment contract screen. Action No action is required. Solved messages Duplicate child data in system (change 4130490) Message If changes to child data were offered from HR Self Service or new child data or contact persons were added, the data of existing children and contact persons were saved again. As a result, this data was duplicated in the system. Solution As of release 2023-02, we have updated the software so that this error no longer occurs. Action If there are duplicate children or contacts in HR Core Business, we recommend removing them manually.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 52 Weergaven
Nieuw 1. Extra blok Gekorte verlofuren toegevoegd aan scherm Verlofsaldo Waarom Een medewerker die onbetaald verlof opneemt, bouwt tijdens dit onbetaalde verlof meestal geen verlofrecht op. Dit houdt in dat door het opnemen van onbetaald verlof, zoals onbetaald ouderschapsverlof of sabatical verlof, het basisrecht van Wettelijk en Bovenwettelijk verlof wordt verlaagd.  In HR Core Business kun je onbetaald verlof zo inrichten dat bij het aanvragen ervan het basisrecht van bepaalde andere verlofsoorten automatisch wordt verlaagd. Om deze gekorte uren zichtbaar te maken, hebben we aan het medewerkerscherm Verlofsaldo het blok Gekorte verlofuren toegevoegd. Hoe Medewerker > Verlof > Verlofsaldo Als je het scherm Verlofsaldo opvraagt van een medewerker die onbetaald verlof heeft aangevraagd en in de verlofregeling is vastgelegd dat dit onbetaalde verlof het verlofrecht van een of meer andere verlofsoorten verlaagt, zie je in het blok Gekorte verlofuren: van welke verlofsoorten het basisrecht is verlaagd hoeveel uren onbetaald verlof uren de medewerker heeft opgenomen Let op: de informatie van het blok Gekorte verlof uren wordt niet doorgestuurd naar Management Informatie. Alleen het berekende eindsaldo leveren we aan bij Management Informatie.  Het blok Gekorte verlofuren bevat de volgende gegevens. Verlofsoort De verlofsoort die wordt gekort. Basisrecht verlofsoort Het oorspronkelijke basisrecht van de verlofsoort voordat de korting van toepassing was. Verlaging basisrecht De verlaging van het basisrecht op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt.  Restant basisrecht Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht overblijft. Basisrecht leeftijd Eventueel oorspronkelijk basisrecht leeftijdsuren. Verlaging leeftijd De verlaging van het basisrecht leeftijdsuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt. Restant leeftijd Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht leeftijdsuren overblijft. Basisrecht dienstjaren Eventueel oorspronkelijk basisrecht dienstjarenuren. Verlaging dienstjaren De verlaging van het basisrecht dienstjarenuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt. Restant dienstjaren Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht dienstjarenuren overblijft.  Actie  Als een medewerker al onbetaald verlof heeft opgenomen en het blok Gekorte verlofuren is bij het openen van het scherm leeg, klik dan eenmalig op de knop Herberekenen. 2. Nieuwe functionaliteit voor korten verlof inrichten Waarom Sinds augustus 2022 is wettelijk bepaald dat een medewerker ouderschapsverlof deels betaald en deels onbetaald kan opnemen. Om dit goed te ondersteunen, hebben we ervoor gezorgd dat bij het opnemen van onbetaald verlof het korten van het basisrecht van bepaalde verlofsoorten automatisch plaatsvindt, als dit goed is ingericht.  Hoe Instellingen > Verlof > Verlofregeling Je kunt binnen een verlofregeling het verlof zo inrichten dat bij het opnemen van onbetaalde verlofsoorten (bron), het basisrecht van gekoppelde reguliere verlofsoorten (doel) automatisch wordt gekort als een medewerker onbetaald verlof aanvraagt. Bron en doel: de onbetaalde verlofsoort, zoals onbetaald ouderschapsverlof, sabbatical of onbetaald langdurig verlof, die het basisrecht verlaagt is het bronverlof; de hieraan gekoppelde verlofsoort waarvan het basisrecht wordt verlaagd is het doelverlof. Voorbeeld Je wilt dat een bepaalde onbetaalde verlofsoort de bron is die het basisrecht Wettelijk en Bovenwettelijk verlof verlaagt. Bron: onbetaalde verlofsoort Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Wettelijk verlof Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Bovenwettelijk verlof Dit leg je als volgt vast: Ga naar de Verlofregeling en zet bij de onbetaalde verlofsoort (bron) in het tabblad Basisrechten de optie Gevolgen voor opbouw verlof aan. Zodra je op Opslaan klikt, zie je het tabblad Verlofkorting. In dit tabblad zie je alle verlofsoorten die in de verlofregeling zitten en die niet zijn gekoppeld aan ouderschapsverlof doordat er een waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht op basis van kind. Ook de onbetaalde verlofsoort die je als bron gebruikt, staat niet in het tabblad Verlofkorting. Plaats in het tabblad Verlofkorting bij op elke verlofsoort (doel) waarvan je het basisrecht wilt verlagen een vinkje in de kolom Korten . Hierdoor wordt het basisrecht van deze doelverlofsoort automatisch gekort, bij het opnemen van de onbetaalde bronverlofsoort. Berekeningswijze  voorbeeld Contracturen per week medewerker 40 (Bedrijfsuren ook 40). Totaal Wettelijk verlof per jaar (4 * 40 ) 160 uur Opgenomen onbetaald verlof  296 uur. uitwerking Totaal uren per jaar : 40 * 52 = 2080 Totaal opgenomen afbouw recht percentage: 160 wettelijk verlof / 2080 = 0,07692307692 Werkelijk opgenomen onbetaald verlof: 296 * 0,07692307692 = 22,77 (afgerond) Trek van het basisverlof recht (160 wettelijk verlof ) de afbouw uren af (22,77) is het Saldoverlof (137,23 uur) In formule: Jaarrecht verlof / Totaal uren per jaar * opgenomen onbetaalde verlofuren In dit voorbeeld: 160 - * (160 / 2080 ) * 296) =  160 - 22,77 = 137,23 Actie Als het opnemen van een onbetaalde verlofsoort, het basisrecht van een bepaalde doelverlofsoort moet verlagen, richt dit dan per verlofsoort in zoals hierboven beschreven.  Nieuwe rapporten 3. Rapport Overzicht HR inrichting Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht HR inrichting beschikbaar met informatie over de inrichting van de verlofregelingen in HR Core Business. Het overzicht is altijd een excelbestand dat wordt aangemaakt per klant. Je ziet dus de inrichting op bedrijfsniveau van alle bedrijven binnen een klant.  Hoe Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting Via het scherm Overzicht HR inrichting kun je de volgende rapporten opvragen, bij het openen van het scherm zijn standaard alle rapporten aangevinkt. Actief verlofjaar Bijzonder verlof Korten verlofrecht Verlof koppeling payroll Verlofregeling  Werkpatroon In het excelbestand is per overzicht een tabblad opgenomen waarin je ziet wat de inrichting is. De namen en volgorde van de overzichten in het scherm kunnen anders zijn dan die in het excelbestand. Het rapport bevat geen lijst van de vastlegging per medewerker. Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht HR inrichting. en in het hoofdstuk Rapport - Overzicht HR inrichting van de Handleiding ouderschapsverlof die je kunt downloaden via de community. Actie Vraag dit rapport op als je wilt weten hoe in HR Core Business het verlof is ingericht, inclusief intervallen uit het verleden. 4. Rapport Overzicht verlofsaldo Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht verlofsaldo beschikbaar. Dit rapport toont van alle bedrijven binnen een klant per medewerker de opbouw van het verlof. Je ziet onder meer van elke medewerker in welk bedrijf deze wordt verloond, het basisrecht, het opgenomen verlof en het verlofsaldo. Hoe Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht verlofsaldo Open het scherm Overzicht verlofsaldo. Vul de gewenste peildatum in en klik op Maak rapport. Bekijk het rapport via Mijn rapporten. In het scherm Overzicht verlofsaldo kies je een peildatum. Afhankelijk van de inrichting van de verlofregeling, wordt bij het uitvoeren van het rapport gekeken in welk verlofjaar de peildatum valt. Geef je bijvoorbeeld de peildatum 15-7-xxxx op en het verlofjaar loopt van 1 januari xxxx t/m 31 december xxxx, dan zie je voor het jaar xxxx het verlofsaldo van alle medewerkers. Als er spake is van een gebroken verlofjaar en dit loopt van 1 juli xxxx (vorig jaar) t/m 30 juni xxxx (huidig jaar), dan wordt dus het verlofjaar vanaf 1 juli getoond. Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht verlofsaldo. Actie Houd er rekening mee dat we de berekende eindsaldo's doorgeven aan Management informatie (MI). Dit rapport toont hoe het berekende verlofsaldo tot stand is gekomen.   
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 13:11 (Bijgewerkt op 03-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 378 Weergaven
New 1.  Added extra block Reduced leave hours to the Leave balance screen Why Employees who take unpaid leave do not usually accrue leave entitlements during their unpaid leave. This means that taking unpaid leave, such as unpaid parental leave or a sabbatical, reduces the basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave.  In HR Core Business, you can configure unpaid leave in such a way that when it is requested, the basic entitlement to specific other leave types is reduced automatically. To visualize these deducted hours, we have added the Reduced leave hours block to the Leave banlance employee screen. How Employee > Leave > Leave balance When accessing the Leave balance screen for an employee who has requested unpaid leave, and the leave scheme states that such unpaid leave means a reduction of leave entitlements for one or more other leave types, the Reduced leave hours block shows the following: For which leave types the basic entitlement has been reduced How many unpaid leave hours the employee has taken Please note: The information in the Reduced leave hours block is not forwarded to Management Information. We only forward the calculated final balance to Management Information. The Reduced leave hours block contains the following data. Leave type Leave type that is reduced. Basic entitlement The original basic entitlement for the leave type prior to the deduction. Basic entitlement reduction The reduction of the basic entitlement based on the number of unpaid leave hours taken by the employee.  Basic entitlement remaining The remaining leave after the basic entitlement is reduced. Basic entitlement age If applicable, original basic entitlement to age-related hours. Reduction of age The reduction of the basic entitlement to age-related hours based on the number of unpaid leave hours taken by the employee. Remaining age hours The remaining leave after the basic entitlement to age-related hours is reduced. Basic entitlement years of service hours If applicable, original basic entitlement to years of service hours. Reduction of years of service hours The reduction of basic entitlement years of service hours based on the number of unpaid leave hours taken by the employee. Remaining years of service hours The remaining leave after the basic entitlement to years of service hours is reduced. Action If an employee has already taken unpaid leave and the Reduced leave hours block is blank on opening the screen, click the Recalculate button once. 2.  Set up new feature for leave reduction Why Since August 2022, the law states that employees can take parental leave in the form of part paid and part unpaid leave. To support this correctly, we have ensured that when unpaid leave is taken, the basic right for specific leave types is reduced automatically, if configured correctly. How Settings > Leave > Leave scheme In a leave scheme, you can configure leave in such a way that when unpaid leave types (source) are taken, the basic entitlement to associated regular leave types (target) is reduced automatically when an employee applies for unpaid leave. Source and target: the unpaid leave type, such as unpaid parental leave, a sabbatical or unpaid long-term leave, that reduces the basic entitlement is called the source leave. The associated leave type for which the basic entitlement is reduced, is the target leave. Example You want a specific unpaid leave type to be the source that causes the basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave to be reduced. Source: unpaid leave type Target: reduce leave type basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave Target: reduce leave type basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave You do this as follows: Go to the Leave Scheme and activate the option Consequences for accrual leave on the Basic rights tab under the unpaid leave type (source). When you click Save, you will see the Leave reduction tab. This tab shows all of the leave types in the leave scheme that are not linked to parental leave because a value has been entered in Parental leave right based on child. The unpaid leave type you are using as the source is also not shown on the Leave reduction tab. On the Leave reduction tab, tick every leave type (target) for which you want to reduce the basic entitlement in the Reduce column. This automatically reduces the basic entitlement for this target leave type when the unpaid source leave type is taken. Calculation method  example Employee’s contract hours per week 40 (work hours 40 as well) Total Statutory Leave per year (4 * 40) 160 hours Unpaid leave taken 296 hours calculation Total hours per year: 40 * 52 = 2080 Total taken deductible entitlement rate: 160 statutory leave / 2080 = 0.07692307692 Actual unpaid leave taken: 296 * 0.07692307692 = 22.77 (rounded off) Deduct the deductible hours (22.77) from the basic leave entitlement (160 hours of statutory leave) to obtain the remaining leave (137.23 hours) In this formula: Annual leave entitlement / Total hours per year * unpaid leave hours taken In this example: 160 - * (160 / 2080) * 296) = 160 - 22.77 = 137.23 Action If taking an unpaid leave type should result in reduced basic entitlement to a specific target leave type, set this up for each leave type as described above. New reports 3.  Report HR configuration overview From this release onwards, the new report HR configuration overview is available. It contains information on how leave schemes are set up in HR Core Business. The overview is always an Excel file that is generated for each customer. So you will see the set-up at the corporate level for all companies that are part of a customer.  How Reports > Settings > HR configuration overview The HR configuration overview screen allows you to request the following reports. All reports are ticked by default when you open the screen. Active leave year Special leave Reduce leave entitlement Leave link payroll Leave scheme  Work pattern The Excel file contains a tab showing the set-up for each overview. The names and order of the overviews on the screen may differ from those in the Excel file. The report does not contain a list of the registration per employee. More information can be found from release 2023-01 in the online help, topic Overzicht HR inrichting, and in the chapter Rapport - Overzicht HR inrichting of the Handleiding ouderschapsverlof (Parental Leave Manual) which you can download from the community. Action Request this report if you want to know how leave is set up in HR Core Business, including intervals from the past. 4.  Report Overview leave entitlement From this release onwards, the new report Overview leave entitlement is available. This report shows leave composition per employee for all companies that are part of a customer. Among other things, you can see for each employee by which company their salary is paid, their basic entitlement, leave taken, and remaining leave. How Reports > Personnel management > Overview leave entitlement Open the Overview leave entitlement screen. Enter the required Reference date and click Create report. View the report in My reports. Select a Reference date in the Overview leave entitlement screen. Depending on the leave scheme set up, the system checks the leave year in which the reference date falls when generating the report. If you enter the reference date 15-7-xxxx, for instance, and the leave year runs from 1 January xxxx through 31 December xxxx, you will see the leave balance for all employees for the year xxxx. If it is a broken leave year that runs from 1 July xxxx (previous year) through 30 June xxxx (current year), the leave year is shown from 1 July. More information can be found from release 2023-01 in the online help, topic Verlofsaldo. Action Keep in mind that we pass on the calculated final balance to Management Information (MI). This report shows how the calculated leave balance is established.   
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 16:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 115 Weergaven
Solved message End button in Organizational unit screen not displayed correctly (3922507) Notification In the Organizational Unit screen, the End button (Beëindigen) was not displayed correctly. Solution We've adjusted the End button so that it will display properly again from release 2022-12. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 132 Weergaven
Opgeloste melding Knop Beëindigen in scherm Organisatorische eenheid niet goed weergegeven (3922507) Melding  In het scherm Organisatorische eenheid werd de knop Beëindigen niet goed weergegeven.  Oplossing We hebben de knop Beëindigen aangepast, zodat deze vanaf release 2022-12 weer goed wordt weergegeven.   Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 251 Weergaven
New 1. Transferring parental leave Why Parents are entitled to parental leave until their child’s 8th birthday. As of August 2022, an employee may take 9 weeks of paid parental leave up to one year after their child’s birth. If an employee does not use all their paid parental leave, they will still be entitled to their unused hours in the form of unpaid parental leave. This is because parents are entitled to a maximum of 26 weeks of parental leave: 9 weeks of partially paid parental leave and 17 weeks of unpaid parental leave. This means that unused paid parental leave must be converted into unpaid leave in HR Core Business.  How As of release 2022-11, HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave. This ensures that users no longer have to make their own calculations. The leave overview shows you how many hours of paid and unpaid parental leave an employee has left and when these hours expire. This makes it easy to check how much parental leave an employee can request.  If an employee’s paid and unpaid parental leave have both expired and they try to request parental leave for the same child, the system will not process their application.  Action  No action is required. HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, paid leave will not automatically be converted into unpaid leave. 2.  Having parental leave automatically deducted As of release 2022-11, it is possible to have parental leave automatically deducted. Statutory and non-statutory leave can also be deducted automatically. This means organizations no longer have to make their own parental leave calculations or determine which type of parental leave employees are entitled to. The system will do this automatically if you enter the right value under Parental leave entitlement based on child in HR Core Business.  How to Set It Up If you want to use automatic parental leave deduction, you need to adjust a number of settings in HR Core Business. Please follow the instructions below. Settings > Leave > Leave policy You must assign different levels of priority to the parental leave types Parental leave (paid 1 and 2) and Parental leave (unpaid). When an employee submits a leave request, the leave type with the highest priority will be deducted first. For parental leave to be automatically deducted, you must also add the leave type Parental leave (automatic) to the leave policy. Please use the following settings for this leave type:  Leave entitlement = 0 hours Priority = 99 (not relevant for this leave type) Parental leave entitlement based on child = Automatisch OSV OSV = OuderSchapsVerlof: Automatisch OSV = Automatic parental leave Maximum negative = 0 If the value Automatisch OSV is entered, the system will use this leave type to deduct the leave types for which a value is defined under Parental leave entitlement based on child.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, parental leave will not automatically be deducted. This functionality is only applied to leave types for which a value has been entered in this field.  In Practice An employee can submit a leave request using the leave type Parental leave (automatic) in HR Self Service or directly in HR Core Business. The system will then use the priority values and expiration dates to determine which leave type to deduct first. If the highest-priority leave balance is zero, the system will automatically deduct leave with a lower priority level.  Action Use the instructions above to set up automatic parental leave deduction in HR Core Business.  Set up the leave type Parental leave (automatic) for the relevant processes in Self Service.  Modified and Improved 3.  WAO/WIA registration cannot be removed Why The WAO/WIA registration screen had the following mandatory fields: 7606 WAO/WIA class 7607 Reason for claiming benefit This made it impossible to remove an incorrectly filled out WAO/WIA screen. The problem has been resolved by making these fields optional. How Employee > Illness > WAO/WIA registration  As of release 2022-11, every field in the WAO/WIA registration screen is optional, making it possible to remove values from the fields. Everything else still works the same way. Action If employees have been incorrectly recorded with a WAO/WIA registration, you can now clear these fields in the WAO/WIA screen. You can do this by clearing the individual fields or by clicking the Clear button. 4.  RVM redelivery renamed to Redelivery RVM As of this release, the menu option RVM redelivery and the RVM redelivery screen have been renamed to Redelivery RVM.  How  Management > Data exchange > Redelivery RVM The menu option and the screen itself have been renamed, but everything else still works the same way. Action No action is required.  Solved Messages 5.  Desired source date type not included in list (change 3733800) Notification Settings > Active signaling > Define signal Alternative names for data elements were not included in the list for the Source date type field.  Solution The list for the Source date type field showed the official name of the data elements instead of the alternative names that had been assigned to these elements. As of this release, the list also shows the alternative name (if an alternative name has been assigned). Alternative names can be assigned under Settings > Recording > Alternative names. Action  No action is required. 6.  Self Service – Changes in Self Service not being exported to HR Core Business (3786931) Notification A few weeks ago, an error in our program caused an issue with processing Self Service changes. Changes in Self Service were no longer exported to HR Core Business. As a short-term solution, we quickly reversed the IKV modification that caused the error so that the changes in Self Service could be processed. Solution We have modified the November release to eliminate this error.  Action  No action is required. 7.  Deleting a child’s data from Self Service (3842585) Notification A child’s data can be removed from HR Core Business using Self Service. However, if additional parental leave has already been registered for the child, the child’s data cannot be removed. Users should receive a notification to let them know their request could not be processed.  Solution We have added a notification informing the user that the child’s data cannot be removed because additional parental leave has been registered for the child. This ensures that users are aware that their change has not been processed.  Action  If you are unable to remove a child’s data at your organization, you must first remove any additional parental leave. Once this has been removed, the child’s data can be removed as well.  8.  Unable to see blocked collective holiday when opening leave request (3901430) Notification Users who opened a leave request for a blocked collective holiday were not able to see that this day was blocked. Solution As of this release, users who open a leave request for a blocked collective holiday will see a check mark next to the Collective leave blocked field. User will also be able to use the new Unblock leave button at the bottom right of the screen to unblock these days. Clicking on this will reallocate collective leave according to the employee’s work schedule.   Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 16:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 127 Weergaven
Ouderschapsverlof - overhevelen uren Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind.   Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, dan blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.    Met ingang van release 2022-11 komt de functionaliteit hiervoor beschikbaar. De aankomende periode zullen wij meer verbeteringen voor het ouderschapsverlofproces beschikbaar stellen.   Houd onze release notes in de gaten om deze verbeteringen te volgen. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 09:36 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
In deze versie Gewijzigd in versie 2 In deze versie hebben we het volgende onderwerp toegevoegd: Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540). Nieuw  1. Nieuw scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao Waarom  Vanaf 2 augustus 2022 is ouderschapsverlof gesplitst in twee delen: Betaald en Onbetaald. In HR Core Business hadden we rekening gehouden met deze wijziging en was er al een verlofsoort ouderschapsverlof ingericht met daarbij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens Ouderschapsverlof. Deze elementen zijn vanaf release 2022-08 in gebruik voor Ouderschapsverlof (onbetaald).   Door het aanpassen van ouderschapsverlof in augustus 2022 is de waarde voor onbetaald ouderschapsverlof gewijzigd van 26 naar 17 weken. Dit kan je op het niveau bedrijf vastleggen in het scherm HR Stuurgegevens.    Bij klanten die HR-Core business al langer gebruiken, zijn bij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens waarden ingevuld op het niveau Bedrijfs CAO. Dit is een niveau dat ligt tussen medewerker en bedrijf. Voor het berekenen van ouderschapsverlof kijkt het systeem nog naar het niveau Bedrijfs CAO, omdat dit in de hiërarchy het eerste niveau is boven de medewerker. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld via het scherm HR Stuurgegevens als OSV factor de waarde 17 is opgegeven op bedrijfsniveau, terwijl op het niveau Bedrijfs CAO nog de waarde 26 staat, de berekening van het ouderschapsverlofrecht plaatsvindt op basis van 26 weken.   Om ervoor te zorgen dat het systeem het recht op ouderschapsverlof correct berekent, is het nodig de onjuiste waarden van de OSV-factor en de leeftijdsgrens die nog in de database aanwezig zijn, te verwijderen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao in HR Core Business beschikbaar.  Hoe Instellingen > Verlof > Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao Stappen Kies de juiste Peildatum. Dit is dus de datum vanaf wanneer je de gegevens wilt beëindigen. Als er meerdere Bedrijfs CAO's zijn, selecteer dan de juiste Bedrijfs CAO. Open het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao. Beëindig de waarden van de velden OSV Factor (onbetaald) en Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) door deze leeg te maken.  Klik op Opslaan. Via het Mutatieverslag (uitgebreid) kun je controleren of de waarde van deze velden daadwerkelijk is beëindigd met ingang van de opgegeven peildatum.  Ga in het menu naar Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid). Kies bij het veld Doelgroep-niveau voor Bedrijf en selecteer de Doelgroep: dit is het bedrijf waarvoor je het rapport wilt opvragen. Pas zo nodig de overige velden aan en klik op Toon selectie-criteria. Plaats bij Gegevensverzamelingen de verzameling Bedrijf CAO in het vak Geselecteerd. Plaats bij  Gegevenselementen (GE) en looncomponenten (LC)  de gegevenselementen  Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) (Bedrijf CAO)  en  OSV-factor (onbetaald) (Bedrijf CAO)  in het vak  Geselecteerd. Klik op  Maak rapport. Ga naar Mijn rapporten en open het zojuist aangemaakte Mutatieverslag (uitgebreid). Hierin zie je dat voor de betreffende doelgroep en Bedrijf CAO de bovengenoemde gegevenselementen beëindigd zijn en de status  Inactief  hebben. Actie  Als er op het niveau Bedrijfs CAO nog oude waarden staan bij OSV Factor (onbetaald) en/of Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald), zorg er dan voor dat deze waarden worden beëindigd door de hierboven genoemde stappen te doorlopen. Opgeloste meldingen 2. Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540) Melding Bij sommige medewerkers werden na release 2022-09 opeens oude individuele rechten getoond. Hierdoor hadden deze medewerkers ineens een lange rij individuele rechten staan. Deze waren ingevoerd in voorgaande jaren. Het getoonde saldo was wel correct, omdat deze rechten eventueel al in het overgehevelde saldo zijn meegenomen. Het ging dus alleen om een presentatiefout.  Oplossing   Vanaf release 2022-10 zijn alleen de individuele rechten zichtbaar die zijn toegekend in het lopende verlofjaar. Actie Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 16:01 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 365 Weergaven
In this version Changed in version 2 In this version we have added the following topic: Extra individual rights suddenly shown in recent years (change 3786540). New 1.  New screen Parental Leave correction company collective labor agreement (company CLA) Why As of August 2, 2022, parental leave (OSV) has been split into two parts: Paid and Unpaid parental leave. In HR Core Business, we had taken this change into account and a parental leave type had already been set up with the data elements OSV factor and Age Limit Parental Leave. These elements have been in use for (unpaid) Parental Leave as of release 2022-08. By adjusting the parental leave in August 2022, the value for unpaid parental leave changed from 26 to 17 weeks. You can record this at the company level in the HR Steering Data screen.    For clients who have been using HR Core business for some time, the data elements OSV factor and Age limit include values filled in at the company CLA level. This is a level between employee and company. To calculate parental leave, the system still uses the data at the company CLA level because in the hierarchy this is the first level above the employee. This means that if, for example, in the HR Steering Data screen at OSV factor the value 17 is entered at the company level, while at the company CLA level it still contains the value 26, the calculation of parental leave entitlement is made based on 26 weeks.   In order for the system to correctly calculate parental leave entitlement, it is necessary to remove the incorrect values of the OSV factor and age limit that are still present in the database. To enable this, the new Parental leave correction company CLA screen is available in HR Core Business as of this release.  How Settings > Leave > Parental leave correction company CLA Steps Select the correct Reference Date. This is the date from when you want to terminate the data. If there are multiple company CLAs, select the appropriate company CLA. Open the Parental Leave correction company CLA screen. Terminate the values of the OSV Factor (unpaid) and Age limit parental leave (unpaid) fields by clearing them.  Click Save. You can use the Mutation report (extended) to check whether the values of these fields are actually cleared as of the reference date.  In the menu, go to Reports > Recording > Mutation Report (extended). In the Target Level field, select Company and then select the Target Group: this is the company for which you want to create the report. If necessary, adjust the remaining fields and click Show selection criteria. At Data collections, select the Company CLA collection in the Selected field. At Data elements (GE) and wage components (LC), add the data elements Age limit parental leave (unpaid) (Company CLA) and OSV factor (unpaid) (Company CLA) in the Selected field. Click Create report. Go to My Reports and open the newly created Mutation report (extended). Here you can see that for the selected target group and company CLA the abovementioned data elements have been terminated and have the status Inactive. Action If there are still old values at the company CLA level at OSV Factor (unpaid) and/or Age limit parental leave (unpaid), ensure that these values are terminated by completing the steps listed above. Solved messages 2. Extra individual rights suddenly shown in recent years (change 3786540) Message Some employees suddenly showed old individual rights after release 2022-09. As a result, these employees suddenly had a long queue of individual rights. These had been entered in previous years. However, the balance shown was correct, as these rights may have already been included in the transferred balance. It was only a presentation error.  Solution As of release 2022-10, only the individual rights that have been granted in the current leave year are visible. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 16:55 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Importfunctie waardenlijst controleerde niet op 10 tekens Waarom De waarde van een functie mag uit maximaal 10 tekens bestaan. Als je via het scherm Waardenlijst een nieuwe functie aanmaakt, controleert het systeem dit. De importfunctie, controleerde dit echter niet, waardoor het mogelijk was om functiewaardes of-codes aan te maken met meer dan 10 tekens. Hierdoor ontstonden er ook fouten bij de achterliggende systemen.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Vanaf deze release controleert de import of de nieuwe functiecode uit niet meer dan 10 tekens bestaat. Gaat het om meer tekens, dan wordt deze nieuwe functiecode niet aangemaakt.  Actie Er is geen actie nodig.  Scherm Definiëren Signaal verbeterd Waarom Het filter in het scherm Definiëren Signaal werkte niet en het scherm liep vast als het zoekveld Periodiek was geselecteerd.  Hoe Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal Vanaf deze release is het scherm aangepast en verbeterd: je kunt het filter nu wel gebruiken en het scherm loopt niet meer vast.  Actie Er is geen actie nodig. Ouderschapsverlofrecht eerder berekend Waarom Het recht van een medewerker op ouderschapsverlof werd pas berekend, als het ouderschapsverlof was aangevraagd. De medewerker zag niet wat het verlofrecht was als er voor het eerst een verlofaanvraag werd gedaan. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het berekenen van ouderschapsverlofrecht eerder kan plaatsvinden. Hoe Medewerker > Medewerker > Kindgegevens Aan het scherm Kindgegevens is het veld Ouderschapsverlof opnemen toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan berekent het systeem meteen het Ouderschapsverlofrecht voor alle Ouderschapsverlofsoorten binnen de verlofregeling van het bedrijf. Dit zal meestal Ouderschapsverlof betaald 1 en Ouderschapsverlof (Onbetaald) zijn vanaf 2 augustus 2022. De bestaande methode waarbij ouderschapsverlof wordt berekend bij een verlofaanvraag, blijft naast deze nieuwe optie bestaan.  Let op Als je bij een Kind het veld Ouderschapsverlof opnemen op Nee zet, wordt het verlofrecht weer verwijderd. Dit kan nodig zijn als een medewerker zich bedenkt en geen Ouderschapsverlof opneemt. Je moet er dan ook voor zorgen dat de verlofaanvraag wordt ingetrokken. Bij het inrichten van Ouderschapsverlof onbetaald, kan het zijn dat op het niveau BedrijfsCAO nog 26 weken ouderschapsverlof staan en een leeftijdsgrens van 8 jaar. Als dit op BedrijfsCAO-niveau zo is ingericht en je wijzigt in het scherm HR Stuurgegevens de OSV factor in 17 weken, dan rekent het systeem toch met 26 weken. Om dit op te lossen, moet de waarde op het niveau BedrijfsCAO worden verwijderd. Hiervoor kun je een ticket indienen. Op korte termijn willen we een apart scherm beschikbaar stellen dat toegang geeft tot deze velden, zodat je ze zelf kan aanpassen.  Actie HR Core Business: als de OSV factor en Leeftijdsgrens onbetaald zijn ingericht op het niveau BedrijfsCAO, dien dan een ticket in om deze te laten beëindigen.  HR Self Service: om aan te sluiten op deze functionaliteit kan je het element Opnemen ouderschapsverlof toevoegen aan de tegels waarbij kindgegevens worden vastgelegd.   Opgeloste meldingen  Koppelingen HR niet zichtbaar in HR Core (3556963) Waarom Met ingang van de april release is het mogelijk om de persoonslaag voor jouw organisatie zelf te activeren via het scherm Koppelingen HR. Omdat dit scherm niet voor iedereen toegankelijk is, kun je vanaf deze release de persoonslaag ook activeren via het scherm Stuurgegevens UPI/Identity.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens UPI/Identity Aan het scherm Stuurgegevens UPI/Identity is de optie Persoonslaag actief toegevoegd en het veld Toekennen UPI. Het activeren of deactiveren van de persoonslaag doe je als volgt: Als je de optie Persoonslaag actief aanvinkt, wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag aangezet. Opmerking: als de optie Persoonslaag actief is aangevinkt en je haalt het vinkje weg, dan wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag gedeactiveerd. Nadat je het vinkje hebt weggehaald, vindt er geen synchronisatie meer plaats tussen medewerkers en personen. Via het veld Toekennen UPI kun je voor het zoeken naar een persoon kiezen uit de volgende methodes van koppelen:  Alleen Burgerservicenummer BSN, geboortenaam en geboortedatum Het systeem zoekt dus altijd eerst op Burgerservicenummer (BSN) om na te gaan of er een persoon is met hetzelfde BSN. Heb je echter de zoekmethode BSN, geboortenaam en geboortedatum gekozen, dan zoekt het systeem verder en kijkt of er voor de medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters + achternaam + geboortedatum. Het koppelen van een medewerker aan een persoon vind altijd plaats in de volgende situaties: Situatie Medewerker met Burgerservicenummer Persoon met Burgerservicenummer Vind er een unieke koppeling plaats? A Nee Nee Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum B Ja Nee Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum C Nee Ja Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum D Ja Ja Ja, op basis van Burgerservicenummer Controles Voordat je de persoonslaag activeert, moet je een aantal stappen uitvoeren. Zie hiervoor de toelichting bij de optie Persoonslaag actief in het online help onderwerp Schermen en velden > Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen. Informatie over het rapport Voorgestelde UPI vind je in het helponderwerp Schermen en velden > Rapporten > Personeelsmanagement > Voorgestelde UPI. Actie Als je de persoonslaag voor jouw organisatie wilt activeren, volg dan de bovengenoemde stappen en kijk in de online help voor informatie over het rapport Voorgestelde UPI en bijbehorende conflicten. Uitleg verwerkingsverslag conversie Persoonslaag Nadat je als klant en/of consultant de persoonslaag hebt geactiveerd via Stuurgegevens UPI/Identity gaat de conversie vanaf 17.30 van start. Hoeveel tijd de conversie in beslag neemt, hangt af van de grootte van de klant. Voor klanten tot 5000 medewerkers duurt de conversie ongeveer een uur. Zodra de conversie gereed is, plaatst het systeem het verwerkingsverslag onder Gedeelde rapporten. Let op: dit rapport is zichtbaar op klantniveau: selecteer in het navigatiepad bovenin het scherm de klant zonder bedrijf erachter.   Als het eerste tabblad in dit rapport leeg is, zijn alle medewerkers met een UPI gekoppeld aan een persoon. Als er medewerkers op het eerste tabblad staan, was er bij die medewerkers een probleem met het koppelen aan een persoon, bijvoorbeeld twee medewerkers met dezelfde UPI maar een andere achternaam.  Actie Als er medewerkers staan op het eerste tabblad van het verwerkingsverslag, maak dan het rapport Voorgestelde UPI om daarin de opmerkingen te bekijken. Corrigeer de betreffende medewerkers en zet vervolgens eerst de optie Persoonslaag actief uit en daarna weer aan, zoals hiervoor beschreven. Na 17:30 start de conversie dan opnieuw en worden de ontbrekende personen aangemaakt; zodra de conversie gereed is, wordt er een nieuw verwerkingsverslag aangemaakt.  Medewerker gekoppeld aan meerdere personen (3592360) Als een medewerker wordt aangemaakt met een UPI en de persoonslaag staat aan, wordt de UPI de persoonscode. Elke medewerker krijgt in principe een eigen UPI en Persoon. Echter als een medewerker al bestaat, wordt op basis van het Burgerservicenummer de bestaande UPI opgezocht en aan de nieuwe medewerker gekoppeld. Hiermee heeft een Persoon, twee medewerkers. Het gaat dan om dezelfde Persoon met meerdere dienstverbanden binnen de organisatie.  Soms komt het voor dat een medewerker die voor een 2e keer in dienst treedt, toch een eigen UPI krijgt en daarmee aan een nieuwe persoon wordt gekoppeld. Dit kun je herstellen via Medewerker > Persoon > Wijzig UPI. Situatie Een oude medewerker met ingangsdatum 1-1 wordt gekoppeld aan de nieuwe medewerker met ingangsdatum 1-7 via de optie Wijzig UPI, worden bij de oude medewerker in het tijdvak van 1-1 tot 1-7, de UPI en persoon ontkoppeld. Vanaf 1-7 is de oude medewerker gekoppeld aan de nieuwe persoon. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties van voor 1-7 ook doorwerken naar de nieuwe medewerker.  De oude persoon, waaraan geen medewerkers meer zijn gekoppeld, wordt volledig verwijderd. Door deze aanpassing voorkomen we dat een medewerker aan twee personen gekoppeld is. Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:01 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 327 Weergaven
Modified and Improved The number of characters was not checked when importing values list Why A function value may consist of 10 characters at most. When a new function is created using Values list the system checks the number of characters. However, the import function did not, and function values or codes consisting of more than 10 characters could be created. This caused errors in underlying systems as well.  How Settings > Recording > Values list As of this release the number of characters of new function codes is checked at import. If there are more than 10 characters, the code is not created.  Action No action is required.  The Define signal screen has been improved Why The filter in the Define signal screen did not work and the screen froze when the Periodic search field was selected.  How Settings > Active signaling > Define signal As of this release the screen has been modified and improved: the filter can be used without the screen becoming frozen.  Action No action is required. Right to parental leave is calculated at an earlier stage Why The right of an employee to parental leave was calculated when it was applied for. Employees could not check their right of leave when leave was requested for the first time. That is why the right to parental leave can now be calculated earlier. How Employee > Employee > Child data The Take parental leave field is now included in the Child data screen. If Yes is specified, the system immediately calculates the right to parental leave for all types of parental leave available in the company’s leave plan. As of 2 August 2022 this will usually be Paid parental leave 1 and Unpaid parental leave. The current method where parental leave is calculated when leave is requested will remain available.  Note When the Take parental leave field is set to No the right of leave is removed again. This may be necessary should an employee change their mind and decide not to take parental leave. Make sure the leave request is revoked. Where Unpaid parental leave is concerned, the BedrijfsCAO level may indicate 26 weeks of parental leave left, with an age limit of 8 years. If this is the case and the OSV factor in the HR parameters screen is changed to 17 weeks, the system still uses 26 weeks. To resolve this, the value at the BedrijfsCAO level must be removed. Submit a ticket for this. In the short term we want to create a separate screen that provides access to these fields so they can be modified.  Action HR Core Business: if OSV factor and Age limit unpaid are set to the BedrijfsCAO level, a ticket should be submitted to resolve this.  HR Self Service: the Take parental leave element can be added to the locations where child data is registered. Solved Messages  HR links not visible in HR Core (3556963) Why As of the April release the person level of the organization can be activated using the HR links screen. This screen is not accessible to everyone, which is why as of this release the person level can also be activated using the Parameters UPI/Identity screen.  How Settings > Recording > Parameters UPI/Identity The Person level active option and the Allocate UPI field have been added to the ‘Parameters UPI/Identity’ screen. Activating or deactivating the person level: When the Person level active option is selected, the person level is activated for the current client. Note: when the Person level active option is selected and next deselected, the person level is deactivated for the current client. Employees and persons are no longer synchronized when this option has been deselected. The Allocate UPI field can be used to search for a person using the following linking methods:  Social Security Number (BSN) only Social security number (BSN), birth name and date of birth In other words, the system always searches for the Social Security Number (BSN) first to determine whether a person with the same BSN is available. If the BSN, birth name and date of birth search method is used, the system checks if the entered employee can be linked to a person based on initials + last name + date of birth. Employees are always linked to a person in the following situations.   Situation Employee with Social Security Number (BSN) Person with Social Security Number (BSN) Will a unique link be created? A No No Yes, by last name, initials and date of birth B Yes No Yes, by last name, initials and date of birth C No Yes Yes, by last name, initials and date of birth D Yes Yes Yes, by Social Security Number Checks A number of steps must be performed before activating the person level. See the information at the ‘Person level active’ option in the Online Help topic ‘Screens and fields > Settings > Data exchange > HR links’. Information about the ‘Proposed UPI’ report is available in the Online Help topic ‘Screens and fields > Reports > Personnel management > Proposed UPI’. Action When the person level of the organization is to be activated, follow the above steps and consult the Online Help for information on the Proposed UPI report and inconsistencies therein. Processing report of Person level conversion When the person level has been activated (as client and/or consultant) using Parameters UPI/Identity, the conversion starts as of 5.30 pm. How much time the conversion takes depends on the number of employees of a client. The conversion of clients with a maximum of 5000 employees takes approximately one hour. When the conversion is complete, the processing report is stored under Shared reports. Note: this report is visible at client level. Select the client without the company in the navigation path at the top of the screen.   If the first tab in this report is empty, all employees with a UPI are linked to a person. If the first tab in this report contains employees, they could not be linked to a person because, for example, there are two employees with the same UPI but with different last names.  Action If the first tab in the processing report contains employees, the Proposed UPI report must be generated to consult the remarks included therein. Correct the employees concerned and deactivate and next reactivate the Person level active option as described above. The conversion starts again after 5.30 pm and the missing persons will be created. A new processing report will be generated when the conversion has been completed.  Employee linked to multiple persons (3592360) When an employee is created with a UPI and the person level is activated, the UPI becomes the person code. In principle each employees gets a unique UPI and person code. However, when an employee already exists, the existing UPI is searched for based on the Social Security Number (BSN) and linked to the new employee. As a result one person has two employees. This concerns the same person with multiple employments at the organization.  Sometimes an employee who is employed a second time is assigned a unique UPI and is, therefore, linked to a new person. This can be resolved using Employee > Person > Change UPI. Situation When an existing employee with start date 1-1 is linked to a new employee with start date 1-7 using the ‘Change UPI’ option, the UPI and person are unlinked at the existing employee for the 1-1 to 1-7 period. As of 1-7 the existing employee is again linked to the new person. This ensures that changes prior to 1-7 are not applied to the new employee as well. The existing person, who has no linked employees, is removed. This ensures no employee is linked to two persons. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:00 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 133 Weergaven