Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Verbetering van de elektronische ondertekening: als het telefoonnummer begint met "+" of "00", wordt de vlag met kengetal verwijderd Als reactie op feedback van klanten en consultants voeren we twee verbeteringen door in het pop-upscherm voor elektronische ondertekening. Het bericht dat bovenaan het pop-upscherm wordt weergegeven, luidt nu: “Check het telefoonnummer en het emailadres op juistheid voordat je op de knop Bevestigen klikt..” Als het telefoonnummer bovendien begint met een “+” of “00”, wordt de vlag met het kengetal niet getoond.   Post bewerking wordt alleen uitgevoerd in de eerste rij van de standaarddeclaratie (Change 5960608) Tot nu toe werd de post bewerking alleen in de eerste rij van de standaarddeclaratie uitgevoerd. Vanaf nu worden de postbewerkingsformules uitgevoerd in alle rijen van de standaarddeclaratie.   Het exportfilter van Te doen-, Gedaan- en Archief werkt niet (Change 6120175) Het exportfilter (B=Bestand of P=Papier) van Te doen, Gedaan en Archief werkte niet. Dit hebben wij gefixed.     English translation: E-signing improvement: If the phonenumber starts with "+" or "00" ignore flag In response to feedback from customers and consultants, we are implementing two enhancements to the E-signing pop-up screen. The message displayed at the top of the pop-up screen now reads: “Check the telephone number and email address for accuracy before clicking the Confirm button.” Additionally, if the phone number begins with a “+” or “00”, the flag will be cleared.   Post bewerking is only executed in the first row of the standard expense (Change 5960608) Up and untill now the post bewerking was only executed in the first row of the standard expense. We have applied to execute the post bewerking formulas in all the rows of the standard expenses.  The export filter of Todo, Done & Archive lists is not working (Change 6120175) The export filter (B=Bestand/File of P=Paper) of Todo, Done & Archive lists is not working. We have fixed this in the three lists.
Volledig artikel weergeven
16-04-2024 13:44
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 135 Weergaven
Nieuw Toetsing CO2 rappport Salarisverhogingen met TWK niet meenemen in de pensioenberekening Nieuwe Signalering "Uitbetaalde fiscale ruimte > Mobiliteitsbudget" Mutatieverslag aangifte correcties Aangifte XML versturen via File API ( Hotfix 06-03-2024) Gewijzigd en verbeterd Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget Referentietabel "Reden ontslag transitievergoeding" Berekenen UFO premie Payrollelement Minimumloon Opgeloste meldingen Omschrijving werklocatie onjuist op de loonstrook (5750986) CAO FME - Eenmalige uitkering van 60 euro naar rato bij verlof Kostendrager niet selecteerbaar bij Boekingsgroep (6002914) Element komt niet door naar HRSS (4994477) Nieuw  Toetsing CO2 rappport Aangifte plicht CO2  Vanaf juli 2024 is de verwachting dat de plicht tot het registreren van de gemaakte kilometers voor de CO2 registratie ingaat, dit houdt in dat wanneer de aantal medewerkers 100 of meer is onder een registratie van een kamer van koophandel nummer, de klant verplicht is om de CO2 aangifte te doen.  Om te bepalen of een aangifteplicht van toepassing is, is er een nieuw rapport die daarbij ondersteunt. Rapport Toetsing CO2  aangifte plicht Rapporten - Personeelsmanagement - Toetsing CO2 aangifte plicht Dit rapport bevat drie tabbladen Medewerker: Deze bevat alle medewerkers die actief zijn per 1 januari van het in de rapporten scherm opgegeven jaar Totalen: Van alle medewerkers die voldoen aan de criteria om aangifte te doen, het totaal aantal medewerkers per kamer van koophandelnummer Parameters: Kort overzicht van de klant en uitvoerdata van het rapport In de Payroll wordt op een aantal gegevens gecontroleerd of de medewerker aangifteplichtig is. Element 38 - Dienstberband indicatie  =  In dienst Element  498 Algehele blokkering = Nee Element 10204685 Aard arbeidsverhouding heeft niet de volgende waarde 11: Uitzendkracht 82 Payrolling 99: Niet van toepassing Element 465 Uren per week >= 4.62 uur per week, dat is dan:    20,00 - Maand  240,00 - jaar    18,46 - Per 4 weken    60,00 - Per kwartaal Element 10204751: Blokkeren loonaangifte staat op Nee Rapport kolommen Tabblad: Medewerker Veld Omschrijving Jaar Aangifte jaar KvK Kamer van koophandel, deze kan worden vastgelegd op het niveau: Klant Onderneming Bedrijf Organisatorische eenheid  Medewerker Bedrijf Bedrijf waar medewerker onder wordt verloond Onderneming Onderneming voor fiscale aangifte Payroll Ja - Payroll is actief en medewerker telt mee voor de CO2 aangifte Nee - Payroll is niet actief en medewerker telt niet mee voor de CO2 aangifte Loonaangifte staat aan Indicatie loonaangifte staat aan voor bedrijf Ja - Loonaangifte staat aan en medewerker telt mee voor de CO2 aangifte Nee - Loonaangifte staat uit en medewerker telt niet mee voor de CO2 aangifte Organisatorische eenheid Organisatorische eenheid waar medewerker aan is gekoppeld Medewerkercode De medewerkercode Medewerkernaam De opgemaakte naam van de medewerker Contract Contract code en naam van medewerker Aard arbeidsverhouding Indicatie Aard arbeidsverhouding van de medewerker (zie vorige paragraaf of medewerker meetelt voor de CO2 aangifte) Soort medewerker Indicatie van de soort medewerker (ter informatie ) Algehele blokkering Indicatie algehele blokkering Ja, medewerker is geblokkeerd voor de salarisverwerking en telt niet mee voor de CO2 aangifete Nee -  Medewerker is NIET geblokkeerd voor de salarisverwerking en telt mee voor de CO2 aangifte Loonaangifte geblokkeerd Indicatie Loonaangfite geblokkeerd Ja, medewerker is geblokkeerd voor de loonaangifte en telt niet mee voor de CO2 aangifte Nee -  Medewerker is NIET geblokkeerd voor de loonaangifte en telt mee voor de CO2 aangifte Toets uren per week Toetsuren = 4.62 uur per week Uren per week Uren per week medewerker. Indien uren per week < 4.62 dan telt medewerker niet mee voor de CO2 aangifte Meetellen Indien voor alle mee tellende kolommen de medewerker meetelt voor de CO2 aangifte, telt de medewerker mee. Indien één van de kolommen niet voldoet, telt de medewerker niet mee.   Tabblad Totalen Kolom omschrijving Jaar Jaar van aangifte KvK Kamer van koophandel nummer Aantal medewerkers te rapporteren Aantal medewerkers bij wie in de medewerkertabblad de kolom Meetellen op JA staat CO2-rapportage verplicht Indien er per KvK nummer 100 of meer medewerkes op Ja staan, geldt voor  de gegeven KvKnr, dat zij aangifte plichtig is. Wanneer een KVK aangifteplichtig is, zal van elke medewerker die reiskosten vergoed krijgt of declareert, de kilometers moeten worden geregistreerd t.b.v. de CO2 aangifte. Scherm: Jaar - Kies het jaar waarover de aangifte toetsing moet plaats vinden Opslaan in - (Default = Gedeelde rapporten) Gedeelde rapporten: Iedereen die in Payroll Business kan inloggen kan het opgevraagde rapport downloaden . Mijn rapporten: Het rapport is alleen op te vragen voor degene die het rapport heeft opgestart. Klik op Maak rapport om het rapport te starten. Actie  Voor het rapport uit om te verifieeren of een KvK aangifteplichtig is. Salarisverhogingen met TWK niet meenemen in de pensioenberekening Waarom Voor diverse pensioenfondsen die aangesloten zijn bij het APG ( actueel speelt dit bij Woondiensten en het ABP) is het mogelijk gemaakt dat salarisverhogingen met terugwerkende kracht geen invloed hebben op de pensioenberekeningen van het huidige jaar. Maar pas het jaar daarop. Hoe De aanpassing is uitgevoerd op de pensioenregeling vaste grondslag (benoemde variant en eigenregeling) . Op het pensioen bedrijfsscherm en - medewerkersscherm is het veld Toepassen salaris verhoging (pens.) toegevoegd. Het veld heeft twee waardes: Actueel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het huidige pensioenjaar meegenomen. Dit is de huidige werking en de default instelling. Origineel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het nieuwe pensioenjaar meegenomen. Actie Alleen als de pensioenen bij ABP pensioenfonds of APG Woondiensten lopen moet u per pensioenpeildatum in 2024 het veld Toepassen salaris verhoging (pens.) op Origineel zetten. Anders hoeft u niets te doen.   Nieuwe Signalering "Uitbetaalde fiscale ruimte > Mobiliteitsbudget" Waarom Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten fiscaal uit te ruilen dan het beschikbare Mobiliteitsbudget. Om dit te controleren is er een nieuwe signalering die afgaat op het moment dat er meer reiskosten wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Hoe Via Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag kunt het het Signaleringsverslag opvragen Actie Deze Signalering is informatief, u kunt eventueel het bedrag van de fiscale ruimte verlagen. Mutatieverslag aangifte correcties Waarom Sinds de vorige release is het mogelijk om de loonaangiftes 2023 handmatig te corrigeren. Dit kan nodig zijn als de salarisberekening is overgeschakeld naar "nabetaal" modus: eventuele wijzigingen over voorgaand jaar worden vanaf dat moment fiscaal gezien afgehandeld in het nieuwe jaar. Als er dan nog steeds wijzigingen in de loonaangifte van voorgaand jaar nodig zijn, moeten die handmatig toegevoegd worden in de eerder verzonden aangiftes. Voorbeeld:  nagekomen wijzigingen vanuit wagenpark beheer of 30% regelingen. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte/ Rapportage /  Mutatieverslag aangifte correcties Dit rapport toont alle wijzigingen die handmatig door gebruikers in de correctieaangiftes gedaan zijn. Je kunt filteren op onderneming, medewerker of tijdvak. Ook kun je zien welke gebruiker op welke datum bepaalde wijzigingen heeft gedaan. Actie Er is geen onmiddelijk actie vereist. Gebruik het rapport naar eigen inzicht om eventuele mutaties te controleren, bijvoorbeeld voorafgaand aan het verzenden, of bij controles achteraf. Meer uitleg over het verschil tussen rekenen in correctie-modus en in nabetaalmodus vind je in de online help, bij Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen. Aangifte XML versturen via File API ( Hotfix 06-03-2024) Waarom Vanuit de vorige Loonaangifte module was het mogelijk om het XML bestand van een Loonheffing nummer op te halen via een FILE API om zo te delen met bijvoorbeeld een Externe partij voor analyse doeleinden. In de nieuwe Loonaangifte hadden we deze functionaliteit nog niet meegenomen. Deze functionaliteit is vanaf deze release ( 06-03-2024) beschikbaar gekomen in het systeem. We hebben, mocht daar behoefte aan zijn, deze functionaliteit ook direct beschikbaar gesteld voor UPA berichten. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte  of (Pensioenaangifte )/ Instellingen / Aangifte stuurgegevens. Er zijn 2 velden bijgemaakt op dit scherm t.b.v in eerste instantie de Loonaangifte berichten en de UPA berichten. Wanneer een kopie van de XML beschikbaar moet komen voor de File API dan dienen de gegevens ingevuld te worden zoals beschreven bij de actie. Op het moment dat een aangifte door de Belastingdienst of pensioenfonds als "verwerkt" dan wel "verwerkt met waarschuwingen" is beoordeeld zal automatisch de XML van desbetreffende aangifte en Loonheffingen nummer gedeeld worden middels de FILE API. Voor de Inrichting van Keylane zullen we in een later stadium een beschrijving geven.  Actie Om dit te kunnen gebruiken dien jezelf, dan wel de externe partij die deze informatie graag wilt ontvangen, dit in te richten via het developers portaal. Wanneer je gebruik wilt gaan maken van deze nieuwe functionaliteit voor de Loonaangifte dan wel de UPA bestanden is het noodzakelijk om dit aan te gevel bij de aangifte stuurgegevens. Gebruikersprofiel Loonaangifte ( of Pensioenaangifte ) / Instellingen / aangifte stuurgegevens en vul onderstaand veld per Loonheffingen nummer en soort aangifte in:     Gewijzigd en verbeterd Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget Waarom Ter voorbereiding van de geautomatiseerde proces voor de CO2 aangifte, is de functionaliteit van de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget uitgebreid. Deze arbeidsvoorwaarde werkt dan eventueel samen met de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker - Contract - Arbeidsvoorwaardenpakket Op klant- of bedrijfscao niveau kan worden vastgelegd of de mobiliteitsbudget naar rato berekend moet worden. Hiervoor zijn in basis 3 keuzen Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen 01 - Niet van toepassing  - Dan wordt het mobiliteitsbudget niet naar rato werkdagen of deeltijdfactor omgerekend  02 - Naar rato werkdagen - Mobiliteitsbudget wordt naar rato werkdagen berekend  03 - Naar rato deeltijdfactor -  Mobiliteitsbudget wordt naar rato deeltijdfactor omgerekend (hiervan is de uren week de basis). Dagen omrekenen vanaf. Indien met het veld Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen is gekozen voor 02 - Naar rato werkdagen, kan in dit veld worden vastgelegd vanaf hoeveel dagen per week er naar rato gerekend moet worden. Indien hier 5 staat: wordt voor elk dag dan minder is dan 5 dagen, naar rato gerekend (ook bij decimalen) Indien hier bijvoorbeeld 3 staat: Wordt de mobiliteitsbudget fulltime berekend totdat een medewerker 3 dagen per week of minder werkt. Indien hier 0 staat, wordt nooit naar rato gerekend, dit is gelijk aan de optie 01 - Niet van toepassing. Deeltijdpercentage omrekenen vanaf.  Indien met het veld Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen is gekozen voor 03 - Naar rato deeltijdpercentage -  Mobiliteitsbudget wordt naar rato deeltijdpercentage omgerekend, wordt in dit veld vastgelegd vanaf welk deeltijdpercentage de berekening van de mobiliteitsbudget naar rato wordt berekend. Indien de waarde 100 hier staat, wordt bij elk deeltijdfactor kleiner dan 100 naar rato gerekend Indien de waarde 50 hier staat, wordt pas voor elk medewerker met een deeltijdfactor kleiner of gelijk aan 50 het mobiliteitsbudget naar rato gerekend Indien de waarde 0 hier staat, wordt de mobiliteitsbudget niet omgerekend, dit is gelijk aan de keuze  01 - Niet van toepassing. Actie Voor elk medewerker die 3 dagen of minder per week werkt, wordt naar rato werkdagen berekend.  Dit kan betekenen voor medewerkers die nu 4 dagen per week werken, dat zij de mobiliteitsbudget nu fulltime krijgen in plaats van 4/5e deel. Controleer voor alle medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget wat hoeveel dagen per week zij werken. Wanneer met een nieuwe inrichting het resultaat wijzigt, is het verstandig om af te stemmen of bij de medewerker de instellingen gelijk moeten zijn aan de keuze 02 Naar rato werkdagen waarbij het element Dagen omrekenen vanaf de waarde 3 wordt gezet, dit is niet nodig indien er andere afpsraken zijn gemaakt.   Referentietabel "Reden ontslag transitievergoeding" Waarom Vanuit bovenstaande referentietabel wordt aangestuurd of de "Reden uitdienst" wel of geen automatische Transitievergoeding moet berekenen. Het bleek dat de referentietabel niet meer up to date was, met de wettelijke wijzigingen van de tabel "Reden uitdienst". Vanaf deze release is per 01-01-2024 de tabel aangepast op nivo Nederland op nivo Nederland, eventuele afwijkingen kunt u zelf op een lager nivo inrichten. Hoe Menu Rapporten > Instellingen > Referentietabel De Referentietabel ziet er nu als volgt uit: Code Omschrijving Recht op Transitievergoeding Nieuwe codes 01 Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd Ja   03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever Ja   04 Beëindiging arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever Nee   05 Opzegging/ontslag door werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid   Ja 06 Opzegging/ontslag door werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen   Ja 20 Einde arbeidsverhouding door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief van de werknemer Nee   21 Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)   Nee 30 Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd Ja   31 Einde van rechtswege om een andere reden (ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.) Nee   40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht Nee   41 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden Nee   50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid   Nee 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering   Nee 90 De arbeidsverhouding loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd   Nee 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever   Nee 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe bij dezelfde werkgever   Nee 99 Een andere, hiervoor niet genoemde reden   Nee Actie Indien u wilt afwijken van bovenstaande tabel, kunt u de waarden aanpassen via: Instellingen > Berekening > Referentietabellenbeheer.   Berekenen UFO premie Waarom Voor overheidswerkgevers wordt de WW-premie niet berekend als AWF (laag, hoog of uitkering) maar als UFO premie (UitvoeringsFonds voor de Overheid). Dit is een aparte kolom op de afrekenmatrix. Hoe Menu: Medewerker \ Contract \ Loonheffingen (contract) Op het scherm Loonheffingen (contract) kan je nu aangeven bij het contract of er UFO-premie of AWF-premie moet worden berekend. Default is dit veld leeg en wordt er AWF-premie berekend. Actie Indien je wilt dat bij medewerkers UFO premie wordt berekend in plaats van AWF dan moet je bij die medewerkers het veld Berekenen UFO op JA zetten. Payrollelement Minimumloon Waarom Indien een medewerker fulltime werkt, dan moet het payrollelement Minimumloon worden gevuld en als een medewerker niet fulltime werkt, dan moet het payrollelement Minimumloon deeltijd worden gevuld. Bij de overgang naar het minimum uurloon per 1-1-2024 werd bij een fulltimer het payrollelement Minimumloon niet meer gevuld, maar ten onrechte het payrollelement Minimumloon deeltijd.  Hoe In deze release is dit met ingang van 1-1-2024 hersteld en wordt bij een fulltimer het payrollelement Minimumloon weer wel gevuld.  Actie Er is geen verdere actie vereist. Opgeloste meldingen Omschrijving werklocatie onjuist op de loonstrook (5750986)  Melding  Indien je er voor kiest om op de loonstrook de werklocatie toe te voegen, dan werd die niet goed getoond. De technische code van de werklocatie werd dan getoond en niet de omschrijving.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit opgelost en wordt wel de omschrijving van de werklocatie op de loonstrook getoond.  Actie Er is geen verdere actie nodig. Indien je de werklocatie toevoegt bij de loonstrook wordt nu wel de omschrijving getoond.    CAO FME - Eenmalige uitkering van 60 euro naar rato bij verlof Melding  Gedurende 18 maanden wordt er een eenmalige uitkering van €60,00 (voltijd dienstverband) uitgekeerd door de pensioenpremie van de werknemer te verlagen en die van de werkgever te verhogen. Deze uitkering werd niet verlaagd als een medewerker onbetaald ouderschapsverlof had. Oplossing  Per peildatum 1-1-2024 wordt de eenmalige uitkering wel verlaagd als de medewerker onbetaald ouderschapsverlof heeft. Actie Er is geen actie nodig. Kostendrager niet selecteerbaar bij Boekingsgroep (6002914) Melding  Journalisering > Inrichting > Boekingsgroep Het nieuwe element Kostendrager op het scherm Arbeidscontract was nog niet te gebruiken als criterium in een boekingsgroep.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit opgelost en kan het element kostendrager geselecteerd worden. Actie Als je het nieuwe element in gebruik had genomen, en je wilt vervolgens gaan journaliseren per kostendrager, kies dan nu het nieuwe element als criterium. Element komt niet door naar HRSS (4994477) Melding In de arbeidsvoorwaarde "Verlof opbouw methode" is het mogelijk om extra leeftijdsverlof ATV op te geven. Het gevenselement "Extra leeftijdsverlof ATV" was op medewerkerniveau ingericht, terwijl dit op contract niveau zou moeten, dit kon tot problemen leiden bij sommige interfaces. Oplossing Het niveau van het gegevenselement Extra leeftijdsverlof ATV is aangepast van medewerker niveau naar contract niveau. Nieuwe mutaties worden dan vastegelegt op contractniveau. Actie In de week na de release zullen de huidige mutaties op gegevenselement via een script worden verplaatst naar contractniveau.  
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 12:57 (Bijgewerkt op 02-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 334 Weergaven
HR Core/Payroll Business - Release op zaterdag  30 maart 2024   Op zaterdagochtend  30 maart 2024 brengen wij de april release van HR Core en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, March 30 2024, we will bring the April release of HR Core and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 12:24 (Bijgewerkt op 29-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 123 Weergaven
22 maart 2024  Vooraf invullen van pop-up scherm van e mailadres en telefoonnummer medewerker tbv digitale ondertekening In een workflow moet een medewerker één of meerdere documenten ondertekenen. In Self Service kun je voor de medewerker een stap voor elektronisch ondertekenen inrichten in het betreffende proces. In de voorgaande stap (Activiteit) verschijnt dan een pop-up scherm waarin het e-mailadres en telefoonnummer van de medewerker moet worden ingevoerd. Tot nu toe moest je dit handmatig invullen. Vanaf nu kan dit pop-up scherm automatisch worden gevuld met het e-mailadres en telefoonnummer van de medewerker. Je moet dit (eenmalig) inrichten in het betreffende proces. Volg deze stappen: Ga naar Beheer > Workflowdefinitie > Workflowdefinitie. Kies het proces waarbij het pop-up scherm automatisch wordt gevuld met de gegevens van de medewerker. Ga naar het 3e tabblad en zoek de activiteit voorafgaand aan de tekenstap van de medewerker. Klik op de betreffende knop (in dit geval Verzenden). Zet een vinkje bij: Vul medewerkergegevens in digitale handtekening pop-up. Vanaf dit moment zal het pop-up scherm automatisch worden vooringevuld met de gegevens van de medewerker. Dit bespaart tijd en zorgt voor een efficiëntere workflow Het pop-up scherm zal nu het telefoonnummer en e-mailadres van de medewerker tonen. Je kunt eventueel het nummer en het e mailadres nog aanpassen. Bij een buitenlands telefoonnummer zal het kengetal (in dit geval België) worden getoond. Je dient hier nog te checken of het telefoonnummer klopt. In dit geval dien je de 0 te verwijderen. Je krijgt een foutmelding als het telefoonnummer niet klopt qua lengte.    21 maart 2024  In YouServe HRCore verwijderde of inactieve organisatorische eenheden worden in YouServe Self Service niet automatisch op blokkeren gezet (Change 5510177) Wanneer een organisatorische eenheid in HRCore inactief wordt gemaakt, moet deze afdeling handmatig worden geblokkeerd in Self Service zodat deze organisatorische eenheid niet meer kan worden gekozen in de tabellen van Self Service. Dit moest de functioneel beheerder tot nu toe handmatig aanpassen in Self Service. Vanaf nu worden de wijzigingen (inactief en/of verwijderde organisatorische eenheden) automatisch geblokkeerd in Self Service.   Het tonen van een bericht in plaats van een foutmelding als het Personeelsinformatiesysteem HRCore offline is Self Service haalt enkele verlofgegevens direct uit het personeelsinformatiesysteem HRCore. Wanneer HRCore offline is vanwege onderhoud krijg je in Self Service nu een foutmelding bij bijvoorbeeld de medewerkerskaart of bij de verlofformulieren. Vanaf nu tonen nu een bericht in plaats van een foutmelding:  De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald. Probeer het later nog eens.   Bij het aanvragen van verlof wordt een waarschuwing getoond: De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald maar je kunt de mutatie aanmakenen verzenden   Als je een onvolledige verlofintrekking mutatie hebt aangemaakt bij het intrekken van een verlofaanvraag krijg je de volgende melding: De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald. Probeer het later nog eens.   13 maart 2024 De afdelingen die zijn verwijderd in de HR Core blokkeren in Self Service (Change 5510177) Wanneer een afdeling in HRCore inactief wordt gemaakt, moet deze afdeling handmatig worden geblokkeerd in Self Service. Dit gaan we binnenkort automatisch doen. Het gevolg is dat je GEEN afdelingen meer kunt hebben die alleen in Self Service staan. ALLE afdelingen moeten in HRCore worden aangemaakt, gewijzigd en worden verwijderd. Self Service zal dit 1 op 1 overnemen.    Probleem met opgenomen verlofuren tijdens een ziekteperiode (Change 4991717) Indien een werknemer gedeeltelijk ziek is en vakantie opneemt, moet het volledige aantal uren van deze vakantiedagen in mindering gebracht worden op zijn vakantiedagen. Je trekt dus de volledige omvang van de uren en niet alleen de te werken uren gedeeltelijk af, Conform de wettelijke regeling. We hebben dit aangepast zodat altijd de volledige werkuren als verlofuren worden doorgegeven in de YouServe App en Self Service.   1 maart 2024 Pop-up is zichtbaar terwijl dat niet zou moeten en blokkeert (Change 5926791) Na het verschijnen van een (soms onterecht zichtbare) pop-upmelding in een Self Service-proces, werd je belemmerd om verder te gaan. We hebben dit probleem nu opgelost. Je kunt nu weer zonder onderbreking doorgaan. _______________________________________________________________________________________________ Release notes Self Service Business March 2024 March 22, 2024 Pre-fill in the pop-up screen of the employee's email address and telephone number for digital signing In a workflow, an employee must sign one or more documents. In Self Service you can set up an electronic signing step for the employee in the relevant process. In the previous step (Activity), a pop-up screen will appear in which the employee's email address and telephone number must be entered. Until now you had to fill this in manually. From now on, this pop-up screen can be automatically filled with the employee's email address and telephone number. You must set this up (once) in the relevant process. Follow these steps: Go to Administration > Workflow Definition > Workflow Definition. Choose the process in which the pop-up screen is automatically filled with the employee's data. Go to the 3rd tab and find the activity prior to the employee's signing step. Click on the relevant button (in this case Send). Check the box: Enter employee details in digital signature pop-up. From this moment on, the pop-up screen will automatically be pre-filled with the employee's details. This saves time and ensures a more efficient workflow The pop-up screen will now show the employee's phone number and email address. You can still change the number and email address if necessary. For a foreign telephone number, the area code (in this case Belgium) will be shown. You still need to check whether the telephone number is correct. In this case you need to remove the 0. You will receive an error message if the telephone number is incorrect in length.    March 21, 2024  Organisational units deleted or inactive in YouServe HRCore are not automatically blocked in YouServe Self Service (Change 5510177) When an organisational unit is made inactive in HRCore, this department must be manually blocked in Self Service so that this organisational unit can no longer be selected in the Self Service tables. Until now, the functional manager had to adjust this manually in Self Service. From now on, changes (inactive and/or deleted organisational units) are automatically blocked in Self Service.   Showing a message instead of an error message when the HRCore Personnel Information System is offline   Self Service retrieves some leave data directly from the HRCore personnel information system. When HRCore is offline due to maintenance, you will now receive an error message in Self Service, for example with the employee card or with the leave forms. From now on we will now show a message instead of an error message: The leave information cannot currently be retrieved. Please try again later.   When requesting leave, a warning is shown: The leave information cannot currently be retrieved, but you can create and send the change   If you have created an incomplete leave withdrawal transaction when withdrawing a leave request, you will receive the following message: The leave information cannot currently be retrieved. Please try again later.     March 13, 2024   Block the departments deleted in the HR Core in Self Service (Change 5510177) When a department is made inactive in HRCore, this department must be manually blocked in Self Service. We will do this automatically soon. The result is that you can NO longer have departments that are only in Self Service. ALL departments must be created, modified and deleted in HRCore. Self Service will take over this 1 on 1.     Problem with taken leave hours during a period of illness (Change 4991717) If an employee is partially ill and takes vacation, the full number of hours of these vacation days must be deducted from his vacation days. So you partially deduct the full extent of the hours and not just the hours to be worked, in accordance with the legal regulations. We have adjusted this so that the full working hours are always passed on as leave hours in the YouServe App and Self Service.     March 1, 2024   Pop-up is visible when it shouldn't be and blocks (Change 5926791) After a (sometimes incorrectly visible) pop-up message appeared in a Self Service process, you were prevented from continuing. We have now resolved this issue. You can now continue without interruption.
Volledig artikel weergeven
01-03-2024 14:54 (Bijgewerkt op 26-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 343 Weergaven
We deden enkele algemene verbeteringen en bugfixes om Mijn YouServe nog vlotter te laten werken. Header is altijd zichtbaar Kleur, font en fontgrootte van header is bijgewerkt Mijn Portaal altijd zichtbaar in de header   Categorieën en applicaties zijn beschikbaar in nederlands en engels Recent gebruikte links worden in gekozen taal weergegeven Weergave van applicaties in beide tabbladen is geuniformiseerd  (pictogrammen zijn verwijderd) Configuratie van applicaties in categorieën bijgewerkt Zoekfunctionaliteit verbeterd   Automatisch Inbox herladen van 2 minuten naar 10 minuten naar aanleiding van performantieproblemen in Self Service.  Gebruik de refresh knop om de inbox onmiddellijk te herladen.  
Volledig artikel weergeven
26-03-2024 09:21 (Bijgewerkt op 26-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 133 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Importdefinitie HR gegevens Opgeloste meldingen Helptekst aanpassen: AVG verwijderen, woonland, nationaliteit en burgelijke staat niet correct. change 5872238 Waardenlijst werk niet goed via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5872226) (Hotfix 18-03-2024) Niet mogelijk om gegevenselement te voorzien van een alternatieve omschrijving via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5898487) (Hotfix 18-03-2024) Foutmelding bij het toekennen van collectieve dagen(change 5594321) Gewijzigd en verbeterd  Importdefinitie HR gegevens Waarom  Voor de vereenvoudiging van het inlezen van de Kamer van Koophandel nummer in HR core op het niveau Organisatorische eenheid, is de KvK nr toegevoegd aan de Import definitie Importeren Organisatorische eenheden. Deze optie is gemaakt omdat voor de aangifte CO2 het van nodig is dat de KvK nr op de juiste niveau is vastgelegd om zo de medewerkers te kunnen groeperen. Hoe Menu bijvoorbeeld: Beheer > Import/Export > Import definitie HR gegevens Met deze menu keuze kan bekeken worden, welke gegevens elementen voor een gekozen entiteit zoals organisatorische eenheden welke gegevens elementen kan worden geïmporteerd. Met behulp van de menu optie Beheer > Import/Export >Aanmaken Excel bestand (Consultant) wordt dan een export template aangemaakt waar vanaf deze release ook de KvK nr staat. Bij het importeren van deze excelsheet (wel in csv formaat), kan dan in het veld KvKnr de nummer gezet worden voor zover deze afwijkt van de KvK nr op klant niveau. Actie Indien het niveau organisatorische eenheden het niveau is waarbij medewerkers voor de CO2 aangifte gegroepeerd kunnen worden, via deze weg kan voor verschillende Organisatorische eenheden de KvK nr's worden ingelezen.  Opgeloste meldingen Helptekst aanpassen: AVG verwijderen, woonland, nationaliteit en burgerlijke staat niet correct. change 5872238 Melding Workflows > Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG) Bij het verwijderen via de functionaliteit Wissen persoonsgegevens (AVG) worden niet alle velden leeggemaakt.  Oplossing De velden burgerlijke staat, nationaliteit en woonland worden op een standaard waarde gezet omdat dit een verplicht veld is. Om deze reden worden deze velden niet leeggemaakt.  De online help is met deze informatie aangepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Waardenlijst werk niet goed via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5872226) (Hotfix 18-03-2024) Melding Via het inloggen via 'Mijn YouServe' was het niet mogelijk om een waarde toe te voegen in de waardenlijst. Nadat op het icoon met de diskette (opslaan) geklikt werd gebeurde er geen vervolgactie.  Oplossing Er is een aanpassing gedaan zodat het mogelijk is om via de nieuwe manier van inloggen de wijzigingen in de waardenlijst op te slaan.  Actie Er is geen actie nodig.    Niet mogelijk om gegevenselement te voorzien van een alternatieve omschrijving via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5898487)  (Hotfix 18-03-2024) Melding Via het inloggen via 'Mijn YouServe' was het niet mogelijk om een alternatieve omschrijving op te zoeken, zodat deze aangepast kon worden.    Oplossing Er is een aanpassing gedaan zodat het mogelijk is om via 'Mijn YouServe' een gegevenselement op te zoeken en vervolgens de alternatieve omschrijving op te geven.  Actie Er is geen actie nodig.    Foutmelding bij het toekennen van collectieve dagen(change 5594321)  Melding In sommige situaties kon het voorkomen dat na het toekennen collectief verlof er een onduidelijk melding verscheen in het verwerkingsverslag, ondanks dat het collectief verlof wel correct was toegekend.   Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor in het verwerkingsverslag duidelijk wordt aangegeven indien er een fout is opgetreden.  Actie Er is geen actie nodig.       
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 12:52 (Bijgewerkt op 25-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 136 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand   Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.    Zaterdag 30 maart 2024   Product Release Opmerkingen YouServe HR Core Business NL Ja  -  YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe Payroll Business Ja -   Continuous releases Deze producten release zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.  Continuous release YouServe Self Service Business YouServe API's
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 11:53 (Bijgewerkt op 22-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 233 Weergaven
25 januari 2024 Managers zijn niet gesynchroniseerd tussen HRCore/Portal en Self Service (Change 5676909) Wanneer een klant managerautorisaties naar Self Service wilde exporteren, werden de managers één voor één geïmporteerd in Self Service. Dit betekende dat het een tijd kon duren voordat alle managers in Self Service waren geimporteerd waardoor deze manager niet de juiste autorisatie sin Self Swrvice hadden. Dit is nu opgelost. Alle aangeboden managers met bijbehorende autorisaties worden tegelijkertijd geïmporteerd in Self Service. 23 januari 2024 Ik vervang overzicht is niet volledig zichtbaar omdat er niet in het overzicht gescrolld kan worden (Change 5524048) Bij de functie: _Ik vervang_ is het bijgaande overzicht (als je klikt op Details) niet te scrollen. Je ziet niet het hele overzicht. Dit hebben we opgelost. In dit overzicht zie je alle Activiteiten en afdelingen waarvoor de medewerker extra is geautoriseerd met betrekking to de _ik vervang_ functionaliteit.  Het overzicht:    Maak de velden in het venster Kopiëren/Hernoemen leeg nadat je hebt opgeslagen (Change 5519189) Na het opslaan in functie: _Kopiëren/hernoemen_ worden de velden geleegd zoals het hoort.   Bij Verlofoverzicht onder tabblad Saldo wordt 2x Verlofsoort getoond (Ideeënportaal)  In het verlofoverzicht onder het tabblad Saldo ziet u een header met de tekst Verlofsoort. Daaronder wordt echter het totaal aantal verlofuren getoond waar je recht op hebt in het huidige verlofjaar. We hebben de header aangepast naar Verlofuren totaal. Scriptkolom in Controles toont HTML tekens in plaats van nummers en text (Change 5620921) Deze wijziging is bedoeld om de scriptkolom in Controle te repareren en tekst en cijfers weer te geven in plaats van HTML-code.   3 januari 2024 Vanaf 3 januari 2024 zijn de nieuwe workflows, dialogen en formulieren ter ondersteuning van onze HRYou App beschikbaar via de functie: Importeren definities Onderstaande nieuwe declaratie formulieren en bijbehorende workflows zijn beschikbaar om de HRYou App declaratieprocessen te ondersteunen waardoor de manager en de HR professional de HRYou App mutaties kunnen bekijken en/of goedkeuren.  Deze formulieren heb je nodig als je een nieuw HRYou App declaratieproces wilt activeren. In de configuratiehandleiding van onze HRYou App vind je de juiste inrichting. Deze configuratiehandleiding komt rond 15 januari ter beschikking via de community.      _______________________________________________________________________________________ Release notes Self Service Business January 2024 January 25, 2024 Managers are not synced between HRCore/Portal and Self Service (Change 5676909) When a customer wanted to export manager authorizations to Self Service, the managers were imported one by one into Self Service. This meant that it could take a while for all managers to be imported into Self Service, meaning that these managers did not have the correct authorization for Self Swrvice. This has now been resolved. All offered managers with associated authorizations are imported into Self Service at the same time. January 23, 2024 I replace overview is not fully visible because the overview cannot be scrolled (Change 5524048) With the function: _I replace_, the accompanying overview (if you click on Details) cannot be scrolled. You don't see the whole overview. We have solved this. In this overview you see all Activities and departments for which the employee is additionally authorized with regard to the _I replace_ functionality. Clear the fields in the Copy/Rename window after saving (Change 5519189) After saving in function: _Copy/rename_ the fields are cleared as they should be.   At Leave overview under the Balance tab, 2x Leave types are shown (Ideas Portal) In the leave overview under the Balance tab you will see a header with the text Leave type. However, below this the total number of leave hours you are entitled to in the current leave year is shown. We have changed the header to Leave hours total. Script column in Controls shows HTML characters instead of numbers and text (Change 5620921) This change is to fix the script column in Control to display text and numbers instead of HTML code.   January 3, 2024 From January 3, 2024, the new workflows, dialogues and forms to support our HRYou App will be available via the function: Import definitions The new declaration forms and associated workflows below are available to support the HRYou App declaration processes, allowing the manager and the HR professional to view and/or approve the HRYou App changes.   You will need these forms if you want to activate a new HRYou App declaration process. You will find the correct setup in the configuration manual of our HRYou App. This configuration manual will be available through the community around January 15.  
Volledig artikel weergeven
03-01-2024 16:08 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 399 Weergaven
29 februari 2024 Voeg een draaiend wieltje toe om te laten zien dat de gebruiker moet wachten tot het verzoek is voltooid in de Verlofaanvraag  (Change 5707815) Wanneer een gebruiker verlof aanvraagt, kan er een pop-up bericht worden weergegeven wanneer bijvoorbeeld de werknemer niet genoeg vakantie heeft of dat de werknemer ziek is. Wanneer deze pop-up wordt weergegeven, klikt de gebruiker op de Verder knop. De gebruiker zou dan moeten wachten tot het http-verzoek is voltooid. Echter, als de gebruiker opnieuw op de knop Verder klikt voordat het vorige verzoek is voltooid (niet voltooid) wordt de pop-up opnieuw weergegeven en een nieuw http-verzoek opgestart. We tonen in dit geval nu een spinner zodat de gebruiker ziet dat het http-verzoek nog niet is afgerond. Verlofmutaties geblokkeerd tijdens document generering (Change 5887755) Het is sinds kort mogelijk om verlofaanvraaggegevens van het 2e formulier (gegevenssoort DV)  in een document te presenteren. Bij verlofaanvragen over een langere periode gaat dit echter niet goed omdat er te veel gegevens moeten worden gepresenteerd en het document geblokkeerd raakt. We gaan hier nu een grens aan stellen van maximaal 90 dagen zodat er geen blokkade optreedt. Aanvullende e-mails zijn verdwenen uit de audit trail (Change 5458904) In een workflow proces kan ik een of meerdere documenten aanmaken binnen een mutatie. Het is ook mogelijk om deze documenten te verzenden via e-mail naar een werknemer of dat je het document verzendt naar het personeelsdossier. Dit wordt zichtbaar in de de audit (onder het + teken) bij Archief. Echter, als je een document (als bijlage in het proces) vervolgens verwijdert, wordt de audit regel van de verzending van de e-mail of verzending naar het personeelsdossier ook verwijderd. Dit hebben we nu verbeterd. De audit regel blijft nu altijd staan en zal niet worden verwijderd.   28 februari 2024 Terugkoppeling performance problemen in februari In februari heb je mogelijk performance problemen ervaren in Self Service, waarbij processen traag werden opgestart of bijvoorbeeld toegang tot Self Service niet mogelijk was. Om deze problemen op te lossen en om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, hebben we verschillende maatregelen genomen. We blijven de komende tijd de performance van Self Service monitoren en zullen indien nodig verdere acties ondernemen. 21 februari 2024 Wanneer je geen toegang had tot Self Service kreeg je een onduidelijke melding. Wij hebben een wijziging doorgevoerd in de toegangscontrole voor Self Service. Als blijkt dat je geen toegang hebt tot Self Service dan krijg je een foutmelding die beter uitlegt waarom je de melding ontvangt. 15 februari 2024 De gegevens van het formulier Verlof per dag wordt niet getoond in het gegenereerde document (Change 5691006) De gegevens op het formulier Verlof per dag (met gegevenssoort VD) werden niet getransporteerd naar een gegenereerd document. Het mergeveld was aanwezig op het sjabloon maar de informatie werd niet getoond in het gegenereerde document. Dit hebben we nu opgelost. De informatie van  het formulier Verlof per dag wordt nu getoond.   Het verzenden van documenten naar het personeelsdossier faalde soms wanneer  (Change 4917760) Wanneer een workflow is geconfigureerd om bij verschillende activiteiten meerdere documenten naar het Persoonsdossier te verzenden, kreeg je de vermelding in de tegel Uitvalsverslag dat de verzendactie was geslaagd. Echter, het kon zijn dat er documenten niet waren verzonden. Het was dan ook niet mogelijk om deze niet verzonde documenten alsnog te verzenden vanuit de tegel Uitvalsverslag. Als nu een of meerdere documenten niet zijn verzonden wordt de status in de tegel Uitvalsverslag als mislukt genoteerd. Je kunt dan altijd zelf het mislukte document opnieuw verzenden via de tegel Uitvalsverslag. _____________________________________________________________________________________________ Release notes Self Service Business February 2024 February 29, 2024 Add a spinning wheel to show the user to wait for the request to complete in the Leave Request (Change 5707815) When a user requests leave, a pop-up message can be displayed if, for example, the employee does not have enough vacation or if the employee is sick. When this pop-up appears, the user clicks the Continue button. The user would then have to wait for the http request to complete. However, if the user clicks the Continue button again before the previous request is completed (not completed), the pop-up will be displayed again and a new http request will be initiated. In this case we now show a spinner so that the user can see that the http request has not yet been completed.   Leave transactions blocked during document generation (Change 5887755) It has recently become possible to present leave application data from the 2nd form (data type DV)  in a document. However, this does not work well for leave applications over a longer period because too much data has to be presented and the document becomes blocked. We are now going to set a limit on this of a maximum of 90 days so that no blockage occurs.   Additional emails have disappeared from the audit trail (Change 5458904) In a workflow process I can create one or more documents within a transaction. It is also possible to send these documents via email to an employee or to send the document to the personnel file. This becomes visible in the audit (under the + sign) at Archive. However, if you subsequently delete a document (as an attachment in the process), the audit line of sending the email or sending it to the personnel file is also deleted. We have now improved this. The audit line now always remains and will not be deleted. February 28, 2024 Feedback on performance problems in February In February you may have experienced performance problems in Self Service, where processes were slow to start or, for example, access to Self Service was not possible. To resolve these issues and prevent similar situations in the future, we have taken several measures. We will continue to monitor the performance of Self Service in the near future and will take further actions if necessary. February 21, 2024 If you did not have access to Self Service, you received an unclear message. We have made a change to the access control for Self Service. If it turns out that you do not have access to Self Service, you will receive an error message that better explains why you are receiving the message.   February 15, 2024 The data from the Leave per day form is not shown in the generated document (Change 5691006) The data on the form Leave per day (with data type VD) was not transferred to a generated document. The merge field was present on the template but the information was not shown in the generated document. We have now resolved this. The information from the Leave per day form is now shown.   Sending documents to the personnel file sometimes failed when (Change 4917760) When a workflow is configured to send multiple documents to the Personal File for different activities, you were notified in the Failure Report tile that the send action was successful. However, some documents may not have been sent. It was therefore not possible to send these unsent documents from the Outage Report tile. If one or more documents have not been sent, the status in the Outage Report tile will be noted as failed. You can always resend the failed document yourself via the Failure Report tile.  
Volledig artikel weergeven
14-02-2024 17:26 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 322 Weergaven
Self Service stopt met dit artikel: Doorlopende berichtgeving releases en onderhoud Sinds enkele maanden melden wij de releases en onderhoud berichtgeving via Self Service zelf. Dit betekent dat wij stoppen met de berichtgeving via dit Artikel. __________________________________________________ Actuele release informatie 13 maart 2024 - Vanavond voeren we tussen 19:00 en 19:30 onderhoud uit aan Self Service.  Het kan zijn dat Self Service wat trager is maar dit heeft verder geen gevolgen. Lees de release notes. Via dit doorlopende bericht melden wij onderhoud en releasemomenten van Self Service Business.  Wat we in de releasemomenten hebben gewijzigd en verbeterd, vind je in de bijbehorende Release notes. Historie releases 2024  1 maart 2024 - Vanavond voeren we tussen 19:00 en 19:30 onderhoud uit aan Self Service.  Het kan zijn dat Self Service wat trager is maar dit heeft verder geen gevolgen. Lees de release notes. 29 februari2024 - Vanmiddag hebben we tussen 15:30 en 15:45 onderhoud uitgevoerd in Self Service. Lees de release notes. 19 februari 2024 - Vanavond voeren we tussen 20:00 en 21:00 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes. 15 februari 2024 - Vanavond voeren we tussen 20:00 en 20:30 onderhoud uit aan Self Service.  Het kan zijn dat Self Service wat trager is maar dit heeft verder geen gevolgen.  Lees de release notes. 25 januari 2024  - Vanmiddag voeren we tussen 15:30 en 16:00 onderhoud uit aan Self Service.  Het kan zijn dat Self Service wat trager is maar dit heeft verder geen gevolgen.  Lees de release notes. 23 januari 2024  - Vanmiddag voeren we tussen 15:00 en 15:30 onderhoud uit aan Self Service.  Het kan zijn dat Self Service wat trager is maar dit heeft verder geen gevolgen.Lees de release notes. 18 januari 2024  - Vanavond voeren we tussen 20:00 en 20:30 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes. 9 januari 2024  - Vanavond voeren we tussen 20:00 en 20:30 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes.
Volledig artikel weergeven
09-01-2024 13:51 (Bijgewerkt op 19-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 433 Weergaven
Nieuw  Ad-hoc rapportage ook met groepeerkenmerken op klantniveau Waarom  Bij de Ad-hoc rapportage is het mogelijk om groepeerkenmerken op te geven. Tot dusver konden deze groepeerkenmerken alleen worden gebruikt als deze waren ingericht op Bedrijfsniveau. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van groepeerkenmerken die zijn ingericht op Klantniveau. Hoe  Menu bijvoorbeeld: rapporten > controle > Ad-hocrapportage uitgebreid Als je in het navigatiepad een bedrijf hebt geselecteerd, zie je de groepeerkenmerken die voor het betreffende bedrijf in gebruik zijn. Als je navigeert naar het niveau Klant, zie je alle groepeerkenmerken die op klantniveau zijn ingericht. Actie  Er is geen actie nodig. Arbeidscontract - nieuw gegevenselement Kostendrager  Waarom Naast het al bestaande gegevenselement kostenplaats was er ook behoefte aan een apart element kostendrager.  Hoe Op het scherm Arbeidscontract is per 01-01-2024 het gegevenselement Kostendrager toegevoegd. Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is dit element beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen. Actie Wanneer je gebruikt wilt gaan maken van  dit nieuwe veld, kun je hiervoor de waardes vastleggen in de waardenlijst, zodat deze daarna vastgelegd kunnen worden bij de werknemers Gewijzigd en verbeterd  Classificatiekenmerk 3 nu ook beschikbaar als groepeerkenmerk Melding Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is nu ook classificatiekenmerk 3 beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen. Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat het classificatiekenmerk 3 te gebruiken is, Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 5489993)  Melding  Als je in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten had gekozen om de fiscale ruimte te laten berekenen, dan kon het voorkomen dat op het Signaleringsverslag ten onrechte de melding werd gegeven dat de fiscale ruimte negatief was. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release het onterechte signaal niet meer wordt gegeven. Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisberekening niet meer op het Signaleringsverslag.  Payrollelement niet correct berekend icm mobiliteitsbudget (change 5543819)  Melding  Indien bij een medewerker zowel de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget reservering via werkgever en de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget was geselecteerd, werden de volgende drie payrollelementen niet juist berekend. Vast deel opbouw budget (vast). Vast deel opbouw budget (eenmalig). Vast deel opbouw budget (beide). De grondslag werd dan niet vermenigvuldigd met het opgegeven reserveringspercentage.  Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release deze drie payrollelementen wel juist worden berekend. Deze aanpassing is gedaan met ingangsdatum 1-1-2024.  Actie Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats voor 2024   30% regeling pro rata - exclusief extraterritoriale kosten (change 4009972) (Hotfix maandag 19-02-2024)  Melding  De 30% regeling (variant exclusief extraterritoriale kosten) is aangepast: als de datum ingang beschikking of de datum einde beschikking in een afrekenperiode valt wordt in die periode de 30% regeling pro rata uitgevoerd. Tot nu toe werd de 30% regeling altijd op het gehele inkomen toegepast als de beschikking op minimaal 1 dag in de afrekenperiode actief was. De pro rata berekening is op basis van gemiddelde werkdagen voor een jaar met 260 dagen. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast met ingang van 01-01-2024, zodat vanaf deze release de payroll de juiste berekening doet.  Actie Er is geen actie nodig. Vanaf de salarisverwerking op 19-02-2024 zal de berekening juist gaan.   Wet- en regelgeving Nieuwe Signalering "Fiscale uitruil is > Mobiliteitsbudget" ( Verschoven naar de april release!!) Melding Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten uit te ruilen dan het beschikbare  Mobiliteitsbudget. Om dit te controleren komt er een Signalering die afgaat als er meer wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Oplossing Om bovenstaande te controleren is er een Signalering die afgaat als er meer fiscaal wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Actie Er is geen actie nodig. 30% regeling standaardwaarden Standaard ingericht Voor de 30% regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaard waarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024. Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Verlaging 30% percentage (V) Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen (01) Verhoging norminkomen toepassen - Ja Verhogen norminkomen met  - 1,00 Euro De waarde voor Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon  was al gevuld en staat hier ter volledigheid.  De elementen voor de verhoging norminkomen zijn nieuw en bestaan per 01-01-2024 Actie Mocht het nodig zijn voor de berekening van de 30% regeling, één van deze waarden moeten afwijken, dan zal binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant cao de waarde omgezet moeten worden, voorzover dit niet kan op de scherm van de medewerker.  Op medewerker niveau is aan te passen: Toepassen normbedrag 30% regeling Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen
Volledig artikel weergeven
23-02-2024 13:54 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 332 Weergaven
Op zaterdag ochtend 2 september brengen wij de september release naar productie en vindt er onderhoud plaats aan HRCore en Payroll busines. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, September 2, we will bring the September release to production and maintenance will take place on HRCore and Payroll businesses. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
01-09-2023 09:00 (Bijgewerkt op 23-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 128 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand   Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 2 maart 2024 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja geen release notes YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe HRYou - Payroll Business Ja -   Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Self Service Business     YouServe API's         Releases Youforce  Youforce Docs      Youforce Personeels & Salarisdossier      Youforce Verzuimmanagement
Volledig artikel weergeven
12-02-2024 17:27 (Bijgewerkt op 23-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 227 Weergaven
HRCore/Payroll Business - Release op zaterdag 27 januari 2024   Op zaterdagochtend 27 januari brengen wij de februari release van HRCore en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, January 27, we will bring the February release of HRCore and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 15:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 158 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 27 januari 2024 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja geen release notes YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja -   Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Self Service Business     YouServe API's         Releases Youforce  Youforce Docs      Youforce Personeels & Salarisdossier      Youforce Verzuimmanagement      
Volledig artikel weergeven
10-01-2024 10:30 (Bijgewerkt op 18-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 270 Weergaven
Nieuw Correctieaangiftes 2023 Waarom In januari 2023 hebben we een nieuwe manier geïntroduceerd om loonaangiftes te controleren en te verzenden. Vanaf deze release worden langs dezelfde weg - indien nodig - automatisch correctieaangiftes over 2023 aangemaakt.   Correctieaangiftes zijn nodig als de salarisverwerking bij het rekenen in 2024 ook tijdvakken van 2023 raakt en deze in de zogenaamde correctiemodus uitrekent: de bruto-netto berekeningen worden dan uitgevoerd volgens de rekenregels van 2023 en de betreffende bedragen moeten daarom met een aparte correctieaangifte 2023 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte Loonaangifte > Beheer > Aangifte Loonaangifte > Beheer > Collectief verzenden aangiftes Werkwijze Als de salarisberekeningen voor 2024 tot nu toe geleid hebben tot correcties over 2023,  zie je op deze plek binnenkort automatisch de benodigde correctieaangiftes verschijnen: Selecteer het jaartal 2023 om eventuele correctieaangiftes 2023 te kunnen zien. In de kolom Bijzonderheden kun je zien of het een correctieaangifte betreft. Als aangiftetijdvak zie je het laatste aangiftetijdvak van het voorgaande jaar, dus 2023-12 of 2023-13 (vierweken). Reden hiervoor is dat er in feite een nieuwe versie van de laatste aangifte van 2023 wordt klaargezet, inclusief eerdere tijdvakken, als dat van toepassing is. Het is in eerste instantie nog niet mogelijk om de correctieaangiftes te verzenden, de status staat dan nog niet op Gereed voor verzenden, maar je kunt de inhoud op dat moment wel al gaan controleren: dit kan via het scherm Aangifte of via de rapporten Aangifte details en Overzicht totalen en afdrachten. Nadat wij (Visma YouServe) een aantal controles hebben uitgevoerd, geven we de aangiftes vrij voor verzenden. Vanaf dat moment kun je de correctieaangiftes gaan verzenden. Als je in het scherm Aangifte stuurgegevens hebt ingericht dat aangiftes automatisch verstuurd moeten worden, dan worden vanaf het moment van vrijgeven ook de correctieaangiftes automatisch verstuurd, inclusief aangiftes die al klaarstonden. Voor correctieaangiftes geldt geen uiterste aangiftetermijn, dus eventuele wachtdagen zijn niet van toepassing. Automatisch corrigeren aangifte versus handmatig corrigeren Let op: bovenstaande betreft alleen correctieaangiftes die automatisch worden klaargezet na het uitvoeren van een salarisberekening die rekent over 2023. Als de salarisverwerking niet rekent over voorgaand jaar óf als de salarisberekening vanaf periode 01-2024 in nabetaalmodus plaatsvindt, dan worden correctieaangiftes 2023 niet automatisch aangemaakt. Eventuele correcties over 2023 in de aangifte moet je in dat geval handmatig uitvoeren. Let op: dit wordt binnenkort mogelijk, maar we geven deze mogelijkheid pas op een later moment vrij. Handmatig corrigeren van de aangiftes 2023 is op dit moment dus nog niet mogelijk. Actie Houd de komende weken de berichten op community in de gaten, wij gaan bekend maken: wanneer de eerste correctieaangiftes 2023 zijn klaargezet voor controle wanneer je deze kunt gaan verzenden Als je twijfelt hoe voor jou de salarisberekening is ingericht, controleer dan het volgende: In het scherm Beheer > Salarisberekening kun je zien of de berekeningen voor 2024-01 in correctiemodus of nabetaalmodus zijn uitgevoerd. Bij Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens kun je per bedrijf aangeven vanaf welke salarisperiode de salarisberekening moet stoppen met correcties en dus moet overgaan naar nabetalingen. Vanaf die afrekenperiode worden alle eventuele bruto herrekenverschillen over voorgaand jaar afgehandeld volgens de rekenregels van 2024 en worden er geen correctie-aangiftes over 2023 meer automatisch aangemaakt. Op het overzicht Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever kun je zien of er daadwerkelijk herrekend is over tijdvakken in 2023. Meer uitleg over het verschil tussen correcties en nabetalingen vind je in de online help.    Opgeloste melding Reisafstandsberekening Buitenland gaf geen resultaat (5572451) (Hotfix 08-01-2024) De oplossing hiervoor is 8 januari 2024 uitgeleverd Melding Voor een buitenlands adres werd er geen automatische routeberekening meer uitgevoerd en werd er geen reisafstand in meters meer betaald. Omdat er hierdoor geen uitbetaling meer plaatsvond, moesten de kilometers handmatig worden ingevoerd. Oplossing Dit is opgelost per 8-1-2024 zodat nu ook voor de buitenlandse adressen de routeberekening plaatsvindt. Actie Als de routeberekening ook nu niet plaatsvindt. wijzig dan iets in de adresgegevens van de medewerker of voer een wijziging in bij de vestiging, zodat de reisafstand berekend wordt.   Wet- en regelgeving 30%-regeling - voortaan standaardwaarden bij aantal gegevenselementen Standaard ingericht Voor de 30%-regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaardwaarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024. Gegevenselement Standaardwaarde Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Verlaging 30% percentage (V) Deze waarde was al gevuld en staat hier voor de volledigheid. Splitsen norminkomen (30% regeling) Mastertitel norminkomen splitsen (01) Verhoging norminkomen toepassen Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 Ja Verhogen norminkomen met Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 1,00 Euro Actie Als het nodig is om voor de berekening van de 30%-regeling van één van deze waarden af te wijken en het is niet mogelijk om dit te doen via het medewerkerscherm, dan moet je de waarde omzetten binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant-CAO, Op medewerkerniveau kun je de volgende gegevens aanpassen: Toepassen normbedrag 30% regeling Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen  
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 12:45
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 368 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 30 december 2023 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja -   Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Self Service Business     YouServe API's         Releases Youforce  Youforce Docs      Youforce Personeels & Salarisdossier      Youforce Verzuimmanagement      
Volledig artikel weergeven
12-12-2023 16:24 (Bijgewerkt op 02-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 388 Weergaven
Mededelingen 1. Informatie jaarovergang 2023-2024 Lees ook de informatie over de jaarovergang die je kunt vinden in de kennisbank van YousServe HRYou: Vooraankondiging Jaarovergang 2023-2024 - over de aanpassingen die we in Payroll Business voor de jaarovergang van 2023 naar 2024 hebben doorgevoerd. Veelgestelde vragen Jaarovergang 2023-2024 Nieuw 2. Rapport Aangifte totalen en afdrachten voor UPA en APG Waarom Voor de UPA en APG moesten we nog het rapport Aangifte totalen en afdrachten opleveren, zoals ook is opgezet voor de Loonaangifte. Vanaf deze release is dit rapport ook beschikbaar voor de pensioenaangiftes. Hoe Uniforme pensioenaangifte - Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten Pensioenaangifte APG - Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten Het rapport Aangifte totalen en afdrachten laat alle bedragen zien die op het niveau Onderneming (loonheffingennummer) in de aangifte zijn opgenomen. Analoog aan het overzicht van de loonaangifte zie je op pagina 1 de bedragen die aan de pensioenuitvoerder betaald moeten worden, uitgesplitst naar relatienummer, regelingkenmerk en regelingvariant: Totaal regelingloon Totaal premiegrondslag Totaal premie  Totaal verloonde uren Totaal aantal IKV's Vanaf pagina 2 zie je de achterliggende details per aangiftetijdvak, eveneens gesplitst per regeling: Als er geen herrekening heeft plaatsgevonden, is dit alleen één pagina met daarop het actuele aangiftetijdvak. Als er wel is herrekend, zie je meerdere pagina's met op elke pagina de nieuwe stand van de aangifte voor het tijdvak dat is herrekend, en de verschillen die dat oplevert ten opzichte van de vorige aangifte. Werkwijze Kies bij Aangifte het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Als je alleen de te betalen bedragen in het rapport wilt opnemen, zet dan een vinkje bij Alleen overzicht afdrachten; je krijgt dan alleen de eerste pagina. Geef op of je het rapport wilt opslaan in Gedeelde rapporten of in Mijn rapporten. Klik op Maak rapport. Het resultaat wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je, afhankelijk van je keuze, terug bij Gedeelde rapporten of Mijn rapporten.   Gewijzigd en verbeterd  3. Afwijkend tariefpercentage kan je nu vastleggen per contract Waarom  Het tarief bijzondere beloningen wordt automatisch bepaald op basis van het jaarloon van het voorgaande belastingjaar. Als het jaarloon van het voorgaande belastingjaar sterk afwijkt van het huidige jaarloon, wordt een ongewenst hoog of laag percentage toegepast.  Dit kan ook gelden voor de transitievergoeding. Hiervoor is een apart contract aangemaakt en het kan zijn dat ook daar met een te hoog of te laag tariefpercentage wordt gerekend. Tot nu toe was het wel mogelijk om een afwijkend tariefpercentage op te geven, maar dat gold dan voor beide contracten.  Vanaf deze release is het mogelijk om per contract een eventueel afwijkend tariefpercentage vast te leggen. Als je dat doet, wordt voor het betreffende contract met dit percentage gerekend.    Hoe  Medewerker > Contract > Loonheffingen (contract) Vanaf 1-1-2024 is aan het scherm Loonheffingen (contract) het veld Afwijkend tariefpercentage toegevoegd. Dit nieuwe veld is contractgevoelig, zodat je vanaf deze datum per contract een eventueel afwijkend tariefpercentage kunt vastleggen. Medewerker > Arbeidsrelatie > Loonheffingen (medewerker) Vanaf 1-1-2024 hebben we het veld Afw. tariefpercentage van het scherm Loonheffingen (medewerker) verwijderd. Je kunt dit gegevenselement vanaf met ingang van 1-1-2024 niet meer gebruiken. Actie Als je voor een contract een afwijkend tariefpercentage wilt toepassen, kun je dit nu vastleggen zoals hierboven is beschreven.   4. Nieuwe vrije looncomponenten Waarom Vrije looncomponenten hebben bepaalde rekeneigenschappen. Standaard worden de looncomponenten niet omgerekend naar deeltijdpercentage en worden ze bij in- of uitdiensttreding halverwege de periode naar rato omgerekend op basis van werkdagen in dienst. Er was behoefte aan een nieuwe set looncomponenten die afwijkend rekenen. Daarom zijn er vanaf deze release in totaal 30 nieuwe vrije onbelaste vaste looncomponenten, 20 nieuwe vrije belaste vaste looncomponenten en 5 nieuwe vrije gebruteerde vaste looncomponenten beschikbaar. Vrije looncomponent Toelichting Onbelaste vergoeding vast deeltijd pro rato (1 t/m 5) Deze looncomponenten worden omgerekend naar deeltijdfactor en pro-rato in of uitdienst Onbelaste vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 10) Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst Onbelaste inhouding vast deeltijd pro rato (1 t/m 5) Deze looncomponenten worden omgerekend naar deeltijdfactor en pro-rato in of uitdienst Onbelaste inhouding vast geen pro rato (1 t/m 10) Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst Belaste vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 20) Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst Gebruteerde vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 5) Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (vast/periode) Hier kun je de nieuwe looncomponenten selecteren en vastleggen. Actie Via de functie Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kun je de looncomponenten een andere omschrijving geven, verder is er geen actie nodig. 5. Nieuwe grondslagen voor Toeslagen (vast) Waarom Als grondslag voor vaste toeslagen kun je kiezen uit verschillende opties. Als je kiest voor het periodebedrag, worden alle opgegeven looncomponenten in de grondslag meegenomen, maar eventuele kortingen die via een looncomponentenregeling zijn berekend, worden niet meegenomen. Wilde je dat wel in de toeslag verwerken, dan moest je of een afwijkende grondslag opgeven, of de toeslag als afwijkend bedrag opgegeven. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Het is nu mogelijk sublooncomponenten op te geven voor vaste toeslagen. In deze nieuwe grondslag zet je de korting die berekend is door een looncomponentenregeling en deze korting wordt verwerkt in de grondslag voor de toeslag. Hiervoor zijn 5 nieuwe grondslagen gedefinieerd: Toeslagen vast grndslg < 1 t/m 5 > - verlaging sub-looncomp. Actie Vanaf peildatum 1-1-2024 kan je de nieuwe grondslagen vullen met de korting die is berekend door de looncomponentenregeling. Opgeloste meldingen 6. Import externe mutaties keurde waarde met 0.07 af (5294678) Melding De import externe mutaties gaf een afkeuring op alleen de waarde 0.07. Dit kwam omdat Microsoft Excel dit getal had omgezet naar een wetenschappelijke notitie. Het was dan niet meer mogelijk deze waarde te importeren, omdat die niet meer voldeed aan de maximale 2 decimalen. Oplossing We hebben dit opgelost in onze code. Als Excel een wetenschappelijke notitie heeft gemaakt van een veld, zetten we dit bij de import om naar een decimaal, zodat de import wel geaccepteerd wordt. Actie Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release zal de waarde 0.07 in de import weer geaccepteerd worden. Er hoeft dus geen handmatige actie achteraf meer plaats te vinden. 7. Afrekenmatrix per periode sloot niet aan bij verbijzondering (4128262) Melding Als er in een periode voor een medewerker naast het hoofdcontract ook een contract was voor een Transitievergoeding, waarbij beide contracten een verbijzondering hebben (bijvoorbeeld afdeling, kostenplaats, etc.) en je vroeg het rapport Afrekenmatrix per periode op met als keuze de verbijzondering, dan kwamen de bedragen van deze medewerker 2 keer in het rapport te staan. Als je het rapport opvroeg zonder verbijzondering, dan kreeg je wel de juiste waarden. Oplossing We hebben dit opgelost. Als er sprake is van een hoofdcontract en Transitievergoeding-contract met dezelfde afdeling, kostenplaats, etc., maakt het niet uit of je het rapport Afrekenmatrix per periode opvraagt met of zonder verbijzonderen. In beide gevallen toont het rapport nu dezelfde waarden.   Actie Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release geeft het rapport zonder of met verbijzondering dezelfde resultaten. 8. Historie scherm in arbeidsvoorwaarden Salaris toonde niet alles (5371137) Melding Op het moment dat je een medewerker op de allerlaatste dag van de maand in dienst meldt EN op die laatste dag in de arbeidsvoorwaarden Salaris de uren en dagen gewerkt gaat vastleggen, komen deze niet in de historiescherm terecht omdat er in zijn totaal geen SV dagen zijn. Hierdoor kun je niet elke mutatie van deze twee velden terugzien. De uitbetaling van deze dag en uren gaat wel goed. Oplossing We hebben de code aangepast zodat ook deze dagen en uren te zien zijn in het historiescherm. Actie Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release zie je de ingevoerde dagen en uren wel in de historie.  
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 20:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 286 Weergaven
Opgeloste melding AVG verwijderen - niet alle geselecteerde medewerkers werden verwijderd (5378624) Melding Workflows > Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG) Niet alle medewerkers die waren geselecteerd in het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) werden ook daadwerkelijk verwijderd. Als een medewerker tijdens zijn dienstverband deels in het buitenland had gewoond, ging het verwijderproces niet goed. Bij het anoniem maken van de gegevens worden gegevens zoals postcode, omgezet naar een niet te herleiden postcode. Dit ging echter fout met de combinatie buiten Nederland. De medewerker kwam dan niet meer voor in de lijst met te selecteren medewerkers, maar was niet verwijderd. Oplossing We hebben dit opgelost door het Land ook weer naar Nederland weg te schrijven, zodat het anonimiseren van de postcode weer klopt met het land. Hierdoor worden ook deze gegevens op de juist manier geanonimiseerd en wordt de medewerker wel verwijderd. Actie Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release zal het verwijderen alsnog plaatsvinden. Voor nieuwe situaties zoals hierboven beschreven, geldt dat het verwijderen voortaan correct plaatsvindt.   
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 20:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 160 Weergaven
Solved message Remove GDPR - not all selected employees were removed (5378624) Message Workflows > Outflow > Erase person data (GDPR) Not all employees selected in the Erase personal data (GDPR) screen were actually removed. If an employee had lived partly abroad during his employment, the removal process did not go well. When anonymizing the data, data such as zip code is converted into a non traceable zip code. However, this went wrong with the combination outside the Netherlands. The employee then no longer appeared in the list of employees to be selected, but was not removed. Solution We have solved this by writing the Country back to the Netherlands, so that anonymizing the zip code corresponds with the country again. As a result, this data will also be anonymized correctly and the employee will be deleted. Action  No specific action is required. From this release onwards, the removal will still take place. For new situations as described above, removal will take place correctly from now on.  
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 20:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 66 Weergaven