Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-05 (upgrade 22)

22-04-2022 15:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2113 Weergaven

 

 

CAO informatie

CAO VVT - Nieuwe CAO

Op 11 april is via de community door Payroll Gemal een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de nieuw CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan worden in de Gemal release 2022-05 doorgevoerd.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Salaristabellen

De bedragen voor de salarisregeling (15) zijn aangepast en ook die voor de garantie salarisregelingen IMF (12) en V&V (39).

Salarisschalen gewijzigd bij Salarisregeling 15 

Bij salarisregeling 15 gelden meer wijzigingen: 

 • Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon).
 • Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz.
 • Gewijzigde salarisschalen waarbij de aanloopperiodieken vervallen.

Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort.

Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze indirect muteren:

 • Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregelingen importeren.
 • Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 vastleggen.
 • Pas nadat ALLE indirect mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken.

Salaristabellen (salarisregelingen 15, 12 en 39):

Voor de wijziging van de salaristabellen hoef je niets anders te doen dan de nieuwe salaristabellen in Beaufort in te lezen.

Schaal 5 hernoemd naar WMJL (salarisregeling 15):

Omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat, moeten de werknemers met schaal 5 worden overgezet naar de “nieuwe” WMJL schaal. Als dat is gebeurd, kun je schaal 5 uit Beaufort verwijderen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen enkel dienstverband meer is gekoppeld aan schaal 5. Je kunt er ook voor kiezen schaal 5 te hernoemen naar "Vervallen".

Je kunt de benodigde wijzigingen uitvoeren met de functie Collectief muteren. Selecteer hiervoor in het Beaufort menu achtereenvolgens Salarisadministratie en dan Collectief muteren. Je kunt de collectieve mutaties aanmaken via onderstaande stappen. 

Doelgroep selecteren

 1. Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling.
 2. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster.
 3. Vul in het veld Schaal de waarde 5 in.
 4. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 5 die overgezet moeten worden naar schaal WMJL.
 5. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder aangegeven.

Collectieve mutatie definiëren

 1. Geef in het pulldown menu Ingangsdatum wijziging de waarde 1 maart 2022 op
 2. Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal.
 3. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen.
 4. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde WMJL kunt invullen.
 5. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd.

Schaal 10 is vervallen (salarisregeling 15):

Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 15. Je kunt per schaal en anciënniteit collectieve mutaties maken met hulp van onderstaande stappen.

Doelgroep selecteren

 1. Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling.
 2. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster.
 3. Vul in het veld Schaal de waarde 10 in.
 4. Klik op <Toevoegen> en selecteer de rubriek P00326 Anciënniteit salaris. Het veld Anciënniteit verschijnt in het venster.
 5. Vul in het veld Anciënniteit de waarde 00 of 01 of 02 of 03 of 04 in al naar gelang de anciënniteit waarvoor je de collectieve mutaties wilt definiëren.
 6. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 10 die overgezet moeten worden naar schaal 15.
 7. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven.

Collectieve mutatie schaal definiëren

 1. Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal.
 2. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen.
 3. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde 15 kunt invullen.
 4. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd.

Collectieve mutaties anciënniteit definiëren

 1. Selecteer wederom de doelgroep zoals hiervoor beschreven.
 2. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit.
 3. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen.
 4. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe anciënniteit kunt invullen.
 5. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit wordt gewijzigd.

Gewijzigde salarisschalen (salarisregeling 15)

Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Zie onderstaand voorbeeld van schaal 15. 

Oude situatie:

ReneGravemaker_0-1650632394838.png

 

Nieuwe situatie:

ReneGravemaker_1-1650632394845.png

 

Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald. Je kunt collectieve mutaties maken via onderstaande stappen. Deze stappen zijn uitgewerkt voor schaal 15, maar er zijn meerdere schalen die aanpassingen behoeven.

Doelgroep selecteren

 1. Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling.
 2. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster.
 3. Vul in het veld Schaal de waarde 15 in.
 4. Klik nog een keer op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P00326 Anciënniteit/Functiejaren.
 5. Vul in het veld Ancien/func via het Zoekprofiel uit het menu Extra, het volgende zoekcriterium in: “niet leeg”.
 6. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. U hebt nu alle werknemers geselecteerd waarvoor de anciënniteit moet worden verhoogd.
 7. Klik op Accepteren. U kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven.

Collectieve mutatie definiëren

 1. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie.
 2. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen.
 3. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -2. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -2.
 4. Klik op Accepteren. De formule is gereed.
 5. Klik opnieuw op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit met 2 wordt verlaagd.

Vergelijkbare wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de volgende schalen:

Schaal

Formule

Voorbeeld

15 (voorbeeld) 

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

20

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

25

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

30

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

35

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

40 

P00326(S)-2

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3

45

P00326(S)+1

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 6

55

P00326(S)-1

Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 4

Verwerken indirecte mutaties

Na het maken van alle collectieve mutaties moet je de 'gewone' processtappen in Beaufort doorlopen:

 1. Beoordelen indirecte mutaties en deze verwerken in het menu Divers - Indirect muteren.
 2. De bruto salarissen (opnieuw) berekenen in het menu Salarisadministratie - Salarisregelingen.

Controleren

Controleer of alle medewerkers de juiste schaal/anciënniteit hebben gekregen.

Stagevergoeding en leerlingschalen

De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform cao-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij nieuw toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op rubriek P01152 Inpassingsnr salaris, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient rubriek P01152 Inpassingsnr salaris te worden gebruikt. 

Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd.

Opgeloste meldingen 

WAB rubrieken ten onrechte verplicht in IB-47 situatie (change 2861571)

Melding

In Beaufort zijn de WAB gerelateerde rubrieken (P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst, P12474 Code oproepovereenkomst) verplicht ook in geval van een IB-47 situatie. Dit is niet juist.

Oplossing

In het geval dat rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv Wet APPA) heeft, zullen de rubrieken P08259, P12294 en P12474 niet meer verplicht zijn.

Actie

Daar waar van toepassing, kun je de betreffende rubrieken leeg maken.

Waardebereik rubriek P00504 Procentuele inschaling (change 3125164)

Melding

Er is geen controle op minimum en/of maximum waarde van rubriek P00504 Procentuele inschaling.

Oplossing

De controle op de minimum en/of maximum waarde is toegevoegd aan de rubriek P00504 Procentuele inschaling.

Actie

Er is geen actie nodig.

Salarismutatie waarde nieuwe codes CZ (change 3302593)

Melding

De salarismutaties van de rubrieken P00690, P00691 en P00692 Aantal IZZ CZ Zorg worden in Payrol Gemal verwerkt als decimaal en niet als geheel getal.

Oplossing

De vermenigvuldig factor bij de exportkenmerken was vastgelegd als 1,00, echter dit moet zijn 100,00. Dit is gewijzigd.

Actie

Er is geen actie nodig.

Profielwaarden niet opgenomen (change 3379172)

Melding

Het is niet mogelijk de rubrieken van de kilometerregeling 6 t/m 10 op te nemen als profielwaarde. 

Oplossing

De rubriekcodes P11905, P11907, P11909, P11911 en P11913 (kilometerregeling 6 t/m 10) zijn nu op te nemen als profielwaarde.

Actie

Er is geen actie nodig.

Melding in venster In- en uitdienstgegevens (change 3307234)

Melding

In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH), verschijnt bij het opslaan van gegevens ten onrechte de melding (0129) ''Veld is verplicht".

Oplossing

De werking van het venster In- en uitdienstgegevens is aangepast, zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan.

Actie

Er is geen actie nodig.

Wet- en regelgeving

Betaald ouderschapsverlof - Inrichting

Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat deze release de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022.

We stellen de inrichting in deze release beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen in Self Service.

Vervallen rubrieken

Onderstaande rubrieken waren nog gekoppeld aan exportcodes die hergebruikt zijn voor betaald ouderschapsverlof. Vanaf deze release zijn deze rubrieken vervallen en niet langer gekoppeld aan een exportcode.

Rubriek

Omschrijving

P02535

(Vervallen) Percentage korting levensloopverlof

P07205

(Vervallen) Levensloopverlof uren/wk

P07215

(Vervallen) Levensloopverlof uren/mnd

P02536

(Vervallen) Levensloopverlof pensioenpremie

P13195

(Vervallen) premiekorting PFZW vv5

P02537

(Vervallen) Levensloopverlof percentage pensioenpremie

P01302

(Vervallen) Korting levensloopverlof

P03639

(Vervallen) Levensloopverlof bedrag doorbetaling

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving (BOSV = betaald ouderschapsverlof)

P02482

Bet. ouderschapsverlof dagloon

02482

BOSV dagloon

P00672

Bet. ouderschapsverlof uitkering

00672

BOSV uitkering

P12535

Percentage korting betaald ouderschapsverlof

02535

Perc BOSV

P13205

Bet. ouderschapsverlof uren/wk

03205

BOSV uren per wk

P13215

Bet. ouderschapsverlof uren/mnd

03215

BOSV uren per mnd

P12536

Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie

02536

BOSV pens prem

P23195

Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW

03195

BOSV verl pr PFZW

P12537

Bet.ouderschapsverlof perc pensioen premie

02537

BOSV perc pens pr

P11302

Korting bet. ouderschapsverlof

01302

Korting BOSV

P10639

Bet. ouderschapsverlof doorbetaling

00639

BOSV doorbetaling

P01511

Type betaling bet. ouderschapsvrlf

01511

BOSV type betaling

P01571

Code reden aanvraag bet ouderschapsvrlf

-

-

P01572

Aantal kinderen bet ouderschapsvrlf

-

-

P01573

Datum gewenste aanvang bet ouderschapsvrlf

-

-

P01574

Geboortedt kind bet ouderschapsvrlf

-

-

P01575

Aantal wkn bet ouderschapsvrlf

-

-

P01576

Indicatie verlof opgenomen

-

-

P01577

Uitkering aan wn bet ouderschapsvrlf

-

-

P01578

IBAN bet ouderschapsvrlf

-

-

P01579

BIC buitenland bet ouderschapsvrlf

-

-

P01580

Naam bank buitenland bet ouderschapsvrlf

-

-

P01581

Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof

-

-

P01582

Landcode ISO bank bet ouderschapsvrlf

-

-

P01583

Datum aanvraag uitkering WIBO bet ouderschapsvrlf

-

-

P01584

Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd)

-

-

P03573

Datum aanvang betaalverzoek 1

-

-

P03575

Aantal weken verlof betaalverzoek 1

-

-

P03576

Indicatie verlof opgenomen

-

-

P03577

Uitkering aan wn betaalverzoek 1

-

-

P03578

IBAN betaalverzoek 1

-

-

P03579

BIC buitenland betaalverzoek 1

-

-

P03580

Naam bank buitenland betaalverzoek 1

-

-

P03581

Plaats bank buitenland betaalverzoek 1

-

-

P03582

Landcode ISO bank betaalverzoek 1

-

-

P04573

Datum aanvang betaalverzoek 2

-

-

P04575

Aantal weken verlof betaalverzoek 2

-

-

P04576

Indicatie verlof opgenomen

-

-

P04577

Uitkering aan wn betaalverzoek 2

-

-

P04578

IBAN betaalverzoek 2

-

-

P04579

BIC buitenland betaalverzoek 2

-

-

P04580

Naam bank buitenland betaalverzoek 2

-

-

P04581

Plaats bank buitenland betaalverzoek 2

-

-

P04582

Landcode ISO bank betaalverzoek 2

-

-

Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken

Rubriek

Referentiewaarden

P01511

0 - Werkgeversbetaling (UWV betaalt aan werkgever)

1 - Werknemersbetaling (UWV betaalt aan werknemer)

P01571

06 - Betaald ouderschapsverlof bij geboorte

07 - Betaald ouderschapsverlof bij adoptie

08 - Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg

09 - Betaald ouderschapsverlof bij samenwonend

P01576

1 - Ja

2 - Nee

P01577

1 - Ja

2 - Nee

P01582 

Dezelfde waarden als voor de bestaande rubriek P08252 (Landcode ISO)

P03576

1 - Ja

2 - Nee

P03577

1 - Ja

2 - Nee

P04576

1 - Ja

2 - Nee

P04577

1 - Ja

2 - Nee

Nieuwe importrubrieken

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

00639

BOSV doorbetaling

P93639

Bet. ouderschapsverlof doorbetaling

01302

Betaald oud vrlf

P91302

Betaald ouderschapsverlof

02275

BOSV uren

P93275

Bet. ouderschapsverlof uren

02400

Vrijwvrtz BOSV

P93400

Vrijwillige voortzetting bet. ouderschapsverlof

01540

BOSV dagloon

P93540

Bet. ouderschapsverlof dagloon

00672

BOSV uitkering

P92672

Bet. ouderschapsverlof uitkering

Nieuwe stuurgegevens

Er zijn twee nieuwe stuurgegevens toegevoegd, waarin je de te gebruiken verlofsoorten voor onbetaald- en betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen.

Stuurgegeven

OOSVRLF

BOSVRLF

Omschrijving

Verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof

Verlofsoort betaald ouderschapsverlof

Nieuwe functies

Functie/Procedure

Functie omschrijving

163701 (F)

Aanvr. bet. ouderschapsverlof

703010 ((P)

Aanvr. bet. ouderschapsverlof

Nieuwe gebeurtenis

Code gebeurtenis

Omschrijving

0602

Betaald ouderschapsverlof

0603

Aanvullend verzoek 1 BOSV

Nieuwe EDI-berichtsoort

Ontvanger

nr.

Gebeurtenis

Berichtsoort

Omschrijving

16 (UWV Digi-ZSM)

7

0602

UWV-WAZO-3

UWV bet. ouderschapsvrlf

16 (UWV Digi-ZSM

8

0603

UWV-WAZO-4

UWV BOSV aanvullend 1