Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-04

29-03-2022 15:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1975 Weergaven

 

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

Mededelingen

2022-04/1 Vooraankondiging: uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand

In het kader van het IKV-project beoordelen we of overzichten en bestanden nog relevant zijn, voordat ze aangepast worden voor het IKV-niveau. Het gebruik van de uitvoercodes/perioderesultaten bestanden, de zogenaamde 19XX-bestanden is zeer gering met uitzondering van het 1916- en 1917-bestand  [1]. Daarom gaan we de lijstnummers 1901 t/m 1915 (uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m 15) in de volgende release uitfaseren.

Meer informatie

[1] 1916-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m huidige periode, 1917-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste periode. Zie handleiding Gemal onderwerp Afroep overzichten en resultaten bij 3.4.

2022-04/2 Vooraankondiging: wijziging in berekening uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst

De uitvoercodes 01926 t/m 01928 voor uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst worden op dit moment als volgt berekend:

uitvoercode 01926 = (invoercode 02540 x 3/18) + (invoercode 02541 x 2/18) + (invoercode 02542 x 1/18) + invoercode 01057 

uitvoercode 01927 = (invoercode 02543 x 5/18) + (invoercode 02544 x 4/18) + (invoercode 02545 x 2/18) + invoercode 01058

uitvoercode 01928 = (invoercode 02546 x 7/18) + (invoercode 02547 x 6/18) + (invoercode 02548 x 3/18) + invoercode 01059

Het resultaat van deze uitvoercodes was daarmee een getal waar de factor van x/18e al over was berekend. Gezien de waarde van deze uitvoercodes ook wordt doorgegeven in de loonaangifte, is dit niet correct. 

Oplossing

We gaan dit aanpassen in Gemal in één van de volgende releases. De berekening van uitvoercodes 01926 t/m 01928 is dan een cumulatie van de ingevoerde uren op bovengenoemde invoercodes.  Omdat deze codes wellicht in rapportages worden gebruikt, is ervoor gekozen om deze vooraankondiging te doen, zodat je eventuele rapportages hierop kunt aanpassen. Het uitbetaalde bedrag op de uitvoercodes 01057 t/m 01059 blijft gelijk. Er zal een automatische herrekening over 2022 volgen om de waardes van 01926 t/m 01928 te corrigeren.   

Actie

Voor 2021 en eerder kan je desgewenst een handmatige correctie op de loonaangifte doen voor uitvoercodes 01926 t/m 01928. Het gaat om rubriek 1610 verloonde uren. In incidentele gevallen kan dit ook effect hebben op de LIV- en LKV-subsidie. Indien dit het geval is, dien je dit uiterlijk 1 mei door te geven aan het UWV. 

Gewijzigd en verbeterd

2022-04/3 Mogelijkheden uitgebreid bij ORT bij verlof en meerwerk 2

Medio 2020 hebben we een extra optie toegevoegd voor het kunnen vastleggen van extra uren met daaraan gekoppeld de opslag. We hebben destijds over het hoofd gezien dat in de standaard optie voor meerwerk en opslag een keuze bestaat met werkgevercode 08064 ORT vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT.

Voor parttimers en uurloners kan afgesproken worden om een opslag toe te kennen voor extra uren ter vergoeding van vakantierechten. Dit gebeurt dan via invoercode 01021 (uurloner) en 01024 (parttimer). Het al dan niet meenemen van de opslag van invoercodes 01021 en 01024 over (extra) uren, kun je aansturen met werkgevercode 08064.

Op verzoek van klanten is dit alsnog ook voor de optie extra uren 2 aan te sturen

Huidige situatie

Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT.
Vastleggen: werkgevercode 08064.
0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT tijdens vakantieverlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer);
1 = geen opslag.

Huidige werkwijze:

opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren:

uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk
uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner

uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren uurloner

Nieuwe situatie

Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT.
Vastleggen: werkgevercode 08064.
0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 en invoercode 00982 (parttimer); 
1 = geen opslag;
2 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer 1);
3 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) en invoercode 00982 (parttimer 2).

invoercode 01024 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 1.
invoercode 00982 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 2.

Nieuwe werkwijze:

opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren:

uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk
uitvoercode 02303 uren meerwerk 2 x invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2 =vakantie-uren meerwerk 2
uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner

uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren meerwerk 2 + vakantie-uren uurloner

Let op: werkgevercode 08064 bepaalt welke vakantie-uren geteld worden in uitvoercode 02095. Bij werkgevercode 08064 waarde 2 of 3 worden dus niet alle bovenstaande vakantie-uren geteld in uitvoercode 02095.

Automatische herrekening 04-02

Als je  werkgevercode 08064 niet hebt vastgelegd, dan werd in de oude situatie geen ORT tijdens vakantieverlof berekend over invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2. In de nieuwe situatie is dat wel het geval. Voorkomende gevallen worden automatisch herrekend. Je herkent deze herrekening aan reden 04-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening heeft tot gevolg dat er een nabetaling ontstaat van ORT bij vakantieverlof.

Actie

Als je geen gebruik maakt van de optie extra uren 2 dan verandert er niets. Als je wel gebruik maakt van de optie extra uren 2, controleer dan welke waarde is vastgelegd bij werkgevercode 08064. Desgewenst kun je daar een andere waarde vastleggen, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > ORT (onregelmatige dienst).

2022-04/4 Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2

Gemal kent sinds jaar en dag de mogelijkheid om meerwerk vast te leggen. In release 2020-11/3 is een tweede functionaliteit voor meerwerk toegevoegd, dit in navolging van wensen uit de praktijk.

Het blijkt dat de functionaliteit voor meerwerk 2 destijds niet verwerkt is in de functionaliteit voor ORT doorbetalen bij vakantieverlof. De functionaliteit en de aanpassing daarin zijn hieronder in hoofdlijnen beschreven. Voor de exacte verwerking kun je de Gemal handleiding raadplegen, hoofdstuk ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof, 4. Berekening en verwerking.

Gewerkte uren referteperiode

Voor het doorbetalen van ORT tijdens vakantieverlof wordt een referteperiode opgebouwd. Als er sprake is van vakantieverlof wordt in hoofdlijnen de ORT over de referteperiode gemiddeld door de totale ORT te delen door het totaal aantal gewerkte uren. Die totale uren worden gepresenteerd op uitvoercode 02096 gewerkte uren ORT vakantieverlof. In die gewerkte uren zijn, op enkele uitzonderingen na, alle werkuren opgenomen. Uitvoercode 02303 meeruren 2 bleek in deze telling te ontbreken. 

We hebben deze code in deze release toegevoegd. Dit heeft tot resultaat dat de gemiddelde ORT per gewerkt uur iets lager wordt bij werknemers met 'meeruren 2'. Hierdoor wordt de ORT bij vakantieverlof ook iets lager. 

Automatische herrekening 04-02

Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Let op: Dit kan vorderingen tot gevolg hebben.

Maximum verlofuren

In diverse CAO's geldt een maximum aantal verlofuren per jaar waarover ORT bij verlof wordt vergoed. Dit is vastgelegd met werkgevercode 08062. Het opgegeven maximum wordt omgerekend naar rato van de vaste deeltijdfactor van de werknemer. De resulterende factor wordt gepresenteerd op uitvoercode 02197. 

Het bleek dat uitvoercode 01509 factor meerwerk 2 ten onrechte in deze deeltijdfactor werd geteld. Dat is in deze release hersteld. Het maximum aantal uren waarover ORT bij verlof wordt berekend, wordt daardoor iets lager bij werknemers bij wie 'meerwerk 2' is geboekt. 

Let op: Indien een werknemer reeds (bijna) het jaarmaximum aan verlofuren met ORT heeft opgenomen, dan kan dit tot vorderingen leiden. 

Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02.

Wet- en regelgeving

2022-04/5 Vooraankondiging functionaliteit betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook.

Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van de functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Gemal. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene informatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes van HR Core Beaufort voor een tijdspad voor dat product.

In release 2022-05 wordt de basisfunctionaliteit voor deze regeling in Gemal vrijgegeven. Je kunt dan verlof boeken, de uitkering registreren en eventueel een aanvulling op de uitkering betalen. De wetgeving gaat pas in per 02-08-2022, maar je kunt deze functionaliteit dan al inrichten en desgewenst gebruiken in een proefproductie. Betaald ouderschapsverlof wordt door ons ingericht en onderhouden op verlofregeling 5 (voorheen levensloopverlof). Wij kunnen op deze manier aanzienlijk meer ondersteuning bieden dan bij het aanvullend geboorteverlof.

In releases 2022-06 en 2022-07 wordt aanvullende functionaliteit geleverd:

 • Een functie voor de situatie dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt.
 • CAO specifieke functionaliteit, waarmee je een aanvulling op de uitkering of een werkgeversbijdrage vastlegt. In diverse CAO's is reeds sprake van een werkgeversbijdrage tijdens regulier ouderschapsverlof. We zijn in gesprek met de CAO koepels hoe om te gaan met deze werkgeversbijdrage in combinatie met de nieuwe wettelijke uitkering van het UWV.

Opgeloste meldingen

2022-04/6 MSG: presentatie werkgevercodes met een promillage incorrect (change 3185798)

Bij de werkgevercodes met een percentage met drie posities achter de komma werd het laatste cijfer niet gepresenteerd. Dit is verholpen.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

Niet van toepassing

CAO informatie

CAO bibliotheken

2022-04/7 Eenmalige uitkering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022 - Onlangs is er een principeakkoord gesloten voor de nieuwe CAO openbare bibliotheken. Hierin is een eenmalige uitkering overeengekomen die in maart dient te worden uitgekeerd. Op dit moment zijn wij bezig om de inrichting voor deze uitkering in Gemal op te nemen. Er staan nog een aantal vragen uit bij de werkgeversvereniging. Zodra deze zijn beantwoord, stellen we de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar. We streven ernaar om de uitkering in een tussentijdse release beschikbaar te stellen. Begin volgende week zullen wij een update geven of deze tussentijdse release gerealiseerd zal worden of dat de eenmalige uitkering toch zal worden doorgeschoven naar april.

2022-04/8 Eenmalige uitkering maart 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

7 maart 2022 - Conform het CAO-akkoord wordt er in maart 2022 een eenmalige uitkering berekend en uitbetaald. Deze uitkering hebben wij ingericht in Gemal als eindejaarsuitkeringsregeling 3. De uitkering bedraagt € 300,- op fulltime basis en wordt berekend naar rato van het vaste deeltijdpercentage. Voor werknemers die meer dan 100% werken, is de uitkering niet gemaximeerd. Daarnaast wordt er ook geen korting toegepast bij onbetaald verlof.

De voorwaarde om voor uitbetaling van de uitkering in aanmerking te komen is dat de werknemer op 1 maart in dienst is.

Het uitbetaalde bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan bij een werknemer een afwijkend bedrag worden opgegeven via invoercode 01099 als variabele mutatie. Als de berekening bij een werknemer moet worden geblokkeerd, kan dit door invoercode 01099 variabel vast te leggen met waarde 0,01.

ORT

Conform de nieuwe CAO artikel 20 lid 5, geldt een aanpassing voor de ORT op zon- en feestdagen.

De standaard

Met terugwerkende kracht bedraagt de onregelmatigheidstoeslag 25% voor het verrichten van werkzaamheden op zon- en feestdagen vanaf 1 januari 2022. Deze standaardregeling hebben we in Gemal opgenomen met werkgevercode 08120 Percentage ORT 5 en werkgevercode 08224 ORT, afwijkend maximum uurloon inpasnummer. Het maximum inpastabelnummer (werkgevercode 08224) is 9044 (schaal 10, trede 7).

Overgangsregeling

Voor werknemers ingedeeld in een van de schalen 1 tot en met 10 van de salarisregeling openbare bibliotheken én op 31 december 2021 al in-dienst waren bij hun huidige werkgever in een functie waarin (ook) op onregelmatige uren dient te worden gewerkt EN gedurende de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 hebben gewerkt op een zon- of feestdag, geldt een overgangsregeling met een afbouw. Deze afbouw wordt door ons op de bestaande aansturing (werkgevercode 08119 Percentage ORT 4 en 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT) vastgelegd. Deze hogere onregelmatigheidstoeslag wordt geleidelijk afgebouwd (van 70% respectievelijk 60% in 2022, 50% in 2023, 35% in 2024 naar 25% per 1 januari 2025. Het ‘’inpastabelnummer maximum ORT’’ blijft tot en met 30 juni 2022 inpastabelnummer 9017 (schaal 4 trede 9). Vanaf 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar inpastabelnummer 9021 schaal 6, trede 9.

Overige aanpassingen

Overige aanpassingen conform de nieuwe CAO, zoals de aanpassing van de salaristabellen in 2022-07 zullen worden uitgevoerd in de betreffende maand. Daarover zullen we je in de release notes dan verder informeren.

CAO energie- en nutsbedrijven

2022-04/9 Sector Netwerkbedrijven: Salariswijziging

Conform de CAO is met ingang van 2022-04 sprake van een salarisverhoging van 2,0% [1]. De salarisregeling wordt door ons niet onderhouden, wel eventueel bedragen die daaraan gerelateerd zijn zoals vaak de minimum vakantietoeslag. Daarom hebben we met ingang van 2022-04 het bedrag behorend bij het salarispeil van 1 april 2022 opgenomen [2].

Meer informatie

[1] Code CAO = 46 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).
[2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen >Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206.

CAO gemeenten

2022-04/10 Aanpassing handleiding raadsleden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

22 maart 2022 - In het kader van onderhoud van de handleiding Gemal en naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, hebben we de informatie met betrekking tot vastlegging en verwerking van raadsleden in gemeenten bijgewerkt. Deze informatie wordt in de handleiding opgenomen bij het onderdeel CAO inrichting voor CAO gemeenten bij hoofdstuk 2.2 Raadsleden. De publicatie van de bijgewerkte handleiding is op 30 maart.

CAO gemeenten/SGO

2022-04/11 Salariswijziging per 2022-04

Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen

In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage. 

Veiligheidsregio’s

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022), deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van de gemeentelijke CAO werken hier ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen, maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV.

Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen

Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen.

Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming kosten zorgverzekering is per 2022-04 verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging.

Actie

Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

2022-04/12 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022

Melding

We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken:

 • Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123.
 • Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld.
 • Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven.

Oplossing

In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06.

Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden.

2022-04/13 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community.

CAO GGZ

2022-04/14 Balansregeling [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

22 februari 2022 - Onlangs is de nieuwe CAO GGZ definitief vastgesteld. Een onderdeel van deze CAO is de Balansregeling. De werknemer krijgt een budget van € 500 bruto per jaar dat kan worden ingezet als extra loon, vergoeding voor opleidingskosten, aankoop extra verlof of deelname aan een generatiepact. De tekst in de CAO roept echter de nodige vragen op, zoals:

 • Het budget moet uiterlijk op 30-09 van enig jaar worden betaald. Als de werknemer na uitbetaling uit dienst gaat, moet dan een deel van het budget weer worden teruggevorderd?
 • Hoe gaan we om met werknemers die pas gedurende het jaar in dienst komen?
 • Het lijkt alsof de werknemer het budget mag verdelen over meerdere doelen, maar er is niet duidelijk verwoord hoe dit in praktijk werkt.

Deze vragen en meer hebben we voorgelegd aan GGZ Nederland. Zij bespreken deze met de vakbonden bij de uitwerking van de definitieve CAO tekst. Pas als bekend is hoe de regeling exact werkt kunnen wij bepalen of en in welke mate wij ondersteuning kunnen bieden bij de uitvoering van deze regeling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied dan houden we je daarvan op de hoogte.

CAO huisartsenzorg

2022-04/15 Nieuwe CAO

Onlangs is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin zijn  o.a. de volgende punten afgesproken:

Salarisverhoging per 2022-05

Als de bedragen tijdig bij ons bekend zijn, wordt de salarisverhoging in de maand mei doorgevoerd. Wij zullen je hierover in de release notes van mei nader informeren.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt voor 2022 verhoogd naar 7,5 procent. Hiervoor is de waarde bij werkgevercode 25011 aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01. Per 2023 wordt het percentage eindejaarsuitkering nogmaals verhoogd. Daarover zullen wij je te zijner tijd informeren.

NAW diensten

De NAW-toeslag (artikel 4.10) wordt verhoogd naar een 60% toeslag voor de uren:

 • op zondag tussen 0.00 uur en 8.00 uur;
 • op de algemeen erkende feestdagen zoals in de CAO zijn bepaald;
 • vanaf 18.00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag.

Hiervoor zijn met terugwerkende kracht tot 2022-01, de percentages bij ORT 3, werkgevercode 08118 ORT 7 en werkgevercode 08125 aangepast naar 60,00%.
Gemal houdt automatisch rekening met het feit dat de ORT één maand achteraf wordt uitbetaald. Daarmee geldt dat in februari voor het eerst met de nieuwe percentages zal worden gerekend als de uren over januari zijn vastgelegd.  

Premie SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)

Eenmalig kortingspercentage premieafdracht SSFH in 2022

Corona heeft ook in 2021 effect gehad op de activiteiten en projecten van het Sociaal Fonds SSFH. CAO-partijen en het bestuur SSFH hebben daarom besloten wederom een eenmalig kortingspercentage op de premieafdracht aan SSFH toe te passen voor 2022. Structureel blijft de premieafdracht aan SSFH 0,7%. Voor 2022 wordt hierop een korting toegepast van 0,1%. Voor de werkgever bedraagt de premieafdracht aan SSFH in 2022 0,6%. In 2022 kan de werkgever maandelijks 0,086% inhouden op het brutosalaris van de werknemer als werknemersbijdrage in de SSFH premie.

Voor Gemal hebben wij dit vorig jaar niet opgemerkt en hebben hier verder ook geen signalen over ontvangen. We hebben deze afdracht- en inhoudingspercentage ingeregeld bij Premie diverse verzekeringen met VRZ regeling 2. werkgevercode 05019 voor de afdracht en werkgevercode 05018 voor de inhouding. Deze percentages hebben wij met terugwerkende kracht tot 2021-01 aangepast.

Automatische herrekening 04-06

In de april productie zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemers met CAO 32 vanaf 2022-01. Deze herrekening wordt gekenmerkt met 04-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Actie

Als je de SSFH afdracht en inhouding over 2021 alsnog wilt corrigeren, dan moet je hiervoor zelf in de afroepgegevens een herrekening vastleggen via werkgevercode 99221 waarde 01 (onder twk 202101).

CAO onderwijs

2022-04/16 CAO HBO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

23 maart 2022 - De Vereniging Hogescholen en bonden hebben op 22 maart een principeakkoord getekend voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023. De CAO bevat de volgende salarismaatregelen:

 • Een salarisverhoging van 4% per 1 juni 2022.
 • Een eenmalige uitkering van € 600 per juni 2022.

De wijzigingen worden, als de CAO daadwerkelijk wordt afgesloten, in de juni release van Gemal opgenomen.

CAO PGA

2022-04/17 Salariswijziging per 2022-04

Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen

In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage. 

Veiligheidsregio’s

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022) deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO, werken ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV.

Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen

Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen.

Actie

Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

2022-04/18 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022

Melding

We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken:

 • Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123.
 • Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld.
 • Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven.

Oplossing

In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden.

2022-04/19 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community.

CAO sector Ambulancezorg

2022-04/20 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken:

- een salarisverhoging per 2022-01.
- een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03.
- een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022.

Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. De standaard is dat als dit soort aanpassingen voor de CAO ziekenhuizen worden afgesproken, dit automatisch ook van toepassing is voor de CAO sector Ambulancezorg. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd.

2022-04/21 Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO ziekenhuizen. De CAO sector Ambulancezorg volgt voor wat betreft de salarisverhoging en eenmalige uitkeringen de afspraken van de CAO ziekenhuizen. Voor de maart release zijn daarom onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren. 

Salaristabellen

Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd.

Eenmalige uitkering

In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • De werknemer moet op 1 december 2021 in-dienst zijn.
 • De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof.
 • Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december).
 • De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%.
 • Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee.
 • Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten.
 • Voor werknemers die onder pensioenfonds ABP vallen, is de eenmalige uitkering pensioengevend. Uitvoercode 01099 is daarom toegevoegd aan de grondslag (werkgevercode 55056) met waarde 1 (= tellen in de grondslag).
 • Voor PFZW is de eenmalige uitkering niet pensioengevend, omdat de uitkering niet structureel voor minimaal drie jaar is toegekend. Daarom heeft er voor PFZW geen wijziging in de grondslagen plaatsgevonden.

FLO’ers

De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat voor FLO’ers het volgende geldt:

“FLO’ers die op 1 december 2021 in Fase 1 van de FLO-overgangsregeling zaten ontvangen deze uitkering ook. Dit is geen automatisme, maar dezelfde werkwijze als bij voorgaande cao’s wordt weer gehanteerd. De uitkering gaat naar rato van de oorspronkelijke aanstellingsomvang.

Bijvoorbeeld: de medewerker werkte 36 uur per week (fulltime aanstelling) en zit nu in Fase 1 FLO en werkt 60% tegen 95% van zijn peilinkomen. Hij ontvangt dan de volle 250 euro bruto vanwege zijn oorspronkelijke voltijds dienstverband. FLO’ers die op 1 december 2021 al in Fase 2 van de FLO zaten (levensloop/NPR-fase) ontvangen de eenmalige uitkering niet. Bij FLO’ers die in het jaar voorafgaand aan Fase 1 zitten telt de eenmalige uitkering niet mee in de berekening van het peilinkomen (bezoldiging). Dit vanwege het incidentele karakter.”

Voor Gemal is het niet mogelijk om te bepalen in welke fase een werknemer zit. Daarom dien je bij de FLO’ers zelf een blokkade of afwijkend bedrag vast te leggen. 

Inrichting

De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door op invoercode 01099 variabel met waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode. 

Actie

 • Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden.
 • Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01.

2022-04/22 Nogmaals: nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden:

Salarisverhoging

Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe.

Actie

 • Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau).
 • Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies.

Instructies voor HR Core Beaufort

De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen.

De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt:

 • Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35
 • Tabblad Vrije selectie
  • toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65
  • toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit

Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast.

CAO waterbedrijven

2022-04/23 Benaming schalen aangepast

De salarisregeling zoals we die tot nu toe ondersteunen voor de CAO waterbedrijven, is opgebouwd uit 12 schalen, een Participatieschaal en diverse inpasnummers en bedragen uit de inpassingstabel [1]. De naamgeving van de schalen is echter nog gebaseerd op het verleden. Dit geeft geen herkenning bij werknemers en roept vragen op. Daarom gaan we deze benaming aanpassen. Dat wil wel zeggen dat je bij de medewerkers de aansturing van de schaal (via invoercode 02351) moet aanpassen.

Om je ruim de tijd te geven om de omschakeling door te voeren, gaan we de benaming niet in één keer veranderen: We nemen binnen de salarisregeling elk van de schalen nog een keer op maar dan met de actuele benaming. We laten vervolgens in juli 2022, wanneer we toch de salarisregeling moeten aanpassen door een verwachte wijziging van het minimumloon, de oude schalen vervallen.

schaal oud

anciënniteit

inpasnummer

salaris

schaal nieuw

100B

00

0202

2.299,00

02-B

100C

00

0203

2.499,00

03-C

100D

00

0204

2.716,00

04-D

100E

00

0205

2.874,00

05-E

100F

00

0206

3.121,00

06-F

100G

00

0207

3.363,00

07-G

100H

00

0208

3.700,00

08-H

100I

00

0209

4.103,00

09-I

100J

00

0210

4.619,00

10-J

100K

00

0211

5.221,00

11-K

100L

00

0212

5.913,00

12-L

100M

00

0213

7.033,00

13-M

Voorbeeld: medewerker met schaal 100H en anciënniteit 00 met procentuele inschaling 80,000% krijgt nu €2960,00. Je past de schaal aan door vast te leggen 08-H (in HR Beaufort P01151, in Gemal invoercode 02351). Verder hoef je niets vast te leggen. Alle andere gegevens en het salaris blijven immers hetzelfde, alleen ziet de medewerker op zijn salarisstrook nu staan 08-H in plaats van 100H.

Actie

Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 18 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO ziekenhuizen

2022-04/24 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken:

- een salarisverhoging per 2022-01.
- een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03.
- een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022.

Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd.

2022-04/25 Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Voor de maart release zijn onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren.

Salaristabellen

Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd. In de tabellen voor maart zijn de schalen 0101 en 0102 vervallen. Deze zijn in het verleden op verzoek van klanten toegevoegd, maar worden in de CAO niet genoemd en zijn al enige jaren niet verhoogd. Daarnaast zijn ze ook niet meer in gebruik. Daarom hebben wij deze laten vervallen.

Eenmalige uitkering

In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • De werknemer moet op 1 december 2021 in dienst zijn.
 • De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof.
 • Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december).
 • De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%.
 • Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee.
 • De uitkering geldt niet voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers).
 • Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten.

De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door bij invoercode 01099 variabel waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode.

Actie

 • Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden.
 • Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01.

2022-04/26 Nogmaals: nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden:

Salarisverhoging

Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe.

Actie

 • Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau).
 • Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies.

Instructies voor HR Core Beaufort

De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen.

De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt:

 • Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35
 • Tabblad Vrije selectie
  • toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65
  • toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit

Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast.

Pensioenfondsen

Pensioenfonds PFZW

2022-04/27 UPA aangifte over 01-2022 nog niet aangeleverd ivm XSDFatal fout [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 maart 2022 - Op 27 januari 2022 hebben wij met een storingsmelding bericht dat bij enkele werkgevers de UPA aangifte geheel is afgekeurd wegens een XSDFatal fout. Dit bericht is herhaald in release notes 2022-03/34. De instructie was om nadat wij de fout hadden verholpen, via een speciale productie een correcte pensioenaangifte af te roepen en deze in te zenden. PFZW heeft ons aangegeven dat dit bij diverse werkgevers niet is gebeurd. De deadline voor het inzenden van de pensioenaangifte over 01-2022 is per 01-03-2022 verstreken. Dat betekent dat PFZW zal rappelleren op deze aangifte. Indien daar geen actie op wordt ondernomen, dan vult PFZW de gegevens ambtshalve in en brengt daarvoor kosten in rekening.

Hoe zie ik of deze situatie op mij van toepassing is?

In het UPA portaal onder 'te verzenden' staat een nieuwe aangifte over 01-2022 gereed. Deze is automatisch aangemaakt toen je productie 02-2022 hebt afgeroepen.
Onder 'verzonden' staat een aangifte over 01-2022 met status 'afgekeurd'. Als je deze aangifte selecteert en je klikt op acties --> responsedetails, dan zie je een foutmelding met code XSDFatal.

Wat moet ik doen?

Je gaat naar 'te verzenden' en verzendt de aangifte over 01-2022. Deze aangifte krijgt aanvankelijk de status 'verzonden'. Zodra PFZW terugkoppeling geeft, dan wordt de status bijgewerkt. Dat gebeurt normaal gesproken binnen één tot enkele dagen. Controleer vervolgens dat de aangifte de status 'Goedgekeurd' of 'Gedeeltelijk goedgekeurd' krijgt. In het geval dat de aangifte de status 'Afgekeurd' krijgt, neem dan contact op met het Service Center.

Pensioenfonds PWRI

2022-04/28 Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351)

Je stuurt pensioenfonds PWRI aan bij de medewerker door het vastleggen van de code pensioenfonds (invoercode 02315) met de waarde W (= Wet Sociale Werkvoorziening). Dan wordt het standaard percentage inhouding pensioenpremie PWRI OP/NP van werkgevercode 04321 toegepast. Je kunt in Gemal voor de diverse andere pensioenfondsen afwijken bij de medewerker door het vastleggen van een afwijkend percentage inhouding met invoercode 01150.

Melding 

Het afwijkende percentage inhouding van invoercode 01150 werkte niet bij pensioenfonds PWRI. Met ingang van 2022-04 is dit aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01: je kunt nu ook bij PWRI op werknemerniveau met invoercode 01150 een afwijkend percentage inhouding vastleggen.

Automatische herrekening 04-03

Wij zullen een automatische herrekening in periode 04 uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Deze herrekening herken je in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Pensioen en uitkeringen

2022-04/29 Berekening buitenlands pensioen

Binnen de sector Pensioen en uitkeringen zijn er personen met invoercode 02333 Code loonheffingstabel op waarde 3 (geen) en een deel buitenlands pensioen, ingevoerd op invoercode 02109, 02110 of 02111 [1]. Bij waarde 3 van invoercode 02333 worden de uitvoercodes 01770 loon loonh.tabel en 01771 loon loonh. BT niet berekend. Echter, uitvoercode 02117 buitenl. pensioen (de uitkomst van invoercode 02109, 02110 en 02111) was afhankelijk van de waarden van de uitvoercodes 01770 en 01771. Door het niet aanwezig zijn hiervan werd uitvoercode 02117 niet berekend.

Aanpassing

De berekening van uitvoercode 02117 buitenl. pensioen wordt voortaan gedaan aan de hand van uitvoercode 01597 loon loonheffing. Hiermee wordt het correcte bedrag berekend voor uitvoercode 02117 en dit bedrag wordt vervolgens gebruikt om uitvoercode 01597 te verlagen.

Automatische herrekening 04-04

In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-04. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland bij 3.3 Wereldinkomen.

Automatische herrekeningen

2022-04/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

Periode 03

reden

betreffende onderwerp in deze release notes

03-06

CAO gemeenten/SGO - Toepassing CAO minimumloon (vervolg)

CAO PGA - Toepassing CAO minimumloon (vervolg)

Periode 04

reden

betreffende onderwerp in deze release notes

04-02

Mogelijkheden uitgebreid bij opslag doorbetaling ORT

Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2

04-03

Pensioenfonds PWRI - Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351)

04-04

Pensioen en uitkeringen - Berekening buitenlands pensioen

04-05

CAO gemeenten/SGO en CAO PGA - Aanvulling doorbetaling bij ziekte

04-06

CAO huisartsenzorg - Nieuwe CAO

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-04/31 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Niet van toepassing

2022-04/32 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Niet van toepassing