Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-05

28-04-2022 11:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2962 Weergaven

 

Gewijzigd en verbeterd

2022-05/1 Opschonen aansturing papieren output

Per november is het printen van de output (behalve het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave) gestopt. In deze release gaan we de aansturingen opschonen. Tevens gaan we de oude aansturing van het printen van het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave overhevelen van werkgevercode 90001 naar werkgevercode 90101. Ook komen de corresponderende tellers te vervallen. 

Andere aansturing Digitaal Dossier/COOL-bestand

Met de opschoning is de oude aansturing voor de module COOL (Computer Output OnLine) vervallen. Hoewel de ondersteuning al jaren geleden gestopt is, werden er nog altijd COOL-bestanden aangemaakt. Als je nog behoefte hebt aan COOL-bestanden, dan kan je dat nog steeds afroepen, maar dan met de nieuwe werkgevercode 90200 Salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen met de waarde 1 (= kopie Salarisdossier bestand beschikbaar stellen in Zenden & Ontvangen). Dit bestand is per ceanummer en bevat alle aangemaakte overzichten. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Salarisdossier > Algemeen.

Let op: als je het COOL-bestand wilt blijven ontvangen, moet je werkgevercode 90200 vastleggen met de waarde 1.

2022-05/2 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof

Naar aanleiding van meldingen is gebleken dat voor de berekening van de doorbetaling van ORT tijdens vakantieverlof de uren van meerwerk 2 niet werden meegeteld. Uit eigen testen bleek toen ook dat stakingsuren niet werden geteld. Hierdoor was het resultaat van uitvoercode 02096 niet correct. Het resultaat van uitvoercode 02096 was tot nu toe ''hardcoded'' opgenomen in de programmatuur van Gemal. Mede naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming is besloten om voor uitvoercode 02096 een aparte grondslag op te nemen.

Vanaf deze release is er een nieuwe grondslag waarmee de gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof (uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv) berekend worden.

Gegeven: uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof.
Vastleggen: werkgevercode 55389.
0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt;
1 = telt in de grondslag;
8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag;
9 = negatief tellen in de grondslag.

Met deze grondslag kun je de berekening van uitvoercode 02096 aansturen.

Automatische herrekening 05-06

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor werknemers met uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv en aanwezigheid van een verlofkorting (uitvoercodes 02236 t/m 02240 of 02272 t/m 02280 in 2022). Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-06 in Mutaties en Signalen Gemal.

Melding en Oplossing

Daarnaast is geconstateerd dat kortingen als gevolg van de verlofregelingen niet goed zijn doorberekend in uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv vanaf januari 2022. Dit wordt hersteld met de automatische herrekening. Doordat in de aangepaste werkwijze de uren voor meerwerk 2 en de stakingsuren ook worden meegeteld heeft dit, voor zover van toepassing een kleine nabetaling tot gevolg bij uitvoercode 01100 ORT vakantieverlof.

Actie

Indien je in het huidige jaar geen verschillen wenst op uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv, moet je de hierna genoemde codes uit de grondslag halen door deze op te nemen met waarde 8. Het gaat hier om de uitvoercodes 02236 t/m 02240 en 02272 t/m 02280. Het advies is wel om de grondslag voor 2023 weer terug te zetten.

2022-05/3 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen (vervolg)

Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In release 2022-03/04 hebben wij reeds bericht dat we in voorbereiding op deze moderniseringsslag de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd hebben en nieuwe codes hebben geïntroduceerd. In deze release zetten we de volgende stap en hebben we wederom codes toegevoegd en naamgeving van codes gewijzigd.

De nieuwe codes zijn nog niet opgenomen in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij je hierover informeren.

Invoercodes

 • 01884 Perc min gar ln (nieuw)
 • 02457 WG/WN bet uitker (was SV pl WW/WAO-WIA)
 • 02618 Perc aanv WIA (was Perc.WAO-WIA)
 • 02619 Omrekprc garln WIA (was Perc.loonaanvul)

Uitvoercodes

 • 01871 brt garln wachtg (was garantiel. wachtg)
 • 01884 min garantiel (nieuw)
 • 01896 net garln wachtg (nieuw)

2022-05/4 Presentatie uitvoercode 01570

Tijdens analyse omtrent het vereenvoudigen van de uitkeringsmethode in Gemal werd geconstateerd dat uitvoercode 01570 corr.loon SV in een uitkeringssituatie niet altijd correct gepresenteerd wordt op de loonstaat. Er werd geen rekening gehouden met uitvoercode 01311 reeds betaald, waardoor het bedrag op uitvoercode 01570 te hoog werd gepresenteerd. Dit is aangepast en vanaf deze release zal uitvoercode 01570 wel correct gepresenteerd worden. 

Automatisch herrekening 05-08

We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal.

Wet- en regelgeving

2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 mogen alle ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kind betaald ouderschapsverlof (in Gemal afgekort als BOSV) opnemen. Dit recht op verlof is in aanvulling op de andere regelingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof (AGBV) en regulier ouderschapsverlof.

Het betaald ouderschapsverlof duurt maximaal 9 x de arbeidsduur per week en er wordt tijdens dit verlof een uitkering door het UWV verstrekt van 70% van het (maximum) dagloon. Het opgenomen recht op wettelijk betaald ouderschapsverlof wordt in mindering gebracht op het recht op onbetaald of vanuit de CAO betaald ouderschapsverlof. In totaal is er dus altijd recht op 26 maal de arbeidsduur per week betaald + onbetaald ouderschapsverlof.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Wij hebben gekozen voor een andere systematiek dan bij AGBV. Wij hebben een verlofregeling voor je ingericht voor BOSV. Je hoeft dit dus zelf niet meer te doen, tenzij je wilt afwijken van de algemene inrichting.

In Gemal is verlofregeling 5 (voormalig de regeling voor levensloopverlof) ingericht voor het BOSV. Wij hebben de omschrijving van de bestaande in- en uitvoercodes hiervoor gewijzigd. De grondslag BOSV is gelijkgesteld aan die van verlofregeling 3 - Ouderschapsverlof. De uitvoercodes die voortvloeien uit BOSV zijn opgenomen in dezelfde grondslagen als de corresponderende uitvoercodes voor ouderschapsverlof. Deze aanpassing is doorgevoerd op A(lgemeen), C(AO) en W(erkgever)-niveau. 

Voorbeeld: je hebt uitvoercode 01071 ouderschapsverlof op W-niveau opgenomen in de grondslag van een toelagenregeling. In deze release is automatisch uitvoercode 01302 korting BOSV aan dezelfde grondslag toegevoegd op W-niveau.

De tekstuele omschrijving van de codes behorend bij verlofregeling 5 hebben we aangepast conform onderstaande tabel:

code

omschrijving oud

omschrijving nieuw

werkgevercode 55117

uitvoercodes in grondslag verlofregeling 5

uitvoercodes in grondslag betaald ouderschapsverlof

invoercode 02535

percentage korting verlofregeling 5

percentage BOSV

invoercode 03205

verlofregeling 5, uren per week

BOSV, uren per week

invoercode 03215

verlofregeling 5, uren per maand

BOSV, uren per maand

invoercode 02536

verlofregeling 5, pensioenpremie

BOSV pensioen premie

invoercode 03195

verlofregeling 5, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting

BOSV, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting

invoercode 02537

verlofregeling 5, percentage pensioenpremie

BOSV, percentage pensioenpremie

invoercode 01302

korting verlofregeling 5

korting BOSV

invoercode 00639

verlofregeling 5, bedrag doorbetaling

BOSV doorbetaling

uitvoercode 00639

vrlr 5 doorbet.

BOSV doorbetaling

uitvoercode 01302

kort verlofreg5

korting BOSV

uitvoercode 02275

verl reg 5 uren

BOSV uren

uitvoercode 02400

vrijwvrtz verl5

vrijwvrtz BOSV

Korting op het salaris

Net zoals bij AGBV zul je de verlofregeling aansturen door het vastleggen van invoercode 03215 BOSV uren per mnd. Op deze invoercode kun je het opgenomen aantal uren verlof rechtstreeks vastleggen. Vastlegging in percentages, uren per week of als bedrag is ook mogelijk. Het kan dan echter moeilijk zijn om bij te houden hoeveel uur verlof de werknemer in totaal heeft genoten. Gemal berekent - zoals gebruikelijk - een korting op het salaris op basis van de vastgelegde uren en de grondslag van de verlofregeling.

Ook uurloners kunnen BOSV opnemen. Bij uurloners is het gebruikelijk dat je alleen de uren aanlevert die de uurloner daadwerkelijk gewerkt heeft. De verlofregelingen worden daarom normaal gesproken niet gebruikt voor uurloners. Voor BOSV sluiten we aan bij deze systematiek. Als je uren BOSV aanlevert, dan berekent Gemal voor die uren wel de uitkering, maar geen korting op het salaris. Daarnaast lever je de uren aan die daadwerkelijk gewerkt zijn, zonder rekening te houden met het verlof.

Nieuwe invoercode/uitvoercode

Bij BOSV betaal je in principe als werkgever de uitkering namens het UWV aan je werknemer. Je krijgt die uitkering van het UWV vergoed. Op expliciet verzoek kan UWV de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. Functionaliteit voor die situatie wordt in een toekomstige release toegevoegd. Je wordt hier in de betreffende release nader over geïnformeerd.

Om de uitkering correct te kunnen berekenen, is het van belang dat je het dagloon vastlegt dat door het UWV wordt verstrekt. Dit doe je op een nieuwe invoercode:

Gegeven: BOSV dagloon.
Vastleggen: invoercode 02482.

Het dagloon wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 01540 BOSV dagloon.

Vaak is het dagloon nog niet bekend op het moment dat het verlof aanvangt. Als je wel verlof vastlegt, maar geen dagloon, dan rekent Gemal met een 'dagloon bij benadering' (uitvoercode 01778), zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.7.

Let op: dit 'dagloon bij benadering' is nooit exact het dagloon dat het UWV berekent, je dient dus altijd het juiste dagloon (met terugwerkende kracht) vast te leggen.

Gemal rekent het dagloon om naar een uurloon uitkering. Vervolgens wordt het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren verlof en het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt verstrekt (bij BOSV 70%). Dit is het uitkeringsbedrag. Het bedrag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00672 BOSV uitkering.

Bij maandloners rekent Gemal het dagloon om naar een uurloon volgens de formule: (dagloon x 5) / (fulltime uren per week x parttimepercentage).
Bij uurloners wordt gerekend met de formule: uurloon = dagloon / 8.

Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt voor AGBV en die het meest aansluit bij de berekening die het UWV toepast. Gemal stelt vast hoeveel uren BOSV er zijn opgenomen in de betreffende maand en presenteert dit met uitvoercode 02275 BOSV uren.

Het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt berekend, is door ons vastgelegd met de nieuwe werkgevercode 07104 BOSV % dagloon uitkering.

Aanvulling op de uitkering

Net als bij AGBV is het mogelijk om vanuit een CAO of als individuele werkgever een aanvulling op de uitkering te betalen. Dit kan op verschillende manieren:

- Je kunt een deel van het gedorven salaris doorbetalen.
- Je kunt een hoger percentage van het dagloon betalen.
- Je kunt boven het maximumdagloon aanvullen.

Nieuwe waardes 5 en 6 voor werkgevercode 13023

Gegeven: toepassen aanvulling bij verlofregeling.
Vastleggen: werkgevercode 13023.
0 (of niet vastgelegd) = geen aanvulling;
1 = toepassen aanvulling op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026;
2 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting;
3 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar minimaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024;
4 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar maximaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024;
5 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het gemaximeerde dagloon;
6 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het ongemaximeerde dagloon.

- Voor een aanvulling tot het gedorven salaris gebruik je waarde 2.
- Voor een aanvulling tot een hoger percentage van het dagloon, maar rekening houdend met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 5.
- Voor een aanvulling tot een hoger (of hetzelfde) percentage, zonder rekening te houden met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 6.

Met werkgevercode 13024 Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling leg je het gewenste percentage vast voor de aanvulling. Dus het percentage van het gedorven salaris óf het hogere percentage van het dagloon. Wil je aanvullen boven het maximumdagloon, maar wel tot 70% van het dagloon, dan leg je 70.00 vast.

Nieuwe werkgevercodes

Gegeven: uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof.
Vastleggen: werkgevercode 13016.

Als je wilt aanvullen tot een hoger percentage van het dagloon of boven het maximumdagloon, dan moet Gemal weten met welk dagloon de aanvulling berekend wordt. Met deze werkgevercode leg je het nummer vast van de uitvoercode waarop het dagloon wordt gepresenteerd. Voor BOSV hebben wij deze werkgevercode standaard ingericht met waarde 1540 BOSV dagloon.

Gegeven: uitvoercode korten op aanvulling verlof.
Vastleggen: werkgevercode 13017.

Tijdens BOSV wordt een deel van het verlof reeds betaald door het UWV via een uitkering. Die uitkering is een gedeeltelijke doorbetaling bij verlof. Als je afspreekt om tijdens het verlof aan te vullen tot een hoger loon, dan berekent Gemal eerst de totale aanvulling en brengt vervolgens de uitkering op die aanvulling in mindering. Om dit correct te kunnen doen, moet Gemal weten op welke uitvoercode de uitkering gepresenteerd is. Voor BOSV hebben wij deze code standaard ingericht met waarde 00672 BOSV uitkering.

Voorbeeld: een werknemer krijgt op basis van 70% van het dagloon een uitkering van € 1400. In de CAO is bepaald dat de uitkering wordt aangevuld tot 100% van het dagloon. Gemal berekent eerst wat de uitkering zou zijn bij 100% van het dagloon, dat is € 2000. Dit bedrag wordt echter niet volledig uitbetaald, omdat de uitkering eigenlijk al een deel van de doorbetaling vormt. Naast de uitkering betaal je een aanvulling van € 2000 -/- € 1400 = € 600, zodat de werknemer in totaal € 2000 aan uitkering + aanvulling (=100% van het dagloon) ontvangt.

Te ontvangen bedrag UWV

Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. Je ontvangt van het UWV dus meer dan het uitkeringsbedrag alleen. Gemal presenteert op gebruikelijke wijze het te ontvangen bedrag van het UWV op uitvoercode 01554 te ontvangen. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.5.

Werkgeversbetalingen en UFO-premie

Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt het UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. De UFO-premie vormt een uitzondering op die regel. Het UWV draagt de UFO-premie rechtstreeks af aan het fonds. Als je UFO-premie verschuldigd bent, dan bereken je die dus over het loon exclusief de uitkering.

Om deze berekening uit te voeren, leg je net als bij andere uitkeringen in Gemal bij de betreffende werknemer, invoercode 02492 Werkgeversbetaling vast met waarde 2. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, algemeen bij 3.4.

Naamswijziging grondslag werkgevercode 55198

Als een werknemer in een bepaalde periode minder inkomsten geniet wegens ziekte of verlof, dan geef je in de loonaangifte de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ aan. Het UWV weet dan dat de betreffende periode niet representatief is voor de vaststelling van een dagloon in de toekomst.

Bij BOSV moet net als bij AGBV de code incidentele inkomstenvermindering ‘K’ worden meegegeven. Deze letter staat voor ‘Kindverlof’.

In Gemal wordt deze code automatisch gegenereerd als er een resultaat is in de grondslag van werkgevercode 55198. De naam van deze grondslag was nog geijkt op AGBV, maar is nu gewijzigd in Uitvoercodes in grondslag kindverlof LA/UPA. Naast de uitvoercodes voor AGBV hebben we ook de uitvoercodes voor BOSV in deze grondslag opgenomen.

Uitzondering dagloon bij benadering

Gemal bepaalt het dagloon op basis van het loon SV huidige periode, behoudens enkele uitzonderingen. Bij de introductie van aanvullend geboorteverlof bleek dat het dagloon te laag werd vastgesteld, omdat de uitkering niet het gehele bedrag aan korting dekt. Het SV loon is daardoor lager dan gebruikelijk en daarmee ook het dagloon bij benadering. Dit is destijds opgelost door de uitvoercodes behorende bij aanvullend geboorteverlof uit te zonderen van het dagloon bij benadering. Eenzelfde uitzondering is nu ook gemaakt voor betaald ouderschapsverlof.

Actie

Wij hebben geconstateerd dat bij sommige werkgevers de werkgevercodes voor verlofregeling 5 (nu BOSV) afwijkend zijn vastgelegd (op W-niveau). Omdat wij de bedoeling van deze mutatie(s) niet kennen, zullen wij deze niet automatisch schonen. Wij vragen je om de inrichting zelf te controleren.

Voor regulier ouderschapsverlof wordt uitvoercode 01071 ouderschapsverl. geteld in de cumulatieve uitvoercode 02886 cum.oudersch.verl.

We hebben als beleid om geen geprogrammeerde cumulatieve codes meer toe te voegen aan Gemal, omdat de eigen cumulaties veel meer flexibiliteit bieden. Desgewenst kun je uitvoercode 01302 korting BOSV zelf in een eigen cumulatie opnemen, al dan niet in combinatie met uitvoercode 01071 ouderschapsverl.

Zoals aangegeven, hebben wij BOSV op dezelfde manier ingericht als ouderschapsverlof. Indien je van deze inrichting wenst af te wijken, dan kun je deze aanpassingen zelf in Gemal Direct Inrichting doorvoeren. Denk eraan dat je de betreffende uitvoercodes zelf opneemt in loonjournaalposten, comprimeertotalen of eigen cumulaties en/of rapportages.

Als je zelf in productie 2022-05 mutaties vastlegt, dan gaan die mutaties voor op de conversie. Dit geldt voor de grondslag BOSV (werkgevercode 55117) en als je de uitvoercodes - behorende bij ouderschapsverlof (verlofregeling 3) of BOSV (verlofregeling 5) - vastlegt in een willekeurige andere grondslag.

2022-05/6 Extra controles loonaangifte

Binnen de loonaangifte zijn er 3 soorten controles: poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles. In december 2021 zijn in Gemal al de nieuwe poort- en terugkoppelcontroles voor 2022 toegevoegd. In deze release voegen we ook de extra controles voor 2022 toe.

Een extra controle is te herkennen aan het format Cxxxx, waarbij elke x een cijfer is. Een extra controle wordt door de Belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de Belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Je vastlegging is dan correct op het moment dat de Belastingdienst daadwerkelijk op deze controles gaat handhaven.

Dit zijn de extra controles die zijn toegevoegd in Gemal:

Extra
Controle

Inhoud controle

C0223

U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW 'J' is

C0323

Premie AWf laag is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag ongelijk is aan 0.

C0423

Premie AWf hoog is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan 0.

C0523

Premie AWf herzien is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien ongelijk is aan 0.

C0623

Premie Ufo is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo ongelijk is aan 0.

Voor deze controle hebben we gezien dat deze melding onterecht kan verschijnen als er een heel laag bedrag (1.40 euro of minder) op uitvoercode 01675 afdr grs UFO staat. Je kunt de melding in dat geval negeren. Omdat de UFO-premie slechts 0,68% (in 2022) is, wordt de premie bij een dergelijke lage grondslag minder dan 1 cent. Gemal rondt dit vervolgens terecht af tot 0 en de melding zal onterecht afgaan.

C0823

U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11.

C0923

1 of meer van de rubrieken aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag, Aof hoog of Aof uitkering is ongelijk aan 0 terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had.

C6422

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53.

C6522

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53.

C6622

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62.

Actie

Als een extra controle (format Cxxxx) in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding verhelpt. Je vindt deze uitleg in het hoofdstuk Mutaties en Signalen Gemal, bij het nieuwe hoofdstuk 2.4 Extra controles.

Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht.

Opgeloste meldingen

2022-05/7 Verschil in afronding in de loonaangifte (change 3314258)

Melding

Bij de introductie van de AOF-premies per 2022 zijn de premiebedragen - anders dan andere premiebedragen - niet afgekapt op 2 posities achter de komma, maar rekenkundig afgerond. Dit is niet juist. De premiebedragen moeten afgekapt worden. Dit geldt voor de volgende uitvoercodes:

01775 premie AOF-laag
01874 premie AOF hoog
01893 premie AOF uitk
02047 premie WKO

Dit kan per medewerker een cent verschil opleveren. 

Oplossing

We hebben ervoor gekozen om de berekening per 2022-05 aan te passen en de premiebedragen in de maanden januari t/m april te laten zoals ze zijn berekend. Dit om grote aantallen verschillen van een enkele cent te voorkomen. Er wordt daarom ook geen automatische herrekening aangestuurd.

2022-05/8 Geen foutmelding bij koppelen dienstverbanden (change 3339734 )

In sommige gevallen werd er bij het koppelen van dienstverbanden geen foutcode 175 gegenereerd, ondanks dat sommige essentiële codes (zoals loonheffingskorting) niet gelijk waren. De koppeling werd daarnaast ook doorgevoerd, terwijl dit niet had mogen gebeuren. De programmatuur is nu bijgewerkt en de foutcode wordt nu correct gegenereerd. 

Actie

Als er dienstverbanden in januari of februari dit jaar zijn gekoppeld is het advies om voor deze dienstverbanden de MDV-codes te vergelijken (alle codes die op werkgevercode 57017 Niveau invoercode met de waarde 2 zijn ingericht). Als je met Beaufort werkt, dan kun je gebruik maken van het overzicht "Controleren gekoppelde dienstverbanden" om een makkelijk overzicht van de codes op te roepen.

2022-05/9 Aanpassing genereren jaarloon BT bij meerdere dienstverbanden (change 3274146)

Bij meerdere dienstverbanden wordt het jaarloon BT bepaald op basis van het loon voor de loonheffing van het jaar ervoor van alle dienstverbanden samen. Dit is correct, behalve als één van die dienstverbanden uit-dienst is.

Als één van de dienstverbanden uit-dienst is en het andere dienstverband/andere dienstverbanden is/zijn nog in-dienst, zou er voor het genereren van het jaarloon BT in januari alleen rekening moeten worden gehouden met de nog actieve dienstverbanden. Dit gebeurde echter niet: het jaarloon BT van het jaar ervoor (inclusief het gedeelte van het dienstverband dat uit-dienst was) werd wederom gebruikt in dit jaar. 

Oplossing

In deze release hebben we een aanpassing gedaan, zodat alleen de actieve dienstverbanden worden meegenomen in het bepalen van het jaarloon BT. 

Actie

Helaas kan Gemal niet in alle situaties het juiste jaarloon BT genereren, omdat er altijd wijzigingen in deeltijd en in-en uitdienst mutaties halverwege een jaar plaatsvinden.

In bovenstaande gevallen kun je invoercode 02450 Jaarloon BT gebruiken om zelf het jaarloon BT op te geven waarmee moet worden gerekend. Omdat dit een jaargegeven is, geef je hierbij geen ingangsdatum op. Geeft het bedrag - het totaal loon voor de loonheffing van alle dienstverbanden samen - bij alle dienstverbanden op. Anders zal er een foutmelding gegenereerd worden, omdat het jaarloon BT een MDV-gegeven is en gelijk moet zijn voor alle dienstverbanden. 

2022-05/10 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362)

Bij de bepaling van het toepassen van de hoge of lage WW-awf premie wordt er, voor werknemers onder de 21 jaar, gekeken naar het aantal verloonde uren. Als deze boven de 52 uur (voor maandloners) of 48 uur (voor vierwekenverloning) liggen moet er hoge in plaats van lage premie worden berekend. 

Deze toets werd altijd gedaan aan de hand van uitvoercode 01832 urn. aang. loonh. Echter moeten eventuele uren uit vorig jaar (uitvoercode 02889 urn aang loonh vj) ook in deze toetsing worden meegenomen als er een correctie op heeft plaatsgevonden over vorig jaar in het huidige jaar. 

Bijvoorbeeld: in februari wordt er nog een correctie over november van het jaar ervoor gedaan van 10 extra uren, omdat blijkt dat er meer uren waren gewerkt dan destijds opgegeven. Deze extra 10 uren (die in februari op uitvoercode 02889 terechtkomen) moeten voor de maand februari ook worden meegenomen in de toetsing of er voor de maand februari hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen. 

De bepaling van WW-hoog of WW-laag moet in dit geval dus plaatsvinden conform de loon-in systematiek. In de oude situatie werden de 10 uur niet meegenomen in februari, maar was er ook geen correctie in de loonaangifte van vorig jaar. Daardoor werden de uren nu in zijn geheel niet meegenomen voor de toetsing van WW-hoog en WW-laag. Dit is in deze release aangepast. 

Automatische herrekening 05-03

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-03 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-05/11 Mutaties van voor 2021-01 (change 3377534)

Melding

In de uitzonderlijke situatie dat vanuit het HR-systeem meerdere mutaties voor een invoercode worden opgegeven, waarbij een mutatie een ingangsdatum heeft voor 2021-01 en de andere een ingangsdatum van 2021-01 werd de mutatie met de oudste ingangsdatum niet genegeerd. De waarde die opgegeven werd daarna ook per 2022-01 doorgevoerd.

Oplossing

Dit is aangepast. Mutaties met een ingangsdatum voor 1 januari vorig jaar worden genegeerd als er ook een mutatie per 1 januari vorig jaar wordt doorgegeven.

Actie

Indien er op deze manier mutaties foutief zijn doorgekomen, dien je met nieuwe mutaties de gewenste stand te realiseren. Dit kunnen we helaas niet automatisch herstellen.

2022-05/12 Berekening ORT bij verlof in januari na uit dienst in vorig jaar (change 3272356)

Voor ORT bij verlof wordt gekeken of er sprake is van een maximum. Voor meerdere CAO's in de zorg is geen maximum afgesproken, maar is in het verleden een fictief maximum van 999 vastgelegd bij werkgevercode 08062. In de programmatuur is daarvoor extra opgenomen dat bij uit dienst geen maximum wordt toegepast. 

Nadat medio 2021 - n.a.v. klantmeldingen - het fictieve maximum is verhoogd naar 9999 is de geprogrammeerde uitzondering voor 999 gehandhaafd, maar niet ook toegepast voor de waarde 9999. Dat geeft naar nu is gebleken met name in de maand januari toch een probleem

Per 2022-05 is met terugwerkende kracht tot 2022-01 de programmatuur aangepast, zodat ook bij werkgevercode 08062, waarde 9999, door Gemal niet gerekend wordt met een maximum. We hebben besloten om geen automatische herrekening op te nemen, omdat klanten, voor zover van toepassing, zelf reeds een handmatig aanpassing hebben uitgevoerd.

Actie

Desgewenst kun je de betreffende werknemer zelf herrekenen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 01.

2022-05/13 Reden herrekening bij wijziging werkgevercode en meerdere dienstverbanden

Melding

Als je een werkgevercode wijzigt die je niet met een ingangsdatum kunt vastleggen, dan wordt deze code altijd gewijzigd met ingang van 1 januari van het huidige jaar. Gemal voert dan direct een herrekening uit vanaf periode 1, zodat de berekening wordt uitgevoerd tegen de nieuwe situatie. 

Specifiek bij werknemers met gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 is vastgelegd met waarde 1), leidde zo'n werkgevercodewijziging ertoe dat automatische herrekeningen niet meer getoond werden in MSG. Dat kan hinderlijk zijn, omdat er wellicht wel programmatuurwijzigingen zijn geweest die gevolgen hebben voor de berekening bij de betreffende werknemer.

Oplossing

Vanaf deze release is dit probleem verholpen. We tonen altijd alle automatische herrekeningen die van toepassing zijn op een dienstverband, ook als je zelf een herrekening aanstuurt of een werkgevercode wijzigt.

2022-05/14 Geen loonheffing bij gekoppeld dienstverband met kwartaaltabel (change 3339904)

Het komt regelmatig voor dat een stagiaire na de stage in dienst komt. In sommige gevallen worden de dienstverbanden dan gekoppeld, ondanks dat het stagedienstverband uitdienst gemeld is als het nieuwe dienstverband ingaat.

Melding

Als er bij de stagiaire een scholierenregeling was vastgelegd in de vorm van invoercode 02889 Kwartaal tabel LH, dan werd bij de andere dienstverbanden geen loonheffing meer berekend. De scholierenregeling van het dienstverband dat uit dienst was, zorgde ervoor dat de loonheffing van het nieuwe dienstverband op 0 werd gesteld. 

Oplossing

In Gemal is vanaf deze release vastgelegd, dat invoercode 02889 in de maand na uit dienst niet meer wordt verwerkt. Op die manier wordt er bij het nieuwe dienstverband netjes loonheffing berekend. Er is een inventarisatie gedaan van het aantal gevallen waarbij er een gekoppeld dienstverband is en invoercode 02889 op waarde 1 staat. Hierbij is geconstateerd dat de gevallen die het betreft, dan wel al lange tijd uit dienst zijn of dat er, door de hoogte van het loon voor de loonheffing, terecht geen loonheffing is berekend. Daarom zal er geen automatische herrekening plaatsvinden.

2022-05/15 Incorrect jaarloon BT (change 3410234)

Als in januari invoercode 02316 Inpassingstabelnummer was opgegeven zonder waarde (naar 0 was gezet) zorgde dit ervoor dat het jaarloon BT verkeerd werd gegenereerd. Gemal gebruikte nogmaals het jaarloon dat in 2021 als jaarloon BT was gebruikt. Wel kwam er op de MSG (Mutaties en Signalen Gemal) een regel met daarop het juiste jaarloon BT op invoercode 02450 Jaarloon BT. Dit werd echter niet doorgevoerd voor de betreffende werknemer. 

Actie

Het is helaas niet mogelijk om dit incorrecte jaarloon BT met een automatische herrekening te herstellen. Het is daarom van belang dat je in de MSG van januari bekijkt bij welke werknemers invoercode 02316 leeg of met een 0 is opgegeven en dat dit vervolgens heeft geleid tot een incorrect jaarloon BT. Voor deze werknemers kun je desgewenst het correcte jaarloon BT vastleggen met invoercode 02450 Jaarloon BT. Let er daarbij op dat je geen ingangsdatum moet opgeven. Het is een jaarwaarde en dient daarom zonder ingangsdatum te worden opgegeven. 

2022-05/16 Berekening netto equivalent minimumloon (change 3321489)

De berekening netto equivalent minimumloon vergelijkt uitvoercode 01601 netto eq.min.ln met uitvoercode 01500 netto loon. Als uitvoercode 01500 bij een werknemer lager is dan uitvoercode 01601, wordt de betreffende werknemer gepresenteerd op het signaleringsoverzicht Wet aanpak schijnconstructies. 

Om tot de juiste bepaling te komen van uitvoercode 01601 moest ook de premie derde WW-jaar (ingericht onder VRZ-regeling 15) worden meegenomen in de berekening. Echter kan dit niet op algemeen niveau worden ingericht, omdat deze wijziging van het aanpassen van werkgevercode 05029 Code pensioenregeling van waarde 0 naar 1 ook effect zou hebben op werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie. Hierdoor zou er een incorrecte berekening plaatsvinden voor de PAWW-premie, in het geval dat de werknemer een vorm van onbetaald verlof opneemt. 

Oplossing

Er is geen eenvoudige technische oplossing voor dit probleem, omdat ofwel het signaleringsoverzicht ofwel de premieberekening PAWW fouten zal bevatten. Wij zijn van mening dat een foutloze premieberekening belangrijker is dan het corrigeren van het overzicht. Het signaleringsoverzicht Wet Aanpak Schijnconstructies is bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van specifieke werknemers. Er is altijd handmatige controle achteraf nodig van de situatie. Bovendien betreft de PAWW-premie een zeer klein bedrag, waardoor het in praktijk zelden voorkomt dat een werknemer alleen vanwege deze inhouding op het overzicht verschijnt.

2022-05/17 Herrekening na grondslagwijziging werkt niet door in vervangende correctieproductie (change 3392585)

Melding

Als er in de salarisproductie een grondslagwijziging is opgegeven, dan voert Gemal altijd een herrekening uit vanaf januari. Leg je daarna in een vervangende correctieproductie mutaties voor deze werknemer vast, dan zou Gemal wederom vanaf januari moeten herrekenen in verband met de gewijzigde grondslag in de salarisproductie. Dit bleek niet te gebeuren. Hierdoor is de berekening voor de in de correctieproductie opgenomen medewerkers niet conform verwachting. 

Oplossing

Dit is opgelost. Vanaf deze release zullen ook in de vervangende correctieproductie de herrekeningen als gevolg van grondslagwijzigingen in de reguliere salarisproductie meegenomen worden in de berekeningen. We kunnen de foutieve berekening helaas niet herstellen met een automatische herrekening.

Actie

Indien je in de productieperioden februari t/m april 2022 na grondslagwijzigingen in dezelfde productieperiode een vervangende correctieproductie hebt laten vervaardigen, is het advies om voor de medewerkers aangestuurd in de correctieproductie, zelf een herrekening aan te sturen met invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 1 in de eerstvolgende productie.

In sommige situaties kan het bewerkelijk zijn om de werknemers te selecteren die aan bovenstaande condities voldoen. Je kunt er in dat geval ook voor kiezen een collectieve herrekening uit te voeren. Dat doe je door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1.

2022-05/18 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276)

Melding

De korting ORT bij ziekte (uitvoercode 01319) is vanaf januari 2021 foutief berekend. Dit is zichtbaar bij medewerkers die meerdere maanden ziek zijn en vaste ORT genieten. De korting wordt in dit geval in de ene maand wel en in de andere maand niet berekend.

Dit is veroorzaakt door de grondslagwijziging van grondslag 55171 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld ORT per 2021-01. Deze grondslag wordt zowel gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02003 basis ziekengeld ORT als voor 02004 basis zk ORT vast. In deze laatste uitvoercode is ten onrechte uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte in meegeteld. Dit is hersteld.

Oplossing

Dit is opgelost in de berekeningen vanaf januari 2022. Voor de berekeningen in 2022 wordt met een automatische herrekeningen de berekening hersteld bij medewerkers met uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte. De herrekening is herkenbaar aan reden 05-09.

Let op: de herrekening zal vorderingen opleveren.

Actie

Indien je in 2021 ook foutieve berekeningen hebt, kan dit niet automatisch hersteld worden. Als je dit wilt herstellen, dan kun je dit handmatig doen.

 • Je gaat na welke uitvoercodes je gebruikt voor vaste ORT. De uitvoercodes die gebruikt kunnen worden voor ORT vind je in de Gemal handleiding, onderwerp Onregelmatige dienst, 6 - Presentatie.
 • Je maakt een rapportage over 2021 waarin je de waarde toont van de uitvoercodes voor vaste ORT.
 • Je selecteert per dienstverband de maanden dat de korting vaste ORT (uitvoercode 01319) niet berekend is tijdens de ziekteperiode.
 • Je kunt uitvoercode 01319 korting vaste ORT niet zelf beïnvloeden. Daarom pas je de in- uitvoercodecombinatie aan waarop je de vaste ORT normaal gesproken betaalt. Zie de volgende stap.
 • In de geselecteerde maanden boek je de invoercode tegen, behorende bij de vaste ORT. Doorgaans is dat de invoercode met hetzelfde nummer als de uitvoercode. Bij volledige ziekte stel je de invoercode voor vaste ORT op 0, bij gedeeltelijke ziekte reken je deze om naar rato van het percentage dat de werknemer heeft gewerkt. Dus als de werknemer 25% ziek was, dan leg je de invoercode vast met 75% van de oorspronkelijke waarde.

2022-05/19 Aof-premie bij uitkering (change 3408528)

We hebben geconstateerd dat, als de grondslag Aof-uitkering (uitvoercode 01559) hoger was dan het loon SV (uitvoercode 01598), uitvoercode 01559 ten onrechte 0 werd gesteld. In plaats van het bedrag op uitvoercode 01559 te presenteren werd het op uitvoercode 01557 grondslag Aof hoog gepresenteerd. Ondanks dat het percentage van beiden hetzelfde is, zou het bedrag op uitvoercode 01559 gepresenteerd moeten worden in deze gevallen. 

Automatische herrekening 05-10

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Door deze herrekening wordt ook de loonaangifte hersteld.

2022-05/20 Afronding bedrag km-vergoeding (change 3347007)

Melding

Bij de ‘Verg. woon-werk’ wordt op de salarisspecificatie het kilometerbedrag alleen gepresenteerd als het aantal kilometers maal het kilometerbedrag gelijk is aan het bedrag ‘Verg. woon-werk’. Bij deze controle wordt rekenkundig afgerond. Het blijkt dat er bij de berekening van het bedrag ‘Verg. woon-werk’ er afgekapt wordt. Dit kan dus een 1 cent verschil opleveren.

Oplossing

Het bedrag ‘Verg. woon-werk’ wordt vanaf 2022-05-01 niet meer afgekapt. De presentatie op de salarisspecificatie is dan weer correct. Er is geen aanpassing uitgevoerd met terugwerkende kracht en er wordt ook geen automatische herrekening uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat bij veel werknemers een cent verschil worden berekend.

2022-05/21 Presentatie vergoeding dienstreis op salarisstrook gaat niet goed (change 3348163)

Melding

Het blijkt dat, als er sprake is van meerdere reiskostenregelingen die worden berekend op dezelfde uitvoercode, de presentatie van het aantal kilometers en het kilometerbedrag op de salarisspecificatie niet correct is. Het probleem beperkt zich tot de presentatie van de onderliggende berekening, de uitbetaalde vergoeding is dus wel correct.

Oplossing

Met deze release worden de twee items weer correct gepresenteerd.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-05/22 Gemal Direct - Nieuwe werkgever- en invoercodes ontbreken [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 6 april 2022 - Gisteravond hebben we de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes alsnog in productie genomen.

5 april 2022 - Tijdens de release van maandag 4 april is het helaas niet gelukt om de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes in productie te nemen. We gaan ervan uit dat dit probleem uiterlijk vanavond opgelost is. We houden je op de hoogte. Dit probleem speelt alleen bij de modules Inrichting en Integratie van Gemal Direct. Met het salarissysteem Gemal is er niets aan de hand.

2022-05/23 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf-tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.

Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes.

Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie.

2022-05/24 Nieuwsbericht Belastingdienst over lage WW-premie bij tijdelijke contractuitbreidingen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

21 april 2022 - De Belastingdienst heeft op 14 april een bericht op de eigen website geplaatst over het toepassen van lage WW-premie bij contracten met meerdere arbeidsomvangen. In de praktijk betreft dit voornamelijk tijdelijke uitbreidingen. 

Je kunt het bericht hier lezen: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/lage-awf-premie-mogelij...

Het lijkt alsof dit bericht nieuwe informatie bevat en daardoor is het bericht overgenomen in diverse vakbladen. De informatie is echter exact hetzelfde als in december 2021. De Belastingdienst heeft slechts de achterliggende pagina met informatie over de wijze van corrigeren verduidelijkt.

Wij hebben je in december 2021 deze informatie reeds verstrekt. Je kunt die informatie desgewenst teruglezen in de Gemal release notes 2022-01/19 en 2022-01/20. Als je op basis van het bericht van destijds actie hebt ondernomen, dan hoef je nu niets te doen.

CAO informatie

CAO energie- en nutsbedrijven

2022-05/25 Sector GEO: Nieuwe CAO

Onlangs is het principe-akkoord voor de nieuwe CAO GEO met een looptijd van april 2022 tot en met 31 maart 2024 definitief geworden [1]. De wijzigingen in de CAO hebben voor wat betreft de salarisverwerking onder andere betrekking op het volgende (de nummering sluit aan bij het memo van de WENB dd 22-04-2022).

1 - Aanpassing (salaris)bedragen

Er zijn afspraken gemaakt over salariswijziging per

 • 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%
 • 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%
 • 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%
 • 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%

De salariswijziging per 1 april 2022 hebben we met terugwerkende kracht in de programmatuur van Gemal opgenomen. Over de daarna volgende salariswijzigingen zullen we je te zijner tijd verder informeren. 

 • Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast met terugwerkende kracht tot periode 2022-04 [2].
 • De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen.
 • Maak je gebruik van begrotingsproducties in Gemal, informeer dan het service center hierover dan kunnen we overwegen ook komende salariswijzigingen vast op te nemen.

2 - Vervallen schaal A en eerste trede schaal B

Als bijzonderheid voor de salariswijziging geldt dat er dit keer ook sprake is van een aanpassing in de salarisstructuur. Hierbij vervallen van elke sectorale salaristabel de schalen A en de eerste trede van schalen B. We hebben hierbij de schalen A met bijbehorende inpasnummers geheel laten vervallen. De bedragen behorend bij de eerste trede van de B-schalen, hebben we (conform ook de publicaties) gehandhaafd maar met bedrag 0,00. 

sector

CAO
schaal 

CAO
stap

Gemal
schaal

Gemal
trede

inpas-
nummers

Proces

A

1 t/m 8

PR-A

01
02
03
04
05
06
07
08

9001
9003
9005
9008
9011
9015
9017 *
9019

Proces

B

1

PR-B

01

9002

           

Services

A

0

SE-A

00
01
02
03
04
05

8001
8002
8004
8007
8010
8012

Services

B

0

SE-B

00

8003

           

2003 Services

A

1 t/m 8

03-A

01
02
03
04
05
06
07
08

7001
7003
7005
7008
7011
7015
7017
7021

2003 Services

B

1

03-B

01

7002

* Inpasnummer 9017 is niet vervallen omdat deze ook nog voorkomt in schaal PR-C trede 04.

Let op: Voor een juiste verwerking van de aangepaste salarisregeling in Beaufort, gelden hierbij nog enkele aandachtspunten. Deze zijn vermeld aan het eind van dit onderwerp.

3 - Gelijke beloning jeugdigen

Er gold in Gemal al geen onderscheid naar jeugdschalen, jeugdbedragen, of korting vakantietoeslag bij jeugdigen.

4 - Levensloopbijdrage wordt PAB-bijdrage

We hadden bij de invoering van de PAB destijds de voormalige levensloopbijdrage als percentage PAB al opgenomen in de inrichting [3]. 

Automatische herrekening 05-15

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-15. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Actie

 • Mogelijk heb je in het verleden een percentage jeugdaftrek bij een medewerker vastgelegd (invoercode 02940). In dat geval moet je deze zelf verwijderen.
 • Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt.

Aandachtspunten HR Core Beaufort

Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze:

 • Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren.
 • Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-04 vastleggen.
 • Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken.
Schalen PR-A, SE-A en 03-A vervallen

Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit.

Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit.

Schalen PR-B, SE-B en 03-B gewijzigd

In de nieuwe salarisregeling komt bij deze schalen anciënniteit 00 of 01 te vervallen. Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit.

Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit.

Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
[2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206.
[3] Zie het onderdeel CAO-inrichting van de handleiding Gemal bij onderdeel 7.2 Persoonlijk ArbeidsvoorwaardenBudget (PAB). 

CAO gehandicaptenzorg

2022-05/26 Afronding verloonde uren UPA

In release 2022-01/29 hebben we werkgevercode 03309 Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA.

Melding

Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld.

Oplossing

Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.

Automatische herrekening 05-05

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-05/27 Nieuwe CAO

Onlangs is de nieuwe CAO gehandicaptenzorg [1] definitief van kracht geworden. Wij hebben de nieuwe salarisbedragen en salarisregeling in Gemal opgenomen in de release van 2022-05. In de nieuwe CAO zijn diverse wijzigingen afgesproken. 

Salarisregeling

Voor de release van 2022-05 zijn alleen de salarisbedragen en de salarisregeling aangepast. Voor de schalen 35 t/m 50 is een extra trede toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Daarnaast is anciënniteit 0 in deze schalen komen te vervallen. 

Vanuit de werkgeversvereniging zijn onderstaande richtlijnen van toepassing:

Wat gebeurt er als een werknemer in de eerste trede van de schaal zit en deze trede verdwijnt?
 • Een werknemer die op 30 april 2022 is ingeschaald in de eerste trede van de FWG schalen 35 t/m 50 gaat op 1 mei 2022 over naar de eerstvolgende trede in de schaal.
 • Een werknemer die op 30 april 2023 is ingeschaald in de eerste trede van FWG-schaal 40 of 45 gaat op 1 mei 2023 over naar de eerstvolgende trede in de schaal.

Voorbeelden

 • Een werknemer die op 1 mei 2021 in dienst is gekomen en is ingedeeld in FWG schaal 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2022 vervolgens naar IP-nr. 14.
 • Een werknemer die op 1 juni 2021 in dienst is getreden en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat op 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2022, gaat de werknemer naar IP-nr. 14.
 • Een werknemer die op 1 mei 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2023 vervolgens naar IP-nr. 16.
 • Een werknemer die op 1 juni 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2023, gaat de werknemer naar IP-nr. 16.
Wanneer ontvangt een werknemer de extra trede aan het einde van de schaal?
 • Werknemers die op 30 april 2022 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de schalen FWG 35 t/m 50, gaan op 1 mei 2022 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr.
 • Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de FWG-schalen 40 en 45, gaan op 1 mei 2023 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr.

Voorbeelden

 • Een werknemer is op 30 april 2022 tenminste een jaar ingeschaald in FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede). Deze werknemer gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 29.
 • Een werknemer heeft op 1 oktober 2021 een periodieke verhoging gekregen en is daarmee naar FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede) gegaan. Deze werknemer heeft op 1 oktober 2022 weer recht op een periodieke verhoging en gaat dan naar IP-nr. 29.

Actie

 • Vanaf 3 mei kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.
 • In HR Core Beaufort kun je de benodigde wijzigingen op reguliere wijze doorvoeren met de functie Collectief Muteren.

Neem hierbij de volgende aandachtspunten in acht:

 • Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren.
 • Alle wijzigingen gaan in per 2022-05.
 • Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken.
 • Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit.

Eenmalige uitkering 

Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken voor werknemers in de schalen 55 t/m 65 voor de maand mei. Zodra wij hier de benodigde informatie voor hebben ontvangen, zullen wij bekijken of dit in een tussentijdse release kan worden doorgevoerd of dat het in de release van periode 06 zal worden opgenomen. Wij zullen je hier uiterlijk maandag 9 mei over informeren.

Meer informatie

[1] Code CAO = 38 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO gemeenten/SGO

2022-05/28 Salarisregelingen nog niet correct voor downloaden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 5 april 2022 - 11:45 - Inmiddels staat de juiste versie van de salarisregeling klaar bij Zenden en Ontvangen.

5 april 2022 - We constateren dat de salarisregelingen/bedragen zoals die nu zijn klaargezet voor de download in Youforce bij Zenden en Ontvangen nog niet correct zijn. We gaan dit onderzoeken en informeren je later verder.

2022-05/29 Premie reparatie-uitkering WW

Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. 

Melding

Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen.

Automatische herrekening 05-07

Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07.

2022-05/30 Tegemoetkoming ZKV

Tegemoetkoming ZKV en arbeidsvoorwaardenbedrag

Zoals je eerder hebt kunnen lezen in release notes is met ingang van 2022 een nieuwe systematiek van toepassing voor het verantwoorden van bepaalde rechten en bedragen in de Loonaangifte [1].  De tegemoetkoming ZKV werd tot 2022 toe (terecht) nooit aangemerkt als een extra periodesalaris en als zodanig ook niet afzonderlijk in de loonaangifte verantwoord.

Met de introductie van het begrip 'arbeidsvoorwaardenbedrag' als nieuwe, in de loonaangifte te verantwoorden grootheid, valt de tegemoetkoming ZKV nu wel onder de definitie van arbeidsvoorwaardenbedrag, zelfs wanneer het op dat moment nog niet zeker is wat op het peilmoment het juiste bedrag zal blijken te zijn. De gegevensspecificatie Loonaangifte 2022 stelt in dit verband onder andere het volgende over het arbeidsvoorwaardenbedrag:

 1. Indien het opbouwbedrag niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum (peildatumsystematiek), moet u bij de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag toch een reëel bedrag invullen alsof wel een opbouwpercentage van toepassing is geweest.
  4. Indien het opbouwbedrag per aangiftetijdvak niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld de toekenning op één moment in het jaar plaatsvindt, vult u het op dat moment opgebouwde bedrag in. Dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.

Aansturing van resultatendeling naar peildatum

We passen daarom de programmatuur aan en de aansturing van (eindejaars)uitkeringsregeling 5 waarmee de tegemoetkoming ZKV wordt opgebouwd en uitbetaald. In het verleden werd de tegemoetkoming bepaald op basis van de bezoldiging van het vorig jaar. Daar is de aansturing van de methode berekening als resultatendeling (werkgevercode 25801 = 5) eigenlijk een overblijfsel van, immers: een resultatendeling wordt altijd bepaald op basis van een grondslag vorig jaar.

Inmiddels is de systematiek van de tegemoetkoming veranderd, maar was er nog geen noodzaak ook de aansturing te veranderen. Nu lijkt deze aansturing ons echter in de weg te staan van nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het gewenst om de aansturing van resultatendeling te wijzigen naar peildatummethode (werkgevercode 25801 = 2). Dit ligt ook veel meer in de lijn van de tegemoetkoming ZKV.

Door deze aanpassing zal ook een maandelijks recht via uitvoercode 01646 recht EJU-5 gepresenteerd worden op de individuele loonstaat. Krijgt de medewerker op enig moment in het jaar een salariswijziging waardoor hij van het hoge naar het lage bedrag tegemoetkoming gaat (of andersom), dan vindt in het recht van de betreffende maand cumulatieve correctie plaats zodat in de maand van uitbetaling, het cumulatieve recht gelijk is aan het uit te betalen bedrag. We zullen in de grondslagen arbeidsvoorwaardenbedrag de opbouw en de uitbetaling opnemen [2].

Toetsingsbedrag

Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om ook de toetsing van het salarisbedrag aan te passen. Dit moest tot nu toe altijd gebeuren door het ‘hard’ opnemen van het maximum salarisbedrag van schaal 0006. Vanaf nu doen we dat via het opnemen van het betreffende inpasnummer 8072 uit de salarisregeling Gemeenten [3].

Automatische herrekening 05-02

Om ervoor te zorgen dat in de loop van het jaar geen verschillende berekeningsmethodieken worden toegepast, zullen we in periode 05 een automatische herrekening uitvoeren. Mogelijk dat hierbij voor medewerkers die dit jaar inmiddels uitdienst zijn, een centenverschil optreedt (maar niet in de uitbetaling). Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-02. 

Meer informatie

[1] Release notes 2021-12/8 Arbeidsvoorwaardenbedrag.
[2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Grondslagen loonaangifte bij Uc gr opb arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55167) en bij Uc gr opn arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55168).
[3] Code salarisregeling, werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34.

2022-05/31 Diverse aanpassingen

We hebben nog enkele onjuiste situaties geconstateerd die samenhangen met de introductie van CAO minimumloon:

 • Onder voorwaarden kan voor de medewerker sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) nog niet was opgenomen. Dit is met ingang van periode 05 aangepast. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07.
 • De presentatie en berekening van uurlonen zoals ORT / OVW / salaris was in een aantal situaties niet juist. Programmatuur en inrichting zijn hierop aangepast met ingang van periode 05. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-13.
 • In geval van een bron-doel cafetariaregeling vindt maximering plaats om te voorkomen dat door de uitruil het inkomen onder het minimumloon zakt. In dit geval werd ten onrechte gemaximeerd op het CAO minimumloon in plaats van op het wettelijk minimumloon waardoor er sneller te weinig ruimte voor uitruil was. De programmatuur is aangepast per periode 05.  Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-14.

CAO gezondheidscentra

2022-05/32 Afronding verloonde uren UPA

In release 2022-01/36 hebben we werkgevercode 03309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA.

Melding

Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld.

Oplossing

Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.

Automatische herrekening 05-05

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

CAO huisartsenzorg

2022-05/33 Afronding verloonde uren UPA

In release 2022-01/41 hebben we werkgevercode 3309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 3309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 3309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA.

Melding

Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld.

Oplossing

Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.

Automatische herrekening 05-05

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-05/34 Salariswijziging per mei 2022

Per mei zijn er nieuwe salaristabellen voor de CAO huisartsenzorg (salarisregeling 32) vanwege de afgesproken procentuele verhoging. Omdat niet alle schalen met hetzelfde percentage worden verhoogd, hebben we de nummering van de inpasnummers moeten aanpassen. Dit heeft geen effect als bij een werknemer schaal en anciënniteit is vastgelegd, maar wel bij werknemers waarbij alleen een inpasnummer of garantie-inpasnummer (invoercode 02316 of 02318) is vastgelegd. 

De inpasnummers voor de stagevergoeding (9402) en de leerlingen (9100, 9101 en 9102) zijn niet gewijzigd. 

Actie

 • Als er bij een werknemer (zijnde niet stagiair of leerling) alleen invoercode 02316 of 02318 (inpasnummer/garantie-inpasnummer) is vastgelegd en geen schaal en anciënniteit, dan moet het inpasnummer worden aangepast voor deze werknemer. Na inventarisatie bleek dit bij twee werknemers voor te komen. In dit geval zal individueel contact worden opgenomen.
 • Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt.

CAO PGA

2022-05/35 Premie reparatie-uitkering WW

Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. 

Melding

Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen.

Automatische herrekening 05-07

Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07.

CAO politie

2022-05/36 Indexatie tegemoetkoming aspiranten [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

4 april 2022 - Het volgend bericht was te laat om nog mee te nemen in de release notes Gemal 2022-04:

Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2022-01 gewijzigd naar aanleiding van recente publicatie in de Staatscourant.

Automatische herrekening 04-07

Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil.

Actie

Met ingang van 5 april kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014.

CAO sociaal werk

2022-05/37 Arbeidsmarkttoelage 

In het CAO-akkoord is afgesproken dat er een arbeidsmarkttoelage komt van 1,13% voor een bepaalde groep werknemers: werknemers in schalen 4 t/m 9 in het primair proces. 

Wij hebben deze toelage ingericht op C-niveau onder procentuele regeling 1 (werkgevercode 14061) per 1-1-2022. De toelage moet bij de betreffende werknemers worden geactiveerd door invoercode 01921 Code procentuele toelagenregeling 1 met waarde 1 op te geven. Daarnaast hebben we deze toelage (uitvoercode 00631 procent.toelage 1) opgenomen in de grondslagen die van toepassing zijn, waaronder die van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de jaargrondslag PFZW. 

Actie

Voor de werknemers die recht hebben op deze toelage dien je invoercode 01921 vast te leggen met waarde 1

CAO VVT

2022-05/38 Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

11 april 2022 - Onlangs is er een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO VVT. We hebben nauw contact met de werkgeversvereniging Actiz omtrent de ontwikkelingen rondom deze nieuwe CAO. Actiz geeft aan dat de wijzigingen - zoals de nieuwe salarisbedragen - niet op tijd voor de salarisrun van april zullen worden verstrekt, maar verwacht begin mei de definitieve teksten te kunnen presenteren. Dan wordt duidelijk hoe met name de wijziging in de salarisregeling moet worden doorgevoerd.

Wij zullen uiteraard de tabellen in Gemal aanpassen, maar geen conversie uitvoeren voor de herinschaling bij de werknemer. Hiervoor zal - als we alle noodzakelijk informatie hebben - een instructie voor HR Core Beaufort worden geschreven. Het streven is om de wijzigingen in de release van mei 2022 door te voeren. Dit is alleen mogelijk als alle benodigde informatie tijdig beschikbaar is. We houden je hiervan op de hoogte.

Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar de werkgeversservice van Actiz.

2022-05/39 Nieuwe CAO, vervolg

Op 11 april hebben wij via de community een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn in deze release doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen.

Salariswijziging

De bedragen voor de salarisregeling (code salarisregeling 15) zijn aangepast en ook die voor de garantiesalarisregelingen IMF (code salarisregeling 12) en V&V (code salarisregeling 39).

Bij salarisregeling 15 zijn nog wat meer wijzigingen: 

 • Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Let op dat werknemers die aan deze schaal zijn gekoppeld overgezet moeten worden naar de “nieuwe” WMJL schaal, omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat.
 • Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz.
 • Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit.

Stagevergoeding en leerlingen

De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform CAO-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij de nieuwe toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen.

Overige wijzigingen

 • Werkgevercodes 26003 Max bedrag reiskosten per periode en 26004 Bedrag franchise reiskostenvergoeding zijn aangepast per 1 januari 2022 aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging. 
 • Conform afspraken in de nieuwe CAO, moet een afdracht worden ingericht voor de afdracht richting het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds. Wij zijn van plan om deze afdracht op CAO-niveau op te nemen onder Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem. We hebben hiervoor aan werkgeversvereniging Actiz om aanvullende informatie gevraagd. Wij zullen je hierover in een volgende release notes nader over informeren.
 • Aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging hebben we het bedrag aan minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering aangepast.
 • De onkostenvergoeding voor co-assistenten die in de CAO wordt benoemd, dien je zelf vast te leggen met een netto diversen invoercode.
 • In de nieuwe CAO wordt ook gesproken over min- en plusuren. Het is niet mogelijk voor Gemal om dit te onderhouden. Dit dien je in je eigen urenadministratie bij te houden. 

Toekomstige wijzigingen

In de nieuwe CAO worden ook toekomstige wijzigingen genoemd, zoals het bedrag reiskosten woon-werk, bedrag stagevergoeding per 1 juli en bedrag minimum eindejaarsuitkering per november. Wij zullen je hierover te zijner tijd nader over informeren.

Actie

 • Werknemers die aan een vervallen schaal of anciënniteit waren gekoppeld, dienen te worden omgeschaald. Dit kan met invoercodes 02351 Schaalnr en 02326 Anciënniteit. Als je met Beaufort werkt, moet daar de actie plaatsvinden. Zie voor meer informatie de release notes 2022-05 van Beaufort.
 • Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen de inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op invoercode 02316, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient invoercode 02316 Inpasnummer te worden gebruikt.
 • Vanaf 3 mei kun je gewijzigde salarisregelingen (12, 15 en/of 39) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

CAO zorgverzekeraars

2022-05/40 PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060)

Voor werknemers met een deelbetrekking hoger dan 100% werd het recht vakantietoeslag en het recht eindejaarsuitkering - dat wordt doorgestort naar uitvoercodes 01752 vaste opbouw PB1 en uitvoercode 01755 vaste opbouw PB3 - te hoog berekend. Dit is in de release van 2022-05 aangepast

Automatische herrekening 05-04

In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-04 in Mutaties en Signalen Gemal.

Automatische herrekeningen

2022-05/41 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

Periode 04

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

04-07

CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten

Periode 05

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

05-02

CAO gemeenten/SGO - Tegemoetkoming ZKV

05-03

Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362)

05-04

CAO zorgverzekeraars - PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060)

05-05

CAO gehandicaptenzorg / gezondheidscentra / huisartsenzorg - Afronding verloonde uren UPA

05-06

Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof

05-07

CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen

CAO gemeenten en CAO PGA - Premie reparatie-uitkering WW

05-08

Presentatie uitvoercode 01570

05-09

Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276)

05-10

Aof-premie bij uitkering

05-13

CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen

05-14

CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen

05-15

CAO energie- en nutsbedrijven - Sector GEO: Nieuwe CAO

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-05/42 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode

omschrijving

01884

Percentage minimum garantieloon

02482

BOSV dagloon

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode

omschrijving

00672

BOSV uitkering

01540

BOSV dagloon

01884

min garantiel

01896

net garln wachtg

2022-05/43 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

07104

BOSV % dagloon uitkering

13016

uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof

13017

uitvoercode korten op aanvulling verlof

55389

uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof

90200

salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen