Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-06

25-05-2022 08:14 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2307 Weergaven

 

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

Mededelingen

2022-06/1 'Dynamic Payslip' live

Vanaf vrijdag 20 mei is de 'Dynamic Payslip' live voor alle Youforce-klanten die ook gebruik maken van de Gemal Specificatie Manager. Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor de de salarisproducties die vanaf 2022-05 worden toegevoegd aan Salarisdossier. Deze extra toevoeging in een moderne look & feel wordt in Mijn Dossier getoond naast de traditionele salarisspecificatie.

Lees meer in de release notes Youforce Dossier mei 2022.

2022-06/2 Vooraankondiging: schonen jaargang 2020 in MSG

Begin 2023 worden de mutaties in Mutatie & Signalen Gemal (MSG) van het jaar 2020 geschoond. Het oudste jaar gaan we jaarlijks schonen, zodat er maximaal 3 jaar aan mutaties op de database staan. We zijn van plan in MSG een archiefknop op te nemen, waarmee je de mutaties en signalen van het te schonen jaar eerst zelf kunt downloaden en in je eigen omgeving (pc) kunt opslaan. Wees ervan bewust dat na het schonen de mutaties en signalen definitief verwijderd zijn! We hebben een klantengroep benadert waarvan de reactie was dat er niet meer wordt gekeken naar mutaties ouder dan 2 jaar. We gaan de archiefknop aan MSG later dit jaar toevoegen.

2022-06/3 Einde ondersteuning CAO codes 03, 24, 45, 46, 47 en 49

We constateren dat het niet langer gewenst is dat we voor sommige CAO’s ondersteuning blijven verzorgen op CAO-niveau, bijvoorbeeld omdat de betreffende organisaties toch andere regelingen gebruiken of omdat de CAO een kader-CAO is.

De huidige aansturing van de CAO-codes 03, 24, 45, 46, 47 en 49 blijft bestaan, maar de CAO’s worden niet meer bijgewerkt. Op termijn (we denken bij de start van 2023) worden deze CAO-codes verwijderd. Het betreft de volgende codes:

CAO code 03 - Nederlandse Universiteiten
CAO code 24 - PGA (voorheen RGA)
CAO code 45 - Energie- en Nutsbedrijven sector Advies
CAO code 46 - Energie- en Nutsbedrijven sector Netwerkbedrijven (NWb)
CAO code 47 - Energie- en Nutsbedrijven sector Productie- en Leveringsbedrijven (PLb)
CAO code 49 - Energie- en Nutsbedrijven sector Kabel en Telecom

Voor de CAO Nederlandse Universiteiten zullen we in ieder geval nog wel de aanpassing van het minimumloon per 2022-07 verwerken.

Wanneer je nu nog van een dergelijke CAO gebruik maakt, blijft de huidige werking intact, maar wordt niet meer bijgehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een minimumbedrag vakantietoeslag, dat dan niet meer door ons wordt bijgehouden, maar dat je zelf zult moeten aanpassen. Dit zullen we ook in de handleiding opnemen.

Actie

Medewerkers die met werkgevercode 03002 of invoercode 02317 met één van bovenstaande CAO codes zijn aangestuurd, dien je om te zetten naar een eigen aansturing en wellicht in een nieuwe eigen instelling op te nemen met (eigen) CAO code 85. Meer informatie hierover vind je in de Gemal handleiding bij onderwerp 'Eigen CAO'.

Gewijzigd en verbeterd

2022-06/4 Werknemersbetaling betaald ouderschapsverlof

In release 2022-05 hebben we de functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof (BOSV) toegevoegd aan Gemal. Echter heeft het UWV op basis van de wetgeving moeten toestaan, dat er niet alleen werkgeversbetalingen, maar ook werknemersbetalingen mogelijk zijn. Met andere woorden; de uitkering voor betaald ouderschapsverlof kan niet alleen via de werkgever aan de werknemer worden betaald (werkgeversbetaling), maar ook direct vanuit het UWV aan de werknemer (werknemersbetaling). 

Vanaf deze release is ook de functionaliteit voor de werknemersbetaling toegevoegd in Gemal. Om onderscheid te maken tussen een werkgeversbetaling en een werknemersbetaling, is een nieuwe invoercode geïntroduceerd:

Gegeven: BOSV type betaling.
Vastleggen: Invoercode 01511.
0 (of niet vastgelegd) = werkgeversbetaling (uitkering wordt door het UWV aan de werkgever betaald);
1 = werknemersbetaling (uitkering wordt door het UWV direct aan de werknemer betaald).

Bij waarde 1 zal Gemal uitvoercode 01311 reeds uitbetaald berekenen aan de hand van het bedrag van de uitkering. Een BOSV uitkering moet verder bij een werknemersbetaling worden aangestuurd op dezelfde wijze als bij een werkgeversbetaling. Hoe je dat doet, lees je in release notes 2022-05 of in de Gemal handleiding.

Het bedrag van deze uitkering wordt, als bij invoercode 01511 waarde 1 is vastgelegd, vervolgens met uitvoercode 01311 weer ingehouden. Op deze manier betaalt Gemal de uitkering niet uit aan de werknemer (dat heeft het UWV immers al gedaan), maar wordt er wel rekening gehouden met de berekende loonheffing over de uitkering door het UWV. Dit is conform het handboek loonheffingen. 

In het geval van een werknemersbetaling en het vastleggen van invoercode 01511 zal er geen bedrag worden getoond op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer en de werkgever ontvangt geen bedrag van het UWV. Wel zal het bedrag aan uitkering worden gepresenteerd op uitvoercode 01604 uitk. UWV. Met de uitkering dient namelijk wel rekening gehouden te worden om de juiste loonheffing en sociale premies te berekenen die over de aanvulling moeten worden betaald. 

Een eventuele aanvulling op de uitkering kan bij een werknemersbetaling op dezelfde wijze worden berekend als bij een werkgeversbetaling. Voor meer informatie zie de release notes 2022-05 en het hoofdstuk Verlof-/generatieregelingen van de Gemal handleiding. 

Actie

Als je een werknemersbetaling voor betaald ouderschapsverlof wilt vastleggen, dan kan dat vanaf deze release met invoercode 01511 en de van toepassing zijnde overige invoercodes en werkgevercodes.

2022-06/5 Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten (opdracht 4697)

In Gemal zijn de invoercodes 02540 t/m 02548 voor bereikbaarheids/consignatie- en aanwezigheidsdiensten op dit moment ingericht met een deeltal, waarmee een berekening wordt gedaan wat betreft het bedrag dat de werknemer krijgt voor de gedraaide dienst. Dit deeltal is op dit moment 18 en kan met een bijbehorende werkgevercode worden aangepast. Voor een dienst - ingevoerd op invoercode 02541 - krijgt een werknemer bijvoorbeeld op algemeen niveau 2/18e van het uurloon [1]. 

Deze functionaliteit is ooit gemaakt voor - en wordt gebruikt door - de CAO ziekenhuizen, maar is ook op algemeen niveau te gebruiken.  

Het aantal ingevoerde uren, inclusief de factor van x/18e, werd tot op heden gepresenteerd met de uitvoercodes 01926 t/m 01928. Echter worden deze uitvoercodes ook doorgegeven in de loonaangifte. Daar moet het totaal aan uren worden opgegeven, zonder de factor van x/18e.

Daarom wordt vanaf deze release het aantal ingevoerde uren gepresenteerd op de uitvoercodes 01926 t/m 01928, exclusief de factor van x/18e. Op deze uitvoercodes worden vanaf deze release de uren getoond die zijn ingevoerd op de invoercodes 02540 t/m 02454 en 01057 t/m 01059. 

Om het flexibel en overzichtelijk te houden is in Gemal het deeltal aangepast naar een percentage: 1/18e wordt in dat geval bijvoorbeeld 5,556%. Deze percentages worden op algemeen niveau ingericht. Op deze manier is de invoer flexibeler en kan er gebruik worden gemaakt van een ander percentage, als dat gewenst is. Daarnaast worden toelagen vaak al als percentage vastgelegd. Op deze manier wordt het gelijk getrokken met andere toelagen en is er optimale flexibiliteit. 

Omdat niet elke invoercode een unieke werkgevercode had, waarop dit percentage kan worden vastgelegd, zijn er nieuwe werkgevercodes opgenomen. In onderstaand overzicht zie je op welke werkgevercode wij het percentage voor de invoercode zullen vastleggen.

invoercode

nieuwe werkgevercode

02540

08251 Invoercode 02540 percentage

02541

08252 Invoercode 02541 percentage

02542

08253 Invoercode 02542 percentage

02543

08254 Invoercode 02543 percentage

02544

08255 Invoercode 02544 percentage

02545

08256 Invoercode 02545 percentage

02546

08257 Invoercode 02546 percentage

02547

08258 Invoercode 02547 percentage

02548

08259 Invoercode 02548 percentage

02454 (nieuw)

08260 Invoercode 02454 percentage

Conversie

We zullen een conversie uitvoeren op eventuele op W(erkgever)-niveau ingevoerde waarden op de 'oude' werkgevercodes 08121, 08122, 08123, 08138 en 08139. In de conversie zetten we de koppeling van de invoercodes in bovenstaande tabel over naar de nieuwe werkgevercodes met de bijbehorende - op W(erkgever)-niveau ingevoerde waarde - omgerekend naar een percentage. Was de afwijkende ingevoerde waarde voor het deeltal bijvoorbeeld 16, dan is het percentage na de conversie straks 2/16 = 0,12500 in plaats van 2/18 = 0,11111. Na de conversie zal in de berekening van het bedrag, dat wordt uitbetaald aan de werknemer, op de uitvoercodes 01057 t/m 01059 geen verschil optreden. 

Nieuwe invoercode

We hebben vanwege de CAO-inrichting een invoercode toegevoegd. Dit is invoercode 02454 met bijbehorende werkgevercode 08260. Deze code is bedoeld voor artikel 10.4, lid 3, uit de CAO ziekenhuizen. Daarin staat het volgende: 

Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2, gedurende meer dan acht weekenddagen bereikbaarheids- en/of consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheids- en consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie.”

Uren, gemaakt conform dit lid kun je vastleggen met:

Gegeven: uren bereikbaarheidsdienst +50%.
Vastleggen: invoercode 02454.

Deze nieuwe invoercode is bedoeld voor het vastleggen van diensten in bovenstaande situatie. Het percentage op de bijbehorende werkgevercode (08260) betreft het percentage van een weekenddienst + 50%. Er hoeft dus niet apart een aantal uren op invoercode 02541 (bereikbaarheidsdienst zaterdag/zondag) én deze nieuwe invoercode 02454 te worden vastgelegd, maar alleen op invoercode 02454. 

Automatische herrekening 06-05

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Er zal geen verschil zitten in het uitbetaalde bedrag op uitvoercode 01057 t/m 01059. Wel worden de uitvoercodes 01926 t/m 01928 aangepast naar de daadwerkelijk ingevoerde uren.  

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp Beschikbaarheid en ploegentoeslag bij 2.4 Omzetting in geldbedrag.

Opmerking

Door het aanpassen van de berekening kan er een minimaal afrondingsverschil zitten in de uitvoercodes 01057 t/m 01059. Deze centenverschillen zijn voor de maanden voor de aanpassing (januari - mei) onderdrukt, maar het is mogelijk dat er een minimaal verschil zit tussen het volgens de oude berekening (januari - mei) en het volgens de nieuwe berekening berekende bedrag (vanaf juni). 

2022-06/6 Berekening uitvoercode 01776, 01777 en 01512

Tijdens het analyseren van de functionaliteit van uitkeringen in Gemal is er geconstateerd dat uitvoercode 01311 Reeds betaald niet wordt meegenomen in de berekening van de uitvoercodes 01776 loon LH tabel wit en 01777 loon groene tabel. Hierdoor kwam de berekening van deze twee codes te hoog uit.

Daarnaast werd duidelijk dat de arbeidskorting (uitvoercode 01512) incorrect werd berekend. Ook hier werd geen rekening gehouden met de arbeidskorting die door het UWV al over de uitkering was berekend. 

De ingehouden loonheffing op de loonstrook (uitvoercodes 01158 en 01159) is wel correct berekend.

Oplossing

Beide berekeningen zijn aangepast in Gemal. Zowel de uitvoercodes 01776 en 01777 als uitvoercode 01512 worden nu correct berekend.

Automatische herrekening 06-07

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-07 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Opgeloste meldingen

2022-06/7 SV-grondslag als UWV een uitkering direct aan de werknemer betaalt

Melding

In uitkeringssituaties voor de WW, WIA of AGBV (aanvullend geboorteverlof) is het mogelijk dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Een werknemer is dan toch in je loonadministratie opgenomen, omdat er ook nog sprake is van een loonbetaling of een aanvulling op de uitkering.

Het UWV berekent altijd SV-premies over de uitkering tot aan het maximum SV-loon. Je moet als werkgever rekening houden met deze uitkering bij het berekenen van de SV-premies over het loon of de aanvulling. Het maximum SV-loon wordt dan eerder bereikt, omdat de uitkering reeds een deel van het maximum in beslag neemt. Zie ook onderstaand voorbeeld. Gemal bleek ten onrechte geen rekening te houden met de uitkering. 

Oplossing

Het probleem is in deze release hersteld.

Voorbeeld

Het maximum SV-loon per periode is € 4975,50. UWV betaalt € 3000 uitkering aan de werknemer. Je betaalt daarnaast € 3000 loon. De uitkering komt altijd eerst ten laste van het maximum, UWV berekent dus SV-premies over € 3000. Als werkgever houd je hier rekening mee. Over maximaal € 4975,50 - € 3000 = € 1975,50 van het loon worden de SV-premies berekend.

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat je SV-premies terug krijgt als:

 • UWV een uitkering rechtstreeks aan een werknemer betaalt en je zelf loon of aanvulling betaalt. In die situatie is uitvoercode 01604 uitkering UWV aanwezig op de loonstaat.
 • Loon / aanvulling en uitkering gezamenlijk hoger zijn dan € 4975,50 per maand.

Automatische herrekening 06-03

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Actie

Wij hebben ook over 2021 de programmatuur aangepast. Over dat jaar wordt geen automatische herrekening uitgevoerd, maar je kunt een werknemer desgewenst wel zelf herrekenen door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met de waarde 202101. Verschillen in de premieberekening worden dan getoond op de loonstaat nabetaling vorig jaar.

Let op: Gemal levert verschillen over vorig jaar niet automatisch aan de loonaangifte. Je dient de verschillen zelf handmatig te corrigeren via de loonaangifte.

2022-06/8 Cumulatieve grondslag SV / ZVW negatief

Melding

De cumulatieve grondslag voor een sociale verzekering of voor de ZVW mag nooit negatief zijn. Je krijgt op jaarbasis dus nooit SV / ZVW premies terug. Wel is het mogelijk om negatief loon in de ene periode te verrekenen met positief loon in een andere periode. Het bleek dat Gemal in voorkomende gevallen wel een negatieve grondslag op jaarbasis berekende. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer in januari een vordering krijgt of volledig met onbetaald verlof is met behoud van pensioenpremie.

Oplossing

Met ingang van periode 05 is dit probleem verholpen. Als de grondslag voor enige SV of ZVW op jaarbasis negatief zou worden, dan stelt Gemal deze op 0.

Voorbeeld

In 01-2022 is er sprake van negatief SV loon van € -500. 
In 02-2022 is er positief SV loon van € 2000.
In de oude situatie berekende Gemal in 01-2022 ten onrechte uitvoercode 01901 grondslag Aof van € -500. Hetzelfde gebeurde voor andere SV- en ZVW-grondslagen.
In de nieuwe situatie berekent Gemal in 01-2022 een grondslag van € 0. In 02-2022 wordt dit cumulatief verrekend. De grondslagaanwas is dan € 1500.

Automatische herrekening 06-04

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij herrekenen alle werknemers met een negatief SV-loon in enige periode in 2022. Een toetsing per periode op het cumulatief SV-loon is moeilijk te realiseren. Het is dus mogelijk dat werknemers herrekend worden zonder verschil. De oorzaak is dan dat ze weliswaar in enige periode een negatief SV-loon hebben, maar geen negatieve grondslag op jaarbasis.

2022-06/9 Geen opslag sociale premies over uitvoercode 01554 bij Ufo-premie

Als je een uitkering van het UWV doorbetaalt aan een werknemer, dan vergoedt het UWV die uitkering en ook de sociale lasten over die uitkering. De Ufo-premie is een uitzondering hierop. Die premie wordt door het UWV direct aan het fonds voldaan. Gemal berekent het bedrag dat je van het UWV zou moeten ontvangen en presenteert dit op uitvoercode 01554.

Melding

Het blijkt dat uitvoercode 01554 - in specifieke situaties - niet correct werd berekend:

 • Het betreft een WIA- of WAO-uitkering (invoercode 02607 is vastgelegd met waarde 1 t/m 3).
 • Je betaalt de uitkering namens het UWV door aan de werknemer (invoercode 02457 is vastgelegd met waarde 0 of 2).

Als je daarnaast invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO hebt vastgelegd met waarde 2, dan werd op uitvoercode 01554 alleen het uitkeringsbedrag gepresenteerd zonder opslag sociale lasten.

Oplossing

Beide problemen zijn in deze release verholpen.

Automatische herrekening 06-08 

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-06/10 Onterechte premiegrondslag PFZW bij 100% onbetaald verlof (change 3451253)

In uitzonderlijke gevallen ontstaat een onterechte premiegrondslag PFZW (uitvoercode 01639) bij medewerkers die voor 100% met onbetaald verlof zijn. Deze grondslag is zo klein, dat deze onder de franchise blijft en daarom wordt er geen PFZW-premie berekend.

Melding

Bij een medewerker met 100% onbetaald verlof zien we toch een premie diverse verzekering (uitvoercode  01313). Dit werd veroorzaakt doordat de premiegrondslag voor deze premieberekening ingericht is op uitvoercode 01639 premiegrondslag PFZW die onterecht niet op 0 uitkwam. Hierin werd onterecht alleen de vakantietoeslag-component opgenomen van een uitvoercode die meetelt in de maandgrondslag PFZW (grondslag van werkgevercode 55052).

Oplossing

De programmatuur is aangepast. Er wordt geen herrekening aangestuurd omdat de condities te complex zijn en uit onderzoek blijkt dat het zeer uitzonderlijke situaties betreft.

2022-06/11 Correctie 30%-regeling over vorig jaar (change 3425950)

De 30%-regeling kon in Gemal met VTWK (terugwerkende kracht tot in het vorige jaar) worden opgevoerd.

Er zijn inderdaad situaties waar de regeling pas kan worden opgevoerd/geactiveerd als men al in een volgend kalenderjaar zit (bijvoorbeeld als de beschikking voor de regeling nog niet was binnengekomen).

Gemal heeft echter niet de functionaliteit om ook de loonaangifte van een vorig kalenderjaar automatisch aan te passen, indien er een dergelijke mutatie wordt doorgevoerd. Om de loonaangifte over het vorige jaar te corrigeren, diende er daarom altijd een handmatige correctie plaats te vinden op de loonaangifte. 

Gemal liet de correctie in de loonheffing over het vorige jaar wel zien op de loonstaat herrekening vorig jaar. De uitvoercodes van de 30%-regeling (01420/01421) werden hierbij echter niet gepresenteerd. Dit gebrek aan presentatie in combinatie met dat de loonaangifte over het vorige jaar niet wordt gecorrigeerd, zorgde ervoor dat de loonstaat herrekening vorig jaar in deze situatie een verwarrend overzicht was. 

Vanaf deze release hebben we werkgevercode 57006 (TWK) voor invoercode 02836 30%-regeling daarom aangepast van waarde 2 (VTWK en TWK toegestaan) naar waarde 1 (alleen TWK toegestaan). Als er nu geprobeerd wordt om een 30%-regeling met VTWK vast te leggen, dan verschijnt foutmelding 106 Opgave met terugwerkende kracht niet toegestaan in Mutaties en Signalen Gemal. 

Als de regeling met VTWK wordt opgegeven en bovenstaande foutcode verschijnt, dan zal de regeling wel voor het huidige jaar met TWK worden doorgevoerd. 

Actie

Voor een eventuele correctie over het vorige jaar, dien je een handmatige correctie op de loonaangifte te doen.

2022-06/12 Verwerking en presentatie wettelijk minimumloon >100%

Bij de toetsing aan het wettelijk minimumloon (WML) wordt rekening gehouden met de deeltijdfactor [1]. Dus het loon van een medewerker met deeltijdpercentage van 80%, wordt getoetst aan 80% * 1725,00 WML = 1380,00. (Het te toetsen loon is in dit geval het resultaat van de grondslag toetsing minimumloon, werkgevercode 55080.)

Melding

We constateren echter dat wanneer er sprake is van een deeltijdpercentage van meer dan 100%, het WML niet meebewoog naar meer dan 100%, terwijl dat wel zou moeten. Ook de presentatie op de salarisspecificatie bleef in dat geval gemaximeerd op 100%.

Oplossing

Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur aangepast.

Automatisch herrekening 06-02

We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-02 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-06/13 Uurloner met aanvulling minimumloon en uitruil

We constateren dat wanneer bij een uurloner zowel sprake is van aanvulling (CAO) minimumloon als van cafetaria-uitruil, deze posten niet juist werden bepaald. 

Oplossing

Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur aangepast.

Automatisch herrekening 06-10

We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-10 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-06/14 Loonaangiftemelding L2201 onterecht gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden (change 3509066)

De melding L2201 - WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie kon in de maanden april en mei onterecht door (met terugwerkende kracht) door Gemal worden gegenereerd voor personen die recent 21 jaar oud zijn geworden.

Melding

Gemal paste deze uitzonderingssituatie voor het Awf laag tarief onterecht niet toe, op het moment dat iemand 21 jaar oud werd:  “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.”

Oplossing

De programmatuur in Gemal is aangepast. De uitzonderingssituatie voor Awf laag voor personen jonger dan 21 jaar wordt nu juist toegepast in alle maanden dat een persoon nog geen 21 is.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-06/15 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 7 mei 2022 - Dit probleem wordt opgelost in de release van juni. Ook in de maand mei kan melding L2201 nog onterecht gegenereerd worden voor personen die recent 21 zijn geworden.

14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.”

Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen.

In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes.

Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie.

2022-06/16 Afkeuringen mutaties journaalposten (change 3505170) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 11 mei 2022 - 11:00 - De programmatuur is aangepast. Om de mutaties verwerkt te krijgen, moet je deze mutaties alsnog indienen. Als je mutaties zijn afgekeurd en het zijn mutaties die deze periode nog verwerkt moeten worden, dan kun je nogmaals het mutatiebestand verwerken met een overdraai. Je kunt de mutaties ook meenemen bij het aanmaken van de journaalposten in een speciale productie.

Let op: neem de mutaties daarna ook op in de volgende salarisrun.

10 mei 2022 - Het blijkt dat vanaf release 2022-05 mutaties op de reeks werkgevercodes 34011-34030 Teken en uitvoercode 1-20 afgekeurd worden met foutcode 112. Dit wordt vanavond in een extra release hersteld. Vanaf 11 mei worden deze mutaties weer verwerkt zonder foutcode.

2022-06/17 Vakantietoeslag in loonaangifte [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 16 mei 2022 - 9.00 uur - De programmatuur is aangepast voor alle klanten waarvoor de uitbetaling VT in afgelopen maanden ten onrechte is doorgegeven in de loonaangifte. Wij zullen in een speciale productie lijstnummers 0203 - synchroniseren Loonaangifte en 3301 - controleoverzicht Loonaangifte opstarten. Onder afroepnummer '20220516080200' is het resultaat hiervan terug te vinden in Salaris Dossier. Door deze synchronisatie zullen in het loonaangifte systeem correctieberichten ontstaan. Als je de loonaangifte van mei gaat insturen, dan worden de correctieberichten automatisch meegestuurd. Als je de loonaangifte van mei al hebt ingestuurd, dan gaan deze automatisch mee in de loonaangifte van juni 2022.

Update 13 mei 2022 - 12.00 uur - Uit analyse blijkt dat de loonaangifte-berichten niet correct gevuld worden met de vakantietoeslag als er herrekend is voor deze medewerker. Vanavond (13 mei) zal de programmatuur hersteld worden. Maandag (16 mei) zullen we beoordelen voor welke instellingen de loonaangifte foutief is aangemaakt. De vervolgstap is het herstel: We willen daarna voor deze instellingen automatisch een synchronisatie loonaangifte opstarten (speciale productie lijstnr 0203). Na het uitvoeren van deze synchronisatie zal de loonaangifte hersteld zijn. Over het herstel zullen we je op de hoogte houden.

13 mei 2022 - 10:30 uur - Het blijkt dat bij werknemers die herrekend zijn per 1 januari, waarbij de vakantietoeslag is uitbetaald bij uitdienst of in mei, deze toeslag in elke loonaangifte maand wordt doorgegeven. Dit is niet juist. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte.

CAO informatie

CAO gehandicaptenzorg

2022-06/18 Verhoging inpasnummers [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

3 mei 2022 - Voor de medewerkers die onder CAO gehandicaptenzorg vallen en in aanmerking komen voor verhoging van het inpasnummer, bevelen wij aan - voorafgaand aan het vastleggen van de mutaties en toekennen van periodieken -  een rapport maken in Beaufort op basis van de schaal/anciënniteit en datum in-dienst. Op basis van dit rapport kan je dan de collectieve mutatie(s) uitvoeren. Als dit is uitgevoerd dien je de periodieke verhogingen voor de maand mei uit te voeren in HR Core Beaufort.

2022-06/19 Eenmalige uitkering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

6 mei 2022 - Voor de CAO gehandicaptenzorg zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release. 

Eenmalige uitkering

In de CAO is een eenmalige uitkering afgesproken voor de maand mei voor de middenschalen 55, 60 en 65. Deze eenmalige uitkering hebben wij in Gemal ingericht onder Eindejaarsuitkering 3. De werkgeversvereniging heeft laten weten dat voor deze uitkering de volgende parameters gelden:

 • De werknemer dient op 1 mei in dienst te zijn
 • De uitkering is naar rato van het deeltijd% op 1 mei
 • De uitkering wordt niet gemaximeerd op het moment dat iemand meer dan 100% werkt
 • Eventuele extra uren bij een parttimer worden buiten beschouwing gelaten
 • Voor uurloners wordt er doorgaans een referteperiode bepaald voor het berekenen van de gemiddelde deeltijdfactor. Hierover is geen informatie verstrekt. Daarom is ervoor gekozen om bij deze tussentijdse release voor uurloners nog geen automatische eenmalige uitkering in te richten. Zodra wij duidelijkheid hebben over hoe de eenmalige uitkering dient te worden gehanteerd bij uurloners zullen wij hierover wederom berichten.

Op dit moment wordt er bij de eenmalige uitkering zoals deze is ingericht in Gemal geen korting toegepast in het geval van onbetaald verlof. Hierover staat nog een vraag uit bij de werkgeversvereniging. De uitkering kan desgewenst worden geblokkeerd door invoercode 01099 Eindejaarsuitkering 3 met 0,01 op te geven. Ook kan deze invoercode worden gebruikt om, in plaats van het automatisch gegenereerde bedrag, zelf een bedrag voor te schrijven. 

Let op: Als je één van de parameters van eindejaarsuitkering op W(erkgever)-niveau hebt vastgelegd wordt deze nu niet overschreven door het door ons vastgelegde C(ao)-niveau. Controleer of de eventueel op W(erkgever)-niveau vastgelegde parameter juist staat ingericht.

2022-06/20 Eenmalige uitkering (vervolg) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 mei 2022 - Zoals aangegeven in het bericht van 6 mei wordt er - onder andere voor de CAO gehandicaptenzorg - in de nacht van 9 op 10 mei een tussentijdse release uitgevoerd. Vanuit de werkgeversvereniging is er inmiddels duidelijkheid over hoe te handelen bij uurloners en bij onbetaald verlof.

Uurloners

Door de werkgeversvereniging is het volgende aangegeven:

Als de richtlijn van de uitkering (naar rato van het dienstverband) wordt gevolgd zal een uurloner met een 0-uren contract geen uitkering krijgen en een uurloner met een min-max contract een uitkering naar rato van zijn minimaal afgesproken uren. Echter kunnen wij ons voorstellen dat de hoogte van de uitkering van bovenstaande werknemers situatieafhankelijk is.

Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om in Gemal voor uurloners geen automatische inrichting te doen.

Actie

Voor uurloners (werknemers met invoercode 02332 waarde 3 of 4), dien je desgewenst handmatig een bedrag aan uitkering vast te leggen met invoercode 01099. Deze mutatie variabel vastleggen voor periode 05.

Onbetaald verlof

Bij een vorm van onbetaald verlof, geldt vanuit de werkgeversvereniging wederom het standpunt dat er naar het vaste deeltijdpercentage gekeken moet worden om het bedrag aan uitkering te bepalen. Eventueel verlof heeft daar geen effect op en zal daarmee ook geen effect hebben op het bedrag van de uitkering.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen zijn, dan verwijzen wij graag naar de werkgeversvereniging.

2022-06/21 Eenmalige uitkering en garantieschaal [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 13 mei 2022 - 14:45 uur - De werkgeversvereniging geeft overigens aan dat het afhankelijk is van hoe de afspraken met de betreffende werknemers is gemaakt of men wel of geen recht heeft op de eenmalige uitkering. Als men is ingedeeld in de betreffende schaal, dan heeft men daar wel recht op.

13 mei 2022- 11:45 uur - We hebben je eerder geïnformeerd over de eenmalige uitkering die in mei 2022 wordt berekend en uitgekeerd voor werknemers met schalen 0055, 0060 of 0065. Helaas moeten wij melden dat voor werknemers voor wie de betreffende salarisschaal als garantieschaal (invoercode 02309) is vastgelegd, de eenmalige uitkering niet wordt berekend door Gemal.

Actie

Voor de betreffende werknemers moet je - voor zover van toepassing  - zelf het bedrag eenmalige uitkering berekenen en vastleggen met invoercode 01099 (variabel).

2022-06/22 Minimum-uurloon

In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is het volgende afgesproken: 

Garantie minimum inkomen (artikel 4:4 lid 2 van de CAO) CAO-partijen garanderen per 1 juni 2022 een minimum uurloon van €13,- bruto voor werknemers die - ten minste 21 jaar zijn, en - een dienstverband van ten minste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week. Artikel 4:4 lid 2 wordt lid 3 en als volgt aangepast: Voor zover en zolang de werknemer van 21 en ouder niet onder de werking van artikel 4:4 lid 2 valt, wordt de werknemer die wordt ingeschaald in een inpassingsnummer lager dan het minimumloon na maximaal één jaar ingeschaald op het eerstvolgende inpassingsnummer binnen de schaal boven het minimumloon.  

In Gemal is er een functionaliteit voor het minimum-uurloon. Echter is deze functionaliteit in dit geval niet geschikt, omdat er in het geval van de CAO gehandicaptenzorg bovenstaande randvoorwaarden zijn gesteld. Dit was in het geval van de CAO gemeenten, waar deze functionaliteit in eerste instantie voor is gebouwd, niet het geval. Daarnaast is de verwachting dat er te zijner tijd een minimum-uurloon op landelijk niveau komt. 

Actie

Het advies is om zelf alert te zijn op bovenstaande gevallen en werknemers handmatig correct in te schalen op het moment dat een werknemer aan de voorwaarden voor het minimum-uurloon voldoet. 

CAO gemeenten/SGO

2022-06/23 Extra uren in combinatie met CAO minimumloon

We constateren dat een eerder in periode 2022-03 gedane aanpassing bij aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, ongedaan blijkt te zijn. 

Oplossing

Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur weer aangepast.

Automatisch herrekening 06-11

We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-11 in Mutaties en Signalen Gemal.

CAO GGZ

2022-06/24 Salarisschalen en Thuiswerkvergoeding [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

6 mei 2022 - Voor de CAO GGZ zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release. 

Salarisschalen

De CAO GGZ heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 schaalwijzigingen doorgevoerd voor de middenschalen (schalen 34a t/m 65B). De bedragen van de inpastabel zijn niet gewijzigd. De schaalwijzigingen hebben wij in Gemal doorgevoerd.

Bij de aanloopschalen (34a, 39a, 44a, 49a, 54a, 59a en 64a) is anciënniteit 0 komen te vervallen. Dat wil zeggen dat werknemers die in deze anciënniteit 0 zaten dienen te worden omgeschaald naar anciënniteit 1 van dezelfde schaal. Werknemers die in anciënniteit 1 of hoger zaten, blijven in deze anciënniteit tot aan hun gebruikelijke periodiekdatum. Naast het vervallen van de anciënniteit 0 zijn de inpasnummers achter de anciënniteiten verhoogd. 

Bij de A-schalen (35a, 40a, 45a, 50a, 55a, 60a en 65a) is anciënniteit 0 komen te vervallen. Werknemers die in deze anciënniteit zaten dienen te worden overgezet naar anciënniteit 1 van de betreffende schaal. Bij de B-schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 55b, 60b en 65b) is er een anciënniteit toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Werknemers die in de bovenste anciënniteit van één van deze b-schalen zaten dienen op hun gebruikelijke periodiekdatum te worden omgeschaald naar de nieuwe, toegevoegde, anciënniteit. 

Actie  

Er zijn meerdere acties vereist:

 • De salarisregeling dient te worden gedownload bij Zenden en ontvangen. Dit kan vanaf dinsdag 10 mei.
 • Werknemers die in anciënniteit 0 van een aanloopschaal of a-schaal zaten dienen te worden omgeschaald naar anciënniteit 1 van deze betreffende schaal met terugwerkende kracht vanaf 2022-01.
 • Werknemers uit de schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 55b, 60b en 65b) of een aanloopschaal (34a, 39a, 44a, 49a, 54a, 59a en 64a) die in de maanden januari - mei 2022 hun periodiekdatum hadden en in de bovenste anciënniteit zaten dienen met terugwerkende kracht per hun periodiekdatum naar de nieuwe bovenste anciënniteit te worden omgeschaald.
 • Er dient een collectieve herrekening te worden gedaan per januari om bovenstaande wijzigingen correct en volledig door te voeren. Dit kan door middel van werkgevercode 99221 met waarde 01 (januari). Hiermee worden weliswaar meer werknemers herrekend dan strikt noodzakelijk, maar hierdoor wordt voorkomen dat u mogelijk iemand vergeet te herrekenen.

Aandachtspunten HR Core Beaufort

Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze:

 • Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren.
 • Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-01 vastleggen.
 • Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken.

Aanloopschalen (34, 39, 44, 49, 54, 59 en 64) anciënniteit 1

Medewerkers die in anciënniteit 1 van een van de genoemde aanloopschalen zitten moeten op individuele basis met terugwerkende kracht worden omgeschaald naar een hogere schaal en anciënniteit rekening houdend de periode periodiek van het dienstverband.

Aanloopschalen (34, 39, 44, 49, 54, 59 en 64) anciënniteit 0

Medewerkers die in anciënniteit 0 van de genoemde aanloopschalen zitten kunnen met behulp van collectieve mutaties worden omgeschaald naar anciënniteit 1.

A-schalen (35a, 40a, 45a, 50a, 60a en 65a) anciënniteit 0

Medewerkers die in anciënniteit 0 van de genoemde A-schalen zitten kunnen met behulp van collectieve mutaties worden omgeschaald naar anciënniteit 1

B-schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 60b en 65b)

Medewerkers die in de hoogste anciënniteit van een van de genoemde B-schalen zaten moeten op individuele basis met terugwerkende kracht worden omgeschaald naar de nieuw toegevoegde hogere anciënniteit rekening houdend met de periode periodiek van het dienstverband.

Thuiswerkvergoeding

Afgesproken is dat met ingang van 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).

Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

2022-06/25 Compensatie pensioenaftopping (change 3408247)

Pensioenaftopping bij werknemers met deeltijd hoger dan 100 procent.

Vanaf de maartproducties wordt voor werknemers - die recht hebben op een bedrag pensioenaftopping met een percentage deelbetrekking hoger dan 100 procent - de pensioenaftopping door Gemal ten onrechte niet meer berekend. Per juni 2022 is dit probleem opgelost.

Automatische herrekening 06-06

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

CAO onderwijs

2022-06/26 CAO HBO - Nieuwe CAO 2022-2023

Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023 is een salariswijzigingen per juni 2022 opgenomen. Hierin is een salariswijziging per 1 juni 2022 opgenomen. In de CAO is naast de salariswijzigingen, ook een eenmalige uitkering in juni 2022 opgenomen.

Salarisverhoging per 1 juni 2022 

De salaristabel 36 zal in de release van 2022-06 aangepast worden (verhoogd met 4 %).

Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 juni 2022.

Eenmalige uitkering in juni 2022

In periode 06 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 600,00. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering zijn:

 • De werknemer moet op 1 juni 2022 in-dienst zijn.
 • De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de werktijdfactor op 1 juni 2022.
 • Werknemers met volledig onbetaald verlof ontvangen geen uitkering.
 • Werknemers met volledig levensloopverlof hebben wel recht op de uitkering.
 • Voor werknemers met een nul-uren contract vindt geen automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we niet weten of er op 1 juni 2022 gewerkt is. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te berekenen en vast te leggen.
 • Voor min-max contracten wordt de uitkering automatisch berekend, gebaseerd op de minimale betrekkingsomvang op 1 juni 2022. Als je de betrekkingsomvang in een latere maand met terugwerkende kracht wijzigt, vindt een automatische herrekening plaats. Je kunt ook een eventueel hoger recht naar eigen inzicht bepalen op basis van meer gewerkte uren en voor de verloning een nominaal bedrag opgeven.
 • Uitzendkrachten zijn uitgesloten. Voor Uitzendkrachten vindt wel een automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we deze niet kunnen onderkennen. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te blokkeren.

De aansturing van de uitbetaling van de eenmalige uitkering kun je in Gemal Direct Inrichting terugvinden bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij Definitie uitkering 4. Voor uitzonderingssituaties kun je een afwijkend bedrag vastleggen.

Maak je echter gebruik van de mogelijkheid om ook het recht van de eenmalige uitkering in je boekhouding op te nemen (uitvoercode 01645), dan willen wij je op het volgende attenderen:

Door het vastleggen van het afwijkend bedrag kan een verschil optreden met het door Gemal automatisch vastgestelde recht. Wil je dit voorkomen, dan kun je als volgt te werk gaan:

 • Optie 1: leg een stammutatie per 1 juni 2022 vast met een afwijkend bedrag op invoercode 01055 en in de maand juli een nulmutatie (stam) bij deze invoercode.
 • Optie 2: leg een variabele mutatie per 1 juni 2022 vast met invoercode 01055 met waarde 0,01 (blokkade) en met een eigen bruto diversen invoercode het afwijkende bedrag. Denk eraan om deze bruto diversen code op te nemen in journaalposten, comprimeertotalen en eigen cumulaties.

De werktijdfactor op peildatum 01-06-2022 wordt in periode 06 door HR Core Education automatisch via component 4647 (invoercode 02853) doorgegeven aan Gemal. Je hoeft hiervoor dus geen actie te ondernemen.

De werktijdfactor op peildatum 01-06-2022 kun je in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 juni 2022 en nadat de aanlevering van periode 05 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Gemal.

Actie

Als je niet aanlevert via HR Core Education, dan kun je zelf invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum opgeven. Tevens als er sprake is van het onbetaald verlof 100%, kun je de eenmalige uitkering blokkeren (invoercode 01055 waarde 0,01).

Meer informatie

[1] Code CAO = 36 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

2022-06/27 CAO PO - Nieuwe CAO 2022

Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 31 mei 2022. Per 1 januari 2022 worden er nieuwe salaristabellen geïntroduceerd. Deze zijn grotendeels gelijk aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs. Er wordt één nieuwe salaristabel aangemaakt namelijk 65 - primair onderwijs.

Op CAO-niveau wordt bij werkgevercode 03003 Code salarisregeling de salaristabel 65 ingeregeld (was 66). De in- en doorstroomschalen hebben de indicatie ID-1, ID-2, en ID-3 gekregen. De oude salaristabellen (66 t/m 68) blijven nog bestaan, maar worden niet aangepast. Dit ten behoeve van werkgevers die nog geen kans hebben gehad de conversie uit te voeren.

Overige wijzigingen

 • De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 6,3% naar 8,33% per 1 januari 2022.
 • De uitkering van de dag van de leraar vervalt per 1 januari 2022.
 • Wijziging bedragen nominale eindejaarsuitkering voor OOP-ers per 1 januari 2022: De schalen 1 t/m 8 hebben recht op een bedrag van 1200,00 plus 275,00. De schalen 9 t/m 16 hebben recht op een bedrag van 275,00. Deze worden automatisch bepaald.
 • De bijdrage voor de levensloop van 0,8% vervalt per januari 2022.
 • De minimum vakantietoeslag is aangepast per januari 2022.

De in de CAO genoemde bindingstoelage en de arbeidsmarkttoelage worden niet in deze release meegenomen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving. 

Automatische herrekening 06-14

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-14 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Naar verwachting zal dit niet tot een vordering leiden bij werknemers uit-dienst. Het vervallen van de dag van de leraar wordt gecompenseerd met de stijging van de eenmalige uitkering.

Actie

 • Indien je geen gebruik maakt van HR Core Education, dien je zelf de conversie uit te voeren.
 • Vanaf 6 juni kun je nieuwe salarisregeling 65 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

2022-06/28 CAO PO - Vooraankondiging: Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

23 mei 2022 - Afgelopen dinsdag 17 mei is er een overleg geweest bij de PO-Raad om alle wijzigingen die de CAO heeft gepubliceerd, in kaart te brengen. De PO-sector houdt zijn eigen salarisschalen en het betreft in wezen een compleet nieuw loongebouw. Het doel is voortaan gelijktijdig en gelijkwaardig met de VO-sector, de salaris- en CAO-wijzigingen door te voeren. Er wordt bijvoorbeeld aangesloten voor onderwijsgevende functies bij de LB t/m LE schalen (schalen L10 t/m L14 vervallen in de CAO).

In Gemal zullen we een conversie uitvoeren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Bijna alle schalen worden geconverteerd. HR Core Education gaat natuurlijk hierin mee. Daar waar de CAO PO nu 3 salarisregelingen kent (66 t/m 68), gaan we één nieuwe salarisregeling maken: salarisregeling 65. Daarin zitten dan alle schalen van de CAO PO. De oude salarisregelingen laten we tijdelijk bestaan, zodat er nog altijd salaris uitbetaald wordt via de oude salarisregelingen.

Er zijn nog enkele vragen die door de PO-raad beantwoord moeten worden (bijvoorbeeld over de HOS-schaal) en er zullen zeer waarschijnlijk aanvullingen komen. Grotendeels is er duidelijkheid voor wat betreft de salarisschalen en de conversie. De conversie en introductie van salarisregeling 65 vindt plaats in het weekend van 4 en 5 juni. Vanaf 6 juni kun je een controle doen op de conversie. Wanneer er medewerkers zijn, die niet zijn geconverteerd, dan kun je deze nog handmatig aanpassen.

De overige aanpassingen zoals voor de Bindingstoelage, Arbeidsmarkttoelage worden later toegevoegd.

CAO sociaal werk

2022-06/29 Loopbaanbudget en aanvullend geboorteverlof [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

6 mei 2022 - Voor de CAO sociaal werk zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release. 

Loopbaanbudget

De werkgeversvereniging heeft onlangs aan ons laten weten dat de ingangsdatum van het oprekken van de maximale opbouw van het loopbaanbudget van 36 naar 60 maanden op 1 mei is vastgesteld. De functionaliteit voor deze wijziging is al in de release van maart beschikbaar gesteld. Voor meer informatie daarover zie onderwerp 2022-03/03 in de release notes van maart. Nu de ingangsdatum bekend is, hebben wij op C(ao)-niveau ook werkgevercode 03677 aangepast van 36 naar 60 per 1 mei 2022. Vanaf de maand mei 2022 mag een werknemer, conform CAO, dus nu een 37e maand aan loopbaanbudget opbouwen. Deze opbouw mag vervolgens doorlopen tot maximaal 60 maanden. 

Aanvullend geboorteverlof

Er is afgesproken dat het aanvullend geboorteverlof voor werknemers uit de CAO sociaal werk wordt aangevuld van 70% naar 100%. Ook hiervan is de ingangsdatum vastgesteld op 1 mei 2022. Wij hebben daarom op C(ao)-niveau werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage, percentage doorbetaling dagloon ingericht op 100%.

2022-06/30 Ontwikkelingen omtrent aanvullend geboorteverlof [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

17 mei 2022 - In de nieuwe CAO is afgesproken dat er bij aanvullend geboorteverlof (AGBV) wordt aangevuld tot 100% in plaats van de 70%, die door het UWV wordt betaald. Dit was voor de mei-release in Gemal ingeregeld door werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage, percentage doorbetaling dagloon op CAO-niveau op 100 te zetten. Hiermee wordt er aangevuld tot 100% van het dagloon. De CAO stelt echter dat wordt aangevuld tot 100% van het oorspronkelijke salaris. Dit is een ander begrip.

Het dagloon is een loon dat UWV vaststelt op basis van het SV-loon in een referteperiode voorafgaand aan het verlof. Het salaris is hetzelfde begrip als waarover ook de korting tijdens het verlof wordt berekend. In plaats van het vullen van werkgevercode 07105 dient werkgevercode 13023 Toepassen aanvulling bij verlofregeling gevuld te worden met waarde 2 per 1 mei 2022 bij de verlofregeling waar het AGBV is ingericht. 

Helaas kunnen wij dit niet op CAO-niveau inrichten, omdat het AGBV niet op een vaste verlofregeling is ingericht. Je dient deze waarde 2 daarom zelf op W(erkgever)-niveau vast te leggen voor de betreffende verlofregeling.

Pensioen

We hebben aan de werkgeversvereniging de vraag voorgelegd hoe in het geval van deze aanvulling tot 100% om te gaan met de pensioenopbouw. Er zijn verschillende opties mogelijk:

 • Er vindt altijd vrijwillige voortzetting plaats, de werknemer moet deze verplicht aanvragen.
 • De werknemer heeft het recht om vrijwillige voortzetting aan te vragen, de werkgever moet hieraan meewerken en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen.
 • Er zijn afwijkende afspraken met PFZW waardoor pensioen wordt opgebouwd alsof er geen verlof is, de werknemer hoeft geen vrijwillige voortzetting aan te vragen.

Zodra wij hier uitsluitsel over hebben zullen wij hierover berichten.

Actie

Is de productie van mei al gedraaid?

Dan kan je een vervangende correctieproductie doen waarbij je de twee werkgevercodes op W(erkgever)-niveau vastlegt: werkgevercode 07105 met waarde 0 en bij de betreffende verlofregeling werkgevercode 13023 met waarde 2. Het is dan verstandig om werkgevercode 07105 in juni vervolgens weer het A(lgemeen)-niveau te laten volgen (vanaf de juni-release ook weer TWK vastgelegd met waarde 0) om latere wijzigingen niet te missen. Een andere optie is om de automatische herrekening die wij hebben ingericht voor juni af te wachten. 

Is de mei productie nog niet gedraaid?

Dan kan je de twee werkgevercodes op W(erkgever)-niveau vastleggen: werkgevercode 07105 met waarde 0 en bij de betreffende verlofregeling werkgevercode 13023 met waarde 2. Het is dan verstandig om werkgevercode 07105 in juni vervolgens weer het A(lgemeen)-niveau te laten volgen (vanaf de juni-release ook weer TWK vastgelegd met waarde 0) om latere wijzigingen niet te missen.

Automatische herrekening 06-12

Zoals gezegd zullen we een automatische herrekening uitvoeren in de release van juni met reden 06-12. We zullen je daar ook in de release notes van 2022-06 nog over informeren.

2022-06/31 Aanvullend geboorteverlof (update)

Aanvulling tot 100%

Zoals er op de community is aangegeven, dient de aanvulling tot 100% in het geval van aanvullend geboorteverlof ingericht te worden bij de verlofregeling waarop het aanvullend geboorteverlof is ingericht. Werkgevercode 13023 dient voor deze verlofregeling op waarde 2 te worden gezet. 

In de mei-release hadden wij getracht om de aanvulling tot 100% op CAO-niveau in te richten door werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage op 100 te zetten. Dit had echter niet het gewenste effect en er is een herrekening ingericht met reden 06-12 om dit recht te trekken. 

Pensioen

We hebben aan de werkgeversvereniging de vraag voorgelegd hoe in het geval van deze aanvulling tot 100% om te gaan met de pensioenopbouw. Er zijn verschillende opties mogelijk:

 • Er vindt altijd vrijwillige voortzetting plaats, de werknemer moet deze verplicht aanvragen.
 • De werknemer heeft het recht om vrijwillige voortzetting aan te vragen, de werkgever moet hieraan meewerken en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen.
 • Er zijn afwijkende afspraken met PFZW waardoor pensioen wordt opgebouwd alsof er geen verlof is, de werknemer hoeft geen vrijwillige voortzetting aan te vragen.

Hierover is nog geen duidelijkheid. Zodra wij hier uitsluitsel over hebben zullen wij hierover berichten.

Actie

Bij de verlofregeling waarop aanvullend geboorteverlof is ingericht, dient bij werkgevercode 13023 waarde 2 vast te worden gelegd om de aanvulling tot 100% te bewerkstelligen.

CAO VVT

2022-06/32 Aanvulling release 2022-05 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 mei 2022 - In de release notes van 2022-05 hebben wij bericht over de wijzigingen omtrent de nieuwe CAO VVT. Graag geven wij hierop nog een aanvulling:

Per 1 maart zijn er salariswijzigingen en per januari is een aanpassing in de stagevergoeding van toepassing. Ook zijn de maximale reiskostenvergoeding per maand (werkgevercode 26003) en de bijbehorende maximale eigen bijdrage per maand (werkgevercode 26004) gewijzigd. Om deze wijzigingen correct door te voeren moet herrekend worden. Hiervoor is de beste methode een collectieve herrekening. Doe dit met werkgevercode 99221 waarde 01 (januari). Zo gaan de wijzigingen die per januari gelden ook mee. Zijn er werknemers die uitgesloten moeten worden van herrekening? Dan moet je voor deze werknemer invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 99 opgegeven. Deze code dient vast of elke maand opnieuw variabel te worden opgegeven, anders wordt de werknemer bij een eventuele volgende (automatische) herrekening alsnog herrekend.

2022-06/33 Salarisverhoging voor salarisregeling 39 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 mei 2022 - Bij het Service Center zijn vragen binnengekomen over de salarisverhoging voor salarisregeling 39: Hebben medewerkers, die vallen onder salarisregeling 39, recht op 2 of 3,25% salarisverhoging?

Het antwoord van Actiz is:
Salaristabel 39: Het klopt dat er voor de garantieschalen alleen 2% is toegepast. Dit omdat er verschillende garantieregelingen zijn waarvan lang niet altijd meer is vast te stellen tot welke functies die zich verhouden en omdat de garantie is toegepast omdat het salaris hoger was dan op grond van de cao. Dus het argument van de achterstand in het salaris, waarvoor de 1,25% bedoeld is, gaat hier niet op.

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Actiz.

2022-06/34 Extra release voor aanpassing salarisregeling 15 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

12 mei 2022 - In een tussentijdse release in de avond van 12 op 13 mei zullen we twee aanpassingen doorvoeren voor de salarisregeling VVT.

Het betreft:

 • Allereerst is gebleken dat de bedragen voor leerlingen bij de nieuwe inpasnummers 9410 t/m 9414 niet correct zijn, waardoor er geen bedrag kon worden gevonden door Gemal.
 • Ten tweede zat er een presentatiefout in schaal 45. Bij zowel anciënniteit 01 als anciënniteit 02 werd als presentatieschaal “A1” (aanloopschaal 1) gepresenteerd. Voor anciënniteit 01 moest dit “A0” (aanloopschaal 0) zijn.

Actie

 • Vanaf 13 mei kun je gewijzigde salarisregeling 15 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.
 • Als je de productie van mei nog niet hebt gedraaid, zullen de wijzigingen correct worden doorgevoerd met een collectieve herrekening. Dit roep je af met werkgevercode 99221 waarde 01 (januari).
 • Heb je de mei productie al wel gedraaid, dan is het advies om een vervangende correctieproductie te doen, waarin de mutaties voor de werknemers met bovenstaande inpasnummers alsnog moeten worden vastgelegd.

Zie ook het bericht Aanvullende informatie CAO VVT op de community van HR Core Beaufort.

2022-06/35 Reiskosten woon-werk in mei-productie [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

17 mei 2022 - Actiz heeft eind april aangegeven dat de bedragen voor de reiskostenvergoeding (maximum bedrag per periode en bedrag franchise) - in Gemal opgenomen met de werkgevercodes 26003 en 26004 - zijn geïndexeerd met terugwerkende kracht vanaf 2022-01. Deze aanpassing is in Gemal doorgevoerd in de mei-productie zoals we dat ook in de release notes hebben aangegeven.

Deze terugwerkende kracht aanpassing blijkt nu tot gevolg te hebben dat het uitbetaalde bedrag reiskosten woon-werk lager uitvalt dan het oorspronkelijk berekende bedrag en zodoende leidt tot een kleine terugvordering. Dit zal in Gemal niet worden aangepast, omdat dit een gevolg is van de regelgeving van Actiz.

Desgewenst kun je zelf - om de terugvordering van ongeveer 0,55 cent te voorkomen - de bedragen bij de werkgevercodes 26003 en 26004 wijzigen naar de waardes zoals die waren in de periodes januari 2022 t/m april 2022. Dit moet je dan doen met terugwerkende kracht vanaf 2022-01.

Let op: hierbij wijk je dan wel af van wat de CAO voorschrijft. 

Per 2022-07 gaat overigens een andere wijze van vergoeding voor reiskosten woon-werk gelden voor de CAO VVT. Hierover zullen wij je in de release notes voor juli nader over informeren.

2022-06/36 Arbeids-en opleidingsfonds

In de nieuwe CAO VVT staat beschreven dat er een premie van 0,04% van de loonsom dient te worden betaald aan het arbeids-en opleidingsfonds. Gezien wij niet over de betaalinformatie beschikken en daarnaast rekening moet worden gehouden welke eigen afdrachten al in gebruik zijn, is ervoor gekozen om deze afdracht niet op C(ao)-niveau in te richten. 

Actie

De afdracht dien je zelf in te richten op één van de eigen gedefinieerde afdrachten, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem

2022-06/37 Minimum VT en EJU

In eerste instantie waren de bedragen van de minimum vakantietoeslag en de minimum eindejaarsuitkering respectievelijk vastgelegd met ingangsdatum 01-05-2022 en 01-11-2022. Dit bleek niet juist te zijn, aangezien deze bedragen moeten meebewegen met de salarisverhogingen. De laatste salarisverhoging (per 1 maart 2022) vormde daarmee het correcte ingangsmoment. We hebben dit aangepast en op de werkgevercodes 03206 Minimum VT en 25012 Minimum EJU de juiste bedragen ingevoerd per 1 maart 2022. 

Automatische herrekening 06-15

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de werknemers die in de maanden maart, april en mei uit-dienst zijn gegaan en te weinig vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering hebben ontvangen. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-15 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

CAO waterbedrijven

2022-06/38 Herinnering vervallen van oude schalen

In een vorige uitgave van onze release notes hebben we voor de CAO waterbedrijven geschreven dat we de benaming van de schalen op verzoek hadden aangepast [1]. Dus in plaats van bijvoorbeeld "100B" gaan we de benaming "02-B" gebruiken die daarmee beter aansluit met de praktijk. Daarbij hadden we ook vermeld dat we in juli de schalen met de oude benamingen zouden laten vervallen. We willen je met dit bericht daaraan herinneren voor het geval je deze omzetting naar de nieuwe schalen nog moet doorvoeren.

Meer informatie

[1] 2022-04/23 Benaming schalen aangepast.

CAO waterschappen

2022-06/39 Nieuwe CAO 2022

Onder voorbehoud van een definitief CAO-akkoord, geldt voor 2022-06 het volgende:

Voor de CAO Waterschappen is een nieuw CAO-onderhandelaarsakkoord afgesproken voor het jaar 2022 [1].  Onder voorbehoud van goedkeuring door de achterban, zijn hierbij de volgende zaken van belang:

Salariswijziging

Met terugwerkende kracht tot januari 2022 ontvangen alle medewerkers een salarisverhoging van 2%  en per 1 juli 2022 nogmaals 1,75%. We hebben de aanpassing voor beide salarisverhogingen al doorgevoerd in Gemal. Hierdoor zal bijvoorbeeld in een proefproductie die je in juni over juli doet, het nieuwe salaris al worden toegepast. Ook de wijziging van het minimumloon is hierin al verwerkt.

ABP

Conform de regelgeving van het ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht tot het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De salarisaanpassing met terugwerkende kracht tot januari (peildatum) zal er voor de betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil.

Automatisch herrekening 06-13

In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-13 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Actie

Vanaf 31 mei kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 29 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling =29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

Automatische herrekeningen

2022-06/40 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

06-02

Verwerking en presentatie wettelijk minimumloon >100%

06-03

SV-grondslag als UWV een uitkering direct aan de werknemer betaalt

06-04

Cumulatieve grondslag SV / ZVW negatief

06-05

Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten

06-06

Compensatie pensioenaftopping deeltijd% meer dan 100%

06-07

Berekening uitvoercode 01776, 01777 en 01512

06-08

Geen opslag sociale premies over uitvoercode 01554 bij Ufo premie

06-09

Niet van toepassing

06-10

Uurloner met aanvulling minimumloon en uitruil

06-11

CAO gemeenten/SGO - Extra uren in combinatie met CAO minimumloon

06-12

CAO sociaal werk - Aanvullend geboorteverlof

06-13

CAO waterschappen - Nieuwe CAO 2022

06-14

CAO PO - Nieuwe CAO 2022

06-15

CAO VVT - Minimum VT en EJU

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-06/41 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component
01511 BOSV type betaling P01511 2287
02454 uren bereikbaarheidsdienst +50% P03454 7241

2022-06/42 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

08251

Invoercode 02540 percentage

08252

Invoercode 02541 percentage

08253

Invoercode 02542 percentage

08254

Invoercode 02543 percentage

08255

Invoercode 02544 percentage

08256

Invoercode 02545 percentage

08257

Invoercode 02546 percentage

08258

Invoercode 02547 percentage

08259

Invoercode 02548 percentage

08260

Invoercode 02454 percentage

Vervallen werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

08121

deeltal invoercode 02540 (bereikbaarheidsdienst)

08122

deeltal invoercode 02543-02545 (dagaanwezigheidsdienst)

08123

deeltal invoercode 02546-02548 (nachtaanwezigheidsdienst)

08138

deeltal invoercode 02541 (bereikbaarheidsdienst)

08139

deeltal invoercode 02542 (bereikbaarheidsdienst)