Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2024-03

28-02-2024 20:00 (Bijgewerkt op 06-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1474 Weergaven

 

 

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op 5 maart 2024.

 

Mededelingen

2024-03/1 Minimumloon maandbedrag bij afwijkende normuren

Er zijn veel werknemers voor wie gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit "afwijkende normuren". Middels het opgeven van invoercode 02480 code normuren fulltime per periode kan je voor werknemers aangeven dat er een afwijkende fulltime norm geldt, die is ingericht op werkgevercode 03311, 03312 of 03313. Voor deze werknemers moet, omdat ze een ander aantal werkuren per maand en dus per jaar hebben, hoogstwaarschijnlijk ook invoercode 02345 Afwijkende jaaruren fulltime worden vastgelegd met een ander aantal jaaruren. Op die manier kan Gemal het juiste minimumloon maandbedrag berekenen. 

 

Wij zien dat het vastleggen van invoercode 02345 in de praktijk nog niet altijd gebeurt. Daarom wilden we het nogmaals onder de aandacht brengen en adviseren wij het opgeven van invoercode 02345 mee te nemen in het proces, als ook invoercode 02480 wordt opgegeven met waarde 1, 2 of 3. Wij zullen dit advies ook toevoegen in de Gemal handleiding. 

2024-03/2 Vooraankondiging genderdiversiteit en vervallen codes voor tellen mannen/vrouwen

Maatschappelijk is er veel aandacht voor de diverse genders waarmee een persoon zich kan identificeren. Om deze ontwikkeling recht te doen, gaan wij in één van de volgende releases mogelijkheden opnemen in onze software. We sluiten hiermee aan bij het waardebereik dat ook in de loon- en pensioenaangifte mogelijk is. Hierdoor zullen ook een aantal uitvoercodes, die nu mannen/vrouwen tellen, gaan vervallen. Dit gaat over de uitvoercodes 01980-01989 en 01992-01996. Aansluitend gaat ook invoercode  02890 - code niet in bezetting veranderen. Waarde 1 heeft na het vervallen van de uitvoercodes geen functie en waarden 2 en 3 worden gelijkgeschakeld. Ook voor werkgevercode 33012 - code aantal werknemers jp-1 en   werkgevercode 33022 - code aantal werknemers jp-2 is  waarde 1 niet meer van toepassing en zal als 2 worden behandeld.

2024-03/3 Aanpassing bij stagiaires

Tijdens een reguliere test van het systeem is naar voren gekomen dat in uitzonderlijke gevallen er bij stagiaires, die daarnaast ook een regulier dienstverband hadden, vakantietoeslag werd gereserveerd en vervolgens ook uitbetaald. Wij hebben de programmatuur hier nu op aangepast en er wordt bij stagiaires niet langer vakantietoeslag berekend. Mocht deze uitzonderlijke situatie zich toch bij jou hebben voorgedaan, dan gaan wij ervan uit dat je zelf de vakantietoeslag al had geblokkeerd met invoercode 02343 Code geen VT. Er zal daarom geen automatische herrekening plaatsvinden.

 

Verder hebben wij geconstateerd dat het automatisch blokkeren van vakantietoeslag, bezetting en aanvulling minimumloon, in het geval van Zorg CAO's, gelinkt was aan het inpasnummer dat gebruikt wordt voor stagiaires (0402 of 9702). Wij hebben dit aangepast, zodat het blokkeren van vakantietoeslag, bezetting en aanvulling minimumloon nu gebeurt op basis van de code aard arbeidsverhouding (02268). Als deze op waarde 7 staat (stagiaire) wordt er niet aangevuld tot het minimumloon, geen vakantietoeslag betaald en wordt de stagiaire niet geteld in de bezetting. 

2024-03/4 Vooraankondiging RSM-strook/jaaropgave is vanaf oktober 2024 leidend

De salarisstroken en jaaropgaven worden vanaf oktober 2024 alleen nog via RSM (Raet Specificatie Manager) gepresenteerd en zullen dezelfde opmaak hebben als de huidige strook/jaaropgave. De omzetting gaan wij in oktober doorvoeren voor alle klanten die nog niet over zijn gegaan op RSM (P&U uitgezonderd). Je kunt er ook voor kiezen om de omzetting zelf eerder al te doen door werkgevercode 31150 naar waarde 2 te muteren. Je krijgt dan de huidige strook in RSM.

 

Hoe ziet RSM eruit

Je kunt nu al in een proefproductie werkgevercode 31150 met waarde 2 vastleggen en gelijktijdig werkgevercode 31151 naar waarde 1 muteren. Als je dan 1 medewerker berekent (of het hele ceanummer) in je proefproductie, dan worden deze RSM stroken zichtbaar in Salarisdossier, bij de Proefproductie. Doordat je de werkgevercodes 31150 en 31151 alleen in je proefproductie hebt gemuteerd, blijf je voor je salarisproductie ongewijzigd de huidige salarisstrook ontvangen. 

 

Logo en eigen bedrijfkleuren op de RSM strook en jaaropgave

Omdat we in oktober overgaan op de full color RSM strook en jaaropgave voor iedereen, kun je overwegen om al eerder een consultant voor ondersteuning aan te vragen via een ticket in 4Me (ons callsysteem). Een consultant kan je verder helpen om een logo of andere bedrijfskleuren aan de output toe te voegen. Vanaf dat moment heb je voor je medewerkers altijd het eigen logo/bedrijfskleuren op hetgeen er gepubliceerd wordt in dossier online. Het logo en/of bedrijfskleuren worden ook op de geprinte salarisstrook afgedrukt, als je deze verstuurd. Zie voor het printen het volgende onderwerp: 2024-03/5 Vooraankondiging Afdrukken vanuit Raet Specificatie Manager. 

 

We blijven in komende releasenotes hier aandacht aan besteden in de loop naar oktober 2024.

2024-03/5 Vooraankondiging afdrukken vanuit Raet Specificatie Manager

Dit onderwerp is van belang als je gebruikmaakt, of gebruik wilt gaan maken van de Raet Specificatie Manager. Dit onderdeel heeft geen betrekking op Pensioenen en Uitkeringen.

 

Met de RaetSpecificatie Manager kun je zelf de salarisspecificatie (het werknemersexemplaar) en de jaaropgaaf vormgeven. De lay-out, het bedrijfslogo en de achtergrond van de salarisspecificatie en de jaaropgaaf kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast, voor het hele relatienummer, per cea-nummer of per werkgever (cea-/instellingsnummer). Als je liever niet zelf een eigen layout wilt ontwerpen dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van de standaardopmaak, inclusief standaardachtergrond. Zie verder dit kennisartikel op de community.

 

Het was tot nu toe niet mogelijk om bij gebruikmaking van Raet Specificatie Manager, ook de salarisspecificatie en jaaropgaaf direct te laten printen door een printprovider. In Salarisdossier kun je een pdf-bestand samenstellen van werknemers die de salarisspecificatie en/of jaaropgave uit Raet Specificatie Manager op papier willen of moeten ontvangen. Maar dit pdf-bestand dien je op je eigen printer af te drukken, of zelf uit te besteden aan een printbedrijf. Voor het selectiecriterium "Afdrukken" van de af te drukken salarisspecificaties en jaaropgaven, wordt daarbij gebruik gemaakt van de bij werknemers vastgelegde invoercode 02993. Automatisch afdrukken vanuit Salarisdossier is echter niet mogelijk.

 

Maar binnenkort kun je er ook voor kiezen om  salarisspecificaties en jaaropgaven van een medewerker te laten afdrukken door onze printprovider. Hiervoor zijn we in afwachting van onze leverancier. Deze ondervindt helaas nog problemen in de printstraat die vlak voor deze release naar voren zijn gekomen. Hierdoor is een verzending van de salarisspecificaties en/of jaaropgave niet mogelijk. 

 

Er is reeds een invoercode aangemaakt: invoercode 02989. Deze kan straks vast of variabel worden vastgelegd. 

Vastleggen: invoercode 02989:

0 (of niet vastgelegd) = Niet afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf
1 = Afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf Specificatie Manager, door printprovider. De printprovider zorgt voor het envelopperen en verzenden naar de werkgever.

 

Let op: alleen gesloten venster-enveloppen, port betaald, worden toegepast.

 

We brengen je op de hoogte zodra je deze invoercode definitief in gebruik kan nemen. 

Gebruik je reeds Specificatie Manager en pas je invoercode 02993 indicatie "Afdrukken" toe, maar wil je overstappen naar een automatische verwerking van printopdrachten door onze printprovider, denk er dan aan om tijdig, uiterlijk in oktober 2024, de eventuele Self Service-formulieren/-workflows aan te passen en het printen vanaf oktober 2024 aan te sturen met invoercode 02989 met waarde 1.

 

Gewijzigd en verbeterd

2024-03/6 Samenloop salary split en 30%-regeling (opdracht 4804)

Er is onlangs een standpunt gepubliceerd vanuit de belastingdienst dat de grondslag van de 30%-regeling, voor ingekomen werknemers, zich beperkt tot het loon dat in Nederland wordt belast. Over het loon dat door de salary split in het buitenland wordt belast, mag de 30%-regeling niet worden toegepast. Daarom hebben we in deze release twee nieuwe uitvoercodes geïntroduceerd. 

 

02382

Belast buitenl wt

02383

Belast buitenl gr

 

Het loon dat in het buitenland wordt belast kan bestaan uit loon dat via de witte tabel wordt belast, maar ook uit loon voor de groene tabel (in het geval van een transitievergoeding bijvoorbeeld). De 30%-regeling mag echter alleen over het loon witte tabel worden berekend. Daarom zijn er twee uitvoercodes geïntroduceerd; één voor het loon belast in het buitenland via de witte tabel en één voor het loon belast in het buitenland via de groene tabel. Uiteraard werkt de belasting in het betreffende buitenland niet conform witte en groene tabel, maar voor het inzicht in wat wel en niet moet meetellen voor de 30%-regeling is een splitsing wel noodzakelijk.  

 

 • De eerste uitvoercode (02382) is met een 9 (negatief tellen) opgenomen in de grondslag van de 30%-regeling (werkgevercode 55122). 
 • De tweede uitvoercode (02383) hoeft niet opgenomen te worden in de grondslag, omdat dit bedrag al onderdeel is van uitvoercode 01777 loon groene tabel die met een 9 in de grondslag zit.

Daarnaast maken de uitvoercodes inzichtelijk welk deel van de inkomsten belast worden in het buitenland. 

Automatische herrekening

Vanwege het introduceren van de nieuwe uitvoercodes moeten werknemers met de 30%-regeling herrekend worden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2024-03/7 Wijziging presentatie in MSG bij verleggen datum in dienst naar eerdere datum

Op dit moment zijn uitvoercodes reeds in Youforce Reporting beschikbaar en op korte termijn volgen de werkgevercodes. We streven ernaar ook dit jaar de invoercodes vanuit Gemal aan te leveren aan Reporting (deze worden nu vanuit HR Core geleverd). Als alle drie de types worden geleverd aan Reporting dan kunnen daarmee bijna alle gewenste overzichten worden vervaardigd. Deze ontwikkeling levert soms noodzakelijke aanpassingen, zoals nu het geval is:

Wanneer je bij een nieuwe medewerker de datum ingang van het dienstverband met terugwerkende kracht vastlegt met invoercode 02922, gaan we dit iets anders presenteren in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Tot nu presenteerden we alleen die vroegere ingangsdatum bij invoercode 02922 (startdatum IKV) en niet bij de overige invoercodes van het dienstverband. Maar voor een correcte levering van de invoercodes naar reporting, is het ook noodzakelijk om de overige invoercodes van het dienstverband in MSG te presenteren met de vroegere ingangsdatum. Het invoeren van een nieuwe medewerker in 2024-03 met een ingangsdatum van bijvoorbeeld 1 februari 2024, was in MSG alleen zichtbaar bij invoercode 02922. Deze vroegere ingangsdatum (1 februari) presenteren we voortaan ook bij de overige van toepassing zijnde invoercodes van het dienstverband..

2024-03/8 Maanduren voor verlofregelingen alleen positief vastgelegd (opdracht 4850)

Invoercodes 03211 t/m 03220 en 01945 t/m 01949 voor uren per maand verlofregeling 1 t/m 15 en 03222 uren per maand seniorenverlof HBO kunnen vanaf heden alleen positief worden vastgelegd. Wij sluiten hiermee aan bij de werkwijze die reeds geldt in HR Core en die ook praktisch gezien het meest logisch is. Negatief verlof bestaat immers niet. Als je een ander HR systeem gebruikt, dan kan het zijn dat je de inrichting zelf moet wijzigen in dat HR systeem. 

2024-03/9 Dagloon bij benadering - verschoven referteperiode (opdracht 4847)

Aanleiding

Gemal berekent maandelijks een dagloon bij benadering [1]. Dit dagloon wordt gebruikt als je een uitkeringssituatie bij de werknemer vastlegt maar nog zonder een dagloon, omdat UWV dit nog niet heeft gecommuniceerd. Het dagloon bij benadering wordt berekend over de grondslag dagloon bij benadering [2]. 

 

Gemal nam het gemiddelde over de grondslag dagloon bij benadering over de 12 maanden voorafgaand aan de uitkering, tenzij de werknemer in die periode in dienst is gekomen. Dan wordt het gemiddelde over de beschikbare periode gebruikt. Het blijkt dat het UWV de eerste periode voorafgaand aan de uitkering niet meetelt in de referteperiode bij ZW, WAZO en WW uitkeringen. 

 

[1] Uitvoercode 01776

[2] Ingericht op grondslag 55105, het resultaat wordt maandelijks gepresenteerd op uitvoercode 01780.

 

Aanpassing

De berekening van het dagloon bij benadering is aangepast. Gemal sluit op dit punt aan bij de berekening van UWV en slaat ook de eerste periode, voorafgaand aan de uitkering, over bij het bepalen van de referteperiode.

Voorbeeld:

Een werknemer krijgt in 2024-02 een uitkering betaald. De referteperiode is 2023-01 t/m 2023-12.

 

Aandachtspunten

Bij WIA uitkeringen hanteert het UWV wel een referteperiode van 12 maanden, direct voorafgaand aan de uitkeringsperiode. Wij vinden het echter ongewenst om een dagloon bij benadering via twee verschillende systematieken aan te bieden. Bij WIA uitkeringen wordt doorgaans een nieuw dienstverband aangemaakt. Aangezien dit nieuwe dienstverband geen refertegegevens heeft, was je reeds genoodzaakt zelf een dagloon vast te leggen. Als je de benadering wel gebruikt, dan kan deze licht afwijken van het definitieve dagloon dat het UWV communiceert. Als de werknemer in dienst komt, dan kan in de eerste twee maanden geen dagloon bij benadering worden vastgesteld. De huidige maand en de vorige maand behoren immers niet tot de referteperiode. Je zult in dat geval naar eigen inzicht een voorlopig dagloon moeten vastleggen op de invoercode die je ook voor het definitieve dagloon gebruikt.

 

Het dagloon bij benadering blijft een benadering. Hoewel deze aanpassing leidt tot een betere benadering, beschikt Gemal niet over alle informatie die benodigd is om het dagloon exact te berekenen, zoals het UWV dat doet. Je dient dus altijd het dagloon zelf met terugwerkende kracht vast te leggen zodra het UWV dit aan je communiceert. De beperkingen in de berekening zijn toegelicht in de Gemal handleiding, hoofdstuk Ziekte, algemeen, 4.7.

 

Deze aanpassing is ingevoerd met ingang van de huidige release. We hebben de berekening in voorgaande perioden ongewijzigd gelaten om te voorkomen dat er ongewenste nabetalingen of vorderingen van uitkeringen ontstaan. Indien je het dagloon van de uitkering toch wilt aanpassen over voorgaande perioden, dan kun je zelf het gewenste dagloon opgeven met de bijbehorende invoercode.

2024-03/10 Tekst bij invoercodes kilometerregelingen onduidelijk

Gemal kent 10 sets van invoercodes voor kilometerregelingen. Elke regeling kent 2 invoercodes, een waarmee je aangeeft voor welke van de 15 bestaande regelingen je de set invoercodes gebruikt en een voor opgave van het aantal kilometers. In het verleden is een te lange omschrijving vastgelegd bij deze invoercodes, waardoor in MSG het nummer van de kilometerregeling ontbreekt in de omschrijving. Met ingang van deze release hebben we de omschrijving aangepast, zodat je het nummer van de regeling herkent. De omschrijving sluit daarmee aan bij de omschrijving die in HR Core wordt gebruikt.

 

Invoercode (regeling 1)

Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

02572

Kilometerregeling

Km regeling 1

02573

Aantal kilometers

Aant kms reg 1

2024-03/11 Toetsing bedrag per eenheid aan minimum uurloon (Opdracht 4848)

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om bedragen, die zijn ingericht bij bedrag per eenheid, te toetsen aan het minimum uurloon. We hebben daarvoor een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd

 

Gegeven: Toetsing bedrag op minimum uurloon

Vastleggen: werkgevercode 03803

Waarde 0 (of niet vastgelegd) = niet toetsen aan minimum uurloon

Waarde 1 = toetsen aan minimum uurloon op basis van vorige periode

Waarde 2 = toetsen aan minimum uurloon op basis van de huidige periode

 

Als deze werkgevercode met waarde 1 of 2 wordt aangestuurd voor een in/uitvoercode die is ingericht op bedrag per eenheid (werkgevercode 03800), wordt dat bedrag getoetst aan het minimum uurloon van deze werknemer. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de werknemer. Dit gebeurt op basis van uitvoercode 02322 Toegep min uurl van de vorige periode (waarde 1) of de huidige periode (waarde 2).


Als deze nog niet beschikbaar is, omdat de werknemer toen nog niet in dienst was, dan wordt uitvoercode 02322 van de huidige periode gebruikt bij de toetsing. Uitvoercode 02322 is bepaald op basis van leeftijd en of de werknemer een BBL’er (invoercode 02268 code aard arbeidsverhouding = 83) is.  

 

Voorbeeld

 • Leeftijd = 18 jaar
 • Aard arbeidsverhouding (02268) = 1 (arbeidsovereenkomst)
 • Minimum uurloon = €6,64 
 • Bedrag bij werkgevercode 03800 op ingerichte in/uitvoercode 00867 = €6,00
 • Werkgevercode 03803 voor in/uitvoercode 00867 is ingericht met waarde 1 toetsen aan minimum uurloon 
 • Uitvoercode 00867 wordt aangevuld tot €6,64

Opgeloste meldingen

2024-03/12 Salary split onjuist gemaximeerd (change 5392822)

Melding

In de maand november schoot de loonheffing bij een werknemer met salary split flink omhoog. Dit was het gevolg van de maximering van de premie volksverzekeringen. Daardoor was er niet langer recht op de volledige loonheffingskorting, maar alleen de loonheffingskorting van het stukje loonbelasting. Wat er echter fout ging was dat de premie volksverzekeringen werden gemaximeerd op basis van uitvoercode 01933 afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK. Er had gemaximeerd moeten worden op basis van uitvoercode 01911 Afgdr pr. volksv.

Aanpassing 

De programmatuur is aangepast. Er wordt nu weer correct gemaximeerd en daardoor correcte loonheffing berekend. We hebben deze aanpassing vanaf 2024 doorgevoerd. Er wordt over vorig jaar dus geen aanpassing gedaan, omdat er geen automatische herrekening over vorig jaar kan worden aangestuurd. Bovendien zou er door een verschil in loonheffing ook een handmatige correctie in de loonheffing nodig zijn en dat willen we niet afdwingen. Ook voor 2024 zal er geen automatische herrekening plaatsvinden, omdat er nog geen werknemers zijn waarbij het maximum voor de premie volksverzekeringen is bereikt.

Actie

Er is geen actie nodig. Voor 2024 wordt het bedrag maximum premie volksverzekeringen correct berekend.  

2024-03/13 Foutieve aanlevering aan loonaangifte bij nieuwe klanten na een correctieproductie  (change 5662341)

Melding

Bij het controleren van de inhoud van de aan te bieden loonaangiften ten behoeve van de Belastingdienst in ons loonaangifte portaal, werd bij enkele werkgevers voor de januari loonaangifte geconstateerd dat er gegevens niet doorgekomen waren. Dit ontstond na het draaien van een correctieproductie na de januari salarisproductie. Bij werkgevers met dit probleem, was het loonaangiftenummer (werkgevercode 10001) in de salarisproductie van januari 2024 aangepast, met een reguliere correcte mutatie. Door een wijziging van het loonaangiftenummer in de salarisproductie, geeft Gemal aan onze loonaangifte door, dat het om een geheel nieuwe loonaangiftelevering gaat. Dit signaal werd foutief ook bij een correctieproductie doorgegeven. Dat is onjuist, omdat Gemal bij een correctieproductie de loonaangifte levering als wijziging moet doorgeven aan onze loonaangifte en niet als nieuwe levering. Daardoor werd de loonaangifte in ons loonaangifte-portaal incompleet. 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast: bij een correctieproductie wordt de loonaangifte als wijziging doorgegeven.

Actie

Als je in de salarisproductie van 2024-01 het loonaangiftenummer (werkgevercode 10001) hebt aangepast en daarna correctieproducties hebt afgeroepen, dien je een synchronisatie loonaangifte uit te voeren. Controleer in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) of werkgevercode 10001 is gemuteerd in januari 2024 en of er daarna een correctieproductie is uitgevoerd. Je kunt ook in de loonaangifte het collectieve deel controleren met de Gemal resultaten. Het synchroniseren kan je doen in een speciale productie met lijstnummer 0203 - Synchroniseren loonaangifte.  Doe dit, voordat je de januari levering (uiterlijk) eind februari moet hebben ingestuurd. Er is geen verdere actie nodig.

2024-03/14 Foutieve betaalstaat en betaling en salarisstrook  (change 5657533)

Melding

Op 11 januari hebben wij een fout in de aanmaak van de betalingen opgelost. Zie hiervoor 2024-02/10 De Ontslagvergoeding/Transitievergoeding in een aanvullende correctieproductie met foute ... In incidentele gevallen wordt echter bij het synchroniseren van de betalingen toch een foutieve betaling aangemaakt. Dit is helaas alleen op te lossen door de foutieve betaling te blokkeren en de salarisstrook die onterecht aangemaakt is in salarisdossier af te keuren, zodat de medewerker bij het publiceren deze strook niet beschikbaar krijgt. Het is niet mogelijk om één strook te verbergen of te verwijderen, deze afkeuren is wel mogelijk. Alle andere gegevens (bv loonaangifte en pensioenaangifte) zijn hierdoor niet geraakt. Deze situatie kon soms voorkomen bij medewerkers voor wie in de salarisproductie van december al een transitievergoeding bekend was.

Aanpassing

De programmatuur is op 11 januari aangepast. 

Actie

Indien je, op ons advies, de betalingen hebt gesynchroniseerd, is het belangrijk om de betaalstaat goed te controleren en eventueel betalingen te blokkeren of terug te draaien. De salarisstrook die onterecht aangemaakt is, kan je in alarisdossier verbergen.

2024-03/15 Nogmaals - Aanvulling minimumloon bij afkoop vakantie en meerwerk in diverse situaties (change 5662573) [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. (Dit bericht is aangepast op 25-01-2024 omdat er meer codes leiden tot benoemd probleem dan aanvankelijk beschreven).

Melding

Per 2024 geldt er een wettelijk minimumloon per uur in plaats van per maand. De berekening in Gemal is aangepast zoals bericht in release notes 2024-01/8.  Het minimumuurloon is ook van toepassing op de afkoop van vakantie/ADV en bij diverse betalingen van meerwerk. Gemal telt deze uren mee in de bepaling van het minimum bedrag dat de werknemer in een maand zou moeten ontvangen (uitvoercode 02323). Tegelijkertijd toetsen we het loon van de werknemer aan dit minimum op basis van de uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55080 aanvulling minimumloon. Om een goede toets uit te voeren, moeten de uren die worden geteld voor de bepaling van het wettelijk minimum (uitvoercode 02323) dus worden vertegenwoordigd door een bedrag in de grondslag voor het toetsloon (grondslag 55080).

 

Op A niveau is de inrichting van deze codes correct, maar maar ze blijken in het verleden verwijderd te zijn bij diverse CAO’s [1] doordat wij ze hebben vastgelegd op C niveau met waarde 8. Ook constateren wij dat veel werkgevers zelf deze uitvoercodes hebben vastgelegd met waarde 8. Dat leidt ertoe dat er vanaf 2024 ten onrechte een aanvulling minimumloon of een te hoog bedrag aanvulling minimumloon wordt berekend bij werknemers met afkoop vakantie/ADV of meerwerk.

 

Het betreft de volgende codes:

 • 00974 Opslag PB uurloner (voor afkoop vakantie uren uit een persoonlijk budget)
 • 0975 Opslag PB parttimer (voor afkoop vakantie uren uit een persoonlijk budget bij meerwerk)
 • 00982 Vak/ADV meerwerk 2
 • 01021 Vak/ADV uurloner
 • 01024 Vak/ADC meerwerk
 • 1097 Correctie uren gebroken maand (deze code is bedoeld voor de onderwijssector en naar verwachting niet gebruikt in genoemde CAO's. Toch bleek deze op C niveau ingericht en dat hebben we hersteld).
 • 1190 Ziekengeld meerwerk

Actie

Als je zelf één of meer van de genoemde uitvoercodes hebt vastgelegd in grondslag 55080 met waarde 8 en je gebruikt deze uitvoercodes voor de afkoop van vakantie/ADV of uitbetaling van meerwerk of andere uren, dan adviseren wij je deze waarde te verwijderen en gebruik te maken van de ondersteuning op A niveau. De aanvulling minimumloon wordt anders waarschijnlijk te hoog vastgesteld. Voor genoemde CAO's [1] passen wij de grondslag aan in release 2024-02.

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herken je in MSG aan reden 02-14. Let op: Deze herrekening kan leiden tot vorderingen. [1] Dit bericht betreft CAO’s UMC (20), Huisartsenzorg (32), Ziekenhuizen (35), Gehandicaptenzorg (38), VVT (39), GGZ (40), Kraamzorg (81) en sector P&U (60)

2024-03/16 Onterechte UPA melding P0154 (change 5608479)

Melding

In 2024 is UPA melding P0154 geïntroduceerd met de omschrijving: U heeft een datum aanvang van de inkomstenperiode opgegeven die ligt voor de aanvangsdatum van de inkomstenverhouding. Corrigeer dit en stuur uw aangifte opnieuw in. De melding gaat vaak af en dit komt doordat in het verleden invoercode 3157 - Aanmelding UPA is opgegeven bij een medewerker waarmee de programmatuur fout acteert. Deze afwijkende ingangsdatum UPA voor de medewerker kan een terechte mutatie zijn voor de betreffende medewerker, om een correcte UPA levering aan te maken. De melding wordt nu vaak onterecht getoond, gelijktijdig met correcte P0154 foutmeldingen die wel terecht zijn.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, de melding wordt nu alleen zichtbaar in MSG als invoercode 3157 met een waarde groter dan de begindatum van het aangiftetijdvak  wordt opgegeven. Het doel is een controle op de geleverde tijdvakken ten opzichte van deze ingangsdatum. 

Actie

Er is in principe geen actie nodig. Als de UPA melding P0154 vanaf deze release zichtbaar wordt in MSG, werkt deze controle nu weer correct en moet je actie ondernemen.

2024-03/17 Vastloper bij het opgeven van nulstellingsmutaties eigen cumulaties  

Melding

Een salarisproductie liep vast, omdat er niet goed omgegaan werd met mutaties voor het nulstellen van eigen cumulaties. Er zijn werkgevercodes waarmee je een eigen cumulatie kunt opgeven, zoals in de serie 28001-28597 . Per eigen cumulatie is ook een bijbehorende werkgevercode beschikbaar om de betreffende cumulatie op nul te stellen. Voorbeeld: Bij eigen cumulatie met werkgevercode 29001 opgevoerd, kun je de cumulatie op nulstellen met de bijbehorende werkgevercode 28017. Als er, in dit voorbeeld, naast de mutatie voor het nulstellen op werkgevercode 28017, ook mutaties werden opgegeven op één van de andere codes, dan liep de productie hierop vast.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, als er een eigen cumulatie op nul gesteld wordt, zullen de mutaties op de andere gelijktijdig opgegeven werkgevercodes afgekeurd worden met de melding 112 - mutatie is niet toegestaan.

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-03/18 Onterechte berekening wachtdagen bij betaald ouderschapsverlof (change 5484440)

Melding

Er werden  wachtdagen (uitvoercode 01763) berekend voor een medewerker bij opgave van betaald ouderschapsverlof. Dat is niet juist, aangezien het wettelijk niet is toegestaan wachtdagen te hanteren bij dit verlof. Deze uitvoercode heeft in dit geval verder geen effect op de bruto-netto berekening.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Bij het aansturen van betaald ouderschapsverlof zal de berekening van uitvoercode 01763 - wachtdagen achterwege blijven. Er is een automatische herrekening gemaakt om deze uitvoercode te verwijderen. De herrekening is zichtbaar met reden 03-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-03/19 Onterechte vordering LH uitdienst vorig jaar (change 5821167) [1]

Naar aanleiding van onderstaand bericht op de Community, zullen we voor de betreffende medewerkers in periode 2024-03 een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening is gekenmerkt met reden 03-14 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

 

Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

 

Update 15 februari 2024 13.30u.

Inmiddels blijkt dat de situatie zich voordoet bij medewerkers met meerdere registratienummers, waarvan er in ieder geval een uit dienst is voor 1-1-2024. Wanneer je periode 2024-02 nog moet vervaardigen, dan kun je ook in de salarisproductie van 2024-02 voor de betreffende medewerker uitdienst de herrekening vastleggen.

 

15 februari 2024 10.00u.

We constateren dat bij medewerkers die vorig jaar uitdienst zijn gegaan, er in periode 2024-02 ten onrechte een vordering LoonHeffing kan ontstaan. Dit hangt samen met de (onterechte) aanwezigheid van een uitvoercode cumulatieve reiskosten (uitvoercode 02864 of 02868). We zullen dit nader onderzoeken en hier in de releasenotes voor 2024-03 op terugkomen. Je kunt bij wijze van workaround voor de betreffende medewerker in een correctieproductie een herrekening vastleggen (invoercode 02475 waarde 01). Hierdoor wordt de stand van de cumulatieve reiskosten gecorrigeerd en vindt geen vordering meer plaats.

2024-03/20 Presentatie uitvoercodes op salarisstrook (change 5677461)

Op de salarisspecificatie staan onderaan 3 blokken met “Algemene gegevens” (invoercodes blok 1), “Berekeningsgegevens” en “Totalen t/m deze berekening” (uitvoercodes blok 2 en 3). Van de door ons ingerichte presentatie van codes kun je afwijken door codes toe te voegen of te verwijderen [1].

Melding

Er is geconstateerd dat het verwijderen van (uitvoer)codes in deze blokken niet meer mogelijk was.

Oplossing

Met ingang van periode 2024-03 is dit weer mogelijk gemaakt.

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Invoercode blok 1, Uitvoercode blok 2/3.

2024-03/21 Uitvoercodes niet vervallen die wel in de vooraankondiging in 2023-11 als vervallen zijn aangemerkt

Melding

Er is gemeld dat er een aantal uitvoercodes, waarvoor aangekondigd was dat deze zouden vervallen, toch niet zijn vervallen. Ook zijn er 2 extra codes die juist wel zijn vervallen. Hierbij de uitvoercodes die, anders dan de vooraankondiging meldde, wel of niet vervallen zijn:

 

Uitvoercode

Omschrijving

Vervaldatum

1306

Premie IVP

2024-01

2787

Cum.pr VPL/NP/AFU

2024-01

2752

Cum.ORT/PIKET

niet vervallen

2754

Cum.overwerk

niet vervallen

2756

Cum.vakantietslg

niet vervallen

2766

Cum.dgn.lnheffing

niet vervallen

2797

Cum.loon loonh.

niet vervallen

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-03/22 Niet gewenste presentatie op salarisstrook bij meerdere dienstverbanden en een negatief loon voor loonheffing (change 5435724)

Melding

Bij een medewerker met meerdere dienstverbanden was de presentatie van negatief loon voor loonheffing BT niet duidelijk.

Aanpassing

Bij het opgeven van een negatief loon voor loonheffing BT, wordt altijd gekeken of dit te verrekenen is met het loon voor loonheffing van het tabelloon.  Bij meerdere dienstverbanden kan dit ook verrekend worden op het andere dienstverband. In dat geval wordt er op de salarisstrook toch  'waarvan eenmalig' gepresenteerd. 

 

Dit is verwarrend. Voor deze situaties is besloten om de pro rata berekening uit te zetten.  Loon voor loonheffing tabel wordt dan niet meer netjes verdeeld over de dienstverbanden, maar wordt dit binnen het dienstverband berekent en gepresenteerd. De uiteindelijke berekening van de verrekening van het negatieve loon voor loonheffing BT is daardoor duidelijker geworden. Voor medewerkers met een negatief loon voor loonheffing BT in 2024, wordt een automatische herrekening uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 03-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-03/23 Onterecht WW laag bij jeugdigen (change 5612548)

Melding

Op 15 januari 2024 hebben wij gecommuniceerd in 2024-02/1 Melding L2302 na automatisch herzien premie WAB [1] , dat er na het automatisch herzien van de premie WAB meldingen L2302 konden ontstaan. Hierbij is ook aangegeven hoe dit voor 2023 kon worden opgelost.

Oorzaak

Het WW tarief van deze werknemers wordt per maand bepaald, waarbij altijd WW laag wordt toegepast als er 52 of minder verloonde uren zijn. Als er meer dan 52 verloonde uren zijn dan beoordeel je deze werknemer als iedere andere werknemer van 21 jaar of ouder op basis van de contractindicaties. Het aantal verloonde uren moet worden geteld over alle dienstverbanden van de werknemer.

 

Het bleek  dat Gemal reeds gedurende het jaar bij werknemers onder de 21 jaar alleen de uren van het dienstverband zelf heeft geteld. Er zou daardoor onterecht WW laag worden toegepast in de maanden dat:

 • Een enkel dienstverband 52 of minder verloonde uren had, maar de dienstverbanden gezamenlijk meer dan 52 verloonde uren.
 • Het dienstverband contactindicaties had anders dan J/J/N (vast contract, schriftelijke overeenkomst, geen oproepovereenkomst).

Dit moest nog structureel opgelost worden voor de werking in 2024.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. In maanden dat dienstverbanden gezamelijk meer dan 52 verloonde uren hebben, zal voor het dienstverband met contactindicaties, anders dan J/J/N (vast contract, schriftelijke overeenkomst, geen oproepovereenkomst), niet het lage tarief gehanteerd worden op basis van de leeftijd. Bij het automatische herzien van de AWF-premie, zullen deze dienstverbanden niet meer in aanmerking komen voor de herziening. Melding L2302 blijft daardoor achterwege. Voor alle medewerkers met meerdere dienstverbanden die jonger zijn dan 21 wordt over 2024 een automatische herrekening opgestart. De herrekening is zichtbaar met reden 03-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-03/24 Minimum maandloon bij dispensatie te laag berekend (change 5693081)

Melding

In januari 2024 is er bij personen met loondispensatie (invoercode 01746), een te laag bedrag berekend bij het toegepaste minimum maandloon.

Oorzaak

Payroll Gemal paste de dispensatie tweemaal toe: eenmaal bij het berekenen van het minimum uurloon, en vervolgens een tweede keer bij het bepalen van het minimum maandloon. 

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast: Payroll Gemal past vanaf nu eenmaal dispensatie toe bij het minimum uurloon.  Vervolgens berekenen we met dat uurloon het toe te passen minimum maandloon.

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd om de foutieve berekening bij personen met dispensatie die mogelijk te weinig aanvulling hebben gehad tot het minimumloon in januari 2024, te corrigeren. De herrekening is zichtbaar met reden 03-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

Er is geen verdere actie nodig

2024-03/25 Foutieve berekening en presentatie op de salarisstrook bij medewerkers met een transitievergoeding (changes 5420149 en 5673592 )

Melding

Bij medewerkers, waar een transitievergoeding is opgegeven, wordt ten onrechte een toelage vanuit de toelageregelingen (invoercodes 02421-02425) ook berekend bij de IKV voor de transitievergoeding. Deze invoercodes gelden voor het hele dienstverband, maar moeten geblokkeerd worden bij de transitievergoeding. Dit gebeurde echter niet. Ook het presenteren van het saldo van code toelageregeling 4 (aangestuurd met invoercode 02624) werd ten onrechte gepresenteerd op de salarisstrook van de transitievergoeding.

 

In aanvulling hierop is geconstateerd dat de uitvoercodes 1747 - Toegep. uurln sal, 1748 -  Toegep. uurln ORT en 1749 - Toegep. uurln OVW werden aangemaakt bij een transitievergoeding en andere IKV's die geen hoofd IKV zijn (IKV-type - invoercode 2516 is groter dan 1). Dit kan in het bruto-netto traject leiden tot onbedoelde effecten.

Oorzaak

De invoercodes 02421- 02425- toelageregeling 1-5 en 02624 moeten niet doorwerken bij een transitievergoeding. Deze blokkade werkte niet goed. Uitvoercodes 01747, 01748 en 01749 moeten niet berekend worden bij een IKV wat niet het hoofd dienstverband is (IKV-type - invoercode 02516 is groter dan 1).

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast: Bij een transitievergoeding zullen nu geen toelagen berekend worden vanuit de diverse toelageregelingen en de presentatie van het saldo van regeling 4 zal ook niet gebaseerd zijn op de transitievergoeding. Uitvoercodes 01747, 01748 en 01749 zullen ook achterwege gelaten worden.

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd om de foutieve berekening bij transitievergoedingen bij deze toelageregelingen te corrigeren. Ook alle dienstverbanden die geen hoofd IKV zijn zullen herrekend worden vanwege de uitvoercodes 01747 - 01749.

De herrekening is zichtbaar met reden 03-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Hier zou een vordering uit kunnen ontstaan.

Actie

Er is geen verdere actie nodig

2024-03/26 Hoge bedragen ORT bij verlof (change 5525599) 

Melding

In dezelfde periode zijn positieve verlofuren opgegeven voor regeling ORT tijdens vakantieverlof 1 en negatieve uren voor regeling ORT tijdens vakantieverlof 2. Dit is gedaan met een indicatieve code die is opgenomen in werkgevercode 08063 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes 1 en een indicatieve code die is opgenomen in werkgevercode 08066 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes 2. Omdat Gemal voor deze twee opgaves ook de uren opslag (uitvoercode 02095) moet verdelen, werd er onder water in Gemal hiervoor een verdeling gemaakt tussen de twee opgegeven aantallen uren. Deze verdeling kon niet correct worden uitgevoerd, omdat de optelsom van positieve en negatieve uren niet opnieuw verdeeld kon worden naar een correct positief en negatief bedrag op de uiteindelijke uitvoercodes 00693 ORT verl uitdnst en 01100 ORT bij verlof. Dit leidde tot de berekening van een onrealistisch hoog bedrag.

Aanpassing

We hebben nu Gemal aangepast, waardoor er geen negatieve opgave van aantal uren meer is toegestaan. Bij een opgave van een negatief aantal uren met een indicatieve code, die is gekoppeld aan werkgevercode 08063 of 08066, zal deze opgave worden afgekeurd met foutcode 112 - opgegeven waarde niet toegestaan. Wij verwachten dat het opgeven van een negatief aantal uren voor ORT bij verlof in de praktijk niet tot heel zelden zal voorkomen, aangezien negatief verlof in praktische zin onmogelijk is.

Actie

Mocht er toch een situatie zijn waarin er een negatief aantal uren moet worden opgegeven, dan moeten deze worden verrekend met eventuele positieve uren. Het verschil kan worden opgegeven. Een alternatief is het zelf voorschrijven van het bedrag op uitvoercode 00693 of 01100.

2024-03/27 UFO premie over betaald ouderschapsverlof uitkering bij gekoppelde dienstverbanden (change 5596400) 

Melding

Als je namens het UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door het UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie. In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV-uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte bij gekoppelde dienstverbanden. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV-uitkering. 

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast, zodat ook bij gekoppelde dienstverbanden geen UFO premie wordt berekend over de BOSV uitkering.

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd in 2024 om eventueel te veel berekende UFO premie te corrigeren. De herrekening is zichtbaar met reden 03-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

2024-03/28 Woonlandfactoren van Marokko en Noord-Macedonie verwisseld (change 5788402) 

Melding

Bij de update van alle woonlandfactoren (werkgevercode 07208) voor 2024, op basis van de gegevens van het CAK, zijn helaas de factoren van Marokko en Noord-Macedonie verwisseld. De waarde van de woonlandfactor is op de loonstaat zichtbaar op uitvoercode 02116 - woonlandfactor. 

Aanpassing

We hebben de inrichting van deze woonlandfactoren hersteld. Bij Marokko en Noord-Macedonië staan nu weer de juiste factoren. 

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd om de foutieve berekening van onder andere de WLZ-premie (uitvoercode 01392), waar de woonlandfactor in doorwerkt, te herstellen. De herrekening is zichtbaar met reden 03-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Hier kunnen minimale vorderingen uit ontstaan.

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

2024-03/29 Verwarrende presentatie 'waarvan eenmalig' op salarisstrook uit aanvullende correctieproductie (change 5727334) 

Melding

Op de aanvullende salarisstrook uit een aanvullende correctieproductie werden naast de gegevens van de in de correctieproductie opgegeven transitievergoeding ook posten gepresenteerd (alleen in de kolom waarvan eenmalig) die niets met de transitievergoeding te maken hadden:

 

EvertvanManen_0-1709145394612.png

 

De verwarrende presentatie van een eenmalige post op de salarisstrook komt alleen voor in de situatie, dat er op het reguliere dienstverband een eenmalig post is en in een aanvullende correctieproductie een transitievergoeding wordt aangemaakt onder hetzelfde registratienummer (invoercodes 00694-ontslagvergoeding of 00699-transitievergoeding).

In dit geval werden de eenmalige posten vanuit het reguliere dienstverband alleen in presentatie op de correctiesalarisstrook 'tegengeboekt' . 

Aanpassing

Dit is aangepast. 

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

2024-03/30 IKV nummers blijven hangen na overdraai (change 5655778)

Melding

Bij de start van een nieuw ceanummer per 01-2024 zijn werknemers opnieuw ingevoerd, waarbij enkele mutatiefouten zijn gemaakt. De productie werd overgedraaid, waarbij de mutaties correct werden vastgelegd. Gemal keurde alle mutaties op invoercode 02322 IKVnummer af met foutcode 119 - Mutatie op BSN of IKV-nr niet toegestaan omdat de combinatie van BSN en IKV al bestaat. Dit is onterecht, omdat bij een overdraai alle mutaties uit eerdere producties over dezelfde periode ongedaan worden gemaakt. De IKV-nummers uit de eerdere run zouden dus geen rol mogen spelen.

Aanpassing

Er bleek ten onrechte data over het IKV-nummer te blijven staan na een overdraai. Dit proces is aangepast, waardoor de foutsituatie zich niet langer voordoet.

Actie

Als de situatie zich bij je heeft voorgedaan, dien je zelf de juiste IKV-nummers (invoercode 02322) alsnog vast te leggen. Omdat de eerdere mutaties zijn afgekeurd, kunnen we deze helaas niet automatisch herstellen. Bij ceanummers of instellingen met een datum eerste daadwerkelijke productie (werkgevercode 2201) van 202401 of bij werknemers met een datum in dienst in 2024 is het toegestaan het IKV-nummer te wijzigen.

2024-03/31 Persoonlijke Loonstaat - Bij interne verhuizers indicatieve gegevens onjuist (change 5731673)

Melding

Bij een verhuizing van een registratienummer naar een andere instelling binnen het ceanummer komt het voor dat, als er een gekoppeld dienstverband is dat beëindigd is, er in de maand van de verhuizing ten onrechte een Persoonlijke loonstaat wordt aangemaakt. Deze Persoonlijke loonstaat bevat dezelfde gegevens als de IKV-loonstaat, alleen zijn de indicatieve gegevens onjuist (persoonsnummer, BSN-nummer en geboortenaam). Deze indicatieve gegevens zijn ook zichtbaar bij de Selectiecriteria in dossier.

Aanpassing

Met ingang van deze release wordt in deze situatie geen Persoonlijke loonstaat meer aangemaakt.

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

 

CAO informatie

CAO Ambulancezorg

2024-03/32 Jaaruren minimum maandbedrag

In de release notes van 2024-01/28 hebben wij medegedeeld dat de CAO Ambulancezorg, wat jaaruren die het minimum maandbedrag bepalen betreft, de CAO Ziekenhuizen volgt. Echter is er nu door de werkgeversvereniging van de Ziekenhuizen een bestand omtrent het mimumloon gepubliceerd, waarin duidelijk wordt dat er met 1886,40 uur moet worden gerekend en niet met de eerder doorgegeven 1872. Wij hebben werkgevercode 03463 werkuren per jaar hierop aangepast. Een verhoging van het aantal jaaruren leidt tot een hoger minimum maandbedrag. Bij werknemers die het minimumloon (of voorheen net daarboven) ontvangen kan deze aanpassing leiden tot nabetalingen.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

CAO Gehandicaptenzorg

2024-03/33 Eindejaarsuitkering in pensioengrondslag 

De eindejaarsuitkering wordt, conform pensioenregelement, als percentage meegenomen in de jaargrondslag PFZW. Echter wordt er daarvoor gekeken naar het percentage eindejaarsuitkering van het vorige jaar. Bij de CAO Gehandicaptenzorg was het percentage eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd van 8,33% naar 8,83%. Omdat het een eenmalige verhoging betrof, was deze verhoging niet pensioengevend, aldus PFZW. In Gemal was er echter geen manier om dit percentage voor de jaargrondslag aan te passen, anders dan het percentage in de programmatuur voor te schrijven voor de CAO Gehandicaptenzorg. Dit hebben we nu gedaan.

Automatische herrekening 

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op! Deze herrekening heeft nabetalingen tot gevolg. Omdat de jaargrondslag lager wordt, zal minder pensioenpremie worden ingehouden bij de werknemers. 

CAO Gemeenten / SGO

2024-03/34 Aanvulling aansturing CAO-betaald ouderschapsverlof

In eerdere releasenotes en berichtgeving op de Community [1] hebben we je geïnformeerd over de best practice BOSV voor de  CAO Gemeenten / SGO. Kort gezegd kun je voor ouderschapsverlof gebruik maken van drie verlofregelingen:

 • Regeling 3 - CAO betaald ouderschapsverlof
 • Regeling 5 - UWV betaald ouderschapsverlof
 • Regeling 12 - onbetaald ouderschapsverlof

Voor de regeling 3 Cao-betaald ouderschapsverlof, kun je het percentage doorbetaling voor de betreffende medewerker vastleggen met invoercode 00613 (rubriek P10613). Deze doorbetaling werkt echter alleen wanneer op werkgeverniveau ook is vastgelegd dat de doorbetaling moet worden berekend over dezelfde grondslag als die voor de korting (werkgevercode 13023). Met ingang van periode 2024-03 zullen we deze aansturing op C(ao)-niveau vastleggen.

Herrekening

We constateren dat deze aansturing al bij veel werkgevers op Werkgeverniveau is vastgelegd, maar voor de volledigheid zullen we voor medewerkers met ouderschapsverlof via regeling 3 (invoercode 00613 is aanwezig) nog een herrekening aansturen. Je vindt deze herrekening terug met kenmerk 03-15 op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Meer informatie

[1] https://community.visma.com/t5/Nieuws-Visma-Raet/CAO-s-Gemeenten-en-SGO-Ontwikkelingen-m-b-t-Betaald...

2024-03/35 Bijkomende wijzigingen IKB geheel pensioengevend 

Per 2024-01 is voor CAO Gemeenten / SGO het niet-pensioengevend budget van PB2 pensioengevend geworden en wordt het nu geteld bij PB1. Hiermee was de aansturing voor regeling PB2 geschoond uit GDI. 

 

Met ingang van 2024-03 zullen we in dit kader onderstaande laten vervallen:

 • Recht EJU-4 naar budget 2 (werkgevercode 03664) = Recht eju-4 opnemen in opbouw persoonlijk budget 2 (uitvoercode 01904)
 • benaming regeling EJU-4 05777-55138 “04 Opbw IKB2 art.3:28-3b”
 • benaming uitvoercode 02204, tussenresultaat overheveling EJU 4 “IKB1art.4.2-1cFLO”
 • presentatie salarisstrook blok 2 (werkgevercode 31253, volgnr 49) uitvoercode 01904 Opbouw PB2

Net als voorheen geldt hierbij: beoordeel of deze aanpassingen gevolgen voor jouw situatie kunnen hebben wanneer je bijvoorbeeld eigen budget-aansturingen hebt. Gebruik hiervoor (in periode 2024-03) een proefproductie.

2024-03/36 Uitvraag salarisgegevens 2023

Ter informatie: Voor gemeentes en samenwerkende gemeentelijke organisaties, die hiertoe uiterlijk december 2023 een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2023 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de aangeleverde gegevens, zijn deze vermeld in de handleiding bij onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’.

2024-03/37 CAO Gemeenten / SGO aanvulling op releasenotes februari 2024 [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

 

In een (aangepast) Community-bericht van 24-01-2024 hebben we je geïnformeerd over de aanpassing maximum ORT. Bijna alle gemeentes / gemeentelijke organisaties hebben de aansturing op één maand achteraf staan. In eerste instantie was onze gedachte dat wij onze aanpassing van het max uurloon ook één maand achteraf moesten doen, maar in tweede instantie was dat niet zo waardoor we de aanpassing alsnog met twk voor periode 01 gedaan hebben.  Dit hebben we ook geschreven in een Community-bericht: CAO Gemeenten / SGO - Aansturing PB2 vervallen - maximum ORT.

 

In dezelfde releasenotes Gemal onderwerp 2024-01/31 Nieuwe CAO, onderdeel 2, hebben we onder het kopje Schaalmaxima, geschreven dat we met ingang van 2024-02 (uitgaande van vastlegging één maand achteraf) de nieuwe ORT maxima aanpassen naar waarde (inpasnummer) 8096 van schaal 0008. Voor de volledigheid: deze aanpassing gebeurt wel met ingang van 2024-01 omdat het uurloon ORT al een maand ‘achterloopt’.  Helaas is een verkeerde versie van dit bericht opgenomen in de releasenotes, namelijk zonder de informatie over deze aanpassing maximum ORT. Omdat de programmatuur al gesloten was en we sowieso voor de hele CAO al een herrekening 02-09 moesten doen, is er geen aparte herrekening voor het maximum ORT gecreëerd omdat de aanpassing ‘meeloopt’ met herrekening 02-09. We willen je met dit bericht op bovenstaande attenderen. Daarnaast willen we nog aangeven dat je altijd zelf kunt ingrijpen op deze aansturing, bijvoorbeeld wanneer je niet één maand achteraf vastlegt.

CAO Jeugdzorg

2024-03/38 Vervolgherrekening 03-16 op eerdere herrekening 07-02

De februari release van Gemal bevatte herrekening 07-02 om het te lage bedrag dat bij 4 inpasnummers in de nieuwe salaristabel stond, te herrekenen naar het juiste bedrag.

We hebben geconstateerd dat deze herrekening niet alle te herrekenen gevallen bevatte: de herrekening keek enkel naar inpasnummers, niet naar de combinatie van anciënniteit in combinatie met extra treden. In deze release zit daarom herrekening 03-16, die alle dienstverbanden herrekent in schaal 8, 9, 10 of 11, die met de combinatie van ancienniteit en extra treden uitkomen op inpasnummers 0274/9274 (schaal 8), 0294/9294 (schaal 9), 0314/9314 (schaal 10) en 0334/9334 (schaal 11). Tevens herrekenen we nogmaals  de dienstverbanden met inpasnummer 9274, 9294, 9314 en 9334, zodat je in MSG in 1 oogopslag kunt zien of met herrekening 03-16 iederereen herrekend is, die in januari een te laag salaris heeft ontvangen.

CAO Kraamzorg

2024-03/39 Nieuwe CAO Kraamzorg [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

 

Op 13 februari is er een onderhandelingsakkoord bereikt voor de cao Kraamzorg. Het akkoord is echter nog niet definitief. Wij zijn het akkoord wel aan het analyseren, zodat we, als het er een definitief akkoord is, gelijk de wijzigingen kunnen verwerken. 

Als het akkoord definitief wordt zullen wij hier wederom over informeren, zodat we ook gelijk kunnen aangeven per wanneer (in welke release) de wijzigingen worden doorgevoerd.

CAO VVT

2024-03/40 Nieuwe salaristabellen

Conform de CAO, hebben wij de nieuwe salaristabellen ingericht. Het gaat om de salaristabellen 15 (hoofdregeling), 12 (oude IMF tabel) en 39 (oude garantieregeling V&V). 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 5 maart 2024, afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn ook de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

Minimum vakantietoeslag en eindejaaruitkering

Naar aanleiding van de nieuwe salaristabel hebben wij ook de bedragen voor de minimum vakantietoeslag (03206) en de minimum eindejaarsuitkering (25012) aangepast.

2024-03/41 Eindejaarsuitkering 7 geschoond

Op eindejaarsuitkering 7 was de compensatie pensioenaftopping ingericht die in 2024-02 is uitbetaald. Per 2024-03 is de eindejaarsuitkering geschoond. De compensatie pensioenaftopping over 2024, die wordt uitbetaald in 2025-02, is ingericht op eindejaarsuitkering 6.

2024-03/42 Grondslagen extra ingerichte bedragen per eenheid

In de release notes van 2024-02/25 was vermeld dat we, tot de structurele oplossing is gebouwd, extra bedragen per eenheid hadden ingericht voor de aanwezigheids- en slaapdiensten. Deze codes waren echter nog niet opgenomen in alle grondslagen en werkgevercodes waar de andere bedragen al wel in waren opgenomen. Dit hebben we nu alsnog gedaan. Het gaat om de uitvoercodes 00869 - 00872 die we nu hebben opgenomen in de volgende grondslagen:

 

 • 55080 uitvoercodes in grondslag toetsing minimumloon met waarde 8
 • 55391 uitvoercodes in grondslag transitievergoeding vast met waarde 1
 • 58002 fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 0
 • 58005 soort looncomponent met waarde 052
 • 58006 sortering salarisspecificatie met waarde 22
 • 58019 cum uitvoercode 1 met waarde 2765
 • 58021 categoriecode people analytics met waarde 105
 • 55173 uitvoercodes in grondslag ziekengeld BRD met waarde 1

Automatische herrekening 

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op! Deze herrekening kan tot vorderingen leiden. 

2024-03/43 Bedragen aanwezigheidsdienst aangevuld tot minimumloon

Zoals in de release notes van 2024-02 en in het stukje hierboven is medegedeeld, zijn er tijdelijk codes ingericht met de bedragen die nodig waren om de voor de slaap- en aanwezigheidsdiensten (ook voor werknemers onder de 21) tegen het minimum uurloon te betalen. We hebben nu echter ook functionaliteit gemaakt om een bedrag dat is ingericht bij bedrag per eenheid te toetsen aan het minimum uurloon (zie deze release notes bij “gewijzigd en verbeterd”). Met deze nieuwe functionaliteit is de workaround, die we in de release notes van 2024-02 hebben beschreven, niet langer nodig. Wij hebben daarom per deze release die tijdelijk ingerichte bedragen bij werkgevercode 03800 Eenheid Bruto/netto diversen weer geschoond. Dit betreft in/uitvoercodes 00869 -00872. 

 

Het bedrag op in/uitvoercode 00867 is weer op de beschreven €7,50 uit de cao gezet. De nieuwe werkgevercode 03803 is voor deze in/uitvoercode op waarde 1 gezet. Daarom wordt het bedrag, als het minimum uurloon voor die werknemer hoger is dan €7,50, aangevuld tot het minimum uurloon dat geldt voor die werknemer. Deze wijziging in bedrag is gedaan met terugwerkende kracht naar 2024-02, omdat er vanwege waarde 1 bij werkgevercode 03803 naar het bedrag van de vorige periode wordt gekeken. Op deze manier kan er vanaf 2024-03 weer van invoercode 00867 gebruik worden gemaakt voor alle werknemers. 

Actie

Vanaf deze release kan je voor alle werknemers weer gebruikmaken, van bruto diverse code 00867. Als het minimum uurloon voor de betreffende werknemer hoger ligt, dan zal het bedrag worden aangevuld tot het minimumloon. Als je niet per direct wilt overstappen op de nieuwe functionaliteit, kan je bij werkgevercode 03800 de bruto diverse code 00867 op W-niveau nog even op €13,27 zetten. De codes die waren ingericht als workaround worden per 2025-01 weer geschoond.

CAO UMC's

2024-03/44 Nieuwe CAO UMC's [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

 

Op 15 februari is er een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao UMC’s. In dit akkoord zijn verschillende wijzigingen opgenomen omtrent onder andere salarisverhoging, reiskosten en een balansverlof. Het akkoord is echter nog niet definitief. Wij zijn het akkoord wel aan het analyseren, zodat we, als het er een definitief akkoord is, gelijk de wijzigingen kunnen verwerken. Als het akkoord definitief wordt zullen wij hier wederom over informeren, zodat we ook gelijk kunnen aangeven per wanneer (in welke release) de wijzigingen worden doorgevoerd. 

CAO Ziekenhuizen

2024-03/45 Jaaruren minimum maandbedrag

In de release notes van 2024-01/74 hebben wij medegedeeld dat er, zolang het definitieve aantal jaaruren dat wij moeten gebruiken voor het berekenen van het minimum maandbedrag nog niet bekend is, gerekend wordt met 1872 jaaruren. Echter is er nu door de werkgeversvereniging een bestand omtrent het mimumloon gepubliceerd, waarin duidelijk wordt dat er met 1886,40 uur moet worden gerekend. Wij hebben werkgevercode 03463 werkuren per jaar hierop aangepast. Een verhoging van het aantal jaaruren leidt tot een hoger minimum maandbedrag. Bij werknemers die het minimumloon (of voorheen net daarboven) ontvangen kan deze aanpassing leiden tot nabetalingen.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2024-03/46 Grondslag ORT bij ziekte

In de release notes van 2023-09/39 hebben we beschreven dat er een afbouwregeling was ingericht voor ORT doorbetaling tijdens zwangerschap. We hebben echter verzuimd om de betaling van deze afbouwregeling (uitvoercode 01076) in de grondslag voor ORT bij ziekte (werkgevercode 55171) op te nemen. Dat hebben we nu alsnog gedaan. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 03-12 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2024-03/47 Onderhandelaarsakkoord CAO ziekenhuizen, regeling AMS [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Update 27-02-2024

Vandaag zijn de salaristabellen voor de regeling AMS gepubliceerd. Wij zullen deze leveren in release 2024-03. Per 5 maart zijn de nieuwe tabellen dan beschikbaar. Het gaat om twee tabellen:

 

 • Per 01-02-2023
 • Per 01-12-2023

Omdat dit data in het vorige jaar betreft, kunnen wij geen automatische herrekening aansturen. Daarom dien je zelf te herrekenen voor de werknemers met de salaristabel AMS. Dit betreft salaristabel 45. 

 

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar, afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Hier hoef je alleen de laatste tabel (de tabel per 01-12-2023) op te halen, omdat Beaufort alleen gebruikmaakt van de laatste versie van de salaristabel. In Gemal zal vervolgens wel rekening worden gehouden met het feit dat er voor de eerdere maanden de eerdere tabellen gelden. Op die manier wordt wel het juiste salaris berekend. 

 

Actie:

 • Als je de werknemers met de salaristabel AMS in een aparte instelling hebt opgenomen, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar aansturen. Dat doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2023-01:
 1. Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
 2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum.
 3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
 4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK.
 5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
 6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
 7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
 8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
 9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen
 • Als je de werknemers met salaristabel AMS niet in een aparte instelling hebt opgenomen, dan kun je bovenstaand stappenplan ook volgen. Je herrekent dan ook werknemers die onder een andere regeling vallen, maar dit is geen probleem.
 • Indien je geen collectieve herrekening wilt uitvoeren, kun je specifiek de AMS’ers herrekenen door invoercode 02475 vast te leggen met waarde 202301.

Update 20-02-2024

Op 16 februari is het akkoord omtrent de arbeidsvoorwaardenregeling AMS definitief geworden. In dit akkoord zijn meerdere salarisverhogingen beschreven. Deze gaan nog terug tot 01-02-2023. Wij willen deze zo snel mogelijk doorvoeren, maar de tabellen zijn nog niet beschikbaar gesteld. Zodra wij de tabellen ter beschikking hebben zullen we informeren per wanneer deze in het systeem kunnen worden ingericht. 

Naast de salarisverhoging staan er nog enkele andere arbeidsvoorwaardenverbeteringen beschreven. Wij zullen, voor zover relevant, hierover berichten in de komende release notes. 

Oorspronkelijk bericht


Dit bericht is bijgewerkt op 08-02-2024. In het originele bericht stond foutief dat er een salarisverhoging zou zijn op 1 februari 2024. Dat moet zijn 1 juni 2024.
 
Vorige week is bekend geworden dat er een onderhandelingsakkoord is voor de regeling AMS bij de ziekenhuizen. Onderdeel van dit onderhandelingsakkoord zijn salarisverhogingen per 1 februari 2023, 1 december 2023 en 1 juni 2024
 
Omdat het akkoord nog niet definitief is, kunnen we deze verhogingen nog niet doorvoeren. Zodra het akkoord definitief is, zullen we laten weten wanneer de salarisregelingen beschikbaar worden gesteld. 
 
Voor de overige wijzigingen uit het akkoord zal er een instructie volgen in de release notes over hoe deze vast te leggen. 

CAO Zorgverzekeraars

2024-03/48 Grondslag VRZ-regeling 2 geschoond

In de release notes van 2024-02/5 is gemeld dat de inrichting van VRZ-regeling 2 (1201 - toeslagenreserve) is geschoond. Echter was daarbij nog vergeten om de grondslag te schonen. 

Dit hebben we nu gedaan. Grondslag 55152 is geschoond. 

Er is geen verdere actie nodig, omdat deze VRZ-regeling niet meer in gebruik was. 

Pensioenfondsen

2024-03/49 Pensioenfonds ABP / PWRI: Onjuist LH-nummer

Melding

In de pensioenaangifte voor APG is ook het loonheffingennummer opgenomen. Wanneer je in 2024 gestart bent met een nieuwe instelling met pensioenaangifte APG en er is bij hetzelfde cea-nummer sprake van een instelling met een lager instellingsnummer maar met een ander LH-nummer, dan kon in bepaalde situaties het verkeerde LH-nummer in onze pensioenaangifte zijn opgenomen. APG keurt dit bestand vervolgens af. 

Oplossing

Wanneer het LH-nummer al niet door APG zelf is gecorrigeerd, dan kun je in periode 2024-03 een synchronisatie pensioenaangifte uitvoeren (overzicht/lijstnummer 6101), waardoor weer het juiste LH-nummer aan het APG wordt geleverd.

Automatische herrekeningen

2024-03/50 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

03-02

Aantal jaaruren minimumloon CAO Ziekenhuizen en CAO Ambulancezorg

03-03

Samenloop salary split en 30%-regeling

03-04

foutieve berekeningen bij toelageregelingen en transitievergoeding

03-05

Onterechte berekening wachtdagen -uitvoercode 1763

03-06

Foutieve loonheffing BT als loon BT negatief is

03-07

Pensioengrondslag CAO Gehandicaptenzorg

03-08

AWF-premie bij jeugdigen

03-09

Minimum maandloon bij dispensatie te laag

03-10

UFO premie over betaald ouderschapsverlof bij gekoppelde dienstverbanden

03-11

Aanwezigheidsdiensten CAO VVT

03-12

Grondslag ORT bij ziekte CAO Ziekenhuizen

03-13

Woonlandfactoren Marokko en Noord-Macedonie

03-14

Algemeen - Onterechte vordering LH uitdienst vorig jaar (change 5821167)

03-15

CAO Gemeenten / SGO - Aanvulling aansturing CAO-betaald ouderschapsverlof

03-16

Vervolgherrekening op eerdere herrekening 07-02 (CAO Jeugdzorg)

 

Medewerkers