Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2024-04

27-03-2024 20:00 (Bijgewerkt op 08-04-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 1764 Weergaven

 

 

 

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op woensdag 3 april 2024.

 

Mededelingen

2024-04/1 Invoercodes blokkeren aanvulling minimumloon

In de release notes van 2024-01/3 hebben wij geschreven dat het van belang is dat bij een stagiaire invoercode 02339 code minimumloon wordt meegegeven met de waarde 1. In Gemal zat op twee manieren nog een achtervang, om daadwerkelijke aanvulling minimumloon bij stagiaires te voorkomen. De eerste was op basis van het inpasnummer en de tweede was op basis van de aard arbeidsverhouding (invoercode 02268 = 7). In de release van 2024-03 is die eerste achtervang uit Gemal verwijderd. Dat is beschreven in de release notes van 2024-03/03. 

 

Wij zijn voornemens om ook die tweede achtervang te gaan verwijderen. Daarom is het bedoeling dat je invoercode 02339 code minimumloon bij een stagiaire altijd vastlegt met waarde 1. HR Core Beaufort heeft dit ook beschreven in de HR Core Beaufort release notes van 2024-03. Wellicht dat onze berichtgeving in 2024-03/03, over de aanpassing hierover wat verwarring heeft gegeven, omdat hier de tweede achtervang nog werd beschreven, maar die achtervang gaat uiteindelijk verdwijnen. 

 

Er is ook een achtervang voor het niet berekenen van vakantietoeslag voor stagiaires en het niet meenemen in de bezetting. Voor stagiaires moeten invoercode 02343 Code geen VT en invoercode 02890 code niet in bezetting met waarde 1 worden opgegeven. Gebeurt dat niet, dan is daarvoor nu nog een achtervang, maar die willen wij uiteindelijk verwijderen.

 

Actie

Het is van belang dat je bij stagiaires invoercode 02339 code minimumloon vastlegt met waarde 1. Wij adviseren om dit in de workflow van het opvoeren van een nieuwe stagiaire op te nemen. Dit geldt ook voor de invoercodes 02343 Code geen VT en 02890 code niet in bezetting. Inverocde 02890 kan vanaf deze release enkel met waarde 0 of 2 worden vastgelegd, zie onderwerp Gender-diversiteit in deze releasenotes).

2024-04/2 Ondersteuning CAO BVE/MBO stopt in 2024

Enkele jaren geleden hebben we gemeld dat de CAO Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (BVE/MBO) naar payroll Visma.net verhuizen. In 2024 is het moment om de ondersteuning van de CAO BVE/MBO niet meer in Payroll Gemal te verzorgen. BVE/MBO klanten zijn succesvol gemigreerd waardoor de ondersteuning in Gemal niet meer nodig is. De reden dit nu te melden, hangt samen met het zicht op de nog aanwezige BVE/MBO klanten die nu nog uit enkele tientallen dienstverbanden bestaan en pas na de reguliere schoning van februari kan worden vastgesteld.

 

De verwachting is dat vanaf 2025 de ondersteuning van de CAO's Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs ook komt te vervallen, maar ook dan bepalen we dit na de schoning van februari 2025.

 

De sector HBO blijven we regulier ondersteunen voor het CAO onderhoud.

2024-04/3 De Loyalis-levering stopt met ingang van 1 juli 2024 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Wanneer je een semi-collectief contract met Loyalis hebt voor IPAP, dan worden de betreffende gegevens, samen met de ABP- of PWRI-pensioengegevens, aan APG geleverd. Recent heeft APG een brief verstuurd naar werkgevers, waarin zij aangeven te gaan stoppen met de verwerking van de Loyalis-levering per 1 juli 2024. APG verwerkt de Loyalis-levering door deze af te splitsen van je aanlevering en door te leveren aan verzekeraar ASR. ASR heeft Loyalis jaren geleden overgenomen en APG leverde de Loyalis Levering aan hen door. Omdat APG meer focus wil leggen op het verwerken van het nieuwe pensioenstelsel, wordt deze doorlevering niet meer gefaciliteerd. 

 

Dat betekent dat de Loyalis levering over de 2e helft van 2024, niet aan APG, Loyalis of ASR wordt aangeleverd, ook niet op een later tijdstip. Onze klanten hebben wel de mogelijkheid het hele jaar 2024 inclusief de Loyalis leveringen te kunnen downloaden, lees hieronder.

 

Wat betekent dit concreet voor jou en ons

Wat gaat er wijzigen: De laatste Loyalis levering, die je te zijner tijd gaat insturen (aangevinkt) op 29 juni 2024, wordt, zoals gewoonlijk ‘s nachts rond 01.00 uur, door ons verstuurd op 30 juni. Dat is dan de laatste levering die APG nog afsplitst en doorstuurt naar ASR. Na deze datum blijf je wel gewoon de pensioen levering insturen over de volgende perioden van 2024; wij verwijderen dan Loyalis levering uit het in te zenden bestand.

Het gaat in de afbeelding hieronder om de datum ‘Akkoord export’ die uiterlijk op 29 juni 2024 moet zijn gedaan als je de levering nog verstuurd wilt zien. De ‘Start export’ zal dan rond 01.00 uur op 30 juni 2024 worden gedaan door ons, waardoor (ook) de Loyalis levering nog door ons wordt aangeleverd aan APG. 

EvertvanManen_6-1711562578094.png

 

Latere leveringen worden niet meer door APG afgesplitst en verwerkt en moeten door ons dan ook niet meer geleverd worden. Vink je een levering aan vanaf 30 juni 2024, dan leveren wij de Loyalis-gegevens niet meer aan bij APG, want wij leveren ‘s nachts aan rond 01.00 uur op 1 juli 2024 en dat valt buiten de door APG aangegeven tijd. 

 

Wat blijft hetzelfde:

Eigenlijk blijft voor jou als werkgever over heel 2024 alles hetzelfde:

 

Berekeningen en inhoudingen

We blijven de berekeningen van de grondslagen en inhoudingen, ook na juni 2024 op dezelfde manier doen. Daar zit geen wijziging in; alleen wordt het bestand voor de Loyalis inhoud niet meer geleverd aan APG.

Scherm Pensioenaangifte APG

Het scherm Pensioenaangifte APG (afbeelding hierboven) blijft tekstueel gelijk, ook al wordt de Loyalis levering vanaf 1 juli 2024 niet meer verstuurd; de download inclusief Loyalis blijft wel mogelijk.

Synchronisatie

Je kunt zowel ABP als PWRI blijven synchroniseren voor het huidige, of voorgaand jaar 2023. De Loyalisleveringen komen mee in het te downloaden bestand. Wanneer je deze echter na 30 juni 2024 inzendt, dan worden de Loyalis-gegevens niet meer verstuurd naar APG.

Downloaden

Je kunt een download doen van je pensioen levering ABP/PWRI. Daarin zitten ook de medewerkers die deelnemen aan Loyalis met IPAP 1 t/m 3. Dus je houdt zicht op de grondslagen IPAP. Na 30 juni worden de Loyalis-gegevens echter niet meer doorgeleverd, maar deze blijft voor jou als werkgever wel beschikbaar in de download, ook voor de perioden vanaf juli 2024.

Afdrachten

Deze moet je ongewijzigd blijven betalen; het afdrachten systeem blijft ook actief voor dit doel.

VTWK bestand over 2023

De Vorig jaar-TWK bestanden worden na 30 juni voor Loyalis niet meer doorgeleverd.

Controle premie / Controle overzicht

Het controleoverzicht Pensioenfonds, waarop ook de IPAP grondslagen zichtbaar zijn, blijven gewoon beschikbaar. Je kunt in je download de cumulatieve grondslag IPAP 1 t/m 3 op de laatste regel zien staan om aansluiting te kunnen houden.

Let op: Dit bericht is niet bedoeld voor collectieve verzekeringscontacten: Heb je een collectief verzekeringscontract met Loyalis (een contract waarmee automatisch al je werknemers zijn verzekerd), dan maakt dat geen onderdeel uit van de systematiek van gegevenslevering en -verwerking via APG en is bovenstaande niet voor jou van toepassing.

 

Tenslotte: Loyalis zal jou en ons informeren hoe deze levering weer wordt opgestart per 1 januari 2025 die door Keylane, de nieuwe verwerkings partner, zal worden geïmplementeerd.

2024-04/4 Vooraankondiging: Bestandsuitwisseling wordt vanaf april 2024 leidend [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Zoals eerder gecommuniceerd, wordt IBU uitgefaseerd. Het is vanaf 2 april (na 18.00u) niet meer mogelijk om gebruik te maken van Zenden / Ontvangen met IBU. Dit tijdstip komt nu snel naderbij, waardoor dit bericht op de Gemal community wordt geplaatst. We gaan, om deze overgang definitief door te voeren, in de Gemal release van april 2024 die op 3 april wordt vrijgegeven, voor alle Ceanummers in instelling 0001 de werkgevercode 30050 wijzigen naar waarde 2. Dit betekent volledige overgang naar Bestandsuitwisseling. Zo zorgen wij ervoor dat de output altijd beschikbaar blijft, gelijk aan ‘stap 4

 

Tenslotte: In Payroll Manager blijven de leveringen zichtbaar zoals deze naar Zenden & Ontvangen werden geleverd

2024-04/5 Uitvoercodes IKB in grondslag WNT

Voor het signaleringsoverzicht WNT (Wet Normering Topinkomens) wordt het voorspelde jaarloon van de medewerker (uitvoercode 02261) getoetst aan de WNT norm (uitvoercode 02507). Behalve de componenten die leiden tot het voorspelde jaarloon, worden daarnaast de variabele componenten ook apart geteld en gepresenteerd (uitvoercode 02262).

 

In de grondslag waarop het voorspelde jaarloon wordt gebaseerd [1], zijn op A(lgemeen) niveau de uitvoercodes voor vaste opbouw IKB opgenomen (uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 ). Budgetten die, voor zover bekend, niet als bruto inkomen gedefinieerd zijn, moeten niet in de grondslag WNT worden opgenomen (opnemen met een 8 = niet tellen).

 

Er zijn soms budgetten die we niet op CAO-niveau voor je (kunnen) inrichten en soms heb je als organisatie zelf een budget ingericht via één van de regelingen voor Persoonlijk Budget in Gemal. Wanneer dat het geval is, beoordeel dan of je het budget wel of niet in de grondslag WNT moet opnemen.

 

Meer informatie

[1] Grondslag normering topinkomen, zie Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diverse grondslagen > Uc gr norm topinkomen, werkgevercode 55121.

Gewijzigd en verbeterd

2024-04/6 Zenden en Ontvangen  is vervangen door Bestandsuitwisseling

Zoals eerder is gemeld (zie vooraankondiging hierboven), is Zenden en Ontvangen niet meer te gebruiken en moet je Bestandsuitwisseling gaan gebruiken om bestanden te kunnen downloaden. Zie voor meer informatie hierover de community

2024-04/7 RSM-specificatie - Alternatieve presentatie vordering

Via “Ideeën Youforce Payroll Gemal” is er een wens

Huidige situatie

Als er een vordering is dan wordt dat nu gepresenteerd bij ‘Uitbetaling’ met daaronder ‘Vordering’ en een positief bedrag. 

Alternatieve presentatie

Met de bestaande werkgevercode 31294 (Tekst betaling vordering) kan al een alternatief opgegeven worden voor ‘Vordering’. Met een nieuwe werkgevercode 31289 (Alternatieve tekst uitbetaling bij vordering) kan je nu een alternatieve tekst opgeven die gepresenteerd wordt als er sprake is van een vordering. 

Voorbeeld 

EvertvanManen_4-1711562308004.png

 

EvertvanManen_5-1711562381881.png

 

EvertvanManen_2-1711561744246.png

EvertvanManen_1-1711561744246.png

De alternatieve presentatie is alleen beschikbaar voor de RSM-specificatie. De betreffende werkgevercodes zijn te vinden in GDI bij Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Tab Tekst diversen

 

2024-04/8 Gender-diversiteit

Maatschappelijk is er veel aandacht voor de diverse 'genders' waarmee een persoon zich kan identificeren. Om deze ontwikkeling recht te doen, hebben wij extra mogelijkheden opgenomen in onze software. We sluiten hiermee aan op het waardebereik dat ook in de loon- en pensioenaangifte mogelijk is.

Per huidige release wordt invoercode 02330  aangepast.

 

De invoercode krijgt de naam: Code gender en zal ook de waarden 

0 - onbekend 

9 - niet gespecificeerd 

kunnen bevatten.

 

Als de invoercode niet wordt opgegeven is het gelijk aan 0 - onbekend.

 

Toelichting: Indien het HRsysteem gender-vastlegging ondersteunt, dan moet waarde  ‘0’ ingevuld worden als het gender onbekend is of niet man of vrouw is. Als deze ondersteuning er niet is, dan een ‘9’ opgeven.

 

Deze aanpassing werkt door op volgende wijze:

Op basis van deze opgegeven waarden zullen de externe leveringen, zoals de loonaangifte en pensioenaangiften, gevuld worden conform de specificaties van deze leveringen. Voor de nieuwe waarden van invoercode 02330 wordt geen aanspreektitel voorzien op de salarisstrook. De werkgevercodes 31315 - tekst De Heer en 31316 - tekst Mevrouw blijven in stand en krijgen geen ‘broertjes’ voor de nieuwe waarden.

 

Controles op gender worden niet meer uitgevoerd (bv foutcode 171- zwangerschapberekening bij alleen vrouw).

Op het overzicht vaste gegevens en op de loonstaten (ook de CSV-versie) zal niet meer ‘man’ of ’vrouw’ als waarde gepresenteerd worden, maar zal de code geconverteerd worden naar waarden M (man), V (vrouw) of O(onbekend). Bij overige overzichten en bestanden zal naast V en M ook de waarde O worden gepresenteerd.

In de APG-levering worden partnergegevens opgenomen wanneer de medewerker in het buitenland woont. Geconstateerd is dat in dit geval de partnernaam alleen bij vrouwen werd doorgegeven. Dit is aangepast, zie ook de handleiding Gemal bij onderwerp "APG, gegevensuitwisseling", bij 5.6, voor de gegevens die we doorleveren.

In aansluiting op deze wijziging zullen de uitvoercodes waarin vrouwen en mannen worden geteld: uitvoercodes 1980-1989 en 1992-1996 uitgefaseerd worden. Deze uitvoercodes zijn per direct niet meer beschikbaar en ook niet meer zichtbaar op de diverse overzichten/bestanden.

 

Functionaliteit van tellen van medewerkers is aanwezig in Youforce Reporting.

Invoercode 02890 - code niet in bezetting kan vanaf deze release alleen nog met waarde 0 en 2 opgegeven worden. Waarde 1 had betrekking op de factoren man/vrouw en waarde 3 wordt met het vervallen van de factoren man/vrouw gelijk aan waarde 2. Nieuwe opgave van waarde 1 of 3 wordt afgekeurd. In dit jaar worden de bestaande waarden 1 en 3 nog uitgevraagd en per 2025 worden alle waarden 1 en 3 met een gegenereerde mutatie op 0 resp 2 gemuteerd. Vanuit de aanleverende systemen moet er een conversie aangeleverd worden om waarde 1 naar 0 en waarde 3 naar 2 te converteren. Als vangnet zal per 2025 deze conversie ook in Gemal plaatsvinden door middel van automatische mutaties.

 

Werkgevercodes 33012 - code aantal werknemers jp-1  en werkgevercode 33022- code aantal werknemers jp-2 kunnen vanaf deze release alleen nog met waarde 0 en 2 opgegeven worden. Waarde 1 had betrekking op de factoren man/vrouw en vervalt. Nieuwe opgave wordt vanaf heden afgekeurd. In dit jaar wordt de bestaande waarden 1 behandeld als waarde 2 en per 2025 worden alle waarden 1 met een gegenereerde mutatie op 2 gemuteerd. Vanuit de aanleverende systemen moet er, als dit mogelijk is, een conversie aangeleverd worden om waarde 1 naar 2 te converteren. Als vangnet zal per 2025 deze conversie ook in Gemal plaatsvinden door middel van automatische mutaties.

 

NB voor medewerkers die een meer dan 100% dienstverband hebben, geldt nu dat onder regie van waarde 2 dit niet meer afgetopt wordt op 100% zoals dit voorheen wel gebeurde onder waarde 1 en ten onrechte onder waarde 2. 

 

Er werd ten onrechte afgetopt voor medewerkers boven de 100% deelbetrekking bij werkgevercode 33012 - code aantal werknemers jp-1  en werkgevercode 33022- code aantal werknemers jp-2 waarde 2, dit is aangepast. 

Er is geen automatische herrekening nodig.

2024-04/9 Gemiddelde ORT/BRD/OVW/meerwerk maandelijks bepalen

Aanleiding

Bij ziekte of verlof heeft een werknemer in veel CAO’s recht op doorbetaling van variabele componenten, zoals ORT, OVW, BRD of meerwerk. De doorbetaling is dan doorgaans gebaseerd op een gemiddelde over een referteperiode die varieert van 3 tot 12 maanden. Gemal registreert maandelijks hoeveel een werknemer heeft verdiend op deze componenten, zodat er refertegegevens beschikbaar zijn op het moment dat een situatie van ziekte of verlof zich voordoet. Het gemiddelde wordt echter pas berekend zodra er daadwerkelijk zo’n situatie is.

Via “Ideeën Youforce Payroll Gemal” is een wens ingediend, dat Gemal dit gemiddelde maandelijks berekent en presenteert in verband met een aantal voordelen: Voorafgaand aan een mutatie  is bekend wat het gemiddelde ongeveer gaat zijn, ook als er al langere tijd geen sprake van ziekte of verlof is geweest bij deze werknemer.

 

Correctie van ziekte-uren of dagen is niet toegestaan over vorig jaar, maar het is gemakkelijker om zelf desgewenst een bedrag uit te rekenen als Gemal de gemiddelden van destijds reeds toont.

Eventuele foutsituaties zijn gemakkelijker na te gaan.

 

Aanpassing

Met ingang van deze release berekent Gemal elke periode de gemiddelde ORT, OVW, BRD en meerwerk ten behoeve van doorbetaling bij ziekte en de gemiddelde ORT ten behoeve van doorbetaling bij vakantieverlof. Dit betreft onderstaande uitvoercodes:

02001 Gemiddelde ORT

02002 Gemiddelde OVW

02010 Gemiddelde BRD

02013 Gemiddelde meerwerk

02196 Gemiddelde uren ORT per verloond uur

 

Deze gemiddelden werden in Gemal berekend als gemiddelde per dag of gemiddelde per uur. Welk gemiddelde werd gebruikt, werd bepaald door de invoercode die werd gebruikt in de betreffende maand. Voor dagen is dat invoercode 02435 en voor uren 02467. Nu Gemal elke maand een gemiddelde berekent, kan de invoercode niet langer als uitgangspunt dienen. Deze leg je immers alleen vast als er daadwerkelijk sprake is van ziekte. Om die reden introduceren we een nieuwe werkgevercode, waarmee je vastlegt welke systematiek je gebruikt.

 

Gegeven: Ziekte in uren of dagen

Vastleggen: Werkgevercode 08022

0 (of niet vastgelegd) = ziekte in dagen

1 = ziekte in uren

 

Deze werkgevercode bepaalt vanaf periode 2024-04 hoe de gemiddelde ORT/BRD/OVW/meerwerk wordt berekend, zonder terugwerkende kracht. Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er ongewenste verschillen ontstaan in voorgaande perioden. Wij gaan er vanuit dat je één consistente methodiek gebruikt. Je kunt deze per periode wijzigen als je wilt overstappen van methodiek.

 

Let op: deze code is alleen van toepassing op maandloners (invoercode 02332 Code soortloner = 1 OF 2). Bij uurloners wordt ziekte altijd in uren vastgelegd.

 

Gemal toont een melding in MSG, indien je bij maandloners een invoercode (uren op invoercode 02467 of dagen op invoercode 02435) gebruikt die niet overeenkomt met je keuze op werkgevercode 08022.

 

Actie

Als je ziekte vastlegt in uren bij maandloners, dan dien je zelf in productie 2024-04 werkgevercode 08022 Ziekte in uren of dagen vast te leggen met waarde 1.

Als je invoercode 02445 / 01710 Code doorlopend ziektegeval / vakantieverlof vastlegt met waarde 1, berekent Gemal geen nieuw gemiddelde, maar wordt de waarde van de voorgaande beschikbare periode gekopieerd naar de huidige periode. 

 

Als een werknemer afwisselend ziek en beter gemeld is, kon het in de oude situatie zo zijn dat je in de maand dat de werknemer beter was invoercode 02445 niet vastlegde. Gemal berekende dan ook geen gemiddelde in die periode. Als de werknemer de volgende maand weer ziek werd en dit kwalificeerde als doorlopend ziektegeval, dan kon je invoercode 02445 / 01710 weer vastleggen en dan pakte Gemal het gemiddelde van 2 maanden terug weer op. Eigenlijk zou je invoercode 02445 /01710 moeten vastleggen in elke periode, vanaf de tweede maand dat het ziektegeval speelde, maar dit gebeurde in praktijk niet altijd.

 

In de nieuwe situatie zal Gemal in de tussenliggende maand een nieuw gemiddelde berekenen. Als je het gemiddelde van de vorige ziekteperiode wilt blijven gebruiken, dan leg je invoercode 02445 / 01710 vast vanaf de tweede maand van het doorlopende ziektegeval en je blijft deze maandelijks vastleggen totdat het doorlopende ziektegeval geheel voorbij is. Je dient dus je werkwijze aan te passen aan deze nieuwe situatie.

2024-04/10 Grondslag sociale lasten werkgever

De afgelopen jaren zijn de loonkosten in veel sectoren hard gestegen als gevolg van de inflatie en de krappe arbeidsmarkt. Wij denken graag met je mee bij het vinden van manieren om te besparen. Daarom stellen we in 2024 diverse rapportages beschikbaar waarmee je meer grip kan krijgen op je loonkosten. Deze rapportages worden gevoed met invoercodes (vanuit HR Core, er wordt gewerkt aan levering vanuit Gemal), uitvoercodes en werkgevercodes. 

 

Om dergelijke rapportages te realiseren is het soms noodzakelijk nieuwe codes in Gemal op te nemen. Om die reden introduceren we in deze release een nieuwe grondslag.

 

Gegeven: Grondslag sociale lasten werkgever

Vastleggen: Werkgevercode 55049

Het resultaat van deze grondslag wordt geteld op een nieuwe uitvoercode:

01900 Sociale lasten werkgever

 

Deze grondslag is reeds door ons ingericht op A(lgemeen) niveau.

In deze grondslagen zijn lasten opgenomen voor onderstaande verzekeringen.

 

Awf (WW) of UFO premie

Aof (WIA)

Wko

WHK (minus eventuele werknemersbijdrage WIA-WGA)

ZVW

 

De doelstelling van deze code is om een best practise rapport aan te bieden, waarmee besparing op loonkosten inzichtelijk gemaakt kan worden bij fiscale uitruil. Bepaalde werkgeverslasten zijn niet meegenomen in deze uitvoercode. Hierbij kun je denken aan herverzekering ZW via PFZW, omdat de premie van die verzekering is gebaseerd op de pensioengrondslag PFZW. Deze wijzigt niet bij fiscale uitruil. Ook premies diverse verzekeringen zijn niet in deze code verwerkt, omdat de inrichting zeer variabel is. Daardoor kan niet automatisch worden vastgesteld of de verzekering relevant is voor een standaard rapportage. 

 

Een tweede kanttekening is dat de genoemde verzekeringen formeel alle een eigen grondslag kennen, maar deze is bij reguliere contracten in de praktijk vrijwel altijd gelijk. Daarom is ervoor gekozen één uitvoercode samen te stellen met het totale bedrag aan lasten.

 

Je kunt deze grondslag zelf aanpassen en uitvoercode 01900 eventueel gebruiken voor eigen rapportages. De inrichting op algemeen niveau is door ons gemaakt met als uitgangspunt het aankomende best practise rapport. Indien je zelf de inrichting aanpast, dan kan dat gevolgen hebben zodra je dit rapport in gebruik neemt.

 

Herrekening

Wij voeren geen automatische herrekening uit, omdat dat zou betekenen dat we vrijwel alle dienstverbanden zouden herrekenen. Je kunt zelf de keuze maken om collectief te herrekenen door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1 of individuele dienstverbanden te herrekenen door invoercode 02475 vast te leggen met waarde 1. Indien je dat niet doet, zal bij elk dienstverband bij de eerstvolgende herrekening om willekeurig welke reden uitvoercode 1900 alsnog berekend worden vanaf 01-2024.

2024-04/11 Afwijkende urennorm max ORT (change 5671821)

Aanleiding

Diverse CAO’s kennen reeds een maximum uurloon ORT. Dit is doorgaans in de CAO gedefinieerd als een inpasnummer, zodat het bijbehorende uurbedrag automatisch wordt geïndexeerd bij CAO-verhogingen.

 

Tot op heden was het altijd gebruikelijk dat dezelfde normuren werden gehanteerd door Gemal voor:

Het ongemaximeerd uurloon ORT van de werknemer

Het maximum uurloon ORT waaraan wordt getoetst.

 

Door de werkgeversorganisatie van de CAO UMC (de NFU) is aangegeven dat in deze CAO altijd de standaard uren uit de CAO (156) leidend zijn bij de berekening van het maximum uurloon ORT vanuit het inpasnummer. Dit terwijl voor de berekening van het ongemaximeerd uurloon ORT wel de reguliere normuren van de werknemer (soms 173 of 199) van kracht zijn.

 

Aanpassing

Met ingang van deze release hebben we een nieuwe werkgevercode en invoercode toegevoegd, waarmee een afwijkend aantal normuren kan worden vastgelegd, specifiek voor het maximum uurloon ORT, los van de normuren van de werknemer. Deze functionaliteit is niet specifiek ontworpen voor CAO UMC, maar kan gebruikt worden door elke werkgever die dat wenst.

 

Gegeven:     Afwijkende normuren max uurloon ORT

Vastleggen: werkgevercode 08226

Als werkgevercode 08226 is vastgelegd, wordt voor het maximum uurloon ORT altijd het opgegeven aantal fulltime normuren gehanteerd. 

 

Deze code gaat voor op: 

De fulltime normuren van de werknemer (werkgevercode 03300 of afwijkend als invoercode 02480 is vastgelegd de uren van werkgevercode 03311/03312/03313). De specifieke uren voor ORT van werkgevercode 08211/08212/08213, aangestuurd met invoercode 02336 of afwijkende invoercode 02462.

 

Gegeven: Afwijkende normuren max uurloon ORT

Vastleggen: invoercode 02338

Deze invoercode werkt afwijkend op werkgevercode 08226

 

Voorbeeld:

Een werknemer heeft een afwijkende norm van 199 uren per maand, terwijl voor de CAO standaard een norm geldt van 156 uur per maand.

 

Dit is als volgt vastgelegd

Werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode = 156 

Werkgevercode 03311 Normuren per periode afwijkend = 199

Invoercode 02480 Code normuren fulltime per periode = 1 uren van werkgevercode 03311

 

Uurloon ORT moet zijn: grondslag 55085 grondslag Uc Gr uurloon ORT / normuren werknemer (=199)

Voor het maximum uurloon ORT moet worden gerekend met het bedrag van inpasnummer 9038 = €5292. Dit moet niet gedeeld worden door de normuren van de werknemer, maar door de reguliere normuren van de CAO.

 

Dit is als volgt vastgelegd:

Werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT = 9038

Werkgevercode 08226 Afwijkende normuren max uurloon ORT = 156

Werkgevercode 55085 Uc Gr uurloon ORT bevat uitvoercode 01001 Salaris met waarde 1 - tellen.

De werknemer heeft Inpasnummer 9041 = €5766,00 als salaris. 

 

Gemal berekent:

Ongemaximeerd uurloon ORT = grondslag 55085 / normuren werknemer = €5766,00 / 199 = €28,97

Maximum uurloon ORT = inpasnr 9038 / 156 (uren van werkgevercode 08226) = €5292 / 156 = €33,92

Ongemaximeerd loon ligt onder het maximum → uitvoercode 01748 uurloon ORT = €28,97

 

Let op: ondanks dat het inpasnummer van de werknemer hoger is dan dat van het maximum, wordt er dus niet gemaximeerd als gevolg van de afwijkende normuren.

 

Opgeloste meldingen

2024-04/12 Grondslagen zijn niet opgenomen in de matrix werking uitvoercodes (change  5823600 ) 

Melding 

In de matrix werking uitvoercodes mag verwacht worden dat alle grondslagen (werkgevercode 55XXX) gepresenteerd worden. Grondslagen 55191, 55192 en 55193 - grondslagen verlofregelingen 11, 12 en 13 ontbraken echter.

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, deze grondslagen worden nu ook gepresenteerd. Als je vanaf deze release de matrix afroept, zal deze compleet zijn.

2024-04/13 Loonaangifte melding L1813 verschijnt onterecht (change 5783558) 

Melding

Loonaangifte melding L1813 luidt: "Als Code reden geen bijtelling auto is aangeleverd, dan moet het saldo van waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privégebruik auto kleiner dan of gelijk zijn aan 0 euro." Deze melding verscheen onterecht in gevallen waarbij een werknemer een waarde anders dan 0 had op invoercode 02255 Code geen bijtelling , en tegelijkertijd een negatief bedrag had op invoercode 01325 werknemersbijdrage privé-gebruik auto. Ondanks dat "het saldo van waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privégebruik auto" in dat geval kleiner was dan 0 euro, verscheen toch melding L1813.

 

Aanpassing

We hebben de condities van melding L1813 in de Gemal programmatuur gecorrigeerd.

 

Actie

Er is geen verdere actie nodig. Melding L1813 zal niet meer onterecht getoond worden in MSG. Richting de belastingdienst is ook geen actie nodig: daar is de melding nooit verschenen. De melding verscheen enkel in Payroll Gemal.

2024-04/14 Wegvallen uitvoercode 01579

We constateren dat enkele gegevens, zoals de tekst van uitvoercode 01579 (afdrachtgrondslag VRZ 12) per abuis waren weggevallen. De berekening van de uitvoercode zelf was wel correct. Met ingang van periode 2024-04 hebben we de tekst weer opgenomen en is de uitvoercode weer opgenomen in grondslagen WNT en grondslag Loonkosten [1].

 

CAO Ziekenhuizen: Stuur je voor je organisatie de CAO Ziekenhuizen aan, dan geldt het volgende: In onze releasenotes Gemal van januari hadden we bij onderwerp 2024-01/78 geschreven dat we de regelingen VRZ 12, 13 en 14 in gebruik hebben genomen voor enkele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. We hebben de teksten van de uitvoercodes premie, grondslag en afdracht nu benoemd naar de betreffende verzekeringsvormen. Heb je daar zelf al een tekst aan toegekend, dan blijft jouw tekst van toepassing (‘W’ gaat voor ‘C’).

 

Herrekening

Voor medewerkers met uitvoercode 01579 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  De herrekening is zichtbaar met reden 04-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Meer informatie

[1] Werkgevercode 55121 resp. 55149

2024-04/15 Werkgevercode 03463 werkuren per jaar onjuist afgehandeld bij TWK-mutaties (change 5809455)

Melding

Door een onjuiste definitie werd werkgevercode 03463 werkuren per jaar onjuist afgehandeld bij mutaties met terugwerkende kracht. In Gemal Direct was het mogelijk om TWK-mutaties vast te leggen, maar in MSG werd dan toch als ingangsdatum de huidige verwerkingsperiode getoond. Gemal voerde ook geen herrekening uit voor de betreffende instelling, zoals dat wel gebruikelijk is wanneer je een werkgevercode met terugwerkende kracht vastlegt. De opgegeven waarde werd echter wel met TWK geregistreerd in Gemal en werd verwerkt op het moment dat om een andere reden een herrekening werd uitgevoerd.

 

Aanpassing

Met ingang van de huidige release is dit probleem opgelost. De TWK-mutatie wordt nu correct getoond en Gemal herrekent automatisch bij zo'n mutatie.

 

Actie

Als je werkgevercode 03463 met TWK gewijzigd hebt voorafgaand aan deze release, dan adviseren wij je om de gehele instelling zelf te herrekenen. Je bent er dan zeker van dat de TWK-mutatie op alle werknemers is toegepast. Herrekenen doe je door bij de afroep werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1.

2024-04/16 Onverwachte foutmelding 90 - werknemer is vervallen  (change  5845070) 

Melding 

In MSG werd melding 90 - werknemer is vervallen getoond voor medewerkers die al uit dienst zijn en in de jaarlijkse schoning ook verwijderd worden. Deze melding ontstond bij het opvoeren van een nieuw registratienummer voor deze medewerker. Deze meldingen ontstaan alleen in de maand januari of februari. Dienstverbanden die 2 jaar geleden (in dit jaar: 2022) zijn beëindigd, staan dan nog wel op de database van Gemal met de status 'vervallen', waarna ze in maart definitief verwijderd worden.

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, meldingen worden niet gegeven voor registratienummers die in de jaarlijkse schoning verwijderd gaan worden.

 

Actie

Er is geen actie nodig.

2024-04/17 Aanvulling garantieloon bij IVA-uitkering (change 5809356)

Melding

Als je een aanvulling op een IVA-uitkering verstrekt, dan doe je dit op een aparte IKV (dienstverband), waarop je invoercode 02516 Code type IKV vastlegt met waarde 12 aanvulling op uitkering na einde DV. Op deze IKV kun je vervolgens het salaris (nominaal of schaal/anciënniteit) vastleggen, zoals je dat bij een regulier dienstverband doet. Gemal berekent het loon aan de hand van deze gegevens. Dit wordt niet uitbetaald, maar gepresenteerd op uitvoercode 01886 Garantieloon WAO-WIA. Er wordt dus geen daadwerkelijk salaris betaald, maar Gemal gebruikt het berekende salaris om de aanvullingsgrens vast te stellen.

 

Vervolgens registreert Gemal wat de hoogte is van de uitkering op de andere IKV, waarop invoercode 02516 Code type IKV is vastgelegd met waarde 9 IVA uitkering. Tot slot vult Gemal op de IKV met de aanvulling de uitkering aan tot het bedrag van uitvoercode 01886 Garantieloon WAO-WIA. Deze aanvulling wordt gepresenteerd op uitvoercode 01011 Aanv. WAO-WIA.

 

Dit proces bleek onjuist te verlopen als op de IKV met de aanvulling een garantieschaal/anciënniteit was vastgelegd. Gemal betaalde dan weliswaar geen salaris uit op de IKV met aanvulling, maar wel een garantietoelage op uitvoercode 01011. Het garantieloon werd wel meegenomen in uitvoercode 01886 Garantieloon WAO-WIA. De garantietoelage + de aanvulling op de uitkering kwamen daardoor gezamenlijk wel op het juiste aanvullingsbedrag uit. De presentatie riep echter vragen op. 

 

Aanpassing

Vanaf deze release betaalt Gemal in de beschreven situatie de garantietoelage niet langer uit. Daardoor wordt uitvoercode uitvoercode 01011 Aanv. WAO-WIA verhoogd met hetzelfde bedrag. Het totale bruto bedrag komt dus hetzelfde uit, maar het totale bedrag wordt nu betaald als aanvulling op de uitkering.

 

Herrekening

Er wordt een herrekening uitgevoerd om de situatie te corrigeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-14 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2024-04/18 Herrekening 3-13 niet uitgevoerd (change 5985774)

Melding

In de releasenotes van maart 2024 is aangekondigd dat medewerkers, woonachtig in Marokko of Noord-Macedonie, automatisch herrekend zouden worden, omdat de woonlandfactor foutief was. De woonlandfactor is aangepast, maar de automatische herrekening is achterwege gelaten.

 

Herrekening

De beoogde herrekening zal alsnog uitgevoerd worden om de situatie te corrigeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

2024-04/19 Herrekenen bij aanpassing geboortedatum  (change 5950992)

Melding

In het uitzonderlijke geval dat de geboortedatum foutief opgevoerd is met een datum van een AOW-er, zijn door deze geboortedatum de invoercodes 02122 - code WW en 02123 - code WIA afgeleid op waarde 0. Bij het rechtzetten van de geboortedatum moeten deze codes ook rechtgezet kunnen worden naar waarde 1. Dit was niet mogelijk. De waarden bleven op 0 afgeleid worden.

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Bij het herstellen van de geboortedatum kunnen ook de codes voor WW en WIA rechtgezet worden.

 

Actie

Indien je een foutieve geboortedatum hebt opgegeven met een datum van een AOW-er, kan je deze in een aanvullende productie herstellen. Hierbij geef je ook de juiste waarde van de invoercodes 02122 - code WW en 02123- code WIA op.

2024-04/20 Journaalposten worden niet gegenereerd (change 5886309)

Melding

Bij een ceanummer met meerdere instellingen kwamen er sinds januari 2024 voor enkele instellingen (instelling 5 en 10) wel journaalposten uit, maar voor sommige instellingen (15 en hoger) niet. Dit had te maken werkgevercode 33001 code journaalpost per ceanr/inst

Deze code stond voor instelling 11 op waarde 2 (het hele cea-nummer, echter alleen vanaf het instellingsnummer waarvoor u journaalposten heeft vastgelegd, een aparte journaalpost en een totaal afdrukken). Waarde 2 knipt dus eigenlijk de journaalpost voor het cea-nummer doormidden. Voor de instellingen tot instelling 11 (1 -10) wordt naar de inrichting van instelling 1 gekeken en voor de instellingen 11 en hoger naar de inrichting van instelling 11. 

 

Bij instelling 11 werd er echter niet gekeken naar werkgevercode 33001, omdat deze werd afgehandeld als een werkgevercode die alleen voor instelling 1 mag worden opgegeven. Dat was niet terecht. Hierdoor kwamen er helemaal geen journaalposten meer uit voor instellingen 11 en hoger. 

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast waardoor de journaalposten weer beschikbaar komen bij alle (ingerichte) instellingen.

 

Actie

Er is geen actie nodig. 

2024-04/21 Uitbetaling na uit dienst tegen foutief uurloon (change 5993754)

Melding

Bij het uitbetalen van bijvoorbeeld verlofuren na uit dienst werd met een foutief uurloon gerekend bij medewerkers met een garantietoelage. Deze garantietoelage werd na uit dienst niet opgenomen in het uurloon (oa uitvoercodes 1747 - uurloon SAL, 1748 - uurloon OWV, 1749 - uurloon BRD), waardoor het bedrag van de uitbetaalde verlofuren te laag uitviel.

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. De uurlonen worden weer juist berekend.

 

Herrekening

De foutief berekende uurlonen worden hersteld met een automatisch herrekening. De herrekening is zichtbaar met reden 04-17 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Deze herrekening wordt aangestuurd voor iedereen met een uitbetaling na datum uit dienst. Medewerkers zonder garantietoelage worden ook herrekend, maar hiervoor zou in de herrekening geen verschil mogen optreden.

 

Actie

Er is geen actie nodig. 

 

CAO informatie

CAO Ambulancezorg

2024-04/22 Wijzigingen naar aanleiding van de volledige CAO-tekst

Reiskosten

Per 1 januari 2024 is het bedrag per kilometer voor woon-werkverkeer verhoogd naar het fiscaal vrijgestelde bedrag. Dit hebben wij al ingericht op werkgevercode 26002 in release 2024-01. Nu de volledige CAO-tekst beschikbaar is, is aan deze verhoging toegevoegd dat er een maximum enkele reisafstand van toepassing is. Dit aantal kilometers hebben wij ingericht op werkgevercode 26304.

 

Herrekening

We zullen voor de werknemers met een fiscale woon-werk reisafstand van meer dan 50 kilometer enkele reis een automatische herrekening aansturen. De herrekening is zichtbaar met reden 04-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op! Deze herrekening kan vorderingen opleveren. 

ORT doorbetaling bij zwangerschapsverlof

In de CAO staat: "De zwangere werknemer die nog wel haar normale werkzaamheden kan verrichten, maar geen onregelmatige diensten meer werkt vanwege haar zwangerschap, ontvangt met ingang van 1 januari 2024 een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste zes maanden."

Naar het voorbeeld van de CAO Ziekenhuizen, die dezelfde regeling hebben geïntroduceerd, hebben we nu ook voor de CAO Ambulancezorg een afbouwregeling ingericht, zodat deze regeling kan worden aangestuurd. We hebben afbouwregeling 1 hiervoor ingericht. 

 

Als je deze regeling voor een werknemer wilt aansturen kan je invoercode 01700 Afbouwregeling 1 opgeven met

waarde 2. Voor meer informatie over hoe de inrichting tot stand is gekomen, zie release notes 2023-09/39.

 

We hebben de uitvoercode van deze afbouwregeling (01076) ook toegevoegd aan de grondslag ORT bij ziekte (werkgevercode 55171). 

 

Aanwezigheidsdiensten

De tekst omtrent de aanwezigheidsdiensten is verduidelijkt. Echter is dit een tekst die betrekking heeft op het roosterpakket, waar de gewerkte uren worden bijgehouden. Hiervoor is er in Gemal daarom geen inrichting nodig. 

 

Percentage opslag meeruren

Het percentage meerwerkopslag is per 1 januari 2024 geïntroduceerd. De werknemer ontvangt voor meeruren, naast zijn geldende salaris en eventuele onregelmatigheidstoeslag, een afrekening van de aanspraken voor vakantiebijslag, vakantiedagen en eindejaarsuitkering over deze meeruren. 

Dit percentage (29,56%) moet je zelf vastleggen bij een werknemer. Als dat een maandloner is geldt daarvoor invoercode 01024 vak/ADV meerwerk. Betreft het een uurloner, dan geldt invoercode 01021 toelage 7. Dit kan je in de vaste gegevens vastleggen, want de opslag zal alleen worden berekend en uitbetaald als er ook meeruren worden uitbetaald. 

CAO Gemeenten / SGO

2024-04/23 Aanpassing percentage Kortdurend Zorgverlof (change 5814426)

We hebben in eerdere releasenotes van Gemal aangegeven dat we per 2024-01 het Kortdurend Zorgverlof van verlofregeling-06 hebben ingericht op A(lgemeen) niveau met het percentage van 70%, zoals opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [1]. Deze wet kent echter de mogelijkheid om af te wijken voor zover dat tenminste op CAO-niveau is afgesproken. 

 

Voor de CAO Gemeenten / SGO is dit ook het geval. In de CAO is opgenomen in §2.2 | WAZO-VERLOF, bij Artikel 6.7 | kortdurend zorgverlof, dat 50% voor rekening van de werknemer komt en 50% voor rekening van de werkgever. De manier van verrekening komt in overleg werkgever-werknemer tot stand, eventueel via bovenwettelijke vakantie-uren. Om in lijn met het percentage van de CAO te blijven, zullen we het percentage doorbetaling aanpassen naar 50%, met terugwerkende kracht tot 2024-01.

 

Herrekening

We zullen een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

Let op: Mogelijk leidt dit tot een vordering bij betrokkenen. Controleer dit via een Gemal proefproductie en grijp zonodig in, bijvoorbeeld door het gewenste kortingsbedrag dwingend voor te schrijven (invoercode 00640).

 

Meer informatie

[1] 2024-01/11 Aanvulling bij kortdurend zorgverlof

CAO GGZ

2024-04/24 Werkgeversbijdrage IZZ

Er zijn werknemers die recht hebben op een werkgeversbijdrage IZZ voor een aanvullende verzekering. Deze is in 2024 €13,10 bruto per maand. Echter kon er voor 2024 door de werknemer ook gekozen worden voor een aanvullende verzekering die goedkoper is dan €13,10. 

De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat in dat geval dit lagere bedrag wordt vergoed. 

 

Actie

Voor de werknemers waarbij dit van toepassing is en die verzekerd zijn bij CZ, kan er een afwijkend maandbedrag worden vastgelegd met invoercode 00698 IZZ CZ werkgeversbijdrage

Voor de werknemers waar dit van toepassing is en die verzekerd zijn bij VGZ, kan er een bruto diversen worden vastgelegd. Vergeet niet om invoercode 01075 - WG.bijdr.aanv.verz. op 0 te zetten bij deze werknemer, anders wordt ook de €13,10 nog uitbetaald. 

CAO Kinderopvang

2024-04/25 Nieuwe salaristabel

Per 01-04-2024 is er een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal.

 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 april 2024, afhankelijk van je HR-systeem:

HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;

HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.

 

Minimum vakantietoeslag 

Naar aanleiding van de nieuwe salaristabel hebben wij ook de bedragen voor de minimum vakantietoeslag (03206) aangepast.

 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 46 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

CAO Politie

2024-04/26 Wijziging premie AOV

Met ingang van periode 04 hebben we de percentages ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) aangepast, conform berichtgeving van de sector Politie en verzekeraar Loyalis [1]:

dekking

werknemersbijdrage 75%

werkgeversbijdrage 25%

totaal

1 - gedeeltelijke ao

0,176

0,059

0,235

2 - volledige ao

0,350

0,117

0,467

3 - compleet

0,526

0,176

0,702

 

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > IPAP-regelingen - volgnummer 1, werkgevercodes 04510 t/m 04512 en 04530 t/m 04532.

2024-04/27 Wijziging minimumpremie NPB

Conform berichtgeving, is het minimumbedrag per maand voor de vakbondscontributie NPB gewijzigd met ingang van 2024/04.

CAO Primair Onderwijs (PO)

2024-04/28 CAO PO Reiskosten w/w per 1-1-2024 niet altijd correct (change 5829823)

Melding

In januari 2024 is er bij personen met Km enkele reis (invoercode 02372), een te hoog bedrag berekend bij het aantal kilometers tussen de 25 en 32 km. 

 

Oorzaak

Bij het bepalen van het maximaal aantal kilometers is er bij het aantal kilometers tussen 25 en 32 het maximum niet (18 kilometer) niet toegepast.  We hebben de programmatuur aangepast. 

 

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd om de foutieve berekening bij personen met het aantal kilometers tussen 25 en 32 te corrigeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

Let op: Deze herrekening kan tot een vordering leiden. 

 

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

CAO Provincies

2024-04/29 Salarisschaal banenafspraak

Conform CAO, volgt de schaal A (in Gemal schaal PA-A) voor participatie-banenafspraak het wettelijk minimumloon. Voor de CAO Provincies is dat per 2024-01 € 2.038,28, waarbij schaal A loopt van 100% tot 120% WML (€ 2.445,94). 

 

Herrekening

Voor medewerkers die verloond worden met schaal A (PA-A) voeren we in 2024-04 een automatische herrekening uit om het bedrag van deze schaal A aan te passen. De herrekening is zichtbaar met reden 04-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Actie

We stellen de gewijzigde salarisregeling beschikbaar per 3 april 2024, afhankelijk van je HR-systeem:

HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;

HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.

 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 28.

CAO Sociaal Werk

2024-04/30 Inpasnummer maximum ORT

In de release notes van 2023-02/07 hebben wij vermeld dat er, bij de werknemers met arbeidsmarkttoeslag, een inpasnummer was aangemaakt voor de maximum ORT bij deze werknemers. Op dit inpasnummer stond het bedrag inclusief de arbeidsmarkttoeslag vermeld en dit inpasnummer werd ingericht op werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT

Op deze manier gold het maximum inpasnummer, ingericht op werkgevercode 08214 schaalnummer maximumuurloon ORT voor de ORT, codes 1 t/m 4 (invoercodes 01031 t/m 01034) en het inpasnummer op werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT voor de ORT codes 6 t/m 9 (invoercodes 01060, 01113, 01114 en 01115). 

 

Toen de nieuwe salarisregeling 85 werd geïntroduceerd is dit inpasnummer weggehaald, omdat de verwachting was dat er nu, met alleen de maximering op werkgevercode 08214, correct zou worden gemaximeerd. Echter kijkt deze werkgevercode naar de salarisregeling die op werkgevercode 03003 Code salarisregeling is vastgelegd. Voor werknemers met salarisregeling 85 zou er daarom een te laag bedrag (exclusief de arbeidsmarkttoeslag) worden gehanteerd, omdat er wordt gekeken naar het bedrag uit salarisregeling 01. Daarom hebben we nu het inpasnummer, dat destijds in gebruik was (9240), wederom ingericht op werkgevercode 08224.

Let op! Inpasnummer 9240 is niet bedoeld als inpasnummer om werknemers te verlonen, maar is een inpasnummer enkel en alleen voor dit maximum. 

 

Actie

Het is van belang dat je voor de werknemers die een arbeidsmarkttoeslag hebben en dus salarisregeling 85 volgen,  op de invoercodes (01060, 01113, 01114 en 01115 in plaats van 01031 t/m 01034) de ORT vastlegt. Zorg ervoor dat dit in je aanleverende systeem op deze manier aan Gemal wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort, kan je een tijdregistratie regeling toekennen aan de werknemer, om dit proces juist te laten verlopen

 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden aangestuurd om het correcte maximum toe te passen. De herrekening is zichtbaar met reden 04-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

Let op! Deze herrekening heeft nabetalingen tot gevolg. 

CAO UMC

2024-04/31 Afwijkende urennorm max ORT

Aanleiding

In de CAO UMC geldt een standaard fulltime norm van 156 uur per maand. Voor AIOS geldt een afwijkende norm van 199 uur. 

 

Voor de berekening van het uurloon ORT van een werknemer, hanteerde Gemal tot op heden altijd dezelfde norm voor:

De berekening van het ongemaximeerde uurloon ORT van de werknemer op basis van het salaris (grondslag 55085)

De berekening van het maximum uurloon ORT vanuit het inpasnummer vastgelegd op werkgevercode 08214

 

De NFU heeft laten weten dat in de CAO UMC het maximum uurloon ORT altijd berekend moet worden vanuit

inpasnummer 38 / 156 uur, ongeacht de normuren van de werknemer. Dit terwijl het ongemaximeerde uurloon ORT wel berekend moet worden vanuit de normuren van de werknemer. In deze release is functionaliteit toegevoegd om deze situatie te ondersteunen. Zie onderwerp 2024-04/.. Afwijkende urennorm max ORT (change 5671821). Het voorbeeld is geschreven voor de situatie van een AIOS in de CAO UMC.

 

Aanpassing

Wij hebben de nieuwe werkgevercode 08226 ingericht met waarde 156 met terugwerkende kracht tot 01-2024.

 

Herrekening

Er wordt een automatische herrekening uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 04-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

CAO Veiligheidsregio's

2024-04/32 Aanpassing percentage kortdurend zorgverlof

We hebben in eerdere releasenotes Gemal aangegeven dat we per 2024-01 het kortdurend zorgverlof van verlofregeling-06 hebben ingericht op A(lgemeen) niveau met het percentage van 70%, zoals opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [1]. Deze wet kent echter de mogelijkheid om af te wijken, voor zover dat tenminste op CAO-niveau is afgesproken. 

 

Voor de sector Veiligheidsregio’s is dit ook het geval. In de CAR-UWO is opgenomen bij Artikel 6:4d dat kortdurend zorgverlof voor de helft voor rekening van de werkgever komt en voor de helft voor rekening van de ambtenaar. De manier van verrekening komt in overleg werkgever-werknemer tot stand, eventueel via bovenwettelijke vakantie-uren. Om in lijn met de CAR-UWO te blijven, zullen we het percentage aanpassen naar 50%, met terugwerkende kracht tot 2024-01.

 

Herrekening

We zullen een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Meer informatie

[1] 2024-01/11 Aanvulling bij kortdurend zorgverlof

2024-04/33 Salarisschaal banenafspraak

Conform CAR-UWO en de laatste ledenbrief LOAV (24/03), volgt de schaal A (in Gemal schaal PA-A) voor participatie-banenafspraak het wettelijk minimumloon. Voor de Veiligheidsregio’s is dat per 2024-01 € 2.086,05 , waarbij schaal A is opgebouwd uit percentages hierover. Voor zover het bedrag lager is dan het CAO minimumloon per uur, vindt aanvulling plaats.

 

Herrekening

Voor medewerkers die verloond worden met schaal A (PA-A) voeren we in 2024-04 een automatische herrekening uit om de gewijzigde bedragen van schaal A toe te passen. De herrekening is zichtbaar met reden 04-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

 

Actie

We stellen de gewijzigde salarisregeling beschikbaar per 3 april 2024, afhankelijk van je HR-systeem:

HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;

HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.

 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 82.

CAO VVT

2024-04/34 Minimumloon per uur (change 5905549)

Melding

Het uurloon salaris bij de CAO VVT, bij een minimum maandbedrag van €2.081,49 , komt uit op €2.081,49 / 156 = €13,34. Echter is het wettelijk minimum uurloon €13,27. Deze discrepantie komt door de manier waarop de werkgeversvereniging het minimum maandbedrag heeft voorgeschreven op basis van deze berekening:

Voor 2024: 366 dagen / 7 werkdagen x 36 uur / 12 maanden x 13,27 = €2.081,49 als minimum maandloon. Dit maandloon wordt echter conform de definitie van het van het uurloon in de CAO gedeeld door 156 uur. Als je deze beide berekeningen aanhoudt, kom je op een minimum uurloon van €13,34.

 

Dit zorgt in sommige gevallen ook tot een (minimale) aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007), omdat er in Gemal door het minimum maandbedrag van €2.081,49 wordt uitgegaan van een uurloon van €13,34.

 

Oplossing

We hebben navraag gedaan bij de werkgeversvereniging hierover. Het antwoord was:

In feite gelden de bepalingen rondom uurloon vanuit de CAO niet meer op het moment dat het CAO-loon onder het WML komt, vanaf dat moment geldt de wet, dit is al jaren zo in de CAO VVT en ingevoerd op aanwijzing van het ministerie. Effectief is er dus voor deze groep medewerkers een uurloon van 13,27, dat geldt zowel voor de gewerkte uren, als voor het berekenen van toeslagen.

 

Voor werknemers die het minimumloon verdienen wordt hier dus gemeld dat voor hen het minimum uurloon van €13,27 geldt, maar dat er wel een minimum maandloon van €2.081,49 moet worden gerekend.

De manier om dat te bewerkstelligen is om voor deze werknemers afwijkende normuren vast te leggen voor uurloon salaris, uurloon ORT en uurloon OVW.

 

We zullen daarom op C-niveau de volgende codes vastleggen:

Werkgevercode 03311 (normuren fulltime per periode afwijkend 1) met waarde 156,86 (2081,49 / 13.27)

Werkgevercode 08202 (uren per maand voor overwerk 2) met waarde 156,86

Werkgevercode 08212 (uren per maand voor ORD-2) met waarde 156,86

 

De reden dat we ook voor ORT en OVW 156,86 vastleggen is dat, als daar 156,5 uur zou worden aangehouden zoals bij de definitie van dat uurloon ORT en OVW in de CAO staat, het uurloon hoger zou zijn dan het uurloon salaris. Als we daarentegen een hoger aantal zouden vastleggen, zoals eigenlijk in de CAO staat, dan zou het uurloon onder het minimum zakken. Daarom is gekozen voor dezelfde waarde, zodat netjes het minimum wordt betaald.

 

Actie

Voor werknemers die het minimumloon verdienen (het fulltime maandbedrag aan salaris is €2.081,49 of het jeugd equivalent daarvan) moeten de afwijkende normuren voor ORT, OVW en salaris worden vastgelegd. Dit doe je door onderstaande invoercodes op te geven: 

02480 code normuren fulltime per periode, waarde 1

02347 code overwerk, waarde 2

02336 code onregelmatige dienst, waarde 2 

 

Check van tevoren eerst of je de werkgevercodes, die hierboven staan beschreven, niet zelf op W-niveau hebt vastgelegd. In dat geval dien je deze W-waarde te vervangen door de op C-niveau ingerichte waarde of op een volgende werkgevercode van afwijkende normuren voor salaris, ORT en OVW de 156,86 uur vast te leggen en deze aan te sturen bij de betreffende werknemers.

 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden voor de werknemers die het minimumloon verdienen. De herrekening is zichtbaar met reden 04-12 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op! Deze herrekening kan tot vorderingen leiden. 

2024-04/35 Ten onrechte een opbouw recht op uitvoercode 01643 (change 5766049)

Melding

Bij enkele werknemers werd er, ten onrechte, een recht EJU-6 (ingericht als compensatie pensioenopbouw over 2024) opgebouwd op uitvoercode 01643. De oorzaak hiervan was dat in de grondslag voor deze uitkering de uitvoercodes 01639 Per. grndslg PF en 01629 per. grslg PF max zijn opgenomen en dat bij deze betreffende werknemers wel uitvoercode 01639, maar geen uitvoercode 01629 aanwezig was. Dit had te maken met ziekte of verlof. Het was echter niet terecht dat er daarom een recht compensatie pensioenopbouw werd berekend. 

 

Oplossing

De programmatuur is aangepast, zodat, in het geval van het niet aanwezig zijn van uitvoercode 01629, er geen recht EJU-6 zal worden opgebouwd, in het geval van deze uitkering. 

 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden om het recht terug te boeken. De herrekening is zichtbaar met reden 04-15 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

CAO Waterschappen

2024-04/36 Aansturingen Ouderschapsverlof en AGBV

We constateren dat bij de verlofregeling-5 BOSV de grondslag nog niet juist is ingericht: in deze grondslag (werkgevercode 55117) is namelijk opgenomen de opbouw IKB1 en IKB2 (uitvoercodes 01903 en 01904). Dit heeft tot gevolg dat enerzijds het kortingsbedrag groter is (immers ook berekend over die opbouw IKB) en anderzijds dat de aanvulling groter is (immers ook over de opbouw IKB om te komen tot dezelfde 100% doorbetaling). We nemen de korting (en de doorbetaling) verlof op in de grondslagen IKB. We willen echter deze gelegenheid ook aangrijpen om meer aanpassingen te doen in de inrichting van WAZO-betaald ouderschapsverlof (BOSV verlofregeling 05) en de CAO-betaald ouderschapsverlof (verlofregeling 03). 

 

We sluiten hiermee aan bij de inrichting, zoals deze ook voor de CAO Gemeenten al wordt toegepast. Hierdoor wordt het mogelijk om de best-practice-oplossing via Self Service, zoals deze voor Gemeenten bestaat, ook toe te passen voor de CAO Waterschappen.

 

Deze aanpassing heeft nog wel enkele doorwerkingen:

Bij de medewerker die in de eerste 9 weken 100% doorbetaald verlof geniet via verlofregeling BOSV 05, moet je vastleggen de verlofuren per week (vast, invoercode 3205) of per maand (variabel, invoercode 02315), maar ook aangeven dat sprake is van 100% doorbetaling via invoercode 00615.

 

Wanneer de medewerker aansluitend nog 4 weken CAO-betaald ouderschapsverlof geniet, dan leg je dat vast via verlofregeling 03 met de verlofuren per week (vast, invoercode 3203) of per maand (variabel, invoercode 02313) met daarbij invoercode 00613 om aan te geven dat er sprake is van 100% doorbetaling (of desgewenst een ander percentage).

 

Bij de medewerker die vervolgens nog gebruik wil maken van onbetaald ouderschapsverlof, leg je de gewenste aansturing vast via verlofregeling 12. We zullen in Gemal Direct Inrichting deze verlofregeling op CAO-niveau ook benoemen als zodanig.

 

In de uitkering die je ontvangt van het UWV is ook de vakantietoeslag / IKB opgenomen. Om voor de aanvulling hiermee rekening te houden, hebben we het algemene percentage IKB voor de waterschappen (21%) vastgelegd [1] en anderzijds de uitvoercode van de zuivere uitkering (uitvoercode 01549) in plaats van de uitvoercode van de ‘gewone’ uitkering. Deze werkwijze heeft tot resultaat dat de werknemer gedurende BOSV een hoger ‘loon’ ontvangt dan in de periode zonder BOSV. De oorzaak daarvan is dat het IKB over de uitkering direct wordt uitbetaald. De opbouw IKB is navenant lager.

 

Aanvullend GeboorteVerlof en zuivere uitkering

Het principe van de aansturing voor de ‘zuivere BOSV-uitkering’ geldt ook voor de AGBV-uitkering. Hiervoor kunnen we geen CAO-aanpassing in Gemal Direct Inrichting doen, omdat daarvoor geen specifieke verlofregeling is toegewezen. Als je dit principe op AGBV wilt toepassen, leg je werkgevercode 07107 - AGBV perc uitk zuiver bij aanvulling vast met 21,00% (of een afwijkend percentage op werknemerniveau met invoercode 01688). Op de verlofregeling die je hebt ingericht voor AGBV, wijzig je werkgevercode 13016 - Uitvoercode korten op aanvulling verlof” naar waarde 01688 - AGBV uitkering zuiver

 

Aanvullend GeboorteVerlof en korting AOV

De tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben we ingericht op (eindejaars)uitkeringsregeling 05. We hebben je eerder geïnformeerd dat de korting voor ouderschapsverlof (regeling 03 en 05, uitvoercode 01071 en 01302) niet in deze grondslag (55139) moet worden opgenomen [2]. 

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor AGBV: ook hierbij hoort de korting niet in de grondslag AOV te worden opgenomen. Maar we hebben er in het verleden voor gekozen om AGBV niet op een specifieke verlofregeling te plaatsen en daarom kunnen we ook geen specifiek onderhoud op AGBV doen, omdat elke werkgever het op een andere verlofregeling kan hebbben ingericht. Daarom moet je zelf de kortingscode van de verlofregeling,, die je voor AGBV hebt gekozen ook vastleggen met een 8 in de grondslag van de tegemoetkoming AOV (55139). Dus stel bij jouw organisatie is verlofregeling 09 in gebruik als AGBV, dan pas je uitvoercode 01444 aan met een waarde 8 in de grondslag tegemoetkoming AOV (05 Vergoeding AO-vrz). Zie ook de aandachtspunten AGBV in de handleiding Gemal [3].

 

Automatische herrekening

Om de diverse aanpassingen door te voeren, zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-16 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Sociale Verzekeringen > Algemeen bij BOSV perc. uitk. zuiver bij aanvulling (werkgevercode 07108).
[2] Payroll Gemal 2024-01-05, bij CAO Waterschappen - Aanvullende informatie.
[3] Handleiding Gemal, onderwerp Verlofregelingen bij 2.18 Code Aanvullend GeboorteVerlof.

CAO Ziekenhuizen

2024-04/37 Regeling AMS - salarisverhoging met terugwerkende kracht

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Op 22 maart is door de NVZ een brief verzonden met betrekking tot de verwerking loonafspraken nieuwe AMS. In die brief wordt aangegeven dat er twee methoden zijn om de verwerking van de salarisverhoging over 2023 vorm te geven. 

 

‘Herrekening’ van het jaar 2023

‘Nabetaling’ in 2024

 

De NVZ geeft aan dat de Belastingdienst bij nader inzien de methode ‘herrekening’ niet toestaat en dat de methode ‘nabetaling’ toegepast moet worden. Er is geen reden tot zorgen of extra handelingen naar aanleiding van de verzonden brief bij gebruik van onze software. Wij bieden in onze software alleen de methode ‘nabetaling’ aan voor dergelijke situaties, vanwege de fiscale vereisten. De verwerking van de salarisverhoging is daarom per definitie reeds correct uitgevoerd. 

 

Ter verduidelijking: 

De nabetaling wordt in de loonaangifte verantwoord conform de loon-in systematiek en de vereisten van de Belastingdienst. In de UPA wordt de nabetaling verantwoord in 2023 conform de loon-over systematiek en de vereisten van PFZW.

 

Sector Pensioen en Uitkeringen

2024-04/38 Ten onrechte geen berekening uitvoercode 1392- premie WLZ buitenland (change 5823411)

Er is geconstateerd dat, na een aanpassing in 2023 op de berekening voor uitvoercode 1392- premie WLZ buitenland  zie hiervoor RN 2023-12/49 Ten onrechte ZVW en WLZ premie tbv CAK bij een afkoop pensioen (change 5167098), deze berekening niet correct verloopt als het gaat over medewerkers met meerdere dienstverbanden, waarvan er 1 een kwartaaluitkering betreft. In deze gevallen kan het voorkomen dat, hoewel invoercode 2107- ZVW-CAK regeling op waarde 1 is opgegeven, er toch geen uitvoercode 1392 is berekend.

 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Er zal afgevraagd worden of er een loontijdvak bestaat. Dit kan op basis van uitvoercode 1609 - LBdagen of vanwege de situatie dat er een loontijdvak is geforceerd op basis van grondslag 55106 - tijdvakvaststelling obv variabele opgave of invoercode 2939 - forceren loontijdvak.

 

Herrekening

Voor medewerkers met invoercode 02107 waarde 1, woonachtig in het buitenland, waarvoor er in een berekeningsperiode geen loonbelastingsdagen (uitvoercode 1609) is aangemaakt, zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Automatische herrekeningen

2024-04/39 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

04-02

CAO UMC - Maximum uurloon ORT bij afwijkende normuren AIOS

04-03

Wegvallen uitvoercode 01579

04-05

Ten onrechte geen berekening uitvoercode 1392- premie WLZ buitenland (change 5823411)

04-06

CAO PO Reiskosten w/w per 1-1-2024 niet altijd correct (change 5829823)

04-07

CAO Gemeenten / SGO / Veiligheidsregio's - Aanpassing percentage Kortdurend Zorgverlof

04-08

CAO Veiligheidsregio - Salarisschaal banenafspraak

04-09

CAO Provincies - Salarisschaal banenafspraak

04-10

CAO Ambulancezorg - Reiskosten CAO Ambulancezorg

04-11

Herrekening 3-13 niet uitgevoerd (change 5985774)

04-12

CAO VVT - Minimumloon CAO VVT

04-13

Inpasnummer maximum ORT

04-14

Aanvulling garantieloon bij IVA uitkering

04-15

CAO VVT - Ten onrechte een opbouw recht op uitvoercode 01643 (change 5766049)

04-16

CAO Waterschappen - Aansturingen Ouderschapsverlof en AGBV

04-17

Foutief uurloon na uit dienst  bij medewerkers met een garantietoelage

 

Medewerkers