VSAOI profesionālajiem sportistiem

14-12-2020 13:55 (Atjaunots 03-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1059 Skatījumi

Likuma grozījumi

 

2017. gada beigās tika pieņemti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Likuma izmaiņas paredz, ka profesionālā sportista VSAOI objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga būs mazāka par divām minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums maksāt VSAOI starpību.

 

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

 

(20) Profesionālam sportistam obligāto iemaksu objekts ir 860 euro. Obligāto iemaksu objektu nosaka proporcionāli periodam, kurā profesionālam sportistam ir darba ņēmēja statuss, kā arī nepiemēro par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās profesionāls sportists atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kurās viņam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās viņš atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts profesionālam sportistam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, vai par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa "B".

 

(21) Ja profesionālam sportistam aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par šā panta divdesmitajā daļā noteikto, obligātās iemaksas no starpības starp šā panta divdesmitajā daļā noteikto obligāto iemaksu objektu un atbilstoši šā panta pirmajai daļai aprēķināto obligāto iemaksu objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Darba devējs obligāto iemaksu starpību aprēķina, ievērojot šā likuma 20. panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto. Aprēķināto starpību pilnā apmērā darba devējs no saviem līdzekļiem iemaksā šā likuma 21. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

 

Funkcionalitātes aktivizēšana

 

Lai būtu pieejama funkcionalitāte profesionālo sportistu VSAOI aprēķiniem, nepieciešams to ieslēgt. To jādara Sistēma → Administrēt → Licences informācija → lpp. Nozaru risinājumi, un jāaktivizē punkts VSAOI profesionālajiem sportistiem.

 

1_nozares_risinajums.jpg

 

Pamatdatu konfigurācija

Iespēja norādīt, kuriem darbiniekiem ir/nav jāpielieto minimālais iemaksu objekts

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs

VSAOI kategoriju reģistra ierakstā ir jauna pazīme Profesionālais sportists. Pēc noklusējuma šī atzīme nav aktīva, jo minimālais iemaksu objekts jāpielieto tikai profesionālajiem sportistiem. Ja darbinieks ir profesionālais sportists tad jāatzīmē minētā pazīme.

 

2_VSAOI.jpg

 

Iespējas vairākiem darbiniekiem masveidā varētu norādīt, ka viņi ir profesionālie sportisti:

 1. Lai nenotiku nekādi pārrēķini par pagātni, tad vispirms ir jāveido jaunas VSAOI kategoriju reģistra kartītes. Visiem profesionalājiem sportistiem to var mainīt ar vienu datumu.

  liga.jpg

 2. Kad ir izveidotas jaunās kartītes (vai arī pirms tam manuāli jau bija izveidotas jaunas kartītes), tad izmantojot Lauku labošanu iezīmētajām rindām iespējams ielikt pazīmi Profesionālais sportists.

  liga 2.png

 

 

Iespēja norādīt minimālā iemaksu objekta apmēru

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> VSAOI tabulas

 

VSAOI tabulā jauna lauku grupa Nodokļa iemaksu objekta apmērs, kur var norādīt jauno Min. objekts prof. sportistiem apmēru. 

 

prof_sport.png

 

Kontēšanas shēma

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Algu kontējumu shēmas

Laukā Konts jānorāda Debeta un Kredīta pusē atbilstošie konti, uz kuriem grāmatosies VSAOI starpības. Pārējās dimensijās Debeta pusē jānorāda @Pamatslodze, Kredīta pusē @Korespondence.

 

Jauno samaksas veidu konfigurācija

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi
Ir pieejama jauna samaksas veidu grupa VSAOI nodokļa starpība. Aprēķina veids šai samaksas veidu grupai ir VSAOI nodokļa summa līdz min. iemaksu objektam. Šāds aprēķina veids ir pieejams tikai tad, ja samaksas veids tiek veidots grupā VSAOI nodokļa starpība. Svarīgi, lai samaksas veidā būtu izvēlētas pareizas vērtības laukos Aprēķina skatījums un VSAOI nodokļa starpību pielieto.

 • Aprēķina skatījumu jānorāda Dokumenta datums, jo nodokļi ir jāskatās pēc dokumenta datuma mēneša.
 • VSAOI nodokļa starpību pielieto jānorāda:
  • Darba ņēmējam un Darba devējam - jāveido divi samaksas veidi, kur vienā izvēlas Darba ņēmējam un otrā - Darba devējam. Ja ir šāda konfigurācija, tad algas aprēķina rezultātos būs divas rindiņas - atsevišķi tiks uzrādīta DŅ un DD daļas summai, kas darba devējam ir jāpiemaksā.

Piemērs, lai izprastu, ko ietekmē šie divi samaksas veidi:

Darbinieks strādā visu mēnesi. Bruto summa viņam ir 800.00 EUR. Minimālā obligātā objekta summa ir 860.00 EUR. Starpība starp bruto un minimālo obligāto iemaksu objektu ir 60.00 EUR - pie algas aprēķina un darbiniekam algas lapiņā būs divas rindiņas ar summām 6.60 EUR (DŅ daļa) un 14.45 EUR (DD daļa);

Izmaiņas pārējos samaksas un ieturējuma veidos

Nepieciešams pārskatīt savus samaksas un ieturējuma veidus un kuros lpp.Rēķina no ir atzīme pie Nerēķina, nepieciešams jaunos samaksas veidus VSAOI nodokļa starpības aprēķināšanai pārlikt no kreisās puses loga uz labās puses logu.

 

Prombūtnes, kas samazina VSAOI objektu

Prombūtnes dokumentā jauna atzīme Samazina VSAOI objektu, kas jāatzīmē, ja darbinieks atrodas  prombūtnēs un par šīm prombūtnes dienām nav jārēķina minimālais iemaksu objekts.

 

Dokuments "VSAOI līdz min algai"

Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> VSAOI nodokļa starpības dokuments

Ir pieejams jauns dokumenta tips VSAOI nodokļa starpības dokuments, kur lpp. Lauku atribūti var norādīt jaunos samaksas veidus, lai noklusēti tos piedāvātu pie dokumenta izveides.

 

Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> VSAOI nodokļa starpības dokumenti

Jauns dokuments, kurā paredzēts iekļaut tikai profesionālos sportistus.

 

Laukos “DN daļai” un “DD daļai” jāaizvēlas atbilstošie samaksas veidi, kas tik pirms tam izveidoti.

 

Dokumentā VSAOI līdz min algai pieejama informācija:

 • par darbinieku (TA nr., vārds, uzvārds);
 • bruto starpība = izrēķinātā starpība jeb summa, no kuras jāveic papildus VSAOI aprēķini;
 • bruto faktiskais;
 • min. iemaksu objekts = minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts
 • par dienām = kalendāro dienu skaits, par cik ir aprēķināts min. iemaksu objekts.
 • Papildus informācija, kas palīdzētu grāmatvedim pārbaudīt aprēķinātos datus, nospiežot pogu:
  • VSAOI aprēķina bruto - informācija par darbinieku no VSAOI saraksta
  • Prombūtnes - informācija par darbinieka prombūtnēm

Ja dokumentā ir ielasīti tādi darbinieki, kuriem nav jārēķina VSAOI līdz minimālajam iemaksu objektam vai arī otrādi - nav ielasīti darbinieki, kuriem ir jāveic papildus VSAOI aprēķins - tad dokumentā ir iespējams manuāli dzēst vai pievienot darbiniekus, kā arī rediģēt aprēķinātās summas:

 • Par dienām - ja nav aprēķināts pareizs kalendāro dienu skaits, kā rezultātā aprēķinātais min. iemaksu objekts arī nav pareizs, tad laukā Par dienām iespējams ievadīt pareizo dienu skaitu. Labojot dienu skaitu tiks pārrēķināts min. iemaksu objekts un attiecīgi arī izrēķinātā starpība.
 • Min. iemaksu objekts - ja aprēķinātais min. iemaksu objekts nav korekts, tad to ir iespējams labot uz nepieciešamo summu. Labojot min. iemaksu objektu tiks pārrēķināta arī starpība.
 • Starpība - ja izrēķinātā starpība jeb summa, no kuras jāveic papildus VSAOI aprēķini nav pareiza, tad to ir iespējams labot.

Dokumentu var veidot 2 mēnešiem (Dokumenta datums) - tekošam mēnesim un iepriekšējam mēnesim, ja ir bijuši pārrēķini. Piemēram, 2017.gada februārī būs iespēja veidot dokumentus:

 • Dokumenta datums = 02.2018 un Aprēķina mēnenesis = 02.2018
 • Dokumenta datums = 01.2018 un Aprēķina mēnesis = 02.2018

Ja Dokumenta datumam un Aprēķina mēnesim būs atšķirība vairāk par vienu mēnesi, par to tiks izdots paziņojums un šādu dokumentu nevarēs saglabāt.

 

VSAOI starpības iekļaušana algas aprēķinā

VSAOI nodokļu starpības dokuments jāveidoto pēc algu aprēķiniem un pirms maksājuma uzdevumu izveides nodokļu pārskaitījumiem. Pēc VSAOI nodokļu starpības dokumenta izveides tiek jāveic pilns algas aprēķins, tas jāiekļauj izmaksu sarakstā un jānogrāmato.

 

Maksājuma uzdevumi

Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti -> Darbības -> Maksājumu sadalījumam

Ja sociālā nodokļa maksājumiem filtra logā lpp. Samaksas parametri ir bijis saglabāts samaksu veidu saraksts, tad to vajag papildināt ar jaunajiem samaksas veidiem VSAOI nodokļai starpībai.

Tāpat pārskaitījumus iespējams veikt no Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Pārskaitāmās summas.

 

Ziņojums par VSAOI

Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI
Ziņojumā par VSAOI kolonnā Tek.Summa no tāpat kā līdz šim jāuzrāda darba ienākumi, bet kolonnā Tek.Iemaksa jāuzrāda aprēķinātais sociālais nodoklis gan no bruto, gan no VSAOI nodokļa starpības. Tas nepieciešams, jo EDSā kolonnā Aprēķinātās VSAO iemaksas jāuzrāda aprēķinātās sociālās iemaksas gan no bruto, gan VSAOI nodokļa starpības kopā.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām