Mine områder
Hjelp

Ny skattemelding i 2024, generell informasjon.

av Knut Lofsberg

Innføringen av den nye skattemeldingen har skjedd gradvis over fire år. I 2024, for  inntektsåret 2023, må alle virksomheter bruke den nye skattemeldingen.  '

 

I praksis betyr det:  

 • Når du skal levere selskapets skattemelding/selskapsmelding i 2024 (for inntektsåret  2023) kan du ikke bruke RF-skjemaene for skatt. 
 • Skattemeldingen/selskapsmeldingen må sendes fra et regnskaps eller årsoppgjørssystem som støtter innsending av den nye skattemeldingen. De fleste enkeltpersonforetakene kan velge om de vil sende inn skattemeldingen sin  gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, eller levere på skatteetaten.no. Unntaket er enkeltpersonforetak som har full regnskapsplikt. De må levere  gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. 

En del av vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er erstattet av en næringsspesifikasjon som  leveres sammen med den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen. De øvrige er innarbeidet  i skattemeldingen/selskapsmeldingen. Det avgjørende er om informasjonen er felles  uavhengig av selskapsform, eller om de er spesifikke for eksempel enkeltpersonforetak eller selskap. Næringsspesifikasjonen og skattemeldingen/selskapsmeldingen er inndelt i temaer  og felt. Det er en omlegging vi kjenner fra skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.  Informasjon som naturlig hører sammen, er samlet. Utgangspunktet for inndelingen er regnskapsoppstillingen. 

 

Noen nyheter for 2024 (for inntektsåret 2023) 

(Det vil kunne komme mindre endringer).  

 • Rentebegrensing 
  • Dette blir et nytt tema i skattemeldingen for upersonlige og i  selskapsmeldingen. 
 • Transaksjoner og mellomværende mellom nærstående 
  • Dette blir et nytt tema i næringsspesifikasjonen. 
 • Regnskapsutdrag 
  • Denne informasjonen oppgis i næringsspesifikasjonen. 
 • Uttak fra norsk beskatningsområde 
  • Dette blir en del av temaet «Andre forhold» i næringsspesifikasjonen.

Særskatteområdene blir en del av den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen for selskap Dette omfatter disse områdene:  

 • vannkraftverk 
 • rederi  
 • petroleum  
 • NOKUS  
 • samvirkeforetak 

Nye skatteregler for havbruk og rapportering av dette dekkes også for inntektsåret  2023. 

 

Også verdt å merke seg: 

Forhåndsutfylt skattemelding for selskap 

Den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen inkluderer også forhåndsutfylte opplysninger.  Skatteetaten ønsker å dele mer av den informasjonen vi har, som kan være nyttig for deg  som fyller ut skattemeldingen/selskapsmeldingen. 

 

For inntektsår 2023 deles informasjon om: 

 • Fremførbart underskudd. 
 • Norske verdipapirer: opplysninger fra aksjonærregisteret og VPS. 
 • Forskning og utvikling: opplysninger om godkjente prosjekt 
  • Opplysninger om godkjente prosjekter – for inntektsåret 2022 satte vi opp et  helt nytt grensesnitt mot Forskningsrådet og får inn all nødvendig informasjon  om prosjektene i skattefunnordningen. 
  • All informasjon som skal rapporteres til oss videreformidler vi, slik at det blir  lett for selskapene å rapportere dette riktig. 
 • Deltakeropplysninger for selskap med deltakerfastsetting og NOKUS. Dette er  informasjon vi kan dele etter at SDF/NOKUS har levert sin selskapsmelding. Se  avsnittet under. 
 • Produksjonsavgift i tilknytning til den nye grunnrenten for havbruk som innføres for  inntektsår 2023. 

Den som fyller ut skattemeldingen ta stilling til om de forhåndsutfylte opplysningene i  skattemeldingen/selskapsmeldingen skal brukes, eller ikke. Dette skiller seg fra hvordan det  gjøres i den personlige skattemeldingen. Der håndteres de slik at Skatteetaten legger de til  grunn for fastsettingen, hvis ikke de endres. 

 

Skatteetaten henter inn flere opplysninger som kan deles med de skattepliktige. Vi vil  fremover dele flere av disse. Nøyaktig hvilke opplysninger som kommer til å forhåndsutfylles vet vi ikke enda. Målet er at Skatteetaten skal forhåndsutfylle de opplysningene vi har som  har god nok kvalitet, og som er relevante for beskatningen. 

 

Utvidet veiledning for selskap med deltakerfastsetting (SDF) 

Selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (SDF) bygger på skattemeldingen for  upersonlige skattepliktige. Selskapsmeldingen inneholder et tilleggstema som heter  «Eierforhold». Dette temaet inneholder eierskapsinformasjon og fordeling av inntekt,  kostnader og formue. Hvis selskapet har levert sin selskapsmelding først, så vil deltakere i et  SDF, eller et NOKUS, få det vi kaller en utvidet veiledning knyttet til dette temaet i sin  skattemelding. I denne utvidede veiledningen får deltakeren informasjon om selskapet som  skal fylles ut i egen skattemelding. Tidligere måtte deltakerne fylle ut dette selv, basert på  tilsendt informasjon fra selskapet. 

 

Forbedringer i 2024 

I løpet av fireårsperioden vi har brukt på å fase inn ny skattemelding har vi, basert på  erfaringer og tilbakemeldinger fra de som har sendt ny skattemelding, gjort forbedringer  hvert år. Både skattepliktige, deres hjelpere og systemleverandørene har kommet med gode  innspill. På bakgrunn av disse blir det gjort flere forbedringer for inntektsåret 2023. Dette er  noen av dem: 

 

1) Innsendingsprosessen for enkeltpersonsforetak som leverer opplysninger både via et  regnskaps- eller årsoppgjørssystem, og på skatteetaten.no 

Noen enkeltpersonforetak leverer skattemeldingen på skatteetaten.no og  næringsspesifikasjonen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Denne  kombinasjonen har vært utfordrende for noen. Vi jobber nå for at innsendingsflyten skal bli  bedre, og at det skal bli enklere å gjøre endringer i skattemeldingen. Dette tror vi også vil  gjøre samarbeidet mellom for eksempel en regnskapsfører og den skattepliktige enklere. 

 

Selve endringen gjør det nå mulig å bare sende næringsspesifikasjonen fra sluttbrukersystemet, uten å sende skattemeldingen. Endringer i skattemeldingen kan da  gjøres på skatteetaten.no uten at de blir overskrevet når (bare) næringsspesifikasjonen  sendes fra systemet.  

Når alt er klart, sendes det samlet inn fra skatteetaten.no. 

 

Men husk at: 

 • Næringsspesifikasjon sendt fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, kan bare  endres ved å sende inn på nytt fra systemet. Det er ikke mulig å gjøre endringer i denne på skatteetaten.no når det brukes sluttbrukersystem. 
 • Vær oppmerksom på at det er to måter å sende inn skattemelding og  næringsspesifikasjon fra et sluttbrukersystem for enkeltpersonforetak. Alternativet til  å bruke både regnskaps- eller årsoppgjørssystem og skatteetaten.no, er at både  skattemelding og næringsspesifikasjon lagres i systemet, og alt sendes inn samlet  derfra. Det er systemet som styrer hvilken innsendingsmetode du kan bruke. 

2) Valideringstjenesten 

 • Vi jobber kontinuerlig med språket i feilmeldingene for at disse skal bli enklere å  forstå. 
 • Det kommer en endring i rekkefølgen for kontrollene og beregning, slik at denne blir  bygget opp mer logisk. 
 • Det skal komme tydelig frem hvorfor man får en beregningsfeil. Altså hvor denne  feilen har oppstått. 

3) Revisors signatur og utskrift 

Vi arbeider nå med å gjøre noen endringer i det revisor får se når revisor skal signere. 

Vi skal blant annet forbedre hvordan opplysningene presenteres og gjøre det enklere å finne  fram til informasjon revisor har behov for å se. 

Vi har fått flere forbedringsønsker knyttet til utskriftsmulighetene. De henger litt sammen  med innspillene fra brukerne av revisors signatur. I hovedsak ser vi på forbedringer på  hvordan opplysningene presenteres slik at de er bedre tilpasset behovene.

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"