Mine områder
Hjelp

Slik fungerer MVA-meldingen i Mamut fra 01.01.2017

15-12-2016 21:47 (Sist oppdatert 20-12-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 19630 Visninger

Under følger en beskrivelse av MVA-meldingen i Mamut slik den fungerer etter endringene fra myndigheten 01.01.2017. 

Ny MVA-melding fra 1/1 2017

Den nye oppgaven kalles “Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)” og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Bakgrunn for endringene:

Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr, at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift, og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.

Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. Januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes.

Hvordan dette fungerer i Mamut?

For å få tilgang til den nye MVA-meldingen, så må du ha installert Mamut  - versjon 20.1. Du kan sjekke hvilken versjon du har installert under Hjelp - Om i ditt Mamut-program. Har du en eldre versjon enn 20.1.1849 anbefales du å oppdatere. Du finner mer informasjon om oppdatering her.

 

Nye avgiftskoder:

Ved oppdatering til versjon 20.1  vil følgende ny avgiftskoder bli lagt til i Avgiftsregisteret, som finnes under Vis - Innstillinger - Firma - Avgiftsregister.

 • Salg av klimakvoter/gull

 • Kjøp av klimakvoter/gull

 • Import av vare, 25% mva

 • Import av vare, 15% mva

 • Import av vare, 0% mva

For å få de nye avgiftskodene synlige i bilagsregistreringen i Mamut må du gjøre følgende:

Gå til Avgiftsregisteret via Vis - Innstillinger - Firma - Avgiftsregister

Marker koden du ønsker synlig og klikk Rediger

Marker for Vis i bilagsregistrering, lagre og restart Mamut

I tillegg til at de nye avgiftskoder legges til ved oppdatering, vil momskontoen endres fra 2720 til 2741 på momskodene Import tjenester, innenfor EU og Import tjenester, utenfor EU. Dette for at den inngående avgift, som beregnes ved bruk av disse avgiftskoder, kommer i korrekt post på MVA-meldingen (Post 17).

NB: Du vil dog på tross av denne endringen fortsatt kunne bruke denne avgiftskoden på bilag i 2016 efter oppdatering.

De resterende avgiftskoder vil forbli uendret og benyttes på samme måte som tidligere efter 1/1 2017.

Nye kontoer:

Det vil ved oppdatering også bli lagt nye kontoer til i kontoplanen. Følgende kontoer blir lagt til med utgangspunkt i Mamut standard kontoplan:

 • 2741: Innførselsmva, 25%

 • 2742: Innførselsmva, 15%

 • 2761: Grunnlag 1 innførsel varer, høy sats

 • 2762: Grunnlag 2 innførsel varer, høy sats

 • 2763: Grunnlag 1 innførsel varer, middels sats

 • 2764: Grunnlag 2 innførsel varer, middels sats

 • 2765: Grunnlag 1 innførsel varer, ingen mva.

 • 2766: Grunnlag 2 innførsel varer, ingen mva.

 • 2767: Grunnlag 1 kjøp av klimakvoter/gull

 • 2768: Grunnlag 2 kjøp av klimakvoter/gull

Disse kontoene må brukes i forbindelse med den nye MVA-meldingen og har du saldo på noen av kontoene i 2017 må den føres over på en annen konto, da saldoen på kontoen vil få innvirkning på beløpene på MVA-meldingen.

 

Det vil i forbindelse med oppdateringen ikke bli opprettet nye kostnadskontoer i resultatregnskapet. Dette må gjøres manuelt via Vis - Regnskap - Kontoplan, hvis man ønsker noen ekstra kostnadskontoer.

For andre kontoplaner, se følgende artikkel:
Hvilke MVA-kontoer legges til automatisk ved oppdatering til nyeste versjon

Hvor henter MVA-meldingen beløpene fra i Mamut?

 

 

Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven:

Denne post inneholder summen av alle bilagslinjer ført på kontoer hvor det er markert for “Skal være med i grunnlag for utgående omsetning” samt ”Utenfor avgiftsområdet” på kontoen i kontoplanen, og avgiftskoden "Utenfor avg. området " er brukt.

Post 2: Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel:

Denne post skal utgjøre summen av post 3 til og med post 12.

Post 3: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25%:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført med avgiftskoden “25% utgående moms”.

Avgift: Denne hentes fra konto 2710 - Utgående, høy mva.

Det bokføres automatisk på konto 2710, når avgiftskoden “25% utgående moms” benyttes.

Post 4: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15%:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført med avgiftskoden “15% utgående moms”.

Avgift: Denne hentes fra konto 2715 - Utgående, middels mva.

Det bokføres automatisk på konto 2715, når avgiftskoden “15% utgående moms” benyttes.

Post 5: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10%:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført med avgiftskoden “10% utgående moms”.

Avgift: Denne hentes fra konto 2716 - utgående, lav mva.

Det bokføres automatisk på konto 2716, når avgiftskoden “10% utgående moms” benyttes.

Post 6: Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift:

Denne posten inneholder summen av bilagslinjer ført med avgiftskoden “Ingen avgift/avgiftsfri” på konti som i kontoplanen er markert for “Skal være med i grunnlag for utgående omsetning”.

NB: Det er viktig at omsetning som er utenfor merverdiavgiftsloven bokføres med avgiftskoden "Utenfor avg. området" og ikke "Ingen avgift/avgiftsfri" for at unngå at dette kommer med i denne post. Se nærmere beskrivelse under post 1. 

Post 7: Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt:

Denne posten inneholder summen av bilagslinjer ført med avgiftskoden “Salg av klimakvoter/gull”, hvor bilagslinjen knyttes til MVA. rapportkode "Post 7 Innenlandsk omsetning med omvent avgiftsplikt",og hvor bilagslinjen er ført på kontoer som i kontoplanen er markert for “Skal være med i grunnlag for utgående omsetning”.

Post 8: Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift:

Denne posten inneholder summen av bilagslinjer ført med avgiftskodene “Eksport til EU, vare”, “Eksport til EU, tjeneste”, “Eksport utenfor EU, vare” og “Eksport utenfor EU, tjeneste”.

Post 9: Innførsel av varer, og beregnet avgift 25%:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført på konto 2762 - "Grunnlag 2 innførsel varer, høy sats" med MVA. rapportkode "Post 9 Grunnlag for innførsel av varer, og beregnet avgift 25%"

Avgift: Denne hentes fra bilagslinjer ført på konto 2727 - "Innførsel varer, høy sats" med MVA. rapportkode "Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25%".

Det blir automatisk bokført på blant annet disse kontoer med disse MVA. rapportkodene, når avgiftskoden “Import vare, 25% mva.” benyttes.

Post 10: Innførsel av varer, og beregnet avgift 15%:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført på konto 2764 - "Grunnlag 2 innførsel varer, middels sats" med MVA. rapportkode "Post 10 Grunnlag for innførsel av varer, og beregnet avgift 15%".

Avgift: Denne hentes fra bilagslinjer ført på konto 2728 - "Innførsel varer, middels sats" med MVA. rapportkode "Post 10 innførsel av varer, og beregnet avgift 15%".

Det blir automatisk bokført på blant annet disse kontoer med disse MVA. rapportkodene, når avgiftskoden “Import vare, 15% mva.” benyttes.

Post 11: Innførsel av varer som der ikke skal beregnes merverdiavgift av:

Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført på konto 2766 - "Grunnlag 2 innførsel varer, ingen mva." med MVA. rapportkode "Post 11 Grunnlag for innførsel av varer, og beregnet avgit 0%" 

Det blir automatisk bokført på blant annet denne kontoen med den MVA. rapportkode, når avgiftskoden “Import vare, 0% mva.” benyttes.

Post 12: Tjenester kjøpt fra utlandet og beregnet avgift 25%:
Grunnlag: Dette hentes fra konto 2746 - Grunnlag 2 tjenester utlandet.

Avgift: Denne hentes fra konto 2717 - Beregnet avgift utland.

Det blir automatisk bokført på blant annet disse kontoene, når avgiftskoden “Import tjenester, innenfor EU” og “Import tjenester, utenfor EU” benyttes.

Post 13: Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%:
Grunnlag: Dette hentes fra bilagslinjer ført på konto 2768 - "Grunnlag 2 Kjøp av klimakvoter/gull" med MVA. rapportkode "Post 13 Grunnlag for innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%".

Avgift: Dette hentes fra bilagslinjer ført på konto 2743 - "Innenlands kjøp mva 25%" med MVA. rapportkode "Post 13 Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%".

Der blir automatisk bokført på blant annet disse kontoer med disse MVA. rapportkodene, når avgiftskoden “Kjøp av klimakvoter/gull” benyttes.  

Post 14: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25%:

Denne posten inneholder summen fra konto 2720 - Inngående, høy mva .

Det bokføres automatisk på denne kontoen, når avgiftskoden “25% Inngående mva.” og “Kjøp av klimakvoter/gull” benyttes.

Post 15: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15%
Denne posten inneholder summen fra konto  2725 - Inngående, middels mva.

Det bokføres automatisk på denne kontoen når avgiftskoden “15% Inngående mva” benyttes.

Post 16: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10%

Denne posten inneholder summen fra konto 2726 - Inngående, lav mva.

Det bokføres automatisk på denne kontoen når avgiftskoden “10% Inngående mva” benyttes.

Post 17: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%

Denne posten inneholder summen av bilagslinjene ført med MVA. rapportkoden "Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%"på konto 2741 - "Innførselsmva. 25%".

Det bokføres automatisk på denne kontoen med denne MVA. rapportkoden, når avgiftskoden “Import vare, 25% mva” benyttes. Der bokføres også automatisk på denne kontoen, når avgiftskodene “Import tjenester, utenfor EU” og “Import tjenester, innenfor EU”  benyttes. Disse avgiftskodene må dog korrigeres for at bilagslinjene skal få korrekt MVA. rapportkode. Se mere her.

Post 18: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15%

Denne posten inneholder summen av bilagslinjer ført med MVA. rapportkode "Post 18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15%" på konto 2742 - "Innførselsmva, 15%".

Det bokføres automatisk på denne kontoen, når avgiftskoden “Import vare, 15% mva” benyttes.

Post 19Denne sum viser avgift tilgode/sum å betale.

NB: 11,11% Utgående mva (Fiske) og 11,11% Inngående mva (Fiske) vil rapporteres i samme poster som vanlig 15% moms - altså post 4 og post 15.

 

Dersom MVA-meldingen ikke stemmer, anbefaler vi at du skriver ut rapportene MVA-melding Detaljert og MVA-melding Detaljert 2 for å undersøke nærmere hva hver post på avgiftsoppgaven består av.

Se også malen for avstemming av MVA-meldingen som finnes her.
 

MERK: Vi gjør oppmerksom på at Mamut Support ikke hjelper brukere med avstemming av avgiftsoppgaven. Dersom avgiftsoppgaven ikke stemmer med hovedbok, må du selv gå gjennom hovedbok og finne feilen. Avstemming er et "regnskapsteknisk" arbeid som alle regnskapsførere utfører, og dette arbeidet dekkes derfor ikke av serviceavtalen (Jmf. Mamut One serviceavtale, pkt. 4)

Bidragsytere