Mine områder
Hjelp

Filoppsett Remittering

08-10-2013 22:50
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3287 Visninger
Når du skal ta i bruk remittering må følgende innstillinger settes før du kan ta i bruk remitteringen...

Logg deg inn i Contracting som systembruker.

Deretter går du på System- FIrmaopplysninger- Hovedopplysninger- Remitteringsoppl.

Da står du i følgende bilde:

Fyll ut som vist overfor. ( i eksempelet over er det fylt ut det som må fylles ut)


Forklaringer på feltene over:

Hoved-klient: Kun for de som kjører klientsystem. I et klientsystem er det mulig å ha en bankavtale som dekker flere firmaer. Det vil si at du i en sending, kan sende remitteringer for flere klienter (firmaer). Har du slik avtale, må du velger en klient (ett firma) som hovedklient. Her vil felles opplysninger for bankoverføringen ligge.
På hovedklienten (eller om du kun har en bankavtale for hver klient) oppgir du eget klientnummer som hovedklient og legger inn alle nødvendige opplysninger. For neste klient som skal gå under samme bankavtale, tastes nummer for hovedklient. Du vil her se at du ikke har tilgang til alle data, siden disse kun ligger på hovedklient.
Bankformat er en standard for hvordan data settes sammen og overføres til bankene. Det finnes 2 formater: Telepay og BBS (Bankene Betalings Sentral)
Bank. Brukes på enkelte banker som har spesielle varianter av formatet. Settes normalt til Standard.
 
Dataområde er banen (path) til området hvor bankens kommunikasjonsprogram plasserer overføringsfilene. Må alltid avsluttes med skilletegn: (\ for DOS/Windows eller / for Unix). Her kan man søke seg frem til riktige kataloger ved å bruke musen og markere på boksen til høyere for dataområde.  Du kan f.eks opprette en mappe som du kaller Bankdata.
 
Datafilnavn er navnet på den datafil bankens kommunikasjonsprogram benytter ved overføring til bank.  Her skal det som standard stå TILTB.TBD
 
Programkall er systemnavnet på bankens kommunikasjonsprogram. (Det kan også være kommandoen til en rutine f.eks. en batch-fil.) NB! Må innledes med banen (path) til programmet hvis den ikke er satt i systemet.
 
Returkomando er navnet på en rutine (for eksempel en batch-fil), som ordner datafiler mottatt i retur fra banken. Benyttes kun ved Telepayformat. NB! Må innledes med banen (path) til programmet hvis den ikke er satt i systemet.
 
Benytter du Telepayformat, vil du motta to eller tre typer returfiler fra banken. Navnene på disse inneholder bl.a. et tilfeldig løpenummer.
For å få slått disse sammen og gitt dem et enhetlig navn som forstås av systemet, må det lages en rutine som ordner dette. (Under DOS/Windows gjøres det med en batch-rutine og under Unix gjerne i et s.k. shell-script.) Returfilene du mottar er av typene mottaksretur, avvisningsretur og avregningsretur. Får du for eksempel to filer med mottaksretur samtidig, kan disse ha navn som TPRI9732.DAT og TPRI3467.DAT. Rutinen må så kopiere disse sammen til en fil med navnet TPRI.DAT. Tilsvarende navn for de andre filene er TPMI.DAT for avvisning og TPAI.DAT for avregning.
 
Kjørenummer er et internt løpenummer i systemet, og tastes derfor normalt ikke inn. Det angir sist benyttede nummer og skal derfor være null ved første gangs oppsett. (Feltet er uavhengig av format.)
 
Sendenummer. Ved sending av filer bank skal de forskjellige transaksjoner nummereres. Normalt tar systemet seg av dette, men det kan være nødvendig å endre disse manuelt, hvis det har oppstått problemer under overføring til banken. De kan også endres i programmet for overføring til bank. Numrene her er sist benyttede nummer, og skal således være null ved første gangs bruk. Oppsettet varierer for de forskjellige formater.
 
Dette er kun i bruk ved Telepay/bank:
Foretaksnr. Kan være vanlig foretaksnummer eller et eget kundenummer som er tildelt fra banken.
Bruker_ID. Operatør- eller brukernummer tildelt av banken.
Passord blir tildelt av banken. Siden kan eller må det endres av bruker.
Siste sekvensnummer. Fortløpende nummerering av transaksjoner.
Siste dagsekvensnr. Fortløpende, starter på 1 for dagens første.
Dette er kun i bruk ved BBS:
Dataavsender.Et kundenummer tildelt av banken eller Bankenes Betalings Sentral.
Avtale_nr. Brukernummer tildelt av banken eller BBS. (Ved bruk av flere klienter, kan en dataavsender sende for flere firmaer med hvert sitt avtalenummer.)
Forsendelsesnr. Nummerering per forsendelse.
Oppdragsnr.Nummerering av oppdrag per Avtale-ID.
 

Leverandører.
For å spare ekstra arbeid og kostnader, er det viktig at du har lagt inn korrekte data på dine leverandører.
Det er viktig at du legger inn korrekt bank- eller postgironummer på leverandøren.
Ved remittering vil bankgironummer bli brukt om det finnes. Hvis ikke brukes postgironummer.
Hvis kontonummeret som brukes er feil, vil banken avvise utbetalingene.
Hvis ingen av kontonumrene er angitt, vil banken utstede en betalingsanvisning, noe som er dyrere enn vanlig girooverføring. Her er det viktig at leverandørens navn og adresse er korrekt, siden anvisningen utstedes på grunnlag av dette.
 
For leverandører som benytter KID-felt 1) på sine fakturaer, må du angi dette på leverandøren via vedlikehold- leverandør.  Det vil bl.a. lette bilagsregistreringen.
Det samme gjelder leverandørens standard betalingsbetingelser. Ved registrering av inngående faktura, vil systemet foreslå forfallsdato på grunnlag av bilagsdato og betalingsbetingelse.


Filoppsett i bankprogrammet:

Normalt vil banken hjelpe deg å sette opp fil stien for remittering i contracting. Dette vil være litt forskjellig uti fra hvilket bankprogram du benytter.
Det er vanligvis under Administrasjon-filoppsett i bankprogrammet du finner dette.

Mottaksretur (fra bank):

(Dette er kun en bekreftelse fra banken på at de har mottatt filen. Dette oppdaterer ikke regnskapet i contracting)
   P:\Bankdata\TPMI0001.DAT       

Avregningsretur (fra bank):
   P:\Bankdata\TPAI0001.DAT     

Avvisningsretur (fra bank):
   P:\Bankdata\TPRI0001.DAT   

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"