Mine områder
Hjelp

Sykefraværsstatistikk

25-05-2020 13:24 (Sist oppdatert 25-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1617 Visninger

Alle arbeidsgivere plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom.

Dette kan ivaretas ved å registrere fravær under Lønn=> Lønnsregistrering=> Fraværsregistrering. 

Dette danner grunnlag for utskrift av sykefraværstatistikken til Statistisk Sentralbyrå og NAV.

syk3.JPG

 

Fraværsregistreringen brukes for å registrere fravær i bedriften, egenmeldinger, sykdom med melding, barns sykdom,

ferie, permisjon og evt. annet fravær.

syk.JPG

 

MERK:

Hvis man skal hente ut statistikk for registreringer registrert før versjon 14.00, må man trykke enter igjennom alle linjene slik at antall dager blir riktige.

 

 

Med hjemmel i folketrygdloven fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet gitt forskrifter om registrering av fravær.

Retningslinjene er beskrevet hos NAV.

nav.JPG

 

Fravær med varighet under en dag skal ikke rapporteres.

Du skal ikke sende inn statistikken, men ha den tilgjengelig ved kontroll, for eksempel fra Arbeidstilsynet.

 

Statistikken viser avtalte og faktiske utførte dagsverk fordelt på hvert kvartal pr. kvinne og mann.

Den viser egenmeldt sykefravær, legemeldt sykefravær, fravær pga. barns sykdom og annet fravær fordelt over tidsrom som 1-3 dager,

4-16 dager og mer enn 16 dager.

nva1.JPG

År

Årstall for statistikken som skal beregnes.

 

Avdeling fra / til

Her kan man angi om man vil selektere på avdelinger.

Det er avdeling angitt på lønnstaker som legges til grunn.

 

Detaljert statistikk

Angi om detaljer skal skrives ut.

Detaljer innebærer visning av alle lønnstakere med fravær for kvartalet. Totalt pr lønnstaker.

Kun aktuelt ved overføring til Excel.

 

Beregning av sykefraværsstatistikk

Statistikken omfatter alle fraværskoder, unntatt permittering og ferie.

 

Avtalte dagsverk

For hvert kvartal beregnes antall mulige dagsverk.

For hver person som er ansatt i kvartalet akkumuleres beregnet mulige dagsverk med i totalen, med korreksjon for stillingsprosent.

F.eks: kvartal 1 har 64 mulige dagsverk. En person har 50 % stilling og akkumuleres med i Avtalte dagsverk med 32 dagsverk.

 

Hvis en person har blitt ansatt i kvartalet eller har sluttet i kvartalet, tas kun de dager med hvor personen var ansatt.

F.eks: en person blir ansatt 1. februar.

Dagsverk for februar og mars akkumuleres med i Avtalte dagsverk i kvartal 1.

Tilsvarende hvis en person slutter i kvartalet.

 

Faktiske dagsverk

Dette er avtale dagsverk fratrukket summen av alle fravær, både sykefravær og annet fravær. Disse fraværene er også justert for stillingsprosent og fraværsgrad.

 

Totalt tilfeller

Summen av antall tilfeller for Sykefravær.

 

Totalt dagsverk

Summen av antall dagsverk for Sykefravær.

 

Sykefraværs %

Totalt dagsverk i % av avtalte dagsverk.

 

Antall ansatte

Antall personer som har vært ansatt i hele eller deler av kvartalet.

 

Alle fravær er justert for stillingsprosent og fraværsgrad.

Denne beregningen kan enten skrives ut eller tas til Excel

 

nva2.JPG

 

Sykefravær:

Fraværskode 1 - Egen sykdom (egenmelding)

Akkumulerer til kolonne Egenmelding 1 - 3 dager, Egenmelding 4 - 16 dager eller > 16 dager utfra antall dagsverk i fraværet. Det akkumuleres i antall tilfeller og antall dagsverk.

 

Fraværskode 2 - Egen sykdom m/sykmelding

Akkumulerer som kode 1 men i kolonnene for Legemelding.

 

Fraværskode 9 - Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager

Akkumulerer kun i kolonnene > 16 dager med antall tilfeller og antall dagsverk.

 

Disse fraværskodene summeres også opp i kolonnene Totalt tilfeller og Totalt dagsverk.

 

Fravær som går over 8 uker skal rapporteres i egen kolonne > 16 dager, herav > 8 uker.

Det akkumuleres i antall tilfeller og antall dagsverk.

Disse skal derimot ikke summeres til Totalt tilfeller og Totalt dagsverk da de allerede er summert via > 16 dager.

 

Annet fravær:

Fraværskode 3 og 4 - Barns sykdom og Barnepassert sykdom

Akkumulerer i kolonne Barns sykdom med antall tilfeller og antall dagsverk.

 

Fraværskode 5 og 6 - Permisjon med og uten lønn

Akkumulerer i kolonne Andre permisjoner med antall tilfeller og antall dagsverk.

 

Fraværskode 7 - Annet

Akkumulerer i kolonne Ikke legitimert fravær med antall tilfeller og antall dagsverk.

 

Disse fraværskodene summeres ikke til Totalt tilfeller og Totalt dagsverk.

 

Hvert fravær telles som ett og bare ett tilfelle og registreres kun i det kvartalet som fraværet starter i. D.v.s. når et fravær går over flere kvartal, vil det kun stå registrert som et tilfelle i det kvartalet det starter og med de dagsverk som tilhører dette kvartalet.

I de øvrige kvartalene akkumuleres kun dagsverk som faller i det kvartalet.

Dette gjelder også når et fravær går over et årsskifte.

 

Sykefravær som er registrert etter hverandre regnes som ett fravær.

F.eks. fraværslinjer som er registrert med dato 01.03.19 - 05.03.19 og 06.03.19 - 08.03.19 er ett fravær med 6 dagsverk.

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"