avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1139 Visninger
Skal dere ha med faste tillegg på faktura til kunder kan dette løses under Ordrereglene på kundekortet. Informasjonen i denne dialogen påvirker totalsum på faktura til kunden

I denne dialogen angis fast ordrerabatt (i %), kontantrabatt (i %), fakturagebyr (i kr.), ekspedisjonsgebyr (i kr.) og porto (i kr.) som automatisk belastes/trekkes fra på faktura.

Faste tillegg/fradrag-registeret finner du under Grunndata\Vedlikehold registre\Kunde\Tillegg/Fradrag. 

Tast Enter i tomt Tillegg og fradragfelt så neste ledige nummer i registeret fremkommer. Ved første gangs bruk er dette nummeret 1.Skriv inn tillegget og fradragets navn i det påfølgende navnefeltet.
Merk for Standardverdi hvis dette oppsettet skal være standard for nye kunder. På eksisterende kunder må dette settes inn som et valg på deres kundkort.

Tillegg

Fast fakturagebyr i kroner beregnes automatisk på faktura og vil virke inn på sluttsummen ved ordreregistreringen. Dette tillegget kan redigeres inn på blanketter ved hjelp av tilleggsmodulen DesignStudio. 

Fast ekspedisjonsgebyr i kroner beregnes automatisk på faktura og vil virke inn på sluttsummen ved ordreregistreringen. Dette gebyret fremkommer på standard faktura.

Fast porto i kroner belastes automatisk på faktura og vil virke inn på sluttsummen ved ordreregistreringen. Porto fremkommer på standard faktura.

Angi beløpsgrenser for de ulike tilleggene etter behov. Slik settes maksimumsgrenser for disse beløpene:

Felt

Beløpsgrense og eksempler

Fakturagebyr i kr.

Maksimumsgrense for sum ordre for tillegg.
Eksempel: Verdien 1000,00 medfører at sum ordre må overstige dette beløpet før fakturagebyr ikke legges til.

Ekspedisjonsgebyr i kr.

Maksimumsgrense for sum ordre for tillegg.
Eksempel: Verdien 1000,00 medfører at sum ordre må overstige dette beløpet før ekspedisjonsgebyr ikke legges til.

Porto i kr.

Maksimumsgrense for sum ordre for tillegg
Eksempel: Verdien 1000,00 medfører at sum ordre må overstige dette beløpet før porto ikke legges til.


Kalkuler på kredittordre:
Kryss av her for de tillegg du ønsker skal bli med på en kreditordre, dvs. en ordre hvor fakturasummen er negativ.
Merk:Dette gjelder ikke ved kreditering i kassesalg-rutinen.

Kalkuler på nullordre:
Kryss av her for de tillegg du ønsker skal bli med på en nullordre, dvs. en ordre hvor fakturasummen er 0.00.

Kalkuler på restordre:
Kryss av her for de tillegg du ønsker skal bli med på en restordre.

Merk:I avslutningsboksen for ordre vil du til høyre for porto og ekspedisjonsgebyr se et statusfelt som angir om feltet er automatisk beregnet. Hvis man overstyrer verdien, settes status til Manuell og verdien vil da følge ordren uten ny kalkulering ved status-endring av ordren. Man kan også manuelt overstyre status fra Auto til Manuell via høyre muesetast meny i verdi-feltene.

Kalkuler bare ved fakturering:
Kryss av her hvis du ønsker at Fakturagebyr kun skal beregnes ved fakturering og dermed kun vises på fakturablanketter. Hvis parameteret ikke er krysset av, vil Fakturagebyr også beregnes/reberegnes når man oppretter/endrer en ordre og dermed komme med på ordreblanketter også.

Merk: Ved ordretype Kassesalg vil ikke Fakturagebyr bli beregnet.

Fradrag

Fast ordrerabatt i % trekkes automatisk fra på faktura og vil virke inn på sluttsummen ved ordreregistreringen. Dette fradraget kan redigeres inn på blanketter ved hjelp av tilleggsmodulen DesignStudio.

Fast kontantrabatt i % trekkes automatisk fra på faktura og vil virke inn på sluttsummen ved ordreregistreringen. Dette fradraget kan redigeres inn på blanketter ved hjelp av tilleggsmodulen DesignStudio.

Angi beløpsgrenser for de ulike fradragene etter behov. Slik settes maksimumsgrenser for disse beløpene:

Felt

Beløpsgrense og eksempler

Ordrerabatt i %

Maksimumsgrense for sum ordre før rabatt beregnes.
Eksempel: Verdien 1000,00 medfører at sum ordre må overstige dette beløpet før ordrerabatt trekkes fra.

Kontantrabatt i %

Maksimumsgrense for sum ordre før rabatt beregnes.
Eksempel: Verdien 1000,00 medfører at sum ordre må overstige dette beløpet før kontantrabatt trekkes fra.


Fast linjerabatt i % benyttes for å gi ordrelinjer en fast rabattsats. Leses kun inn på ordrelinjer hvor det ikke er andre pris/rabattavtaler som slår til. Denne rabatten vil komme i tillegg til andre faste ordrerabatter, og beregnes etter at andre rabatter er fratrukket.

I feltet returordrereduksjon i % angis reduksjon i ordrens verdi når denne returneres fra kunde. Reduksjonen beregnes kun ved returordretyper "For sent levert vare" og "Retur av vare". Angis verdien 10,00 vil dette medføre at kreditert beløp reduseres med 10% ved avslutning av ordre.

 

Denne informasjonen er og å finne i hjelpefunksjonen (F1) i Visma Global.