Mijn Communities
Help

Kennisbank YouServe HRYou

Sorteren op:
1. Aanpassingen wet- en regelgeving 1.1 Inleiding In deze Vooraankondiging vind je informatie over de aanpassingen in Payroll Business voor de jaarovergang van 2023 naar 2024. De meeste functionele aanpassingen zijn opgenomen in eerdere releases van Payroll Business vanaf de release van oktober. De overige functionele aanpassingen zijn beschikbaar na de januari release. Aandachtspunten In deze Vooraankondiging vind je de definitieve informatie over de aanpassingen voor de jaarovergang. Als er naderhand aanvullingen zijn op de informatie in deze Vooraankondiging, vermelden we deze in de Release notes van januari 2024. Diverse wettelijke wijzigingen voor 2024 hebben we al in oktober, november en december in Payroll Business doorgevoerd, om de jaarovergang zo makkelijk mogelijk te maken. In deze Vooraankondiging vatten we alle zaken nog eens samen, zodat je alles op een plek kunt raadplegen. Nieuwsbrief Belastingdienst Zie voor de wijzigingen in wet- en regelgeving ook de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst die je kunt downloaden van www.belastingdienst.nl. 1.2 Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomens gaat in 2024 omhoog naar € 5.532. De arbeidskorting voor de hogere inkomens wordt afgebouwd. Als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 39.957 per jaar, wordt de arbeidskorting in 2024 verminderd met 6,510% van dit inkomen. De arbeidskorting is € 0 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking € 124.934 of hoger is.  1.3 Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar € 3.362. De algemene heffingskorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Bij een jaarinkomen boven het grensbedrag € 24.812 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met een percentage van 6,63% en is volledig afgebouwd vanaf het inkomen € 75.518.  Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat. 1.4 Ouderenkorting De ouderenkorting wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar € 2.012. De ouderenkorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Deze begint bij een jaarinkomen dat meer bedraagt dan € 44.819 en is 15%. Het maximale bedrag van de afbouw bedraagt eveneens € 2.012. Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat en de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 1.5 Alleenstaande ouderenkorting Tot 1-1-2024 mocht de alleenstaande ouderenkorting alleen maar door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden toegepast. Met ingang van 1-1-2024 mogen ook andere inhoudingsplichtigen dan de SVB de alleenstaande ouderenkorting toepassen en wordt deze in zowel de groene als in de witte tabellen gepresenteerd. Vanaf 1-1-2024 kan een AOW-gerechtigde die je verloont, verzoeken om ook de alleenstaande ouderenkorting toe te passen.  Medewerker > Arbeidsrelatie > Loonheffingen (medewerker) Binnen Payroll Business is deze nieuwe korting geïmplementeerd en is het mogelijk om deze te laten berekenen. Per 1-1-2024 is hiervoor aan het scherm Loonheffingen (medewerker) het veld Alleenstaande ouderenkorting toegevoegd. Standaard heeft dit veld de waarde Nee. Als je hier Ja invult en de medewerker is AOW gerechtigd, dan zal Payroll Business bij het berekenen van de verschuldigde loonheffing ook de alleenstaande ouderenkorting toepassen.  1.6 Bijzondere beloningen Voor het berekenen van de loonheffing voor bijzondere beloningen De al bestaande tabellen voor de bijzondere beloningen zijn aangepast aan de cijfers van 2024. 1.7 Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar € 899. Dit bedrag bestaat uit de volgende vier heffingscomponenten: loonbelasting premie AOW premie Anw premie Wlz Het bedrag € 899 geldt voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd die over de eerste tariefschijf de gecombineerde loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verschuldigd. Dat betekent dat er één of meer heffingscomponenten moeten worden geëlimineerd als de medewerker of de uitkeringsgerechtigde zijn loon geniet: vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt (de AOW-component) in een herleidingssituatie (één of meer van de vier componenten) bij wonen in het buitenland (de loonbelastingcomponent) Payroll Business berekent het juiste bedrag aan Jonggehandicaptenkorting. Hiervoor hebben wij in de referentietabel Loonheffing jonggehandicaptenkorting de bedragen van 2024 opgenomen. Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Jonggehandicaptenkorting op Ja staat.    2. Minimum uurloon ingaande per 1 januari 2024 2.1 Controle op wettelijk minimumloon In Payroll Business kun je opgeven dat het uitbetaalde loon gecontroleerd moet worden op het wettelijke minimumloon. Dit doet je via het gegevenselement Controleren op wettelijk minimumloon. Hiervoor kun je de volgende waardes vastleggen: Niet controleren De controle vindt niet plaats. Alleen controleren. De controle vindt plaats en als het uitbetaalde loon onder het wettelijk minimumloon ligt, dan krijg je hiervan een signaal in het Signaleringsverslag.  Controleren en aanvullen. De controle vindt plaats en als het uitbetaalde loon onder het wettelijk minimumloon ligt, dan krijg je hiervan een signaal in het Signaleringsverslag en er vindt een aanvulling plaats tot aan het minimumloon. 2.2 Wettelijke wijziging per 1 januari 2024 Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd.  De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen, bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week. Onder de oude Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur.  Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. 2.3 Berekening en voorbeelden Door deze wettelijke wijziging voert Payroll Business de berekening van het minimumloon bij een medewerker met een vaste arbeidsduur in de week vanaf 1-1-2024 als volgt uit: Bij maandverloning Het minimumloon per maand op fulltime basis wordt berekend volgens de volgende formule. (Aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar * minimumuurloon) \ 12 Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die van toepassing is. Bij 4 weken verloning Het minimumloon per 4 weken op fulltime basis wordt berekend volgens de volgende formule. (Aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar * minimumuurloon) \ 13 Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die van toepassing is.   In onderstaande voorbeelden geldt een minimumuurloon van 13,17.   Voorbeeld 1 Maandverloning Voor het bedrijf geldt een werkweek van 40 uur Medewerker werkt 40 uur per week. Deeltijdfactor 1 Aantal werkdagen bij maandverloning voor 2024: 262 Fulltime arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096 Minimumloon op fulltime basis is: (2096 * 13,17) / 12 = 2.300,36 Minimumloon op parttime basis is: 2.300,36 * 1 = 2.300,36 Voorbeeld 2 Maandverloning Voor het bedrijf geldt een werkweek van 40 uur Medewerker werkt 20 uur per week. Deeltijdfactor 0,5 Aantal werkdagen bij maandverloning voor 2024: 262 Fulltime arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096 Minimumloon op fulltime basis is: (2096 * 13,17) / 12 = 2.300,36 Minimumloon op parttime basis is: 2.300,36 * 0,5 = 1.150,18 Voorbeeld 3 4-weken verloning Voor het bedrijf geldt een werkweek van 40 uur Medewerker werkt 40 uur per week. Deeltijdfactor 1 Aantal werkdagen bij maandverloning voor 2024: 260 Fulltime arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 Aantal arbeidsuren in 2024: 260 * 8 = 2080 Minimumloon op fulltime basis is: (2080 * 13,17) / 13 = 2.107,20 Minimumloon op parttime basis is: 2.107,20 * 1 = 2.107,20  Berekening minimumloon bij jeugdige met vaste arbeidsduur in de week Als een jeugdige in de afrekenperiode jarig is en een hoger minimumuurloon van toepassing wordt, dan wordt het gemiddelde minimumloon berekend dat in die afrekenperiode van toepassing is.  Voorbeeld 4 Maandverloning Voor het bedrijf geldt een werkweek van 40 uur Medewerker werkt 40 uur per week. Deeltijdfactor 1 Geboortedatum van de medewerker is 16-1-2008 Op 16-1-2024 wordt hij 16 jaar Minimum uurloon voor een 15 jarige is: 3,96 Minimum uurloon voor een 16 jarige is: 4,41 Minimumloon voor de periode dat hij 15 jaar oud is Werkdagen voor 2024: 262 Fulltime arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096 Minimum loon per maand: (2096 * 3,96) / 12 = 691,68 Pro rata op basis van werkdagen voor de periode dat hij 15 jaar is: (11 / 23) * 1 * 691,68) = 330,80 Minimumloon voor de periode dat hij 16 jaar oud is Werkdagen voor 2024: 262 Fulltime arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096 Minimum loon per maand: (2096 * 4,41) / 12 = 770,28 Pro rata op basis van werkdagen voor de periode dat hij 16 jaar is: (12 / 23) * 1 * 770,28) = 401,89 Totaal: 330,80 + 401,89 = 732,69 Nieuwe berekening minimumloon door Payroll Business bij medewerker zonder vaste arbeidsduur in de week Deze medewerkers kunnen op basis van de gewerkte uren verloond worden via de arbeidsvoorwaardevariant Salaris (variabel bruto). Het minimumloon wordt dan berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het minimumuurloon dat van toepassing is.   Voorbeeld 5 Minimumuurloon bedraagt 13,17 Medewerker heeft 100 uur gewerkt Minimumloon bedraagt: 100 uur * 13,17 = 1.317,00 Berekening minimumloon bij jeugdige zonder vaste arbeidsduur in de week Als een jeugdige wordt verloond op basis van de gewerkte uren en in de afrekenperiode jarig is, dan wordt er het gemiddeld minimumuurloon berekend dat in die afrekenperiode van toepassing is. Dat wordt vervolgens vermenigvuldigd met de gewerkte uren van de medewerker.  Voorbeeld 6 Maandverloning Medewerker heeft een oproepcontract Geboortedatum van de medewerker is 16-1-2008 Op 16-1-2024 wordt hij 16 jaar In de afrekenperiode is er 80 uur gewerkt Minimum uurloon voor een 15 jarige is: 3,96 Minimum uurloon voor een 16 jarige is: 4,41 Minimum uurloon voor de periode dat hij 15 jaar is op basis van pro-rata werkdagen (11 / 23) * 3,96 = 1,893913 Minimum uurloon voor de periode dat hij 16 jaar is op basis van pro-rata werkdagen (12 / 23) * 4,41 = 2,300870 Gemiddeld minimumuurloon: 1,893913 + 2,300,870 = 4,194783 Minimumloon voor deze afrekenperiode: 80 (gewerkte uren) * 4,194783 (gemiddeld uurloon) = 335,58264 Afgerond 335,58 Berekening minimumloon bij indexatie wettelijk minimumuurloon Dit speelt bij 4-weken verloning. In periode 7 valt dan namelijk 1 juli, waardoor er twee minimumuurloonbedragen van toepassing zijn voor die afrekenperiode.   Bij een medewerker met een vast overeengekomen arbeidsduur, wordt dan het gemiddelde minimumloon berekend dat in die afrekenperiode van toepassing is. De werkwijze is dan overeenkomstig voorbeeld 4. Bij een medewerker zonder vast overeengekomen arbeidsduur, wordt dan het gemiddelde minimumuurloon berekend dat in die afrekenperiode van toepassing is. De werkwijze is dan overeenkomstig voorbeeld 6.  Arbeidsvoorwaardevariant Salaris daglonen aangepast Via de arbeidsvoorwaardevariant Salaris daglonen kun je een medewerker verlonen op basis van de gewerkte dagen. Aangezien hier geen gewerkte uren worden vastgelegd, is het niet meer mogelijk om het minimumloon te bepalen. Daarom hebben we met ingang van 1-1-2024 het veld Controleren op wettelijk minimumloon van het medewerkerscherm Salaris daglonen verwijderd. Nieuwe berekening minimum vakantietoeslag op basis van nieuw minimumuurloon De minimum vakantietoeslag wordt op fulltime basis berekend volgens de volgende formule: Aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar * minimumuurloon * percentage vakantietoeslag   en vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die van toepassing is.  2.4 Percentages en parameters Sociale Verzekeringen Maximum premieloon Het maximum premieloon is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 71.628, was in 2023 €66.956. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds laag Dit premiepercentage is gelijk gebleven aan de waarde van 2023 en is 2,64%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het lage percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering.  Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds hoog Dit premiepercentage is gelijk gebleven aan de waarde van 2023 en is 7,64%. Premie Arbeidsongeschikheidsfonds laag Dit premiepercentage is per 1 januari 2024 verhoogd naar 6,18%, was in 2023 5,46%. Premie Arbeidsongeschikheidsfonds hoog Dit premiepercentage is per 1 januari 2024 verhoogd naar 7,54%, was in 2023 7,11%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het hoge percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf laag / Aof uitkering.  Premie Wet Kinderopvang (WKO) Dit premiepercentage is per 1 januari 2024 ongewijzigd ten opzichte van 2023 en blijft 0,50% . Premie werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet (laag) Het percentage voor de premie werknemersbijdrage ZVW is per 1 januari 2024 verlaagd naar 5,32%; in 2023 was dit 5,43%. Premie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (hoog) Het percentage voor de premie werkgeversheffing ZVW is per 1 januari 2024 verlaagd naar 6,57%; in 2023 was dit 6,68%. Vrije vergoeding per kilometer(reiskosten) Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor reiskosten, is per 1 januari 2024 verhoogd naar 0,23 cent per kilometer; in 2023 was dit 0,21 cent per kilometer. Vrije vergoeding thuiswerken Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor thuiswerken is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 2,35; in 2023 was dit € 2,15. 2.5 Premie Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW) Het percentage voor de premie PAWW is per 1 januari 2024 verlaagd naar 0,08%; in 2023 was dit 0,15%.   2.6 Loonheffing – verschil Ook dit jaar zit er, net als vorig jaar, mogelijk een verschil in de loonheffing die is berekend in de salarisadministratie en de belasting die een medewerker moet betalen op basis van de inkomstenbelasting. Dit verschil wordt veroorzaakt door de opbouw en de afbouw in de arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de ouderenkorting, waarbij bij de bijzondere beloningen onvoldoende rekening wordt gehouden in de loonberekening. Dit is geen fout in de salarissoftware, maar is wettelijk zo vastgesteld. 3. Wijzigingen 30% regeling 2024 3.1 WNT-norm Vanaf 2024 geldt er een WNT-norm (Wet Normering Topinkomens). Dat betekent dat iedereen maar maximaal 30% mag krijgen over deze norm van € 233.000. Overgangsregeling Er geldt echter een overgangsregeling: medewerkers die in december 2022 de 30% hebben genoten op de loonstrook - LET OP: dit is iets anders dan datum beschikking - mogen de komende 2 jaar nog gebruikmaken van deze overgangsregeling en voor hen hoeft de WNT-norm dus niet te gelden.   Omdat de salarisverwerking in 2024 maximaal terug kan naar januari 2023 en niet meer naar december 2022, is het voor het systeem niet mogelijk dit te baseren op basis van payrollelementen. Daarom hebben we aan de schermen voor de 30% regeling een veld toegevoegd waarmee je dit kunt regelen. Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > 30%-regeling Aan de betreffende schermen hebben we het volgende veld toegevoegd: WNT norm niet toepassen (2024 en 2025) Voor medewerkers waarbij in de salarisverwerking van december 2022 de 30%-regeling van toepassing was op de loonstrook en die gebruik mogen maken van de overgangsregeling, kun je dit veld op Ja zetten. Actie Je hoeft dit veld alleen in te vullen als er sprake is van de overgangsregeling. 3.2 Verhogen Norminkomen De wens was om het norminkomen te kunnen verhogen met meer dan 0,01 cent. Vanaf 1-1-2024 hebben we daarom aan de bedrijfsschermen voor de 30%-regeling een nieuw veld toegevoegd waarmee je kunt instellen met welk bedrag je het norminkomen wilt ophogen. Standaard gaan we dit op Landniveau instellen op € 1.00 en kun je als klant afwijken. Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens (bedrijf) > 30% regeling Standaard zetten we dit veld op €1,00. Als je het norminkomen met een ander bedrag wilt ophogen, kun je vanaf nu zelf het bedrag aanpassen. Actie Je hoeft dit veld alleen aan te passen als je af wilt wijken van de standaard €1,00 ophogen van de norm. 4. Pensioenwijzigingen 2024 4.1 Uniforme Pensioen Aangifte Pensioenfondsen die overstappen op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) In voorgaande jaren hebben steeds meer pensioenfondsen de overstap gemaakt naar de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). In 2024 zijn er echter GEEN fondsen die de overstap naar de UPA maken.  Regelingen die voor 2024 worden toegevoegd / verwijderd Voor 2024 worden er vanuit de diverse pensioenregelingen en CAO's een aantal regelingen verwijderd en toegevoegd. Hieronder vermelden we de wijzigingen per fonds via ons CAO-nieuws op de community. 4.2 UPA 2024 - Wijziging in de Verlofsoorten Onbetaald langdurig zorgverlof Als er sprake is van Onbetaald Langdurig zorgverlof moeten vanaf 2024 de uren en de nieuwe code OLZ worden opgenomen in de UPA. Daarom hebben we een nieuwe grondslag aangemaakt UPA - Uren Onbetaald langdurig zorgverlof. In deze grondslag kun je de uren toevoegen vanuit de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij Verlof die je gebruikt voor onbetaald langdurig zorgverlof. De opgegeven uren en de code OLZ worden dan automatisch doorgegeven in de UPA. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Wij hebben de grondslag UPA - Uren Onbetaald langdurig zorgverlof toegevoegd, zodat je vanaf 01-01-2024 de juiste uren kan koppelen. Actie Je hoeft deze grondslag alleen te vullen als je gebruik maakt van langdurig zorgverlof en de UPA. 4.3 UPA 2024 - Telling Natuurlijke Personen Waarom Vanaf 2024 moeten wij een totaaltelling van het aantal natuurlijke personen doorgeven bij elke regeling. Hoe In de totalen van de UPA hebben wij deze nieuwe regel toegevoegd zodat dit juist wordt doorgegeven richting de UPA. Actie Er is geen actie nodig.  4.4 Wijzigingen APG Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Periodieke Interface APG Voor APG zijn er geen wijzigingen voor 2024. 5. Aanpassingen Payroll Business 2024 5.1 Jaarlijks controleren en aanpassen op basis van beschikking Belastingdienst Waarom Ieder jaar ontvang je medio november van de Belastingdienst een beschikking waarin staat of jouw organisatie voor het eerstvolgende jaar (nu dus 2024) wordt beschouwd als kleine werkgever, middelgrote werkgever of grote werkgever. Ook vind je in deze beschikking de nieuwe percentages van de Werkhervattingskas die voor jouw onderneming van toepassing zijn.  Actie Controleer op basis van de beschikking of deze gegevens voor het komende jaar correct zijn vastgelegd.  Ga naar Instellingen > Berekening > Gegevens UWV. Controleer of in het veld Keuze Aof premie laag / hoog berekenen de juiste waarde is ingevuld per 1-1-2024. Leg de nieuwe percentages voor de Werkhervattingskas uitgesplitst vast in de velden ZW flex perc werkgever en WGA perc werkgever; als je de helft van de WGA premie verhaalt op de medewerker, vul dan ook het percentage in bij het veld WGA perc werknemer. 5.2 CAO Codes Vanaf 2024 heeft de Belastingdienst een aantal CAO's afgesloten. Dit betekent dat de onderstaande CAO's niet meer worden verstuurd naar de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij de omschrijvingen van de CAO's aangepast met de omschrijving: vervallen per 1-1-2024. Actie Medewerker > Contract > CAO Code en Afwijkende CAO code Je hoeft niets te doen. Uit analyse is gebleken dat geen van deze CAO codes in Payroll Business in gebruik zijn. 5.3 Tijdspaarfonds Waarom De Belastingdienst wilt vanaf 1-1-2024 doorkrijgen of er sprake is van een Tijdspaarfonds bij een inkomstenverhouding. Dit hoef je alleen door te geven als er een afspraak is op CAO-niveau of in de arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer. Voorbeeld is de CAO uw en Infra waarbij dit speelt. Hiervoor hebben we een Ja/ nee veld toegevoegd aan het scherm Loonaangifte (contract).  Hoe Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met de ingang van 1-1-2024 hebben we het veld Tijdspaarfonds  toegevoegd aan het scherm Loonaangifte (contract). Hierin kun je zo nodig Ja of Nee invullen.  Actie Er is alleen actie nodig als er vanuit de CAO of de arbeidsovereenkomst sprake is van een Tijdspaarfonds. In dat geval moet dit veld altijd worden doorgegeven naar de Belastingdienst. 5.4 Reden Invloed verzekeringsplicht 1 Waarom De Belastingdienst gaat vanaf 1-1-2024 een aantal zaken strenger controleren. Een van die strengere controles betreft signaal L1906. Om jullie als klant op een juiste en gemakkelijke manier te ondersteunen en deze fouten zo vroeg mogelijk in het proces te voorkomen, hebben we ervoor gekozen om het veld Invloed verzekeringsplicht 1 te verhuizen van het scherm Loonaangifte contract naar het scherm Arbeidscontract. Op deze manier kunnen we de logica van dit signaal gebruiken in het mutatieproces en ervoor zorgen dat het niet meer mogelijk is de foutieve mutatie vast te leggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract  Met ingang van 1-1-2024 vind je het veld Invloed verzekeringsplicht 1 in het scherm Arbeidscontract waar we het tussen de velden Aard arbeidsverhouding en Reden einde Arbeidsverhouding hebben geplaatst. Actie Er is geen actie nodig. De klanten waarbij dit signaal speelde, hebben we persoonlijk benaderd en gevraag dit op te lossen om de problemen in januari voor te zijn. 6. Wijzigingen in signaleringen 2024 6.1 Fouten Vanaf 2024 hebben we opnieuw van een aantal signalen de ernst Waarschuwing gewijzigd in Fout en ze daarom verplaatst van Waarschuwing naar Fout. Deze verandering kan voortkomen uit het feit dat de Belastingdienst het signaal zwaarder laat wegen, zoals signaal L1906, maar ook omdat jullie als klant graag willen, dat wij helpen om de signalen te voorkomen.    De onderstaande signalen zijn verplaatst van Waarschuwing naar FOUT waardoor het niet meer mogelijk is ze foutief naar de Belastingdienst te sturen. Dit voorkomt dat je een brief van de Belastingdienst ontvangt.  Code 2023 Code 2024 Signaal Nieuwe Tekst 1906 1906 1906 - Arb verh en/of Srt inkv fout bij Invl verz Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 en 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is. 2106 2106 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Als de waarde van het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13 of 15  OF de waarde van het veld Aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 18, dan moet Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd de waarde N.V.T hebben. 2221 2221 2221 - Srt contr moet N zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Soort contract de waarde Niet van toepassing bevatten. 2222 2222 2222 - Schrift ovk  moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Niet van toepassing bevatten. 2223 2223 2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten. 6.2 Waarschuwingen Onderstaand signaal heeft een einddatum van 31-12-2023 gekregen. De eerste 2 signalen zijn vervangen door het signaal L1906, dat we hebben aangepast en verbeterd, omdat de Belastingdienst deze situatie vanaf januari 2024 als FOUT gaat behandelen. Het signaal L2212 heeft een einddatum van 31-12-2023 gekregen, omdat de Belastingdienst hier niet meer op gaat signaleren. Code 2023 Code 2024 Signaal Toelichting - - Bij Invl. verz. pl. hoort niet Arb.verh.: 7 of 79 Als het veld Invloed verzekeringsplicht 1 een waarde bevat, dan mag het veld Aard arbeidsverhouding niet de waarde 07 (Stagiair) of 79 (Opting-in-regeling) bevatten. - - Bij Invloed verz.pl. hoort Soort inkomen: 11 of 15 Als het veld Invloed verzekeringsplicht 1 is gevuld, dan moet het veld Soort inkomen de waarde 11 (Loon ambtenaar (Ambt.wet 1929)) of 15 (Loon, overig) bevatten. 2212 - 2212 - Aant verl uren 0 als loon is vak.bijs. + AVWBedrag Als Loon in geld groter is dan € 0 en gelijk is aan de som van vakantiebijslag en arbeidsvoorwaardenbedrag,  én het veld Incidentele inkomstenvermindering is ongelijk aan Z (Ziekte) en de Datum einde inkomstenverhouding is leeg, dan moet het aantal verloonde uren gelijk zijn aan 0. 6.3 Informatief De Belastingdienst controleert op meer zaken dan waar ze op afkeuren of waarover ze een brief sturen. Sommige signalen worden aan de Software leveranciers alvast teruggegeven als informatief signaal. Dit zijn signalen waar de Belastingdienst al wel last van heeft in de administratie, maar er nog over nadenkt om deze in een later stadium als signaal terug te gaan geven aan de inhoudingsplichtige. Deze geven ze dus al wel aan de Software Leverancier terug, zodat deze er samen met de klanten voor kunnen zorgen dat dit wordt opgelost voordat ze deze per brief gaan terugkoppelen. Om jullie als klant hierbij te ondersteunen gaan we vanaf 1-1-2024 onderstaande signalen als Informatieve signalen teruggeven in het Signaleringsverslag.  Code 2023 Code 2024 Signaal Toelichting - C0223 C0223 - Code invloed verzekeringsplicht onjuist Je hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met A of B, terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW de waarde J heeft. - C1124 C1124 - Soort inkomst.verh/Werkgeversbijdrage fout Je hebt de Werkgeversheffing Zvw gevuld met een bedrag ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17.  
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 10:15 (Bijgewerkt op 25-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 625 Weergaven
Hieronder kun je de pdf's downloaden met uitleg over de diverse salarisspecificaties van Payroll Business. Het gaat om uitleg van de volgende salarisspecificaties: Uitleg 3-Koloms salarisstrook  Uitleg 4-Koloms salarisstrook  Uitleg Liggende Matrix salarisstrook  Uitleg Staande Matrix salarisstrook  De uitleg is gebaseerd op de gegevens van een voorbeeldspecificatie van januari 2024 en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.   De pdf's van deze voorbeeldloonstroken kun je ook downloaden van de algemene website van YouServe via  Uitleg over jouw loonstrook.   
Volledig artikel weergeven
09-01-2024 12:25 (Bijgewerkt op 22-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 303 Weergaven
In Payroll Business hebben we enige tijd al de vernieuwde proforma berekening. Hieronder vind je meer uitleg hoe deze optie in Payroll Business te gebruiken is, met daarbij ook de nodige voorbeelden die vaak gebruikt worden.     Uitleg Proforma Met de Proforma berekening maakt u een salarisberekening voor één medewerker onafhankelijk van de reguliere salarisberekening. De Proforma berekening gebruikt de bestaande inrichting en medewerker gegevens van Payroll Business. Dit resulteert in een Proforma salarisstrook die u via Mijn rapporten kunt opvragen.    Na het starten van de functie Proforma berekening selecteert u de medewerker waarvoor u Proforma berekeningen wilt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld eerst de berekening uitvoeren op basis van de gegevens zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn. Daarna kunt u in het scherm bepaalde arbeidsvoorwaarde gegevens activeren of deactiveren en medewerker gegevens aanpassen en na iedere berekening het effect van de wijzigingen op de bruto-netto (of netto-bruto berekening) bekijken.    Uitgangspunten De Proforma berekening kan op ieder moment voor een medewerker worden uitgevoerd De berekening gaat altijd uit van de laatst berekende salarisverwerking voor het betreffende bedrijf en de betreffende medewerker. Dit houdt in dat de Proforma berekening rekening houdt met de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de actuele periode.  Voorbeeld 1: een bedrijf heeft de salarisberekening van de maand juni gestart. In dat geval is de Proforma berekening gebaseerd op de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de maand juni Voorbeeld 2: een bedrijf heeft de salarisberekening van de maand juni afgesloten. In dat geval is de Proforma berekening gebaseerd op de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de maand juli   De Proforma resultaten worden niet vastgehouden of bewaard. Na het verlaten van het scherm zijn alle eventueel gewijzigde waardes ongedaan gemaakt In de Proforma berekening wordt rekening gehouden met cumulatieve waarden tot en met de vorige aan de actuele periode Als een Proforma berekening wordt uitgevoerd in de maand waarin de betaling van vakantiegeld of eindejaarsuitkering plaatsvindt, dan wordt de totale betaling getoond zoals in de reguliere berekening Er worden geen TWK-berekeningen uitgevoerd: alle mutaties die u opgeeft worden beschouwd als mutaties voor de actuele periode Als er alternatieve omschrijvingen zijn gedefinieerd voor gegevenselementen, ziet u deze alternatieve omschrijvingen ook in Proforma. Menu Proforma De Proforma berekening zie je onder onderstaande menu:   Beheer/Salarisberekening/Proforma Berekening   Uitleg scherm en velden Proforma berekening Medewerker zoeken   Kies in het menu Beheer -> Salarisberekening -> Proforma berekening  Zoek en selecteer de gewenste medewerker. U ziet nu in het scherm Proforma de gegevens van de medewerker zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn  Berekening starten  Via de knop Start berekening rechtsonder in het scherm kunt u een berekening uitvoeren  U kunt ervoor kiezen om als eerste een berekening uit te voeren op basis van de huidige gegevens van de medewerker, door na het selecteren van de medewerker meteen op Start berekening te klikken Onderin het scherm ziet u dan de berekeningsgegevens onder Resultaat voor gekozen medewerker, deze zullen in principe altijd gelijk zijn aan de meest recente (voorlopige) salarisstrook. Gegevens pro forma wijzigen en ten behoeve van de berekening Klik bij Elementen rechts op het icoon en zoek via de zoekfunctie de gegevenselementen die u wilt wijzigen, bijvoorbeeld het Salaris bedrag. Bij huidige waarde ziet u de waarde die op dat moment bij de medewerker is vastgelegd  U kunt bij Rekenwaarde een waarde opgeven waarmee gerekend moet worden  Let op: dit is een Proforma-waarde; deze gegevens worden niet opgeslagen bij de medewerker. Klik op Start berekening om de Proforma berekening uit te voeren.    Output Het PDF-rapport  Als de berekening het gewenste resultaat oplevert en u wilt dit delen met iemand anders, bijvoorbeeld een collega of medewerker, klik dan op de knop Maak rapport om een pdf van de berekening te maken.    Ga vervolgens naar Rapporten -> Mijn rapporten om de pdf te bekijken en eventueel elders op te slaan.  De presentatie van de berekening is hetzelfde als de presentatie in het scherm  Op de tweede pagina van de pdf staan de gewijzigde velden van de Proforma berekening, die ook in het scherm worden getoond.  Medewerker Naam  Bovenin staat de naam van de medewerker vermeld. Dit komt ook terug in het PDF-rapport. Als de berekening bedoeld is voor iemand anders, bijvoorbeeld een sollicitant met soortgelijke arbeidsvoorwaarden als de gekozen medewerker, pas dan de naam aan voordat u het PDF-rapport aanmaakt.    Let op:  Als u na het bekijken van het rapport weer terugkeert naar het scherm Proforma berekening, ziet u in het scherm weer de actuele gegevens zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn De wijzigingen die u had aangebracht, zijn ongedaan gemaakt Het Proforma rapport is geen salarisstrook, je kunt het logo bijvoorbeeld niet aanpassen   Definities Als een bepaald reken scenario vaker voorkomt, is het handig om de gekozen elementen op te slaan als definitie. De werkwijze is hetzelfde als bij een aantal rapporten.    Een definitie aanmaken  Vul een naam voor de definitie in bij Definitie-omschrijving Klik rechtsonder op Definitie opslaan (rechts onder)  De verzameling velden is nu opgeslagen onder de opgegeven naam. Een definitie gebruiken  Kies het keuzerondje Bestaande definitie  Kies een definitie uit de lijst met definities De eerder opgeslagen lijst met elementen wordt nu getoond en kan gebruikt worden.  Een definitie beschikbaar stellen  Ben je tevreden over een bepaalde definitie? Dan kunt u deze ook delen met collega's. Dit werkt hetzelfde als bij de Ad-hoc rapportage:  Geef in het veld Definitie beschikbaar op voor wie u de definitie beschikbaar wilt stellen. Als u een specifiek bedrijf invult, dan is de definitie alleen beschikbaar om toe te passen bij dat bedrijf.  Vult u de klant in, dan is de definitie te gebruiken bij alle bedrijven.  Klik op Definitie opslaan  Let op: als u een definitie deelt met uw collega's houdt dat in dat ook zij de definitie kunnen wijzigen en/of verwijderen.  Tip: bedenk bij het opslaan van definities duidelijk herkenbare namen. Verwijder definities die u niet meer gebruikt, zodat de lijst overzichtelijk blijft.   Voorbeelden Hieronder hebben we een aantal veelvoorkomende vragen uitgewerkt met de benodigde elementen.   Salariswijziging   Wanneer je gebruik maakt binnen jouw organisatie van salarisschalen kun je onderstaande elementen gebruiken:   Uren / dagen wijziging ( Deeltijdfactor wijziging) Met het aanpassen van Uren periode wijzig je het aantal uren dat een medewerker wil gaan werken. Hiermee verandert automatisch de deeltijdfactor en het bijbehorende salaris.   Auto van de zaak Zorg dat je bij het element Auto van de zaak (AV) de arbeidsvoorwaarden op “Standaard variant “ muteert. Wanneer iemand al een auto van de zaak heeft zal deze al ingevuld staan.   Verlof Zorg dat je bij elementen Loondoorbetaling bij verlof  “Uitsplitsing” (AV)muteert. Hieronder een voorbeeld van Betaald ouderschapsverlof. Mocht je een ander soort verlof willen muteren kun je deze zoeken. De benodigde velden zijn hiervoor verder hetzelfde.   Generatiepact  Zorg dat je bij het element Generatiepact (AV) de arbeidsvoorwaarden op “Ja” muteert.     Nieuwe Medewerker Wanneer je voor een nieuwe medewerker een Proforma loonstrook wilt maken kun je het beste gebruik maken van een bestaande medewerker met dezelfde functie. LET OP: Pas de naam van de medewerker die je hiervoor gebruikt wel aan naar een fictieve naam / naam van de nieuwe medewerker! Hierdoor start de Proforma berekening automatisch met alle gegevens van deze persoon. Met alle elementen die hierboven staan aangegeven kun je bijvoorbeeld het salaris, uren per week etc. dan aanpassen naar wat er voor deze nieuwe medewerker van toepassing is.   Een andere optie is om een testbedrijf aan te maken met daarin 1 of meerdere test medewerkers die je kan gebruiken voor Proforma berekeningen.
Volledig artikel weergeven
15-01-2024 16:41 (Bijgewerkt op 16-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 594 Weergaven
Voorbereiden nieuw verlofjaar Hieronder lees je welke stappen je moet doorlopen bij de jaarovergang naar het nieuwe verlofjaar. 1. Acties Wij adviseren om het volgende verlofjaar al vast voor te bereiden door het uitvoeren van de volgende acties:  werkroosters genereren collectief verlof aanvragen feestdagen inrichten  feestdagencluster(s) inrichten verlofregelingen controleren Basisinrichting verlof gereed? Let er op dat de basisinrichting voor verlof gereed is. Dit houdt in dat: De Feestdagen zijn geselecteerd OF Dat de Feestdagenclusters zijn gedefinieerd en aan de medewerkers zijn gekoppeld. De benodigde werkpatronen zijn gedefinieerd en dat in de HR stuurgegevens de juiste aansturing voor verlof en werkpatroon aanwezig is. De verlofregeling bijgewerkt moet zijn en voldoet aan de eisen van het nieuwe jaar. Zijn bovenstaande 3 punten in orde, genereer dan de werkpatronen. Zijn bovenstaande 4 punten in orde, genereer dan verlofrecht. Aandachtspunten Let op: de jaartallen in de afbeeldingen kunnen afwijken In de afbeeldingen hieronder kunnen andere jaartallen staan. Je kunt waar een afwijkend jaartal staat, natuurlijk 2023 voor het oude jaar en 2024 voor het nieuwe verlofjaar invullen.  Nieuw verlofjaar zo laat mogelijk activeren  Wij adviseren om het nieuwe verlofjaar zo laat mogelijk te activeren, bij voorkeur in het volgende jaar. 2. Werkroosters toekennen en genereren 2a Feestdagen cluster Let op: als je gebruik maakt van Feestdagen (stap 3), kun je stap 2a overslaan. Instellingen > Werkpatroon > Feestdagenclusters  Maak je gebruik van feestdagenclusters, volg dan de stappen hieronder. Meer informatie over feestdagenclusters vind je in de online help, zoekterm Feestdagenclusters.  Als een feestdagencluster aan het dienstverband van een medewerker is gekoppeld, wordt voor die medewerker rekening gehouden met de specifieke feestdagen die in dat  cluster staan. Stap 1: Kies in het menu Instellingen > Werkpatroon > Feestdagenclusters. Het scherm Feestdagenclusters opent (afb 01), Stap 2: Selecteer de Peildatum waarop je het feestdagencluster wilt aanpassen of aanmaken. afb. 01 Stap 3: nieuw feestdagencluster aanmaken.  Klik rechtsboven de groene balk op Toevoegen  . Vul de clustercode en clusternaam in en klik op Opslaan. Stap 4: Selecteer de feestdagen Klik in deelscherm rechtsboven de groene balk op Toevoegen  . Je ziet het scherm Selecteer feestdagen.  Selecteer één of meer feestdagen: dit kan met de ctrl-toets of shift-toets + klikken.  Klik op Selecteer en vervolgens op Opslaan. Stap 5: Feestdagencluster koppelen aan medewerker. Ga in het menu naar Medewerker > Contract > Dienstverband en selecteer een medewerker. Klik achter het veld Feestdagencluster op het icoon Waarde wijzigen   en selecteer het feestdagencluster door erop te dubbelklikken. Klik in het scherm Dienstverband op Opslaan. Als aan een medewerker een feestdagencluster is gekoppeld, dan zijn in het jaarrooster de feestdagen van dit cluster blauw gekleurd. 2b Werkroosters toekennen en genereren via Werkpatroon Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren Het toekennen en genereren van werkroosters doe je via het menu Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren. Let op: deze actie moet je per bedrijf uitvoeren.  Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  . Pas de datum aan en kies bij actie Genereren werkrooster (afb. 02).  Klik rechtsonder op Opslaan om de actie te voltooien.  afb. 02 3. Feestdagen activeren Let op: Als je gebruik maakt van het Feestdagencluster, kan je  stap 3 overslaan. Stap 1: kies Instellingen > Vastlegging > Waardencluster. Het scherm Waardencluster opent (afb. 03). afb. 03 Stap 2: selecteer de juiste ingangsdatum. Stap 3: selecteer de gewenste doelgroep. Let er hierbij op dat je bij Soort doelgroep kiest voor het niveau waarop je altijd de feestdagen inregelt: klant- of bedrijfsniveau.  Stap 4: kies het element Feestdag.  Stap 5: klik op de knop Open. Het scherm met de feestdagen opent. Selecteer de algemene en jaarlijkse feestdagen die voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Collectief Verlof toekennen Voordat je het volgende verlofjaar definitief kunt vrijgeven aan de medewerkers binnen de organisatie, leg je het collectief verlof vast. Een collectieve verlofaanvraag leg je vast via Instellingen > Verlof > Collectief verlof (afb. 04).  afb. 04   Veld Toelichting Datum collectief verlof Je moet per dag een collectieve verlofaanvraag vastleggen. Verlofsoort Selecteer een verlofsoort uit de lijst. Aantal verlofuren Vul hier geen uren in als het collectief verlof verrekend moet worden volgens het werkrooster van de medewerkers. Soort verrekening Selecteer een van de opties: Verrekenen Niet verrekenen met verlofsaldo.  Afdeling Je kunt een collectieve verlofdag vastleggen per afdeling.  Let op: dit raden wij niet aan, tenzij het echt noodzakelijk is. Reden verlof Kies hier een reden voor het verlof. Wij raden je aan om dit te doen. Memo Via dit veld kun je eventueel een vrije tekst vastleggen. Het kan natuurlijk binnen de organisatie voorkomen dat er tijdens een collectieve vakantiedag medewerkers aan het werk zijn. Je kunt het collectief verlof dan per medewerker blokkeren in de verlofaanvraag (afb. 05).  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag afb. 05 Als het verlof wordt geblokkeerd, worden de uren teruggeboekt naar 0,00 (afb.06).  afb. 06 Controles bij overgang naar het volgende verlofjaar  Controleer voordat je het nieuwe verlofjaar start de inrichting van de verlofregeling. Mogelijk zijn er binnen jouw organisatie voor het volgende verlofjaar andere afspraken van toepassing waardoor het nodig is de inrichting aan te passen.  Stappen inrichting controleren Kies het menu Instellingen > Verlof > Verlofregeling, selecteer de regeling en klik op Verlofsoorten om het detailscherm Verlofsoorten te openen.  Dubbelklik op een verlofsoort om de kenmerken van deze verlofsoort op te roepen.  Controleer in het tabblad Basisrechten of bij Verlofrecht per jaar (in uren) het standaard aantal uren verlofrecht per jaar op basis van een voltijds dienstverband correct is ingevuld.  Controleer of het veld Max. over te hevelen uren correct is ingevuld.   Controleer zo nodig of het veld Maximaal negatief correct is ingevuld; bij oneindig niets invullen.  Als je via het tabblad Bijzondere rechten leeftijd- en/of dienstjarenrechten hebt toegekend, controleer dan of de peildatums in de verlofsoort zijn ingevuld.  Wil je voor een verlofsoort gebruik maken van Automatische afboeking, controleer dan of het vinkje is aangezet en de prioriteiten zijn bepaald. Gebruik je Self Service, dan moet je het meest recente verlofformulier gebruiken om er zeker van te zijn dat het automatisch afboeken correct verloopt.  Controleer of de juiste Afrondingsmethode is gebruikt.  Aandachtspunten toekennen verlofrecht Drie aandachtspunten Het verlofrecht wordt alleen berekend voor de verlofsoorten die in de verlofregeling zijn vastgelegd. Als een verlofsaldo van een verlofsoort in een verlofregeling negatief is, wordt dit negatieve verlofsaldo altijd overgeheveld naar het volgende jaar ongeacht de keuze die je hebt gemaakt bij het veld Maximum negatief.  De functionaliteit voor Ouderschapsverlof is gewijzigd: informatie over het inrichten van onbetaald en betaald ouderschapsverlof vind je in de online help van HR Core / Payroll Business: zoeken op ouderschapsverlof en op de community in de Handleiding ouderschapsverlof 2023. Verlofrecht nieuw verlofjaar toekennen  Bij het toekennen van verlofrechten voor het nieuwe verlofjaar 20JJ, worden de resterende verlofsaldi van de verlofsoorten (als dit zo is ingericht bij de verlofregeling) overgeheveld en worden de verlofrechten voor het nieuwe verlofjaar toegekend. Stappen toekennen verlofrecht nieuw verlofjaar Kies in het menu Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen.  Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  . Het scherm Verlofrecht toekennen opent.  Selecteer de actie Nieuw verlofjaar en klik rechts onderin op de knop Starten (afb. 07). afb. 07 Toekennen verlofrechten uitvoeren voor ieder bedrijf afzonderlijk Binnen een bedrijf worden alle verlofregelingen meegenomen. De actie is pas voltooid als je een datum en een tijd ziet in het overzichtsscherm. Houd er rekening mee dat je deze actie voor elk bedrijf afzonderlijk moet uitvoeren.  Voltooien duurt enige tijd Na deze actie zijn bij de functie Medewerker > Verlof > Verlofsaldo de verlofkaarten van de medewerkers voor het volgende verlofjaar zichtbaar. Het duurt enige tijd voordat de kolom Overgeheveld is gevuld met het overgehevelde saldo van het voorgaande verlofjaar (indien van toepassing).  Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag kun je oproepen via Rapporten > Mijn rapporten.  Aandachtspunten na toekennen rechten  Als je in HR Core Business het toekennen van verlofrecht voor het komende verlofjaar hebt uitgevoerd, is het verlofrecht berekend en heeft het overhevelen van de restsaldi van het voorgaande verlofjaar plaatsgevonden. Wij vragen extra aandacht voor verlofaanvragen en verlofrechtmutaties over het voorgaande jaar. Zie hierna.  Aandachtspunt 1 - Verlofaanvraag in het vorige jaar boeken Als een medewerker, nadat de verlofrechten voor het nieuwe jaar zijn berekend, alsnog een verlofaanvraag indient die betrekking heeft op het voorgaande verlofjaar, wordt de overheveling van het verlofsaldo van het vorige naar het nieuwe verlofjaar automatisch herrekend. Aandachtspunt 2 - Extra Individueel verlofrecht in het vorige verlofjaar Als je voor een medewerker, nadat het nieuwe verlofjaar is geactiveerd, alsnog een Extra Individueel verlofrecht moet vastleggen met een boekingsdatum die valt in het vorige verlofjaar, dan wijzigen daarmee de rechten van het vorige jaar.  Gewijzigde rechten van het vorige verlofjaar worden niet automatisch verwerkt in het huidige verlofjaar. Zie hiervoor de uitleg bij vraag 5 van de Veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen 1. Je zit in het jaar 2024. Het verlofjaar 2023 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd voor het verlofjaar 2023. Hoe wordt deze verwerkt?  De verlofaanvraag wordt verwerkt op basis van de begindatum van de verlofaanvraag waarbij wordt gekeken of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld. Op basis van deze gegevens zal de verlofaanvraag verwerkt worden.  2. Het verlofjaar 2023 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van eind december t/m begin januari die dus over de jaargrens heengaat. Hoe wordt deze verwerkt?  Voorbeeld Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van 29 december 2023 t/m 4 januari 2024. In het actieve verlofjaar (2023) wordt de volledige verlofaanvraag van begindatum t/m einddatum getoond, maar alleen de uren voor 2023 (= 24 uur) worden afgeschreven en getoond (afb .08). afb. 08  Hierbij wordt gekeken of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld. Zodra het verlofjaar 2024 actief is, worden de verlofuren die van toepassing zijn op dit verlofjaar verrekend.  3. Het verlofjaar 2023 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd voor het jaar 2024. Hoe wordt deze verwerkt?  De verlofaanvraag wordt verwerkt op basis van de begindatum van de verlofaanvraag. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van de verlofregeling (op full time basis). De uren van de verlofaanvraag worden gereserveerd. De medewerkers zien wel de verlofaanvraag die is ingelegd, maar niet hun saldo van 2023. 4. Het verlofjaar 2023 is actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd die over de jaargrens heengaat. Hoe wordt deze verwerkt?  Voorbeeld - dit voorbeeld is gebaseerd op een eerder jaar, maar het principe is hetzelfde Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van 29 december 2021 t/m 4 januari 2022. In het actieve verlofjaar (2022) wordt de volledige verlofaanvraag getoond, maar alleen de uren voor 2022 worden afgeschreven en getoond, waarbij het systeem kijkt of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld.  Bij een fulltime dienstverband is dit 8 uur omdat 1 januari als feestdag is aangemerkt (afb. 09). Voor het verlofjaar 2021 zijn de opgenomen 24 uur afgeboekt in 2021 en tevens gecorrigeerd in de kolom overgehevelde uren bij het verlofjaar 2022.  afb. 09 Bij een verlofaanvraag over het jaar heen via automatisch afboeken, worden in het actieve verlofjaar de uren afgeboekt van de verlofsoort waar nog uren voor zijn. Dit houdt in dat de uren die worden afgeboekt, kunnen worden verdeeld over zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof. De uren voor het volgende jaar worden opnieuw vastgesteld op basis van de Prioriteits die is vastgelegd in de verlofsoort. Meer informatie - Online help: zie de toelichting in het helponderwerp Verlofregeling voor het veld Prioriteit en de optie Automatische afboeking. 5. Het nieuwe verlofjaar 2024 is toegekend, maar er moet nog Extra Individueel Verlofrecht met boekingsdatum in 2023 worden ingevoerd. Hoe doe je dat?  Als je nog een extra individueel recht wilt toekennen aan een of meer medewerkers, kun je het beste de volgende stappen doorlopen.  Stap 1 Voer de gewenste extra individuele verlofrechten in voor de betreffende medewerker via de functie Medewerker > Verlof > Extra Individueel Verlofrecht. Let op: kies hier voor de juiste peildatum. Stap 2 Ga naar het verlofsaldo van de medewerker.   Selecteer bovenin verlofjaar waarvoor je zojuist Extra individueel recht hebt toegekend (2023). Klik rechts onderin in het scherm op de knop Herberekenen. Na de herberekening wordt het scherm automatisch ververst en zit je in het actieve verlofjaar. Als je teruggaat naar het vorige verlofjaar zie je dat de uren zijn toegekend en in het actieve verlofjaar correct zijn overgeheveld.  6. Hoe kan ik Extra individueel verlofrecht voor meerdere medewerkers tegelijk invoeren in het actieve verlofjaar?  Het is mogelijk om Extra individueel verlofrecht (collectief) te importeren via het menu Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand. Volg hiervoor de volgende stappen  Stap 1 Open het Excel-bestand door bij het menu Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand de definitie Importeren Extra Individueel Recht te selecteren en rechts onderin het scherm te klikken op de knop Maak bestand (afb. 10).  afb. 10  Stap 2 Bekijk het Excel-bestand. Dit ziet eruit zoals in afb. 11 en kan voor jou qua kolomindeling afwijken. afb. 11  Stap 3 Selecteer in het Excel-bestand alle kolommen (in dit voorbeeld A t/m I), klik met de linker muisknop en kies de optie: Format cells met de optie Text (Engelse versie) / Cel eigenschappen met de optie Tekst (Nederlandse versie). Klik op OK om de gekozen optie vast te leggen (afb. 12).  afb. 12 Stap 4  Selecteer in het Excel-bestand alleen de kolommen die met een datum gevuld moeten worden (in dit voorbeeld kolom D). Klik met de linker muisknop en kies de optie Format cells met de optie Date.(Engelse versie) / Cel eigenschappen met de optie Datum (Nederlandse versie).  Klik op OK om de gekozen optie vast te leggen (afb. 13).  afb. 13  Stap 5 Je kunt nu de kolommen vullen met de gegevens van de medewerkers waarvoor een Extra Individueel Verlofrecht moet worden toegekend. Je ziet in dit voorbeeld dat in de kolommen waar een cijfer wordt ingevuld, een ‘ verschijnt. Dit is het juiste format (afb. 13).  Onderaan het Excel-bestand zie je twee tabbladen. Hierin vind je de codes voor Type recht en Verlofsoort (afb.14). Bij de verlofsoort kun je kiezen voor de verlofsoorten die in de verlofregeling(en) zijn opgenomen. Vervolgens sla je het Excel-document lokaal op je PC op.   afb. 14  Stap 6 Selecteer het bij stap 5 opgeslagen Excel-bestand met de knop Browse door via het menu Beheer > Import/Export > Importeer Excel bestand de importdefinitie Importeren Extra Individueel Recht te selecteren.  Klik op de knop Importeer bestand rechts onderin het scherm om het bestand in te lezen en de Extra Individuele Rechten bij de betreffende medewerkers te boeken (afb. 15). afb. 15 7. Bij sommige verlofsoorten wordt het verlofsaldo van vorig jaar (2023) niet overgeheveld. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?  De twee meest voorkomende oorzaken zijn:  1. Het veld Max aantal over te hevelen uren is niet correct gevuld in de verlofregeling. Dit kun je aanpassen door het wijzigen van de verlofregeling via het menu Instellingen > Verlof > Verlofregeling. Controleer of het veld Max aantal over te hevelen uren in de betreffende verlofsoort inderdaad niet correct is ingevuld. Als je de verlofregeling aanpast, moet je daarna via Instellingen > Verlof > Verlofrecht de actie Huidig verlofjaar corrigeren uitvoeren.   Let op: correcties in een verlofregeling moet je aanpassen met de juiste peildatum. In deze situatie is dit 1 januari van het voorgaande verlofjaar = 1-1-2023. 2. Als een medewerker per 1-1-2024 een andere verlofregeling krijgt, worden eventuele restsaldi, zowel positieve als negatieve, niet overgeheveld.  We adviseren om hiervoor contact op te nemen met een consultant.  8. Kan ik vervallen verlof bij medewerkers in 2023 nog terugzien?  Bij het starten van het verlofjaar 2024 zijn vervallen uren uit het verlofjaar 2023 niet meer zichtbaar. In HR Core Business kun je deze vervallen rechten nog terugzien via het verlofjaar 2023 menu Medewerker > Verlof > Verlofsaldo.  
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 12:38 (Bijgewerkt op 20-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven
1. Hoe sluit ik het jaar 2023 af? Het jaar wordt definitief afgesloten, zodra de eerste verwerking van het nieuwe jaar is opgestart. Let op Als er eenmaal een eerste verwerking van het nieuwe jaar is opgestart, kun je geen salarisverwerking over het oude jaar meer uitvoeren. Wel heb je bij het rekenen in 2024 de keuze tussen rekenen in de nabetaalmodus of de correctiemodus (zie vraag 6). Aanvullende verwerking als laatste periode al is afgesloten Let op: een aanvullende verwerking wordt gestart voor alle medewerkers. Als er tussen de laatste (definitieve) verwerking en het tijdstip van uitvoeren van de aanvullende verwerking, mutaties zijn ingevoerd voor het af te sluiten jaar, neemt Payroll Business deze allemaal mee in de aanvullende verwerking. Uiterste aangiftedatum Voor alle periodiciteiten geldt als uiterste aangiftedatum 31-01-2024. Op die datum moet ook de laatste betaling over 2023 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Rekening houdend met een maximale verwerkingstijd van drie dagen, adviseren wij om uiterlijk 25 januari 2024 een laatste definitieve (aanvullende) verwerking voor 2023 uit te voeren.  2. Hoe kan ik jaaropgaven afroepen? Het afroepen van jaaropgaven is mogelijk zodra je 2023 definitief hebt afgesloten. Vanaf dat moment kun je zelf bepalen wanneer je de jaaropgaven aanvraagt en hoe de distributie plaatsvindt. Let op: controleer de instellingen voordat je de jaaropgave opvraagt. Via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven vraag je de jaaropgaven per bedrijf aan. Als je vanaf periode 01 in nabetaalmodus werkt (zie vraag 6), zorg er dan voor dat je de jaaropgaven pas afroept als je er zeker van bent dat je geen aanvullende verwerking over 2023 meer uitvoert. De doorlooptijd tot het moment waarop de jaaropgaven worden verzonden is twee tot drie werkdagen. Als je in periode 01 in de correctiemodus gaat werken, heb je twee opties: Je wacht met het verzenden van de jaaropgaven totdat periode 01 is afgesloten, schakelt daarna over op nabetaalmodus en roept dan de jaaropgaven af voor alle medewerkers. Maar je kunt er ook voor kiezen om bij het afsluiten van 2023 alle medewerkers een normale jaaropgaaf te sturen en pas in februari of maart vervangende jaaropgaven te sturen naar de medewerkers waarvoor correcties zijn uitgevoerd. Let op dat je bij het opvragen het juiste jaar afroept. Via Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden jaaropgaven leg je vast hoe je de jaaropgaaf wilt laten verzenden. Controleer voordat je de jaaropgaven afroept, de ingevulde gegevens. Als je voor een bedrijf voor de eerste keer jaaropgaven afroept, klik dan eerst op de knop Toevoegen . Selecteer het bedrijf en vul daarna de gewenste velden in het scherm Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Via het scherm Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie kun je in het veld Jaaropgaven afdrukken de waarde Ja of Nee invullen. Hiermee kun je per medewerker afwijken van de bedrijfsinstellingen. Gebruik hierbij als ingangsdatum uiterlijk de laatste dag van de laatste afrekenperiode. Via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) selecteer je het gegevenselement Jaaropgaven afdrukken om de instellingen per medewerker te controleren. Kies als ingangsdatum de laatste dag van de laatste periode, op deze manier selecteer je ook medewerkers die in de loop van de laatste periode pas in dienst zijn gekomen. Dit rapport laat de waarden zien die voor de betreffende medewerkers worden toegepast. Als er bij de medewerker een mutatie is vastgelegd, zie je die waarde. Als er bij een medewerker géén mutatie is vastgelegd, zie je de default inrichting die je hebt vastgelegd via Instellingen > Salarisspecificaties  > Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Als je alleen de medewerkers wilt zien waarvoor een afwijkende waarde is vastgelegd, kun je het beste het mutatieverslag gebruiken. Medewerkers voor wie Algehele blokkering en Blokkeren interface Loonaangifte op Ja staat, maar die wel een verloningsresultaat hebben in 2023, neemt Payroll Business mee in het proces voor het aanvragen van de jaaropgaven. Salarisdossier Maak je gebruik van het Salarisdossier? Dan gelden de volgende aandachtspunten: Controleer eventuele afwijkingen op medewerkerniveau. Dit doe je via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid): gegevenselement Jaaropgaven afdrukken. De jaaropgaven worden pas in het  Salarisdossier  geplaatst nadat je via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven de jaaropgaven hebt aangevraagd. In uitzonderingsgevallen kun je er in het  Salarisdossier  voor kiezen om specifieke jaaropgaven niet te publiceren richting de medewerker. In  Salarisdossier  kun je op medewerkerniveau de jaaropgave afkeuren en niet publiceren. 3. Hoe worden de referentietabellen Pensioenen/fondsen en Salarisschaal aangepast? De manier waarop de referentietabellen Pensioenen/fondsen worden aangepast, hangt af van de vraag of het gaat om een benoemde of eigen pensioenregeling (of fonds). Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting >  optie  Referentietabellen kun je de inrichting van de eigen regelingen controleren. Benoemde (CAO-)regelingen Pensioenen/fondsen Benoemde regelingen voor Pensioenen/fondsen zijn CAO-regelingen die Visma Youserve ondersteunt. Aanpassingen in de referentietabellen voor benoemde regelingen voor Pensioenen/fondsen worden door Visma Youserve verwerkt. Wij informeren je hierover via de Community. Eigen regelingen Pensioenen/fondsen en Salarisschalen Aanpassingen in de referentietabellen Pensioenen/fondsen eigen regeling en in de referentietabel Salarisschaal kun je zelf uitvoeren via Instellingen > Berekening > Referentietabellen.  4. Waar kan ik de percentages van de Gedifferentieerde premie Whk invoeren? De Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit de volgende delen: Premiedeel WGA Premiedeel ZW-flex De premiepercentages kun je invoeren in het scherm: Instellingen > Berekening > Gegevens UWV. Deze premies worden door de Belastingdienst verstrekt. 5. Wordt het Jaarloon bijzondere beloningen automatisch berekend? Ja het Jaarloon bijzondere beloningen wordt automatisch berekend op basis van de laatste verwerkingsperiode van het voorgaande jaar. In de volgende gevallen stelt Payroll Business geen jaarloon bijzondere beloningen vast: als in het scherm  Loonheffingen (medewerker)  het veld Jaarloon BT berek blokkeren op Ja staat. als in het scherm  Loonheffingen (medewerker)  het veld Jaarloon bijz. bel. handmatig is ingevoerd. Rapport opvragen voor controle Via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) vraag je het gegevenselement Jaarloon bijz. bel. op. Voor medewerkers met een Jaarloon bijz. bel. op een grens van de bijzonder tarieftabellen, is het raadzaam om in overleg met hen dit jaarloon naar boven bij te stellen, om te voorkomen dat er te weinig loonheffing wordt ingehouden. 6. Hoe ga ik om met correcties en nabetalingen over 2023? Veel wijzigingen die je straks in 2024 met terugwerkende kracht (TWK) vastlegt in 2023, kun je op twee manieren verwerken: als correctie of als nabetaling. Correctie Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van 2023 en aangegeven in het betreffende tijdvak van 2023. Nabetaling Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van 2024 en aangegeven in het actuele tijdvak van 2024. Specifieke verrekeningen zoals de  Fiscale correctie lease auto  en de toepassing van de 30%-regeling moet je altijd in het voorgaande jaar verwerken. Je kunt er voor kiezen om in 2024 in de nabetaalmodus te gaan draaien of je kunt er voor kiezen om eerst in de correctiemodus te blijven.  Aandachtspunten Nabetaalmodus In de nabetaalmodus kiezen veel gebruikers er voor om zo lang mogelijk aanvullende verwerkingen in het oude jaar te blijven draaien en de eerste verwerking van het nieuwe jaar uit te stellen. Zodoende is er maximaal de tijd om nog wijzigingen over 2023 door te voeren.  Als je dan na de eerste verwerking van periode 2024-01 constateert dat er nog mutaties over 2023 moeten plaatsvinden, kun je dit alleen doen met handmatige correcties: Je moet dan handmatige correcties voor 2023 rechtstreeks in de Loonaangifte vastleggen. Daarnaast moet je handmatig een gecorrigeerde jaaropgave aan de medewerker verstrekken. Correctiemodus Het voordeel van de correctiemodus is dat je, zolang als je wilt in de correctiemodus kunt blijven werken, ook als je al bent begonnen met verwerkingen in het nieuwe jaar: Kies je voor de correctiemodus, dan geldt het volgende: Alle herrekenverschillen over vorig jaar worden verwerkt volgens de rekenregels van vorig jaar. Er wordt automatisch een nieuwe loonaangifte van vorig jaar aangemaakt. Voor de medewerkers die het betreft, kun je automatisch een vervangende jaaropgaaf aanmaken. Diverse overzichten bieden de mogelijkheid om op twee manieren naar de gegevens te kijken: actueel, origineel of fiscaal. Controle en wijziging instellingen Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens   In het veld Nabetalingen vanaf periode kun je opgeven vanaf welke periode je wilt beginnen met nabetalen. Vanaf die periode worden alle herrekenverschillen over 2023 belast volgens de rekenregels van 2024 en verwerkt in de loonaangifte van 2024. Zolang de ingestelde periode niet is bereikt, blijf je in de correctiemodus: herrekenverschillen over 2023 worden dan belast volgens de rekenregels van 2023 en verwerkt in de loonaangifte van 2023. Voorbeeld 1 Je brengt geen wijziging aan in de standaard waarde: Nabetalingen vanaf periode =  1 Hierdoor worden vanaf periode 1 alle wijzigingen over 2023 als nabetaling verwerkt. Voorbeeld 2 Je legt vast: Nabetalingen vanaf periode =  4 Hierdoor worden gedurende periode 1 t/m 3  alle wijzigingen over 2023 als correctie verwerkt. Voorbeeld 3 Je legt vast: Nabetalingen vanaf periode =  99 Hierdoor worden gedurende het hele jaar alle wijzigingen over 2023 als correctie verwerkt. Overige aandachtspunten voor het invullen van  Nabetalingen vanaf periode Kies een periode waarin normaal gesproken in de onderneming geen correcties meer van toepassing zijn.  Als er vóór die periode toch al nabetalingen moeten plaatsvinden, leg deze dan vast met een eenmalige component Moeten er ná die periode toch correcties plaatsvinden, dan geldt daarvoor de werkwijze tot nu toe: je legt de correcties vast via de module Loonaangifte. Let op  de peildatum verloon je per maand, gebruik dan 1 januari 2024 verloon je per 4-weken, gebruik dan 03 januari 2024  Wijziging Nabetalingen vanaf periode later in het jaar Zodra je binnen een bepaald afrekenjaar een payrollperiode definitief afsluit in de nabetaalmodus, is het niet meer mogelijk om in datzelfde jaar terug te keren naar de correctiemodus. Je kunt wel altijd als peildatum 1 januari van het volgende jaar kiezen en de instellingen voor het nieuwe jaar wijzigen. Ook kun je het tijdvenster voor correcties verlengen, zolang je nog geen salarisperiode in nabetaalmodus heeft afgesloten. Het is mogelijk om midden in een periode over te stappen van correcties naar nabetalingen. Start daarna een vervolgverwerking: voor zover nodig, voert Payroll Business de berekeningen opnieuw uit, dit keer in nabetaalmodus. Het is mogelijk om halverwege de periode over te stappen van nabetaalmodus naar correctiemodus, zolang er nog geen eerdere periode is afgesloten in de nabetaalmodus. Online help Voor meer uitleg over correcties en nabetalingen, zie de uitleg in de online help, onderwerp  Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen  bij de Procedurebeschrijvingen. Hier wordt onder andere uitgelegd hoe je de verschillende rapporten kunt gebruiken voor het controleren van de TWK-mutaties. 7. Wanneer kan ik mijn correcties in de loonaangifte over voorgaande jaren inzenden? Correcties in de loonaangifte over voorgaande jaren kun je naar verwachting vanaf februari 2024 inzenden naar de Belastingdienst. Heb je de salarisverwerking voor de laatste periode van 2023 definitief gemaakt en direct de loonaangifte verzonden, dan kun je eventuele correctieberichten die voortkomen uit een aanvullende verwerking van de laatste periode van 2023 pas vanaf februari 2024 inzenden. Als je verwacht dat je aanvullende verwerkingen gaat opstarten over december 2023, wacht dan met het inzenden van de initiële loonaangifte december 2023 totdat je zeker weet dat je het jaar kunt afsluiten en de eerste periode voor 2024 gaat openen.  
Volledig artikel weergeven
20-12-2023 10:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
Loonaangifte    Bericht voor iedereen die de Loonaangifte door Visma YouServe laat verzorgen  Als Visma YouServe de Loonaangifte voor je verzorgt kan het zijn dat je correspondentie ontvangt van de Belastingdienst over deze aangifte. Deze correspondentie gaat alleen naar de werkgever. Deel de correspondentie onmiddellijk d.m.v een ticket met je contactpersoon bij Visma YouServe. Na de maandelijkse aangifte controleert de Belastingdienst deze op de inhoud. Wanneer zaken niet juist zijn aangeleverd sturen zij deze brief naar jou als klant. Deze brief hebben wij nodig om deze fouten op te lossen en de kwaliteit te waarborgen. Ditzelfde geldt voor de brieven die je als klant ontvangt van het Pensioenfonds.   Pensioenaangifte   Bericht voor iedereen die de Pensioenaangifte door Visma YouServe laat verzorgen  Als Visma YouServe de pensioenaangifte voor je verzorgt kan het zijn dat je correspondentie ontvangt van het Pensioenfonds over deze aangifte. Deze correspondentie gaat alleen naar de werkgever. Deel de correspondentie onmiddellijk d.m.v een ticket met je contactpersoon bij Visma YouServe. Wij kunnen dan beoordelen of wij kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag van het Pensioenfonds c.q. kunnen we helpen bij het oplossen van een issue. 
Volledig artikel weergeven
14-12-2023 10:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 326 Weergaven
Hier vind je de handleidingen van het Visma | Raet Youforce Portaal dewelke nog van toepassing zijn voor de toegang en het beheer van het nieuwe Mijn YouServe portaal. Je kan per bestand kiezen of je een preview wilt of een download.
Volledig artikel weergeven
21-11-2023 10:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 378 Weergaven
In de bijlage vind je documenten vinden waarin we uitleg geven voor gebruikers binnen Mijn YouServe. Hierin proberen we het de gebruikers makkelijker te maken wanneer zij beginnen met het gebruik van Mijn YouServe en dat zij weten hoe ze moeten navigeren naar de juiste processen. Deze kan je gebruiken als basis voor uitleg naar jouw gebruikers.  Je kan deze documenten eventueel aanpassen naar meer specifieke onderdelen van jouw organisatie zoals bijvoorbeeld de printscreens met jullie eigen banner en het logo.   
Volledig artikel weergeven
21-11-2023 10:01
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 404 Weergaven
Binnen Mijn YouServe hebben jullie de mogelijkheid om een eigen banner toe te voegen. De banner gaat op verschillende plekken gebruikt worden binnen Mijn YouServe. De grootte van de afbeelding is niet overal gelijk en daarom hebben we hier een aantal richtlijnen voor jullie.  Doel Banner Het doel van deze banner is om de uitstraling van jullie organisatie in Mijn YouServe naar voren te laten komen. Formaat banner De banner in Mijn YouServe heeft als afmeting 880 * 200 Pixels maar we raden je aan om een iets hogere resolutie afbeelding te nemen. We ondersteunen de volgende bestandsformaten: png, gif, jpeg,svg en webp met een maximale grote van 1MB. Tips voor de banner Zorg ervoor dat het onderwerp op de foto niet teveel is ingezoomd Zorg dat het onderwerp, bijvoorbeeld personen, in het midden van de afbeelding staan Zorg dat er genoeg ruimte is boven en onder het onderwerp op de foto zodat wij deze op verschillende plekken kunnen gebruiken Zorg dat je rechten hebt om de afbeelding te gebruiken (copyright) Houdt rekening met het eindresultaat zodat hier geen tekst of het onderwerp van jouw foto wordt overschreden Formaat afbeelding   In het voorbeeld hierboven zie je dat we een deel van de afbeelding afsnijden (de gele vlakken laten zien wat we afsnijden). In principe is het dus goed om een iets grotere/hogere afbeelding te hebben zodat de banner goed zichtbaar blijft, ook als deze op verschillende plekken en schermen wordt getoond. De afbeelding toevoegen De afbeelding toevoegen als banner doe je in 'Configuratie huisstijl'. Deze applicatie kan je in de categorie 'Gebruikersbeheer' vinden of via de zoekbalk op trefwoord 'Huisstijl'   Gebruik de knop 'Wijzigen' om de huidige afbeelding te verwijderen of een nieuwe afbeelding toe te voegen.  
Volledig artikel weergeven
21-11-2023 10:00
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 171 Weergaven
De aanlevering van pensioen- en verzekeringsgegevens wordt een steeds belangrijker onderdeel van het payroll proces. Waar dit tot een paar jaar geleden nog volledig handmatig werd doorgegeven, zijn er de afgelopen tijd behoorlijke stappen gezet om dit volledig te automatiseren.   Uniformering pensioenaanlevering De afgelopen jaren hebben verschillende partijen zich ingezet voor een Uniforme Pensioenaanlevering waarbij het gemak voor zowel de bedrijven als de pensioenfondsen centraal staat. Wij als YouServe volgen deze ontwikkelingen op de voet en werken nauw samen met de pensioenfondsen en (pensioen)verzekeraars om tijdige en correcte gegevensuitwisseling te garanderen.      Nieuwe oplossing Visma YouServe heeft een volledig nieuwe oplossing ontwikkeld voor het aanmaken en (geautomatiseerd) insturen van aangiften naar pensioenfondsen en (pensioen)verzekeraars. Hiermee zorgen we dat gegevens op een uniforme wijze, tijdig en correct worden aangeleverd en de administratie bij de pensioenfondsen en (pensioen)verzekeraars correct en up to date is.   Alle wijzigingen van indienst, uitdienst, pensioengevende lonen, parttime percentages etc. verstuur je direct naar het pensioenfonds en/of (pensioen)verzekeraar. Dit bespaart veel tijd en voorkomt fouten bij het handmatig verwerken van alle wijzigingen. Ook correcties met terugwerkende kracht worden op een juiste wijze verwerkt.   Kosten De kosten voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens aan pensioenfondsen en/of -verzekeraars wordt berekend op basis van het feitelijk gebruik en wordt maandelijks achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd.   De prijs per medewerker (EPR) bedraagt € 0,20 per maand (prijspeil 2024)   Visma | YouServe  onderscheidt zich van andere software leveranciers door vrijwel alle pensioenfondsen en (pensioen)verzekeraars te ondersteunen.     Een overzicht van fondsen en verzekeraars:  Uniforme Pensioen Aangifte ( UPA) Achmea (APS) Fonds Appel Fonds AZL Fonds Centric Fonds Capgemini Fonds PGB Fonds PGGM Fonds TKP Fonds     Uniforme Pensioen Aangifte ( UPA) AAP Verzekeraar ASR Verzekeraar AxyWare Verzekeraar BeFrank Verzekeraar LifeSight Verzekeraar Zwitserleven Verzekeraar Stichting PAWW ( per 1-1-'24) Verzekeraar     Algemene Pensioen Groep ( APG) ABP Fonds Architecten Fonds Bouw Fonds Loyalis Fonds Schoonmaak Fonds Woondiensten Fonds     Keylane ( API ) Aegon Verzekeraar A.S.R. Verzekeraar Allianz Verzekeraar Avero Achmea Verzekeraar CB Achmea Verzekeraar Nationale Nederlanden Verzekeraar   Online Help De informatie in dit artikel is ook via de Online help van Payroll Business te vinden. Daar zal altijd een recente lijst beschikbaar zijn die zal worden aangepast wanneer er een verandering van toepassing is. Kijk daarom altijd eerst in de Online Help.   Staat jouw fonds of verzekeraar er niet tussen? Mocht je jouw fonds of verzekeraar er niet tussen zien staan, neem dan contact op met de  servicedesk van Visma YouServe.  
Volledig artikel weergeven
15-11-2023 07:14 (Bijgewerkt op 15-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 403 Weergaven
In deze Jaarwerk nieuwsbrief: Aanlevering salarismutaties december 2023 (maandverloning) In verband met de komende feestdagen verzoeken wij u vriendelijk de salarismutaties voor de maand december uiterlijk vrijdag 8 december 2023 aan ons te leveren (let op: dit geldt niet voor 4 weken verloningen). Mocht u een andere afspraak hebben gemaakt, dan geldt uiteraard die afspraak. Denk hierbij ook aan de eventueel verstrekte geschenken bij feestdagen (zie volgend hoofdstuk Geschenken), tantièmes, eindejaarsuitkeringen en à-la-carteregelingen. Als het voor u niet mogelijk is om de salarismutaties op tijd aan te leveren, neem dan tijdig contact op met uw salaristeam.  Salarisbetalingen maand december 2023   Als u de salarisbetalingen via Worldline (Equens) laat verwerken, let dan goed op de berichtgeving van uw  bank over tijdige salarisbetalingen vanwege de feestdagen in de maand december 2023.  Jaarafsluiting 2023, correcties en aanvullingen salarisverwerking Wanneer u na ontvangst van uw salarisoutput over december 2023 nog correcties en/of aanvullingen constateert, verzoeken wij u deze direct, maar uiterlijk vrijdag 5 januari 2024 aan uw salaristeam door te geven.   Geschenken   Geschenken aan werknemers in werkkostenruimte De waarde van geschenken in natura (incl. BTW) aan actieve werknemers, zoals kerstpakketten of verstrekkingen met een ideële waarde, kunt u als eindheffingsloon onderbrengen in uw werkkostenruimte (WKR).    In de WKR zijn géén voorwaarden gesteld aan de waarden van uw geschenken. Let op, bij overschrijding van uw fiscale vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing over het bedrag van de overschrijding. De totale waarde (incl. BTW) van de geschenken aan uw personeel moet uit uw boekhouding controleerbaar zijn. Een mutatie voor de salarisadministratie is dus niet nodig.    Alleen bij overschrijding van uw fiscale ruimte over 2023 dient u wel een mutatie in te sturen, uiterlijk met uw mutaties van de maand februari 2024. Uw salaristeam kan dan het eindheffingsbedrag in uw loonaangifte opnemen.  Geschenken die u niet onder uw werkkostenruimte brengt, is belastbaar loon  Als u ervoor kiest om uw geschenken (zoals kerstpakketten) niet in uw werkkostenruimte onder te brengen, dienen de geschenken als ‘loon in natura’ verwerkt te worden bij uw werknemers op de loonstrook.  Uw werknemers betalen hierover dan loonheffingen (verlaging netto loon). Vergeet dan niet om tijdig deze mutaties, samen met uw mutaties voor de maand december 2023, aan uw salaristeam door te geven. Geschenken aan post-actieve werknemers (gepensioneerden) Voor het verstrekken van geschenken aan post-actieve werknemers zoals gepensioneerden, bent u verplicht de waarde (incl. BTW) als eindheffingsloon in uw werkkostenruimte (WKR) onder te brengen en in uw boekhouding zichtbaar te maken.   Geschenken aan overige relaties zonder dienstverband zoals vrijwilligers en zakenrelaties Voor geschenken aan vrijwilligers en zakenrelaties is ook afdracht van eindheffing mogelijk via uw loonaangifte. De waarde van deze geschenken blijven voor uw relaties dan buiten de inkomstenbelasting (IB). Maak dit ook kenbaar aan uw relaties. U kunt dit ook in uw Algemene Voorwaarden vastleggen.     Als het geschenk niet duurder is dan € 136,00 moet 45% eindheffing worden berekend. Als de waarde meer is dan € 136,00 dan past u over de gehele waarde een tarief toe van 75%. Stuurt u tijdig een mutatie in naar uw salaristeam om de totale waarde van deze eindheffing in uw loonaangifte van december 2023 te laten opnemen (Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard). Let op, u mag deze eindheffing alleen toepassen als u hetzelfde geschenk ook aan uw eigen personeel heeft verstrekt. Voor relaties kunt u niet de WKR ruimte gebruiken omdat er géén dienstverband aanwezig is.    Geschenken in geld Dit valt niet onder de geschenkenregeling zoals de Belastingdienst voorschrijft. U kunt als werkgever uiteraard uw werknemers een (bruto) geldbedrag schenken. De verstrekte bedragen worden dan gewoon gezien als loon waarover loonheffingen en premies voor de sociale verzekeringen betaald moeten worden. U kunt de loonheffingen en sociale verzekeringspremies ook voor eigen rekening nemen door de waarde van de geschenken in geld te laten bruteren (netto-bruto). Indien van toepassing dient u hiervoor een mutatie in te sturen.   Sinterklaasfeest    Consumpties Alleen als u het sinterklaasfeest op de werkplek organiseert kunt u de kosten van het feest en de consumpties van uw werknemers, partners en kinderen onder de nihil waardering van de WKR brengen. Wordt het sinterklaasfeest ergens anders georganiseerd dan kunt u de waarde van de consumpties en alle andere kosten van het feest onderbrengen in uw WKR ruimte, zie hoofdstuk Geschenken, eerste alinea.    Cadeaus Cadeaus of snoepgoed verstrekt aan de kinderen van uw medewerkers vormen altijd loon, ongeacht waar het sinterklaasfeest plaatsvindt. U kunt de waarde in het economisch verkeer ook weer onderbrengen in uw WKR ruimte. Anders moet u de waarde hiervan belasten bij uw werknemers.   Cadeaus en consumpties voor niet-werknemers Voor gezinnen van uitzendkrachten en freelancers, kunnen cadeaus en consumpties niet onder de WKR gebracht worden. U kunt als werkgever wel via een eindheffing deze verstrekkingen onbelast laten. Zie hiervoor de informatie bij het onderwerp Geschenken, in dit bericht.   Jaaropgaven 2023    De jaaropgaven over het jaar 2023 zullen wij aan het eind van de week van 22 januari 2024 beschikbaar stellen in het Salarisdossier / naar u opsturen zoals u dat gewend bent. Dit betekent dat uiterlijk vrijdag 26 januari 2024 de jaaropgaven in het Salarisdossier online zijn toegevoegd.   Bij gebruik van het Medewerkersdossier Online kunnen uw medewerkers ook zelf tijdig over hun jaaropgave 2023 beschikken.    Afdrachtverminderingen, Subsidieregeling Praktijkleren en Loonkostensubsidies                                                                                                         Afdrachtverminderingen U kunt op grond van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA), gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. U kunt recht hebben op de volgende twee afdrachtverminderingen: Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk Afdrachtvermindering zeevaart Wij adviseren u na te gaan of u optimaal gebruik heeft gemaakt van deze afdrachtverminderingen. In het Handboek Loonheffingen 2023, hoofdstuk 26, treft u alle informatie hierover aan.   Beschikking Whk en Aof premies voor 2024 Heeft u de ‘Beschikking Whk en Aof’ voor het kalenderjaar 2023 al ontvangen van de Belastingdienst?    Aanleveren beschikking 2024 aan uw salaristeam Om vanaf 2024 in uw loonaangifte direct de juiste bedragen te berekenen voor de premieafdracht Whk en Aof, verzoeken wij u de nieuwe Whk / Aof beschikking 2024 uiterlijk voór vrijdag 29 december 2023 aan te leveren.    Laat uw salaristeam ook weten als u eigenrisicodrager bent geworden per 1 januari 2024, of juist weer bent teruggegaan naar de publieke verzekering via UWV. In deze situaties ontvangt u ook een beschikking.    Deze informatie staat ook op de beschikking en is ook noodzakelijk voor een juiste premie berekening en aangifte richting de Belastingdienst   Controle van uw beschikking en bezwaar maken Het is belangrijk dat u de ontvangen beschikking goed controleert. Zijn de juiste loonsommen gebruikt en zijn de toegerekende uitkeringslasten wel juist?   Voor de toegerekende uitkeringslasten kunt u een specificatie instroomgegevens bij de Belastingdienst opvragen. U heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie.    Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie en krijgen in plaats van een beschikking een ‘mededeling’ van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2024. Tegen de hoogte van de sectorpremie kan geen bezwaar worden gemaakt.    Tijdspaarfonds Vanaf 2024 is het verplicht om, wanneer een tijdspaarfonds binnen de CAO of het bedrijf van toepassing is, dit door te geven aan de Belastingdienst.   Mochten er bij je CAO of eigen arbeidsvoorwaarden sprake zijn van een tijdspaarfonds dan moeten wij dit uiterlijk vrijdag 29 december 2023 doorkrijgen zodat we dit op tijd kunnen verwerken voor de loonaangifte van januari 2024. Als wij dit niet op tijd verwerken en de Belastingdienst verwacht dit wel door te krijgen zal dit brieven ten gevolgen hebben met een foutcode daarop. Dat willen wij uiteraard voorkomen.   Overige wijzigingen 2024 Voor het jaar 2024 staan er nog een aantal andere belangrijke zaken in de wacht om aangepast te worden. De verwachting is dat de 2e kamer in november 2023 een besluit zal gaan nemen over een aanpassing in de Netto te vergoeden reiskosten per kilometer en de thuiswerkvergoeding.   De verwachting is dat de netto vergoeding per kilometer van € 0,21 naar € 0,23 gaat.  De verwachting van de thuiswerkvergoeding is dat deze zal stijgen van € 2,15 naar €2,35  Wanneer in 2023 bovenstaande bedragen gebruikt worden in de salarisverwerking zullen we deze bedragen aanpassen naar de nieuwe bedragen die gaan gelden voor 2024. Hier hoeft u niets voor te doen. Alleen als u Bezwaar heeft tegen deze automatische verhoging dan ontvangen wij deze graag van u.   Verlofregistratie 2024    Maakt u gebruik van HR Core Business voor uw verlofregistratie? Wij gaan het verlofjaar 2024 op donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari 2024 collectief voor al onze klanten vrijgeven. Het is hiervoor niet noodzakelijk om eerst alle verlof mutaties van 2023 af te ronden, omdat onze software zelf over de jaargrens heen de nieuwe standen gaat bepalen wanneer er nog een verlofaanvraag ingediend wordt over het jaar 2023.   Heeft u wijzigingen in de verlofregeling , collectieve vrije dagen of andere bijzonderheden dan vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 29 december 2023 aan ons aan te leveren zodat wij dit direct aan kunnen passen alvorens we het nieuwe jaar openstellen  
Volledig artikel weergeven
15-11-2023 07:23 (Bijgewerkt op 15-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 565 Weergaven
​Zoals je in de Release notes kunt lezen, hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe functionaliteit voor ouderschapsverlof.   Daarnaast hebben we een aantal Workshops over betaald ouderschapsverlof georganiseerd waarin we hebben uitgelegd hoe de functionaliteit werkt en je het ouderschapsverlof vanaf de januari release van 2023 kunt inrichten.   In de Handleiding ouderschapsverlof 2023 hebben we de informatie over het inrichten van ouderschapsverlof gebundeld. Ook vind je hierin een aantal veelgestelde vragen en informatie van de Rijksoverheid over ouderschapsverlof.   Download Handleiding ouderschapsverlof 2023 (pdf)  
Volledig artikel weergeven
06-12-2022 09:53 (Bijgewerkt op 12-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1174 Weergaven
Inloggen algemeen Q: Hoe log je in op Youforce? A: Dit zijn de opties: Youforce accounts Je logt in met je gebruikersnaam, wachtwoord en - verplicht - de 2-factor authenticatie van Youforce. Single Sign-On (SSO) Je logt in met je gebruikersnaam, wachtwoord en optioneel de 2-factor authenticatie van jouw organisatie. Q: Wat is Single Sign-On (SSO)? A: SSO betekent dat je dezelfde gebruikersnaam, wachtwoord en 2-factor authenticatie gebruikt voor zowel Youforce als andere applicaties binnen jouw bedrijfsomgeving. Je logt in via het inlogproces van jouw organisatie. Vaak is dat Active Directory. SSO betekent ook dat je niet nog een keer moet inloggen om andere applicaites te gebruiken als je al bent ingelogd op een systeem. Als je vanaf een bedrijfssysteem Youforce start, kun je vaak zonder opnieuw in te inloggen met Youforce werken. Dit hangt echter af van de gebruikte technologie en de inrichting van jouw bedrijfprocessen. Q: Wat is 2-factor authenticatie? A: Met 2-factor authenticatie bevestig je na het invullen van je gebruikersnaam en wachtwoord (iets wat je weet) je identiteit met bijvoorbeeld je telefoon (iets wat je hebt). Q: Waarom voegt Visma | YouServe verplicht 2-factor authenticatie toe aan Youforce Accounts? A: Visma | YouServe voegt verplicht 2-factor authenticatie toe voor extra beveiliging van Youforce. Wij voegen deze controle toe voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens van jouw organisatie en zodat de je blijft voldoen aan de eisen van de Europese privacywet AVG.   Youforce zit namelijk vol met gevoelige persoonsgegevens als burgerservicenummers, verzuiminformatie, salarisinformatie, etc. De AVG verplicht tot het nemen van beveiligingsmaatregelen, ‘rekening houdend met de stand van de techniek’. Dit betekent vandaag de dag: inloggen mét een 2-factor authenticatie.   De toegangsbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het inloggen via Youforce accounts ligt er een grote rol voor veilig inloggen bij Visma |YouServe . Zo vereist Visma | YouServe al jaren een 2-factor authenticatie voor HR Professionals in de vorm van een certificaat.   Tot voor kort was 2-factor authenticatie inloggen via Youforce Accounts voor medewerker en managers optioneel. Door toegenomen risico's en nieuwe beveiligingstechnieken wordt ook de toegang van medewerkers en managers via Youforce Accounts verplicht met 2-factor authenticatie beveiligd. Op deze manier blijft je ook als klant voldoen aan de AVG. Q: Wij willen geen 2-factor authenticatie voor medewerkers en managers. Wat nu? A: Als jullie geen 2-factor authenticatie willen gebruiken, moeten jullie overstappen naar Single Sign-On (SSO). SSO biedt een grotere vrijheid maar ook een grotere verantwoordelijkheid voor jullie als klant om jullie medewerkers veilig te laten inloggen. Jullie regelen zelf de gepaste inlogbeveiliging met zijn eigen 2-factor authenticatie-oplossing in jullie inlogsysteem. Jullie kunnen als klant zelf bepalen waar en wanneer de gebruiker met een 2-factor authenticatie moet inloggen. Zo kun je inlogsystemen inregelen dat medewerkers alleen buiten het bedrijfsnetwerk via een 2-factor authenticatie moeten inloggen.   We kunnen, indien gewenst, jullie zo laat mogelijk migreren. Dit geeft de mogelijkheid over te stappen als jullie IT infrastructuur SSO nog niet ondersteund. Zie 'Wij willen op een specifiek moment overstappen, kan dat?' Q: Welke inlogmethode adviseert Visma | YouServe? A: Visma | YouServe adviseert je om SSO te gebruiken voor toegang tot Youforce. Dit geeft de beste gebruikerservaring:  Eén login voor alle applicaties Slechts één keer inloggen om toegang te krijgen tot verschillende applicaties. Eén 2-factor authenticatie voor alle applicaties Geen verschillende apps op je telefoon of desktop. Centraal beveiligingsbeleid Slechts op één applicatie moet het beveiligingsbeleid worden onderhouden. Tijdbesparing Ook bespaart het de applicatiebheerders veel tijd voor het afhandelen van inlogproblemen door vergeten gebruikersnamen en wachtwoorden. Q: Wat is het verschil tussen Youforce accounts en Single Sign-On? A: De verschillen: Bij Youforce accounts regelt Visma | YouServe de toegangsbeveiliging inclusief de 2-factor authenticatie. De 2-factor authenticatie is beperkt tot Youforce. De 2-factor authenticatie is verplicht. Visma | YouServe bepaalt welke soorten 2-factor authenticatie worden gebruikt. Visma | YouServe bepaalt wanneer de 2-factor authenticatiewordt gebruikt. Bij Single Sign-On regelt de klant de inlogbeveiliging inclusief de 2-factor authenticatie: De 2-factor authenticatie geldt in principe voor de volledige klantomgeving: webmail, Youforce, et cetera. De klant bepaalt welke applicaties 2-factor authenticatie hebben. De 2-factor authenticatie is niet verplicht maar wordt geadviseerd voor een optimaal beveiligingsniveau. De klant bepaalt welke soorten 2-factor authenticatie de gebruikers kunnen gebruiken. De klant bepaalt wanneer de 2-factor authenticatie wordt gebruikt. Q: Kan ik Youforce accounts in combinatie met Single Sign-On gebruiken? A: Ja, je kunt binnen één omgeving zowel Youforce accounts als SSO toepassen. Ook kan een medewerker zowel via SSO als Youforce accounts inloggen. Q: Kan een gebruiker zijn wachtwoord wijzigen? A: Ja, op het inlogscherm heeft de gebruiker de optie om het wachtwoord te wijzigen. Q: Met welke 2-factor authenticatie-methoden werken de Youforce accounts? A: Youforce ondersteunt: Een app op de mobiele telefoon (voor Apple of Android) Een app op de desktop/laptop (voor Windows of de Mac) Een fysieke sleutel: Security key op basis van FIDO2 of een Yubikey Meer informatie over deze oplossing vind je onder het kopje 'PingID'. Q: Kan ik mijn 2-factor authenticatiemethode kiezen? A: Nee, dat kan niet. Visma | YouServe bepaalt welke 2-factor authenticatiemethoden worden ondersteund.  Q: Kan ik meerdere 2-factor authenticatiemethoden koppelen aan één gebruiker? A: Ja, je kunt meerdere mobiele telefoons koppelen aan je account.  Ook kun je de verschillende methoden door elkaar gebruiken. Q: Is voor de nieuwe 2-factor authenticatieoplossing straks een mobiel telefoonnummer nodig? A: Nee, de oplossing werkt met meerdere methoden: een mobiele telefoon app, een desktop app of een fysieke sleutel. Q: Waarom bieden jullie geen SMS als 2e factor meer aan? A: Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en het National Institute of Standards and Technology (NIST) adviseren internet aanbieders terughoudend te zijn met het publieke telefoonnetwerk (SMS en spraak) als authenticatiemiddel voor tweefactor authenticatie. NCSC geeft dit advies vanwege de waarschijnlijke ontwikkelingen van dreigingen. Zo is het relatief eenvoudig SMS berichten te ondervangen. Daarnaast is SMS is gevoelig voor phishing. Zie factsheet Gebruik tweefactorauthenticatie van het NCSC. Bij de introductie van het nieuwe inloggen houden daarom rekening met dit advies.  Q: Hoe koppelt een gebruiker zijn mobiele telefoon aan zijn account? A: Bekijk deze korte video: https://www.youtube.com/watch?v=w7dh-YwsZUQ Q: Wat als de gebruiker zijn mobiele telefoon kwijt is? A: Als een gebruiker zijn mobiele telefoon kwijt is, kan hij via een andere 2-factor authenticatie methode toch inloggen. Als hij geen andere methode heeft, kan hij op dit moment zijn 2-factor authenticatie herstellen via zijn beheerder.  Q: Een nieuwe mobiele telefoon, wat nu? A: Zolang de gebruiker zijn oude mobiele telefoon heeft, kan hij daarmee zijn nieuwe telefoon koppelen. Dit kan op de volgende manieren: Vanuit de mobiele app via Apparaat wijzigen Door tijdens het inloggen Instellingen te selecteren Q: Hoe gaat de 2-factor authenticatie bij inloggen van de professional omgeving? A: Via de app op de mobiele telefoon of met een fysieke sleutel. HR Professionals moeten echter vaker (max. 8 uur)  hun 2-factor authenticatie bevestigen dan managers en medewerkers. Q: Hoe vaak moeten medewerkers de 2-factor authenticatie gebruiken? A: Als medewerkers inloggen via hetzelfde apparaat is dit één keer per 30 dagen. Q: Kan ik een Youforce account tijdelijk blokkeren? A: Ja, in het User account management scherm, kan je het inloggen via een Youforce account tijdelijk blokkeren.   De gebruikersnaam, wachtwoord en de 2-factor authenticatie blijven bestaan. De beheerder moet de blokkering opheffen; de gebruiker kan in dit geval niet zelf deblokkeren. Q: Kan ik het aanmaken van Youforce accounts automatiseren? A: Ja, dat kan een beheerder instellen. Alle nieuwe medewerkers krijgen bij onboarding automatisch een e-mail over hun account. Q: Zijn Youforce accounts automatisch te blokkeren zodra de gebruiker via SSO kan inloggen? A: Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Het is nu dus een handmatige handeling om de Youforce accounts te blokkeren nadat de Youforce gebruiker is gekoppeld aan de gebruiker in het inlogsysteem van de klant. PingID Q: Wat is PingID? A: PingID is de 2-factor authenticatie oplossing die wij voor Youforce accounts aanbieden om gebruikers te laten inloggen via hun mobiele telefoon, hun desktop applicatie of een fysieke sleutel. Dit systeem wordt aangeboden door Ping Identity, een leverancier van oplossingen op het gebied van inloggen. Meer informatie over deze oplossing kan je vinden op deze pagina: https://www.pingidentity.com/en/platform/multi-factor-authentication.html Deze oplossing wordt niet gebruikt voor Single Sign-On. Q: Welke persoonsgegevens verwerkt PingID in verband met het nieuwe inloggen? A: PingID heeft enkele technische sleutels van de gebruiker. Daarnaast verwerkt PingID het e-mailadres van de gebruiker, als hij daarvoor kiest bij het aanmaken van zijn account. Alle andere gegevens voor Youforce accounts worden opgeslagen in de data centers van Visma | YouServe. Q: Waar wordt het e-mailadres opgeslagen? A: Dit persoonsgegeven wordt opgeslagen in Europa. Dit is conform de AVG. Q: Hebben jullie een verwerkersovereenkomst met Ping Identity? A: Ja, Visma | YouServe heeft een formele overeenkomst. Beveiligingsbeleid Q: Hoe garandeert Visma | YouServe veilig inloggen? A: Visma | YouServe baseert zijn inlogbeleid op de NIST 800-63. Dit is een standaard in toegangsbeveiliging die beschrijft: waar wachtwoorden aan moeten voldoen wanneer 2-factor authenticatie moet worden gebruikt welke 2-factor authenticatie login methoden veilig zijn hoe vaak je opnieuw moet inloggen welke protocollen veilig zijn hoe je gebruikersaccounts veilig uitgeeft hoe je op een veilige manier Single Sign-On koppelingen maakt (federeren) Visma | YouServe heeft gekozen voor de NIST 800-63 als uitgangspunt voor toegangsbeveiliging van Youforce omdat dit een gevalideerd en samenhangend pakket is van concrete beheersmaatregelen, en staat bekend als een industrie standaard en wordt onderschreven door Nederlandse overheid.   Daarnaast is Youforce, net als de inlogprocedure, onderdeel van regelmatige audit door externe partijen. Lees meer... Q: Hoe relateert de NIST 800-63 aan de Nederlandse overheid? A: De Nederlandse overheid schrijft geen concrete beveilgingsmaatregelen voor maar adviseert om op basis van een gedegen risico afweging passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Deze adviezen zijn door de Nederlandse overheid nader uitgewerkt in gepubliceerde richtlijnen en handreikingen. In dergelijke richtlijnen wordt veelvuldig verwezen naar bestaande richtlijnen, waaronder de NIST 800-63. Zie bijvoorbeeld de factsheet Gebruik tweefactorauthenticatie van het NCSC.   Het is mogelijk dat NIST 800-63 niet overeenstemming is met het toegangsbeveiliging beleid van jouw organisatie. We gaan graag in gesprek met je als je het idee hebt dat de nieuwe oplossing minder veilig is. Neem in dat geval contact op met je account manager.  Daarnaast heb je via Single Sign-On wél de volledige controle én verantwoordelijkheid over de toegangsbeveiliging. We adviseren dan ook SSO toe te passen.   Q: Hoe vaak moet een gebruiker zijn wachtwoord wijzigen? A: Nooit, tenzij we ontdekken dat het wachtwoord is uitgelekt. De NIST 800-63b beschrijft in artikel 5.1.1.2 dat het veiliger is om wachtwoorden niet te laten verlopen. Bij het verlopen van wachtwoorden hebben mensen namelijk de neiging om simpele wachtwoorden te kiezen. Q: Waarom hoeven gebruikers hun 2-factor authenticatie niet bij elke login te gebruiken? A: Als de gebruiker inlogt via een nieuw apparaat moet hij altijd een 2-factor authenticatie gebruiken. Maar wanneer hij hetzelfde apparaat gebruikt, hoeft hij dat maar eenmaal per 30 dagen te doen. Dit maakt de applicatie toegankelijker.   Dit is vergelijkbaar met het proces op je mobiele telefoon om een app van de bank in gebruik te nemen. De eerste keer koppel je hem bijvoorbeeld via je bankpas aan je mobiel, daarna zijn de gegevens te benaderen met slechts een 1-factor authenticatie, bijvoorbeeld een toegangscode.   Dit is in lijn met de NIST 800-63b. Deze beschrijft dat een gebruiker zich elke 12 uur moet authenticeren en dat bij een dergelijke 'her-authenticatie' een 1-factor authenticatie voldoende is. Qua beleid gaat Visma | YouServe hier dus net iets verder dan wat NIST 800-63b voorschrijft.   Voor HR professionals geldt dat ze wel elke dag een 2-factor authenticatie moeten gebruiken. Q: Kan ik eisen aan wachtwoorden en andere beveiligingsregels aanpassen? A: Nee, dat is niet mogelijk. Voor Youforce bepaalt Visma | YouServe de beveiligingsregels. Dit is een samenhangend pakket van maatregelen op basis van de NIST 800-63. Over Single Sign-On heb je wél de volledige controle. Q: Ondersteunt Youforce het werken van personen op dezelfde computer? A: Ja, dat is mogelijk. Zolang ze op de gedeelde computer met verschillende user accounts werken (bijvoorbeeld als users piet@bedrijf.nl & arie@bedrijf.nl). Let op: dit zijn de user accounts van het besturingssysteem.   Het gebruik van een gedeeld user account (bijvoorbeeld de user: receptie@bedrijf.nl) leidt vrijwel altijd tot het lekken van gegevens. De kans is namelijk groot dat de medewerkers elkaars HR informatie zien. Oorzaken Het uitloggen gebeurt in de praktijk niet Het sessiegedrag van de browser is niet altijd helder: "ik had de browser toch afgesloten!?" terwijl de sessie op de achtergrond actief bleef Documenten als salarisstroken of contracten worden opgeslagen in de voor iedereen bereikbare download folder Let op: Het gebruik van gedeelde computers en de inrichting daarvan is de verantwoordelijkheid van de klant. Q: Is het mogelijk om een geografische of IP beperking te configureren? A: Nee, dit is bij Youforce accounts niet mogelijk. Het is vaak wél mogelijk via Single Sign-On. Dit is echter afhankelijk van de mogelijkheden van uw identity systeem (zoals active directory).
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:04 (Bijgewerkt op 01-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 715 Weergaven
De A-Matrix stelt de (applicatie)beheerder in staat de Visma | YouServe applicaties optimaal te laten functioneren. Hiermee kan de beheerder met de geboden informatie de klantsystemen correct configureren en is de eindgebruiker direct in staat de applicatie(s) te gebruiken. Deze A-Matrix is beschikbaar via een kennisartikel in 4ME (Support), dat toegankelijk is voor geregistreerde professionals. Als je in de kennisartikelen zoekt op A-Matrix, vind je dit artikel en kun je de laatste versie in PDF-formaat downloaden.   In de bijlage van dit kennisartikel kunt u de A-matrix downloaden in zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie. De laatste, actuele versie is van 18 mei 2022.   Ben je een geautoriseerde supportmedewerker, dan kan je deze link gebruiken.   Ben je niet geautoriseerd, dan krijg je een melding dat het artikel niet bestaat. Vraag dan een collega met de juiste autorisatie.    
Volledig artikel weergeven
23-09-2022 17:17 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 347 Weergaven
De mobiele app HRYou van Visma | YouServe kun je downloaden in de app stores.  Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en functionaliteiten vind je hier. Op de website van Visma | YouServe vind je veelgestelde vragen over de HRYou app. HRYou app inrichten In de configuratiehandleiding vind je informatie over het inrichten van de HRYou app. Via de link hieronder kun je versie 5 van 24 januari 2023 van deze handleiding downloaden.     
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 10:43 (Bijgewerkt op 24-01-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2115 Weergaven
Hieronder kun je de pdf's downloaden met uitleg over de diverse salarisspecificaties van Payroll Business. Het gaat om uitleg van de volgende salarisspecificaties: Uitleg 3-Koloms salarisstrook  Uitleg 4-Koloms salarisstrook  Uitleg Liggende Matrix salarisstrook  Uitleg Staande Matrix salarisstrook  De uitleg is gebaseerd op de gegevens van een voorbeeldspecificatie van januari 2023 en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.   De pdf's van deze voorbeeldloonstroken kun je ook downloaden van de algemene website van YouServe via Uitleg over jouw loonstrook.   
Volledig artikel weergeven
12-01-2023 16:01 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 795 Weergaven
Voorbereiden nieuw verlofjaar Hieronder lees je welke stappen je moet doorlopen bij de jaarovergang naar het nieuwe verlofjaar. 1. Acties Wij adviseren om het volgende verlofjaar al vast voor te bereiden door het uitvoeren van de volgende acties:  werkroosters genereren collectief verlof aanvragen feestdagen inrichten  feestdagencluster(s) inrichten verlofregelingen controleren Basisinrichting verlof gereed? Let er op dat de basisinrichting voor verlof gereed is. Dit houdt in dat: De Feestdagen zijn geselecteerd OF Dat de Feestdagenclusters zijn gedefinieerd en aan de medewerkers zijn gekoppeld. De benodigde werkpatronen zijn gedefinieerd en dat in de HR stuurgegevens de juiste aansturing voor verlof en werkpatroon aanwezig is. De verlofregeling bijgewerkt moet zijn en voldoet aan de eisen van het nieuwe jaar. Zijn bovenstaande 3 punten in orde, genereer dan de werkpatronen. Zijn bovenstaande 4 punten in orde, genereer dan verlofrecht. Aandachtspunten Let op: de jaartallen in de afbeeldingen kunnen afwijken In de afbeeldingen hieronder kunnen andere jaartallen staan. Je kunt waar een afwijkend jaartal staat, natuurlijk 2022 voor het oude jaar en 2023 voor het nieuwe verlofjaar invullen.  Nieuw verlofjaar zo laat mogelijk activeren  Wij adviseren om het nieuwe verlofjaar zo laat mogelijk te activeren, bij voorkeur in het volgende jaar. 2. Werkroosters toekennen en genereren 2a Feestdagen cluster Let op: als je gebruik maakt van Feestdagen (stap 3), kun je stap 2a overslaan. Instellingen > Werkpatroon > Feestdagenclusters  Maak je gebruik van feestdagenclusters, volg dan de stappen hieronder. Meer informatie over feestdagenclusters vind je in de online, zoekterm Feestdagenclusters.  Als een feestdagencluster aan het dienstverband van een medewerker is gekoppeld, wordt voor die medewerker rekening gehouden met de specifieke feestdagen die in dat  cluster staan. Stap 1: Kies in het menu Instellingen > Werkpatroon > Feestdagenclusters. Het scherm Feestdagenclusters opent (afb 01), Stap 2: Selecteer de Peildatum waarop je het feestdagencluster wilt aanpassen of aanmaken. afb. 01 Stap 3: nieuw feestdagencluster aanmaken.  Klik rechtsboven de groene balk op Toevoegen  . Vul de clustercode en clusternaam in en klik op Opslaan. Stap 4: Selecteer de feestdagen Klik in deelscherm rechtsboven de groene balk op Toevoegen  . Je ziet het scherm Selecteer feestdagen.  Selecteer één of meer feestdagen: dit kan met de ctrl-toets of shift-toets + klikken.  Klik op Selecteer en vervolgens op Opslaan. Stap 5: Feestdagencluster koppelen aan medewerker. Ga in het menu naar Medewerker > Contract > Dienstverband en selecteer een medewerker. Klik achter het veld Feesdagencluster op het icoon Waarde wijzigen   en selecteer het feestadagencluster door erop te dubbelklikken. Klik in het scherm Dienstverband op Opslaan. Als aan een medewerker een feestdagencluster is gekoppeld, dan zijn in het jaarrooster de feestdagen van dit cluster blauw gekleurd. 2b Werkroosters toekennen en genereren via Werkpatroon Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren Het toekennen en genereren van werkroosters doe je via het menu Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren. Let op: deze actie moet je per bedrijf uitvoeren.  Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  . Pas de datum aan en kies bij actie Genereren werkrooster (afb. 02).  Klik rechtsonder op Opslaan om de actie te voltooien.  afb. 02 3. Feestdagen activeren Let op: Als je gebruik maakt van het Feestdagencluster, kan je  stap 3 overslaan. Stap 1: kies Instellingen > Vastlegging > Waardencluster. Het scherm Waardencluster opent (afb. 03). afb. 03 Stap 2: selecteer de juiste ingangsdatum. Stap 3: selecteer de gewenste doelgroep. Let er hierbij op dat je bij Soort doelgroep kiest voor het niveau waarop je altijd de feestdagen inregelt: klant- of bedrijfsniveau.  Stap 4: kies het element Feestdag.  Stap 5: klik op de knop Open. Het scherm met de feestdagen opent. Selecteer de algemene en jaarlijkse feestdagen die voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Collectief Verlof toekennen Voordat je het volgende verlofjaar definitief kunt vrijgeven aan de medewerkers binnen de organisatie, leg je het collectief verlof vast. Een collectieve verlofaanvraag leg je vast via Instellingen > Verlof > Collectief verlof (afb. 04).  afb. 04   Veld Toelichting Datum collectief verlof Je moet per dag een collectieve verlofaanvraag vastleggen. Verlofsoort Selecteer een verlofsoort uit de lijst. Aantal verlofuren Vul hier geen uren in als het collectief verlof verrekend moet worden volgens het werkrooster van de medewerkers. Soort verrekening Selecteer een van de opties: Verrekenen Niet verrekenen met verlofsaldo.  Afdeling Je kunt een collectieve verlofdag vastleggen per afdeling.  Let op: dit raden wij niet aan, tenzij het echt noodzakelijk is. Reden verlof Kies hier een reden voor het verlof. Wij raden je aan om dit te doen. Memo Via dit veld kun je eventueel een vrije tekst vastleggen. Het kan natuurlijk binnen de organisatie voorkomen dat er tijdens een collectieve vakantiedag medewerkers aan het werk zijn. Je kunt het collectief verlof dan per medewerker blokkeren in de verlofaanvraag (afb. 05).  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag afb. 05 Als het verlof wordt geblokkeerd, worden de uren teruggeboekt naar 0,00 (afb.06).  afb. 06 Controles bij overgang naar het volgende verlofjaar  Controleer voordat je het nieuwe verlofjaar start de inrichting van de verlofregeling. Mogelijk zijn er binnen jouw organisatie voor het volgende verlofjaar andere afspraken van toepassing waardoor het nodig is de inrichting aan te passen.  Stappen inrichting controleren Kies het menu Instellingen > Verlof > Verlofregeling, selecteer de regeling en klik op Verlofsoorten om het detailscherm Verlofsoorten te openen.  Dubbelklik op een verlofsoort om de kenmerken van deze verlofsoort op te roepen.  Controleer in het tabblad Basisrechten of bij Verlofrecht per jaar (in uren) het standaard aantal uren verlofrecht per jaar op basis van een voltijds dienstverband correct is ingevuld.  Controleer of het veld Max. over te hevelen uren correct is ingevuld.   Controleer zo nodig of het veld Maximaal negatief correct is ingevuld; bij oneindig niets invullen.  Als je via het tabblad Bijzondere rechten leeftijd- en/of dienstjarenrechten hebt toegekend, controleer dan of de peildatums in de verlofsoort zijn ingevuld.  Wil je voor een verlofsoort gebruik maken van Automatische afboeking, controleer dan of het vinkje is aangezet en de prioriteiten zijn bepaald. Gebruik je Self Service, dan moet je het meest recente verlofformulier gebruiken om er zeker van te zijn dat het automatisch afboeken correct verloopt.  Controleer of de juiste Afrondingsmethode is gebruikt.  Aandachtspunten toekennen verlofrecht Drie aandachtspunten Het verlofrecht wordt alleen berekend voor de verlofsoorten die in de verlofregeling zijn vastgelegd. Als een verlofsaldo van een verlofsoort in een verlofregeling negatief is, wordt dit negatieve verlofsaldo altijd overgeheveld naar het volgende jaar ongeacht de keuze die je hebt gemaakt bij het veld Maximum negatief.  De functionaliteit voor Ouderschapsverlof is gewijzigd: informatie over het inrichten van onbetaald en betaald ouderschapsverlof vind je in de online help van HR Core / Payroll Business: zoeken op ouderschapsverlof en op de community in de Handleiding ouderschapsverlof 2023. Verlofrecht nieuw verlofjaar toekennen  Bij het toekennen van verlofrechten voor het nieuwe verlofjaar 20JJ, worden de resterende verlofsaldi van de verlofsoorten (als dit zo is ingericht bij de verlofregeling) overgeheveld en worden de verlofrechten voor het nieuwe verlofjaar toegekend. Stappen toekennen verlofrecht nieuw verlofjaar Kies in het menu Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen.  Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  . Het scherm Verlofrecht toekennen opent.  Selecteer de actie Nieuw verlofjaar en klik rechts onderin op de knop Starten (afb. 07). afb. 07 Toekennen verlofrechten uitvoeren voor ieder bedrijf afzonderlijk Binnen een bedrijf worden alle verlofregelingen meegenomen. De actie is pas voltooid als je een datum en een tijd ziet in het overzichtsscherm. Houd er rekening mee dat je deze actie voor elk bedrijf afzonderlijk moet uitvoeren.  Voltooien duurt enige tijd Na deze actie zijn bij de functie Medewerker > Verlof > Verlofsaldo de verlofkaarten van de medewerkers voor het volgende verlofjaar zichtbaar. Het duurt enige tijd voordat de kolom Overgeheveld is gevuld met het overgehevelde saldo van het voorgaande verlofjaar (indien van toepassing).  Verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag kun je oproepen via Rapporten > Mijn rapporten.  Aandachtspunten na toekennen rechten  Als je in HR Core Business het toekennen van verlofrecht voor het komende verlofjaar hebt uitgevoerd, is het verlofrecht berekend en heeft het overhevelen van de restsaldi van het voorgaande verlofjaar plaatsgevonden. Wij vragen extra aandacht voor verlofaanvragen en verlofrechtmutaties over het voorgaande jaar. Zie hierna.  Aandachtspunt 1 - Verlofaanvraag in het vorige jaar boeken Als een medewerker, nadat de verlofrechten voor het nieuwe jaar zijn berekend, alsnog een verlofaanvraag indient die betrekking heeft op het voorgaande verlofjaar, wordt de overheveling van het verlofsaldo van het vorige naar het nieuwe verlofjaar automatisch herrekend. Aandachtspunt 2 - Extra Individueel verlofrecht in het vorige verlofjaar Als je voor een medewerker, nadat het nieuwe verlofjaar is geactiveerd, alsnog een Extra Individueel verlofrecht moet vastleggen met een boekingsdatum die valt in het vorige verlofjaar, dan wijzigen daarmee de rechten van het vorige jaar.  Gewijzigde rechten van het vorige verlofjaar worden niet automatisch verwerkt in het huidige verlofjaar. Zie hiervoor de uitleg bij vraag 5 van de Veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen 1. Je zit in het jaar 2023. Het verlofjaar 2022 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd voor het verlofjaar 2022. Hoe wordt deze verwerkt?  De verlofaanvraag wordt verwerkt op basis van de begindatum van de verlofaanvraag waarbij wordt gekeken of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld. Op basis van deze gegevens zal de verlofaanvraag verwerkt worden.  2. Het verlofjaar 2022 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van eind december t/m begin januari die dus over de jaargrens heengaat. Hoe wordt deze verwerkt?  Voorbeeld Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van 29 december 2022 t/m 4 januari 2023. In het actieve verlofjaar (2022) wordt de volledige verlofaanvraag van begindatum t/m einddatum getoond, maar alleen de uren voor 2022 (= 24 uur) worden afgeschreven en getoond (afb .08). afb. 08  Hierbij wordt gekeken of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld. Zodra het verlofjaar 2022 actief is, worden de verlofuren die van toepassing zijn op dit verlofjaar verrekend.  3. Het verlofjaar 2022 is nog actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd voor het jaar 2023. Hoe wordt deze verwerkt?  De verlofaanvraag wordt verwerkt op basis van de begindatum van de verlofaanvraag. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van de verlofregeling (op full time basis). De uren van de verlofaanvraag worden gereserveerd. De medewerkers zien wel de verlofaanvraag die is ingelegd, maar niet hun saldo van 2022. 4. Het verlofjaar 2022 is actief. Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd die over de jaargrens heengaat. Hoe wordt deze verwerkt?  Voorbeeld - dit voorbeeld is gebaseerd op een eerder jaar, maar het principe is hetzelfde Er wordt een verlofaanvraag vastgelegd van 29 december 2021 t/m 4 januari 2022. In het actieve verlofjaar (2022) wordt de volledige verlofaanvraag getoond, maar alleen de uren voor 2022 worden afgeschreven en getoond, waarbij het systeem kijkt of er voldoende saldo is en of er een vervaldatum aan de verlofsoort is gekoppeld.  Bij een fulltime dienstverband is dit 8 uur omdat 1 januari als feestdag is aangemerkt (afb. 09). Voor het verlofjaar 2021 zijn de opgenomen 24 uur afgeboekt in 2021 en tevens gecorrigeerd in de kolom overgehevelde uren bij het verlofjaar 2022.  afb. 09 Bij een verlofaanvraag over het jaar heen via automatisch afboeken, worden in het actieve verlofjaar de uren afgeboekt van de verlofsoort waar nog uren voor zijn. Dit houdt in dat de uren die worden afgeboekt, kunnen worden verdeeld over zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof. De uren voor het volgende jaar worden opnieuw vastgesteld op basis van de Prioriteits die is vastgelegd in de verlofsoort. Meer informatie - Online help: zie de toelichting in het helponderwerp Verlofregeling voor het veld Prioriteit en de optie Automatische afboeking. 5. Het nieuwe verlofjaar 2023 is toegekend, maar er moet nog Extra Individueel Verlofrecht met boekingsdatum in 2022 worden ingevoerd. Hoe doe je dat?  Als je nog een extra individueel recht wilt toekennen aan een of meer medewerkers, kun je het beste de volgende stappen doorlopen.  Stap 1 Voer de gewenste extra individuele verlofrechten in voor de betreffende medewerker via de functie Medewerker > Verlof > Extra Individueel Verlofrecht. Let op: kies hier voor de juiste peildatum. Stap 2 Ga naar het verlofsaldo van de medewerker.   Selecteer bovenin verlofjaar waarvoor je zojuist Extra individueel recht hebt toegekend (2022). Klik rechts onderin in het scherm op de knop Herberekenen. Na de herberekening wordt het scherm automatisch ververst en zit je in het actieve verlofjaar. Als je teruggaat naar het vorige verlofjaar zie je dat de uren zijn toegekend en in het actieve verlofjaar correct zijn overgeheveld.  6. Hoe kan ik Extra individueel verlofrecht voor meerdere medewerkers tegelijk invoeren in het actieve verlofjaar?  Het is mogelijk om Extra individueel verlofrecht (collectief) te importeren via het menu Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand. Volg hiervoor de volgende stappen  Stap 1 Open het Excel-bestand door bij het menu Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand de definitie Importeren Extra Individueel Recht te selecteren en rechts onderin het scherm te klikken op de knop Maak bestand (afb. 10).  afb. 10  Stap 2 Bekijk het Excel-bestand. Dit ziet eruit zoals in afb. 11 en kan voor jou qua kolomindeling afwijken. afb. 11  Stap 3 Selecteer in het Excel-bestand alle kolommen (in dit voorbeeld A t/m I), klik met de linker muisknop en kies de optie: Format cells met de optie Text (Engelse versie) / Cel eigenschappen met de optie Tekst (Nederlandse versie). Klik op OK om de gekozen optie vast te leggen (afb. 12).  afb. 12 Stap 4  Selecteer in het Excel-bestand alleen de kolommen die met een datum gevuld moeten worden (in dit voorbeeld kolom D). Klik met de linker muisknop en kies de optie Format cells met de optie Date.(Engelse versie) / Cel eigenschappen met de optie Datum (Nederlandse versie).  Klik op OK om de gekozen optie vast te leggen (afb. 13).  afb. 13  Stap 5 Je kunt nu de kolommen vullen met de gegevens van de medewerkers waarvoor een Extra Individueel Verlofrecht moet worden toegekend. Je ziet in dit voorbeeld dat in de kolommen waar een cijfer wordt ingevuld, een ‘ verschijnt. Dit is het juiste format (afb. 13).  Onderaan het Excel-bestand zie je twee tabbladen. Hierin vind je de codes voor Type recht en Verlofsoort (afb.14). Bij de verlofsoort kun je kiezen voor de verlofsoorten die in de verlofregeling(en) zijn opgenomen. Vervolgens sla je het Excel-document lokaal op je PC op.   afb. 14  Stap 6 Selecteer het bij stap 5 opgeslagen Excel-bestand met de knop Browse door via het menu Beheer > Import/Export > Importeer Excel bestand de importdefinitie Importeren Extra Individueel Recht te selecteren.  Klik op de knop Importeer bestand rechts onderin het scherm om het bestand in te lezen en de Extra Individuele Rechten bij de betreffende medewerkers te boeken (afb. 15). afb. 15 7. Bij sommige verlofsoorten wordt het verlofsaldo van vorig jaar (2022) niet overgeheveld. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?  De twee meest voorkomende oorzaken zijn:  1. Het veld Max aantal over te hevelen uren is niet correct gevuld in de verlofregeling. Dit kun je aanpassen door het wijzigen van de verlofregeling via het menu Instellingen > Verlof > Verlofregeling. Controleer of het veld Max aantal over te hevelen uren in de betreffende verlofsoort inderdaad niet correct is ingevuld. Als je de verlofregeling aanpast, moet je daarna via Instellingen > Verlof > Verlofrecht de actie Huidig verlofjaar corrigeren uitvoeren.   Let op: correcties in een verlofregeling moet je aanpassen met de juiste peildatum. In deze situatie is dit 1 januari van het voorgaande verlofjaar = 1-1-2022. 2. Als een medewerker per 1-1-2023 een andere verlofregeling krijgt, worden eventuele restsaldi, zowel positieve als negatieve, niet overgeheveld.  We adviseren om hiervoor contact op te nemen met een consultant.  8. Kan ik vervallen verlof bij medewerkers in 2022 nog terugzien?  Bij het starten van het verlofjaar 2023 zijn vervallen uren uit het verlofjaar 2022 niet meer zichtbaar. In HR Core Business kun je deze vervallen rechten nog terugzien via het verlofjaar 2022 menu Medewerker > Verlof > Verlofsaldo.  
Volledig artikel weergeven
22-12-2022 17:33
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 571 Weergaven
Inleiding Zoals je kunt lezen in de speciale Release notes Vooraankondiging Jaarovergang 2022-2023 wordt er ook in 2023 een nieuwe matrixkolom toegevoegd die je moet journaliseren. Zelf aanpassen inrichting alleen nodig als onze standaard inrichting niet voldoet Naar aanleiding van de positieve feedback via onder andere de maandelijkse Delivery update en de Klantendag op 1 december 2022, passen wij dit jaar de inrichting voor je aan. We kijken hiervoor naar de inrichting van de huidige AWF Laag / AWF hoog en zullen precies dezelfde instellingen gebruiken voor het inrichten van de nieuwe matrixkolom AWF uitkering werkgever. Deze actie gaan we uitvoeren in de week na kerst. Actie: als klant hoef je dus alleen actie te ondernemen, als je dit nieuwe element anders wilt inrichten dan wij hierboven hebben beschreven. Hieronder leggen we uit hoe je dit doet. YouPay Journalisering - Aanpassingen AWF Uitkering werkgever De uitleg over het wijzigen van de inrichting in YouPay, vind je in de Vooraankondiging Jaarovergang 2022-2023. Hier lees je welke velden er zijn toegevoegd en aan welke grondslag je de uitkerings(sub)looncomponenten moet toevoegen zodat ze meegaan in de aansluitcontrole tussen YouPay en de Loonaangifte. Actie in YouPay Instellingen > Berekening > Grondslag / Looncomponenten Awf Laag / Aof hoog Zie Vooraankondiging Jaarovergang 2022-2023: hoofdstuk 3.1. Awf bij uitkeringen gewijzigd per 2023. Actie YouPay Journalisering Door het splitsen van de AWF uitkering werkgever moet je in de Journalisering van YouPay aanpassingen doorvoeren om de werkgeverslasten in relatie tot deze nieuwe wet- en regelgeving correct te kunnen journaliseren.   Nieuwe matrixkolommen: Vanaf 2023 wordt als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving een nieuwe matrixkolom actief in YouPay. Deze matrixkolom bevat de berekeningsuitkomsten van: Awf uitkering werkgever Stappen aanpassen inrichting Volg onderstaande stappen om de aanpassingen te realiseren. Stap 1 – Log in via het Youforce Portal. Stap 2 – Selecteer het gebruikersprofiel voor journalisering YouPay. Stap 3 – Ga naar Instellingen > Boekingsgroep > Boekingsregel. Let op: als het scherm met de boekingsregel leeg blijft, is de journaliseringsinrichting waarschijnlijk ingericht op klantniveau. Via het navigatiepad bovenin het scherm kun je dan naar het klantniveau opschakelen. Stap 4 – Zoek in de boekingsdefinities naar de matrixkolom Awf Uitkering werkgever. Zijn er veel definities, dan kun je de zoekfunctie gebruiken: Ctrl+F. Stap 5 – Dubbelklik op de rij die je wilt aanpassen of klik achteraan de rij op het potloodje. Hierin kun je de inrichting zoals wij die klaar hebben gezet, naar eigen wens aanpassen. Selecteer de juiste Grootboekrekening voor de debetboeking. Let op de opties voor het toepassen van kostenplaats en/of andere criteria op het 2e tabblad. Klik eerst op Opslaan om de nieuwe boekingsregel te bewaren en vervolgens op Annuleren om weer terug te gaan naar het scherm met het overzicht van alle boekingsregels. Hieronder zie je voorbeelden van de tabbladen Details en Criteria met het resultaat van de debetboeking: Stap 6 – Herhaal stap 5 voor de creditrekening. Na het uitvoeren van Stap 6 is de journalisering aangepast en klaar voor het kalenderjaar 2023.  
Volledig artikel weergeven
22-12-2022 15:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 267 Weergaven
1. Aanpassingen wet- en regelgeving 1.1 Inleiding In deze Vooraankondiging vind je informatie over de aanpassingen in Payroll Business voor de jaarovergang van 2022 naar 2023. De meeste functionele aanpassingen zijn opgenomen in eerdere releases van Payroll Business vanaf de release van oktober. De overige functionele aanpassingen zijn beschikbaar na de januari release. Aandachtspunten In deze Vooraankondiging vind je de definitieve informatie over de aanpassingen voor de jaarovergang. Als er naderhand aanvullingen zijn op de informatie in deze Vooraankondiging, vermelden we deze in de Release notes van januari 2023. Diverse wettelijke wijzigingen voor 2023 hebben we al in oktober, november en december in Payroll Business doorgevoerd, om de jaarovergang zo makkelijk mogelijk te maken. In deze Vooraankondiging vatten we alle zaken nog eens samen, zodat je alles op een plek kunt raadplegen. Nieuwsbrief Belastingdienst Zie voor de wijzigingen in wet- en regelgeving ook de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst die je kunt downloaden van www.belastingdienst.nl . 1.2 Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomens gaat in 2023 omhoog naar € 5.052. De arbeidskorting voor de hogere inkomens wordt afgebouwd. Als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 37.691 per jaar, wordt de arbeidskorting in 2023 verminderd met 6,510% van dit inkomen. De arbeidskorting is € 0 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking € 115.292 of hoger is.  1.3 Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 3.070. De algemene heffingskorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Bij een jaarinkomen boven het grensbedrag € 22.660 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met een percentage van 6,095% en is volledig afgebouwd vanaf het inkomen € 73.031.  Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat. 1.4 Ouderenkorting De ouderenkorting wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 1.835. De ouderenkorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Deze begint bij een jaarinkomen dat meer bedraagt dan € 40.888 en is 15%. Het maximale bedrag van de afbouw bedraagt eveneens € 1.835 Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat en de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 1.5 Bijzondere beloningen Voor het berekenen van de loonheffing voor bijzondere beloningen De al bestaande tabellen voor de bijzondere beloningen zijn aangepast aan de cijfers van 2023. 1.6 Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 820. Dit bedrag bestaat uit de volgende vier heffingscomponenten: loonbelasting premie AOW premie Anw premie Wlz. Het bedrag € 820 geldt voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd die over de eerste tariefschijf de gecombineerde loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verschuldigd. Dat betekent dat er één of meer heffingscomponenten moeten worden geëlimineerd als de medewerker of de uitkeringsgerechtigde zijn loon geniet: vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de AOW leeftijd bereikt (de AOW-component) in een herleidingssituatie (één of meer van de vier componenten) bij wonen in het buitenland (de loonbelastingcomponent) Payroll Business berekent het juiste bedrag aan Jonggehandicaptenkorting. Hiervoor hebben wij in de referentietabel Loonheffing jonggehandicaptenkorting de bedragen van 2023 opgenomen. Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Jonggehandicaptenkorting op Ja staat.  1.7 Minimumloon  De leeftijdsafhankelijke Minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2023 zijn toegevoegd aan de referentietabel. De Minimumloon indicatie 1 = Standaard De Minimumloon indicatie 2 = Beroepsbegeleidende leerweg Voor de medewerkers van de Beroepsbegeleidende leerweg zijn afwijkende minimumlonen van toepassing.   Minimumloon indicatie* Leeftijd* Maandbedrag Weekbedrag Dagbedrag 1 015 580,30 133,90 26,78 1 016 667,35 154,00 30,80 1 017 764,10 176,35 35,27 1 018 967,20 223,20 44,64 1 019 1160,65 267,85 53,57 1 020 1547,50 357,10 71,42 1 021 1934,40 446,40 89,28 2 018 880,15 203,10 40,62 2 019 1015,55 234,35 46,87 2 020 1189,65 274,55 54,91 1.8 Percentages en parameters Sociale Verzekeringen Maximum premieloon Het maximum premieloon is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 66.956, was in 2022 € 59.706. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds laag Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 2,64%, was in 2022 2,70%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het lage percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering.  Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds hoog Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 7,64%, was in 2022 7,70%. Premie Arbeidsongeschikheidsfonds laag Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 5,82%, was in 2022 5,49%. Premie Arbeidsongeschikheidsfonds hoog Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verhoogd naar 7,11%, was in 2022 7,05%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het hoge percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf laag / Aof uitkering.  Premie Wet Kinderopvang (WKO) Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022 en is 0,50% gebleven. Premie werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet (laag) Het percentage voor de premie werknemersbijdrage ZVW is per 1 januari 2023 verlaagd naar 5,43%; in 2022 was dit 5,45%. Premie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (hoog) Het percentage voor de premie werkgeversheffing ZVW is per 1 januari 2023 verlaagd naar 6,68% ; in 2022 was dit 6,70%. Vrije vergoeding per kilometer(reiskosten) Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor reiskosten, is per 1 januari 2023 verhoogd naar 0,21 cent per kilometer; t/m 2022 was dit 0,19 cent per kilometer. Vrije vergoeding per thuiswerken Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor thuiswerken is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 ; t/m 2022 was dit € 2,00. 1.9 Premie Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW) Het percentage voor de premie PAWW is per 1 januari 2023 verlaagd  naar 0,15%; in 2022 was dit 0,20%.   1.10 Loonheffing – verschil Ook dit jaar zit er, net als vorig jaar, mogelijk een verschil in de loonheffing die is berekend in de salarisadministratie en de belasting die een medewerker moet betalen op basis van de inkomstenbelasting. Dit verschil wordt veroorzaakt door de opbouw en de afbouw in de arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de ouderenkorting, waarbij bij de bijzondere beloningen onvoldoende rekening wordt gehouden in de loonberekening. Dit is geen fout in de salarissoftware, maar is wettelijk zo vastgesteld. 2. Pensioenwijzigingen 2023 2.1 Uniforme Pensioen Aangifte Pensioenfondsen die overstappen op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) In voorgaande jaren hebben steeds meer pensioenfondsen de overstap gemaakt naar de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). In 2023 zijn er echter GEEN fondsen die de overstap maken naar de UPA maken. Vanaf 2024 gaat ook de PMT zich aansluiten bij deze generieke en uniforme pensioenaangifte. Regelingen die voor 2023 worden toegevoegd / verwijderd Voor 2023 worden er vanuit de diverse pensioenregelingen en CAO's een aantal regelingen verwijderd en toegevoegd. Hieronder vermelden we de wijzigingen per fonds. 2.2 UPA 2023 - Wijziging in de Verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof Als er sprake is van betaald ouderschapsverlof moeten vanaf 2023 de uren en de nieuwe code BOV worden opgenomen in de UPA. Hoe Wij hebben dit met ingang van 2023 aangepast in Payroll Business, zodat dit automatisch wordt bepaald als in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de uren betaald ouderschapsverlof 1 of 2 of het percentage betaald ouderschapsverlof 1 of 2 worden opgegeven. De opgegeven uren en de code BOV worden dan automatisch doorgegeven in de UPA. Levensloopverlof Instellingen > Berekening > Grondslag Wij hebben de grondslag UPA - Uren Levensloopverlof verwijderd, omdat deze vanaf 2023 niet meer van toepassing is. Actie Er is geen actie nodig. 2.3 UPA 2023 - Generatiepact Indicatie doorgeven Waarom Als er sprake is van Generatiepact moet hiervoor vanaf 2023 een indicatie worden opgenomen in de UPA. Hoe Standaard wordt er vanuit de UPA in de aanlevering een indicatie Nee (N) verwacht. Deze moet altijd aanwezig zijn. Als er sprake is van een Generatiepact dat van invloed is op de berekening, moet er Ja (J) worden doorgegeven. Voor het doorgeven van de juiste indicatie kijkt Payroll Business of er in de pensioenregeling bij betreffende medewerker in de arbeisvoorwaarden Generatiepact op Ja staat Actie Er is geen actie nodig. Standaard wordt in de kolom Generatiepact een N (nee) meegegeven, zoals de gegevensspecificatie voorschrijft. Staat in een arbeidsvoorwaarde Generatiepact op Ja, dan wordt in het UPA-bericht automatisch een J meegegeven. 2.4 Wijzigingen APG Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Periodieke Interface APG Voor APG zijn er een aantal wijzigingen voor 2023: APG ABP Voor het pensioenfonds ABP stopt het product VPL. Met ingang van 2023 wordt dit product niet meer doorgegeven in de APG-aangifte. Burgerservicenummer 0 toegestaan Voor een aantal APG-pensioenfondsen was het niet toegestaan om voor het burgerservicenummer de waarde 0 aan te leveren. Omdat in sommige gevallen het aanvragen en verkrijgen van een burgerservicesnummer meer tijd in beslag neemt, is dit verruimd en zal de APG aangifte niet meer geweigerd worden.  Als er voor een medewerker geen burgerservicenummer bekend is, moet je vanaf 2023 in het scherm Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) bij het veld Burgerservicenummer de waarde 000000000 (9 nullen) vastleggen.  Zodra het burgerservicenummer bekend is, kun je dit voor de eerstvolgende aangifte corrigeren.  Betaald ouderschapsverlof Medewerker > Arbeidsrelatie > Interfaces > APG interface Voor de medewerkers die gebruik maken van Betaald ouderschapsverlof verwacht APG vanaf 2023 de verbijzondering Onbetaald verlof werknemer. Dit geef je op bij de betreffende APG-interface in het veld APG Verbijzondering inkomstenverhouding, kies Onbetaald verlof.  3. Aanpassingen Payroll Business 2023 3.1 Awf bij uitkeringen gewijzigd per 2023 Waarom Als de werkgever een uitkering van het UWV aan de werknemer uitbetaalt, moet over de uitkering de Awf laag premie worden afgedragen aan de Belastingdienst. Als de uitkering en het reguliere inkomen via één inkomstenverhouding worden uitbetaald, stond de Belastingdienst tot 2023 toe om de Awf laag premie bij de Awf premie hoog/laag of herzien van het reguliere inkomen op te tellen en zo ook de aanwas premieloon laag bij aanwas premieloon hoog/laag of herzien. Vanaf 2023 moet de premie over de uitkering apart worden aangeleverd in de loonaangifte. Voor de uitkering zijn in de loonaangifte de velden Awf premie uitkering en Awf aanwas premieloon uitkering toegevoegd. Hoe Over alle looncomponenten die je in de grondslag Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering plaatst, wordt vanaf het afrekeningsjaar 2023 de Awf premie uitkering (percentage van Awf laag) en Awf aanwas premieloon berekend en op correct aangeleverd in de loonaangifte vanaf 2023. Menu Instellingen > Berekening > Grondslag. Selecteer de grondslag Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering. Plaats de uitkerings(sub)looncomponenten in de grondslag. Actie Plaats de looncomponenten die betrekking hebben op een uitkering in de grondslag zoals hierboven is beschreven. 3.2 Jaarlijks controleren en aanpassen op basis van beschikking Belastingdienst Waarom Ieder jaar ontvang je medio november van de Belastingdienst een beschikking waarin staat of jouw organisatie voor het eerstvolgende jaar (nu dus 2023) wordt beschouwd als kleine werkgever, middelgrote werkgever of grote werkgever. Ook vind je in deze beschikking de nieuwe percentages van de Werkhervattingskas die voor jouw onderneming van toepassing zijn.  Actie Controleer op basis van de beschikking of deze gegevens voor het komende jaar correct zijn vastgelegd.  Ga naar Instellingen > Berekening > Gegevens UWV. Controleer of in het veld Keuze Aof premie laag / hoog berekenen de juiste waarde is ingevuld per 1-1-2023. Leg de nieuwe percentages voor de Werkhervattingskas uitgesplitst vast in de velden ZW flex perc werkgever en WGA perc werkgever; als u de helft van de WGA premie verhaalt op de medewerker vul dan ook het percentage in bij het veld WGA perc werknemer. 3.3 Reden uit dienst en Reden einde arbeidsverhouding Waarom Tot nu toe was je bij het vastleggen van een uitdiensttreding verplicht om ook een reden op te geven. In de loonaangifte werd dit doorgegeven in de rubriek Reden einde arbeidsovereenkomst. Vanaf 2023 is het verplicht om bij elke wijziging waarbij er een nieuwe inkomstenverhouding onstaat, ook een reden op te geven waarom het oude IKV-nummer eindigt. In de praktijk betekent dit, dat ook als de medewerker niet uit dienst gaat, maar er om een andere reden een nieuwe inkomstenverhouding onstaat, je altijd een reden moet opgeven waarom de oude inkomstenverhouding eindigt. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2023 is de naam van deze rubriek daarom gewijzigd naar Reden einde arbeidsverhouding. Tevens is de lijst met redenen uitgebreid; zie de aparte uitleg hieronder over de gewijzigde coderingen. Hoe Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie Medewerker > Medewerker > Arbeidsrelatie De lijst met Redenen is uitgebreid, zie de aparte uitleg hieronder over de coderingen. De manier van werken blijft hetzelfde. Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan dit scherm is het veld Reden einde arbeidsverhouding toegevoegd. De waardenlijst hiervan bevat uitsluitend de wettelijke coderingen.  In de meeste gevallen hoef je dit niet in te vullen: het veld wordt automatisch gevuld met de waarde van Reden uit dienst, zodra je een medewerker uit dienst meldt: Het maakt daarbij niet uit of de uitdiensttreding wordt vastgelegd in HR Core, in Payroll Business of via een externe applicatie. Als jouw organisatie voor Reden uitdienst een eigen waardelijst heeft vastgesteld, is er ook een conversietabel ingericht om de juiste wettelijke reden vast te kunnen stellen. Ook als je een stagiair via de workflow Stagiair wordt medewerker wijzigt naar een normale medewerker, hoef je niets speciaals te doen: Reden einde arbeidsverhouding wordt dan automatisch gevuld met de waarde: 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. Alleen als het IKV-nummer wijzigt terwijl de medewerker in dienst blijft, is het voortaan nodig om ook de reden op te geven waarom de oude inkomstenverhouding eindigt. Voorbeelden van deze situaties heeft de Belastingdienst toegelicht in de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen. Actie In de meeste gevallen is er geen actie nodig: Het reguliere proces voor uitdiensttredingen wijzigt niet, daarvoor kun je Reden uit dienst blijven gebruiken. Als je stagiairs omzet naar medewerker via de wizard Stagiair wordt medewerker is er eveneens geen actie nodig, er wordt automatisch een reden vastgelegd. Alle uitdiensttredingen die eerder al zijn vastgelegd op of na 1-1-2023 krijgen tijdens het opleveren van de release automatisch ook de juiste Reden einde arbeidsverhouding. Dit zul je als mutatie in het mutatieverslag tegenkomen. Er is wel actie nodig: Als je in 2023 nog een nabetaling doet op uitdiensttredingen vóór 1-1-2023. Leg in dat geval met ingangsdatum 1-1-2023 in het scherm Arbeidscontract alsnog een Reden einde arbeidsverhouding vast, doe je dit niet, dan wordt de loonaangifte 2023 afgekeurd. Als je het nummer IKV wijzigt, omdat de aard van de arbeidsverhouding wijzigt terwijl de medewerker in dienst blijft, leg dan voortaan tegelijk met het nieuwe IKV-nummer ook een Reden einde arbeidsverhouding vast. Als je het nummer IKV wijzigt in een externe HR-applicatie of bijvoorbeeld in Self Service, dan is het nodig om het scherm of het formulier uit te breiden met Reden einde arbeidsverhouding. 3.4 Coderingen voor Reden einde arbeidsverhouding Vanaf 2023 hebben de Belastingdienst en de Uniform Pensioenaangifte (UPA)  de code reden einde arbeidsverhouding verder uitgebreid. Dit betekent dat de lijst per 2023 weer verandert. We hebben deze lijst met ingang van de release van november toegevoegd, zodat eventuele uitdiensttredingen in de toekomst al zijn aangepast voor 2023 en dit in de aangifte goed wordt doorgegeven.  Wijzigingen Er zijn ten opzichte van het afgelopen jaar geen waarden gewijzigd. Wel is een aantal omschrijvingen aangepast en zijn er vier nieuwe redenen bijgekomen: 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Ook is er een nieuw signaal bijgekomen: L2307. De informatie over dit signaal vind je verderop bij Wijzigingen in signaleringen 2023: Waarschuwingen Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Als je gebruik maakt van eigen redenen uit dienst, moet je per 2023 de conversietabel als volgt aanpassen: wijzig alle waarden die verwijzen naar 80 en/of 81 naar 05 en 06. Als je dit niet tijdig doet en er wordt bij een uitdiensttreding toch een van de codes 80 of 81 gebruikt, dan maakt Payroll Business de aangifte niet aan. Actie Gebruik je de waardenlijst van de Belastingdienst op Landniveau, dan hoef je niets te doen. Gebruik je de conversietabel, pas deze dan aan zoals hierboven beschreven. Denk eraan dat als je deze waardes aanlevert vanuit een ander HR-systeem, je in dat systeem ook de betreffende validatiewaarden moet aanpassen. Ga je vanaf 2022 de officiële lijst van de Belastingdienst gebruiken, dan moet je per 2023 bepaalde zaken verwijderen of uitzetten, dit doe je als volgt: Verwijder de eigen gemaakte waardenlijst. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst. Zorg ervoor dat er geen conversietabel met redenen uit dienst meer is gekoppeld. Dit doe je als volgt. Ga naar Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Interface Loonaangifte en maak het veld Conversietabel reden uitdienst leeg. 3.5 Soort Inkomen Vanaf 2023 heeft de Belastingdienst de omschrijving van waarde 31 van het Soort inkomen veranderd: Nieuwe omschrijving per 2023 Oude omschrijving  31: ZW- en WAZO Uitkeringen 31: ZW-uitkeringen Actie Medewerker > Contract > Arbeidscontract Je hoeft niets te doen. De omschrijving wordt automatisch aangepast. De waarde in de interfaces blijft gelijk. 3.6 CAO Codes Vanaf 2023 heeft de Belastingdienst een aantal CAO's afgesloten. Dit betekent dat de onderstaande CAO's niet meer worden verstuurd naar de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij de omschrijvingen van de CAO's aangepast met de omschrijving: vervallen per 1-1-2023. Actie Medewerker > Contract > CAO Code en Afwijkende CAO code Je hoeft niets te doen. Uit analyse is gebleken dat geen van deze CAO codes in Payroll Business in gebruik zijn. 3.7 Rapportages aangepast Waarom Vanwege de nieuwe AWF-premie, Uitkering hebben we de relevante rapportages daarop aangepast. Hoe Rapporten > controle > Controle overzicht loonaangifte Rapporten > controle > Verzamelloonstaat We hebben per 2023 aan deze rapporten de nieuwe velden toegevoegd. In het Controle overzicht loonaangifte zijn dit de velden: Aanwas uitkering AWf en Premie uitkering AWf In de Verzamelloonstaat is dit het veld: AWF premie uitkering Actie Er is geen actie nodig.  4. Wijzigingen in signaleringen 2023 4.1 Fouten Code 2022 Code 2023 Signaal Nieuwe Tekst 0054 0054 0054 - Bij Soort inkm 18 hoort Aard arbeidsverh 18 Als het veld  Soort inkomen  de waarde 18 (Wachtgeld uitgekeerd door overheid) bevat, dan moet het veld  Aard arbeidsverhouding  ook de waarde 18 (Publiekrechtelijke aanstelling) hebben. 0060 0060 0060 - Verz.situatie Zvw G niet correct toegepast Als het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde G (Niet verz pl buitenl artiest of beroepssp) bevat, dan moet het veld  Loonheffingstabel  de waarde 5 (Buitenlandse artiesten en beroepssporters) hebben. Als het veld Loonheffingstabel de waarde  5 (Buitenlandse artiesten en beroepssporters) bevat, dan moet het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde G (Niet verz pl buitenl artiest of beroepssp) hebben.  0061 0061 0061 - Verz.situatie Zvw H niet correct toegepast Als het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde H (Wel verz pl geen tarief toegepast is binn art) bevat, dan is bij het veld  Loonheffingstabel  alleen de waarde Binnenlandse artiesten toegestaan. Als het veld   Loonheffingstabel  de waarde 4 - Binnenlandse artiesten bevat, dan moet het veld Verzekeringssituatie Zvw  de waarde H (Wel verz pl geen tarief toegepast is binn art) hebben. 1406 1406 1406 - Soort ink 43 dan Alimentatie in uitk verpl Als het veld Soort inkomen de waarde 43 Uitkering kader Participatiewet (voorheen WWB) bevat, dan moet het veld Alimentatie in uitkering ook een waarde hebben. 1407 1407 1407 - Soort ink 43 dan bedr Rechtstr alim verpl Als bij het veld Soort inkomen de waarde 43 (Uitkering kader Participatiewet (voorheen WWB)) is ingevuld, dan moet het veld Rechtstreekse alimentatie ook een waarde hebben. 1612 1612 1612 - Fase ind F en Z verpl bij Aard arb.verh 11 Als Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 11, dan moet het veld Fase indeling F en Z een waarde hebben. 2204 2204 2204 - Controleer Geb.datum met de Datum indienst Als een medewerker bij aanvang van het dienstverband jonger is dan 12 jaar, dan mag het veld Soort inkomen niet de waarde 24, 53 of 55 t/m 63 hebben. 2216 2216 2216 - Datum uitdienst is niet gevuld Als het veld  Soort inkomen  de waarde 11, 13, 15, 18, 31, 32, 33, 38, 39, 40 of 46 heeft en  de medewerker is verzekerd voor (één of meer) sociale verzekeringen (ZW, WW, WAO/IVA/WGA) en  het veld  Aard arbeidsverhouding  is ongelijk aan 06: Musicus / artiest en het Fiscaal loon (Loon voor LB en Premieheffing) is ongelijk aan 0, dan mag het SV loon niet 0 zijn. 2224 2224 2224 - Indicatie jaarurennorm niet aanleveren Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53  of  62, dan moet het veld Indicatie Jaarurennorm leeg zijn. 4.2 Waarschuwingen Code 2022 Code 2023 Signaal Toelichting - 2301 2301 - Verzekeringssituatie ZVW is onjuist Als het eerste cijfer van de Code loonheffingstabel 0, 3 of 7 is, of deze code is 226 en er is geen einddatum aangeleverd, dan moet het veld Verzekeringssituatie Zvw de waarde K, L, M of N hebben. - 2305 2305 - Aard arbeidsverhouding moet 11 zijn Als Soort inkomen gelijk is aan 15 en Fase indeling F&Z is 1 of 17, dan moet Aard arbeidverhouding de waarde11 hebben. - 2307 2307 - Aard arb.verh. icm reden uitdienst ongeldig Als (code soort inkomstenverhouding niet is aangeleverd met 18 of 83), dan (mag Code reden einde arbeidsverhouding niet aangeleverd zijn met 50 of 51) - 2337 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn Als de persoon de AOW-leeftijd uiterlijk op Datum aanvang tijdvak heeft bereikt,  dan moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag gelijk zijn aan 0 en moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog gelijk zijn aan 0 en moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering gelijk zijn aan 0 - 2340 2440 - Aanwas cum prremieloon AOF hoog moet 0 zijn Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53, dan moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog gelijk zijn aan 0  
Volledig artikel weergeven
14-12-2022 15:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 912 Weergaven
1. Hoe sluit ik het jaar 2022 af? Het jaar wordt definitief afgesloten, zodra de eerste verwerking van het nieuwe jaar is opgestart. Let op Als er eenmaal een eerste verwerking van het nieuwe jaar is opgestart, kun je geen salarisverwerking over het oude jaar meer uitvoeren. Wel heb je bij het rekenen in 2023 de keuze tussen rekenen in de nabetaalmodus of de correctiemodus (zie vraag 6). Aanvullende verwerking als laatste periode al is afgesloten Let op: een aanvullende verwerking wordt gestart voor alle medewerkers. Als er tussen de laatste (definitieve) verwerking en het tijdstip van uitvoeren van de aanvullende verwerking, mutaties zijn ingevoerd voor het af te sluiten jaar, neemt Payroll Business deze allemaal mee in de aanvullende verwerking. Uiterste aangiftedatum Voor alle periodiciteiten geldt als uiterste aangiftedatum 31-01-2023. Op die datum moet ook de laatste betaling over 2022 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Rekening houdend met een maximale verwerkingstijd van drie dagen, adviseren wij om uiterlijk 25 januari 2023 een laatste definitieve (aanvullende) verwerking voor 2022 uit te voeren.  2. Hoe kan ik jaaropgaven afroepen? Het afroepen van jaaropgaven is mogelijk zodra je 2022 definitief hebt afgesloten. Vanaf dat moment kun je zelf bepalen wanneer je de jaaropgaven aanvraagt en hoe de distributie plaatsvindt. Let op: controleer de instellingen voordat je de jaaropgave opvraagt.            Via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven vraag je de jaaropgaven per bedrijf aan. Als je vanaf periode 01 in nabetaalmodus werkt (zie vraag 6), zorg er dan voor dat je de jaaropgaven pas afroept als je er zeker van bent dat je geen aanvullende verwerking over 2022 meer uitvoert. De doorlooptijd tot het moment waarop de jaaropgaven worden verzonden is twee tot drie werkdagen. Als je in periode 01 in de correctiemodus gaat werken, heb je twee opties: Je wacht met het verzenden van de jaaropgaven totdat periode 01 is afgesloten, schakelt daarna over op nabetaalmodus en roept dan de jaaropgaven af voor alle medewerkers. Maar je kunt er ook voor kiezen om bij het afsluiten van 2022 alle medewerkers een normale jaaropgaaf te sturen en pas in februari of maart vervangende jaaropgaven te sturen naar de medewerkers waarvoor correcties zijn uitgevoerd. Let op dat je bij het opvragen het juiste jaar afroept. Via Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden jaaropgaven leg je vast hoe je de jaaropgaaf wilt laten verzenden. Controleer voordat je de jaaropgaven afroept, de ingevulde gegevens. Als je voor een bedrijf voor de eerste keer jaaropgaven afroept, klik dan eerst op de knop Toevoegen . Selecteer het bedrijf en vul daarna de gewenste velden in het scherm Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Via het scherm Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie kun je in het veld Jaaropgaven afdrukken de waarde Ja of Nee invullen. Hiermee kun je per medewerker afwijken van de bedrijfsinstellingen. Gebruik hierbij als ingangsdatum uiterlijk de laatste dag van de laatste afrekenperiode. Via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) selecteer je het gegevenselement Jaaropgaven afdrukken om de instellingen per medewerker te controleren. Kies als ingangsdatum de laatste dag van de laatste periode, op deze manier selecteer je ook medewerkers die in de loop van de laatste periode pas in dienst zijn gekomen. Dit rapport laat de waarden zien die voor de betreffende medewerkers worden toegepast. Als er bij de medewerker een mutatie is vastgelegd, zie je die waarde. Als er bij een medewerker géén mutatie is vastgelegd, zie je de default inrichting die je hebt vastgelegd via Instellingen > Salarisspecificaties  > Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Als je alleen de medewerkers wilt zien waarvoor een afwijkende waarde is vastgelegd, kun je het beste het mutatieverslag gebruiken. Medewerkers voor wie Algehele blokkering en Blokkeren interface Loonaangifte op Ja staat, maar die wel een verloningsresultaat hebben in 2022, neemt Payroll Business mee in het proces voor het aanvragen van de jaaropgaven. Salarisdossier Maak je gebruik van het Salarisdossier? Dan gelden de volgende aandachtspunten: Controleer eventuele afwijkingen op medewerkerniveau. Dit doe je via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid): gegevenselement Jaaropgaven afdrukken. De jaaropgaven worden pas in het  Salarisdossier  geplaatst nadat je via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven de jaaropgaven hebt aangevraagd. In uitzonderingsgevallen kun je er in het  Salarisdossier  voor kiezen om specifieke jaaropgaven niet te publiceren richting de medewerker. In  Salarisdossier  kun je op medewerkerniveau de jaaropgave afkeuren en niet publiceren. 3. Hoe worden de referentietabellen Pensioenen/fondsen en Salarisschaal aangepast? De manier waarop de referentietabellen Pensioenen/fondsen worden aangepast, hangt af van de vraag of het gaat om een benoemde of eigen pensioenregeling (of fonds). Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting >  optie  Referentietabellen kun je de inrichting van de eigen regelingen controleren. Benoemde (CAO-)regelingen Pensioenen/fondsen Benoemde regelingen voor Pensioenen/fondsen zijn CAO-regelingen die Visma | Youserve ondersteunt. Aanpassingen in de referentietabellen voor benoemde regelingen voor Pensioenen/fondsen worden door Visma | Youserve verwerkt. Wij informeren hierover via de Community. Eigen regelingen Pensioenen/fondsen en Salarisschalen Aanpassingen in de referentietabellen Pensioenen/fondsen eigen regeling en in de referentietabel Salarisschaal kun je zelf uitvoeren via Instellingen > Berekening > Referentietabellen.  4. Waar kan ik de percentages van de Gedifferentieerde premie Whk invoeren? De Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit de volgende delen: Premiedeel WGA Premiedeel ZW-flex De premiepercentages kun je invoeren in het scherm: Instellingen > Berekening > Gegevens UWV. Deze premies worden door de Belastingdienst verstrekt. 5. Wordt het Jaarloon bijzondere beloningen automatisch berekend? Ja het Jaarloon bijzondere beloningen wordt automatisch berekend op basis van de laatste verwerkingsperiode van het voorgaande jaar. In de volgende gevallen stelt Payroll Business geen jaarloon bijzondere beloningen vast: als in het scherm  Loonheffingen (medewerker)  het veld Jaarloon BT berek blokkeren op Ja staat. als in het scherm  Loonheffingen (medewerker)  het veld Jaarloon bijz. bel. handmatig is ingevoerd. Rapport opvragen voor controle Via Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) vraag je gegevenselement Jaarloon bijz. bel. op. Voor medewerkers met een Jaarloon bijz. bel. op een grens van de bijzonder tarieftabellen, is het raadzaam om in overleg met hen dit jaarloon naar boven bij te stellen, om te voorkomen dat er te weinig loonheffing wordt ingehouden. 6. Hoe ga ik om met correcties en nabetalingen over 2022? Veel wijzigingen die je straks in 2023 met terugwerkende kracht (TWK) vastlegt in 2022, kun je op twee manieren verwerken: als correctie of als nabetaling. Correctie Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van 2022 en aangegeven in het betreffende tijdvak van 2022. Nabetaling Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van 2023 en aangegeven in het actuele tijdvak van 2023. Specifieke verrekeningen zoals de  Fiscale correctie lease auto  en de toepassing van de 30% regeling moet je altijd in het voorgaande jaar verwerken. Je kunt er voor kiezen om in 2023 in de nabetaalmodus te gaan draaien of je kunt er voor kiezen om eerst in de correctiemodus te blijven.  Aandachtspunten Nabetaalmodus In de nabetaalmodus kiezen veel gebruikers er voor om zo lang mogelijk aanvullende verwerkingen in het oude jaar te blijven draaien en de eerste verwerking van het nieuwe jaar uit te stellen. Zodoende is er maximaal de tijd om nog wijzigingen over 2022 door te voeren.  Als je dan na de eerste verwerking van periode 2023-01 constateert dat er nog mutaties over 2022 moeten plaatsvinden, kun je dit alleen doen met handmatige correcties: Je moet dan handmatige correcties voor 2022 rechtstreeks in de Loonaangifte vastleggen. Daarnaast moet je handmatig een gecorrigeerde jaaropgave aan de medewerker verstrekken. Correctiemodus Het voordeel van de correctiemodus is dat je, zolang als je wilt in de correctiemodus kunt blijven werken, ook als je al bent begonnen met verwerkingen in het nieuwe jaar: Kies je voor de correctiemodus, dan geldt het volgende: Alle herrekenverschillen over vorig jaar worden verwerkt volgens de rekenregels van vorig jaar. Er wordt automatisch een nieuwe loonaangifte van vorig jaar aangemaakt. Voor de medewerkers die het betreft, kun je automatisch een vervangende jaaropgaaf aanmaken. Diverse overzichten bieden de mogelijkheid om op twee manieren naar de gegevens te kijken: actueel, origineel of fiscaal. Controle en wijziging instellingen Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens   In het veld Nabetalingen vanaf periode kun je opgeven vanaf welke periode je wilt beginnen met nabetalen. Vanaf die periode worden alle herrekenverschillen over 2022 belast volgens de rekenregels van 2023 en verwerkt in de loonaangifte van 2023. Zolang de ingestelde periode niet is bereikt, blijf je in de correctiemodus: herrekenverschillen over 2022 worden dan belast volgens de rekenregels van 2022 en verwerkt in de loonaangifte van 2022. Voorbeeld 1 Je brengt geen wijziging aan in de standaard waarde: Nabetalingen vanaf periode =  1 Hierdoor worden vanaf periode 1 alle wijzigingen over 2022 als nabetaling verwerkt. Voorbeeld 2 Je legt vast: Nabetalingen vanaf periode =  4 Hierdoor worden gedurende periode 1 t/m 3  alle wijzigingen over 2022 als correctie verwerkt. Voorbeeld 3 Je legt vast: Nabetalingen vanaf periode =  99 Hierdoor worden gedurende het hele jaar alle wijzigingen over 2022 als correctie verwerkt. Overige aandachtspunten voor het invullen van  Nabetalingen vanaf periode Kies een periode waarin normaal gesproken in de onderneming geen correcties meer van toepassing zijn.  Als er vóór die periode toch al nabetalingen moeten plaatsvinden, leg deze dan vast met een eenmalige component Moeten er ná die periode toch correcties plaatsvinden, dan geldt daarvoor de werkwijze tot nu toe: je legt de correcties vast via de module Loonaangifte. Let op  de peildatum verloon je per maand, gebruik dan 1 januari 2023 verloon je per 4-weken, gebruik dan 03 januari 2023  Wijziging Nabetalingen vanaf periode later in het jaar Zodra je binnen een bepaald afrekenjaar een payrollperiode definitief afsluit in de nabetaalmodus, is het niet meer mogelijk om in datzelfde jaar terug te keren naar de correctiemodus. Je kunt wel altijd als peildatum 1 januari van het volgende jaar kiezen en de instellingen voor het nieuwe jaar wijzigen. Ook kun je het tijdvenster voor correcties verlengen, zolang je nog geen salarisperiode in nabetaalmodus heeft afgesloten. Het is mogelijk om midden in een periode over te stappen van correcties naar nabetalingen. Start daarna een vervolgverwerking: voor zover nodig, voert Payroll Business de berekeningen opnieuw uit, dit keer in nabetaalmodus. Het is mogelijk om halverwege de periode over te stappen van nabetaalmodus naar correctiemodus, zolang er nog geen eerdere periode is afgesloten in de nabetaalmodus. Online help Voor meer uitleg over correcties en nabetalingen, zie de uitleg in de online help, onderwerp  Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen  bij de Procedurebeschrijvingen. Hier wordt onder andere uitgelegd hoe je de verschillende rapporten kunt gebruiken voor het controleren van de TWK-mutaties. 7. Wanneer kan ik mijn correcties in de loonaangifte over voorgaande jaren inzenden? Correcties in de loonaangifte over voorgaande jaren kun je naar verwachting vanaf februari 2023 inzenden naar de Belastingdienst. Heb je de salarisverwerking voor de laatste periode van 2022 definitief gemaakt en direct de loonaangifte verzonden, dan kun je eventuele correctieberichten die voortkomen uit een aanvullende verwerking van de laatste periode van 2022 pas vanaf februari 2023 inzenden. Als je verwacht dat je aanvullende verwerkingen gaat opstarten over december 2022, wacht dan met het inzenden van de initiële loonaangifte december 2022 totdat je zeker weet dat je het jaar kunt afsluiten en de eerste periode voor 2023 gaat openen.  
Volledig artikel weergeven
14-12-2022 15:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 631 Weergaven