avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 23 til Finale versjon 32

18_09_27 - vsm -06355.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 32 for inntektsåret 2019 og perioderegnskaper for 2019/2020:

Oppdatering 23:

 

 • Rettet et problem med riktig beregning av skatt for selskaper underlagt rederibeskatningsordningen i skatteloven § 8-10. Rettelsen gjelder både beregning av skatt, beregning av underskudd til fremføring, fradrag for tidligere års underskudd og utfylling av RF-1028 Skattemelding for AS for selskaper under rederiskatteordningen.

 • Rentebegrensningsregelen for selskaper utenfor konsern: Rettet et problem ved frivillig utfylling (årets rentekostnad 5 MNOK eller lavere, fremført rente fra tidligere år, utenfor konsern). Dersom frivillig utfylling ikke ble valgt kunne det bli foretatt feilaktig fradragsføring av fremført rentekostnad fra tidligere år.

 •  Benevnelse "primærnæring" endret til "fiske/fangst og familiebarnehage" i eierregisteret for ANS i tilfeller der lav sats for arbeidsgodtgjørelse var valgt.

 • Poweroffice Go integrasjon: Feilmelding for linjer som ikke har både debet- og kreditkonto er korrigert.

 • Rettet et problem i skattenote, der avgitt konsernbidrag viser sum av avgitt konsernbidrag og inntektsført / fradragsført etter rentebegrensningsreglene.

 • Standardkontoplanen er korrigert, slik at nye kontoer for fordringer på kosernselskap, aksjonærer og eiere som standard ikke kommer med i post 41 -44 Forskjeller på fordringer, jfr. rettledningen til RF-1217 Forskjeller.

 • Lagt til en ny versjon av regneark for avstemming av MVA for 2020 pga feil formler i Regnskap Norge sin første versjon av skjemaet.

 • Avstemming har en variabel kalt "Variabel 1" som på nye klienter vises med verdi fra forrige klient som var åpen.

 • Avstemming av midlertidige forskjeller på varige driftsmidler er korrigert i visning, der enkelte felt kunne bli forskjøvet.

 

Oppdatering 22:

 • Stiftelsesdato i RF-1028 Skattemelding for AS mv. hentes nå fra firmaopplysninger og ikke fra stiftelsestransaksjon i aksjonærdatabase.

 • Søknad om utsettelse med innlevering av skattemelding er fjernet for 2020, siden det er gitt en generell utsettelse til 31. august, og det ikke er mulig å søke om utsettelse ut over denne fristen.

 • Det er korrigert en mismatch som kunne oppstå på saldo i leverandørreskontro mellom den Finale leser/beregner og korrekt saldo i Tripletex.

 • Feil ved lagring av RF-1224 Personinntekt post 1.3 Kapitalinntekter.

 • Innsendelse av RR-0011 Årsregnskap ved begrenset regnskapsplikt hadde et problem ved at felt for antall årsverk ikke ble sendt inn i tilfeller der verdien i feltet var 0 eller blank. Nå sendes det inn verdi 0 i slike tilfeller.

 • Visma Finale Konsolidering har en forbedring i horisontal konsernrapport eksportert til Excel når det er mer enn 20 kolonner i den eksporterte rapporten. Dette er nå endret, slik at det ikke lages flere eksemplarer av rapporten, men at alle kolonner kommer i det samme rapporteksemplaret.

 • Dersom det i Visma Finale Konsolidering er slått på alternativ lenking av kontoer, kommer det nå en valideringsmelding. Det er en fordel at det ikke er alternativ lenking i kontoplanen, men at man heller anvender en elimineringstransaksjon for å registrere slike ønskede overføringer av saldotall.

 • Utfylling av RF-1315 Rentebegrensning i konsernforhold har følgende to endringer:

  • Selskap der rentekostnad i norsk del av konsern er over teskelverdi på 25 MNOK, og selskapet anvender unntaksregel, selskapets netto rentekostnader overstiger ikke 5 MNOK og har ikke fremførte renter fra tidligere år: Her ble ikke skjemaets del II / III, IV, V og VI fylt ut. Hele skjemaet skal iht. rettledningen fylles ut. Dette hadde ikke skattemessige konsekvenser.

  • Selskap der rentekostnad i norsk del av konsern er innenfor terskelverdi på 25 MNOK, netto rentekostnader overstiger ikke 5 MNOK i selskapet og andre nærståenderenter er null eller lavere: RF-1315 del IV, V og VI ble fylt ut uten at dette var nødvendig ifølge rettledningen. Dette hadde ingen skattemessige konsekvenser.

 • Beregning i RF-1315 Rentebegrensning utenfor konsernforhold, der

(1) Netto rentekostnader overstiger ikke 5 MNOK

(2) Netto rentekostnader + fremført rentefradrag fra tidligere år overstiger 5 MNOK

(3) Årets rentekostnader overstiger rentefradragsrammen

(4) Rentekostnader til nærstående er utfylt av brukeren

(5) I meny for rentefradrag ikke er fjernet avkryssing for frivillig anvendelse av reglene. 

 

Tillegg i inntekt (post 530) ble i slike tilfeller fylt ut med laveste beløp av nærstående renter og det beløpet som årets renter overstiger fradragsrammen med. Alle fem vilkår måtte inntreffe samtidig for at feilen skulle oppstå. Feilen kunne i slike tilfeller gi en feilaktig inntektsføring. 

Oppdatering 21:

 • Avstemming av MVA lav sats med sats redusert fra 12 % til 6 % i april - okt. 2020 krever et nytt regneark som støtter to satser for MVA lav sats.
  • Det er kommet et nytt regneark fra Regnskap Norge for KS-Komplett.
  • Regnearket er vedlagt i oppdatering 21, slik at installasjon av regnearket ikke er nødvendig.
 • Avstemming av MVA med to satser for lav sats foretas automatisk for termin 3 til 5 i 2020.
 • Avstemming av utgående MVA med to satser for lav sats foretas automatisk for termin 2 i 2020, mens inngående MVA fra Altinn klarer ikke programmet å fordele automatisk.
 • For de som ikke henter MVA-oppgaver fra Altinn er det nødvendig å fylle ut MVA for termin 1/2020 på nytt i det nye regnearket. For de som heter data fra Altinn, vil fortsatt alt fylles ut automatisk som tidligere.
 • Det er gjort en rettelse i integrasjon med Visma .net Financials fordi foregående oppdatering medførte ytelsesproblemer.
 • Det er gjort rettelse i integrasjon mot Poweroffice Go for alfanumeriske MVA-koder.

Oppdatering 20:

 • Eksport av posteringer fra bankavstemming til PowerOffice Go.
 • Eksport av tilleggsposteringer til PowerOffice Go.
 • Teknisk tilpasning av integrasjon med Visma.net  Financials.
 • Teknisk tilpasning av integrasjon mot Visma Business.
 • Teknisk tilpasning av integrasjon mot PowerOffice Go.
 • Ny note for egenkapital, "EK-endring med sum".
 • Feilretting i overføring av enkeltpersonforetak til Boardroom, feilet ved flere beregningsenhetrer for personinntekt.
 • Feilretting ved oppdatering av kontointervaller ved avstemming av kunde- og leverandørreskontro ved bytte av klienter som anvender ulike kontointervaller for kunde- og leverandørreskontro i Visma Business og Visma Global.
 • Bruttofortjeneste i RF-1167 Næringsoppgave 2 og TG-1175 Næringsoppgave 1 manglet standardkontokode 3130 Varesalg 0-sats eksport.
 • Rettet et lisensproblem i Visma Finale Konsolidering for visning av rapporter i rapportgenerator.

Oppdatering 19:

 • Rettet et problem med notatfeltet i eiendomsfunksjonen, der innholdet i notatfeltet kunne smitte fra en klient til neste klient som ble åpnet etter at notatfeltet ble redigert. Notatfeltet ble først lagret på neste klient der eiendomsfunksjonen ble aktivert, og ikke lagret på opprinnelig klient.
 • De dynamiske snarveiene i Relevante emner i nedre venstre hjørne er oppdatert.

Oppdatering 18 og tidligere versjoner:

Les om endringer i tidligere oppdateringer her.