avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Finale

Finn informasjonen du trenger om Visma Finale - innenfor alt fra årsoppgjør, til skatterapportering, til oppdateringer. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Recent topics

Visma Finale Årsoppgjør kommer i ny hovedversjon 29 for inntektsåret 2016. Denne artikkelen gir deg en oversikt over endringer og nyheter i 2016-utgaven.Klientoversikt Klientoversikten har nå muligheter til valg av ulike visninger. De vanlige visningene er "Grunnlagsdata" og "Årsoppgjør". Visning for grunnlagsdata viser Altinn-status for aksjonærregisteroppgaver og grunnlagsdata, og er aktuell for perioden fra ny versjon i desember frem til 20. februar. Programmet bytter automatisk fra "Grunnlagsdata" til "Årsoppgjør" den 20. feb. Ut over dette kan man bytte visning som man selv vil. Det er også et valg for "Klassisk visning" som gir deg samme visning som det du i dag finner i Visma Finale Årsoppgjør. Det finnes også en ny visning som gir deg navn og adresser på klientene og en visning for oversikt over regnskapskontor og revisorer for klientene. Det er enkelt å eksportere innholdet i klientoversikten til Excel ved hjelp av menypunktet Firma - Eksporter. Det er gjort endringer i visning av dato og klokkeslett i Altinn-status. KLokkeslett vises for i dag og i går. Dato i inneværende år vises med dag og måned, mens dato i tidligere år også vises med årstall. Det er kommet en egen kolonne med juridisk selskapsform inn i klientoversikten. Alt ut fra Altinn Nytt av året er at det også kan hentes ut data for boligselskaper og boligsameie. Dette betyr at man kan opprette en klient i Visma Finale Årsoppgjør og importere data fra Altinn som gir deg leilighetsopplysninger, leieforhold og eiere fra 31.12. i fjor inn som data pr. 01.01. i år. I klientoversikten er det mulig å velge funksjon for opprettelse av klient direkte fra Altinn. Denne funksjonen gir deg mulighet til å lese gjennom klientlisten i Altinn, der man kan velge å opprette klienter som ikke allerede er opprettet. Aksjonærdatabase og aksjonæregisteroppgave Det er i denne versjonen følgende nyheter for aksjonærdatabase og aksjonærregisteroppgaver: Mulighet for skjevdeling av utbytte mellom aksjonærer Muligheter for å registrere utbytte med flere former for skattemessig behandling:- Ordinært utbytte- Motregning mot beskattet lån til aksjonær- Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital- Tilbakebetaling av tidligere innbetalt overkurs Muligheter for å dele opp utbytte til en enkelt aksjonær i flere former for skattemessig behandling. Dette kan være nødvendig i tilfeller der en aksjonær har anskaffet aksjer til ulike tider slik at de vil bli gjenstand for ulik skattemessig behandling. Muligheter for å velge rapporteringsår inne i aksjonærdatabasen, noe som gir deg muligheter til å sende inn aksjonærregisteroppgaver for tidligere år fra denne versjonen av Visma Finale Årsopgjør. Vær oppmerksom på at om du sender inn aksjonærregisteroppgaver for et tidligere år, må det også sendes inn nye oppgaver for etterfølgende år. Menyen for aksjonærdatabase i hovedmenyen Firma - Aksjonærregister og i navigatoren under Oppgaver er nå delt opp i flere underpunkter, noe som forenkler navigasjonen. Grunnlagsdata Det er flere nyheter som gjelder grunnlagsdata-funksjoner: Grunnlagsdata er nå et eget menypunkt i programmet sin hovedmeny. Grunnlagsdata er også et eget punkt i navigatoren på skillekortet "Oppgaver". Ny innsendelsestype for grunnlagsdata: Gaver til visse frivillige organisasjoner. Funksjonen for boligselskaper og boligsameie har mulighet for eksport til Excel, redigering i Excel og import av data fra Excel. Funksjonen for boligselskaper og boligsameie har mulighet for å registrere individuell nedbetaling av fellesgjeld. Gaver til visse frivillige organisasjoner mv Ny funksjon for innrapportering av gaver til visse frivillige organisasjoner mv. : Funksjonen er bygd opp på samme måte som innberetning av grunnlagsdata for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted og innberetning av betaling for pass og stell av barn. Registrering kan foretsa direkte i skjermbildet. Trykk på Ny-knappen for å opprette linje. Det er også mulig å importere data fra et Excel regneark ved at man oppretter importfilen ved hjelp av funksjon for export til Excel, redigerer data i regnearket, f.eks. ved klipp og lim fra andre tabeller eller regneark, etterfulgt av at man importerer regnearket tilbake til Visma Finale Årsoppgjør. Boligselskaper og boligsameie, individuell nedbetaling av fellesgjeld Det er kommet ny funksjonalitet på følgende områder for boligselskaper og boligsameie: Importere data fra Excel ved førstegangsopprettelse av klient Hente inn data fra Altinn ved førstegangsopprettelse av klient Individuell nedbetaling av fellesgjeld Eksportere oversikter til Excel, registrere i Excel og importere endrede data tilbake fra Excel Kraftselskaper Det er nå mulighet til å fylle ut flere enn 4 kommuner direkte i skjema RF-1153 Skattleging av vannkraftverk post 214 Totalt grunnlag for beregning av naturressursskatt pr. kommune. En ny side 5 med tilhørende tabell utvider post 214 med ytterligere flere kommuner. Skjema RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftanlegg har fått endret funksjonalitet. En begrensing i skjemaet er at hver driftsmiddelseksjon har syv linjer for spesifikasjon. I mange tilfeller har det vært behov for flere, og ette har ofte vært løst med å legge ved et Excel regneark. Vi har nå endret funksjonaliteten ved at det nå automatisk blir opprettet et ekstra skjema for et kraftverk i det øyeblikket alle syv linjene for spesifikasjon er anvendt. For å registrere videre kan man derfor trykke på kalkuler-knappen inne i skjemaet, og det vil da fremkomme ytterligere et skjema for kraftverket. Alle skjrmaer for samme kraftverk blir summert inn i hovedskjemaet for kraftverket. Ved innsendelse til Altinn vil alle skjemaer for ett enkelt kraftverk automatisk bli slått sammen til ett skjema, og vil da fremstå i Altinn som ett enkelt skjema for kraftverket. Saldoskjemaer I tidligere år har det vært et skille mellom automatisk opprettede saldoskjemaer og manuelt opprettede saldoskjemaer. Dette skillet er nå fjernet, slik at et saldoskjema vil være enten automatisk utfylt eller manuelt utfylt avhengig av om det finnes driftsmidler knyttet mot saldoskjemaet eller ikke. Dette forenkler import at data fra Altinn, fordi det ikke er nødvendig å angi om driftsmiddelkartotek skal anvendes år man henter inn data fra Altinn ved førstegangs import av nye klietdata fra Altinn-portalen. Nå vil import fra Altinn opprette manuelle saldoskjemaer, og i det øyeblikket det knyttes et driftsmiddel til saldoskjemaet, vil saldoskjemaet bli knyttet til driftsmddelkartoteket. Privatuttak og kapitalinnskudd i ANS, DA, KS mv. Det er gjort forenklinger i registreringsbildet for privatuttak og kapitalinnskudd etter at behovet for kvartalsfordeling av endringer i innbetalt kapital er bortfalt pga. forenklede skatteregler for ANS, DA og KS mv. Koder i tekst for inntektsskattesatser og formuesskattesats Skattesatser for alminnelig inntekt har tre satser i Visma Finale Årsoppgjør: Sats for utsatt skatt pr. 01.01. årets skattesats sats for utsatt skatt pr. 31.12. Det er oppretet nye koder i tekst for å referere til disse skattesatsene i noter til regnskapet. Kodene får man frem ved å velge Hent tekstkode - Firmaopplysninger - Skattesatser i redigering av offentlig regnskap. Kodene for skattesatsene er: Sats for utsatt skatt pr. 01.01. er @@(@@SKATTESATS0101) årets skattesats er @@(@@SKATTESATS) sats for utsatt skatt pr. 31.12. er @@(@@SKATTESATS3112) Formueskattesats er @@(@@SKATTESATSFORMUE\F\D=1) Det er ikke nødvendig å skrive kodene, siden du kan få dem frem i funksjonen Hent tekstkode Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap og utbytte på aksjer mv utenfor fritaksmetoden Visma Finale Årsoppgjør har tidligere hatt funksjon for registrering av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap på aksjer mv. Denne funksjonen fylte ut skjema RF-1059 Aksjer og egenkapitalbevis mv. Skjema RF-1059 Aksjer og egenkapitalbevis mv. skal nå bare fylles ut for personlige skattytere. Skjemaet er derfor fjernet fra Visma Finale Årsoppgjør, men vil fortsatt være tilgjengelig i Visma Finale Skatt. Nytt av året er skjema RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap). Det nye skjemaet har følgende endringer i forhold til RF-1059: Skjemaet er mindre detaljert med hensyn til hvilke opplysninger det er nødvendig å registrere for en aksjepost. Skjemaet inneholder som tidligere krav om spesifikasjon av skattepliktige gevinster og fradragsberettigede tap på aksjer og egenkapitalbevis utenfor fritaksmetoden. Skjemaer er utvidet til også å gjelde andre finansielle produkter. Skjemaet er utvidet til også å gjelde skattepliktig ubytte utenfor fritaksmetoden. Skjemaet inneholder også muligheter for å registrere gevinster, tap og utbytte innenfor fritaksmetoden, men disse opplysningene er frivillig å spesifisere i skjemaet. Visma Finale Årsoppgjør har fått funksjonalitet for å registere slike gevinster, tap og utbytte i den nye funksjonen Realisasjon og utbytte på aksjer o.a. verdipapirer. Kolonnene for gevinst/tap og utbytte innenfor fritaksmetoden er frivillig, og viss derfor ikke som standard i dene funksjonen, men det er mulig å krysse av for å vise disse feltene inne i funksjonen for de som ønsker å gi disse frivillige opplysningene. Funksjonen har mulighet for å importere data fra Excel. Det er lagt opp til at man kan eksportere data til Excel (gjerne et tomt skjermbilde) og deretter redigere i Excel for man importerer data tilbake til Visma Finale Årsoppgjør. Endringer i skatteskjemaer for 2016 Det er gjort følgende endringer av en viss betydning i skattedokumentene: Navneendringer av en rekke viktige skjemaer. Denne navneendringen er forårsaket av ny skatteforvaltningslov, som erstatter ligningsloven fra 01.01.2017. RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv bytter navn til RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt for aksjeselskaper mv. RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper endrer navn til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting Deltakeroppgavene gir også nytt navn. Det er videre gjennomført en rekke endringer i begreper, som også er implementert i programmet. Ordet ligningsverdi er utgått, og erstattet av formuesverdi. Begrepet ligning er utgått og erstattet av fastsettelse. Det er gjort en endring i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskaper mv der det på side 1 skal oppgis beløp for lån til personlige aksjonærer pr 6. oktober 2015. Endringer i inntektsskattesatser Fra 2015 til 2016 er skattesat for inntektsskatt redusert fra 27 % til 25 %. Det er vedtatt ytterligere nedsettelse av inntektsskatt fra 25 % til 24 % fra 2017. Dette medfører at skattesats for utsatt skatt blir 24 % pr 31.12.2016 for selskaper som ikke har avvikende regnskapsår. Selskaper med avvikende regnskapsår som slutter i 2016 vil fortsatt anvende 25 % på utsatt skatt. Programmet vil håndtere bytte av skattesatser ved overgang til nyt regnskapsår med versjon 29. Dersom skattesatser er feil i forhold til forventet skattesats vil det komme en tydelig valideringsmelding som gir beskjed om korrekt skattesats ofr alminnelig inntekt. Koder i tekst for skattesatser Det er nå laget tekstkoder for skattesatser. Tekstkodene er tilgjengelig i funksjonen Sett inn tekstkoder - Firmaopplysninger - Skattesatser. Tekstkodene vil hente skattesatsen på klient slik de er angitt i firmaopplysinger. Skattesats på mottatt konsernbidrag I tilfeller der mottatt konsernbidrag dekker underskudd til fremføring, og om ikke fremføres på grunn av dette konsernbidraget, så er det to alternative presentasjonsmåter for dette i de årene der skattesatsen endres i året etter regnskapsåret. Alternativ 1 er at konsernbidraget beregnes som netto etter skatt i disponering med skattesats i inntektsåret. Alternativ 2 er at konsernbidraget beregnes som netto etter skatt i disponering med skattesats for neste regnskapsår. Revisorforeningen mener at begge alternativene er innenfor god regnskapsskikk. Alternativ 1 er det anbefalte alternativet fra Revisorforeningen i en uttalelse i fjor. Visma Finale Årsoppgjør anvendte i fjor alternativ 2. Løsningen i Visma Finale Årsoppgjør er endret nå, og endringen er gjort slik: Alternativ 1 er det foretrukne alternativet og vil komme dersom brukeren ikke velger noe annet. Alternativ 2 kan velges i menyen Avslutning - Disponering - skillekort Mottatt konsernbidrag. Der er det en avkryssing for å anvende neste års skattesats i slike tilfeller. Nyheter i avstemmingsfunksjoner Det er gjort følgende endringer i avstemmingsfunksjoner: Bankavstemming i valuta for brukere med Visma Global og Visma Business Opprette transaksjoner til økonomisystemet fra bankavstemming, opprette transaksjon fra en eller flere åpne poster for brukere med Visma Business og Visma Global. Faste vedlegg kopieres inn i avstemmingsmappen Enklere å sette status på konti med hurtigtaster og høyreklikk Identifisere konti som trenger avstemming ut fra saldo og bevegelse på kontoen Muligheter for manuelle regneark Forbedring i navigasjon med tastatur Flere funksjoner tilgjengelig på høyreklikk Flere funksjoner tilgjengelige med tastatursnarveier Avstemming av merverdiavgift med uthenting av data fra Altinn. Funksjonen er tilgjengelig fra klientoversikten og i avstemmingsvinduet •Faste vedlegg kopieres inn i avstemmingsmappen •Enklere å sette status på konti •Identifisere konti som trenger avstemming ut fra saldo og bevegelse på kontoen •Muligheter for manuelle regneark
1 0
Postet av
Her er en oversikt over nyheter og endringer i Visma Finale versjon 30.0.0.30 Oppdatering 4. Dette er en automatisk oppdatering av programvaren. Det er i denne oppdatering som kun inneholder en feilretting til konvertering av og oppslag i de nye kommunenumrene fra 2018. Se også: Nyheter i oppdatering 3
0 0
Postet av
Er det noe du er usikker på i forhold til en faktura du har mottatt? Ofte stilte spørsmål Fakturakopi Prisøkning Klage Oppsigelsesfrist Beskrivelse av faktura Her finner du ofte stilte spørsmål om faktura Når det gjelder den årlige vedlikeholdsfakturaen, er betaling av denne en forutsetning for gyldig bruksrett til deres programvare.
0 0
Postet av
Avstemming Rettet et fortegnsproblem for saldo UB i avstemming av kunde og leverandører. Rettet et problem i utvidet integrasjon med PowerOffice. Kommuner Konvertering av kommunenumre for kommuner i Trøndelag fylke, kommunenummer som starter med 50. Konvertering av kommuner i sammenslåtte kommuner i Vestfold fra 1.1.2018. Eiendommer forholder seg til både gammelt og nytt kommunenummer. Bolig- og næringseiendomskalkulator har behiv fir gamle kommunenumre, mens skjema fylles ut med nytt kommunenummer. Begge kommunenumre vises på eiendom. Ved registrering av kommunenumre vil både nytt og gammelt kommunenummer kunne registreres. Skattesatser mv Oppdaterte skattesatser for kraftforetak er lagt inn. Oppdatert kalkulasjonsfaktor for utleid næringseiendom er for 2017 fastsatt til 0,066. Oppdatert skjermingsrente før skatt for personlig næringsdrivende på 0,9 % er lagt inn. Oppdatert skjermingsrente etter skatt for AS og ANS, KS mv på 0,7 % er lagt inn. Annet Rettet et problem med opprettelse av klientdata fra Altinn, der data for fjorår ikke ble funnet. Problem med registrering av ultimat morselskap identifikasjonsnummer i RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender. RF-1315 Rentebegrensning, rettet feil fortegn på skattemessige avskrivninger.
0 0
Postet av
Har du husket å melde deg på vårt tradisjonsrike kurs; Årsoppgjøret med Visma Finale? Det er nå satt opp ekstrakurs i Tromsø 17 januar. Det er forsatt ledige plasser: Oslo 08.01.2018 Bjørvika Konferansesenter Ålesund 10.01.2018 Scandic Parken Trondheim 12.01.2018 Clarion Hotel & Congress Trondheim Tromsø 17.01.2018 Radison SAS Blue
0 0
Postet av
Her er en oversikt over nyheter og endringer i Visma Finale versjon 30.0.0.30 Oppdatering 2. Dette er en automatisk oppdatering av programvaren. Åpne for innsendelse til Altinn for grunnlagsdata: Boligsameie Boligselskap Gaver til visse organisasjoner Betaling for pass og stell av barn Betalinger til visse næringsdrivende Endringer for boligsameie: Dersom en seksjon er eid av flere, skal disse alltid innberettes med like parter. Eventuell annen fordeling som er avtalt mellom eierne må korrigeres i eiernes egne skattemeldinger. Fordeling ved overdragelse av andeler: Eierne skal kun ha tildelt hele måneder. Dersom en overdragelse skjer f.eks. 15.03. skal selger ha tildelt 2/12-deler og kjøper 9/12-deler, tilsammen 11/12-deler. Kommuner fylles ut i skjema i henhold til nye kommunenumre, se nedenfor. Endringer for boligselskaper: Kommuner fylles ut i skjema i henhold til nye kommunenumre, se nedenfor. Finansskattepliktige: Dersom selskaper er angitt med næringskode 4, 65 eller 66 i NACE-kode i firmaopplysninger, vil det bli kryyet av for næringsområde K i RF-1028 Skattemelding for AS mv. Dersom det i Firmaopplsninger på skillekort Andre opplysninger er krysset av for finansskattesats, vil det i RF-1028 Skattemelding for AS mv krysses av både for næringsområde K og for at selskapet kommer inn under de særskilte reglene for finansskattepliktige. Nye felt i konsernbidrag i disponeringsfunksjonen med angivelse av beløp som er avgitt eller mottatt i konsernbidrag for finansskattepliktige foretak fra selskaper som ikke er finansskattepliktige. Det er videre gjort tilpasninger i skatteberegningen slik at det fylles ut beløp i konsernbidrag med 24/25-deler av slikt konsernbidrag for kompensere for satsforskjellen. Se lovteksten her: Skatteloven § 10-2. Andre endringer: Det er korrigert en feil i RF-1145, post 5.11. Dersom korrigert inntekt er negativ skal alle kostnadene fordeles til utenlandsinntekten. Det vil si at dersom post 4.5 er negativ, skal post 5.11 bli lik kostnadene i 5.11a. RF-1177 Landbruk, kun 6 av 7 sider ble vist. Noem skjemaer som var uendret fra 2016 til 2017 ble fortsatt vist med skjemaversjon for 2016 og ikke 2017. Det er gjort en feilretting av en feilmelding som i enkelte situsjoner kunne komme ved avslutning av programmet. Kommunenumre: Det er kommet nye kommunenumre for Trøndelag, kommune nr 5001-5054. Kommunekonvertering kommer i løpet av kort tid i Visma Finale Årsoppgjør. Det er ikke kun endring av kommunenumre i år, men eiendommer må ha begge kommunenumrene tilgjengelig, kalkulatorverdier hentes fra gamle nummer og innberetning skjer på nye numre. Boligsameie og boligselskaper har innberetning av kommunenumre. Her skjer skjemautfylling med nye kommunenumre, selv om kommunenumre i firmaopplysninger ikke er konvertert til nye numre enda. Det er videre kommunesammenslåinger i følgende kommuner: 0712 Larvik kommune, tidligere 0709 Larvik og 0728 Lardal 0715 Holmestrand, tidligere 0702 Holmestrand 0714 Hof 0729 Færder kommune, tidligere 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme 5054 Indre Fosen kommune, tidligere 1624 Rissa og 1718 Leksvik Følgende kommunenumre er nye i Trøndelag: 1601 Trondheim får nytt kommunenummer 5001 1702 Steinkjer får nytt kommunenummer 5004 1703 Namsos får nytt kommunenummer 5005 1612 Hemne får nytt kommunenummer 5011 1613 Snillfjord får nytt kommunenummer 5012 1617 Hitra får nytt kommunenummer 5013 1620 Frøya får nytt kommunenummer 5014 1621 Ørland får nytt kommunenummer 5015 1622 Agdenes får nytt kommunenummer 5016 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til 5054 Indre Fosen kommune 1627 Bjugn får nytt kommunenummer 5017 1630 Åfjord får nytt kommunenummer 5018 1632 Roan får nytt kommunenummer 5019 1633 Osen får nytt kommunenummer 5020 1634 Oppdal får nytt kommunenummer 5021 1635 Rennebu får nytt kommunenummer 5022 1636 Meldal får nytt kommunenummer 5023 1638 Orkdal får nytt kommunenummer 5024 1640 Røros får nytt kommunenummer 5025 1644 Holtålen får nytt kommunenummer 5026 1648 Midtre Gauldal får nytt kommunenummer 5027 1653 Melhus får nytt kommunenummer 5028 1657 Skaun får nytt kommunenummer 5029 1662 Klæbu får nytt kommunenummer 5030 1663 Malvik får nytt kommunenummer 5031 1664 Selbu får nytt kommunenummer 5032 1665 Tydal får nytt kommunenummer 5033 1711 Meråker får nytt kommunenummer 5034 1714 Stjørdal får nytt kommunenummer 5035 1717 Frosta får nytt kommunenummer 5036 1718 Leksvik og 1624 Rissa slått sammen til 5054 Indre Fosen kommune 1719 Levanger får nytt kommunenummer 5037 1721 Verdal får nytt kommunenummer 5038 1724 Verran får nytt kommunenummer 5039 1725 Namdalseid får nytt kommunenummer 5040 1736 Snåase - Snåsa får nytt kommunenummer 5041 1738 Lierne får nytt kommunenummer 5042 1739 Raarvikhe - Røyrvik får nytt kommunenummer 5043 1740 Namsskogan får nytt kommunenummer 5044 1742 Grong får nytt kommunenummer 5045 1743 Høylandet får nytt kommunenummer 5046 1744 Overhalla får nytt kommunenummer 5047 1748 Fosnes får nytt kommunenummer 5048 1749 Flatanger får nytt kommunenummer 5049 1750 Vikna får nytt kommunenummer 5050 1751 Nærøy får nytt kommunenummer 5051 1755 Leka får nytt kommunenummer 5052 1756 Inderøy får nytt kommunenummer 5053 Nytt kommunenummer 5054, sammenslåing av 1624 Rissa og 1718 Leksvik kommuner.
0 2
Postet av
Aktiveringskoder til Visma Finale Produktene versjon 30 For å kunne ta i bruk programmene må disse aktiveres med aktiveringskode. Aktiveringskoden til versjon 30 er den samme som dere har benyttet til versjon 29. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut noen nye aktiveringskoder til versjon 30. Har du forlagt aktiveringskoden din, kan denne sendes på nytt ved at du sender mail til: Kundesenteret@visma.no og sier at du trenger aktiveringskode til Visma Finale produktene. Det er samme aktiveringskode som skal benyttes for alle produktene, bortsett fra Visma Finale Investor. (kunder med dette produktet får egen mail om lisensnøkkel i februar)
0 0
Postet av
Medlemmer med flest likes
Mest likte innlegg