avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Finale

Finn informasjonen du trenger om Visma Finale - innenfor alt fra årsoppgjør, til skatterapportering, til oppdateringer. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Altinn åpnet i dag for mottak av RF-1028 Skattemelding for AS mv og RF-1215 Selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting. Her er en programoppdatering som åpner for innsendelse av skatteskjemaer til Altinn.   Her er en oversikt over andre nyheter og endringer i Visma Finale versjon 30.0.0.30 Oppdatering 9: Rettelse av et problem med filvedlegg i avstemmingsfunksjonene, der det kunne komme feilmelding ved å holde muspekeren over en lenke til en fil. Finansskatt STD-konto 5409 var feilaktig plassert som ikke fradragsberettiget kostnad i RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4. Finansskatt på lønn er fradragsberettiget ved inntektsligningen. Import av eiendommer i funksjon for registrering av formuesverdi på eiendommer er lagt til. En feil i RF-1098 Formue av næringseiendom: Problem med skjemautfylling i tilfeller der en eiendom er eid i sameie og samtidig skulle få redusert verdi pga. at andel av markedsverdi er lavere enn andel av beregnet formuesverdi. Avkryssing på spørsmålet Hvis det er svart ja på spørsmålet over, mener selskapet seg omfattet av finansskatt? gjøres kun i tilfeller der det er svart ja på spørsmålet Driver selskapet med finansiell aktivitet som omfattes av hovednæringsområde K "Finansierings- og forsikringsvirksomhet" i SSB standard for næringsgruppering?
0 0
Postet av
Visma Finale Investor er nå tilgjengelig for nedlasting.    Release notes Nyheter i denne versjonen Du må logge på oppe i høyre hjørne for å kunne laste ned. Nedlasting Visma Finale Investor
0 0
Postet av
Her er informasjon for å installere og ta i bruk den nye versjonen av Visma Finale Investor.   Lisensnøkler sendes på mail til oppgitt kontaktperson. Lisensnøkkelen legges inn i bildet som fremkommer ved første gangs oppstart av programmet.   Programmet kan installeres på samme plassering som Visma Finale Investor versjon 29, og erstatte den tidligere programversjonen.   Klientkatalogen angis med samme klientkatalog som for tidligere programversjoner.  
0 0
Postet av
Her er en oversikt over nyheter i Visma Finale Investor for inntektsåret 2017.   Det er lagt inn markedskurser 31.12.2017, Ligningsverdier 01.01.2018 og utbytter i 2017 på aksjer og fond på Oslo Børs og Oslo Axess. Visma Finale Investor beregner skjermingsrente for lingningsåret 2017 med en verdi på 0,7%  
0 0
Postet av
Her er en oversikt over nyheter og endringer i Visma Finale versjon 30.0.0.30 Oppdatering 8 som kommer torsdag 01.02.2018. Dette er en automatisk oppdatering av programvaren.    Rettet et sjeldent forekommende teknisk problem med filvedlegg som kunne gi feilmelding i avstemmingsfunksjonen.
0 0
Postet av
Hei,Jeg er ny bruker av Finale, og ønsker å redigere resultatrapporten til å vise EBITDA. Jeg har klart å legge til en linje, men jeg får ikke til å summere det som skal inn dit. Noen tips?
0 0
Postet av
Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for boligsameier. Revidert juni 2017.   Spesielt verd å merke seg er: Flere eiere Dersom flere eier en seksjon sammen, skal det gis en oppgave for hver eier. Beløpspostene fordeles på antall eiere, uavhengig av internt eierforhold. Dette betyr at dersom to eier en seksjon sammen, blir fordelingen 50 % på hver, ved tre eiere blir fordelingen 33 %, på hver, ved fire eiere blir fordelingen 25 % etc. Det er ikke anledning til å foreta fordeling i henhold til underliggende eierbrøk. Dette medfører at dersom to eier en seksjon sammen, skal det innrapporteres 50 % (en halvpart) på hver uansett internt eierforhold. Den enkelte eier må eventuelt selv justere beløpene på skattemeldingen. Dette følger av forskrift til skatteforvaltningsloven av 12. desember 2016 nr. 1360 § 7-10-14.   Les hele artikkelen her.
0 0
Postet av
Her er en oversikt over nyheter og endringer i Visma Finale versjon 30.0.0.30 Oppdatering 6 som kommer torsdag 01.02.2018. Dette er en automatisk oppdatering av programvaren som inneholder følgende nyheter og endringer: Boligkalkulatoren er nå tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør, og er også tilgjengelig på internett hos skatteetaten.no Beregning av formuesverdi av ikke utleide næringseiendommer skjer nå automatisk, på samme måte som i tidligere år. Nå er kalkulatoren for næringseiendommer tilgjengelig hos skatteetaten.no, og tilsvarende verdier blir kalkulert i Visma Finale Årsoppgjør. Vær oppmerksom på at kalkulatorene og beregninger bygger på kommunetilhørighet i 2017, og ikke ny kommunetilhørighet i 2018. Visma Finale Årsoppgjør sørger for at korrekt kommuennummer blir anvendt i programmet. Samvirkeforetak, nå er det foretatt en utvidelse til ogfså å støtte samvirkeforetak med omsetningsberegning og fradragsberegning for utbytte til medlemmene basert på kjøp fra medlemmene, og ikke kun salg til medlemmene. RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave post 23, nå også støtte for sammenslåing av transaksjoner med samme transaksjonstype, transaksjonsdato og kostpris pr aksje til en enkelt transaksjon. Merk at transaksjoner slås sammen dersom feltene transaksjonstype, dato/klokkeslett, kostpris pr aksje, givers/arvelaters fødselsnummer og givers org.nr. er identisk. Rettet et problem med at registreringsfelt for arvelaters fødselsnummer ikke alltid ble vist i registreringsbilde for transaksjonsregistrering. RF-1086 Aksjonærregisteroppgave, rettet et problem ved innsendelse i post 11 ved omvendt mor/datterfusjon. Rettet et plassering av utbytte som avdrag på aksjonærlån som feilaktig ble vist i kolonne økning av lån, og ikke i kolonne for avdrag på lån. Dette var kun en visningsfeil, og påvirket ikke funksjoner, skjermautfylling eller andre beregninger. Rettet et problem der formuesverdi fra RF-1221 Deltakers deltakeroppgave i selskap med deltakerfastsetting ikke ble overført til RF-1028 Skattemelding for AS post 413. Rettet en feilskrift i veiviser for konsernbidrag etter IFRS der det ble referert til std-konto 2052 der korrekt STD-konto var 2051. Tilsvarende rettet i samme veiviser en referanse til RF-1028 Skattemelding for AS poster for fremført underskudd, som feilaktig ble henvist til side 3 og ikke side 2. Rettet et problem med RF-1215 Selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting, der boligeiendommer nå blir oppjustert fra 90 % av beregnet formuesverdi i boligkalkulatoren til full verdi, jfr. skatteloven § 4-40 annet punktum: "Ved fastsettelsen av selskapets nettoformue medregnes eiendeler og gjeld til full verdi, uten prosentvis reduksjon etter bestemmelser i dette kapittel." Rettet et problem ved skattefritt konsernbidrag, der skattepliktig konsernbidrag kunne bli beregiet feil.
0 0
Postet av
Endringsmelding for personlige skattytere for inntektsåret 2016 foretas fra og med 1. feb. 2018 med nytt skjema tilgjengelig i Altinn.   Innsendelse av RF-1030 Skattemelding for personlige skattytere for inntektsåret 2016 opphører etter 31.01.2018. Egenrettelse av inntekt og formue for 2016 må skje i Altinn med skjema RF-1366 Endringsmelding for formues- og inntektsskatt.   ​RF-1030 Skattemeldingen for 2016 stenges for levering etter 31. januar .  Det er ikke mulig å lage ny kopi av skjemaet for å endre dette og deretter sende skjemaet inn.   Ikke innsendte kladdeversjoner av skjema vil bli sanert i Altinn. RF-1366 Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2016 for personlige skattepliktige produksjonssettes 1. feb. 2018. Denne nye skjemaet erstatter RF-1030 Skattemelding for personlige skattytere for 2016.
0 0
Postet av
Hei!Jeg bistår et regnskapskontor i å sende inn ligningspapirer for tidligere år.Skal sende inn 2013, 2014 og 2015.Lykkes kun å sende inn for 2015.For 2013 og 2014 får jeg følgende feilmelding :User is not authorized for submital of reporting service on behalf of reportee: orgnr xxxx.Meldingen med Org.nummeret fra Altinn for 2014 innsendelsen er riktig.Hvorfor går 2015???En annen melding som kun oppstår i 2013 og 2014 årsoppgjørsprogrammet er når man tester orgnummeret under firmaopplysninger får jeg : Karte dessverre ikke hente data for enhetsregisteret i Brønnøysund! Sjekk organisasjonsnummeret du har oppgitt. Og det har jeg sjekket 10 ganger minst.Begynner å lure på om det er en sammenheng i disse feilmeldingene. Er innsendelse funksjonen 2013 og 2014 nå ubrukelig, hvis man skal korrigere tidligere år? I dette tilfelle så ble det prøvd å sende inn på papir, med skatteetaten ville ha det digitalt.Heldigvis ikke mange slike saker gjennom året. mvh CCmvh CC 
0 0
Postet av
Medlemmer med flest likes
Påloggede brukere (435)