avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma FINALE Årsoppgjør versjon 28 for inntektsåret 2015

Her er en oversikt over alle endringer på versjon 28.

Aksjonærregisteroppgaver

Det er kommet følgende nye transaksjonstyper:

 1. Nye transaksjonstyper for fordeling mellom ektefelle ved skilsmisse, en tilgangstransaksjon og en tilhørende avgangstransaksjon
 2. Transaksjonstypen «Arv/gave, avgiftspliktig, med kontinuitet» utgår, og kan ikke brukes fra og med 2015
 3. Endringer i forbindelse med lån til aksjonær, som skal beskattes som om beløpet var tatt ut som utbytte for nye lån og økning i eksisterende lån (Nye lån og økte lån fra og med 7. oktober 2015)

Skattereglene rundt dette er fortsatt under konstruksjon med en forskriftsendring som p.t. er ute til høring (02.12.2015).

Transaksjonstyper for lån til aksjonærer som utbyttebeskattes:

Opptak av lån:

 • Utbyttetransaksjon, både på selskapsnivå (post 😎 og aksjonærnivå (post 21).
 • Utbyttetransaksjon, egen transaksjonstype, både på aksjonæren og på selskapet.
 • Utbyttebeskatning av lånet
 • En senere nedbetaling av lånet med motregning av utbyttet mot lånet skal ikke utbyttebeskattes, utbetalingen er allerede beskattet.
 • Avdrag på lån fra aksjonæren

Nedbetaling av lån:

 • Post 22 «Tilbakebetaling av innbetalt kapital og nedbetaling av aksjonærlån»
 • Øker aksjonærens kostpris (inngangsverdi) og skjermingsgrunnlaget for aksjene som aksjonæren eier.
 • Øker innbetalt kapital i selskapet, og må derfor registreres som en aksjekapitaltransaksjon. Transaksjonen innberettes ikke på selskapsnivå. Transaksjonen øker post 5 innbetalt aksjekapital og/eller post 6 innbetalt overkurs.

Ettergivelse av lån:

 • Post 22 «Tilbakebetaling av innbetalt kapital og nedbetaling av aksjonærlån»
 • Ingen skattemessig konsekvens for aksjonæren, beløpet er allerede beskattet.

Innsendingsformatet for aksjonærregisteroppgaver

Innsendelsesformatet for RF-1086 Aksjonærregisteroppgave beholdes som i tidligere år, men 2015-utgaven med i MAG-prosjektet, som medfører endret format på tilbakemeldinger og raskere tilbakemeldinger i Altinn. Samme tilbakemeldingsformat som for innberetning av pass og stell av barn, boligselskaper, boligsameie mv. Tilbakemeldinger i Altinn i løpet av kort tid. Skulle egentlig ta minutter, men Skatteetatens testing i Altinn viser en responstid på 1-2 timer. Tidligere responstid har vært 1-2 dager.

Endringer i registreringsbilde for aksjonærer (aksjonærdatabasen)

Aksjonærer og aksjekapital som hovedskillekort med underskillekort.

Boligselskaper og boligsameie

Det er kommet ny funksjonalitet for registrering av grunnlagsdata for boligsameie og boligselskaper. Den tidligere funksjonen er fjernet fra eierregisteret.

Det er kommet både nye datastrukturer og nye registreringsbilder for boligselskaper og boligsameie. Funksjonen er den samme men tilpasser automatisk til selskapstypen, og støtter både boligselskaper (borettslag), boligaksjeselskaper og boligsameie.

Innberetning av grunnlagsdata for boligselskaper og boligsameie

Det er kommet ny funksjonalitet for registrering av grunnlagsdata for boligsameie og boligselskaper. Den tidligere funksjonen er fjernet fra eierregisteret.

Det er kommet både nye datastrukturer og nye registreringsbilder for boligselskaper og boligsameie. Funksjonen er den samme men tilpasser automatisk til selskapstypen, og støtter både boligselskaper (borettslag), boligaksjeselskaper og boligsameie.

Datastrukturen er endret slik:

Firmaopplysninger som angir generelle data om selskapet, herunder selskapstype, kommune og kontaktpersoners navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

Liste over eiere som inneholder navn, adresse og fødsels-/organisasjonsnummer.

Liste over boenheter / leiligheter, som er faste data. Denne listen inneholder også fordelingsnøkler mellom boenhetene. Fordelingsnøkler kan velges fritt, og kan være prosentangivelse, kvadratmeter eller annet. Det registreres f.eks. kvadratmeter, og programmet vil tildele en leilighet ut fra leilighetens areal dividert på samlet areal.

Totalbeløp til fordeling der det angis beløp i inntekt, fradrag, formue, gjeld og eventuelt også ligningsverdi. Totalbeløpene vil bli fordelt på leilighetene ut fra fordelingsnøkkelen angitt i listen over boenheter.

Eierforhold på hver leilighet. Hver leilighet inneholder en liste over eierforhold, og man registrerer også overdragelser direkte på leiligheten. Ved overføring til nytt år vil eier som har solgt boenheten automatisk bli fjernet fra listen, slik at listen ikke vil inneholde historikk fra tidligere år.

Fordelingsnøkkel mellom eierforhold på en leilighet som angis med et heltall eller desimaltall. Denne fordelingsnøkkelen brukes måned for måned til å fordele inntekter og kostnader mellom eierne, og eiere som eier leiligheten ved årets slutt, vil få tildelt andel av formue og gjeld.

Både fordeling mellom leiligheter og fordeling internt i en leilighet kan voerstyres om ønskelig.

Menypunktet for denne funksjonen finnes på avslutningsmenyen og under "Oppgaver" i navigatoren i seksjonen "Grunnlagsdata".

Denne grunnlagsdata-funksjonen kan tas i bruk fra for innberetning til Altinn fra og med mandag 4. januar 2016.

Innberetning av pass og stell av barn

Denne grunnlagsdata-funksjonen kan tas i bruk fra for innberetning til Altinn fra og med mandag 4. januar 2016. Det er ikke gjort endringer i funksjonen for 2015, men er i Avslutning-menyen og på Oppgaver-skillekortet i navigatoren plassert sammen med de to andre innberetningsordninger for grunnlagsdata som er i FINALE Årsoppgjør.

Innberetning av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Det ble til og med 2014 foretatt innberetning av betalinger til selvstendig næringsdrivende i lønns- og trekkoppgaver med kode 401. I 2015 er det ikke mulig å innberette slike betalinger via A-meldingen.

Det er kommet en ny innberetningsordning for betalinger til selvstendig næringsdrivende som er identisk med innberetning for pass og stell av barn, med unntak av at det ikke er laget funksjoner for å sende ut egne oppgaver til de personene eller foretakene der det er foretatt innberetning.

I FINALE Årsoppgjør finnes funksjonen i Avslutning-menyen og på Oppgaver-skillekortet i navigatoren plassert sammen med de to andre innberetningsordninger for grunnlagsdata.

Det er enkelt å importere data til denne innberetningen i FINALE Årsoppgjør. Du trenger et regneark med 3 kolonner, navn, fødsels-/org.nummer og beløp. Dersom fødselsnummer starter på 0 (null) kan godt innledende null mangle i regnearket, og programmet legger til dette.

Innberetningen MÅ foetas med en linje for hvert fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Regnearket som importeres eller ata som registreres kan gjerne ha flere linjer for samme organisasjonsnummer eller fødselsnummer, for FINALE Årsoppgjør slår sammen disse linjene automatisk.

Andre endringer

Innberetning av grunnlagsdata:

 • Ny funksjon for innberetning av boligselskap og boligsameie
 • Innberetning av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted støttes i FINALE Årsoppgjør. Dette gjelder den innberetningen som tidligere ble innberettet på lønns- og trekkoppgavekode 401.
 • Innberetning av alle typer grunnlagsdata har fått en egen innberetningsfunksjon i Altinn-menyen og en egen kolonne for status i klientoversikten. Dette gjelder (1) Boligselskaper og boligsameie, (2) Betaling for pass og stell av barn og (3) Betaling til selvstendig næringsdrivende.

Aksjonærdatabase og innberetning av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

 • Ny transaksjonskode for overføring av aksjer mellom ektefeller ved skilsmisse.
 • Transaksjonskode «Arv/gave, avgiftspliktig, med kontinuitet» er utgått.
 • Egne skillekort for «Aksjonærer» og «Aksjekapital» med underskillekort.
 • Nytt skillekort med funksjoner for aksjonærlån for registrering og innberetning av lån til aksjonær som skal utbyttebeskattes. Disse lånene har også fått nye transaksjonskoder:
 • Nytt lån / økning av lån som skal beskattes som utbytte
 • Avdrag på slike lån
 • Ettergivelse av slike lån

 

Skattesats for avsetning for utsatt skatt/utsatt skattefordel er satt til 25 % for balansedato 31.12.2015 og senere.

Nye saldogrupper som erstatning for saldogruppe C Varebiler, lastebiler og busser:

 • C1 Varebiler, drosjebiler o.l.
 • C2 Vogntog, lastebiler og busser

Deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, indfre selskap mv.):

 • Bortfall av kommunefordeling av inntekt i deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, indre selskap mv)
 • Forenklet beregning av skjermingsgrunnlag i deltakerlignede selskaper
 • Endring i beregning av skattemessig underskudd for kommandittister og stille deltakere.

Første året med fremføring av avskåret rentefradrag for renter betalt til nærstående selskaper og innretninger.

Endringer i FINALE Konsolidering:

 • Markering av datterselskap som utgått, og import av data for datterselskap som er utgått blir forhindret.
 • Utgåtte selskaper medtas ikke i horisontal konsernoversikt.
 • Mulighet for å nullstille innlesing av saldotall.
 • Horisontal konsernrapport er endret, slik at summeringskolonnene sist i rapporten ikke kommer på stående A4, men medtas sammen med de enkelte selskapene i konsernet.
 • Forbedret eksport av horisontal konsernrapport til Excel: Alle selskaper medtas i egne kolonner i den samme regnskapsoppstillingen, slik at eksport til Excel avviker fra presentasjon i papirformat.

Utskriftsjobber

 • Liste over utskriftsjobber vises i liste til venstre og ikke i en nedtrekksmeny.
 • Nye, emnebaserte standard utskiftsjobber.
 • Forbedringer i funksjon for å lage kopi av utskriftsjobber.

Aksjer i andre selskaper

 • Registrering av aksjer i andre selskaper: Ligningsverdi kan nå registreres med totalsum, og ikke bare med kr/aksje.
 • Valideringsmelding for aksjeverdi kr 0 i selvangivelsen og selskapsoppgave er tilbake.
 • Forenklet mulighet til å fjerne valideringsmelding for aksjeverdi i selvangivelse på kr 0,-.

Språkvalg i kontantstrømoppstillingen:

 • Valg av bokmål/nynorsk/engelsk i offentlig regnskap vil automatisk bli hensyntatt i kontantstrømoppstilling.

Avstemmingsfunksjoner

 • Nye hurtigtaster i avstemmingsfunksjonen. Hurtigtaster vises i høyreklikk-meny og ved å holde muspeker over verktøyknapper.
 • Endret høyreklikkmeny i avstemmingsfunksjonen.
 • Forbedret navigasjon med tastatur og piltaster i avstemmingsfunksjonen.

Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt:

 • Forbedring i FINALE Årsoppgjør for registrering av klientkatalog i FINALE Skatt. Det holder nå å åpne klientmappen i FINALE Skatt, og da vil FINALE Årsoppgjør automatisk fange opp hvor FINALE Skatt er installert og hvor klientene er plassert.

Saldoskjemaer:

 • Mulighet til å vise alle poster i egne kolonner i menyen for saldoavskrivninger.
 • Eksport av saldoskjemaoversikten til Excel vil automatisk vise alle poster i saldoskjemaet i egne kolonner.

RR-0002 Årsregnskap til Regnskapsregisteret via Altinn:

 • Ny validering av vedlegg, hvis ikke det er minst ett filvedlegg på et revisjonspliktig foretak, vil det komme feilmelding ved innsendelse til Regnskapsregisteret. Det forventes at revisjonsberetning er vedlagt.
 • Ny post for avkryssing for forenklet IFRS i skjemaet.
 • I FINALE Årsoppgjør er betegnelsen på valget «IFRS / Norsk regnskapslov» forandret, slik at det står «Full IFRS» med valg «Ja» eller «Nei». Dette sikrer at du som bruker ikke gjør feil i tilfeller med forenklet IFRS.
 • Norsk underkonsern eid 100 % av et utenlandsk selskap: Ny avkryssing for å angi at morselskapets regnskap er vedlagt som fil. Det er fra og med 2015 ikke nødvendig å fylle ut skjema R-0002-U for den utenlandske konsernspissen.

Ny rapport «Spesifikasjon av midlertidige forskjeller». Rapporten har endret format, slik at den nå er en helt vanlig rapport, som kan eksporteres til Word, Excel og til utskriftsjobb.

Ny mulighet for å slå av alternativ lenking av enkeltkonti. Denne funksjonen finnes inne i skjermbildet for registrering av kontoegenskaper. Dobbeltklikk på kontonummeret i funksjon for «redigering av kontoplan» gir tilgang til denne funksjonen.

Notetekst aksjekapital:

 • Fjernet teksten «ingen av selskapets tillitsvalgte eier aksjer i selskapet». Det er ikke lovkrav om negativ bekreftelse.

Funksjonen «Konvertering av kontoplan»:

 • Funksjonen er endret, og tilpasset det behovet som er i dag: 
 • Fjernet funksjoner for konvertering fra den gang balansen ble snudd ved overgang fra 1999/2000. 
 • Forenklet dagens konvertering ved at man nå leser inn eksisterende kontoplan ved åpning av funksjonen. 
 • Det er lagt inn tekster på verktøyknappene for å gjøre funksjonen enklere i bruk.

FINALE Driftsmidler:

 • Mulighet til å fusjonere flere selskaper ved at man kan lese inn klienter fra FINALE Årsoppgjør selv om det allerede eksisterer driftsmidler på klienten.

Funksjon for å sende over årsregnskap og aksjonærer, daglig leder og styre fra FINALE Årsoppgjør til Visma Boardroom.