avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør versjon 29 for inntektsåret 2016

av Hermod Gundersen
Visma Finale Årsoppgjør kommer i ny hovedversjon 29 for inntektsåret 2016. Denne artikkelen gir deg en oversikt over endringer og nyheter i 2016-utgaven.

Klientoversikt

Klientoversikten har nå muligheter til valg av ulike visninger. De vanlige visningene er "Grunnlagsdata" og "Årsoppgjør". Visning for grunnlagsdata viser Altinn-status for aksjonærregisteroppgaver og grunnlagsdata, og er aktuell for perioden fra ny versjon i desember frem til 20. februar. Programmet bytter automatisk fra "Grunnlagsdata" til "Årsoppgjør" den 20. feb. Ut over dette kan man bytte visning som man selv vil.

Det er også et valg for "Klassisk visning" som gir deg samme visning som det du i dag finner i Visma Finale Årsoppgjør. Det finnes også en ny visning som gir deg navn og adresser på klientene og en visning for oversikt over regnskapskontor og revisorer for klientene.

Det er enkelt å eksportere innholdet i klientoversikten til Excel ved hjelp av menypunktet Firma - Eksporter

Det er gjort endringer i visning av dato og klokkeslett i Altinn-status. KLokkeslett vises for i dag og i går. Dato i inneværende år vises med dag og måned, mens dato i tidligere år også vises med årstall.

Det er kommet en egen kolonne med juridisk selskapsform inn i klientoversikten.

Alt ut fra Altinn

Nytt av året er at det også kan hentes ut data for boligselskaper og boligsameie. Dette betyr at man kan opprette en klient i Visma Finale Årsoppgjør og importere data fra Altinn som gir deg leilighetsopplysninger, leieforhold og eiere fra 31.12. i fjor inn som data pr. 01.01. i år.

I klientoversikten er det mulig å velge funksjon for opprettelse av klient direkte fra Altinn. Denne funksjonen gir deg mulighet til å lese gjennom klientlisten i Altinn, der man kan velge å opprette klienter som ikke allerede er opprettet.

Aksjonærdatabase og aksjonæregisteroppgave

Det er i denne versjonen følgende nyheter for aksjonærdatabase og aksjonærregisteroppgaver:

 • Mulighet for skjevdeling av utbytte mellom aksjonærer
 • Muligheter for å registrere utbytte med flere former for skattemessig behandling:
  - Ordinært utbytte
  - Motregning mot beskattet lån til aksjonær
  - Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital
  - Tilbakebetaling av tidligere innbetalt overkurs 
 • Muligheter for å dele opp utbytte til en enkelt aksjonær i flere former for skattemessig behandling. Dette kan være nødvendig i tilfeller der en aksjonær har anskaffet aksjer til ulike tider slik at de vil bli gjenstand for ulik skattemessig behandling.
 • Muligheter for å velge rapporteringsår inne i aksjonærdatabasen, noe som gir deg muligheter til å sende inn aksjonærregisteroppgaver for tidligere år fra denne versjonen av Visma Finale Årsopgjør. Vær oppmerksom på at om du sender inn aksjonærregisteroppgaver for et tidligere år, må det også sendes inn nye oppgaver for etterfølgende år.
 • Menyen for aksjonærdatabase i hovedmenyen Firma - Aksjonærregister og i navigatoren under Oppgaver er nå delt opp i flere underpunkter, noe som forenkler navigasjonen.

Grunnlagsdata

Det er flere nyheter som gjelder grunnlagsdata-funksjoner:

 • Grunnlagsdata er nå et eget menypunkt i programmet sin hovedmeny.
 • Grunnlagsdata er også et eget punkt i navigatoren på skillekortet "Oppgaver".
 • Ny innsendelsestype for grunnlagsdata: Gaver til visse frivillige organisasjoner.
 • Funksjonen for boligselskaper og boligsameie har mulighet for eksport til Excel, redigering i Excel og import av data fra Excel.
 • Funksjonen for boligselskaper og boligsameie har mulighet for å registrere individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Gaver til visse frivillige organisasjoner mv

Ny funksjon for innrapportering av gaver til visse frivillige organisasjoner mv. :

 • Funksjonen er bygd opp på samme måte som innberetning av grunnlagsdata for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted og innberetning av betaling for pass og stell av barn.
 • Registrering kan foretsa direkte i skjermbildet. Trykk på Ny-knappen for å opprette linje.
 • Det er også mulig å importere data fra et Excel regneark ved at man oppretter importfilen ved hjelp av funksjon for export til Excel, redigerer data i regnearket, f.eks. ved klipp og lim fra andre tabeller eller regneark, etterfulgt av at man importerer regnearket tilbake til Visma Finale Årsoppgjør.

Boligselskaper og boligsameie, individuell nedbetaling av fellesgjeld

Det er kommet ny funksjonalitet på følgende områder for boligselskaper og boligsameie:

 • Importere data fra Excel ved førstegangsopprettelse av klient
 • Hente inn data fra Altinn ved førstegangsopprettelse av klient
 • Individuell nedbetaling av fellesgjeld
 • Eksportere oversikter til Excel, registrere i Excel og importere endrede data tilbake fra Excel

Kraftselskaper

Det er nå mulighet til å fylle ut flere enn 4 kommuner direkte i skjema RF-1153 Skattleging av vannkraftverk post 214 Totalt grunnlag for beregning av naturressursskatt pr. kommune. En ny side 5 med tilhørende tabell utvider post 214 med ytterligere flere kommuner.

Skjema RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftanlegg har fått endret funksjonalitet. En begrensing i skjemaet er at hver driftsmiddelseksjon har syv linjer for spesifikasjon. I mange tilfeller har det vært behov for flere, og ette har ofte vært løst med å legge ved et Excel regneark. Vi har nå endret funksjonaliteten ved at det nå automatisk blir opprettet et ekstra skjema for et kraftverk i det øyeblikket alle syv linjene for spesifikasjon er anvendt. For å registrere videre kan man derfor trykke på kalkuler-knappen inne i skjemaet, og det vil da fremkomme ytterligere et skjema for kraftverket. Alle skjrmaer for samme kraftverk blir summert inn i hovedskjemaet for kraftverket. Ved innsendelse til Altinn vil alle skjemaer for ett enkelt kraftverk automatisk bli slått sammen til ett skjema, og vil da fremstå i Altinn som ett enkelt skjema for kraftverket.

Saldoskjemaer

I tidligere år har det vært et skille mellom automatisk opprettede saldoskjemaer og manuelt opprettede saldoskjemaer. Dette skillet er nå fjernet, slik at et saldoskjema vil være enten automatisk utfylt eller manuelt utfylt avhengig av om det finnes driftsmidler knyttet mot saldoskjemaet eller ikke.

Dette forenkler import at data fra Altinn, fordi det ikke er nødvendig å angi om driftsmiddelkartotek skal anvendes år man henter inn data fra Altinn ved førstegangs import av nye klietdata fra Altinn-portalen. Nå vil import fra Altinn opprette manuelle saldoskjemaer, og i det øyeblikket det knyttes et driftsmiddel til saldoskjemaet, vil saldoskjemaet bli knyttet til driftsmddelkartoteket.

Privatuttak og kapitalinnskudd i ANS, DA, KS mv.

Det er gjort forenklinger i registreringsbildet for privatuttak og kapitalinnskudd etter at behovet for kvartalsfordeling av endringer i innbetalt kapital er bortfalt pga. forenklede skatteregler for ANS, DA og KS mv.

Koder i tekst for inntektsskattesatser og formuesskattesats

Skattesatser for alminnelig inntekt har tre satser i Visma Finale Årsoppgjør:

 • Sats for utsatt skatt pr. 01.01.
 • årets skattesats 
 • sats for utsatt skatt pr. 31.12.

Det er oppretet nye koder i tekst for å referere til disse skattesatsene i noter til regnskapet. Kodene får man frem ved å velge Hent tekstkode - Firmaopplysninger - Skattesatser i redigering av offentlig regnskap. Kodene for skattesatsene er:

 • Sats for utsatt skatt pr. 01.01. er @@(@@SKATTESATS0101)
 • årets skattesats er @@(@@SKATTESATS)
 • sats for utsatt skatt pr. 31.12. er @@(@@SKATTESATS3112)
 • Formueskattesats er @@(@@SKATTESATSFORMUE\F\D=1)

Det er ikke nødvendig å skrive kodene, siden du kan få dem frem i funksjonen Hent tekstkode

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap og utbytte på aksjer mv utenfor fritaksmetoden

Visma Finale Årsoppgjør har tidligere hatt funksjon for registrering av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap på aksjer mv. Denne funksjonen fylte ut skjema RF-1059 Aksjer og egenkapitalbevis mv. 

Skjema RF-1059 Aksjer og egenkapitalbevis mv. skal nå bare fylles ut for personlige skattytere. Skjemaet er derfor fjernet fra Visma Finale Årsoppgjør, men vil fortsatt være tilgjengelig i Visma Finale Skatt.

Nytt av året er skjema RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap)

Det nye skjemaet har følgende endringer i forhold til RF-1059:

 • Skjemaet er mindre detaljert med hensyn til hvilke opplysninger det er nødvendig å registrere for en aksjepost.
 • Skjemaet inneholder som tidligere krav om spesifikasjon av skattepliktige gevinster og fradragsberettigede tap på aksjer og egenkapitalbevis utenfor fritaksmetoden.
 • Skjemaer er utvidet til også å gjelde andre finansielle produkter.
 • Skjemaet er utvidet til også å gjelde skattepliktig ubytte utenfor fritaksmetoden.
 • Skjemaet inneholder også muligheter for å registrere gevinster, tap og utbytte innenfor fritaksmetoden, men disse opplysningene er frivillig å spesifisere i skjemaet.

Visma Finale Årsoppgjør har fått funksjonalitet for å registere slike gevinster, tap og utbytte i den nye funksjonen Realisasjon og utbytte på aksjer o.a. verdipapirer.

Kolonnene for gevinst/tap og utbytte innenfor fritaksmetoden er frivillig, og viss derfor ikke som standard i dene funksjonen, men det er mulig å krysse av for å vise disse feltene inne i funksjonen for de som ønsker å gi disse frivillige opplysningene.

Funksjonen har mulighet for å importere data fra Excel. Det er lagt opp til at man kan eksportere data til Excel (gjerne et tomt skjermbilde) og deretter redigere i Excel for man importerer data tilbake til Visma Finale Årsoppgjør. 

Endringer i skatteskjemaer for 2016

Det er gjort følgende endringer av en viss betydning i skattedokumentene:

 • Navneendringer av en rekke viktige skjemaer. Denne navneendringen er forårsaket av ny skatteforvaltningslov, som erstatter ligningsloven fra 01.01.2017.
 • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv bytter navn til RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt for aksjeselskaper mv.
 • RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper endrer navn til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
 • Deltakeroppgavene gir også nytt navn.
 • Det er videre gjennomført en rekke endringer i begreper, som også er implementert i programmet. Ordet ligningsverdi er utgått, og erstattet av formuesverdi. Begrepet ligning er utgått og erstattet av fastsettelse.
 • Det er gjort en endring i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskaper mv der det på side 1 skal oppgis beløp for lån til personlige aksjonærer pr 6. oktober 2015.

Endringer i inntektsskattesatser

Fra 2015 til 2016 er skattesat for inntektsskatt redusert fra 27 % til 25 %. Det er vedtatt ytterligere nedsettelse av inntektsskatt fra 25 % til 24 % fra 2017. Dette medfører at skattesats for utsatt skatt blir 24 % pr 31.12.2016 for selskaper som ikke har avvikende regnskapsår. Selskaper med avvikende regnskapsår som slutter i 2016 vil fortsatt anvende 25 % på utsatt skatt.

Programmet vil håndtere bytte av skattesatser ved overgang til nyt regnskapsår med versjon 29. Dersom skattesatser er feil i forhold til forventet skattesats vil det komme en tydelig valideringsmelding som gir beskjed om korrekt skattesats ofr alminnelig inntekt.

Koder i tekst for skattesatser

Det er nå laget tekstkoder for skattesatser. Tekstkodene er tilgjengelig i funksjonen Sett inn tekstkoder - Firmaopplysninger - Skattesatser.

Tekstkodene vil hente skattesatsen på klient slik de er angitt i firmaopplysinger.

Skattesats på mottatt konsernbidrag 

I tilfeller der mottatt konsernbidrag dekker underskudd til fremføring, og om ikke fremføres på grunn av dette konsernbidraget, så er det to alternative presentasjonsmåter for dette i de årene der skattesatsen endres i året etter regnskapsåret.

Alternativ 1 er at konsernbidraget beregnes som netto etter skatt i disponering med skattesats i inntektsåret. 

Alternativ 2 er at konsernbidraget beregnes som netto etter skatt i disponering med skattesats for neste regnskapsår.

Revisorforeningen mener at begge alternativene er innenfor god regnskapsskikk. Alternativ 1 er det anbefalte alternativet fra Revisorforeningen i en uttalelse i fjor. Visma Finale Årsoppgjør  anvendte i fjor alternativ 2.

Løsningen i Visma Finale Årsoppgjør er endret nå, og endringen er gjort slik:

 • Alternativ 1 er det foretrukne alternativet og vil komme dersom brukeren ikke velger noe annet.
 • Alternativ 2 kan velges i menyen Avslutning - Disponering - skillekort Mottatt konsernbidrag. Der er det en avkryssing for å anvende neste års skattesats i slike tilfeller.

Nyheter i avstemmingsfunksjoner 

Det er gjort følgende endringer i avstemmingsfunksjoner:

 • Bankavstemming i valuta for brukere med Visma Global og Visma Business
 • Opprette transaksjoner til økonomisystemet fra bankavstemming, opprette transaksjon fra en eller flere åpne poster for brukere med Visma Business og Visma Global.
 • Faste vedlegg kopieres inn i avstemmingsmappen
 • Enklere å sette status på konti  med hurtigtaster og høyreklikk
 • Identifisere konti som trenger avstemming ut fra saldo og bevegelse på kontoen
 • Muligheter for manuelle regneark
 • Forbedring i navigasjon med tastatur
 • Flere funksjoner tilgjengelig på høyreklikk
 • Flere funksjoner tilgjengelige med tastatursnarveier
 • Avstemming av merverdiavgift med uthenting av data fra Altinn. Funksjonen er tilgjengelig fra klientoversikten og i avstemmingsvinduet
Faste vedlegg kopieres inn i avstemmingsmappen
Enklere å sette status på konti
Identifisere konti som trenger avstemming ut fra saldo og bevegelse på kontoen
Muligheter for manuelle regneark
1 Kommentar
RandiRiseHvaler
CONTRIBUTOR *
av RandiRiseHvaler

Rapportering til Altinn for Boligselskap og boligsameie 2017. Får melding om at dette kommer i senere versjon når jeg forsøker å sende inn.