avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i automatisk programoppdatering 22 til Visma Finale Årsoppgjør versjon 28 for 2015

Her er en oversikt over nyhetene i oppdatering 22 til Visma Finale Årsoppgjør versjon 28 for inntektsåret 2015. Denne oppdateringen inneholder en rekke nyheter

Vise og sende inn RF-1086 Aksjonærregisteroppgaver for tidligere inntektsår

Det er gjort en endring som har betydning for tidligere regnskapsår:

  1. Registrere ønsket inntektsår inne i aksjonærdatabasen, og aksjonærlisten viser antall aksjer IB og UB i det valgte regnskapsåret.
  2. Registrere ønsket inntektsår inne i aksjonærdatabasen, og skjemaet RF-1086 og RF-1086-U fylles ut med data for det ønskede inntektsåret. 
  3. Disse endringene gjør at man kan foreta innsendelse på tidligere inntektsår helt tilbake til første året for aksjonærregisteret (2003) med Visma Finale Årsoppgjør for 2015 og senere årsversjoner.

Endringen medfører at man i de tilfeller man har behov for å rette opp i innsendte data for tidligere inntektsår, har mulighet til å gjøre det med inneværende års klient, og man trenger ikke ta frem Visma Finale Årsoppgjør for tidligere år for å gjøre dette. Vær oppmerksom på begrensningen med at innsendelse av utgåtte transaksjonstyper ikke er mulig. Dette kan man imidlertid rette opp i Altinn ved å bruke funksjonen for «Send til Altinn for feilsøk».

Aksjonærdatabase, oppdatering av liste

Det er gjort en feilrettelse i aksjonærdatabase som sikrer at både kjøper og selger får oppdatert antall aksjer i oversikt over aksjonærer når man registrerer en avgang med en samtidig tilgangsregistrering på kjøper.

Visma Community som Online info startside i programmet

Startsiden er nå flyttet fra www.finale.no til Visma Community, som er de nye sidene for Visma Finale-produktene. Sidene i Visma Community viser langt mer informasjon enn de tidligere onlie info-sidene, og det er nå også mulig å bruke nettleseren internt i programmet for å vise nettsidene.

Regnskapsintegrasjon

Regnskapsintegrasjon, databaseutforsker

Det er gjort en feilretting ved at parametere for regnskapsintegrasjon ikke oppdateres automatisk ved bruk av databaseutforsker. Feilen ble introdusert i oppdatering 20.

Regnskapsintegrasjon for Visma Avendo, feilretting

Det er gjort en feilretting i Visma Avendo ved lesing av transaksjoner som kunne inntreffe ved ensifrede avstemmingsmåneder (1-9, jan.-sept.).

SIE4, fil med data for en lengre periode enn avstemmingsperioden

Det er gjort en endring i tilfeller der SIE4-filen inneholder data for en lengre periode enn avstemmingsperioden. Et eksempel er en SIE4-fil med data fra jan.-okt., og man avstemmer bank for oktober. Da ville man få feil i avstemmingen, og man måtte eksportere en SIE4-fil med kun data for oktober. Dette er nå endret.

SIE4 eksport, differanse med IB

I noen tilfeller blir SIE4-filer eksportert feil fra økonomisystemer I tilfeller der inngående balanse registreres som en transaksjon, og samtidig blir tatt med som IB i eksportfilen. Det er nå mulighet til å angi «NOIB» som parameter, noe som sørger for at IB ikke tas med i beregning av saldo, og IB kommer dermed kun fra transaksjonen der IB er med i eksportfilen. Dersom man bruker denne parameteren, bør man nå ved eksport av SIE4-transaksjoner alltid eksportere fra og med første måned i regnskapsåret til og med aktuell måned.

Regnskapsintegrasjon, forbedret funksjonalitet for 24/7 Office

24/7 Office har fått en ny mulighet i sin oppkoblingsfunksjon, der man kan spesifisere andre klienter enn hovedklienten ved å velge «Company/client» i oppsettet.

Flere regnskapssystemer

AX 2012 kan avstemmes ved å bruke en eksportfil i SIE 4 format. Det vises nå «AX 2012 (SIE4E)» i listen over regnskapssystemer i oppsett av regnskapsintegrasjon i byråopplysninger og firmaopplysninger.

Rapporter og noter til offentlig regnskap

Avskrivningstablå, fjerning av nullkolonner

Avskrivningstablået har vist kolonner med 0 i alle felt i tilfeller der en regnskapslinje inneholder driftsmidler som har vært solgt i tidligere år (null-driftsmidler). Dette er nå endret, slik at slike kolonner automatisk blir fjernet.

Feilretting noteopplysninger «Aksjer – formuesverdi»

Det er gjort en feilretting i note for formuesverdi av aksjer for selskaper som ikke er aksjeselskaper.

Avstemmingsfunksjoner

Avstemming av leverandørgjeld, arket 2400

Arket 2400 som er avstemming av enkeltleverandør blir nå ikke fylt ut og behandlet ved avstemming av leverandørgjeld.

Avstemming, visning av standardkontokode i avstemmingsfunksjonen

Ved å holde muspekeren over kontonummeret kan man nå få sett hvilken standardkontokode som kontoen har referanse til.

Avstemming av langsiktig gjeld, bedre identifikasjon av differanse i regnearket

Tidligere har det alltid blitt vist «Avvik» ved avstemming av langsiktig gjeld. Nå er identifikasjon av differanse forbedret ved lesing av data fra regnearket.

Aktivt regneark i Excel-fil

Ved avstemming av leverandørgjeld, kundefordringer, MVA og arbeidsgiveravgift er det mest brukte regnearket automatisk satt som aktivt regneark, og ikke skillekort til høyre, som det har vært tidligere.

Nye hurtigtaster i avstemmingsvinduet for å sette status på avstemming

Hurtigtastene for å sette status er:

CTRL + ALT + I = Ingen status / fjerne status fra konto

CTRL + ALT + O = Status OK

CTRL + ALT + A = Status Avvik

CTRL + ALT + W = Status Warning

CTRL + ALT + M = Status Manuell

CTRL + ALT + G = Sett Status OK for hele gruppen av konti (f.eks. alle MVA-konti)

Dette betyr at man ikke trenger å aktivisere nedtrekksmenyen for å endre status på en konto. Når en konto er valgt, kan hurtigtasten anvendes direkte på merket konto.

Avstemming av pensjon med regneark fra KS Komplett

KS Komplett har et regneark for pensjon, som nå vil tas frem ved avstemming av konto med standardkonto 2100 Pensjon.

Avstemming av aksjer i andre selskaper, ta vare på data fra tidligere perioder

Det er rettet et problem med avstemming av poster med data som ligger fast, som f.eks. aksjer i andre selskaper, der regnearket ble nullstilt for hver avstemmingsmåned. Dette er nå korrigert, slik at data fra foregående måned blir tatt vare på.

Verktøyknapp «Excel» som åpner den sist produserte Excel arbeidsboken

Ved å trykke på Excel-knappen kan man enkelt åpne den sist produserte arbeidsboken. Verktøyknappen vises ikke dersom man ikke har foretatt minst en avstemming, slik at det eksisterer en sist produsert bok.

Forbedring i registrering av avstemming, «Neste»-knappen virker nå ved å trykke på Enter-tasten

I avstemmingsvinduene til bl.a. bankavstemming ville Enter-tasten aktivere Avslutt-tasten, og ikke Neste- eller Ferdig-knappen. Dette er nå endret, slik at Enter-tasten fører deg i korrekt retning når du avstemmer.

Ny avstemmingsstatus «OK for gruppen»

Det er nå kommet et eget valg «OK for gruppen» som kan anvendes på alle konti som avstemmes som en gruppe. Dette gjelder for eksempel ved avstemming av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dette valget vises i nedtrekksmenyen for status. Etter at den er valgt, vil alle aktuelle konti få status «OK». Funksjonen har hurtigtast CTRL + Alt + G.

Konti som har fått avstemmingsmuligheter i denne oppdateringen

Konto med STD 1585 «Avsetning for tap på andre fordringer» avstemmes meds spesifikasjon på samme måte som konto 1570 «Andre fordringer», spesifikasjon av bilag som forklarer saldoen.

Konto med STD 1561 «Fordring på årets konsernbidrag» avstemmes meds spesifikasjon på samme måte som konto 1570 «Andre fordringer», spesifikasjon av bilag som forklarer saldoen.

Konto med STD 1480 «Forskudd til leverandører» avstemmes meds spesifikasjon på samme måte som konto 1570 «Andre fordringer», spesifikasjon av bilag som forklarer saldoen.

Konto med STD 1561 «Andre omløpsmidler» avstemmes meds spesifikasjon på samme måte som konto 1570 «Andre fordringer», spesifikasjon av bilag som forklarer saldoen.

Rapport «Aksjekapital» vedlegges ved avstemming av egenkapital

Det er gjort en tilpasning slik at rapporten «Aksjekapital» automatisk legges ved når egenkapitalkonti blir avstemt.

Rapport «Midlertidige forskjeller» vedlegges ved avstemming av egenkapital

Det er gjort en tilpasning slik at rapporten «Midlertidige forskjeller» automatisk legges ved når skyldig/til gode utsatt skatt og betalbar skatt blir avstemt.

Valg av avstemming av konti med aktivering både ved «Ulik null» eller «bevegelse»

Ved utvalg av konti som skal avstemmes, har man kunnet velge mellom konti med saldo ulik null eller konti med bevegelse. Det er nå lagt til et nytt utvalgskriterie «Saldo eller bevegelse».  Dersom en konto hverken har hatt bevegelser i avstemmingsperioden eller saldo på avstemmingsdatoen vil den bli utelatt, men ellers blir kontoen tatt med i listen over konti som skal avstemmes.

Produsere et tomt Excel-avstemmingsark for en konto uten å foreta avstemming av kontoen

I tilfeller der man ikke ønsker eller ikke har mulighet til å foreta en automatisk avstemming av en konto, er det nå mulighet til å opprette et tomt Excel regneark for en konto, som kan fylles ut av brukeren. Dette gjøres ved å markere ønsket konto, og starte funksjonen på en av følgende måter:

  • Høyreklikke på en konto og velge «Manuell avstemming»
  • Hurtigtast CTRL + M
  • Trykk på pilen i høyre del av avstemmingsknappen (flagg-knappen oppe til venstre) og velg «Manuell avstemming».

 

 

 

Regnskapsintegrasjon

Regnskapsintegrasjon, databaseutforsker

Det er gjort en feilretting ved at parametere for regnskapsintegrasjon ikke oppdateres automatisk ved bruk av databaseutforsker. Feilen ble introdusert i oppdatering 20.

Regnskapsintegrasjon for Visma Avendo, feilretting

Det er gjort en feilretting i Visma Avendo ved lesing av transaksjoner som kunne inntreffe ved ensifrede avstemmingsmåneder (1-9, jan.-sept.).

SIE4, fil med data for en lengre periode enn avstemmingsperioden

Det er gjort en endring i tilfeller der SIE4-filen inneholder data for en lengre periode enn avstemmingsperioden. Et eksempel er en SIE4-fil med data fra jan.-okt., og man avstemmer bank for oktober. Da ville man få feil i avstemmingen, og man måtte eksportere en SIE4-fil med kun data for oktober. Dette er nå endret.

SIE4 eksport, differanse med IB

I noen tilfeller blir SIE4-filer eksportert feil fra økonomisystemer I tilfeller der inngående balanse registreres som en transaksjon, og samtidig blir tatt med som IB i eksportfilen. Det er nå mulighet til å angi «NOIB» som parameter, noe som sørger for at IB ikke tas med i beregning av saldo, og IB kommer dermed kun fra transaksjonen der IB er med i eksportfilen. Dersom man bruker denne parameteren, bør man nå ved eksport av SIE4-transaksjoner alltid eksportere fra og med første måned i regnskapsåret til og med aktuell måned.

Regnskapsintegrasjon, forbedret funksjonalitet for 24/7 Office

24/7 Office har fått en ny mulighet i sin oppkoblingsfunksjon, der man kan spesifisere andre klienter enn hovedklienten ved å velge «Company/client» i oppsettet.

Flere regnskapssystemer

AX 2012 kan avstemmes ved å bruke en eksportfil i SIE 4 format. Det vises nå «AX 2012 (SIE4E)» i listen over regnskapssystemer i oppsett av regnskapsintegrasjon i byråopplysninger og firmaopplysninger.