avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i automatiske oppdateringer for Visma Finale Årsoppgjør versjon 28

Her er en oversikt over nyheter, endringer og feilrettinger som gjelder Visma Finale Årsoppgjør i automatiske programoppdateringer. Ved oppstart av programmet vil oppdateringer bli lastet ned og installert automatisk, og vil deretter bli tatt i bruk ved neste programoppstart.

Visma Finale Årsoppgjør er tett integrert med Visma Finale Konsolidering, Rapportering, Avstemming og Driftsmidler. Disse programmene har en felles automatisk oppdatering.

Ved oppstart av programmet vil oppdateringer bli lastet ned og installert automatisk, og vil deretter bli tatt i bruk ved neste programoppstart.

Her er en oversikt over nyheter, endringer og feilrettinger som gjelder Visma Finale Årsoppgjør.

Oppdatering 21 (13.06.2016)

Det er gjort rettelse i en feil i validering av e-postadresser med bindestrek, en feil som ble introdusert i oppdatering 20.

Oppdatering 20 (09.06.2016)

Saldoskjemaer og driftsmiddelkartotek:

 • Det er gjort en endring, der saldoskjema endrer type mellom manuelle og automatiske saldoskjemaer ut fra om det er driftsmidler som er knyttet til skjemaet eller ikke.
 • Dersom man nå sletter det siste driftsmiddelet på et saldoskjema, vil saldoskjemaet beholde inngående saldo og bli gjort om til et manuelt skjema. Advarsel om sletting av siste driftsmiddel er også fjernet.
 • Dersom man oppretter et manuelt saldoskjema, så vil det nå være mulig å koble et driftsmiddel til dette saldoskjemaet senere, og skjemaet vil automatisk bli gjort om til et automatisk kalkulert saldoskjema.
 • Ved opprettelse og import fra Altinn på nye klienter vil skjemaene bli satt til manuelle skjemaer ved import, og man kan senere fritt velge å koble driftsmidler til saldoskjemaene senere.

Advarsel ved teknisk uriktige e-postadresser ved innsendelse til Regnskapsregisteret. E-postadresser blir nå validert før innsendelse. Dette er gjort ut fra en oppfordring fra Regnskapsregisteret, der det har vist seg at de har mottatt mange skjemaer i tidligere perioder som har inneholdt e-postadresser som teknisk sett ikke kan eksistere.

En rettelse av et sjeldent forekommende problem i integrasjon mot Visma Mamut med bilag som er på vent i Mamut og ikke er oppdatert. Disse tas nå med i saldo og som transaksjon, slik de tidligere også alltid har vært tatt med.

"Visme eAccounting (SIE4)" er nå med i listen over regnskapssystemer med regnskapsintegrasjon. Regnskapsintegrasjon har også tidligere vært mulig, men valget var kun "SIE 4E".

Lagring av data på lite brukt felt RF-1233 post 1117 b svikter, det var ikke mulig å fylle ut verdier i menyen "Eiere-Skjemainformasjon", og verdi må fylles ut direkte i skjema.

Forbedring i manuelle saldoskjemaer i lokasjon for saldoavskrivninger i tilfeller der man feilaktig har krysset av for at det ikke er driftsmidler tilknyttet saldoen i gruppe E-I og senere endrer dette til Ja. Endringen innebærer at feltet "overført til gevinst- og tapskonto" automatisk nullstilles når man endrer fra "Nei" til "Ja".

Regnskapsfører som kun fyller ut næringsoppgave, og ikke foretar løpende regnskapsføring: Rettet et problem i skjemautfylling av RF-1167 Næringsoppgave 2, informasjon om regnskapsfører og hvem som har fylt ut næringsoppgaven.

Kommune 2312 SOKKEL/UTLAND, byttet navn på kommune til å samsvare med skatteetatens navn.

Kommune 2313 UTLAND er ikke lenger i bruk, og er tatt ut av kommunelisten, og vil ikke komme med kommunenavn ved skjemautfylling og i Firmaopplysninger.

Stiftelseskostnader, valideringsmelding: Det er gjort funksjonsforbedringer, slik at det er enklere å angi verdi kr 0 som korrekt verdi i tilfeller der nystiftede selskaper gir melding om at stiftelseskostnader ikke er oppgitt i næringsoppgavens post 0877.

Det er rettet en teknisk feil i formel i Detaljert resultatrapport" under punktet reparasjon og vedlikehold.

Oppdatering 19 (06.05.2016)

Validering saldogruppe C1 og C2 med næringsoppgave 1 er feil for personlig næringsdrivende.

Søk etter selskap svikter i Firmaopplysninger.

RF-1167 No2 post 0510 Anskaffelse/salg av immaterielle eiendeler skal bare ha med ikke avskrivbare eiendeler, tok med anskaffelse og salg av goodwill også.

Oppdatering 18 (28.04.2016)

Alternativ lenking, rettelse i rapporten "Spesifikasjon av poster i næringsoppgaven" som i noen sjeldne tilfeller ikke samsvarte med faktisk beregnet innhold i posten.

Mamut, endring i regnskapsintegrasjon, ikke oppdaterte transaksjoner utelates.

Boligselskap, feil eierandel på solgte leiligheter i noen tilfeller på brev til beboer, nå samordnet med samme verdi som sendes til Skatteetaten.

Oppdatering 17 (21.04.2016)

I klientoversikten er det kommet en større endring, ved at det nå er mulig å opprette klienter direkte fra klientoversikten i Altinn.

 • Ny Altinn-verktøyknapp helt til høyre i verktøylinjen i klientoversikten gir mulighet for å opprette klient fra Altinn.
 • Det kommer opp en oversikt over klienter, der man kan velge hvilke klienter som skal opprettes.
 • Ved opprettelse vil data bli hentet fra fjorårets innsendelser av ligningsoppgaver og aksjonærregisteroppgaver fra Altinn.
 • Ved første gangs åpning av klienten vil det fremkomme en melding om innlesing av data.

Detektering av fjorårssaldo kunne feile for RF-1219 Gevinst- og tapskonto for kontroll mot fjorårets skjemaverdi.

RF-1028 Selvangivelse for AS post 402c, feil benevnelse på saldogruppe C1 og c2 i spesifikasjon av posten.

Overføring av saldo fra saldogruppe c2 til Visma Finale Skatt kunne svikte.

Begrensning av rentefradrag, dersom man først har registrert data og senere ikke kommer inn under reglene pga. endringer i netto rentekostnader, kunne fremføring av årets rentefradrag feilaktig vises med beløpet før rentekostnadene ble endret til et beløp under kr 5 mill.

Tilleggsvariabler, det er nå ikke mulig å registrere tilleggsvariabler med æ, ø eller å i variabelnavnet. Det er avdekket et problem med at tilleggsvariabler med æ, ø eller å skaper problemer ved referanse til variabelen i note til offentlig regnskap.

Oppdatering 16 (14.04.2016)

Feilmelding på klient med RF-1175 Næringsoppgave 1 og stiftet i 2015 er rettet.

Spør før sletting av utskriftsjobb.

Oppdatert innsendelse-URL for Lederkilden for overføring av data til Lederkilden.

Rettelse av innsendelse av RF-1233 Selskapets deltakeroppgave, feilmelding i Altinn ved beløp kr 0 i post 740 kostpris ved innsendelse.

Dette inntreffer på grunn av en ny validering i Altinn, som skal sikre at kostpris ved avhendelse blir registrert/innsendt.

Avstemming av valutakonti avstemmes med valutatransaksjoner, implementert for Visma Business og Visma Global. Det blir automatisk detektert at konto er en valutakonto fra økonomisystemet, slik at standardkonto for bank eller kassekreditt er som før.

Oppdatering 15 (31.03.2016)

Feilretting i overføring mellom Årsoppgjør og Skatt.

 Oppdatering 14 (17.03.2016)

Automatisk validering av om saldo i saldogruppe C i 2014 (fjorårets programversjon) avviker fra summen av saldi i saldogruppe C1 og C2 pr. 01.01.2015. Denne valideringsmeldingen kommer ikke hvis klienten ikke var brukt for 2014 eller dersom saldo i saldogruppe C i 2014 var kr 0,-. Denne valideringen skal bøte på probolemet med at det kunne skje feil i konvertering av saldo i gruppe C for 2014 til gruppen C1 eller C2 i 2015, der saldo i ett eller flere saldoer kunne feilaktig bli satt til kr 0,- slik at inngående saldo i 2015 ble lavere enn utgående saldo 2014.

Tilfeller der RF-1219 Gevinst- og tapskonto pr 01.01.2015 avviker fra saldo 31.12.2014:

 • Det er avdekket at det kunne bli feil i overføring til nytt år for RF-1219 Gevinst- og tapskonto i versjon 27 for 2014. I tilfeller der dette skjedde, ble saldo pr 01.01.2015 satt til saldo 01.01.2014.
 • Dersom klienten ikke tidligere er åpnet i programversjon 28 for 2015 skjer det en automatisk korreksjon av forholdet.
 • Dersom klienten allerede er tatt i bruk i 2015, vil det komme en valideringsmelding som varsler om avvik i saldo pr 01.01.2015 i forhold til utgående saldo 31.12.2014, slik at saldo 01.01.2015 kan korrigeres manuelt av bruker.

Konvertering av kontoplan, knapp redusere antall siffer ikke alltid aktiv selv om antall konti er høyere enn minimumsantallet på 4 sifre.

Rettelse av rapportert skrivefeil i veiviser for mottatt konsernbidrag i datterselskap for konsernbidrag gitt fra morselskap til datterselskap.

Standard prinsippnoter: Enkelte standard noter for regnskapsprinsipper viste gammel skattesats 27 % for skattesats neste år. Standard notetekster er endret.

Ved innsendelse av data til Regnskapsregisteret fra Visma Finale Konsolidering ble det feilaktig krevd at det skulle være minst ett filvedlegg (revisjonsberetning), men det er i Visma Finale Konsolidering ikke mulig å krysse av for revisjonsplikt. Valideringsmelding for revisjonsberetning er fjernet.

Oppdatering 13 (10.03.2016)

Oppdatert RF-1246.

 Oppdatering 12 (03.03.2016)

Exception feilmelding ved import av driftsmidler fra Visma Finale Driftsmidler.

RR-0002 Årsregnskap til Altinn, feilmelding ved forenklet IFRS.

Rettelse av sletteoppgave boligsameie, linjer i sletteoppgave kunne forsvinne fra skjema.

Validering av e-postadresse, domenenavn med tall som første tegn.

Manuelle kraft-skjemaer, RF-1151 og RF-1152, rettelser ved overføring til nytt år (gjelder ikke klienter som anvender kraftverksmodulen).

Flere snarveier under relevante emner for RF-1223 Drosje- og transportnæringskjema.

Problem med at både morselskap og konsern kunne bli slått sammen til ett skjema for RR-0002-U ved innsendelse til 

Oppdatering 11 (25.02.2016)

Oppdatert årets skattesatser kraftforetak.

Feilretting konvertering av saldogruppe C1/C2 i tilfeller med ugyldig dato kunne svikte.

Rettelse av boligkalkulator, feil lenke til boligkalkulator i flerboligbygg.

Rettelse i boligkalkulator, tilfeller med æ, ø eller å i bydel (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) kan svikte og gi 0-verdi.

Oppdatering 10 (19.02.2016)

Varige driftsmidler i saldogruppe C fra i fjor, konvertering fra gruppe C til C1 og C2: Konverteringsfunksjon for konvertering av driftsmidler fra saldogruppe C til saldogruppe C1 og/eller C2 er nå tilgjengelig. Funksjonen vil automatisk bli åpnet dersom det er driftsmidler henvist til saldogruppe C1 og det manuelt ikke er overført saldo pr 01.01.2015 til saldogruppe C2.

Visma Finale Skatt: Mulighet til å overføre data til Visma Finale Skatt. Visma Finale Skatt vil være tilgjengelig fra ca. 22. februar.

Visma Finale Avstemming har fått støtte for KS Komplett 2016: Regnskap Norge har gitt ut KS Komplett i årsversjon 2016, og det er lagt til støtte for disse regnearkene i Visma Finale Avstemming.

Visma Finale Driftsmidler: I tilfeller der klientnummer ble rettet i Visma Finale Årsoppgjør og klienten ble åpnet i _Visma Finale Driftsmidler, kunne det komme feilmelding "Exception EADOError in module DAAKTLOK.dll at ..." og klienten lot seg ikke åpne.

Det er gjort en rettelse i eksport til Excel for å unngå at tall blir oppfattet som tekst i Excel.

Standardnote for konsernfordringer og gjeld til konsernselskaper: Feilretting av noteformler, da noten ikke hensyntok alternativ lenking av konti.

Rettelse i validering av RF-1053 "SkatteFUNN", valideringsmelging ved kr 0,- i post 211 viste til post 209, og er rettet. Hjelpetekst i post 211 viste "Formel", og er nå rettet til "Registreres".

I aksjonærdatabasen kunne identifikasjon av at ligningsverdien måtte endre bli feil i tilfeller der aksjekapitalen ikke er endret, og det kun er gjort endringer i innbetalt overkurs eller innbetalt aksjekapital, uten at det er gjort endringer i selve aksjekapitalen. Dette er nå korrigert slik at programmet fordrer at både aksjekapital og innbetalt aksjekapital er endret for at identifikasjon av omberegning av ligningsverdi skal forekomme.

Visning av bilagsnummer fra integrasjon mot økonomisystemer vil nå også vise bilagsnumre som inneholder annet enn tall.

Permanente forskjeller kunne bli vist feil i tilfeller med beløp i ny, men lite anvendt post 0875 "Fradragsberettiget tap fra RF-1109".

Rettelse av tegning av skjema RF-1109, deler at tekst i klientinformasjon i skjemaet var skjult.

Rettelse av hjelpe-labels i skjema RF-1197 del V om beregning av tonnasjeskatt, feil tekst mht hvor samlet nettotonnasje skulle registreres i skjemaet og hvilke poster som ble summert.

Valideringsmelding dersom formuesskattesats er 0,3 % som er fjorårets sats, ny sats er 0,15 %.

Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaver tilgjengelig.

Oppdatering 9 (15.02.2016)

Altinn åpner for mottak av ligningsoppgaver for 2015 den 15. feb. 2016 og Visma Finale Årsoppgjør oppdatering nr 9 har mulighet for innsendelse av følgende oppgaver til Altinn:

 • RF-1028 Selvangivelse for AS mv med vedlegg
 • RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper med vedlegg

Tekniske forbedringer av oppdateringer i terminalserver-miljøer.

 Oppdatering 8 (04.02.2016)

Avstemming

 • Flervalg av filer som skal legges ved i avstemmingsdokumenter.
 • Fase vedlegg blir nå kopiert inn i avstemmingsmappen, slik at kildedokumentet ikke blir brukt (gjelder nye vedlegg).

Formuesverdier av fast eiendom

 • Boligkalkulatoren for 2015 er kommet, slik at verdsettelse av formuesverdi for boligeiendommer nå foretas i denne oppdateringen.
 • Næringskalkulatoren: Verdsettelse av formuesverdier for ikke-utleide næringseiendommer er med i denne oppdateringen.

Formuesverdier i selvangivelsen forøvrig

 • Aksjeverdi kan nå også registreres som ligningsverdi på aksjekonti i kontoplanen for overføring til aksjeverd som formue i RF-1028 Selvangivelse for AS mv og RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper.

Aksjonærdatabase

 • Aksjonærdatabase, ny transaksjonetype under skillekort aksjonærlån, motregning av aksjonærlån med utbytte.
 • Ved registrering av arv, gave, overføring ved kontinuitet og overføring mellom ektefeller ved skilsmisse blir nå fødselsnummer og organisasjonsnummer overført mellom kjøps- og salgstransaksjonene automatisk. Forutsetningen for dette er at man først oppretter kjøper som aksjonær, deretter registrerer avgangstransaksjonen. På avgangstransaksjonen velger man aksjonær for tilgangstransaksjonen.
 • Valideringsmelding for utbytte viser nå også beløpet som er avsatt som utbytte foregående regnskapsår (ordinært utbytte) og utdelt tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte.
 • Rettet årsak til teknisk feilmelding ved registrering av aksjonærlån.

Grunnlagsdata

 • Fjernet en problem der man på boligselskaper i salgsmåneden kunne få en ulogisk eierbrøk.
 • Brev til næringsdrivende om innberettet beløp, rettet en feil der organisasjonsnummer og fødselsnummer ikke ble fylt ut i brevet.

Visma Finale Konsolidering

 • Rettet en feil tekst i valg av innlesingssystem, alternativene "Rapportering" endret til "Rapportering/Konsolidering".

Annet

 • Firmaopplysinger, herer det markert revisoropplysninger som kun er aktuelt for Visma Boardroom.
 • Rettelse av et problem i RR-0002-U, felt for årets og fjorårets konsernbidrag var byttet om.

Oppdatering 7 (29.01.2016)

Feilretting retefradrag til fremføring, data kunne smitte fra en kunde til neste som ble åpnet.

Oppdatering 6 (22.01.2016)

Feilretting i produksjon av avstemmingsmappe, der regneark kunne få teksten #REF i enkelte formelceller.

Rettelse av mulig problem ved at fremført rentefradrag i RF1315 Begrensning i rentefradrag mellom nærstående ved kunne fremført rentefradrag som ble vist med tidligere inntektsår enn 2014.

Oppdatering 5 (15.01.2016)

Denne oppdateringen inneholder kun endringer for boligselskaper og boligsameie.

Det er rettet to problemer med boligselskaper og boligsameie;

 • Den ene rettelsen er relatert til at det for selskaper med mange eierforhold kunne få differanse i skjemautfyllingen med valideringsmelding fordi noen eierforhold ikke ble tatt med. 
 • Det er videre gjort en endring som sikrer at det ikke er mulig å endre data på eiere og eierforhold for sletteoppgaver på en måte som programmet ikke oppfatter som en endring. Resultatet av dette er at endringsoppgaver fylles ut korrekt ved at programmet kan identifisere endringer.

Oppdatering 4 (15.01.2016)

Kalkulasjonsfaktor for utleie av næringseiendom er 0,066 for 2015.

Skjermingsrente for 2015 er 0,8 % før skat og 0,6 % etter skatt.

Kontantstrømoppstilling i Visma Finale Konsolidering, endret innstillinger for kolonner dynamisk tilsvarende antall år og morselskap/konsern i offentlig regnskap.

Innberetning av data for selvstendig næringsdrivende, lagt til kolonner for adresse, postnummer og poststed både i import av data og i registreringsbilde.

Nytt brev for utsendelse til selvstendig næringsdrivende der det er foretatt innberetning av grunnlagsdata.

Rettet problem med æ, ø og å i saldogruppenavn i registrering av varige driftsmidler.

Altinn - Feilmelding ved innsendelse av boligsameie, feilmelding om "forventet leveransetype"

Fjernet teksten "Avsatt til" for tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte" også på eksisterende klienter

Feil formel i prinsippnote, "STD3600" for leieinntekt fast eiendom, riktig formel er "STD360?"

RF-1217 Forskjeller post 157 kolonne II - beregning feiler i noen tilfeller

Spørsmål om opplasting av aksjonæroppgaver for utsendelse til aksjonærer er nå fjernet fra Alinn-funksjonen for innsendelse av aksjonærregisteroppgaver.

Opplasting av data til Visma Boardroom er tilgjengelig i menyenRapporter - Visma Boardroom.

Oppdatering 3 (06.01.2016)

Rettelse av et problem i avstemming av arbeidsgiveravgift, der formelresultater i regneark viste feil #REF eller lignende.

Oppdatering 2 (04.01.2016)

Aksjonærdatabase, eget skillekort "Aksjonærlån" for enklere registrering av ny innberetning av aksjonærlån som utbyttebeskattes.

Registrering av boligselskaper og boligsameie, problemer med registrering av nye eierforhold.

Åpnet for innsendelse til Altinn av grunnlagsdata for

 • boligselskaper
 • boligsameie
 • betaling for pass og stell av barn
 • betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
  (tidligere lønns- og trekkoppgavekode 401)

RF-1223 Drosje- og godstransportnæring - validering av feil utfylling av løyvenummer inkludert lenke til rundskriv om utfylling av løyvenummer som relevant emne til skjemaet og skjemaets registreringsfunksjon.

Rettet en sjeldent forekommende feilmelding ved opprettelse av konto i Visma Finale Driftsmidler.

Rettet et sjeldent forekommende problem med åpning av klient rapportert fra bruker.

Skjema RF-1223 Drosje- og lastebilskjema har endret navn til RF-1223 Drosje- og godstransportnæring.

Oppdatering 1 (14.12.2015)

Innsendelse til aksjonærregisteret, Rettelse av et problem som forårsaket feilmeldingen "Post 4 (20): Selskapet har rapportert differanse [...]" uten at det er differanse i aksjonærdatabasen.

Registrering av transaksjonstype "Overføring av aksjer ved skilsmisse", vise fødselsnummer til tidigere ektefelle.