avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Versjonsnytt for versjon 33

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎14-12-2020 07:55 av Hermod Gundersen VISMA )

nedlastinger_blue.jpgHer er en oversikt over versjonsnytt for programversjon 33. Nyheter i automatiske oppdateringer fremkommer i senere artikler som distribueres sammen med oppdateringene.

 

Endringer fra oppdateringer i versjon 32

Visma Finale-produktene har kontinuerlig oppdatering gjennom hele året med automatiske programoppdateringer. Dette gjør at det ikke er spesielt mange endringer fra siste oppdatering for versjon 32 til første versjon av versjon 33. Det er likevel nødvendig av tekniske årsaker å komme med en ny programversjon en gang årlig i forbindelse med årsoppdateringer av øvrige Visma Finale-programmer.

 

Automatiske programoppdateringer

Som i tidligere år vil Visma Finale-programmene bli gjenstand for automatiske programoppdateringer som sikrer at det kun er behov å foreta installasjon av programvaren en gang årlig. Visma Finale Skatt vil bli tilgjengelig ca 20. februar.

 

Endringer i forbindelse med skattepapirer for inntektsåret 2020:

Skattepapirene for 2020 er med i denne programversjonen med de siste utgavene av disse fra Skatteetaten. Skatteetaten har ikke ferdigstilt skjemaene i endelig utgave, men erfaringsmessig vil det kun inntreffe bagatellmessige endringer i skjemaene etter 15. desember.

 

Ikke publiserte skattesatser mv.

Visse satser blir som vanlig ikke gjort tilgjengelig før etter inntektsårets utgang. Dette gjelder satser som er nødvendig for verdsettelse av formue av næringseiendom, inntektsfastsetting for kraftforetak, skjermingsrente som er nødvendig for fastsetting av inntekt for ANS, DA, KS og kalkulator for beregning av formuesverdi for boligeiendommer. Disse satsene vil bli lagt ut i automatiske programoppdateringer etter at de er blitt offentliggjort.

 

Endringer av kommunenummer fra og med 2020

En rekke kommunenummer ble endret fra og med 01.01.2020. Disse blir nå brukt i skattepapirene fra og med inntektsåret 2020. Det blir automatisk foretatt konvertering av kommunenumre til nye kommunenumre ved åpning av klienter i Visma Finale Årsoppgjør for 2020.

 

Midlertidige endringer releatert til særskilte regler etter Korona-utbruddet

De nye reglene om tilbakeføring av inntekt i 2020 mot positiv inntekt de to foregående årene (midlertidig koronaregel) er ferdigstilt, og vil hente opplysninger om inntekt i de to foregående årene direkte fra tidligere års skattepapirer for klienter der Visma Finale Årsoppgjør ble brukt i disse inntektsårene. Dataregistrering for denne endringen finnes i skatteberegningsfunksjonen på skillekortet fremførte verdier sammen med registrering av underskudd til fremføring fra tidligere år.

 

Avstemming av arbeidsgiveravgift inneholder tilpasninger for redusert avgift i termin 3/2020 og refusjon av 4 % av avgiftsgrunnlaget i nullavgiftssonen (sone V).

 

Avstemming av MVA hensyntar nedsatt avgiftssats fra 12 % til 6 % for lav avgiftssats i tiden 1. april 20120 til 30. juni 2021.

 

Ekstra avskrivning i gruppe D for anskaffelser i tiden fra 20. juli til 31. desember 2020 er implementert. Grunnlag for ekstra avskrivning må registreres for at startavskrivninger skal bli foretatt.

 

Rentebegrensningsregelen og skatteskjemaene RF-1315 og RF-1509 

Det er gjort tilpasninger i Visma Finale Årsoppgjør for rentebegrensningsregelen og skatteskjemaene.

 • RF-1509 for selskaper som anvender unntaksregelen er nå omgjort til et automatisk skjema. Ved åpning av klient første gang blir selskapslisten i skjemaet automatisk lest inn og slått sammen med selskapslisten for RF-1315 Rentebegrensning. 
 • Det er gjort tilpasninger i menyen for registrering av data for rentebegrensnign på skillekortet for konsernselskaper.
 • Selskapslisten er skilt ut på et eget skillekort i de tilfeller der det er valgt å fylle ut selskapslisten. 
 • Det er laget en funksjon for å eksportere selskapslisten til Excel og innlesing av selskapslisten på andre klienter. Det er også mulig å foreta redigering av selskapslisten i Excel og lese den inn igjen på samme klient. 

Nye opplysninger for små foretak ved innsending av årsregnskap i skjema RR-0002 til Regnskapsregisteret

Det er innført nye skjemaer for innrapportering av årsregnskap for små foretak, som inneholder muligheter for å rapportere alle noteopplysninger skjematisk og ikke som en rapport. Det er visse opplysninger som alltid må rapporteres, uavhengig av om man velger å bruke muligheten for fullt ut å rapportere noter i skjema.

 

Endringen gjelder for små foretak som anvender det normale skjemaet RR-0002 for innrapportering av årsregnskap.

 

Visma Finale Årsoppgjør sine notefunksjoner for små selskaper er ikke endret, og finnes fortsatt i rapportform. De opplysningene som alltid må rapporteres, er lagt til som skjemaside 7, 8 og 9 i skjema RR-0002 for små foretak.

 

Visma Finale Årsoppgjør har laget skjema RR-0002 i to ulike versjoner:

 • RR-0002-U Offentlig regnskap med tilleggsopplysninger for små foretak
 • RR-0002-U Offenltig regnskap som brukes av øvrige foretak

Følgende opplysninger er påkrevd å gi i skjematisk noteoppsett eller som tilleggsopplysninger for små foretak:

 • Opplysninger om antall årsverk
 • Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og styremedlemmer mv.
 • Opplysninger om lån og sikkerhetsstillelser til daglig leder og styremedlemmer mv.
 • Opplysninger om aksjeeiere og aksjekapital
 • Opplysninger om datterselskaper og tilknyttede selskaper

Disse skjemaversjonene fra Regnskapsregisteret har vært tilgjengelig en tid, men vi har ventet med å ta dem ibruk i Visma Finale Årsoppgjør og Konsolidering så lenge de eldre skjemaversjonene fortsatt kunne anvendes.

 

Det vil bli laget mer utførlige artikler om dette emnet som vil bli tilgjengelig på Visma Community i løpet av januar 2021.