Mine områder
Hjelp

Viktig informasjon om bytte av Datasenter

av Tonje (Oppdatert ‎31-10-2019 09:52 av Tonje VISMA )

Eksterne integrasjoner

Visma.net Project Management endrer Datesenter fra Rackspace til Azure. Produksjonen blir flyttet til Azure lørdag 9. november 2019. (Se her for mer informasjon: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-net-Project/Informasjon-om-bytte-av-datasenter-for-Vi... )

 

Under migrasjonen estimerer vi nedetid i alle tjenestene våre fra 8-17 finsk tid. Du kan følge status fra https://status.visma.com/.

 

Påloggingsadressene endres.

Vi har laget omdirigeringer fra gamle påloggingsadresser til nye for å hjelpe i overgangen. Det er imidlertid mulig at noen har lagret en  url som favoritt og det er fare for at det da ikke vil fungere. 

 

Nye produksjonspåloggingsadresser

Nytt brukergrensesnitt: https://projectmanagement.visma.net

Gammelt brukergrensesnitt: https://psa3.severa.visma.com/psa3/

Extranett: https://extranet.severa.visma.com/extranetIP-adressene våre vil endres

Hvis du har begrenset tilgang til Visma.net Project Management-tjenesten i organisasjonens nettverk, eller hvis du har en tilpasset integrasjon ved bruk av SOAP API med begrenset tilgang, må du tillate våre nye IP-adresser i brannmuren.

Ny IP-adresser for Visma.net Project Management og SOAP API:

Utgående IP-adresser

IP-adresser der Visma.net Project Management/ Severa-applikasjonen kontakter andre tjenester. Du trenger dette hvis du vil tillate Visma.net Project Management/ Severa å få tilgang til tjenestene dine bak en brannmur.

40.113.66.221

40.113.68.42

40.113.67.206

13.74.241.33

 

Inngående IP-adresse

IP-adresse der Visma.net Project Management/ Severa-tjenesten er vertskap, trenger du bare denne hvis du begrenser tilgangen utenfor fra nettverket ditt og vil tillate Severa, ellers bruker du alltid domenenavn.

40.113.66.95

40.113.64.27

13.74.241.33

 

SOAP API-URL vil ikke endres

URL-en til produksjons-SOAP-APIen vil forbli den samme

https://sync.severa.com/webservice/S3/api.svc

 

Mulige problemer etter migrering:

Lagret favorittlenke til pålogging fungerer ikke

Vi har forsøkt å sikre med viderekoblinger at alle fremdeles kommer til påloggingssiden, men det kan være noen scenarier når viderekoblingen ikke fungerer. Lagre den nye påloggingsadressen som din nye favoritt.

 

Integrasjon fungerer ikke

Kontakt personen / selskapet som har opprettet integrasjonen, og be dem sjekke at de har tillatt de nye IP-adressene våre. Integrasjon kan også ha blitt bygget på en slik måte at den bruker det gamle navnet  eller den gamle IP-adressen vår når den kontakter Visma.net Project ManagementExternal customer integrations 

Visma.net Project Management is changing hosting provider from Rackspace to Azure. Production will be moved to Azure on Saturday 9th of November 2019.

 

During the migration, we estimate downtime in all our services to be 8-17 Finnish time. You can follow the status of the service from https://status.visma.com/.

Our login URLs will change 

We have added redirects from old login url’s to new ones to help with the transition. However it is possible someone has saved such url as favorite that the redirect won’t work. 

 

New production login URLs

New user interface: https://projectmanagement.visma.net

Old user interface: https://psa3.severa.visma.com/psa3/

Extranet: https://extranet.severa.visma.com/extranet

Our IP addresses will change

If you have restricted access to Visma.net Project Management service in your organization’s network or if you have a customized integration using our SOAP API with restricted access, you need to allow our new IP addresses in your firewall.

 

New production IP addresses for Visma.net Project Management and SOAP API

Outgoing IP addresses

IP addresses where Visma Severa application calls other services. You would need this if you want to allow Visma Severa to access your services behind a firewall.

40.113.66.221

40.113.68.42

40.113.67.206

13.74.241.33

 

Incoming IP address

IP address where Severa service is hosted, you would only need this if you are restricting outside access from you network and want to allow Severa, otherwise always use domain name.

40.113.66.95

40.113.64.27

13.74.241.33

SOAP API URL will not change

The URL of our production SOAP API will remain the same

https://sync.severa.com/webservice/S3/api.svc

 

Possible issues after migration:

  • Saved favorite link to login doesn’t work
    • We have tried to ensure with redirects that everyone still gets to login page, but there might be some scenarios when the redirect doesn’t work. Save the new login url as your new favorite.
  • Integration doesn’t work
    • Contact the person/company who has created the integration and ask them to check they have allowed our new IP addresses. Integration might have also been built in such a way that it’s using our old hostname or old IP address when calling us.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"