Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
Om Visma Community
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Varmt välkommen till Visma Community. Du hittar diskussionsforum, användartips, nyheter och mer för dina produkter. Om det finns kurser för just dina produkter finns även dessa åtkomliga från produktsidorna liksom supportinformation. Utforska sidorna för dina produkter. Du når dem via länkarna i rutnätet sidan om din profil och dina meddelanden uppe till höger på sidan. Tänk på att ett community aldrig blir bättre än vad medlemmarna gör det till.
Här kan ni se en introduktionsfilm till Visma Community.
Vismas mål är att säkerställa att Visma Community är en säker miljö att kommunicera i. Moderatorer kan ge vägledning, moderera och ta bort innehåll och utesluta medlemmar. Så använder du Visma Community Var relevant - Vänligen posta i det område som är mest relevant för din fråga eller kommentar. Det gör det troligare att du får ett snabbt och relevant svar. Visma moderatorer kan flytta ditt inlägg till ett mer relevant forum. Dela dina erfarenheter och ställ frågor - Du är viktig för att få gemenskapen att växa och förbli en plats där medlemmarna kan få svar. Om du bidrar mer till Visma Community, kommer andra medlemmar att bli inspirerade att bidra och till att ge dig erkännande. Var generös - Om du får bra information uppmanar vi dig att belöna den andra medlemmen genom att “gilla” innehållet eller lämna en kommentar. Rapportera missbruk - Vänligen rapportera kommunikation som bryter mot dessa riktlinjer till Visma. Lägg till en profilbild - Det är trevligare att ha ett ansikte på personen du pratar med. Kom ihåg Var ärlig med vem du är - Ditt användarnamn i Visma Community måste vara ditt fulla namn. Var vänlig- Att vara artig, visa gott uppförande och respekt för andra medlemmar är den viktigaste riktlinjen för Visma Community. Privat information - Skydda din egen och andras privatliv. Skicka inte ditt telefonnummer, e-postadress, kontonummer eller annan konfidentiell information. Det du skriver kommer att vara synligt för andra användare. Informationskälla - Mycket av informationen i Visma Community skapas av medlemmar som inte är Visma-anställda. Medan många av de Visma-kunder som postar här är mycket kunniga och ofta kan ge användbara svar, kan Visma inte hållas ansvariga för felaktiga råd från icke-anställda. Ingen reklam - Innehåll som annonserar, säljer en produkt, skräppost, kedjebrev eller någon form av uppmaning kommer att tas bort av en moderator. Riktlinjerna kommer att utökas om Visma finner det nödvändigt för att säkerställa en säker miljö. Länk till användarvillkor
The goal of Visma is to make sure that the Community is a safe environment to communicate. Moderators may provide directions, moderate and remove content and ban members. How to use the Community Be relevant - Please post in the area that is most relevant to your question or comment. It makes it more likely that you get a quick and relevant reply. Visma moderators might move your post to the relevant forum. Share your experience and ask questions - You are an important contributor for the community to grow and remain a place where the members can get answers. If you contribute more to the community, other members will be inspired to contribute to as well as giving you recognition. Be generous - If you get good information, we encourage you to reward the other member by liking the content or leaving a comment. Report abuse - Please report communication that is breaking these guidelines to Visma. Add a profile picture to your profile - It is nicer to have a face on the person you are talking with. Remember Be honest about who you are - Your user name in Visma Community has to be your full name. Be nice - Being polite, demonstrate good manners and respect for other members is the most important guideline for Visma Community. Private information - Protect your own and others privacy. Don’t post your phone number, email, account number or other confidential information. What you write will be visible to other users. Source of information - A lot of the information in the Community is created by members that are not Visma employees. While many of the Visma customers who post here are very knowledgeable and may often provide helpful answers, we can’t be held responsible for inaccurate advice posted by non-employees. No solicitation - Content that is advertising, selling a product, spam, junk mail, chain letters or any kind of solicitation will be deleted by a moderator. The guidelines will be extended if Visma finds it necessary to ensure a safe environment. Link to Terms of service