Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2019-12 V2

22-11-2019 19:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1645 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447)

In deze versie...

Aangepast in versie 2

In versie 2 is het volgende aangepast.

 • WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd.
 • Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd.

 • Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd.

Mededelingen

WAB community

Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB. 

Nieuwe Uniface licentie

Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 6 december 2019 de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Na 6 januari 2020 zal HR Core Beaufort niet meer starten.

Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert!

Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch/koppel server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren.

Aankondiging januari release

Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Uitfaseren eindejaarsproductie

Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP). 

De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes.

Nieuw

WAB: premiedifferentiatie WW

Waarom

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd. 

Hoe

Default vulling van de nieuwe rubrieken:

Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen:

 • P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen).
 • P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd.
 • P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst).
 • P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien:
  • P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF
  • P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers). 
  • In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst).

Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd.

Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB

De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van:

 • de map 'DV-gegevens per soort'. 
 • de procedure 'Persoon / dienstverband'.
 • de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'.

Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast.

Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens

Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.

Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB.

Indirect muteren

Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen.

Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht.

Uw actie

U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen.

Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is.

Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community.

WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding

Waarom

De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd.

Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV).

Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal.

Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen.

Hoe

Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB.

De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn:

Rubriek Omschrijving
P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding
P03699 Transitievergoeding
P00694 Ontslagvergoeding

Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen.

Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan:

 • is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren.
 • is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren. 

Let op: de genoemde rubrieken zijn pas per 2020 in Payroll Gemal operationeel. Tot dat moment zullen deze niet worden verwerkt!

Gewijzigd en verbeterd

Reden einde arbeidsovereenkomst

Waarom

In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomstDe definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen.

Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding.

Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA.

Hoe

De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen.

Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren.

Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden.

Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01.

Uw actie

Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven.

Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen.

Opgeloste meldingen

P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003)

Melding

Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens.

Oplossing

Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens

Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747)

Melding

De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week.

Oplossing

De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden.

Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829)

Melding

Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort.

Oplossing

De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul.

Inrichtingswijzigingen

Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01.

Fiets van de zaak

Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd.

Nieuwe invoercodes
Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving
P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets
P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets
P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé
P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv

Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht:

 • 1 = 25,00
 • 2 = 14,00
 • 3 = 20,00
 • 4 = 8,00
 • 6 = 4,00
 • 7 = 7,00
 • 8 = 35,00
 • 9 = 15,00
 • 10 = 21,00
 • 11 = 22,00

Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets.

Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets
P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets
P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé
P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv

Fiscale rekenregels 2020

De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland:

 • 4 - België
 • 5 - Suriname of Aruba

Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden

Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden:

 • P12170 - Code tarief WW Awf 
 • P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
 • P12474 - Code oproepovereenkomst

Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid

Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde:

 • 83 - BBL

Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen.

Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset

De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset:

 • P02122 - Werknemersverzekering WW
 • P02123​ - Werknemersverzekering WIA
 • P02124 - Werknemersverzekering ZW

Indien u deze codes reeds aan de HSSK rubriekenset had toegevoegd, dienen deze daar uit verwijderd te worden.

Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen

De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen: 

 • P02122 - Werknemersverzekering WW
 • P02123 - Werknemersverzekering WIA  
 • P02124 - Werknemersverzekering ZW

Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid

Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd:

 • P12170 - Code tarief WW Awf
 • P12294​ Schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • P12474 - Code oproepovereenkomst

Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling).

ABP componenten jaargrondslag

Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken.

Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr
P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr
P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr

ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar

Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12.

Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr 
P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr
P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr

Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding)

Rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie. 

Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden.

Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029)

De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden:

Code Omschrijving
0 Vrijwillig ontslag (vervallen)
1 Overlijden
2 Vrijwillig ontslag (vervallen)
3 Gedwongen ontslag (vervallen)
4 Ouderdomspensioen (vervallen)
5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen)
6 VUT overb/flx (vervallen)
8 Einde adm.eenh (vervallen)
11 Binnen proeftijd door werkgever
13 Rechter op verzoek werkgever
14 Wederzijds op verzoek werkgever
20 Opzegging initiatief werknemer
21 Ontslag op staande voet
30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
31 Rechtswege andere reden 
40 Einde uitzendovereenkomst ziekte 
41 Einde uitzendovereenkomst andere reden
80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV
81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV
90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door 
99 Overige reden

WAB Addendum: Komende wijzigingen

Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn:

Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w
P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w
P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511  % db Contract
P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding

Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren.

Nieuwe PY / PZ rubrieken
Rubriekcode Omschrijving Omschrijving
PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109
PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109
PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404
PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404
PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109
PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109
PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404
PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404
Nieuw RAET-stuurgegeven
Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven?
UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA

Ons®Connector

Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven

Waarom

In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is:

De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®.

Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker:
 • Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®.
 • Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®.
 • In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld.
Met als gevolg dat:
 • Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd.
 • Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren.
 • Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren.
 • Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan.

Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®:

 • Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team.
 • Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren.
 • De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc.

We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum.

Hoe
Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag.

Uw actie

Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden.

Publishing Date : 11/29/2019

Medewerkers