Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
HR Core Beaufort kent maandelijkse releases. In het kader van wetgeving en CAO wijzigingen is het soms nodig om additionele inrichting (bijvoorbeeld nieuwe rubrieken) al vóór de maandelijkse release aan de klant ter beschikking te stellen.   In dergelijke gevallen stellen we een XML bestand ter beschikking welke via Beaufort Service in HR Core Beaufort ingelezen kan worden. In dit kennisartikel wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat.   Stap 1: Download de XML (is als zip bestand in de vorm van een bijlage in het betreffende community bericht beschikbaar) en zet deze op je  lokale schijf.   Stap 2: In geval van Beaufort Online: ga naar Stap 3. In geval van Beaufort in-huis: ga naar Stap 7.   Stap 3: Plaats het gedownloade bestand naar Klant-hosted.   Stap 4: Ga in Beaufort naar de ‘J Drive’ (of in geval van Beaufort on premise naar je lokale map).     Stap 5: Controleer of je het bestand ziet, als je onderstaand pad volgt:     Stap 6: Plaats het bestand in een lege map.     Stap 7: Open Beaufort Service.     Stap 8: Kies Importeren gegevens (XML) en dan Groene vink.     Stap 9: Zoek het te importeren bestand op en kies Groene vink. Als er een pop-up verschijnt met betrekking tot restricties, kan hier gewoon op OK worden geklikt.     Stap 10: Het bestand wordt verwerkt.     Na het succesvol importeren is de additionele inrichting in HR Core Beaufort beschikbaar. In de eerstvolgende reguliere release zal deze additionele inrichting alsnog worden uitgeleverd. Mocht je daarvoor al aanpassingen in de omschrijving van de rubrieken hebben gedaan, zullen die weer worden overschreven.     
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 12:57 (Bijgewerkt op 25-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 462 Weergaven
Dit artikel is bedoeld als handleiding voor het volgen van een mutatie in HR Selfservice tot in HR Core online gebruik makend van de data API.  Deze informatie kun je gebruiken als je wilt inzien wat voor mutaties er worden gegenereerd vanuit een workflow in HR Selfservice. Ook als er het gevoel is dat er data ontbreekt in HR Core Online die wel verwacht werd kan worden nagegaan waar het probleem zich heeft voorgedaan.    Mutatienummer HR SelfService Voor elke wijziging in HR Selfservice wordt een mutatienummer gegenereerd. In het overzicht ‘gedaan’ of ‘archief’ is dit terug te vinden met de datum waarop de mutatie is geëxporteerd.     Export Hr SelfService Met behulp van de exportdatum kan worden gecontroleerd of er ook daadwerkelijk exports hebben plaatsgevonden in Beheer / Import-exports / Export      Import HR Core Online In HR Core Online kan worden gecontroleerd of de mutaties zijn ingelezen en verwerkt.  Met behulp van de functie 430015 ‘Status import/export bestanden’ kan op de tab ‘Self Service import’ gezocht worden naar bestandsnaam HE_200_<mutatienummer>_<datum>_<tijd>.     Inhoud mutatie Als je wilt zien wat er voor het betreffende mutatienummer daadwerkelijk is binnengekomen kan dit via de functie 430050 ‘Raadplegen importmutaties API’. Via de selectiemogelijkheden kan worden gezocht op het mutatienummer (veld externe referentie)     Stuurgegeven APIMXHIS De backup van de mutaties wordt standaard 30 dagen bewaard. Het aantal dagen kan worden gewijzigd via stuurgegeven ‘APIMXHIS’.       Controleren verslagen Indien er een fout is geconstateerd in de import of verwerking van de mutaties dan is dit terug te vinden op de aangemaakte verslagen betreffende indirect muteren. imp_ind_muteren_<datumtijd> bevat het resultaat van de import vwr_ind_muteren_hss_<datumtijd> bevat het resultaat van de werking       Wat te doen als mutaties zijn afgekeurd? Op het verwerkingsverslag zal een legitieme foutmelding worden getoond wanneer een mutatie wordt afgekeurd. De standaard werkwijze in dit geval zal zijn dat een juiste mutatie opnieuw in HR Selfservice moet worden aangemaakt en geëxporteerd.   Het kan ook voorkomen dat de afkeuring plaatsvindt omdat bijvoorbeeld een waarde in een referentietabel niet goed staat in HR Core Online.    Een voorbeeld hiervan dat wordt gemeld bij de ServiceDesk is de indicatie inactief bij organisatorische eenheid en functie. Indien er een nieuw dienstverband in HR SelfService wordt aangemaakt op basis van een inactieve organisatorische eenheid en/of functie dan zal het gehele dienstverband worden afgekeurd in HR Core Online In dit geval is het ook een optie om bij de organisatorische eenheid en/of functie in HR Core Online de indicatie inactief uit te zetten. De afgekeurde indirecte mutaties kunnen dan vervolgens nogmaals worden verwerkt door via de functie 100251 ‘Beoordelen indirecte mutaties’ de indicatie ‘afgekeurd’ te verwijderen.  
Volledig artikel weergeven
12-07-2023 14:43
 • 0 Antwoorden
 • 14 kudos
 • 1011 Weergaven
HR Core Online kent binnen de module Actieve Signalering de mogelijkheid om op basis van signalen workflows in HRSS voor managers en professionals te starten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een signaal dat 3 maanden voor de afloopdatum van het tijdelijke contract gegenereerd wordt. De manager van de betreffende medewerker kan vervolgens middels een workflow in Self Service bepalen wat er met het contract dient te gebeuren: verlengen, van bepaalde naar onbepaalde tijd omzetten, of de medewerker uitdienst melden. In dit kennisartikel wordt in een 3-tal stappen beschreven hoe je deze functionaliteit kunt toepassen.   Stap 1: Vastleggen signaaldefinitie van het type workflow De functie Signaaldefinitie (417610) is in Beaufort te vinden via het volgende pad: Actieve signalering > Inrichting actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie. Bij het definiëren van een signaal heb je de mogelijkheid om een signaal van het type ‘Workflow’ aan te maken. In het tabblad ‘Signalering’ is onderin het scherm een checkbox ‘Versturen via Workflow’ beschikbaar.   Een signaal kan tegelijkertijd van het type ‘Youforce’ en ‘Workflow’ zijn waardoor er meerdere signalen tegelijkertijd worden aangemaakt. Dus één signaaldefinitie waarbij beide opties aangevinkt zijn, leidt dan tot 2 signalen. Dit is terug te zien in de functie ‘Bewaken acties’ (417550).   Na het aanvinken van de optie ‘Versturen via Workflow’ moet de betreffende workflow worden gekozen. Hierbij kun je kiezen uit de door jouw organisatie in Self Service gedefinieerde workflows.     Op basis van de signaaldefinitie zullen op basis van mutaties op de brondatum automatisch workflow gerelateerde signaleren gegenereerd worden.   Stap 2: Verzenden acties Workflow naar Self Service Met de functie 'Starten acties Workflow' (100283) worden de signaleringen ook daadwerkelijk naar Self Service verstuurd om daar verder te worden verwerkt. Je kunt deze functie in de batch plaatsen.     Met deze functie kun je alleen acties naar Self Service sturen. Als de actie ook gepland staat om op de centrale takenlijst van Youforce getoond te worden, moet je de functie 'Verzenden acties Youforce' (100284) gebruiken welke ook in de batch geplaatst kan worden.     Stap 3: Afhandelen workflow in Self Service De workflow wordt vervolgens automatisch opgestart bij de juiste gebruiker in Self Service.     Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de flow in Self Service moet voldoen: Het formulier (of meerdere formulieren) moet(en) in een dialoog geplaatst zijn; Alleen formulieren en dialogen met type ‘G’ (dus geen bijzondere formulieren, zoals Nieuwe Medewerker, Declaraties of Verlof); Een ‘lege’ begin-activiteit in de workflow. Noem deze activiteit bijvoorbeeld ‘Actief signaal’. Richt slechts één knop in. Geef in de vervolgstap aan wat de eerste echte activiteit moet zijn. Zet geen autorisaties op de ‘lege’ begin-activiteit. Onderstaand screenshot geeft een beeld van hoe dat eruit zou kunnen zien.     Aandachtspunten: Indien u de naam van de workflow in Self Service aanpast, dan dient u ook de signaaldefinitie in HR Core Online aan te passen aan de hand van deze nieuwe naam. Indien u naast de optie ‘Versturen via Workflow’ ook de optie ‘Tonen op centrale takenlijst Youforce’ aan vinkt, dan dient u bij ‘Rol. org. eenheid’ dezelfde rol te kiezen als de rol zoals u die geconfigureerd heeft voor de workflow in Self Service. Doet u dit niet, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het signaal vanuit HR Core Online op de takenlijst in Youforce bij de ene rol aankomt en het signaal vanuit Self Service bij een andere rol. Bij wijziging in de definitie moet de functie ‘handmatig genereren signalen’ (417620) worden gedraaid zodat de wijziging doorgevoerd wordt bij de acties die al klaar staan om verzonden te worden. Een signaaldefinitie waarbij de optie ‘Versturen via workflow’ is aangevinkt, kan geen herhalend signaal zijn.
Volledig artikel weergeven
24-03-2023 16:25 (Bijgewerkt op 24-03-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 920 Weergaven
Met enige regelmaat worden op basis van CAO wijzigingen salarisregelingen aangepast. Hierbij kan het voorkomen dat  bepaalde schalen anciënniteiten komen te vervallen.   Het feit dat van een aantal schalen bijvoorbeeld de laagste en/of hoogste anciënniteit komt te vervallen levert problemen op in HR Core Beaufort aangezien het lastig is om de vervallen anciënniteiten te kunnen verwijderen.   Als vervallen anciënniteiten blijven voortbestaan kan dit van invloed zijn op het inschalen van nieuwe medewerkers en het toekennen van periodieken. Het niet verwijderen van vervallen schalen/anciënniteiten kan ook verwarrend werken in HRSS: dit omdat deze daar dan nog steeds geselecteerd kunnen worden. Om momenteel in HR Core een vervallen anciënniteit te kunnen verwijderen mogen zowel dienstverbanden in dienst alsmede dienstverbanden uit dienst niet meer verwijzen naar de vervallen anciënniteiten. Om vervallen anciënniteiten toch te kunnen verwijderen moeten, nadat de gewijzigde salarisregeling is geïmporteerd, een aantal stappen worden doorlopen: Alle dienstverbanden in dienst moeten in een NOR sessie worden omgeschaald conform de richtlijnen die bij de CAO zijn opgesteld. Dit geldt niet alleen voor de salarissen, maar ook voor de garantiesalarissen! Alle dienstverbanden uit dienst die verwijzen naar de vervallen anciënniteit moeten in een GSA sessie worden overgezet (‘geparkeerd’) naar een andere anciënniteit of omgezet naar een inpassingsnummer of een nominaal bedrag. Dit geldt ook de garantiesalarissen!   Ter overweging: Als de keuze is om de dienstverbanden uit dienst in een GSA sessie over te zetten (te parkeren) naar een andere anciënniteit dan is het mogelijk om hiervoor een eigen schaal en anciënniteit toe te voegen aan de salarisregeling in Beaufort en deze te gebruiken. Door een eigen schaal te gebruiken met een zelf te bepalen omschrijving kunnen deze dienstverbanden uit dienst duidelijk gescheiden worden van de overige dienstverbanden.   Vergeet niet na het verwijderen een incidentele export van de salaristabellen naar HRSS af te roepen. Op die wijze zullen de wijzigingen ook in HRSS beschikbaar komen.
Volledig artikel weergeven
30-12-2022 09:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 323 Weergaven
De video's voor ondersteuning van het jaarwerk. 2021-2022 Proefproductie Jaarwerk (v2) 2021-2022 Jaarwerk 2020-2021 Proefproductie Jaarwerk (v2) 2020-2021 Jaarwerk
Volledig artikel weergeven
27-08-2019 13:20 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1134 Weergaven
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als primair doel het uitvoeren van een personeelsadministratie. Deze applicatie legt geen restricties op voor het registreren van persoonsgegevens. De doelbinding kan daarom per organisatie verschillen. Bewaartermijnen De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn afhankelijk van de doelbinding. Recht op vergetelheid Binnen deze applicatie zijn medewerkers en hun dienstverbanden te verwijderen. Raadpleeg de in dit kader relevante wet- en regelgeving om te bepalen of de persoonsgegevens mogen worden verwijderd en wanneer dit mag. Het verwijderen van persoonsgegevens (medewerkers en dienstverbanden) uit deze applicatie kan consequenties hebben voor andere Raet applicaties of externe partijen. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor een beperkte groep professionele gebruikers. Elke gebruiker van deze applicatie behoort tot een gebruikersgroep. Voor elke gebruikersgroep wordt gedefinieerd welke functies deze groep heeft en welke rechten gelden (lezen, aanpassen, verwijderen). Per gebruiker wordt aangegeven tot welke organisatorische eenheid deze gebruiker toegang heeft en welke persoonsgegevens zichtbaar zijn. Het is hierbij mogelijk aan te geven welke onderliggende lagen in deze organisatorische eenheid ook toegankelijk zijn. De autorisatie op organisatorische eenheden werkt alleen op dienstverbandgegevens en niet op persoonsgegevens. Autorisatie op persoonsniveau is ook mogelijk. Deze autorisatie werkt op alle gegevens. De autorisaties op organisatorische eenheid en persoonsniveau werken onafhankelijk, maar zijn complementair. Als de autorisatie op persoonsniveau is ingericht, kan de gebruiker alleen de persoonsgegevens zien van die personen in de organisatorische eenheid waartoe hij toegang heeft. Het is mogelijk om de wijzigingen in de autorisatie te laten vastleggen door HR Core Beaufort (Online). Eenmalig moet hiervoor de functie Initialisatie AVG logging worden uitgevoerd waarna automatische elke wijziging wordt gelogd. Om te kunnen bekijken wie toegang heeft gehad tot welke persoonsgegevens op basis van de autorisatie kan het overzicht 100050 Autorisatie overzicht per gebruiker worden geraadpleegd. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt gegevens aan andere Raet applicaties. Payroll Gemal Self Service Rooster Planning Talent Management Werving en Selectie Verzuim Management Flex Benefits Workforce scheduling Youforce Portaal In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. DUO Applicatie (voor OWP gegevens) Lerarenregister applicatie UWV ARBO   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
27-08-2019 13:20 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 711 Weergaven
In onderstaand stappenplan nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Aanvraagproces regulier geboorteverlof werknemer bij werkgever Voordat de medewerker aanvullend geboorteverlof kan opnemen, moet hij/zij eerst het reguliere geboorteverlof opnemen. Hiervoor is nu een best practice ESS proces beschikbaar: Aanvragen geboorteverlof door de medewerker. Wanneer jullie organisatie gebruik maakt van de verlofmodule binnen HR Core Beaufort (Online) kan je een nieuwe verlofregeling inrichten met daarin een verlofsoort voor geboorteverlof. Deze regeling is vervolgens toe te kennen aan de medewerker op het moment van de aanvraag en is het juiste saldo via een verlofrechtmutatie op te voeren. Zo is het gebruik en de afwezigheid goed te volgen via rapportages en overzichten binnen Self Service. Kijk voor meer informatie op: Youforce Self Service community  Handleiding HR Core Beaufort (online) voor aanmaken verlofregelingen en - soorten Aanvraagproces aanvullend geboorteverlof werknemer bij werkgever Voor dit proces is een best practice ESS proces beschikbaar: Aanvragen aanvullend geboorteverlof door de medewerker. Voordat deze is te gebruiken, moeten de nieuwe rubrieken ten behoeve van ondersteuning WIEG worden toegevoegd aan de HSS rubriekenset en geëxporteerd naar Self Service via de incidentele export. Deze rubrieken heb je beschikbaar vanaf de mei release van HR Core Beaufort. Wanneer jullie organisatie de verlofmodule gebruikt, maak dan een nieuwe verlofregeling aan met daarin een verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof. Als deze verlofregelingen ook worden doorgezet naar bijvoorbeeld roosterpakketten, stem dan de impact van deze aanpassing van te voren goed af. De medewerker vraagt aanvullend geboorteverlof aan bij werkgever via proces in Self Service (Aanvragen aanvullend geboorteverlof door medewerker)*. Bij de aanvraag moet een nieuwe verlofregeling inclusief de verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof worden toegekend aan de desbetreffende medewerker binnen HR Core Beaufort (Online). Als de regeling is omgezet, kan de workflow worden afgemaakt en kan via het Self Service formulier de verlofrechtmutatie met het juiste saldo worden doorgegeven. Hiervoor wordt een verlofrechtmutatie gedaan met vaste reden AGBV. Vul - eenmalig - het stuurgegeven AGBVRLF met de verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof. Gebruik de rubriek PI0153 - Signaaldatum aanvullend geboorteverlof voor het automatisch signaal Actieve Signalering voor het op een later moment aanvragen van de uitkering door de werkgever bij het UW. Er is ook een best practice proces beschikbaar voor het corrigeren van de aanvraag door de medewerker: Corrigeren aanvullend geboorteverlof. In het best practice proces zijn we uitgegaan van het gebruik van de verlofmodule binnen HR Core Beaufort (Online). Pas de dialoog aan als je geen gebruik maakt van de verlofmodule en geen verlofrecht mutatie wilt doorgeven en het workflow alleen wilt gebruiken om de aanvraag kenbaar te maken.  Kijk voor meer informatie op:  Release notes HR Core Beaufort (Online) mei, juni en juli 2020  Youforce Self Service community Opnemen aanvullend geboorteverlof door werknemer Wanneer jullie organisatie de verlofmodule van HR Core Beaufort (Online) en Self Service gebruikt, kan de medewerker via een reguliere verlofopname de daadwerkelijke opnames registreren op de juiste verlofsoort. Deze opnames zijn in de volgende stap te gebruiken voor de aansturing richting Payroll Gemal. De medewerker gebruikt het verlofopname formulier en kiest de verlofsoort Aanvullend geboorteverlof. De verlofopname wordt in mindering gebracht op juiste verlofsoort. Wanneer jullie organisatie gebruik maakt van de Tijdregistratie module binnen Hr Core Beaufort (Online), maak dan een keuze waar de medewerker zijn/ haar verlofopnames in het kader van aanvullend geboorteverlof vastlegt om te voorkomen dat uren dubbel worden verwerkt binnen Payroll Gemal in de volgende stap. Koppeling naar Payroll Gemal bij opname aanvullend geboorteverlof Tijdens het aanvullend geboorteverlof hoeft het loon niet worden doorbetaald. De medewerker krijgt tijdens het verlof een uitkering van UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit dagloon wordt door UWV vastgesteld en aan de werkgever gecommuniceerd. In onze best practice gaan wij ervan uit dat de uitkering aan de werkgever wordt overgemaakt en dat deze via de verloning, al dan niet aangevuld door de werkgever, naar de medewerker gaat. Ook gaan we ervan uit dat de uitkering bij het UWV pas wordt aangevraagd als de medewerker al aanvullend geboorteverlof (geheel of gedeeltelijk) heeft genoten. Het daadwerkelijke uitkeringsbedrag is dan achteraf te verrekenen. Voor elke verloning wordt het aantal opgenomen uren vanuit HR Core Beaufort (Online) doorgegeven aan Payroll Gemal op P12146 (uren aanvullend geboorteverlof). Deze mutaties die je handmatig in HR Core Beaufort (Online) of, als je gebruik maakt van de verlofmodule, op basis van de geboekte verlofopnames. Wanneer jullie organisatie gebruik maakt van de module Tijdregistratie, dan kunnen de mutaties via dat kanaal worden aangeleverd. Vanaf de release van juli 2020 van HR Core Beaufort (Online) is het mogelijk om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie voor Payroll Gemal aan te maken. Zo kan de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal worden berekend. P12146 wordt gevuld op basis van de opnames die zijn geboekt op de verlofsoort die is vastgelegd via stuurgegeven AGBVRLF. Om in HR Core Beaufort (Online) de te gebruiken verlofsoort te bepalen voor in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, de verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geef je de verlofsoort op voor gebruik bij de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Voer aan de hand van de release notes van Payroll Gemal de benodigde instellingen en grondslagen door voor een juiste verwerking van het aanvullend geboorteverlof en de juiste aansturing van de incidentele inkomstenvermindering. Met de bestaande invoercode 02484 Dagloon WAZO leg je het door UWV berekende dagloon vast. Als dit dagloon nog niet bekend is, berekent Payroll Gemal automatisch een dagloon bij benadering en presenteert dit op uitvoercode 01778 dagln benadering. Je moet deze waarde later alsnog opgegeven. Bij gebruik van de module Tijdregistratie, voer aan de hand van de release notes van HR Core Beaufort (Online) de aanpassingen door in Tijdregistratie inrichting. Kijk voor meer informatie op:  Release notes Payroll Gemal mei, juni en juli 2020  Release notes HR Core Beaufort (Online) mei, juni en juli 2020 Werkgever doet aanvraag bij UWV Aanvragen bij het UWV kan rechtstreeks via de website, maar ook via HR Core Beaufort (Online). In de release van juni is de nieuwe functie gelanceerd: Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009). Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Deze functie is met de hand uit te voeren in HR Core Beaufort (Online), mits de persoon de juiste autorisaties heeft. Aansturen via Self Service is ook mogelijk met het best practice proces Aanvraag WAZO uitkering door de werkgever. Op basis van PI0153 - Signaaldatum aanvullend geboorteverlof kan een signaal worden gepresenteerd aan de professional om de uitkering aan te vragen. Bij HR Core Beaufort (Online) kan de juiste workflow ook automatisch worden gestart.  De professional vraagt de uitkering aanvullend geboorteverlof aan namens de medewerker via het Self Service formulier Aanvraag WAO geboorteverlof. Het invullen van de gegevens op dit formulier triggert een EDI bericht naar het UWV. Met een nieuwe berichtsoort kunnen de gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV worden doorgegeven. Na installatie van de juni release van HR Core Beaufort (Online) is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm Index ondersteunende berichtsoorten. Voeg deze nieuwe berichtsoort toe aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM conform de instructies in de release notes. Kijk voor meer informatie op:  Youforce Self Service community  Release notes HR Core Beaufort (Online) juni 2020    Publishing Date : 6/24/2020
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 11-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 714 Weergaven
Inleiding Wet arbeidsmarkt in balans Per 1 januari 2020 treedt de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking. De wet bevat een pakket maatregelen om de balans tussen vast en tijdelijk werk te herstellen. In de praktijk betekent dit een verbetering voor de positie van tijdelijke werknemers en flexwerkers en dat het voor werkgevers makkelijker wordt werknemers te ontslaan. De maatregelen zijn onder te verdelen naar drie hoofdthema’s. Het ontslagrecht Flexibele arbeid Premiedifferentiatie WW Impact op processen en applicaties De WAB heeft impact op zowel je HR-processen als je administratie. De komende maanden voeren we een aantal wijzigingen door om uiteindelijk de juiste gegevens naar de belastingdienst te sturen. De wijzigingen vinden hoofdzakelijk plaats in onze HR Core systemen, Payrolls en Self Service. WAB-release notes Tot en met ten minste januari 2020 publiceren wij maandelijks gezamenlijke WAB-release notes met alle veranderingen in onze software voor de drie hoofdthema’s. De release notes per module blijven gewoon bestaan en bevatten meer gedetailleerde informatie. De links hiervoor vind je bij de betreffende onderwerpen. Ontslagrecht De WAB wil de posities van flexwerkers en medewerkers in vaste dienst dichter bij elkaar brengen. Voor werkgevers betekent dit enerzijds een versoepeling van het ontslagrecht en anderzijds een stimulans medewerkers in vaste dienst te nemen. Wijzigingen Reden ontslag doorgeven Transitievergoeding Reden ontslag doorgeven in loonaangifte Vanaf 1 januari 2020 moet je bij ontslag een reden doorgeven aan de fiscus via de loonaangifte. De WAB werkt met vaste ontslagredenen die wij in de december-release als referentiewaarden toevoegen aan de bestaande rubriek P00850 in HR Core Beaufort. Je kunt deze rubriek ook gebruiken als je een uitdienstproces in Self Service hebt ingericht. Transitievergoeding De WAB bepaalt dat elke medewerker vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding. Ook de hoogte van de transitievergoeding verandert. Op het Youforce portaal vind je een rekentool gebaseerd op de nieuwe regels voor het berekenen van de transitievergoeding in 2020. Je vindt de tool bij ‘Nieuws’ of zoek naar ‘rekentool’ bij de publicaties. De november-release van Payroll Gemal bevat ook een automatische berekening van de transitievergoeding. Wil je deze vergoeding gelijktijdig met het laatste salaris uitbetalen, dan vraag je deze indicatieve waarde op via een proefberekening. Uitbetaling transitievergoeding De nieuwe wetgeving betekent in de praktijk dat je veel vaker een transitievergoeding uitbetaalt. In HR Core Beaufort introduceren we drie nieuwe rubrieken voor een snelle en eenvoudige afhandeling. Dankzij deze rubrieken voer je geen apart dienstverband meer op voor de juiste uitbetaling van een transitievergoeding. P00694 - Ontslagvergoeding - In te vullen met bedrag P03699 - Transitievergoeding - In te vullen met bedrag P02378 - Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding - Vult HR Core Beaufort automatisch in Payroll Gemal verwerkt de vergoeding dankzij deze drie codes onder een nieuwe inkomstenverhouding (IKV) binnen hetzelfde dienstverband. Dit gebeurt parallel aan een eventuele berekening voor loon indienst. De samengevoegde resultaten vind je terug onder dezelfde loonstaat en salarisstrook. Werk je met HR Core Beaufort Online, dan kun je een datumrubriek opnemen voor het starten van een Self Service-proces voor de uitbetaling van de transitievergoeding.   Meer informatie vind je in HR Core Beaufort Online release notes van oktober: https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-HR-Core/HR-Core-Beaufort-2019-10-V3/ta-p/460075 onderwerp WAB: Het ontslagrecht Transitie en ontslagvergoeding IKV.  En in de Payroll Gemal release notes van november: https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-Payroll-Gemal/Payroll-Gemal-2019-11/ta-p/460229 onderwerp WAB transitievergoeding automatisch berekenen. Flexibele arbeid Een belangrijk doel van de WAB is het beperken van de negatieve gevolgen van flexibele arbeid. Het aantal flexwerkers is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid en de wet schrijft een aantal maatregelen voor om deze groep beter te beschermen. Wijzigingen Verlenging ketenbepaling Verplicht aanbod contract oproepkrachten Verlenging ketenbepaling De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. In deze periode kun je nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden, met een tussenperiode van niet meer dan zes maanden. De rubrieken waar je deze tijdelijke contracten vast legt bestaan op dit moment al in HR Core Beaufort. PI0061 - Begindatum 1 e contract PI0062 - Einddatum 1 e contract PI0063 - Begindatum 2e contract PI0064 - Einddatum 2e contract PI0065 - Begindatum 3 e contract PI0066 - Einddatum 3 e contract Voor de Public onderwijsklanten kent HR Core Beaufort de volgende rubrieken voor het vastleggen van tijdelijke contracten: PO0001 - Einddatum 1 e contract PO0002 - Einddatum 2e contract PO0003 - Einddatum 3e contract PO0004 - Begindatum 1e contract Je kunt hier ook andere of eigen rubrieken voor gebruiken. Gebruik je actieve signaleringen, pas deze termijn dan ook aan in zowel HR Core Beaufort als de Self Service-processen ‘Aanzegging’, ‘Verlenging’ of ‘Vast Contract’. Verplicht aanbod contract oproepkrachten De WAB verplicht per 1 januari 2020 medewerkers met een oproepcontract na twaalf maanden schriftelijk een vast contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in deze periode. Hiervoor geldt geen overgangsrecht, dus mogelijk moet je in januari al een aanbod doen voor een oproepkracht die dan 12 maanden in dienst is. In Self Service kun je een proces inrichten voor een automatisch aanbod na twaalf maanden dat beide partijen (digitaal) ondertekenen. Ook de vastlegging in Personeelsdossier kan automatisch. Werk je met HR Core Beaufort Online, dan kun je een actieve signalering die dit proces in Self Service tijdig automatisch opstart. Het aantal gewerkte uren voor een uurloner vind je in uitvoercode 01843 in  Payroll Gemal. Premiedifferentiatie WW De WAB maakt een vast contract financieel aantrekkelijker en laat tegelijkertijd werkgevers opdraaien voor het hogere risico op werkeloosheid bij een flexibel contract. Werkgevers betalen daarom vanaf 1 januari 2020 een hogere ww-premie (7,94%) voor medewerkers met een tijdelijk contract dan voor werknemers met een vast contract (2,94%). In sommige gevallen moet je de lage ww-premie herzien. Bijvoorbeeld als een medewerker met een dienstverband van maximaal 35 uur in een kalenderjaar meer dan 30% is verloond dan contractueel is overeengekomen. Hetzelfde geldt als een medewerker met een vast contract vertrekt in de proeftijd. Wijzigingen Nieuwe verplichte velden op de loonstrook Introductie hoog / laag premie WW berekening en aansturing hiervan* Introductie rubrieken voor vastleggen vaste contracturen en tijdelijke uitbreiding voor 30% toetsing* * De premiedifferentiatie geldt niet voor organisaties die vallen onder de CAR UFO Nieuwe verplichte velden op de salarisstrook Vanaf 1 januari 2020 moet je drie nieuwe gegevens op de salarisstrook weergeven. In HR Core Beaufort vind je deze gegevens terug onder de volgende rubriekcodes. P08259 - Code contract (on)bepaalde tijd P12294 - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Wij passen onze standaard salarisspecificatie hierop aan. Introductie hoog / laag premie WW berekening en aansturing hiervan Het hogere ww-tarief (7,94%) geldt voor alle medewerkers met een tijdelijk contract, oproepkrachten en medewerkers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst. Medewerkers krijgen een hoog tarief als ten minste één van onderstaande rubriekcodes in HR Core Beaufort de volgende referentiewaarden heeft: P08259 - Bepaalde tijd P12294 - Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Oproepovereenkomst HR Core Beaufort / Payroll Gemal bepaalt automatisch welk tarief geldt als rubriekcode P12170 Code tarief WW AWF de referentiewaarde ‘Automatische berekening’ heeft. Voor deze code zijn verder de volgende waarden mogelijk: Hoog/Laag/Herzien tarief. Kies je voor ‘Hoog’ of ‘Laag’ dan geldt het nieuwe tarief per ingang van de eerstvolgende verloning. Bij herziening van laag naar hoog tarief (andersom is niet toegestaan) wordt de berekening met terugwerkende kracht uitgevoerd tot het begin van het jaar. Correct invullen van alle rubrieken is je eigen verantwoordelijkheid. De drie nieuwe rubriekcode zijn beschikbaar in de novemberrelease van HR Core Beaufort met de onderstaande referentiewaarden. P12170 - Automatische berekening P12294 - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Geen oproepovereenkomst Code P08259 gebruik je nu al en stuur je mee voor de loonaangifte. Je kan controleren of dit correct gevuld is in de profielen van HR Core Beaufort. In Self Service doe je dit als je de processen Aanzegging/Verlenging/Vast contract en Indiensttreding gebruikt. De rubriekcodes P12170, P12294 en P12474 zijn nieuw en moet je dus toevoegen aan profielen in HR Core Beaufort en de Self Service processen Aanzegging/Verlenging/Vast contract en Indiensttreding. Let op; een min-max-overeenkomst is voor WAB een oproepovereenkomst.   Meer informatie vind je in de HR Core Beaufort release notes van oktober: https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-HR-Core/HR-Core-Beaufort-2019-10-V3/ta-p/460075 onderwerp WAB: Premiedifferentiatie WW.    Meer informatie vind je in de Payroll Gemal release notes van oktober:  https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-Payroll-Gemal/Payroll-Gemal-2019-10/ta-p/460094 onderwerp Nieuwe gewijzigde invoercodes en uitvoercodes.  Introductie rubrieken voor vastleggen vaste contracturen en tijdelijke uitbreiding voor 30% toetsing Een belangrijk onderdeel van de WAB is de 30% toetsing. In HR Core Beaufort beschik je over zes rubrieken (waarvan vier nieuw, geleverd in december-release van HR Core Beaufort) voor deze toetsing: P01109 ‘Uren per week’ P00404 ‘%Deeltijdbetrekking’ Vaste contracturen (nieuw) Percentage vast contract (nieuw) Tijdelijke contracturen (nieuw) Percentage tijdelijk contract (nieuw) Dankzij deze velden kun je een tijdelijke urenwijziging apart registreren. Een apart dienstverband is niet nodig dankzij een addendum. Het volledige dienstverband blijft zo op laag WW-tarief blijven staan als de urenuitbreiding minder is dan 30% van de huidige abeidsomvang. Bij een uitbreiding van meer dan 30% is het aanbod van een vaste urenwijziging financieel aantrekkelijker. Met deze velden kun je per medewerker rapporteren hoeveel tijdelijk uren zijn gewerkt en welk percentage dit is van het vaste aantal contracturen. Je bepaalt zelf wanneer je de nieuwe velden via een stuurgegeven in HR Core Beaufort in gebruik neemt. Als je over gaat moet je ook de Self Service-processen Indienst, Contractwijzging, Overplaatsing aanpassen met de nieuwe rubrieken. Afwijkende situaties voor toepassing hoog-laag tarief WW BBL-leerlingen met een tijdelijk contract krijgen automatisch een laag tarief. HR Core Beaufort / Payroll Gemal verwerkt dit door aansturing van de bestaande rubriek P02268 (Code aard arbeidsverhouding) die voor BBL-leerlingen gevuld moet zijn met de waarde '83'. Bij medewerkers jonger dan 21 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken met een tijdelijk contract geldt toch het lage tarief. HR Core Beaufort / Payroll Gemal verwerkt de salarissen voor deze groep automatisch tegen het lage tarief Gaat een medewerker met vast dienstverband, dus laag tarief, binnen twee maanden uit dienst dan moet het hoge tarief worden gebruikt. Hiervoor kun je direct bij uitdiensttreding de rubriek P12170 op ‘Herzien’ zetten, effectief vanaf de datum in dienst. Bedraagt het aantal verloonde tijdelijke uren meer dan 30% van het aantal vast contracturen, dan geldt voor alle verloonde uren met terugwerkende kracht het hoge tarief. Je moet het tarief dus herzien. Afhankelijk van de afspraak tussen werkgever en werknemer kun je tijdelijke contracten uitbreiden met een addendum onder een bestaand dienstverband of als apart dienstverband verwerken, zie ook hierboven "introductie rubrieken voor vastleggen vaste contracturen en tijdelijke uitbreiding voor 30% toetsing Medewerkers met een vast contract die binnen één jaar na indiensttreding een WW-uitkering ontvangen vanwege arbeidsuren of inkomensverlies bij de huidige werkgever moeten worden herzien van het lage naar het hoge tarief. Publishing Date : 11/11/2019
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 03-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 554 Weergaven
De WAB heeft verstrekkende gevolgen voor de personeelsadministratie van jouw organisatie. In Youforce kun je alle veranderingen zelf doorvoeren maar uiteraard staan onze specialisten ook voor je klaar. Pas je alles zelf aan, of maak je gebruik van onze kennis en ervaring voor het doorvoeren van aanpassingen in jouw systemen? Op onze ‘menukaart’ lees je welke best practices, actieve signaleringen en oplossingen we bieden voor de verschillende onderdelen van de wet. 
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 23-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 428 Weergaven
De functies voor het upgraden van HR Core Beaufort 3.5 zijn hetzelfde gebleven. Het installeren van een upgrade bestaat nog steeds uit twee delen: Het uitvoeren van de data-installatie. Het bijwerken van de programmatuur op de clients.  Het downloadbestand plaatst u zoals gebruikelijk in de CUO-directory. Belangrijke wijziging De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat de upgrades voor HR Core Beaufort 3.5 incrementeel zijn. Dit wil zeggen dat de laatste release altijd alle componenten van HR Core Beaufort bevat en niet alleen de gewijzigde componenten van de vorige release. Hierdoor is het niet meer nodig de Beaufort-releases in volgorde te installeren. Als de databaseversie op 01 staat, kun je direct updaten naar versie 03 en hoef je niet eerst versie 02 te installeren. Naam upgrade gewijzigd Vanaf versie 3.5 is de naam van de upgrade gewijzigd. Het zijn geen .zip files meer maar .uar files, bijvoorbeeld BeaufortRelease030502.uar. Let op - installeren upgrades op Beaufort client versie 3.5.00 Voor het installeren van een eerste upgrade op een geïnstalleerde versie Beaufort 3.5.00 geldt een kleine restrictie: De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het menu van de Beaufort Service-applicatie werkt in versie 3.5.00 nog niet correct en mag je daarom niet gebruiken!  Om de client software van Beaufort 3.5.00 te upgraden, moet je na het uitvoeren van de server upgrade via de Upgrades functie, de Beaufort 3.5 applicatie starten en constateert de software zelf dat deze moet worden bijgewerkt. Na bevestiging wordt de client software correct bijgewerkt. De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het Beaufort Service-menu is in versie 3.5.01 gecorrigeerd, dus vanaf versie 3.5.01 en hoger kun je deze functie ook gebruiken om de client software te upgraden.
Volledig artikel weergeven
23-12-2021 10:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 511 Weergaven
In de bijlage ondersteunend materiaal voor HR Core Beaufort (Online) in het kader van de WIEG.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 478 Weergaven
Via deze presentatie informeren wij je over de impact van de WAB op de combinatie HR Core Beaufort / Payroll Gemal.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 436 Weergaven
Maak gebruik van deze checklist voor de combinatie HR Core Beaufort (Online)/Payroll Gemal. Zorg dat je alle onderwerpen scherp hebt.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 434 Weergaven
Deze lijst geeft korte, bondige antwoorden op de meest gestelde vragen. De details vind je in de release notes van de WAB of die van de betreffende applicatie. Algemeen Vraag Antwoord Wanneer gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in? Per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Welke impact heeft de WAB? De WAB heeft impact op HR-processen en de (financiële) administratie. Dus op zowel de HR Core applicatie alsop de Payroll-engine. Hoe informeert Visma | Raet mij over de impact van de WAB? Wij publiceren maandelijks specifieke WAB-release notes met informatie over de combinatie van de HR Core applicatie en de Payroll-engine De release notes per applicatie bevatten de meer gedetailleerde informatie. Welke middelen krijg ik voor afhandeling van de WAB ter beschikking? Onder meer nieuwe rubrieken en invoercodes om de juiste gegevens in de applicatie in te voeren en via de Payroll-engine te laten verwerken. Waar vind ik bij Visma | Raet informatie over de WAB? De meeste informatie vind je op deze community. Hier staan de gezamenlijke release notes, presentaties, whitepapers, veelgestelde vragen, evenementen, et cetera. Uiteraard kun je ook contact opnemen met ons Service Center als je aanvullende vragen hebt. Houd ook de wet- en regelgevingpagina op onze website in de gaten. Transitievergoeding Vraag Antwoord Kan ik al berekeningen uitvoeren voor de transitievergoeding? Payroll Gemal biedt functionaliteit om een indicatieve transitievergoeding te berekenen aan de hand van de datum indienst en de beschikbare grondslagen voor salaris, vaste en variabele looncomponenten. Op het Youforce Portaal vind je een rekentool gebaseerd op de nieuwe regels voor 2020. Kijk bij ‘Nieuws’ of zoek naar ‘rekentool’ bij de publicaties. Kan de transitievergoeding vanuit HR Core Beaufort worden aangeleverd? HR Core Beaufort gaat functionaliteit bieden die bij het opvoeren van de transitievergoeding, een nieuw IKV nummer aanmaakt. Payroll Gemal verwerkt vervolgens de vergoeding onder een bestaand dienstverband op correct wijze. Is aanzegvergoeding hetzelfde als transitievergoeding? Zo niet, hoe wordt de aanzegvergoeding dan afgehandeld? Nee, een aanzegvergoeding en een transitievergoeding zijn verschillende vergoedingen. Fiscaal gezien zijn ze echter beide loon uit ene vroegere dienstbetrekking en zijn dan ook gezamenlijk op één IKV in de loonaangifte te verantwoorden. Aanzegvergoeding - Een werkgever moet een medewerker met een tijdelijk contract minimaal één maand voor het einde van het contract melden of het contract wordt verlengd of niet. Als hij dat niet doet, moet de werkgever een bruto maandsalaris als vergoeding betalen. Als de werkgever te laat een aanzegging doet, moet het maandsalaris naar rato worden betaald. Officieel zou een werkgever dus zelfs een aanzegvergoeding moeten betalen als het tijdelijke contract wordt verlengd, en hij de verlenging korter dan een maand voor einde contract meldt. Payroll Gemal kent geen specifieke code voor de aanzegvergoeding maar de invoercodes 00694 en 00699 (respectievelijk Ontslag- en Transitievergoeding) zijn hiervoor te gebruiken. Kan je invloed uitoefenen op jaarloon BT bij groene tabel? Voor de berekening van de transitievergoeding wordt het Jaarloon BT overgenomen van het bestaande dienstverband en kan niet afzonderlijk worden gemuteerd. Als de transitievergoeding op de 'oude wijze' wordt opgevoerd op een apart dienstverband, is muteren van het jaarloon BT wél mogelijk. De vraag is echter of het logisch is om bij één persoon op twee dienstverbanden een verschillend jaarinkomen op te geven. Payroll Vraag Antwoord Mag ik de indicatie code WW Awf aanpassen? Om een fout in de administratie te herstellen kan je de code aanpassen van Laag naar Hoog of van Hoog naar Laag. Dit is echter niet hetzelfde als Herzien. Voor herzien gelden namelijk specifieke regels: de werkgever is alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor Herzien twee situaties: Als de dienstbetrekking uiterlijk twee maanden na aanvang eindigt Als de uren waarover loon wordt betaald (de verloonde uren), de contractueel overeengekomen uren (de contracturen) met meer dan 30% overstijgen in de loonaangifte over het betreffende kalenderjaar Als u moet herzien van Laag naar Hoog, legt u in de voorgaande perioden de code Herzien vast, en in de huidige periode hoog. Vallen min/max contracten onder het hoge percentage? Een min-maxcontract valt onder oproepovereenkomst en daarmee geldt automatisch de hoge WW-premie. Wat als een dienstverband is vastgelegd als een min/max contract. In dit geval valt dit contract onder het hoge tarief. Het contract wordt volledig beschouw als een oproepcontract. Mag je dienstverbanden koppelen in 2020 als medewerker op ene dienstverband vast contract heeft en op andere een oproepkrachtcontract? Ja, deze dienstverbanden zul je nog steeds moeten koppelen voor een correcte berekening. Hoe gaat Payroll Gemal om met een medewerker die in een jaar 21 wordt? Tot dat moment heeft hij/zij een lage WW premie. Wanneer wordt eventueel hoog toegepast? Als een medewerker 21 jaar is bij aanvang van het aangiftetijdvak en er is voor de Code tarief WW AWF "Automatische berekening" geselecteerd, zal Payroll Gemal automatisch bepalen of het lage tarief van toepassing blijft of niet. Als de Code tarief WW AWF specifiek op "Laag Tarief" is gezet, blijft dit lage tarief van toepassing. Het advies is altijd de Automatische berekening te gebruiken, aangezien bij een medewerker jonger dan 21 jaar het tarief kan variëren door het aantal verloonde uren (Laag bij maximaal 12 uur per week). Hoe om te gaan met stuwmeer van jaaruren. Tellen die straks ook mee in de uitbetaling en de berekening van 30%? De 30% herzieningsregeling betreft verloonde uren. Dus nabetaling van gewerkte uren vorig jaar tellen mee in het aangiftetijdvak - en daarmee het kalenderjaar - waarin de werknemer het loon heeft genoten. Self Service Vraag Antwoord Is het mogelijk automatisch een nieuw dienstverband aan te maken via Self Service als een oproepkracht na 12 maanden een aanbod van een vast-urencontract accepteert? Er komt een best practice proces beschikbaar om een aanbod te doen aan medewerkers met een oproepkracht-contract. Ook Actieve signalering kan helpen om een leidinggevende (of een andere rol) te wijzen op het verstrijken van de 12 maanden. De mogelijkheid automatisch een nieuw dienstverband te genereren, staat voorlopig niet op de Roadmap. Welke Self Service formulieren moet je aanpassen om te voldoen aan de vereisten van de WAB? Onderstaande formulieren moet je aanpassen met de nieuwe velden die beschikbaar zijn voor de WAB. • Op alle formulieren voor instroom (nieuwe medewerker/nieuwe dienstverband) • Op alle formulieren voor het omzetten van contracten van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd • Op alle formulieren voor het wijzigen van de contractvorm (vaste werkuren per week -> min / max contract) Contracten Vraag Antwoord Hoe ga ik om met het aanbieden van een contract aan oproepkrachten? In Self Service kun je een proces inrichten voor een automatisch aanbod na twaalf maanden dat beide partijen (digitaal) ondertekenen. Moet een oproepkracht worden omgezet bij acceptatie van een vast contract? Als een oproepkracht besluit om een vast contract te accepteren, moet u voor de medewerker een nieuw contract aanmaken. Mag je dienstverbanden koppelen in 2020 als de medewerker op een dienstverband een vast contract heeft en op (een) andere een oproepkrachtcontract? Ja, deze dienstverbanden moet je nog steeds koppelen voor een correcte berekening. Is er een standaard overzicht om de contracten voor bepaalde tijd te controleren? Er komt een rapport waarmee u deze gegevens kunt opvragen. Loonstroken Vraag Antwoord Er moeten nieuwe verplichte velden op de loonstrook komen, hoe doe ik dat? Vanaf 1 januari 2020 moet je drie nieuwe gegevens op de salarisstrook weergeven. HR Core Beaufort biedt hiervoor de benodigde rubriekcodes. Wordt de indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de salarisstrook gepresenteerd? De indicatie komt op de strook met de waarde: J = Onbepaalde tijd of N = Bepaalde tijd. Wordt de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst op de salarisstrook gepresenteerd? De indicatie komt op de strook met de waarde: J = Schriftelijke arbeidsovereenkomst of N = Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst. Komen er twee stroken beschikbaar wanneer de transitievergoeding wordt  uitbetaald? Anders dan bij de 'oude wijze' met een apart dienstverband, worden de resultaten met de nieuwe oplossing waarbij een aparte IKV wordt verwerkt onder een bestaand dienstverband, op 1 strook samengevoegd.   Publishing Date : 11/27/2019
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 326 Weergaven