Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2020-01 V4

20-12-2019 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1439 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448)

In deze versie...

Aangepast in versie 4

In versie 4 is het volgende aangepast.

 • Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL'

Aangepast in versie 3

In versie 3 is het volgende aangepast.

 • Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd.
 • Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt.
 • Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen.

Aangepast in versie 2

In versie 2 is het volgende aangepast.

 • Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort.

Mededelingen

WAB community

Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB. 

Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum

De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren.

Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage.

De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee.

Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren.

Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven.

Opplussen van contracturen
Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contracturen. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken.

Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst)
Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar.

Nieuw dienstverband toevoegen
U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst).

Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA

De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken).

De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen.

Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort:

Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259): 

0  = onbepaalde tijd 
1 = bepaalde tijd 

Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel.

Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294):

0 = schriftelijke overeenkomst 

1 = niet-schriftelijke overeenkomst

Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel.

Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474) 

0 = geen oproepovereenkomst 
1 = oproepovereenkomst 

Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel.

Nieuw

WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken

Waarom

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker.

Hoe

De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles:

 1. Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170P12294​ en P12474Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.". 
 2. In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.". 

De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven.

Uw actie

De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd.

Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen.

Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben.

WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle

Let op:

 • Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden.
 • Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit!

Waarom

Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract.

Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie.

Hoe

Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren:

In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren.

Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?":

 • Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude.
 • Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende:
  • de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden.
  • de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden.
  • het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald.

De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community.

Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS.

Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs.

Aangepast 'In- en uit dienst scherm':

Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt:

 • De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm.
 • Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa.
 • Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa.
 • Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld.
 • De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden.

In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets.

In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd. 

Indirect muteren:

Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit):

 • als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa)
 • als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa)
 • de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109)
 • het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404)

Uw actie

Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit!

Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren.

CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)

Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever.

P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen

Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online):

Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104)

De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen.

Verwerken indirecte mutaties (functie 100252)

Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden.

Gewijzigd

IKV bij nieuwe dienstverbanden

In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd.

Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld.

Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig.

Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast:

 • Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten.
 • Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer.
 • De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is.

Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is.

Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal

Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15.

Inrichtingswijzigingen

Minimumloon aangepast

Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL):  1653,60.
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL):  1526,40.

De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast.

Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast

Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:

 

Leeftijd
WMB + W4B
20 61,5
19 52,5
18 45,5
17 vervalt
16 vervalt
15   vervalt

De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast.

Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL

Waarom

Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingMet de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt.

Hoe

De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01. 

Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel.

Nieuwe procescode indirect muteren

Waarom

Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive.

Uw actie

Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort:

 • Applicatiebeheer
 • Systeemfuncties
 • Zoek betreffende functie (100721)
 • Klik op autoriseren
 • Klik op wijzigen
 • Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op

Vervallen inrichting

De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.

 

Rubriekcode
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen
P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen
P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen
P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen
P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen
P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen
P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen
P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen
P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen
P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen
P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen
P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen
P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen
P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen
P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen
P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen
P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen
P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen
P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen
P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen
P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen
P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen
P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen
P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen
P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen
P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen
P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen

 

CAO gerelateerde informatie

CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01

In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven.

Downloaden salarisregeling

De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.

Periodieken toekennen

Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar.

Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5

De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren:

 • Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris.
  Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast.
  Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020.
 • Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit.
 • Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020:
 • Selecteer dienstverbanden:

 • Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum:

 • Definieer een collectieve mutatie:

 • Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal.
 • Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken.

Bepalen bruto salarissen

Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren.

Verwijderen vervallen anciënniteiten

Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar.

Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging.

Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11.

U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken.

Publishing Date : 1/13/2020

Medewerkers